Apel Rady Przedsiębiorczości o likwidację Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego oraz odblokowanie środków z KPO
22 kwietnia 2022

Apel Rady Przedsiębiorczości o likwidację Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego oraz odblokowanie środków z KPO

Niezwłoczne uruchomienie środków z Krajowego Planu Odbudowy jest kwestią polskiej racji stanu! Odrzucenie tej możliwości dla celów politycznych rozgrywek, w obliczu tak silnego zagrożenia geopolitycznego i ekonomicznego, byłoby tragicznym błędem, przywołującym wspomnienie okrytych największą hańbą epizodów historii Polski – czytamy w apelu Rady Przedsiębiorczości.

Apel do pobrania tutaj – pobierz >>

Polska stoi obecnie w obliczu przełomowych wyzwań od czasu odzyskania pełnej suwerenności oraz transformacji gospodarczej i ustrojowej. Tuż za naszymi granicami toczy się największy i najbardziej brutalny konflikt zbrojny w Europie od czasów II wojny światowej, spowodowany nieuzasadnioną i niesprowokowaną napaścią Rosji na Ukrainę. Efektem tej wojny jest napływ blisko 3 mln uchodźców do Polski oraz ogromna destabilizacja rynków surowcowych i walutowych, a także poważne zakłócenia w łańcuchach dostaw. Wszystko to dzieje się w okresie stopniowego wychodzenia gospodarki z kryzysu spowodowanego przez pandemię i bezprecedensowej niepewności wśród przedsiębiorców, blokującej tak ważne z punktu widzenia długofalowego rozwoju inwestycje. Największą codzienną bolączką polskich gospodarstw domowych są rosnące ceny – w warunkach dwucyfrowej inflacji w ujęciu rocznym – co jest jednocześnie dla firm źródłem dotkliwej presji kosztowej. Finanse publiczne, obarczone ciężarem wydatków związanych z walką z COVID-19 oraz łagodzeniem jego skutków, stają przed perspektywą gwałtownego wzrostu kosztu finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa, z uwagi na szybujące do poziomów niespotykanych od ponad dekady rentowności obligacji skarbowych.

Przy tak wyjątkowo niekorzystnych warunkach otoczenia zewnętrznego, utrzymuje się wielomiesięczny klincz w kwestii nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Likwidacja Izby Dyscyplinarnej jest konieczna dla realizacji wiążącego Polskę wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i pozyskania przez nasz kraj środków o równowartości 270 mld zł z Krajowego Planu Odbudowy. To środki niezbędne dla kluczowych inwestycji, m.in. w obszarze ochrony zdrowia, transformacji energetycznej oraz cyfryzacji.

Wyrazem całkowitego braku odpowiedzialności za państwo i dobro wspólne jest ciągłe przedłużanie, w imię partykularnych interesów partyjnych, prac nad projektami nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Rada Przedsiębiorczości apeluje do koalicji rządowej oraz wszystkich sił politycznych reprezentowanych w Sejmie o bezzwłoczne wznowienie prac nad projektami ustaw, od uchwalenia których zależą dalsze losy środków z KPO dla Polski. Inwestycje z KPO to szansa na zabezpieczenie dalszego stabilnego rozwoju Polski w kolejnych latach, a napływ dodatkowych funduszy denominowanych w euro znacząco wsparłby prowadzone wysiłki na rzecz stabilizacji kursu złotego, a tym samym opanowania niepokojąco wysokiej inflacji. Przyjęcie jednej ustawy, likwidującej budzącą poważne wątpliwości w kontekście rządów prawa Izbę Dyscyplinarną, zagwarantuje nam te wszystkie korzyści.

Radę Przedsiębiorczości tworzą: ABSL, Business Centre Club, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Konfederacja Lewiatan, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Rada Biznesu, Pracodawcy RP, Związek Banków Polskich, Związek Rzemiosła Polskiego.

Konfederacja Lewiatan

 

 

 

Apel do premiera w sprawie efektywności energetycznej budynków
14 kwietnia 2022

Apel do premiera w sprawie efektywności energetycznej budynków

Apelujemy o postawienie tematu zwiększania efektywności energetycznej budynków w centrum programu polskiej polityki energetycznej zmierzającej do uniezależnienia się od importu surowców energetycznych z Rosji i transformacji gospodarki w kierunku zero-emisyjnym – napisali w liście otwartym do premiera Mateusza Morawieckiego przedstawiciele 24 organizacji, w tym Konfederacji Lewiatan.

Apel w sprawie efektywności energetycznej budynków znajdziesz tutaj: Apel do Premiera w sprawie koniecznych działań z zakresu efektywności energetycznej w budynkach – Fala renowacji

 Zgadzamy się z tym, że kryzys energetyczny oraz inwazja Rosji na Ukrainę wymagają pilnych działań na rzecz ograniczenia zależności polskiej gospodarki od importu rosyjskich surowców energetycznych. Zmniejszenie zapotrzebowania na paliwa kopalne zależy w ogromnej mierze od zredukowania potrzeb energetycznych kraju. Olbrzymi i wciąż niewykorzystany potencjał oszczędności energii drzemie w budynkach, które obecnie odpowiadają za około 40% zużycia energii w Polsce – czytamy w liście.

Rekomendujemy jak najszybszą modyfikację oraz poszerzenie istniejącego zestawu narzędzi wsparcia modernizacji energetycznych budynków tak, by tworzył on spójny system, realnie zachęcający społeczeństwo do inwestycji w efektywność energetyczną. Program wspierający efektywność energetyczną budynków będzie jednocześnie korzystnie wpływał na zmniejszenie ubóstwa energetycznego w polskim społeczeństwie, poprawę jakości życia Polaków (w tym poprawę jakości powietrza), a także na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego w warunkach skokowych wzrostów cen importowanego gazu i węgla oraz zwiększy konkurencyjność polskiej gospodarki.

Jak wskazuje Międzynarodowa Agencja Energetyczna, efektywność energetyczna jest jednym z kluczowych elementów polityki uniezależniania się od importu paliw kopalnych. To najbardziej efektywny kosztowo sposób zaspokojenia zapotrzebowania na energię, a jej zaniechanie będzie generowało wysokie koszty produkcji energii i opłat za emisje dla całego społeczeństwa. Skuteczny pakiet działań w odpowiedzi na wyzwania związane z katastrofą klimatyczną i rosyjską agresją powinien objąć zarówno dywersyfikację dostaw paliw, jak i przyspieszenie inwestycji w efektywność energetyczną budynków oraz rozwój odnawialnych źródeł energii. Obecnie tylko około 1% zasobów budowlanych UE podlega renowacjom energetycznym każdego roku.  Szybkie podwojenie tej liczby ukierunkowane na budynki mieszkalne i niemieszkalne o najgorszej charakterystyce energetycznej oraz towarzysząca renowacjom wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła na nowe rozwiązania pozwoli na znaczne ograniczenie zapotrzebowania na energię w budynkach i wymierne korzyści dla poziomu/skali zatrudnienia w kraju.

Przyspieszenie tempa modernizacji energetycznej budynków i inwestowanie w kompleksowe i głębokie modernizacje jest kluczowym elementem zmian będących częścią unijnego pakietu reform prowadzących do neutralności klimatycznej. Przewiduje się, że do 2030 r. unijna dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej i dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, podlegające rewizji w ramach Fit for 55 zmniejszą zapotrzebowanie na gaz w budynkach o 45 mld m3 rocznie w porównaniu ze stanem obecnym. To także jeden z głównych celów przedstawionego ostatnio przez Komisję Europejską planu REPowerEU, którego celem jest większa odporność unijnego systemu energetycznego. Nie będzie ona możliwa do osiągnięcia bez zwiększenia efektywności energetycznej budynków, której następstwem będzie zmniejszenie zapotrzebowania na energię, łatwiejsza dywersyfikacja dostaw, większy udział energii ze źródeł odnawialnych, czy szybsze ograniczenie zużycia paliw kopalnych.

Cieszy nas fakt, że argumenty międzynarodowych instytucji zostały wzięte pod uwagę w opublikowanych ostatnio założeniach do aktualizacji Polityki energetycznej Polski do roku 2040. Ma ona uwzględniać konieczność szybkiego uniezależnienia się krajowej gospodarki od importowanych paliw kopalnych, a jej główne filary to zwiększenie dywersyfikacji technologicznej i rozbudowa mocy opartych o źródła krajowe, rozwój odnawialnych źródeł energii i poprawa efektywności energetycznej, dzięki której ograniczony zostanie popyt na energię, zredukowane zapotrzebowanie na surowce w szczególności poprzez renowację energetyczną budynków.

Jednocześnie apelujemy o przyspieszenie prac nad zestawem konkretnych rozwiązań, które umożliwią realizację powyższych celów, w tym m.in., wprowadzenie zachęt do głębokiej modernizacji energetycznej budynków, zwiększenie kwoty dofinansowania i intensywności wsparcia działań termomodernizacyjnych, uproszczenie zasad ubiegania się o wsparcie w ramach rządowych programów.  

Deklarujemy gotowość do włączenia się w merytoryczny dialog z przedstawicielami administracji rządowej, tak aby przyjęte rozwiązania jak najlepiej odpowiadały na aktualne wyzwania i stanowiły realne wsparcie dla wysiłków skierowanych na budowę zielonej, zrównoważonej i sprawiedliwej gospodarki – napisali sygnatariusze listu.

Konfederacja Lewiatan

 

 

 

Jakich przedmiotów potrzebują walczący Ukraińcy? Apel ukraińskiego biznesu do przedsiębiorców
12 kwietnia 2022

Jakich przedmiotów potrzebują walczący Ukraińcy? Apel ukraińskiego biznesu do przedsiębiorców

fot. Kutsenko Volodymyr / Shutterstock

Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę, Business Europe jest w kontakcie z ukraińskimi przedsiębiorcami i administracją, aby jak najlepiej zrozumieć sytuację związaną z funkcjonowaniem firm na Ukrainie oraz rozpoznać potrzeby naszych wschodnich sąsiadów.

W ramach tej współpracy, 8 kwietnia, odbyło się spotkanie BusinessEurope (europejskiej organizacji pracodawców do której należy Konfederacja Lewiatan) z Tarasem Kachką, wiceministrem gospodarki i przedstawicielem handlowym Ukrainy, który przedstawił ważny przekaz dla europejskich przedsiębiorców:

 • Ukraińskie firmy starają się funkcjonować normalnie w tych częściach Ukrainy, które nie są obecnie terenem działań wojennych, zachowując dotychczasową wymianę handlową z biznesem europejskim. Jest to niezwykle ważne przede wszystkim w przypadku sektora rolniczego, którego niezakłócone funkcjonowanie jest kluczowe ze względów humanitarnych oraz z uwagi na ochronę istniejących łańcuchów dostaw.
 • Przedsiębiorstwa, które przeniosły swoje biura za granicę ze względów bezpieczeństwa dalej prowadzą działalność z zagranicy, dostarczając produkty i usługi. Nawołuje się firmy europejskie do wznowienia działalności w Ukrainie. Pozytywnym sygnałem w tym zakresie jest z pewnością powrót misji UE do Kijowa.
 • Problemy w transporcie i logistyce pozostają dużym wyzwaniem i dotyczą w zasadzie wszystkich środków transportu – drogowego, kolei oraz morskiego. Pojawia się wiele wątpliwości wobec certyfikacji i ubezpieczenia dostaw. Państwo ukraińskie stara się w najbardziej wydajny sposób korzystać z istniejącej infrastruktury, nie będąc jednak w stanie zapobiec powstawaniu tzw. ‘wąskich gardeł’. Są one poważnym utrudnieniem nie tylko dla dostaw towarów codziennego użytku, ale również dostaw stali i wszelkiego rodzaju komponentów samochodowych, powodując znaczące opóźnienia. W związku z tym, BusinessEurope postara się zorganizować w następnych tygodniach dedykowany webinar poświęcony transportowi i logistyce.

Konkretne potrzeby  – lista produktów

Ukraińska Liga Przemysłowców i Przedsiębiorców (ULIE) oraz Ukraińskie Stowarzyszenie Biznesu i Handlu (UBTA) przygotowały listę produktów, o które proszą ukraińscy ochotnicy i oddziały obrony terytorialnej Sił Zbrojnych Ukrainy: 

 1. Mobilne generatory prądu
 2. Przenośne ładowarki do telefonów komórkowych
 3. Łopaty i worki do usypywania umocnień
 4. Rękawiczki, ciepłe buty i ubrania w różnych rozmiarach
 5. Młotki, siekiery, gwoździe
 6. Gruba folia polietylenowa
 7. Kamery termowizyjne
 8. Kamizelki kuloodporne 3* lub wyższe
 9. Hełmy
 10. Śpiwory
 11. Kamizelki obciążeniowe
 12. Wysokie buty, różne rozmiary
 13. Ciepłe rękawice
 14. Smar do broni palnej
 15. Ciepłe skarpety
 16. Bielizna termiczna

Pomoc można kierować do poniższych osób bezpośrednio lub za pośrednictwem BusinessEurope:

 • Dmytro Los, Prezes Zarządu UBTA, e-mail: los@ubta.com.ua, Tel. +380674470099.
 • Olena Kudliak, Dyrektor Generalna UBTA, e-mail: o.kudliak@ubta.com.ua, Tel. +380504160440
 • Svetlana Kutseva, Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej ULIE, tel. kom. +380503533402, Whatsapp +380687 452677, e-mail: ved3@uspp.org.ua).

Załącznik:Aktualizacja przepisów zawierającą ważne informacje na temat ukraińskiej ustawy liberalizującej import poprzez zawieszenie stosowania podatku VAT i akcyzy w odniesieniu do dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku, w tym pojazdów osobowych importowanych przez osoby fizyczne, przekazana przez Ukraińskie Stowarzyszenie Biznesu i Handlu (UBTA), przekazana przez Ukraińskie Stowarzyszenie Biznesu i Handlu (UBTA).

10 organizacji przeciwko 10H. Apel o uwolnienie polskiego wiatru
31 marca 2022

10 organizacji przeciwko 10H. Apel o uwolnienie polskiego wiatru

W najlepiej pojętym interesie narodowym Polski konieczne jest natychmiastowe odblokowanie możliwości rozwoju potencjału lądowej energetyki wiatrowej – apeluje do rządu 10 organizacji, w tym Konfederacja Lewiatan.

Dynamiczny rozwój tego sektora zapewni dostawy taniej, zielonej energii, pozwalając na przyspieszenie procesu uniezależnienia się od dostaw paliw kopalnych z Rosji.

Pod apelem podpisali się: Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, Stowarzyszenie Energii Odnawialnej, Konfederacja Lewiatan, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Hutnicza Izba Przemysłowo Handlowa, UN Global Compact Network Poland, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej i Fundacja RE-Source Poland Hub.

 

– Przywrócenie rozwoju projektów lądowej energetyki wiatrowej jest kluczowe dla wzmocnienia polskiej gospodarki, obniżenia ceny energii elektrycznej, dywersyfikacji struktury wytwarzania energii oraz ograniczenia emisji dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych – mówi Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan.

Rosyjska agresja na Ukrainę bezpowrotnie zmieniła ścieżkę rozwoju europejskiej transformacji energetycznej. Przyspieszenie procesu transformacji i umożliwienie realizacji nowych inwestycji w odnawialne źródła energii (OZE) stały się koniecznością z punktu widzenia suwerenności Polski i jej interesu narodowego.

Dlatego jako przedstawiciele branży energetyki wiatrowej, innych branż sektora prywatnego  oraz samorządu terytorialnego apelujemy o natychmiastowe uwolnienie rozwoju lądowej energetyki wiatrowej poprzez niezwłoczne sfinalizowanie prac i przyjęcie nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (liberalizacja 10H) – czytamy w apelu.

Transformacja gospodarki w kierunku zero-emisyjnym przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego to podstawowe cele w zakresie rozwoju systemu energetycznego w Polsce. Rozwój sektora energetyki wiatrowej na lądzie jako najtańszej technologii wytwarzania energii z OZE, powinien stanowić jeden z kluczowych elementów realizacji powyższych celów. Liberalizacja zasad lokalizacji inwestycji w zakresie energetyki wiatrowej pozwoli na realizację nowych projektów w ramach kilkuletnich cyklów inwestycyjnych, przy wykorzystaniu nowoczesnych i mało uciążliwych dla środowiska technologii. Jednocześnie podejmowana obecnie na szczeblu unijnym rewizja założeń w zakresie kryteriów zrównoważonego rozwoju pozwala na przeprowadzenie transformacji energetycznej przy wykorzystaniu potencjału polskiego sektora energetyki węglowej, wpisując się w założenia transformacji sprawiedliwej społecznie. Mając na uwadze powyższe, sektory energetyki wiatrowej oraz węglowej należy postrzegać jako uzupełniające się filary transformacji energetycznej Polski, a dynamiczny rozwój sektora energetyki wiatrowej na lądzie pozwoli na jej realizację w sposób ograniczający koszty po stronie odbiorców końcowych, stanowiąc jednocześnie filar konkurencyjności polskiej gospodarki.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z LIBERALIZACJI ZASADY 10 H I ROZWOJU ENERGETYKI WIATROWEJ NA LĄDZIE:

Bezpieczeństwo energetyczne – dywersyfikacja źródeł wytwórczych pozwoli na ograniczenie uzależnienia od zewnętrznych dostaw paliw kopalnych, usprawniając proces całkowitego   uniezależnienia się od dostaw surowców energetycznych z Rosji. Ilość energii wytwarzana w oparciu o węgiel importowany z Rosji odpowiada 6 GW mocy zainstalowanej w ramach sektora energetyki wiatrowej na lądzie. Obecnie lądowa energetyka wiatrowa stanowi 7,1 GW mocy zainstalowanej, podczas gdy jej możliwości są o wiele większe i szacowane nawet na około 30 GW.

Uzupełnienie pracy źródeł konwencjonalnych – źródła konwencjonalne będą w najbliższej przyszłości gwarantem bezpieczeństwa i stabilności systemu energetycznego. Jednak polski węgiel podobnie jak elektrownie konwencjonalne nie są w stanie w pełni odpowiedzieć na wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną z jakim należy liczyć się w perspektywie embarga – słusznie zapowiadanego przez polski rząd. Zamiast importować rosyjski węgiel i gaz zwiększmy wykorzystanie potencjału polskiego wiatru. Będzie on stanowił uzupełnienie konwencjonalnych źródeł wytwórczych, przyczyniając się jednocześnie do ograniczenia ryzyka wzrostu cen energii elektrycznej dla odbiorców końcowych.

Obniżenie rachunków za energię elektryczną – energetyka wiatrowa to najtańsze źródło energii, oferujące koszt wytworzenia elektryczności, który jest 3 – 3,5 krotnie niższy niż ze źródeł konwencjonalnych. Więcej energetyki wiatrowej w krajowym zasobie źródeł wytwórczych to niższe średnie ceny dla wszystkich grup odbiorców.

Rozwój gospodarczy – nowe farmy wiatrowe mają szansę wygenerować 70-133 mld zł przyrostu PKB, 490-935 mln zł dodatkowych wpływów do samorządów, ok. 80 mld zł zamówień na produkty i usługi w łańcuchu dostaw oraz 51 do 97 tysięcy nowych miejsc pracy w perspektywie do 2030 r. W ciągu najbliższych 10 lat możliwe jest osiągnięcie nawet 75% udziału krajowego potencjału w dostawie produktów i usług.

Korzyści dla polskich przedsiębiorców – liberalizacja zasady 10H przełoży się na wymierne korzyści dla polskiego przemysłu energochłonnego, który w związku z nowo przyjętymi zasadami przyznawania rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych będzie zobligowany do wykazania między innymi wykorzystywania energii ze źródeł zapewniających całkowite uniknięcie emisji gazów cieplarnianych. Dostawy taniej zielonej energii w sposób bezpośredni będą więc determinować poziom konkurencyjności polskiego przemysłu, jak również klimat inwestycyjny w Polsce.

Technologie wodorowe oparte na OZE zredukują zależność od gazu – obecnie importujemy około 80% zużywanego gazu. Wojna w Ukrainie podkreśliła znaczenie pochodzenia gazu jako technologii pomostowej dla transformacji sektora wytwarzania energii, dlatego kluczowe jest sięgnięcie po rozwój innych rozwiązań. W najbliższej przyszłości to zielony wodór i jego pochodne, staną się podstawą funkcjonowania przemysłu w Polsce i Unii Europejskiej zastępując gaz w procesach technologicznych. Roczne zapotrzebowanie na zielony wodór w Polsce w 2040 roku przekroczy 100 TWh. Taką podaż zaspokoi wzrost mocy wytwórczych w obszarze energetyki wiatrowej.

Rozwój instalacji hybrydowych – dynamiczny rozwój sektora OZE wymaga wdrażania rozwiązań, które pozwolą na zdecydowaną poprawę wskaźnika wykorzystania mocy poszczególnych technologii wytwarzania energii elektrycznej i zagwarantują korzyści wynikające z eksploatacji sieci dystrybucyjnej. Rozwiązaniem pozwalającym na zaadresowanie tych kwestii pozostają instalacje hybrydowe, w ramach, których energetyka wiatrowa, jako najtańsza technologia wytwarzania energii z OZE, przyczyni się do popularyzacji i rozwoju doświadczeń w obszarze magazynowania energii elektrycznej.

Nie możemy zmarnować szansy na budowę niezależnej i bezpiecznej energetycznie Polski. Dalsza zwłoka w zniesieniu przepisów ograniczających rozwój lądowej energetyki wiatrowej nie będzie możliwa do nadrobienia, a jej skutki mogą okazać się znacznie bardziej dotkliwe niż do niedawna zakładaliśmy.

Mając na uwadze powyższe deklarujemy gotowość do natychmiastowego podjęcia merytorycznego dialogu z właściwymi przedstawicielami administracji rządowej, który pozwoli na niezwłoczne skierowanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych do prac parlamentarnych – napisali autorzy apelu.

 Konfederacja Lewiatan

 

 

 

 

 

Apel biznesu do przywódców UE: musimy przywrócić Europę na drogę bezpieczeństwa i dobrobytu
24 marca 2022

Apel biznesu do przywódców UE: musimy przywrócić Europę na drogę bezpieczeństwa i dobrobytu

BusinessEurope przedstawia swoje postulaty w kontekście odbywającego się właśnie szczytu Rady Europejskiej (24-25 marca), jednoznacznie potępiając atak Rosji na Ukrainę i sugerując rozwiązania dla szeregu wyzwań czekających UE w bliskiej i dalszej przyszłości.

BusinessEurope deklaruje pełne wsparcie dla Ukrainy, jednocześnie apelując do UE o przyjęcie środków, które pomogą złagodzić negatywne skutki dla europejskich przedsiębiorców. Jak pokazały ostatnie tygodnie, nasze firmy w aktywny sposób zapewniają Ukrainie pomoc humanitarną i wspierają uchodźców szukających schronienia w UE.

BusinessEurope oczekuje przede wszystkim: 

 • Stworzenia jasnych wytycznych i szczegółowych informacji na temat sankcji jak i środków wsparcia tak szybko jak to możliwe
 • Skoordynowanego wspólnego wysiłku UE, USA i Wielkiej Brytanii we wdrażaniu sankcji, przygotowywaniu pakietów wsparcia dla przedsiębiorców i pracowników, oraz przygotowywania rozwiązań na wypadek zakłóceń w dostawach
 • Walki z rosnącymi cenami i zabezpieczenia dostaw energii, które pomogą przywrócić Unię na ścieżkę bezpieczeństwa i dobrobytu.

W kwestii polityki energetycznej BusinessEurope, uważe że:

 • UE powinna prowadzić dywersyfikację źródeł dostaw energii przy jednoczesnym powrocie do bardziej realistycznej polityki energetycznej i klimatycznej.
 • W najbliższym czasie podjęte muszą zostać środki mające na celu tymczasowe uregulowanie cen gazu i zniesienie barier dla zintegrowanego europejskiego rynku energii.

Poza tym BusinessEurope postuluje o: 

 • Zaadresowanie trudności, jakie napotykają przedsiębiorstwa w europejskim przemyśle obronnym i kosmicznym i zwiększenie innowacyjności tego sektora
 • Zwiększenie wydatków na badania i rozwój oraz inwestowanie przynajmniej 3% PKB w innowacje
 • Pogłębianie stosunków handlowych z kluczowymi partnerami UE i przyspieszenie ratyfikacji wynegocjowanych dwustronnych umów o wolnym handlu, np. z Mercosurem, Meksykiem i Chile.

 

Z oryginalnym dokumentem w języku angielskim można zapoznać się tutaj >>

Pracodawcy apelują o szybką legalizację pobytu i zatrudnienia Białorusinów
23 marca 2022

Pracodawcy apelują o szybką legalizację pobytu i zatrudnienia Białorusinów

Należy umożliwić Białorusinom szybką legalizację pobytu i podjęcie zatrudnienia od razu po przekroczeniu naszych granic – apelują do rządu BCC, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Konfederacja Lewiatan, ZPP, Pracodawcy RP i Związek Rzemiosła Polskiego.

W związku z bezprecedensowym napływem do Polski uchodźców wojennych, rząd przygotował specustawę przewidującą dla Ukraińców szczególne warunki legalizacji pobytu i uzyskiwania uprawnienia do podjęcia pracy. W rezultacie, kolejne setki tysięcy osób przekraczających granicę mogą od razu w pełni legalnie poszukiwać zatrudnienia, uzyskując tym samym niezależność finansową od jakiejkolwiek pomocy państwa – czytamy w apelu.

Znaczna część osób przybywających do Polski z Ukrainy to kobiety, tymczasem w ciągu ostatnich tygodni w przeciwnym kierunku udało się ok. 100 tysięcy mężczyzn wracających do swojego kraju, by bronić go przed rosyjską agresją. W rezultacie, z uwagi na strukturę zatrudnienia (przewaga mężczyzn) wynikającą z charakterystyki realizowanych przez pracowników zadań, niektóre sektory polskiej gospodarki mierzą się z poważnym problemem braku rąk do pracy.

Mając na uwadze powyższe, a także uwzględniwszy fakt, że w związku z toczącą się wojną docierają do nas sygnały o znacznej liczbie Białorusinów planujących ucieczkę z kraju z obawy przed dalszymi represjami i masowym poborem, apelujemy do rządu o wprowadzenie – w ramach nowelizacji specustawy – możliwości szybkiej legalizacji pobytu i zatrudnienia również dla Białorusinów, na takich samych zasadach jak dla Ukraińców. W ten sposób uda nam się jednocześnie odpowiedzieć na potrzeby polskiej gospodarki i uderzyć w reżim Łukaszenki.

Konfederacja Lewiatan

 

 

Apel pracodawców w sprawie Białorusinów
Przesłanie biznesu do Rady ds. Konkurencyjności (COMPET)
23 lutego 2022

Przesłanie biznesu do Rady ds. Konkurencyjności (COMPET)

fot. European Union, 2022

BusinessEurope oraz federacje członkowskie liczą, że działania prezydencji francuskiej będą zmierzać do budowy strategicznej odporności UE, a to oznacza potrzebę priorytetowego potraktowania obszarów, tj. zielona i cyfrowa transformacja oraz wsparcie przedsiębiorstw, jednolity rynek europejski i znoszenie barier w handlu towarami oraz usługami.

Sprawozdawczość przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju

Podczas najbliższego posiedzenia Rady, ministrowie będą rozmawiać o dyrektywie w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz mają przyjąć podejście ogólne dotyczące tego aktu. Proponowana dyrektywa zobowiązuje przedsiębiorstwa do publikowania szczegółowych informacji w zakresie środowiska naturalnego oraz praw socjalnych.

BusinessEurope wzywa państwa członkowskie do unikania nakładania zbędnych obciążeń administracyjnych na firmy oraz wspiera wydłużenie terminów wdrożenia i podejście biorące pod uwagę wielkość i rodzaj firmy, aby umożliwić biznesowi odpowiednie przygotowanie się do nowych zasad. Apelujemy także o całkowite wyłączenie MŚP z wymogów sprawozdawczych.

Subsydia zagraniczne

Ministrowie przeprowadzą także debatę orientacyjną na temat rozporządzenia o subsydiach zagranicznych zakłócających rynek wewnętrzny. BusinessEurope z zadowoleniem przyjmuje tę propozycję Komisji Europejskiej, ponieważ wychodzi ona naprzeciw postulatom biznesu, który mierzy się z nierównymi warunkami działania na jednolitym rynku.

Równocześnie apelujemy, aby instrument koncentrował się na dużych dotacjach prowadzących do znacznych zakłóceń w celu zapewnienia jego skuteczności, był niedyskryminacyjny i zgodny z zasadami WTO. Dodatkowo, powinien być wykorzystywany równolegle z innymi narzędziami UE, w tym umowami o wolnym handlu, w celu promowania i egzekwowania ambitnych reguł konkurencji oraz powinien być spójny z innymi przepisami unijnymi (np. dyrektywy UE w sprawie zamówień publicznych, Międzynarodowy Instrument Zamówień Publicznych, itp.).

Ekosystemy mobilności a transformacja ekologiczna

Ekosystem przemysłowy w dziedzinie mobilności ma szczególne znaczenie dla europejskich gospodarek i zatrudnienia. Jednym z większych wyzwań obecnie jest niedobór półprzewodników. W liście do Rady ds. Konkurencyjności, BusinessEurope podkreśla potrzebę zapewnienia wsparcia dla przeprowadzenia zielonej transformacji, przy uwzględnieniu możliwych skutków gospodarczych i społecznych. Zielona transformacja przyniesie nowe możliwości dla ekosystemu mobilności, ale również zakłóci i głęboko zmieni jego obecną strukturę. Osiągnięcie celów klimatycznych jest koniecznością, ale musimy starannie rozważyć sposób dojścia do neutralności klimatycznej.

W związku z tym, zwracamy uwagę na potrzebę inwestycji w infrastrukturę dla wszystkich dostępnych rozwiązań w zakresie mobilności niskoemisyjnej, bez których osiągnięcie ambitnych celów wyznaczonych w ramach Zielonego Ładu nie jest możliwe, jak również o odpowiednie wsparcie biznesu europejskiego w tym obszarze..

Kwestie cyfrowe

BusinessEurope liczy, że ​​trwające obecnie trilogi w zakresie ustawy o usługach cyfrowych (DSA) i ustawy o rynkach cyfrowych (DMA) zakończą się kompromisem, który pozwoli na wypracowanie regulacji wysokiej jakości oraz pewność prawną. Jest to niezbędne dla właściwego funkcjonowania jednolitego rynku cyfrowego, który jest podstawą cyfrowej transformacji.

 


Kinga Grafa, dyrektorka Przedstawicielstwa Konfederacji Lewiatan w Brukseli, Stały Przedstawiciel przy BusinessEurope

Artykuł dla lutowego wydania Brussels Headlines – biuletynu europejskiego Lewiatana.

Pracodawcy apelują o zmiany w ustawie antylichwiarskiej
23 lutego 2022

Pracodawcy apelują o zmiany w ustawie antylichwiarskiej

Rządowy projekt ustawy antylichwiarskiej powinien zostać poddany ponownej, gruntownej analizie, a wszelkie niejasności lub rozwiązania pomijające realia gospodarcze powinny zostać wyjaśnione i zmienione w toku konsultacji społecznych i otwartej debaty – apelują BCC, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Konfederacja Lewiatan, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Pracodawcy RP i Związek Rzemiosła Polskiego.

W przypadku proponowania restrykcji dotyczących działalności gospodarczej to na projektodawcy spoczywa obowiązek wykazania istnienia skali problemu gospodarczego oraz uzasadnienia dla powziętych środków tak, aby były one adekwatne. Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie (druk nr. 1911) proponuje daleko idące zaostrzenie limitu pozaodsetkowych kosztów kredytu. Tak projektowana zmiana może mieć wpływ na różne sektory gospodarki, jak również na np.: miejsca pracy w sektorze pożyczkowym, czy ryzyko powiększenia się pożyczkowej szarej strefy – czytamy w apelu.

Tymczasem ani uzasadnienie, ani ocena skutków regulacji nie przeprowadzają dokładnego szacunku, jaki wpływ może mieć projekt ustawy na objęte nią sektory. Problematyka miejsc pracy została pominięta, a szarej strefy zbagatelizowana. Projektodawca nie przeprowadza także wystarczającej analizy która odpowiedziałaby na pytanie czemu akurat takie, a nie inne środki uważa za adekwatne. Ocena skutków regulacji powinna zostać dokonana w oparciu o obiektywne informacje i analizy osadzone w kontekście ekonomicznym. Przy analizie uwzględniony powinien zostać wpływ zwiększenia kosztów udzielania kredytów na rentowność produktów kredytowych i związane z tym zwiększanie szarej strefy. Debata nad projektem ustawy w ramach Zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Rady Dialogu Społecznego wykazała, iż strona pracodawców powinna zwrócić uwagę, że polityki gospodarczej nie można tworzyć w oderwaniu od rzeczywistości ekonomicznej i poprzez pomijanie analizy możliwych skutków.

Ponadto projekt ustawy w wielu miejscach pozostaje niejasny co do jego stosowania bądź też abstrahuje od realiów gospodarczych, np.: gromadzone dane przez BIK i BIG-i nie pozwalają na weryfikację oświadczenia o dochodach i wydatkach konsumenta zgodnie z wymogami stawianymi przez projekt ustawy.

Wskazania wymaga również, że w projekcie nie zapewniono dostatecznego vacatio legis na dostosowanie podmiotów rynku finansowego do proponowanych w nim zmian. Termin 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy przewidziany na zapewnienie zgodności z częścią z jej przepisów pomija fakt, że zmiany wpłyną na przygotowywane ze znaczącym wyprzedzeniem plany finansowe podmiotów objętych zmianami.

Konfederacja Lewiatan

 

 

Powrót pojazdów – wspólny apel TLP i organizacji branżowych do Komisji Europejskiej
14 lutego 2022

Powrót pojazdów – wspólny apel TLP i organizacji branżowych do Komisji Europejskiej

fot. Olga Dudareva / Unsplash

TLP razem z innymi organizacjami przewoźników z Europy: z Litwy, Bułgarii, Węgier, Chorwacji i Rumunii ponownie wzywa Komisję Europejską do zaproponowania moratorium na wdrożenie przepisu o powrocie pojazdu do państwa siedziby firmy co osiem tygodni (wymaganego Pakietem Mobilności I), do czasu wydania orzeczenia przez Trybunał Sprawiedliwości UE.

List w tej sprawie został zaadresowany do Fransa Timmermansa, Wiceprzewodniczącego Wykonawczego Komisji Europejskiej ds. Europejskiego Zielonego Ładu. Nasz poprzedni apel wysłaliśmy do Adiny Valean, Komisarz ds. Mobilności i Transportu 31 stycznia br.

Jest niezwykle niepokojące, że na razie nic nie wskazuje na to, aby podjęto jakiekolwiek dalsze kroki w celu zmiany przepisu o powrocie pojazdu do państwa siedziby firmy co osiem tygodni. Uważamy, że środek ten może skutkować jeszcze wyższymi kosztami, nie tylko dla transportu drogowego, ale także dla innych branż i ostatecznie dla konsumentów w momencie, gdy branża ta boryka się z gwałtownie rosnącymi cenami energii, brakiem ciężarówek i kierowców oraz pandemią COVID. Tymczasem jeśli sytuacja nie ulegnie zmianie, obowiązek ten wejdzie w życie już 21 lutego br.

W tym kontekście należy wiedzieć, że Komisja Europejska opublikowała 19 lutego 2021 r. wyniki dwóch badań, które zleciła jeszcze w 2020 r., aby ocenić potencjalne skutki dwóch konkretnych aspektów Pakietu Mobilności I, przyjętego 15 lipca 2020 r. W badaniu brało udział TLP oraz firmy członkowskie.

Te dwa wymogi tj. obowiązkowy powrót pojazdu do państwa członkowskiego UE siedziby firmy co osiem tygodni oraz stosowanie kontyngentów kabotażowych w międzynarodowych przewozach kombinowanych, zostały dodane przez Parlament Europejski i Radę UE, nie będąc częścią pierwotnej propozycji Komisji. W związku z tym w trakcie negocjacji nad Pakietem Mobilności, Komisja wyraziła obawę, że są one sprzeczne z ambicjami dot. Europejskiego Zielonego Ładu. Te dwa przepisy nie zostały bowiem poddane ocenie wpływu przed przyjęciem Pakietu przez współustawodawców, dlatego Komisja zobowiązała się do przeprowadzenia oceny ich wpływu na klimat, środowisko i jednolity rynek.

Wyniki przeprowadzonych badań sugerują, że obowiązek powrotu dla samochodów ciężarowych oraz kontyngenty nałożone na operacje transportu kombinowanego będą miały negatywne skutki, doprowadzając do wzrostu emisji z transportu. Nowe przepisy mogą spowodować do 3,3 mln dodatkowych ton emisji CO2 rocznie, co jest porównywalne z roczną wartością całkowitych emisji z transportu w Estonii. Mogłyby one również wygenerować do 704 ton tlenków azotu i 251 ton pyłu zawieszonego (PM2,5).

TLP
Branża transportowa apeluje do Komisji Europejskiej ws. powrotu pojazdów
01 lutego 2022

Branża transportowa apeluje do Komisji Europejskiej ws. powrotu pojazdów

TLP razem z innymi organizacjami przewoźników z Europy: z Litwy (TTLA, LINAVA), Bułgarii (SMP), Węgier (NIT), Chorwacji (UHCP) i Rumunii (ARTRI) wzywa Komisję Europejską do zaproponowania moratorium na wdrożenie przepisu o powrocie pojazdu do państwa siedziby firmy co osiem tygodni (wymaganego Pakietem Mobilności I), do czasu wydania orzeczenia przez Trybunał Sprawiedliwości UE.

Jest niezwykle niepokojące, że na razie nic nie wskazuje na to, aby podjęto jakiekolwiek dalsze kroki w celu zmiany tego przepisu. Uważamy, że środek ten „może skutkować jeszcze wyższymi kosztami, nie tylko dla transportu drogowego, ale także dla innych branż i ostatecznie dla konsumentów” w momencie, gdy branża ta boryka się z gwałtownie rosnącymi cenami energii, brakiem ciężarówek i kierowców oraz pandemią COVID. Tymczasem jeśli sytuacja nie ulegnie zmianie, obowiązek ten wejdzie w życie już 21 lutego br.

Co istotne, temat ten został poruszony przez dziennikarzy Politico, którzy opublikowali nasz list w poniedziałkowym Newsletterze Politico Pro.

W tym kontekście należy wiedzieć, że Komisja Europejska opublikowała 19 lutego 2021 r. wyniki dwóch badań, które zleciła jeszcze w 2020 r., aby ocenić potencjalne skutki dwóch konkretnych aspektów Pakietu Mobilności I, przyjętego 15 lipca 2020 r. W badaniu brało udział TLP oraz firmy członkowskie.

Te dwa wymogi tj. obowiązkowy powrót pojazdu do państwa członkowskiego UE siedziby firmy co osiem tygodni oraz stosowanie kontyngentów kabotażowych w międzynarodowych przewozach kombinowanych, zostały dodane przez Parlament Europejski i Radę UE, nie będąc częścią pierwotnej propozycji Komisji. W związku z tym w trakcie negocjacji nad Pakietem Mobilności, Komisja wyraziła obawę, że są one sprzeczne z ambicjami Europejskiego Zielonego Ładu. Te dwa przepisy nie zostały bowiem poddane ocenie wpływu przed przyjęciem Pakietu przez współustawodawców, dlatego Komisja zobowiązała się do przeprowadzenia oceny ich wpływu na klimat, środowisko i jednolity rynek.

Wyniki przeprowadzonych badań sugerują, że obowiązek powrotu dla samochodów ciężarowych oraz kontyngenty nałożone na operacje transportu kombinowanego będą miały negatywne skutki, doprowadzając do wzrostu emisji z transportu. Nowe przepisy mogą spowodować do 3,3 mln dodatkowych ton emisji CO2 rocznie, co jest porównywalne z roczną wartością całkowitych emisji z transportu w Estonii. Mogłyby one również wygenerować do 704 ton tlenków azotu i 251 ton pyłu zawieszonego (PM2,5).

TLP