Kolejne wątpliwości związane z Krajowym Systemem e-Faktur  [+MP3]
20 grudnia 2023

Kolejne wątpliwości związane z Krajowym Systemem e-Faktur [+MP3]

Jeśli Krajowy System e-Faktur ma prawidłowo funkcjonować od 1 lipca 2024 r. to przedsiębiorcy potrzebują jak najszybciej doprecyzowania kwestii technicznych oraz pełnego przetestowania powiązanych z nim funkcjonalności – uważa Lewiatan.

Wysłuchaj komentarza ekspertki:

Zostało pół roku do rozpoczęcia obowiązywania obligatoryjnego KSeF. Czas goni a przedsiębiorcy  wdrażający system e-fakturowania mają kolejne wątpliwości i pytania.

Zakończyły się konsultacje publiczne projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur. Określa on wymogi techniczne m.in. dla takich funkcjonalności jak kod weryfikujący – kod QR.

Po co i kiedy kod QR ?

Kod QR umożliwi weryfikację, czy dana faktura została wystawiona w KSeF oraz czy zawarte na niej dane są poprawne.

Kodem QR powinny zostać opatrzone wszystkie wizualizacje faktur uprzednio przesłanych do KSeF, które mają zostać użyte w obrocie gospodarczym poza KSeF np. przesłane do kontrahenta w postaci pliku PDF lub wydruku (w szczególności tzw. transakcje dotyczące obrotu międzynarodowego np. WDT, eksportu towarów, eksportu usług czy też dostaw podlegających opodatkowaniu poza terytorium Polski). Kodem QR muszą zostać opatrzone również faktury wystawiane w trybach awaryjnych.

W zależności od okoliczności wystawienia faktury, kod QR powinien zawierać takie dane, jak:

– numer identyfikacji podatkowej (NIP) wystawcy faktury;

– identyfikator certyfikatu wystawcy faktury;

– wyróżnik faktury;

– podpisany certyfikatem wystawcy faktury wyróżnik faktury.

– W celu rozpoczęcia prac wdrożeniowych w zakresie kodu QR, niezbędne są dalsze szczegółowe informacje techniczne dotyczące zapisów projektu. Dotyczy to w szczególności opisu oprogramowania interfejsowego  włączając w to informację o dostępie do wersji produkcyjnej i testowej oraz  instrukcji dotyczącej: generowania wyróżnika, identyfikatora certyfikatu wystawcy faktury, podpisywania wyróżnika certyfikatem wystawcy faktury (elementy kodu QR) – mówi Anna Słomińska – Wernik, ekspertka Lewiatana.

W jakiej formie kod QR?

Dodatkowo przedstawiony w projekcie wymóg, aby kod weryfikujący był zawsze odwzorowany w postaci dwuwymiarowego, kwadratowego kodu graficznego znacznie ograniczy możliwości udostępniania nabywcom faktur poza KSeF (w przypadkach dozwolonych przepisami ustawy o VAT) lub użycia faktur ustrukturyzowanych poza KSeF. Nie każdy format dokumentu umożliwia umieszczenie kodu graficznego w takiej postaci. Jednocześnie przepisy rozporządzenia  wskazują jakie dane w poszczególnych przypadkach kod weryfikujący powinien zawierać.

Zasadnym byłoby zatem, aby kod weryfikujący spełniał wymogi w zakresie treści i jednocześnie dopuszczał przedstawienie go
w dowolnej formie np. jednowymiarowego ciągu znaków.
Należy podkreślić, że wiele firm dokonuje na co dzień setek transakcji międzynarodowych i będzie wykorzystywać istniejące w swoich firmach kanały komunikacji elektronicznej z kontrahentami. Proponowane w projekcie rozwiązanie tj. ograniczenie kodu weryfikującego do postaci dwuwymiarowego kwadratowego kodu, uniemożliwi wykorzystanie istniejącej infrastruktury w przedsiębiorstwach – dodaje Anna Słomińska – Wernik.

Test funkcjonalności

Dodatkowo należy jak najszybciej  umożliwić testowanie funkcjonalności związanych z kodem QR przewidzianych w ramach KSeF. Dotyczy to w szczególności certyfikatu wystawcy faktury, dostępu anonimowego poprzez kod QR, generowaniem i używaniem certyfikatów autoryzujących.

– Mając na uwadze czas konieczny na wdrożenie i przetestowanie każdej nowej funkcjonalności w KSeF, apelujemy o  jak najszybsze udostępnienie kompletu informacji ww. zakresie oraz wprowadzenie funkcjonalności powiązanych z KSeF do środowiska testowego – podkreśla Anna Słomińska – Wernik.

Konfederacja Lewiatan

 

 

 

Uwagi Konfederacji Lewiatan do projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie  korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur.
19 grudnia 2023

Uwagi Konfederacji Lewiatan do projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur.

W nawiązaniu do pisma z 24 listopada 2023 r. znak sprawy PT7.8100.1.2023 kierującego
do konsultacji projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie korzystania z Krajowego
Systemu e-Faktur (nr 827 w wykazie prac legislacyjnych Ministra Finansów) Konfederacji Lewiatan przekazuje uwagi.

 

KL/501/212/ASW/2023

Pobierz
E-faktury ograniczą oszustwa podatkowe
20 czerwca 2023

E-faktury ograniczą oszustwa podatkowe

Niekwestionowaną zaletą uchwalonej kilka dni temu ustawy wdrażającej Krajowy System e - Faktur jest wprowadzenie jednolitego standardu obiegu faktur elektronicznych, co pozwoli efektywniej weryfikować organom podatkowym e-faktury oraz ograniczyć oszustwa podatkowe – uważa Konfederacja Lewiatan.

Z perspektywy podatnika korzyści związane są z łatwiejszym prowadzeniem ewidencji sprzedaży, szybszą wymianą informacji pomiędzy podatnikiem a urzędem skarbowym, która ma przyczynić się do skrócenia terminu  zwrotu VAT z 60 do 40 dni. To również brak ryzyka  w przypadkach losowych zniszczenia lub zgubienia faktury oraz archiwizacja e- faktur,  ponieważ będzie ona dostępna w KSeF przez 10 lat.

– O ile w dalszej perspektywie można liczyć na korzyści wynikające z automatyzacji procesów fakturowania to w chwili obecnej  dla przedsiębiorców, którzy są na etapie przygotowań do wdrożenia KSeF budzi on wciąż wiele wątpliwości. Dla większości z nich będzie to bowiem spore wyzwanie techniczno – logistyczne. Dodatkowo koszty wdrożenia obowiązkowego systemu będą szczególnie wysokie w przypadku większych podmiotów obsługujących dużą liczbę klientów regularnie fakturowanych i oferujących różne produkty. Obecnie nie istnieją żadne propozycje systemowego wsparcia dla przedsiębiorców, którzy będą objęci nowym obowiązkiem, pomimo naszych postulatów o dodanie do katalogu ulgi B+R wydatków poniesionych na wdrożenie KSeF – mówi Anna Słomińska – Wernik, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Krajowy System e-Faktur jest ogólnopolską platformą teleinformatyczną pozwalającą na wystawianie, przesyłanie i odbieranie faktur ustrukturyzowanych.

Poza wystawianiem, przesyłaniem i otrzymywaniem faktur ustrukturyzowanych KSeF posiada również funkcje ich przechowywania, oznaczania numerem identyfikującym przydzielonym przez ten system oraz weryfikowania zgodności z określonym wzorem takiej faktury.

Obowiązek e-fakturowania wejdzie w życie 1 lipca 2024 r. z wyjątkiem podatników zwolnionych podmiotowo oraz przedmiotowo z VAT – KSeF będzie dla nich obowiązkowy od 1 stycznia 2025 r.

Konfederacja Lewiatan