Rada Przedsiębiorczości. Nowy podatek uderzy w polską gospodarkę
27 września 2022

Rada Przedsiębiorczości. Nowy podatek uderzy w polską gospodarkę

Rząd, zamiast proponować rozwiązania pomagające firmom przetrwać kryzys, planuje wprowadzić 50 proc. podatek od „zysków nadzwyczajnych”. Doprowadzi on do fali niekontrolowanych bankructw i uderzy w polską gospodarkę – ostrzega Rada Przedsiębiorczości.

Nowy podatek miałby objąć nie tylko spółki Skarbu Państwa i firmy energetyczne, ale wszystkie duże przedsiębiorstwa, w tym prywatne z różnych branż, zatrudniające powyżej 250 osób.  Pomysł nowego podatku pojawia się w momencie, kiedy przedsiębiorstwa borykają się z ogromnym wzrostem obciążeń związanym z gwałtownie rosnącymi cenami prądu, gazu i ciepła, spadkiem zamówień i trudnościami związanymi z zerwanymi łańcuchami dostaw. Grożą nam poważne trudności gospodarcze i recesja. Rząd, zamiast proponować rozwiązania łagodzące kryzys, zapowiada wprowadzenie kolejnego, absurdalnego podatku od nieistniejących zysków nadzwyczajnych, bo te ewentualnie mogą posiadać jedynie spółki Skarbu Państwa.

Krajowy podatek od nadzwyczajnych zysków będzie negatywnie wpływać na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw, pozbawiając ich środków i potencjału do konkurowania z firmami z krajów, w których podatek taki nie zostanie wprowadzony. Prace nad wprowadzeniem podatku od nadzwyczajnych zysków mogą być ewentualnie prowadzone na szczeblu Unii Europejskiej, tak aby jego wysokość i sposób poboru był taki sam we wszystkich krajach członkowskich UE.  

Po klęsce rozwiązań podatkowych w Polskim Ładzie rząd, nie ucząc się na błędach, funduje firmom kolejny podatek, którego nie konsultuje z przedsiębiorcami. W piśmie kierującym założenia nowego podatku na rządowy Komitet Stały autor tego pomysłu, Minister Aktywów Państwowych, występuje wprost o pominięcie w dalszych pracach legislacyjnych etapów: uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania!

W dbałości o jakość prawa i jego kluczowego wpływu na firmy i gospodarkę, ustawy w tym obszarze powinny być rzetelnie konsultowane – w szczególności ze środowiskami przedsiębiorców i pracodawców, tak aby móc rzetelnie ocenić skutki ich wprowadzenia.

Odporność przedsiębiorstw i gospodarki na skrajnie szkodliwe rozwiązania ma swoje granice. W ostatnich kilku latach rządząca większość uchwaliła kilkadziesiąt nowych opłat, danin i podatków, w szczególności uderzających w przedsiębiorstwa.

Podatek od zysków nadzwyczajnych, którym objęte zostaną firmy takich zysków nie osiągające, jest przejawem skrajnie nieodpowiedzialnej polityki rządu. Jego celem jest wydrenowanie z firm pieniędzy, niezbędnych do ich rozwoju, kontynuacji działalności w kryzysie i utrzymania miejsc pracy.

Radę Przedsiębiorczości tworzą: ABSL, Business Centre Club, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Konfederacja Lewiatan, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Rada Biznesu, Pracodawcy RP, Związek Banków Polskich, Związek Rzemiosła Polskiego.

Komentarz Krzysztofa Kajdy, radcy prawnego, zastępcy dyrektora generalnego (szefa pionu ekspertyzy) Konfederacji Lewiatan

Nowy podatek od zysków nadzwyczajnych miał objąć tylko firmy energetyczne czy paliwowe, które uzyskują nadzwyczajne zyski. Polski rząd uznał jednak, że zapłacą go wszystkie duże przedsiębiorstwa. To zły pomysł, który boleśnie odczuje gospodarka. Podatkiem zostaną bowiem ukarane firmy niekoniecznie osiągające zyski nadzwyczajne tylko wszystkie, które od wypracowanych zysków płacą obecnie podatek dochodowy w wysokości 19%. Proponowany podatek pogrąży gospodarkę. Spowoduje masowy odpływ firm i kapitału z Polski.

Konfederacja Lewiatan

 

Apel Rady Przedsiębiorczości
Zmiany w minimalnym podatku CIT ważne, ale niewystarczające
21 czerwca 2022

Zmiany w minimalnym podatku CIT ważne, ale niewystarczające

Rząd zapowiada modyfikację i odroczenie wejścia w życie przepisów o minimalnym CIT. Cieszy fakt, że resort finansów uwzględnił część postulatów zgłaszanych przez przedsiębiorców.

Zmiany idą w dobrym kierunku, ale oznaczają, że rząd nie zdecydował się na rezygnację z poboru tego podatku. W konsekwencji proponowane wyłączenia powinny objąć wszystkie małe i średnie przedsiębiorstwa – uważa Konfederacja Lewiatan.

W wykazie prac legislacyjnych została zamieszczona informacja, że w trzecim kwartale br. rząd będzie pracował nad dużą nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przedsiębiorcy oczekują tych zmian. Ich celem będzie przede wszystkim naprawienie wadliwych i szkodliwych dla biznesu przepisów wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu.

Jedną z najważniejszych zmian będzie modyfikacja i odroczenie wejścia w życie przepisów o minimalnym podatku dochodowym, który przez niewłaściwą konstrukcję i wadliwe założenia obciąża firmy będące w trudnej sytuacji finansowej albo działające w niskomarżowych branżach.

Podatek minimalny ma nie być pobierany za 2022 r., wyłączeni spod regulacji zostaną mali podatnicy, spółki komunalne, podatnicy u których większość przychodów zostało osiągniętych w związku ze świadczeniem usług ochrony zdrowia oraz podatnicy, których rentowność w 1 z 3 ostatnich lat podatkowych była powyżej wskaźnika 2%, a także podmioty postawione w stan upadłości lub likwidacji. Limit rentowności (udziału dochodu w przychodach), po przekroczeniu którego podatek nie będzie pobierany zostanie podwyższony z 1% do 2% przy jednoczesnym wyłączeniu przy jego ustalaniu opłat z tytuł umów leasingu środków trwałych, wartości należności handlowych zbywanych na rzecz podmiotów z branży faktoringowej oraz wartości podatku akcyzowego. Pojawi się także opcja wyboru prostszej metody ustalenia podstawy opodatkowania.

– Cieszy fakt uwzględnienia przez Ministerstwo Finansów części zgłaszanych przez przedsiębiorców postulatów, choć biorąc pod uwagę obecną sytuację gospodarczą, podatek ten w ogóle nie powinien był uchwalony i najlepszym rozwiązaniem jest jego likwidacja. Proponowane modyfikacje, wydają się iść w dobrym kierunku, jednak jeżeli podatek ten ma być modyfikowany to dostrzegamy potrzebę wyłączenia spod regulacji wszystkich podatników z sektora MŚP z obrotami do 50 mln euro, a nie tylko małych podatników w rozumieniu ustawy o CIT z obrotami do 2 mln euro. Wyłączenie pewnych kosztów przy liczeniu poziomu rentowności jest zmianą korzystną, ale już podniesienie tego wskaźnika do 2% może spowodować, że jeszcze większa liczba podatników, może zostać objęta tym podatkiem. Biorąc pod uwagę, że przy wprowadzeniu tego rozwiązania zabrakło rzetelnych analiz i oceny skutków regulacji, liczymy tym razem na pogłębione konsultacje społeczne proponowanych zmian – mówi Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, dyrektor departamentu podatkowego Konfederacji Lewiatan.

W zapowiadanych zmianach brakuje propozycji przywrócenia podatkowej neutralności połączeń, podziałów i wymiany udziałów spółek. Wprowadzone od 1 stycznia br. ograniczenie neutralności restrukturyzacji wyłącznie do pierwszej wymiany udziałów, hamuje rozwój firm. Restrukturyzacje są naturalnym elementem prowadzenia biznesu, umożliwiającym zarządzanie nim w sposób optymalny i efektywny. Ograniczenie preferencyjnego opodatkowania restrukturyzacji dokonywanych z oczywistych powodów biznesowych, powoduje, że uzasadnione i konieczne dla rozwoju firm połączenia bądź podziały są wstrzymywane ze względów finansowych.

Pozostałe zapowiadane przez rząd zmiany to m.in. modyfikacja przepisów w zakresie:

 • zagranicznych jednostek kontrolowanych (CFC)
 • opodatkowania podatkiem od przerzuconych dochodów
 • podatku u źródła (WHT)
 • kosztów finansowania dłużnego w kosztach podatkowych
 • polskiej spółki holdingowej (PSH) (złagodzenie warunków skorzystania ze zwolnienia)
 • estońskiego CIT
 • procedury zwrotu podatku od przychodów z budynków
 • transakcji rajowych

Konfederacja Lewiatan

 

Opodatkowanie połączeń, podziałów i wymiany udziałów spółek hamuje rozwój firm
25 maja 2022

Opodatkowanie połączeń, podziałów i wymiany udziałów spółek hamuje rozwój firm

Od 1 stycznia br. ograniczono neutralność podatkową połączeń, podziałów spółek oraz wymiany udziałów. Wprowadzone rozwiązanie jest bardzo szkodliwe dla rozwoju przedsiębiorstw – uważa Konfederacja Lewiatan.

Neutralność podatkową ograniczono wyłącznie do sytuacji, w której udziały (akcje) w podmiocie przejmowanym lub dzielonym, nie zostały nabyte lub objęte w wyniku wymiany udziałów albo przydzielone w wyniku innego łączenia lub podziału podmiotów. Oznacza to, że neutralna podatkowo jest wyłącznie pierwsza wymiana udziałów, każda kolejna oznacza konieczność zapłaty podatku. 

– Wprowadzone rozwiązanie jest bardzo szkodliwe dla firm. Restrukturyzacje  są naturalnym elementem prowadzenia biznesu,  umożliwiającym zarządzanie nim w sposób optymalny i efektywny. Ograniczenie preferencyjnego opodatkowania restrukturyzacji dokonywanych z oczywistych powodów biznesowych, spowoduje że uzasadnione i konieczne dla rozwoju firm połączenia bądź podziały, będą wstrzymywane ze względów finansowych. Jest to bardzo niepożądana sytuacja stojąca w sprzeczności z deklaracjami rządu o potrzebie budowania dużych i silnych przedsiębiorstw, mających potencjał do rozwoju i konkurowania na rynkach zagranicznych – mówi Przemysław Pruszyński, dyrektor departamentu podatkowego Konfederacji Lewiatan.

W dodatku rozwiązanie to zostało wprowadzone w ramach reformy podatkowej Polski Ład, która w założeniu miała być programem gospodarczym wspierającym rozwój i ekspansję firm, a w praktyce rozwój ten mocno ogranicza.

Ponadto stosowanie nowych ograniczeń do zdarzeń restrukturyzacyjnych, które miały miejsce przed wejściem w życie zmian oznacza działanie prawa wstecz i konieczność badania całej historii posiadania udziałów w podmiocie objętym restrukturyzacją. W sytuacji firm o wieloletniej, często kilkudziesięcioletniej historii, jest to zadanie niezwykle trudne i skomplikowane, powoduje poważne obciążenie administracyjne oraz zwiększa ryzyko podatkowe związane z restrukturyzacją. Sytuacja ta oznacza, że wprowadzone rozwiązania naruszają zasady stanowienia prawa i zaufania obywateli do państwa. Polskie ograniczenia w zakresie restrukturyzacji są także sprzeczne z przepisami tzw. dyrektywy Mergerowej, która zakłada przy spełnieniu określonych warunków, odroczenie opodatkowania do momentu realizacji tych praw (np. sprzedaży udziałów otrzymanych wcześniej w drodze tzw. wymiany udziałów). Nie przewiduje natomiast ograniczenia preferencji wyłączenie do pierwszej czynności restrukturyzacyjnej.

– Wprowadzone ograniczenia powinny zostać uchylone. Ewentualne ryzyka dotyczące stosowania optymalizacji podatkowej z wykorzystaniem reorganizacji, powinny być eliminowane przy wykorzystaniu dostępnych dla administracji skarbowej narzędzi, takich jak kontrole i klauzule antyabuzywne, a nie poprzez regulacje, które uderzają w uczciwe firmy i gospodarkę – dodaje Przemysław Pruszyński.

Konfederacja Lewiatan

 

 

Nie będzie rewolucji w podatku CIT
17 maja 2022

Nie będzie rewolucji w podatku CIT

- Jeśli chodzi o zmiany w CIT to chcemy wrócić do rozwiązań już sprawdzonych, nie planujemy żadnej rewolucji, nie będziemy eksperymentować. Najpóźniej za dwa tygodnie przedstawimy szczegółowe rozwiązania, np. dotyczące podatku minimalnego, które skierujemy do konsultacji społecznych – zapewnił przedsiębiorców Artur Soboń, sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów na VI Kongresie Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan.

Wiceminister finansów przekonywał, że na zmianach podatkowych zyska prawie 13 mln osób. Skorzystają przedsiębiorcy, bo będą płacili niższe podatki nawet od kilkuset do 1700 zł rocznie.

– Dla większości podatników zmiany są korzystne, albo neutralne. Nikt na nich nie straci. W trakcie konsultacji społecznych uwzględniliśmy wiele zmian zgłaszanych, m.in. przez przedsiębiorców – dodał.

Artur Soboń zwrócił uwagę, że celem zmian podatkowych jest wspieranie innowacyjnych firm. Priorytetem jest zwiększenie ich inwestycji. Planujemy też zmiany w ordynacji podatkowej, głównie związane z kwestiami formalnymi, biurokratycznymi. Bierzemy też udział w pracach nad międzynarodową reformą podatkową – powiedział Artur Soboń.

Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan podkreślił, że jesteśmy w momencie przełomowym. Teraz najważniejszym zadaniem jest zapanowanie nad systemem podatkowym w tym roku. – Mamy nadzieje, że nie zostaną zaprzepaszczone wszystkie dobre zmiany w podatkach, które pojawiły się po konsultacjach społecznych – stwierdził Maciej Witucki.

Uczestnicy panelu „Podatkowy proces legislacyjny wymaga zmiany. Jak tworzyć i wprowadzać zmiany bez szkody dla przedsiębiorców?” zastanawiali się jak firmy mają się przygotować do wielu, często nieprzemyślanych zmian.

Tomasz Michalik, partner w Kancelarii MDDP przekonywał, że przedsiębiorcy powinni efektywnie być włączeni do procesu legislacyjnego już na samym  początku.

 – Brak konsultacji z biznesem często skutkuje problemami. Dlatego potrzebne są realne konsultacje społeczne, odpowiednie wydłużone vacatio legis, komunikacja przed i po wprowadzeniu zmian i ocena skutków regulacji, która bierze pod uwagę nie tylko skutki dla budżetu, ale także wpływ na funkcjonowanie firm – dodał.

– Nie jest łatwo przeprowadzić zmiany, które zadowolą wszystkich. Zgadzam się jednak, że powinniśmy dążyć do modelu, który jest bardziej stabilny i przewidywalny. Uznaliśmy, że nie ma sensu przygotowanie tylko pakietu naprawczego na 2022 rok, lecz trzeba opracować regulacje, które będą obowiązywały też w 2023 roku, co będzie pewnym elementem stabilizującym – powiedział Artur Soboń.

Agnieszka Głowacka, wiceprezes zarządu, ERBUD SA stwierdziła, że koszty wprowadzenia nowych przepisów zostały przerzucone na przedsiębiorców. Kosztowna okazała się zmiana systemów informatycznych, które nie dawały rady. – Polski Ład przypominał inflację w Turcji. Codziennie byliśmy zaskakiwani nowymi regulacjami – dodała.

Jarosław Szatański, dyrektor departamentu podatków dochodowych w Ministerstwie Finansów uczestniczący w panelu „Polski Ład. Jak wprowadzone zmiany wpłynęły na funkcjonowanie przedsiębiorców? Główne trudności i proponowane kierunki zmian” zapewnił, że kończą się prace nad zmianami w podatku CIT. – Nie przedstawimy kompleksowej reformy CIT, ograniczymy się do usunięcia złych rozwiązań, poprawienia wielu przepisów, np. dotyczących podatku minimalnego – powiedział.

W czasie konferencji rozmawiano również o ordynacji podatkowej, współpracy biznesu z administracją skarbową, nowych ulgach innowacyjnych dla przedsiębiorców czy ekspansji zagranicznej i wpływu na nią podatków.

Konfederacja Lewiatan

 

We wtorek rozpoczyna się Kongres Rady Podatkowej. Zarejestruj się
08 maja 2022

We wtorek rozpoczyna się Kongres Rady Podatkowej. Zarejestruj się

O najważniejszych zmianach podatkowych będą rozmawiać uczestnicy VI Kongresu Rady Podatkowej organizowanego przez Konfederację Lewiatan. Impreza odbędzie się 17 maja 2022 w Browarach Warszawskich. Ponadto 18-20 maja organizatorzy zapraszają uczestników kongresu na warsztaty podatkowe online.

Patronat nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Finansów. Przedstawiciele resortu wezmą udział w dyskusjach. Wśród prelegentów są m.in. Artur Soboń, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów oraz dyrektorzy departamentów MF.

Zobacz program i zarejestruj się >>

Celem kongresu jest zaprezentowanie uczestnikom zmieniającego się otoczenia prawno-podatkowego i podsumowanie niedawnych zmian. Organizatorzy (wspólnie z przedstawicielami administracji państwowej, przedsiębiorcami i ekspertami) chcą sformułować postulaty dotyczące zmian w systemie podatkowym.

Wśród tematów pierwszego dnia dyskusji są:

 • Polski Ład. Jak wpłynął na funkcjonowanie przedsiębiorców?
 • Podatkowy proces legislacyjny wymaga zmiany. Jak tworzyć i wprowadzać zmiany bez szkody dla przedsiębiorców?
 • Ordynacja podatkowa – interpretacja 590 i współpraca biznesu z administracją skarbową
 • Ekspansja zagraniczna a podatki

W kolejnych dwóch dniach imprezy (18-20 maja) odbędą się  warsztaty podatkowe z udziałem ekspertów. Będą one transmitowane w internecie. Wybrane zagadnienia warsztatów:

 • Krajowy System e-Faktur – udogodnienie czy nowe obowiązki dla firm?
 • Ulgi IP box i B+R w praktyce
 • Podatek estoński w praktyce – praktyczne problemy i rozwiązania
 • Podatek u źródła – opinia o stosowaniu preferencji
 • Jak wybrać optymalną podatkowo formę prowadzenia biznesu?
 • Zmiany w podatku CIT
 • Ceny transferowe

 

– Wydarzenie jest poświęcone najbardziej istotnym zagadnieniom z obszaru prawa podatkowego – mówi Przemysław Pruszyński, dyrektor departamentu podatkowego Konfederacji Lewiatan i sekretarz Rady Podatkowej. – W wydarzeniu każdego roku bierze udział kilkuset uczestników – dodaje Pruszyński.

Udział w Kongresie Rady Podatkowej jest bezpłatny.

Więcej >>

Za tydzień Kongres Rady Podatkowej 2022. Zarejestruj się już dziś
26 kwietnia 2022

Za tydzień Kongres Rady Podatkowej 2022. Zarejestruj się już dziś

fot. archiwum, Kongres Rady Podatkowej 2020

Nie ma wątpliwości, że 2022 rok jest szczególny jeśli chodzi o zmiany w systemie podatkowym. Tzw. Polski Ład ledwo wszedł w życie, a już doczekał się głębokich modyfikacji. Niedawno rząd przyjął pakiet zmian w ustawie o podatku PIT, ale przed nami kolejne dotyczące m.in. CIT.

Uczestnicy VI Kongresu Rady Podatkowej organizowanego przez Konfederację Lewiatan będą się zastanawiali, jak te zmiany wpłyną na funkcjonowanie firm i gospodarki.

Kongres Rady Podatkowej odbędzie się 17-19 maja w formule hybrydowej. Pierwszego dnia uczestnicy kongresu spotkają się w Browarach Warszawskich na stacjonarnej części imprezy. Pozostałe dwa dni to warsztaty podatkowe online.

W pierwszym dniu kongresu, z udziałem przedstawicieli ministerstwa finansów,  tematami rozmów będą, m.in.:

 • Podatkowy proces legislacyjny wymaga zmiany. Jak tworzyć i
  wprowadzać zmiany bez szkody dla przedsiębiorców
 • Polski Ład. Jak wpłynął na funkcjonowanie przedsiębiorców. Główne trudności i proponowane kierunki zmian
 • Ordynacja podatkowa. Interpretacja 590 i współpraca biznesu z administracją skarbową
 • Nowe ulgi innowacyjne dla przedsiębiorców. Jak z nich korzystać. Jakie zyski i ryzyka są z nimi związane
 • Ekspansja zagraniczna a podatki. Problemy i ograniczenia wynikające z ostatnich zmian, globalna reforma CIT.

W kolejnych dwóch dniach organizatorzy zaplanowali warsztaty podatkowe online. Ich zakres tematyczny to, m.in.:

 • Krajowy System e-Faktur – udogodnienie czy nowe obowiązki dla firm
 • Ulgi IP box i B+R w praktyce
 • Polski Ład – zmiany w podatku PIT, CIT i VAT oraz nowe zasady składki zdrowotnej
 • Wybór optymalnej podatkowo formy prowadzenia biznesu
 • Podatek estoński w praktyce –problemy i ograniczenia
 • Ceny transferowe – wybrane zagadnienia

 

– Naszym celem jest, aby w rozmowie z przedstawicielami resortu finansów, ekspertami, przedsiębiorcami, zaprezentować uczestnikom zmieniające się otoczenie prawno-podatkowe. Podsumować niedawne zmiany oraz wspólnie sformułować postulaty de lege ferenda w systemie podatkowym – zapowiada Przemysław Pruszyński, dyrektor departamentu podatkowego Konfederacji Lewiatan i sekretarz Rady Podatkowej.

Udział w kongresie jest bezpłatny.

Więcej szczegółów i rejestracja pod tym adresem >>

 Konfederacja Lewiatan

Trwają rozmowy z resortem finansów o zmianach podatkowych
08 kwietnia 2022

Trwają rozmowy z resortem finansów o zmianach podatkowych

fot. MOZCO Mateusz Szymanski / Shutterstock

Jarosław Szatański, dyrektor departamentu podatków dochodowych w Ministerstwie Finansów spotkał się z kilkudziesięcioma firmami zrzeszonymi w Konfederacji Lewiatan. Tematem rozmowy były nowe propozycje podatkowe, dotyczące PIT i CIT.

Jarosław Szatański poinformował, że resort finansów uwzględni wiele uwag zgłaszanych w trakcie konsultacji społecznych projektu zmian podatkowych.

W czasie spotkania rozmawiano o poprawkach i uwagach zgłaszanych przez pracodawców dotyczących m.in. umożliwienia przedsiębiorcom zmiany formy opodatkowania po zakończeniu 2022 r., ulgi prowzrostowej, a także innych ulg, podatku minimalnego, (chodzi nawet o jego odroczenie), czy różnych korekt w CIT.

Dzisiaj odbyło się też kolejne spotkanie Rady Przedsiębiorczości z Arturem Soboniem, wiceministrem finansów poświęcone zmianom w podatku PIT i CIT.

2 kwietnia zakończyły się konsultacje społeczne zmian podatkowych. Teraz resort finansów analizuje zgłoszone propozycje i przeprowadza uzgodnienia międzyresortowe. W połowie kwietnia projekt ustawy powinien trafić pod obrady rządu, a pod koniec miesiąca ma się nim zająć Sejm.

Konfederacja Lewiatan

Polski Ład. Zmiana w dobrym kierunku, ale nie pozbawiona wad
01 kwietnia 2022

Polski Ład. Zmiana w dobrym kierunku, ale nie pozbawiona wad

Polski Ład – podatki w odwrocie. Tak można by nazwać sequel wprowadzonej, w grudniu 2021 r., największej zmiany podatkowej w Polsce po 1989 r. Przekaz jaki jest wysyłany przez rządzących - ma być prościej i ma zostać więcej w kieszeni Polaków. Wydaje się, że zmiana w dobrym kierunku. Niestety nie pozbawiona wad.

– Osią nowych przepisów będzie zmiana skali podatkowej z 17% do 12%. W sposób istotny zmniejszy się tzw. klin podatkowy. Innymi słowy osoby z dochodami do 16 000 brutto zarobią w 2022 r. więcej. Przedsiębiorcy, głównie mikro, którzy zdecydowali się na opodatkowanie skalą podatkową również zyskają. Nieznacznie na zmianach zyskają także przedsiębiorcy. Problem w tym, że  Polski Ład przygotowywany był na zdecydowanie inny scenariusz makroekonomiczny. Mieliśmy być w punkcie, w którym dynamika inflacji miała maleć z miesiąca na miesiąc. Ekonomiści prognozowali, że stopy procentowe będą maksymalnie na poziomie 4%, a nasz rynek pracy nie będzie musiał przyjąć kilkuset tysięcy pracowników i pracownic z Ukrainy. Nie zamierzaliśmy jeszcze kilka miesięcy temu przeznaczać w najbliższym czasie 3% PKB na obronność – mówi Mariusz Zielonka, ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan.

Wszystko to powoduje, że obecne zmiany, mimo że pozytywne, mogą nie być odczuwalne przez obywateli w taki sposób jak oczekuje tego rząd. Szczególnie, że z punktu widzenia ekonomii wprowadzane zmiany to gaszenie pożaru benzyną. Wyższe zarobki Polaków wygenerują kolejny impuls popytowy, a ten przeniesie się na wyższe ceny, a przy braku produktów lub niedostępności usług może oznaczać kolejny odłożony popyt. Jednocześnie przez napływ nowych rąk do pracy wynagrodzenia mogą nie rosnąć już tak szybko, jak pokazywały badania rynku, w tym szybki monitoring NBP.

W zmianach podatkowych zapominamy jeszcze o jednym, kluczowym dla rozwoju Polski aspekcie. Polski Ład w drugiej odsłonie ponownie uszczupla dochody samorządów. Przenosząc ciężar gwarantowanego (podatkowego) finansowania JST, na finansowanie subwencyjne, które już takie pewne nie jest. To minister finansów w drodze ustalania limitów będzie określał wysokość takiej subwencji, więc nie ma żadnej gwarancji, że środki, mimo że obiecane, trafią do samorządów.

– Gdyby założyć identyczny rozkład dochodów JST, w kolejnych latach, jak w 2020 r., wziąć pod uwagę sprawozdania z ustaw budżetowych 2020 i 2021 oraz wprowadzane zmiany w Polskim Ładzie (obu wersjach) to w stosunku do 2021 r. samorządy, w wyniku wprowadzonych rozwiązań finansowych, stracą 8,8 mld zł w jeden rok. W przypadku gdy uwzględnić obiecane przez ministra finansów dodatkowe środki dla samorządów to Polski Ład 2.0 powoduje ubytek 7,7 mld zł dla samorządów. Wygląda to na pierwszy poważny krok do uzależnienia i podporządkowania samorządów władzy centralnej – dodaje Mariusz Zielonka.

Konfederacja Lewiatan

Artur Soboń zapowiedział także zmiany w podatku CIT
25 marca 2022

Artur Soboń zapowiedział także zmiany w podatku CIT

Na nowych propozycjach podatkowych zyskają wszyscy przedsiębiorcy, zarówno rozliczający się według skali podatkowej, będący na ryczałcie czy korzystający z podatku liniowego. W kwietniu zostaną także przedstawione zmiany w podatku CIT, chodzi np. o nowy kształt krytykowanego podatku minimalnego – powiedział Artur Soboń, wiceminister finansów, na spotkaniu z Radą Przedsiębiorczości, które odbyło się w siedzibie Konfederacji Lewiatan.

Pracodawcy namawiali wiceministra, żeby nie „udoskonalać” podatku minimalnego, tylko go zlikwidować. Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan przekonywał, że „może on zniechęcić wiele zagranicznych firm do inwestycji w naszym kraju oraz osłabić konkurencyjność gospodarki”.

Artur Soboń omówił nowe propozycje podatkowe dotyczące m.in. obniżenia stawki PIT z 17 do 12 proc., likwidacji ulgi dla klasy średniej, czy nowego sposobu obliczania składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. W jego opinii zaproponowane zmiany sprawią, że nowy system podatkowy będzie bardziej stabilny i przewidywalny.

– Nowe rozwiązania mają obowiązywać w zaliczkach od 1 lipca br., a od 1 stycznia w rozliczeniu rocznym i będą kosztować budżet 15 mld zł. Pod koniec kwietnia przedstawimy wieloletni plan finansowy i dokładne skutki zmian dla budżetu w najbliższych latach. Przewidujemy też rekompensatę dla samorządów związaną z utratą dochodów – powiedział Artur Soboń.

Do 2 kwietnia będą trwały konsultacje społeczne zmian podatkowych. Potem resort finansów przeanalizuje zgłoszone propozycje i przeprowadzi uzgodnienia międzyresortowe. W połowie kwietnia projekt ustawy powinien trafić pod obrady rządu, a pod koniec miesiąca ma się nim zająć Sejm.

Radę Przedsiębiorczości tworzą: ABSL, Business Centre Club, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Konfederacja Lewiatan, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Rada Biznesu, Pracodawcy RP, Związek Banków Polskich, Związek Rzemiosła Polskiego.

 Konfederacja Lewiatan

 

 

Polski Ład. Przedsiębiorców czekają kolejne zmiany podatkowe
24 marca 2022

Polski Ład. Przedsiębiorców czekają kolejne zmiany podatkowe

Wiceminister finansów Artur Soboń zaprezentował dziś zapowiadaną od dłuższego czasu korektę Polskiego Ładu. Kluczową zmianą ma być likwidacja tzw. ulgi dla klasy średniej i obniżenie stawki pierwszego progu podatkowego z 17% do 12%.

Komentarz Przemysława Pruszyńskiego, dyrektora departamentu podatkowego Konfederacji Lewiatan

Zmiany są korzystne dla pracowników i przedsiębiorców płacących podatek wg. skali podatkowej. Zapowiadana obniżka dla wielu z nich oznaczać będzie zmniejszenie obciążeń podatkowych, które wzrosły w wyniku wprowadzenia Polskiego Ładu. Odejście od ulgi dla klasy średniej na rzecz niższej stawki podatkowej jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ jej stosowanie powoduje niezliczoną liczbę problemów i wątpliwości.

Dodatkowo przedsiębiorcy opodatkowani podatkiem liniowym, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanym oraz kartą podatkową, będą mogli odliczyć od podstawy opodatkowania albo podatku część zapłaconych składek zdrowotnych. Liniowcy odliczą od dochodu 8,7 tys. zł zapłaconej składki zdrowotnej, ryczałtowcy od przychodu 50% zapłaconych składek, natomiast opłacający kartę podatkową pomniejszą podatek wynikający z decyzji naczelnika urzędu skarbowego o 19% zapłaconej składki zdrowotnej. Zysk roczny dla podatników podatku liniowego wyniesie 1 653 zł, dla płacących ryczałt korzyść uzależniona będzie od wysokości stawki ryczałtu, np. przedsiębiorca prowadzący działalność usługową opodatkowaną stawką 8,5%, płacący co miesiąc 559,89 zł składki zdrowotnej, zyska rocznie 285,54 zł, natomiast przedsiębiorca opłacający kartę podatkową, będzie mógł pomniejszyć podatek w skali roku o 517,65 zł. To rozwiązanie także pozwoli w niewielkim stopniu zniwelować obowiązującą od tego roku drastyczną podwyżkę składki zdrowotnej.

Zapowiedziano także wprowadzenie jednolitego systemu obliczania zaliczek na podatek, tzw. PIT-2, który po wejściu w życie Polskiego Ładu i jego kilkukrotnych modyfikacjach, raz rozporządzeniem Ministra Finansów, następnie w ramach nowelizacji ustawowej, jest całkowicie nieczytelny i stanowi poważny problem dla pracodawców jak prawidłowo obliczać wynagrodzenie pracowników. Pozytywnie brzmi zapowiedź podwyższenia wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłacania podatku od wynagrodzeń pracowników, biorąc pod uwagę, że to pracodawcy ponoszą ogromne koszty związane z ciągłym dostosowywaniem systemów księgowych do wprowadzanych zmian.

Dobrą informacją dla przedsiębiorców jest także odroczenie terminu na przekazywanie JPK CIT i PIT do 2025 r. Liczba zmian w systemie podatkowym w wielu przypadkach przekroczyła już możliwości dostosowawcze przedsiębiorców i firm informatycznych dostarczających potrzebne systemy, tak więc bez tej zmiany wielu z nich byłoby w bardzo trudnej sytuacji, aby sprostać kolejnym obowiązkom.

W zapowiedzianych zmianach zabrakło deklaracji uchylenia tzw. podatku minimalnego, który w arbitralny sposób, bez uzasadnienia ekonomicznego, miały płacić duże firmy, niezależnie od tego czy mają dochody, a finalnie w największym stopniu obciąża, krajowe mniejsze spółki, których niższa zyskowność jest wynikiem tego, że działają na niewielkich marżach, albo są w trudnej sytuacji z powodu pandemii COVID-19 albo w obecnej sytuacji na skutek trwającej wojny w Ukrainie.

Martwi natomiast fakt, że te istotne zmiany, choć potrzebne, i tym razem będą wprowadzone w ekspresowym tempie. Dlatego potrzebne są rzetelne konsultacje społeczne, które umożliwią skorygowanie wątpliwości dotyczących brzmienia konkretnych przepisów, tak abyśmy uniknęli problemów z jakimi mieliśmy do czynienia po wejściu w życie Polskiego Ładu.

Konfederacja Lewiatan