Kolejne wątpliwości związane z Krajowym Systemem e-Faktur  [+MP3]
20 grudnia 2023

Kolejne wątpliwości związane z Krajowym Systemem e-Faktur [+MP3]

Jeśli Krajowy System e-Faktur ma prawidłowo funkcjonować od 1 lipca 2024 r. to przedsiębiorcy potrzebują jak najszybciej doprecyzowania kwestii technicznych oraz pełnego przetestowania powiązanych z nim funkcjonalności – uważa Lewiatan.

Wysłuchaj komentarza ekspertki:

Zostało pół roku do rozpoczęcia obowiązywania obligatoryjnego KSeF. Czas goni a przedsiębiorcy  wdrażający system e-fakturowania mają kolejne wątpliwości i pytania.

Zakończyły się konsultacje publiczne projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur. Określa on wymogi techniczne m.in. dla takich funkcjonalności jak kod weryfikujący – kod QR.

Po co i kiedy kod QR ?

Kod QR umożliwi weryfikację, czy dana faktura została wystawiona w KSeF oraz czy zawarte na niej dane są poprawne.

Kodem QR powinny zostać opatrzone wszystkie wizualizacje faktur uprzednio przesłanych do KSeF, które mają zostać użyte w obrocie gospodarczym poza KSeF np. przesłane do kontrahenta w postaci pliku PDF lub wydruku (w szczególności tzw. transakcje dotyczące obrotu międzynarodowego np. WDT, eksportu towarów, eksportu usług czy też dostaw podlegających opodatkowaniu poza terytorium Polski). Kodem QR muszą zostać opatrzone również faktury wystawiane w trybach awaryjnych.

W zależności od okoliczności wystawienia faktury, kod QR powinien zawierać takie dane, jak:

– numer identyfikacji podatkowej (NIP) wystawcy faktury;

– identyfikator certyfikatu wystawcy faktury;

– wyróżnik faktury;

– podpisany certyfikatem wystawcy faktury wyróżnik faktury.

– W celu rozpoczęcia prac wdrożeniowych w zakresie kodu QR, niezbędne są dalsze szczegółowe informacje techniczne dotyczące zapisów projektu. Dotyczy to w szczególności opisu oprogramowania interfejsowego  włączając w to informację o dostępie do wersji produkcyjnej i testowej oraz  instrukcji dotyczącej: generowania wyróżnika, identyfikatora certyfikatu wystawcy faktury, podpisywania wyróżnika certyfikatem wystawcy faktury (elementy kodu QR) – mówi Anna Słomińska – Wernik, ekspertka Lewiatana.

W jakiej formie kod QR?

Dodatkowo przedstawiony w projekcie wymóg, aby kod weryfikujący był zawsze odwzorowany w postaci dwuwymiarowego, kwadratowego kodu graficznego znacznie ograniczy możliwości udostępniania nabywcom faktur poza KSeF (w przypadkach dozwolonych przepisami ustawy o VAT) lub użycia faktur ustrukturyzowanych poza KSeF. Nie każdy format dokumentu umożliwia umieszczenie kodu graficznego w takiej postaci. Jednocześnie przepisy rozporządzenia  wskazują jakie dane w poszczególnych przypadkach kod weryfikujący powinien zawierać.

Zasadnym byłoby zatem, aby kod weryfikujący spełniał wymogi w zakresie treści i jednocześnie dopuszczał przedstawienie go
w dowolnej formie np. jednowymiarowego ciągu znaków.
Należy podkreślić, że wiele firm dokonuje na co dzień setek transakcji międzynarodowych i będzie wykorzystywać istniejące w swoich firmach kanały komunikacji elektronicznej z kontrahentami. Proponowane w projekcie rozwiązanie tj. ograniczenie kodu weryfikującego do postaci dwuwymiarowego kwadratowego kodu, uniemożliwi wykorzystanie istniejącej infrastruktury w przedsiębiorstwach – dodaje Anna Słomińska – Wernik.

Test funkcjonalności

Dodatkowo należy jak najszybciej  umożliwić testowanie funkcjonalności związanych z kodem QR przewidzianych w ramach KSeF. Dotyczy to w szczególności certyfikatu wystawcy faktury, dostępu anonimowego poprzez kod QR, generowaniem i używaniem certyfikatów autoryzujących.

– Mając na uwadze czas konieczny na wdrożenie i przetestowanie każdej nowej funkcjonalności w KSeF, apelujemy o  jak najszybsze udostępnienie kompletu informacji ww. zakresie oraz wprowadzenie funkcjonalności powiązanych z KSeF do środowiska testowego – podkreśla Anna Słomińska – Wernik.

Konfederacja Lewiatan