Apel biznesu do przywódców UE. Silne firmy są  gwarancją naszego bezpieczeństwa
27 czerwca 2024

Apel biznesu do przywódców UE. Silne firmy są gwarancją naszego bezpieczeństwa

Dzisiaj rozpoczyna się szczyt Rady Europejskiej. Szefowie państw i rządów będą rozmawiali m.in. o przyszłości przemysłu obronnego w UE.

Przedstawiciele biznesu z krajów skandynawskich, bałtyckich oraz Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Konfederacja Lewiatan, apelują do przywódców i unijnych instytucji o dostosowanie polityk do nowej sytuacji geopolitycznej oraz do zwrócenia szczególnej uwagi na region północno-wschodniej flanki Unii.

– Europa stanęła obecnie w obliczu największego kryzysu od zakończenia II światowej. Dlatego musimy wzmocnić nie tylko nasz przemysł obronny, ale również inne sektory gospodarki, aby być przygotowanym na zagrożenia i szybko na nie reagować. Musimy zapewnić stabilność, bezpieczeństwo i odporność, które są podstawą dobrze funkcjonujących społeczeństw i gospodarki. Nasz region ma do odegrania wyjątkową rolę – mówi Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan.

Jak zauważa Kinga Grafa, zastępczyni dyrektora generalnego ds. europejskich Konfederacji Lewiatan, stan gospodarki, siła firm europejskich mają żywotne znaczenie dla naszego bezpieczeństwa. Tylko rozwijające się przedsiębiorstwa, które działają na zintegrowanym jednolitym rynku i mogą konkurować globalnie, są w stanie zapewnić zasoby niezbędne do podjęcia ogromnych inwestycji w obronę, cyberbezpieczeństwo i kluczowe technologie. – Mamy nadzieję, że postulaty biznesu z naszego regionu będą również inspiracją dla prezydenta Sauli Niinistö, który przygotowuje raport dla unijnych instytucji na temat rozwijania zdolności reagowania na kryzysy. Ma on ukazać się wczesną jesienią – dodaje Kinga Grafa.

Odporność w czasach wojny i kryzysów nie może być osiągnięta wyłącznie środkami militarnymi. Wymaga to zaangażowania wielu sektorów gospodarki, jak również publiczno-prywatnego planowania kryzysowego wykraczającego poza przemysł obronny, w celu utrzymania stabilności dostaw, począwszy od transportu, po żywność, leki, paliwo, energię i infrastrukturę ICT.

Ma to znaczenie nie tylko dla nas, ale również dla zdolności Ukrainy do obrony. Jeśli pozwolimy Ukrainie upaść, UE znajdzie się na linii frontu.

Sygnatariusze apelu proszą o uwzględnienie poniższych elementów w strategii obrony, bezpieczeństwa i odporności UE:

 • Wsparcie konkurencyjności europejskich firm. Przemysł obronny, ale także inne sektory będą odgrywać znaczącą rolę w wzmocnieniu bezpieczeństwa Europy. Odnowiona baza przemysłowa przyczyni się do bezpieczeństwa dostaw w krytycznych obszarach i poprawi odporność społeczeństwa. Aby osiągnąć ten cel, należy pamiętać, że producenci sprzętu obronnego opierają się na sieci dostawców i podwykonawców z innych sektorów. Przemysł obronny potrzebuje firm wydobywczych, hut stali, branży chemicznej, transportu i firm technologicznych, aby zapewnić materiały, usługi i oprogramowanie. Oznacza to, że klimat biznesowy musi być poprawiony w ramach całej gospodarki. Poprawa dostępu do kapitału i zapewnienie stabilnych dostaw energii to jedne z najważniejszych aspektów w tym zakresie. Osiągniecie odporności społecznej wymaga dialogu ze społecznością biznesową, nie tylko przemysłem obronnym, aby sprostać wyzwaniom, m. in. w zakresie cyberbezpieczeństwa, ochrony infrastruktury krytycznej oraz zapewnienia dostaw żywności, leków, wody, paliwa i energii.
 • Skupienie się na przyczynach niedostatecznej zdolności produkcyjnej i stworzenie odpowiednich zachęt. Europa w bardzo krótkim czasie przeszła od zmniejszających się wydatków na wojsko do decyzji o bezprecedensowym ich zwiększaniu. Jednoczesne wzmacnianie naszych własnych zdolności wojskowych i dostarczanie Ukrainie ogromnych (choć niewystarczających) ilości sprzętu wojskowego nieuchronnie powoduje zatory w liniach produkcyjnych, które były tworzone w innej rzeczywistości. Problemy nie wynikają z braku pomocy publicznej czy niewystarczającego popytu, lecz z fizycznych ograniczeń w liniach produkcyjnych, których rozbudowa jest utrudniona przez długotrwałe procedury pozyskiwania pozwoleń i uciążliwą biurokrację. Projekty rozbudowy, które przyczyniają się do zwiększenia produkcji sprzętu obronnego, powinny być przyspieszone w procedurach pozyskiwania pozwoleń w podobny sposób, jak to miało miejsce w przypadku innych strategicznych sektorów poprzez Net Zero Industry Act i Critical Raw Materials Act. Dodatkowo, UE musi ułatwić procedury standaryzacyjne.
 • Utrzymanie dotychczasowej polityki konkurencji. Zdrowa konkurencja i udział w rynku wielu firm, od gigantów przemysłowych po wysoko wyspecjalizowane MŚP, są niezbędne do stymulowania innowacji. Wspólne przedsięwzięcia i transgraniczna współpraca powinny być promowane, ale polityczny nacisk na wielkoskalowe fuzje w przemyśle obronnym może okazać się nieproduktywny z perspektywy odporności.
 • Zwiększenie udziału MŚP. Musimy rozwijać bardziej dynamiczny i zróżnicowany ekosystem przemysłu obronnego na rynku wewnętrznym. Sektor ten charakteryzuje się skoncentrowaną władzą rynkową w rękach kilku bardzo dużych firm. Nasze wysiłki powinny być skierowane na zwiększenie udziału MŚP, aby pobudzać innowacje i odporność. Należy pilnie przeprowadzić konsultacje z MŚP w ramach ekosystemu przemysłu obronnego, aby zwiększyć ich udział i uwolnić niewykorzystany potencjał wzrostu.
 • Handel z zaufanymi sojusznikami. Nasz przemysł obronny musi nadal mieć możliwość pozyskiwania materiałów i sprzętu spoza UE oraz sprzedaży swoich finalnych produktów na rynkach zagranicznych. Dywersyfikacja łańcuchów dostaw zmniejsza podatność i buduje odporność. Utrzymywanie bliskich relacji z sojusznikami nigdy nie było ważniejsze niż obecnie.
 • Zwiększenie cyberbezpieczeństwa. W związku ze stałym wzrostem liczby aktywnych cyberataków i integralną rolą infrastruktury cyfrowej w nowoczesnych systemach obronnych, istnieje pilna potrzeba koordynacji i zwiększonych inwestycji w cyberbezpieczeństwo i infrastrukturę. Ponadto, biorąc pod uwagę, że prywatni dostawcy znajdują się na czele ochrony infrastruktury krytycznej, konieczne są bliskie partnerstwa publiczno-prywatne, szkolenia i współpraca operacyjna w celu zharmonizowania działań i wzmocnienia wzajemnej obrony cybernetycznej.
 • Utrzymanie zjednoczonego frontu w sprawie sankcji. Wzywamy państwa członkowskie UE i sojuszników do zwiększenia presji ekonomicznej na Rosję, zapewniając, że kolejne sankcje mogą być nałożone szybko, gdy uzna się to za stosowne. Przypominamy również o konieczności ścisłego monitorowania i zwalczania praktyk omijania sankcji, dbając o ich integralne stosowanie. Wyrażamy przekonanie, że ich implementacja, zmniejszanie luk, jak również nakładanie kar w razie ich łamania, jest kluczowe dla sprawiedliwej konkurencji oraz skuteczności i wiarygodności.
 • Apelujemy o kontynuację wsparcia gospodarczego i militarnego dla Ukrainy, jak długo będzie to konieczne. Wiele z naszych firm członkowskich i federacji pełniło i pełni kluczową rolę w niesieniu pomocy Ukrainie. Jesteśmy gotowi wesprzeć rekonstrukcję Ukrainy w czasie wojny, w zakresie infrastruktury krytycznej, odbudowy domów, szpitali, szkół i kluczowych sektorów, kiedy tylko sytuacja na to pozwoli. Ukraina potrzebuje większego wsparcia na dziś oraz długoterminowych zobowiązań. Inwestowanie na Ukrainie to nie tylko ekonomiczna kalkulacja, ale nasz moralny obowiązek, jak również strategiczny imperatyw dla całej Unii.

O przyszłości Unii Europejskiej, również w kontekście obronności, będziemy rozmawiać na Europejskim Forum Nowych Idei, które odbędzie się 16-18 października br. w Sopocie. ZAREJESTRUJ SIĘ

 Konfederacja Lewiatan

 

 

 

Apel do premiera o przyspieszenie transformacji w energetyce
11 czerwca 2024

Apel do premiera o przyspieszenie transformacji w energetyce

O przywrócenie transparentności i konkurencyjności na rynku energii, zintensyfikowanie transformacji energetycznej, w szczególności urealnienie daty odejścia od węgla w energetyce do 2035 roku – apelują do premiera Donalda Tuska Konfederacja Lewiatan, Ekspercka Rada ds. Bezpieczeństwa Energetycznego i Klimatu oraz Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska.

Mija blisko pół roku od czasu powołania rządu Donalda Tuska. Polska energetyka potrzebuje pilnie planu transformacji, który określi kluczowe inwestycje w sektorze, a także dobrej koordynacji pomiędzy spółkami energetycznymi, rozwojem sieci oraz interesem odbiorców.

Trzy organizacje podkreślają, że konieczne są racjonalne zmiany na polskim rynku energii, w szczególności odblokowanie potencjału rozwoju OZE, usunięcie barier w rozbudowie sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, przywrócenie mechanizmów rynkowych na rynku hurtowym i detalicznym sprzedaży energii elektrycznej i ciepła, a także podjęcie decyzji w zakresie realnego scenariusza odejścia polskiej energetyki od węgla. Ten ostatni aspekt jest szczególnie ważny z perspektywy sektora wytwarzania energii do roku 2035, zastępowania wycofywanych mocy w latach 2028 – 2035 i ogromnie ważnego aspektu społecznego transformacji górnictwa w Polsce.

Konfederacja Lewiatan, Ekspercka Rada ds. Bezpieczeństwa Energetycznego i Klimatu oraz Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska zaapelowały do premiera o nadanie priorytetu sprawom energetyki, w tym:

 1. Przywrócenie transparentności i konkurencyjności na rynku energii, a w szczególności przywrócenia obliga giełdowego w obrocie energią elektryczną.
 2. Zintensyfikowanie transformacji energetycznej, w szczególności urealnienie daty odejścia od węgla w energetyce do 2035 roku i zmobilizowanie inwestycji, które go zastąpią.
 3. Opracowanie, skonsultowanie i przyjęcie dokumentów strategicznych, w których ta przyspieszona ścieżka transformacji będzie zapisana.

W piśmie wysłanym do premiera organizacje, zapraszając do otwartego dialogu, zwracają uwagę, że brak podjęcia działań w kwestii strategicznych decyzji dotyczących mocy w energetyce i ciepłownictwie utrwala wysokie koszty energii dla odbiorców, rodzi ryzyka dla utraty konkurencyjności polskiej gospodarki oraz zwiększa obciążenie związane z zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Konfederacja Lewiatan

Pobierz apel do premiera
Apel 41 organizacji w sprawie zwrotu VAT za materiały budowlane
18 marca 2024

Apel 41 organizacji w sprawie zwrotu VAT za materiały budowlane

41 organizacji pracodawców i związkowców, w tym Konfederacja Lewiatan, zwróciło się z apelem do premiera o przywrócenie zwrotu części wydatków na materiały budowlane zakupione na cele mieszkaniowe.

Sygnatariusze apelu zwracają uwagę na potrzebę podjęcia szybkich działań na rzecz poprawy sytuacji na rynku budowlanym. Jest ona szczególnie istotna w kontekście polityki mieszkaniowej. Dostępne dane jednoznacznie wskazują na spadek aktywności inwestycyjnej w mieszkalnictwie, co ma bezpośredni wpływ na kondycję całego sektora budowlanego.

Według GUS w 2023 r. wydano 241 tys. pozwoleń na budowę mieszkań i jest to o 57 tys. mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego – tj. spadek o 19%. Liczba nowych mieszkań, których budowę rozpoczęto również jest mniejsza niż przed rokiem i wyniosła 189 tys. (o 11 tys. mniej niż w 2022 r.) – co stanowi spadek o 6%. Natomiast liczba mieszkań oddanych do użytkowania w ubiegłym roku wyniosła 220 tys. – mniej o prawie 8% niż w roku 2022.

W 2023 r. inwestorzy indywidualni rozpoczęli budowę niespełna 70 tys. domów jednorodzinnych, co przełożyło się na mniej niż 2 domy na 1000 mieszkańców. Jest to wynik o 34% gorszy niż w rekordowym 2021 r.

Aby szybko zwiększyć liczbę dostępnych pod względem kosztowym mieszkań i jednocześnie poprawić warunki życia Polaków konieczne jest wsparcie remontów istniejących zasobów budowlanych, budownictwa indywidualnego oraz przywracanie do użytkowania pustostanów  (wg. danych GUS z 2021 roku w Polsce jest 1,86 mln pustych lokali i domów).

W celu pobudzenia nakładów na remonty oraz budowy domów i mieszkań, konieczne jest wprowadzenie rozwiązań trwale stymulujących ten proces. W szczególności efekt ten można osiągnąć wprowadzając zachęty podatkowe dla obywateli (osób fizycznych) umożliwiające odzyskanie części środków poniesionych na remont lub budowę własnego mieszkania.

Prostym, skutecznym i sprawiedliwym społecznie mechanizmem byłby zwrot części podatku VAT zawartego w cenie wyrobów budowlanych przeznaczonych na budowę lub remont własnego domu bądź mieszkania.

Sytuacja w mieszkalnictwie i budownictwie mieszkaniowym jest bardzo trudna. Apel podpisała większość organizacji branżowych reprezentujących środowisko budowlane.

Konfederacja Lewiatan

Pobierz apel
Apel przedsiębiorców z Polski i Ukrainy
01 marca 2024

Apel przedsiębiorców z Polski i Ukrainy

Konfederacja Lewiatan, Polsko – Ukraińska Izba Gospodarcza i Związek Ukraińskich Przedsiębiorców z zadowoleniem przyjmują wysiłki rządów Polski i Ukrainy na rzecz odblokowania przejść granicznych między obydwoma krajami i oczekują na szybkie efekty.

Przedsiębiorcy apelują o wypracowanie, we współpracy z Komisją Europejską, realnego programu eliminacji głównych przyczyn ekonomicznych prowadzących do tych godnych ubolewania działań. Niezależnie od różnic poglądów i wyzwań w polsko-ukraińskiej współpracy, problemów jakiejkolwiek grupy zawodowej czy społecznej nie da się rozwiązać poprzez blokowanie granic i kluczowych szlaków transportowych.

Pracodawcy przekonują, że w najlepszym interesie strategicznym i bezpieczeństwa obu krajów i całej wspólnoty europejskiej leży zaprzestanie dalszego niszczenia naszych wzajemnych stosunków politycznych, gospodarczych i społecznych, które zostały podniesione do historycznie wysokiego poziomu po rosyjskiej pełnoskalowej inwazji na Ukrainę dwa lata temu. W rzeczywistości to Rosja – kraj agresor – jest jedyną stroną czerpiącą korzyści z takiego rozwoju wydarzeń.

W apelu czytamy także, że jeśli pozwolimy bieżącym wydarzeniom na granicy polsko – ukraińskiej na wymknięcie się spod kontroli, ryzykujemy pogłębieniem problemów i ich rozprzestrzenieniem się na inne obszary, a następnie stopniową utratą wiarygodności we wzajemnych relacjach zdobytej przez ostatnie dwa lata i poważnym zagrożeniem szansy na rozkwit przyszłych relacji pomiędzy naszymi krajami. Nie mamy wątpliwości, że ani obecne, ani przyszłe pokolenia polskich i ukraińskich przedsiębiorców, a także zdecydowana większość naszych społeczeństw nigdy nie wybaczyłaby nam tego kardynalnego błędu! – napisali przedsiębiorcy z Polski i Ukrainy i zaapelowali do firm, organizacji biznesowych o przyłączenie się do apelu.

Konfederacja Lewiatan

 

 

Pobierz apel
Apel Kongresu Kobiet w sprawie protestów rolników
23 lutego 2024

Apel Kongresu Kobiet w sprawie protestów rolników

Nie unoście się emocjami, nie poddawajcie się manipulacjom, porzućcie barbarzyński pomysł zamykania granicy z Ukrainą - ona potrzebuje naszego wszechstronnego wsparcia! Polska jest krajem cywilizowanym i musi szanować umowy międzynarodowe, z korzyścią dla wszystkich – apeluje do protestujących rolników Kongres Kobiet.

Kobiety zgromadzone w Kongresie Kobiet wyrażają swoje najwyższe oburzenie i niezgodę na formę, jaką przybierają protesty rolnicze w Polsce. Potępiamy skandaliczne hasła i symbole wymierzone w polską suwerenność, w polską demokrację, w wizerunek Polski na arenie międzynarodowej, w Ukrainę i w Unię Europejską.

Apelujemy o solidarność i odpowiedzialność! Rozumiemy trudną sytuację rolników związaną ze stratami, jakie ponoszą w związku z dopuszczeniem na rynki żywności ukraińskiej, jednak straty finansowe są niczym w porównaniu do strat, które ponosi walcząca i krwawiąca Ukraina. Giną ludzie, cierpią kobiety i dzieci, kraj jest w zapaści a mimo to broni swojej suwerenności chroniąc zarazem suwerenności Europy. Względy ekonomiczne, związane z stratami nie powinny przesłaniać względów moralnych związanych z obroną wartości najbardziej podstawowych jakimi są ludzkie życie, wolność i bezpieczeństwo. A o to walczy Ukraina.

Przypominamy też, że problemy rolników narosły głównie z powodu bezczynności i zaniedbań poprzedniej ekipy rządzącej. A obecne protesty i roszczenia uderzają w obecną władzę, która stara się przywrócić demokratyczny ład i elementarne standardy praworządnego państwa. Nie niszczmy tych starań!

Dlatego domagamy się od strajkujących rolników odpowiedzialnego dialogu z władzą, a od władzy poważnego potraktowania tych roszczeń rolników, które nie pogłębiają tragicznej sytuacji, w jakiej obecnie znajduje się Ukraina. Rozumiemy opór znaczącej części rolników związany z koniecznością wprowadzenia europejskiego Zielonego Ładu, ale nie rozumiemy ataków na całą Unię Europejską.

Przypominamy też, że dzięki członkostwu Polski w UE do rolnictwa trafiło blisko 80 mld euro, a w ramach polityki spójności – dalsze blisko 160 mld euro. Przypominamy, że już w 2023 poziom dopłat bezpośrednich zbliżył się do 260 euro/ha i był wyższy niż średnio w UE, oraz że dochody rolnicze w około 40% podtrzymywane są przez transfery w ramach Wspólnej Polityki Rolnej.

Apelujemy o spokój, rozsądek i odpowiedzialność, pamiętając że niedługo będziemy obchodzić drugą tragiczną rocznicę wojny, której stawką jesteśmy my wszyscy, Europejczycy i Europejki, nasza wolność, życie i bezpieczeństwo.

Tutaj można się podpisywać pod apelem

Konfederacja Lewiatan

 

Pobierz apel
Apel Rady Przedsiębiorczości w sprawie powołania nowego rządu
26 października 2023

Apel Rady Przedsiębiorczości w sprawie powołania nowego rządu

Wynik wyborów 15 października 2023 roku stanowi wyraz woli wyborców dokonania zmiany władzy w Polsce.

Wobec zewnętrznych zagrożeń wywołanych wojną w Ukrainie, zaostrzonej sytuacji na Bliskim Wschodzie, niestabilności rynków energii, a także ze względu na trudną i skomplikowaną sytuację gospodarczą w kraju – niezbędne jest jak najszybsze powołanie nowego rządu – czytamy w stanowisku Rady Przedsiębiorczości.

Brak wzrostu gospodarczego, wysoka inflacja i spadek produkcji przemysłowej powodują konieczność podjęcia możliwie szybkich decyzji neutralizujących te zjawiska. Przedsiębiorcy, w tym inwestorzy, oczekują przywrócenia sprawnego działania instytucji państwa, w szczególności tych, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, regulowanie i wspieranie gospodarki.

Aby ułatwić  gospodarce powrót na ścieżkę wzrostu, niezbędne jest jak najszybsze podjęcie działań  w sprawie odblokowania funduszy europejskich, w tym w szczególności Krajowego Planu Odbudowy, którego termin wykorzystania wyznaczony przez Komisję Europejską, z powodu ponad dwuletniego opóźnienia polskiego uczestnictwa, gwałtownie się przybliża.

Nie kwestionując przysługującego Prezydentowi wyłącznego uprawnienia do desygnowania Prezesa Rady Ministrów, uważamy, że celem działań Prezydenta, jako organu czuwającego nad przestrzeganiem Konstytucji, powinno być dążenie do powodzenia misji tworzenia rządu w możliwe najkrótszym terminie. Konstytucyjna pozycja Prezydenta w tym procesie daje mu niepowtarzalną możliwość bycia patronem porozumienia, które umożliwi przejęcie odpowiedzialności za państwo przez szybko wyłoniony rząd.

Zrzeszone w Radzie Przedsiębiorczości organizacje apelują do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz wszystkich uczestników procesu przekazywania władzy o sprawne i bezzwłoczne przeprowadzenie tej procedury, aby jak najszybciej zapewnić efektywne funkcjonowanie wszystkich instytucji Państwa.

Radę Przedsiębiorczości tworzą: ABSL, Business Centre Club, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Konfederacja Lewiatan, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Rada Biznesu, Pracodawcy RP, Związek Banków Polskich, Związek Rzemiosła Polskiego.

Konfederacja Lewiatan

 

 

Pobierz apel Rady Przedsiębiorczości
Apel do szefów partii demokratycznych o parytety w nowym rządzie
20 października 2023

Apel do szefów partii demokratycznych o parytety w nowym rządzie

Przy tworzeniu nowego rządu powinny zostać uwzględnione parytety, tak jak ma to miejsce w wielu europejskich krajach - apeluje do przywódców demokratycznych ugrupowań dr Henryka Bochniarz, przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan.

W tegorocznych wyborach kobiety były wyjątkowo aktywne w korzystaniu zarówno ze swego biernego, jak i aktywnego prawa wyborczego. Do parlamentu trafiły 92 posłanki i 14 senatorek z partii demokratycznych. Nie jest to imponująca liczba jak na ogólną liczbę kobiet w Polsce i ich opresyjną sytuację. Nie jest to wystarczająca reprezentacja ich praw i interesów, tak jak nie jest też wystarczający udział kobiet w kształtowaniu obrazu kraju jako nowoczesnej i egalitarnej demokracji.

– Apelujemy do przywódców demokratycznych ugrupowań, aby  uwzględnili parytety przy powoływaniu nowego rządu. W wielu krajach europejskich jest znacznie więcej  kobiet w rządach. W Austrii 50%, Finlandii 56%, Szwecji 55%, Francji 50%, Holandii 50%, Hiszpanii 43%, Portugalii 43%, Niemczech 40%. W naszym parlamencie i poza nim jest wiele kobiet gotowych wziąć na siebie odpowiedzialność za losy ojczyzny w dziedzinach zgodnych z ich kompetencjami i doświadczeniem. Domagając się parytetu w rządzie, nie walczymy o szczególne przywileje kobiet, lecz o zgodną z podstawowymi standardami demokracji równość w podejmowaniu decyzji i wpływaniu na kształt demokratycznej i europejskiej Polski – przekonuje Henryka Bochniarz.

Apel Kongresu Kobiet w sprawie parytetów

Konfederacja Lewiatan

 

Rada Przedsiębiorczości krytykuje stanowienie prawa w okresie przedwyborczym za pomocą rozporządzeń
29 września 2023

Rada Przedsiębiorczości krytykuje stanowienie prawa w okresie przedwyborczym za pomocą rozporządzeń

Rada Przedsiębiorczości wyraża głębokie zaniepokojenie trybem procedowania przez rząd przepisów dotyczących przedsiębiorców w okresie poprzedzającym wybory parlamentarne.

W sytuacji, gdy parlament bieżącej kadencji zakończył prace prawodawcze rząd sięga po stanowienie prawa za pomocą rozporządzeń bez jakiejkolwiek delegacji ustawowej. W ocenie Rady Przedsiębiorczości przyjęty tryb ustanawiania prawa poprzez wydawanie rozporządzeń jest absolutnie nieakceptowalny bowiem w rażący sposób narusza przepisy Konstytucji RP.

Zgodnie z treścią art. 22 Konstytucji RP ograniczenie zasad swobody działalności gospodarczej może nastąpić wyłącznie w trybie ustawowym i tylko ze względu na ważny interes publiczny. Konstytucja przewiduje także, w art. 92 ust. 1, że rozporządzenia wydawane są na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania.

Przykładem takiego postępowania rządu jest procedowanie przepisów w zakresie obniżki cen sprzedaży energii elektrycznej do gospodarstw domowych w 2023 roku. Wskazana obniżka została dopisana, po drugim czytaniu w komisjach, w Sejmie do ustawy o zasadach udzielania przez Skarb Państwa gwarancji za zobowiązania Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. W sytuacji odrzucenia w dniu 6 września 2023 roku wskazanej ustawy przez Senat rządzący nie zdecydowali się na zwołanie posiedzenia Sejmu w tej sprawie tylko na publikację w dniu 11 września rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 września 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną, które wprowadziło upust dla gospodarstw domowych w opłatach za energię elektryczną w 2023 roku!

Wskazane przepisy rozporządzenia nie mają jakiejkolwiek delegacji ustawowej, na co zwraca uwagę m.in. Rządowe Centrum Legislacji w swojej opinii do proponowanego brzmienia wskazanego rozporządzenia z dnia 8 września 2023 roku.

Kluczową dla przedsiębiorców kwestią wiążącą się z przedmiotowym rozporządzeniem, jest brak rekompensaty za udzielone upusty. Konsekwencją takiego rozwiązania będą straty sprzedawców energii elektrycznej, wg naszych szacunków, sięgające łącznie kwoty do 2 mld zł. Konieczna jest zatem pilna zmiana rozporządzenia i zapewnienie sprzedawcom udzielającym upustu rekompensaty, która zostanie sfinansowana ze środków zgromadzonych na potrzeby realizacji ustawy z 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. Takie finansowanie było zapisane ustawie z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zasadach udzielania przez Skarb Państwa gwarancji za zobowiązania Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego.

Rada Przedsiębiorczości wyraża głęboki sprzeciw wobec zastosowanych praktyk stanowienia prawa, omijających konstytucyjny porządek dla realizacji bieżących celów politycznych. Przykład wydanego rozporządzenia dotyczącego cen energii pokazuje, że coraz bardziej oddalamy się od standardów definiujących demokratyczne państwo prawne.

Radę Przedsiębiorczości tworzą: ABSL, Business Centre Club, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Konfederacja Lewiatan, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Rada Biznesu, Pracodawcy RP, Związek Banków Polskich, Związek Rzemiosła Polskiego.

Konfederacja Lewiatan

 

 

Pobierz apel Rady Przedsiębiorczości
35 organizacji apeluje do premiera o zwrot części wydatków na zakup materiałów budowlanych
30 sierpnia 2023

35 organizacji apeluje do premiera o zwrot części wydatków na zakup materiałów budowlanych

fot. Erik Mclean on Unsplash

35 organizacji pracodawców i związkowców podpisało się pod apelem do premiera Mateusza Morawieckiego o przywrócenie zwrotu części wydatków na materiały budowlane zakupione na cele mieszkaniowe.

Sygnatariusze apelu zwracają uwagę na potrzebę podjęcia szybkich działań dla poprawy sytuacji na rynku materiałów budowlanych, mającego bezpośredni wpływ na sytuację całego sektora budowlanego. W pierwszej połowie 2023 roku liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia spadła o 34,7% rok do roku, a liczba rozpoczętych inwestycji zmniejszyła się  o 28,5%. Nastąpił wyraźny spadek sprzedaży większości wyrobów budowlanych, a także dynamiki produkcji budowlano-montażowej. Szybko rosną koszty produkcji, co przekłada się na nienaturalne wzrosty cen wyrobów budowlanych dla konsumentów. Zwiększa się skala sprzedaży wyrobów budowlanych w szarej strefie.

Obecna sytuacja bardzo niekorzystnie wpływa na kondycję finansową przedsiębiorstw produkujących wyroby budowlane. Wielu producentów dokonało restrukturyzacji organizacji produkcji (szczególnie wielozakładowej) polegającej na zamknięciu zakładów i zwolnieniu pracowników. Zatrudnienie zmalało już o około 10-12%.

Zmniejszenie liczby wydawanych pozwoleń oraz rozpoczynanych budów powoduje, że nie ma perspektyw istotnej poprawy sytuacji w kolejnych miesiącach. Branża producentów wyrobów budowlanych odczuje to najmocniej na przełomie 2023 i 2024 roku. Wpłynie to również niekorzystanie na inne branże budowlane. Już obecnie decyzje inwestycyjne, ze względu na sytuację gospodarczą, odkłada 36,9% firm budowlanych, a 27,7% wciąż planuje ograniczać zatrudnienie.

Z badań przeprowadzonych w IV kwartale 2022 r. wynika, że 42,5% Polaków odłożyło lub zawiesiło zaplanowane prace remontowo – budowlane
z powodu wysokiej inflacji oraz zmniejszonej dostępności materiałów budowlanych
, wynikającej z ich wysokich cen, zaś 34,2%  zdecydowało o zredukowaniu zakresu planowanych prac remontowych.  W takim otoczeniu makroekonomicznym uruchomiony niedawno program wsparcia „Bezpieczny Kredyt 2%” nie przyniesie wystarczającego i koniecznego impulsu dla ożywienia i zdynamizowania branży budowlanej.

– Aby odwrócić ten niekorzystny trend i jednocześnie poprawić warunki życia Polaków należy wesprzeć remonty istniejących zasobów budowlanych i przywrócić do użytkowania pustostany (jest ich obecnie 1,86 mln).  W tym celu konieczne jest wprowadzenie zwrotu części wydatków (zapłaconego podatku VAT) na materiały budowlane zakupione na cele mieszkaniowe. Przyczyni się to do zmniejszenia kosztów remontów bezpośrednio dla konsumentów i ograniczenia luki VAT –    mówi Szymon Firląg, prezes Związku Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa, który jest członkiem Konfederacji Lewiatan.

Zwrot VAT, na materiały budowlane obowiązujący w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej, cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem obywateli i przyczynił się do uregulowania rynku budowlanego.

Podobne mechanizmy mające na celu wparcie prac remontowych wdraża region Walencji w Hiszpanii – Pla Renhata (dotacja na poprawę warunków życia w budynkach) i Czechy – Oprav dům po babičce (dotacja dla młodych rodzin na remont nieruchomości starszych niż 10 lat).

Organizacje pracodawców i związkowców apelują o przywrócenie zwrotu części wydatków na materiały budowlane zakupione na cele mieszkaniowe. Sugerują również ewentualne rozszerzenie ulgi na usługi budowlane związane z nieruchomościami mieszkalnymi. Zwracają też uwagę na uruchomienie środków z Krajowego Planu Odbudowy, które w innych krajach mają bardzo pozytywny wpływ na kondycję rynku budowlanego.

Lista sygnatariuszy apelu do premiera:

 • Związek Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa
 • Stowarzyszenie Producentów Pap
 • Polska Unia Ceramiczna
 • Stowarzyszenie Producentów Cementu
 • Sekretariat Budownictwa i Przemysłu Drzewnego NSZZ ,,Solidarność”
 • Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu
 • Polskie Stowarzyszenie Gipsu
 • Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości
 • Związek Zawodowy „Budowlani”
 • Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej
 • Konfederacja Lewiatan
 • Związek Producentów, Dostawców i Dystrybutorów POLSKIE OKNA I DRZWI
 • Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce
 • Stowarzyszenie Producentów Betonów
 • Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR
 • Polskie Hurtownie Dachowe
 • Federacja Przedsiębiorców Polskich
 • Śląska Izba Budownictwa
 • Krajowe Zrzeszenie Producentów Materiałów Budowlanych CERBUD
 • Grupa Polskie Hurtownie Materiałów Budowlanych
 • Stowarzyszenie KOMINY POLSKIE
 • Krajowa Izba Kominiarzy
 • Międzywojewódzki Cech Kominiarzy
 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie ,,Kominki i Piece”
 • Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych
 • Polski Związek Firm Deweloperskich
 • Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń
 • Polska Izba Budownictwa
 • Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Związek Pracodawców Ceramiki Budowlanej
 • Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej
 • Związek Pracodawców Business Centre Club
 • Stowarzyszenie Producentów Styropianu
 • Stowarzyszenie Inżynierów Instalacji Budowlanych „Ekologiczny Budynek”
 • Stowarzyszenie Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych

 

Pobierz apel do premiera
Apel Rady Przedsiębiorczości w sprawie weksla w formie elektronicznej
10 sierpnia 2023

Apel Rady Przedsiębiorczości w sprawie weksla w formie elektronicznej

Rada Przedsiębiorczości wnosi i apeluje o podjęcie przez rząd prac legislacyjnych umożliwiających wprowadzenie i funkcjonowanie w obrocie gospodarczym weksla w postaci elektronicznej.

Czas pandemii, ale i funkcjonowanie obrotu gospodarczego w obecnym czasie, potwierdzają i ujawniają istotne niedomagania funkcjonowania materialnej formy weksla. Obecny stan nie spełnia oczekiwań użytkowników co do szybkości i sposobów elektronicznej wymiany danych na odległość. Nie spełnia on także oczekiwań klientów instytucji finansowych i innych podmiotów zaufania publicznego w zakresie przyjmowania zabezpieczeń w postaci weksla w obecnej formie.

Minusy weksli w formie papierowej

Dalsze funkcjonowanie weksli wyłącznie w tradycyjnej formie papierowej stało się także potencjalnie niebezpieczne, ponieważ w obrocie prawno-gospodarczym pojawiły technologie fałszujące podpisy w sposób nieodróżnialny od podpisu odręcznego. Proponowane rozwiązanie może dostarczyć uczestnikom obrotu użytecznego instrumentu, spełniającego funkcje weksla materialnego, przy minimalizacji uciążliwości związanych z koniecznością posługiwania się materialnym dokumentem, jednocześnie zapewniając bezpieczną, wiarygodną i trwałą identyfikację wystawcy oraz dalszych nabywców i zbywców weksla, a także integralność i niezmienność weksla.

Należy również podkreślić rolę weksla w zakresie zabezpieczania transakcji agencji publicznych (w tym przede wszystkim Banku Gospodarstwa Krajowego), programów rządowych oraz generalnie dla bezpieczeństwa publicznego systemu gwarancyjno-poręczeniowego, wspierającego polską przedsiębiorczość. O skali potrzeb świadczy fakt, że do końca 2022 r. przyjęto w tym obszarze prawie siedemset tysięcy weksli w formie dokumentowej, (z utrzymującą się coroczną tendencją wzrostową), co wygenerowało olbrzymie koszty związane z ich obsługą i bezpiecznym przechowywaniem.

Bez zmian w legislacji

Mając na uwadze potrzebę zaspokojenia oczekiwań wszystkich uczestników rynku (w tym mniej zdygitalizowanych) oraz niezbędny okres popularyzacji proponowanego rozwiązania, proponuje się umożliwienie równoległego funkcjonowania obu wersji weksla i pozostawienie rynkowi swobody wyboru pożądanej formy, adekwatnie do potrzeb podmiotów uczestniczących.

Apele środowisk gospodarczych, a w ślad za nimi prace eksperckie nad tym zagadnieniem trwają od kilku lat, a ich efektem było m.in. opracowanie i przedstawienie koncepcji e-weksla przez międzyśrodowiskowy Zespół zadaniowy „od papierowej do cyfrowej Polski”, funkcjonujący w ramach Grupy roboczej ds. Rejestrów rozproszonych i blochchain, a powołany decyzją utworzonego decyzją nr 7 Przewodniczącego Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji z 10 października 2018 roku. Zaproponowano także zmiany regulacji prawnych głównie w obszarze Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu postępowania cywilnego, a także rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych, które są warunkiem koniecznym dla zastosowania koncepcji elektronicznego weksla, celem uznawania przez sądy ważności weksla na unikatowym elektronicznym nośniku i skuteczności obrotu nim w środowisku cyfrowym (do sądów bowiem należy rozpatrywanie spraw o zapłatę tych weksli, niewykupionych w terminie). Rekomendacje te zostały zaakceptowane przez Ministra Cyfryzacji oraz jednomyślnie i szeroko poparte przez rynek, także finansowy i technologiczny. Niestety, mimo wydawałoby się powszechnego konsensusu w tej sprawie, z niezrozumiałych powodów proces legislacyjny w tej sprawie do dzisiaj nie został podjęty.

Rozwiązanie korzystne dla gospodarki

Rada Przedsiębiorczości w związku z powyższym apeluje do Prezesa Rady Ministrów o podjęcie skutecznych działań w celu nowelizacji stosownych aktów prawnych dla umożliwienia wprowadzenia do obrotu prawnego weksla w formie elektronicznej, jako rozwiązania absolutnie korzystnego dla polskiej gospodarki, poprawiającego również bezpieczeństwo obrotu papierami wartościowymi oraz środkami publicznymi- krajowymi i unijnymi i wpisującego się w krajowe i unijne strategie cyfryzacji państwa i gospodarki jako priorytetu rozwojowego.

Przeczytaj też apel Rady Przedsiębiorczości sprawie trybu i skutków zaostrzania przepisów „Apteka dla Aptekarza”

Radę Przedsiębiorczości tworzą: ABSL, Business Centre Club, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Konfederacja Lewiatan, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Rada Biznesu, Pracodawcy RP, Związek Banków Polskich, Związek Rzemiosła Polskiego.

Konfederacja Lewiatan

 

Pobierz apel Rady Przedsiębiorczości