Zmiany w pomocy dla obywateli Ukrainy
08 maja 2024

Zmiany w pomocy dla obywateli Ukrainy

Utrzymanie 14-dniowego terminu na przesłanie przez pracodawcę powiadomienia o powierzeniu pracy obywatelowi Ukrainy czy wydłużenie uprawnień personelu medycznego z Ukrainy do wykonywania zawodów medycznych – proponuje m.in. Konfederacja Lewiatan w uwagach do projektu ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

W Sejmie zakończyło się pierwsze czytanie projektu ustawy, teraz zajmie się nim Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych.

– Proponujemy utrzymanie 14-dniowego terminu na przesłanie przez pracodawcę powiadomienia o powierzeniu pracy obywatelowi Ukrainy. Projekt w aktualnym brzmieniu przewiduje jego ograniczenie do 7 dni. Skrócenie terminu na złożenie powiadomienia o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy będzie utrudnieniem dla uczciwych podmiotów dopełniających wszystkich formalności związanym z legalnym  zatrudnieniem. Ponadto warto doprecyzować przepisy o wysokości wynagrodzenia obywateli Ukrainy uwzględniając możliwość ustalenia minimalnego wynagrodzenia proporcjonalnie do wymiaru czasu – mówi Nadia Kurtieva, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan postuluje również rezygnację z wydłużenia zawieszenia terminów w urzędach wojewódzkich, uściślenie warunku nieprzerwanego posiadania PESEL UKR, przynajmniej przez 365 dni w stosunku do obywateli Ukrainy, którzy bezpodstawnie utracili taki status i chcą otrzymać zezwolenie na pobyt w uproszonym trybie. Chodzi też  o wprowadzenie wyjątku do przypadków, w których zezwolenie na pobyt czasowy obywatela Ukrainy zostaje cofnięte z uwagi na opuszczenie Polski na okres co najmniej 6 miesięcy, jeśli wyjazd poza Polskę związany jest ze skierowaniem do wykonywania pracy lub usług poza granicami RP przez podmioty prowadzące działalność w naszym kraju.

– Proponujemy także wydłużenie terminu, w którym lekarzom z Ukrainy, którzy uzyskali kwalifikacje poza UE, można udzielić zgody na wykonywanie zawodu w Polsce – dodaje Nadia Kurtieva.

Konfederacja Lewiatan cieszy się, że uwzględnione zostały zgłoszone na etapie konsultacji postulaty w zakresie obowiązków pracodawcy zatrudniającego obywatela Ukrainy. – Pozytywnie oceniamy nałożenie na obywatela Ukrainy obowiązku informowania pracodawcy o uzyskaniu decyzji ws. udzielenia zezwolenia na pobyt oraz odejście od obowiązku ponownego wysłania powiadomienia w przypadku nowego zgłoszenia do  ubezpieczeń społecznych – dodaje Nadia Kurtieva.

Konfederacja Lewiatan

Zobacz stanowisko