Podatek u źródła wymaga pilnych objaśnień – spotkanie Rady Podatkowej z resortem finansów
19 lipca 2023

Podatek u źródła wymaga pilnych objaśnień – spotkanie Rady Podatkowej z resortem finansów

fot. MOZCO Mateusz Szymanski / Shutterstock

Zagadnienia dotyczące podatku u źródła, które wymagają pilnych objaśnień podatkowych, były przedmiotem spotkania członków Rady Podatkowej Lewiatana z przedstawicielami Ministerstwa Finansów.

W spotkaniu wzięli udział: Jarosław Szatański, dyrektor  Departamentu Podatku Dochodowego w Ministerstwie Finansów, Jakub Jankowski, zastępca dyrektora Departamentu Podatku Dochodowego w Ministerstwie Finansów, Rafał Mazur, zastępca dyrektora w Departamencie Nadzoru nad Kontrolami w Krajowej Administracji Skarbowej oraz ponad pięćdziesięciu ekspertów podatkowych z ramienia Rady Podatkowej KL.

MF powinno wydać objaśnienia podatkowe ws. podatku u źródła i statusu beneficial owner

Głównymi tematami rozmów były zagadnienia związane z samym podatkiem u źródła jak i związanym z nim statusem beneficial owner, które wymagają wyjaśnienia przez MF w formie objaśnień podatkowych. Należy wskazać, że projekt objaśnień do przepisów w zakresie zasad poboru podatku u źródła pojawił się w konsultacjach w 2019 r., ale jak dotąd nie został sfinalizowany.

Oczekujemy jasnych kryteriów dla zbadania statusu beneficial owner oraz należytej staranności – to jedne z postulatów ekspertów Rady Podatkowej KL.

Prekonsultacje do objaśnień podatkowych planowane na sierpień

W sierpniu możemy również spodziewać się prekonsultacji do objaśnień podatkowych, które będą punktem wyjścia do dalszych rozmów i dyskusji z MF.

Z uwagi na złożoną materię podatku u źródła oraz wiele kwestii do omówienie ustalono stworzenie grup roboczych dedykowanych konkretnym zagadnieniom związanym z tym podatkiem i dalsze robocze uzgodnienia z przedstawicielami MF.

Spotkanie odbyło się 19 lipca online.

Czytaj też:

Praktycznie o podatkach na warsztatach drugiego dnia Kongresu Rady Podatkowej

Prawo podatkowe dalej będzie upraszczane

 

Postulaty Lewiatana. Proste podatki
18 lipca 2023

Postulaty Lewiatana. Proste podatki

Niewprowadzanie nowych podatków dla wybranych branż, uchylenie podatku od przychodów z budynków, minimalnego podatku CIT i tzw. podatku Belki oraz przywrócenie zryczałtowanej składki zdrowotnej dla przedsiębiorców i możliwości amortyzowania lokali mieszkalnych wynajmowanych w ramach działalności gospodarczej – to postulaty Konfederacji Lewiatan do zrealizowania w nowej kadencji parlamentu.

W ostatnich kilku latach wprowadzono kilkadziesiąt nowych podatków i opłat. Daniny te spowodowały istotny wzrost kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, przyczyniły się do pogorszenia warunków funkcjonowania firm oraz wzrostu inflacji, gdyż wiele z nich, jak np. podatek cukrowy i podatek handlowy uwzględnione są w cenie oferowanych produktów. Pozostałe również generują dodatkowe obciążenia dla przedsiębiorców, przez co ich koszt uwzględniany jest w cenach towarów i usług.

Podatki sektorowe osłabiają konkurencyjność

– Podatki, poza kosztem finansowym, generują dla przedsiębiorców poważne obciążenie administracyjne, gdyż ich obliczenie i zadeklarowanie wymaga prowadzenia ewidencji, przygotowywania deklaracji i sprawozdań. Rozliczenie każdego z nowo wprowadzanych podatków odbywa się niezależnie od sprawozdawczości z tytułu CIT, PIT i VAT. W konsekwencji podatki sektorowe i inne daniny ograniczają konkurencyjność Polski jako miejsca do lokowania inwestycji. Powodują, że nasz system podatkowy jest jednym z najbardziej skomplikowanych na świecie – mówi Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, dyrektor departamentu podatkowego Konfederacji Lewiatan.

Niekorzystne podatki minimalne

Szczególnie niekorzystne z punktu widzenia rozwoju firm są wszelkiego rodzaju podatki minimalne, których konstrukcje zakładają obowiązek zapłacenia podatku także w przypadku, kiedy firma nie osiągnęła dochodu albo poniosła stratę. Tego rodzaju obciążenia w szczególnym stopniu osłabiają skłonność do inwestowania, ponieważ pomimo wydatków związanych z inwestycjami, które wiążą się z osiąganiem niższych dochodów w okresie ponoszenia wydatków, firmy i tak muszą wygenerować gotówkę potrzebną do zapłaty podatku. W takiej sytuacji koszty inwestowania w Polsce stają się wyższe niż w krajach, gdzie nie stosuje się takiego obciążenia. Opodatkowanie firm, które ze względu na sytuację ekonomiczną/ gospodarczą nie osiągają dochodów prowadzić może do likwidacji przedsiębiorstwa.

– W naszej ocenie polityka podatkowa państwa powinna opierać się na uzyskiwaniu dochodów w ramach podatków konsumpcyjnych, takich jak VAT i akcyza oraz podatków dochodowych PIT i CIT. Szkodliwe dla rozwoju gospodarczego jest wprowadzanie innych podatków, które zwiększają ryzyko i koszty funkcjonowania przedsiębiorstw – dodaje Przemysław Pruszyński.

Poprawa przejrzystości prawa podatkowego

Ponadto w nowej kadencji Sejmu należy skupić się na poprawie przejrzystości i jasności przepisów prawa podatkowego. Obowiązujący system podatkowy powstał w wyniku dążeń rządzących do zaspokojenia z roku na rok coraz większych potrzeb finansowych państwa. Dodatkowo jego kształt determinowały bieżące potrzeby polityczne, zmiany „uszczelniające pobór podatków”, konieczność implementacji przepisów prawa wspólnotowego Unii Europejskiej, a także orzecznictwo sądów i trybunałów. Prawo podatkowego powstawało bez długoletniej strategii i wizji docelowego systemu podatkowego, wprowadzane przepisy miały oddziaływać (dawać efekt fiskalny) w momencie ich wprowadzenia. Nie prowadzono analizy na ile nadmiernie skomplikowany i nieefektywny system podatkowy ogranicza rozwój firm, a tym samym prowadzi do utraty części produktu krajowego brutto oraz wynikających z tego wpływów podatkowych. Jakość uchwalanych przepisów nie była i nie jest priorytetem ani dla parlamentu, ani dla resortu finansów. Podatnicy chcąc prawidłowo stosować prawo muszą korzystać z usług doradców podatkowych, występować o interpretacje do Krajowej Administracji Skarbowej oraz dochodzić swoich racji przed sądami administracyjnymi. Liczba interpretacji norm prawnych zakodowanych w przepisach przekracza możliwości poznawcze nawet osób zawodowo zajmujących się stosowaniem przepisów, nie wspominając o zwykłych podatnikach. Spory dotyczące prawidłowego stosowania prawa podatkowego zajmują wiele czasu i generują, zupełnie niepotrzebnie ogromne koszty. Dlatego w nowej kadencji parlamentu należy stworzyć zespoły eksperckie, których zadaniem będzie przegląd obowiązujących przepisów podatkowych i przygotowanie rekomendacji usunięcia albo poprawy tych, które budzą najwięcej wątpliwości.

Propozycje podatkowe Lewiatana:

  • dokonanie przeglądu systemu podatkowego i wyeliminowanie przepisów, których stosowanie powoduje największe trudności
  • niewprowadzanie nowych podatków dedykowanych wybranym branżom/firmom
  • uchylenie szczególnie wadliwych podatków:
  • przywrócenie możliwości amortyzowania lokali mieszkalnych wynajmowanych w ramach działalności gospodarczej
  • przywrócenie zryczałtowanej składki zdrowotnej dla przedsiębiorców

Konfederacja Lewiatan

Pobierz postulaty – wersja skrócona
Przedsiębiorców niepokoi drastyczna podwyżka opłat za wydanie interpretacji podatkowej [+MP3]
28 czerwca 2023

Przedsiębiorców niepokoi drastyczna podwyżka opłat za wydanie interpretacji podatkowej [+MP3]

Zmiany w Ordynacji podatkowej wprowadzą kilka korzystnych lub neutralnych dla podatników rozwiązań, ale znajdują się wśród nich też takie, które pogorszą sytuację przedsiębiorców.

Wysłuchaj komentarza eksperta:

Największe zastrzeżenia budzi propozycja ogromnej podwyżki opłaty za wydanie interpretacji indywidualnej prawa podatkowego, która dla dużych firm wzrośnie 70 razy – uważa Konfederacja Lewiatan.

Ministerstwo Finansów przedstawiło długo zapowiadane zmiany w Ordynacji podatkowej. Wskazało, że ich celem jest „uproszczenie procedur podatkowych, zwiększenie efektywności działania organów podatkowych, poprawa relacji między podatnikami i organami podatkowymi oraz doprecyzowanie przepisów, których stosowanie budzi wątpliwości”. Przy tak sformułowanym uzasadnieniu do ustawy wydawać by się mogło, że planowane zmiany to w końcu dobra wiadomość dla przedsiębiorców. Niestety, diabeł tkwi w szczegółach i wśród kilku korzystnych albo neutralnych dla przedsiębiorców zmian, znajdują się także takie, które na pewno nie przyczynią się do uproszczenia procedur i poprawy relacji podatników z organami podatkowymi.

Największe zastrzeżenia budzi propozycja ogromnej podwyżki opłaty za wydanie interpretacji indywidualnej prawa podatkowego, która może wynieść w zależności od wielkości przedsiębiorcy kwotę wynoszącą 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli od 1 lipca 2024 r. może to być nawet 4 300 zł. Wysokość opłaty określana będzie przez Ministra Finansów w rozporządzeniu. Planowane jest, aby po wejściu w życie zmian, opłata za wydanie interpretacji dla dużego podatnika wynosiła 2 800 zł, dla średniej firmy 1 400 zł, natomiast dla każdego przedsiębiorcy, który zadaje pytanie związane z działalnością gospodarczą 400 zł. Dzisiaj opłata za wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego wynosi 40 zł, co oznacza, że niektórzy podatnicy zapłacą 70 razy więcej! W dodatku zaproponowany mechanizm daje Ministrowi Finansów furtkę do corocznego podnoszenia wysokości opłaty uwzględniając wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę.

– Tak drastyczne podniesienie opłat za wydanie interpretacji indywidualnej ograniczy dostępność interpretacji, a tym samym ograniczy pewność prawną i możliwość potwierdzenia prawidłowego stosowania przepisów. Wadliwe jest uzasadnienie różnicowania opłaty za wniosek o wydanie interpretacji od właściwości urzędu skarbowego, czyli co do zasady od wysokości uzyskiwanych przez podatnika przychodów, ponieważ to, że firma osiąga duże przychody, niekoniecznie musi oznaczać, że jest w dobrej kondycji finansowej. Nierzadko firma mniejsza, osiągająca niższe przychody, jest bardziej rentowna i przy niższych przychodach osiąga wyższe dochody. Różnicowanie wysokości opłaty za wydanie interpretacji indywidualnej jest niesprawiedliwe, może powodować absurdalną sytuację, w której firmy w lepszej sytuacji finansowej będą mogły sobie pozwolić na wystąpienie o interpretację, a te w trudniejszej sytuacji już nie. Jeżeli proponowane zmiany wejdą w życie, uzyskanie potwierdzenia prawidłowego stosowanie skomplikowanych przepisów prawa podatkowego będzie dla wielu firm nieosiągalne – ostrzega Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, dyrektor departamentu podatkowego Konfederacji Lewiatan.

Kolejną, bardzo kontrowersyjną propozycją jest ograniczenie ważności wydanej interpretacji podatkowej do 5 lat oraz wygaszenie ważności interpretacji indywidualnych wydanych przed 1 stycznia 2019 r. z dniem 1 stycznia 2024 r. Podany w uzasadnieniu do projektu ustawy argument, iż interpretacja  indywidualna może przestać pełnić funkcję ochronną np. na skutek zmiany przepisu, którego dotyczy, nie jest powodem, aby wygasić ważność wszystkich interpretacji z urzędu, nawet tych, w których stan prawny nie uległ zmianie. Utrudni to znacząco decyzje biznesowe, ponieważ często interpretacja stanowi podstawę podjęcia, albo kalkulacji długoterminowych przedsięwzięć inwestycyjnych. Już przy podejmowaniu decyzji rodzącej określone skutki podatkowe firmy będą musiały brać pod uwagę ryzyko, że po upływie 5 lat ich interpretacja straci ważność, a kolejna może być inna np. mniej korzystna.

Oznaczać to będzie jeszcze mniejszą pewność i przewidywalność prawa podatkowego. Zmiany te  skomplikują prowadzenie działalności gospodarczej, zwiększą ryzyko podatkowe, wprowadzą zwiększą dodatkowe koszty dla firm. Niejasność, nieprzewidywalność i niestabilność przepisów podatkowych wskazywana jest przez przedsiębiorców jako jedna z przyczyn niskich inwestycji. Ograniczenie ochrony wynikającej z interpretacji indywidualnych jeszcze bardziej skomplikuje sytuację przedsiębiorców i zaszkodzi rozwojowi firm i gospodarki.

 Konfederacja Lewiatan

 

       

 

     

 

   

Praktyczne aspekty branży e-commerce podczas warsztatów online
22 czerwca 2023

Praktyczne aspekty branży e-commerce podczas warsztatów online

Aktualne trendy oraz wyzwania sektora e-commerce, które zostały poruszone podczas pierwszego dnia konferencji „E-commerce 2023 – szanse, trendy i wyzwania”, organizowanej przez Konfederację Lewiatan, były również kontynuowane podczas drugiego, warsztatowego dnia konferencji.

W trakcie warsztatów prowadzący skupili się na praktycznych aspektach branży: e-commerce w czasach inflacji oraz kluczowe wyzwania w związku z opodatkowaniem VAT gospodarki cyfrowej.

Jak wpływ ma inflacja na zakupy w sieci?

Podczas warsztatu prowadzący Marcin Jank, Business Development Manager z Blue Media przedstawił dane dotyczące zachowań konsumenckich w związku z utrzymującą się wysoką inflacją. Wyjaśnił również, od czego zależne są procesy decyzyjne klientów, korelacje kryteriów wyboru sklepu i wyboru metody płatności oraz czym charakteryzują się poszczególne formy szybkich płatności. Prowadzący podkreślił również, że w związku z zakupami on-line klienci oczekują: wygody, szybkości, łatwości oraz bezpieczeństwa.

Opodatkowanie VAT gospodarki cyfrowej

W drugiej części dnia odbyły się warsztaty MDDP nt. opodatkowania VAT gospodarki cyfrowej, prowadzone przez Janinę Fornalik, partnera i doradcę podatkowego MDDP oraz Klaudynę Matusiak-Frey, starszego konsultanta i doradcę podatkowego MDDP.

Prowadzące skoncentrowały się na scharakteryzowaniu obecnych i planowanych przepisów unijnych regulujących opodatkowanie platform internetowych, ze szczególnym uwzględnieniem prac nad rozporządzeniem VIDA (Vat in the Digital Age). Omówiony został ciekawy przykład sprawy wszczętej na poziomie krajowym przez organy podatkowe we Włoszech, a zmierzającej do ustalenia czy płacenie przez użytkowników danymi osobowymi za usługę świadczoną przed media społecznościowe należy uznać za odpłatną usługę opodatkowana na gruncie VAT.

Sporym wyzwaniem podatkowym w niedalekiej przyszłości, na które zwróciły uwagę ekspertki MDDP, pozostaje regulacja NFT (non-fungible token), w tym ustalenie podstawy i miejsca opodatkowania czy sama klasyfikacja NFT (czy jest to towar czy usługa) oraz określenie czy transakcje w metawersum powinny być opodatkowane podatkiem VAT.

Relacja z pierwszego dnia konferencji tutaj. Patronat honorowy nad konferencją objęło Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Partnerami głównymi byli Blue Media i MDDP.

Praktycznie o podatkach na warsztatach drugiego dnia Kongresu Rady Podatkowej
30 maja 2023

Praktycznie o podatkach na warsztatach drugiego dnia Kongresu Rady Podatkowej

Zdjęcie z panelu 1. dnia VII KRP

Opodatkowanie w fundacji rodzinnej, wdrożenie Krajowego Systemu e-Faktur oraz raportowanie o cenach transferowych za 2022 rok to główne tematy warsztatów online, które odbyły się drugiego dnia Kongresu Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan.

Aktualne bolączki podatników poruszone podczas pierwszego dnia Kongresu Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan oraz ekspercka wiedza prelegentów przyczyniły się do ogromnego zainteresowania warsztatami online w drugim dniu Kongresu, który był częściowo kontynuacją tematów podjętych w trakcie pierwszego dnia Kongresu (zobacz relację).

W trakcie warsztatów skupiliśmy się na praktycznych aspektach: opodatkowania w fundacji rodzinnej, wdrożenia KSeF oraz raportowania TP za 2022.

Zainteresowanie tematem fundacji rodzinnej, zarówno na panelu jak i warsztatach, może świadczyć o tym, że nowa instytucja prawno-podatkowa może zyskać wielu zwolenników wśród rodzimych firm.

 Opodatkowanie w fundacji rodzinnej 

Dzięki fundacji rodzinnej majątek firmy zostanie zatrzymany w jednych rękach oraz pozwoli na ustalenie reguł zarządzania firmą i majątkiem fundatora w perspektywie dłuższej niż jedno pokolenie.

Podczas warsztatu prowadząca Urszula Ogorzałek, doradca podatkowy z GWLAW przedstawiła implikacje podatkowe w fundacji rodzinnej. Omówione zostały kwestie opodatkowania podatkiem CIT, PIT, podatkiem od budynków, zwolnienia podatkowe. Wyjaśniła  również pojęcia ukrytych zysków oraz zasady opodatkowania wypłaty świadczeń, jak również opodatkowania w przypadku rozwiązania fundacji rodzinnej.

KSeF – praktyczne wyzwania dla biznesu

Kolejny warsztat poświęcony był praktycznym aspektom obligatoryjnego wprowadzenia Krajowego Systemu e- Faktur. Padły odpowiedzi na pytania: kogo obejmie KSeF i jakie transakcje oraz jakie  wymogi techniczne należy spełnić.

Jak podkreśliła prowadząca Janina Fornalik, Partner, Doradca podatkowy, MDDP, KSeF to nie tylko zmiany w systemach IT, ale złożony proces, który wymaga analizy biznesowej i mapowania istniejących w firmie procesów i procedur związanych z wystawianiem i odbieraniem faktur. W tym celu należy wypracować koncepcję technicznej integracji z KSeF, wdrożenie zmian w systemach, zmiany zapisów w umowach, regulaminach sprzedaży  oraz komunikację z kontrahentami.

W trakcie trwania KRP zasygnalizowano Ministerstwu Finansów potrzebę udzielenia pisemnych wyjaśnień co do kwestii prawidłowego rozdzielenia transakcji B2B oraz B2C oraz kryteriów jakimi należy się kierować przy ustaleniu stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Raportowanie TP za 2022

Podczas ostatniego warsztatu  zostało omówione Raportowanie TP za 2022 w ujęciu przekrojowym. Prowadząca Aleksandra Chojnacka, Doradca podatkowy, Partner w Chojnacka & Łagowski Doradcy Podatkowi zwróciła szczególną uwagę na zmiany w raportowaniu za 2022 r. tj.

TPR za 2022 rok nie trafi jak w poprzednich latach do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, a do naczelnika właściwego urzędu skarbowego,

– oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych jest elementem informacji o cenach transferowych,

dodanie do formularza TPR nowego wskaźnika mierzącego sytuację finansową podmiotu – udział kosztów działalności operacyjnej z podmiotami powiązanymi w ogólnej kwocie kosztów działalności operacyjnej podmiotu.

Patronat nad Kongresem objęło Ministerstwo Finansów. Partnerami głównymi byli Allegro, kancelarie DZP, GWLAW, MDDP, QSecurities. Partner wspierający: Chojnacka & Łagowski Doradcy Podatkowi, partner merytoryczny: SGH. Partnerzy medialni: FXMAG, My Company, Poradnik Przedsiębiorcy, Prawo.pl, Przegląd Podatkowy.

Dziękujemy za udział w warsztatach! Zapraszamy na kolejny Kongres Rady Podatkowej za rok.

Włączamy się w prace BIAC Tax Committee
12 maja 2023

Włączamy się w prace BIAC Tax Committee

Za nami pierwsze spotkanie przedstawicieli Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan z BIAC Tax Committee. Jest to efekt przystąpienia Lewiatana do największej organizacji reprezentującej interesy przedsiębiorstw w OECD.

Członkostwo w BIAC umożliwi nam realny wpływ na prace OECD w kwestiach podatkowych. Będziemy mogli opiniować inicjatywy legislacyjne podejmowane na forum międzynarodowym i mieć wpływ na ich kształt.

Zmiany w Pillar One i Pillar Two

Obecnie prace w BIAC Tax Committee są skupione na zmianach w międzynarodowym systemie podatkowym tzw. Pillar One i Pillar Two.

Pillar One dotyczy wprowadzenia nowych zasad opodatkowania przedsiębiorstw, które nie mają fizycznej obecności w kraju, ale osiągają tam zyski. Pillar Two dotyczy wprowadzenia minimalnej stawki podatku dochodowego od przedsiębiorstw na poziomie międzynarodowym.

Ponadto, w ramach Tax Comimittee funkcjonują grupy robocze:

– Digitalization of tax systems

– Tax and environment

– Taxation of mobile workers

– Tax and development

– VAT/GST

– CSR

Spotkanie odbyło się 11 maja.

 

Czytaj też: Lewiatan przystępuje do Business at OECD (BIAC)

 

Badanie na temat kondycji branży księgowo-podatkowej – weź udział w ankiecie
05 kwietnia 2023

Badanie na temat kondycji branży księgowo-podatkowej – weź udział w ankiecie

fot. centre-for-ageing-better / unsplash

Czy przepisy Polskiego Ładu są zrozumiałe, czy były korzystne dla firm i jakie skutki przyniosły? Zachęcamy do podzielenia się swoimi doświadczeniami w ankiecie dotyczącej sytuacji finansowej i wyzwań branży księgowo-podatkowej.

Rusza IV edycja unikalnego badania kondycji branży księgowo-podatkowej, organizowanego w ramach cyklu LEXOMETR Prawno-Gospodarczy. Do udziału w badaniu zaprasza Wolters Kluwer.

Jak kryzys, inflacja i rosnące koszty wpłynęły na funkcjonowanie firm

Obecna sytuacja biznesowa firm jest trudna z wielu powodów: kryzys gospodarczy, inflacja, niepewna sytuacja na rynku, rosnące koszty prowadzenia firmy, niejasne i niestabilne prawo, regulacje Polskiego Ładu i wojna w Ukrainie.

W ankiecie zawarte są pytania, jak powyższe czynniki wpłynęły na funkcjonowanie Państwa firm. Dzięki odpowiedziom przygotowany zostanie ekspercki raport o kondycji podmiotów z branży księgowo-podatkowej oraz działów księgowych przedsiębiorstw w 2023 r.

Każdy uczestnik badania otrzyma e-book „Odpowiedzialność karna skarbowa księgowych i doradców podatkowych” oraz dostęp do pełnej wersji raportu, która będzie udostępniona w czerwcu.

Badanie realizuje Wolters Kluwer Polska pod patronatem merytorycznym redakcji Przeglądu Podatkowego oraz serwisów LEX Księgowość, LEX Finanse i LEX Biuro Rachunkowe.

Partnerami badania są: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Krajowa Izba Doradców Podatkowych, Polska Izba Biegłych Rewidentów, Krajowa Izba Biur Rachunkowych oraz Konfederacja Lewiatan.

Zachęcamy, by poświęcić chwilę i podzielić się swoimi doświadczeniami, biorąc udział w anonimowej ankiecie. Dane zbierane są do 24 kwietnia.

Wypełnij ankietę tutaj

Raport Lewiatana. 28 podatków, danin i opłat, które zabolały przedsiębiorców [+MP3]
24 marca 2023

Raport Lewiatana. 28 podatków, danin i opłat, które zabolały przedsiębiorców [+MP3]

Na nadmierny fiskalizm państwa, niską jakość i niestabilność prawa, niejasne przepisy, wprowadzanie nowych podatków i danin bez konsultacji społecznych, stosowanie minimalnego vacatio legis – zwracają uwagę eksperci w raporcie „28 podatków, danin i opłat wprowadzonych w ostatnich latach”, który przygotowała Konfederacja Lewiatan.

Zobacz raport „28 podatków, danin i opłat wprowadzonych w ostatnich latach”

Wysłuchaj komentarza eksperta:

Fakt ponoszenia przez obywateli obciążeń fiskalnych, generalnie nie budzi, i nie powinien budzić sprzeciwu, choć na pewno nie sprawia podatnikom przyjemności. Kontrowersje i sprzeciw społeczeństwa może natomiast powodować nadmierny fiskalizm państwa, przejawiający się w zbyt wysokich stawkach podatkowych, podwójnym opodatkowaniu tych samych czynności lub rzeczy, opodatkowaniu zdarzeń, które nie przynoszą podatnikowi dochodu, czy konieczności odprowadzenia daniny, która w odczuciu podatnika może nie być należna, np. obowiązek uiszczenia opłaty klimatycznej za pobyt w miejscowościach turystycznych, kiedy normy zanieczyszczenia powietrza wielokrotnie przekraczają dopuszczalne poziomy.

Eksperci Lewiatana zwracają uwagę jak wiele nowych podatków, składek i opłat jest wprowadzanych każdego roku, które bezpośrednio lub pośrednio obciążają każdego obywatela. Przyjęte mechanizmy waloryzacji stawek podatkowych powodują, że z roku na rok podatnicy ponoszą wyższe obciążenia, niezależnie od tego czy ich dochody lub generalnie sytuacja majątkowa ulegają poprawie.

– Nadmierny fiskalizm państwa szkodzi przedsiębiorcom i gospodarce, zwiększa koszty i ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej. Prowadzi do spadku aktywności gospodarczej przedsiębiorców, ograniczaniu inwestycji i wzrostu cen towarów i usług. Wypełnianie obowiązków podatkowych wymaga ponoszenia wielomilionowych kosztów związanych z obliczeniem, pobraniem, zaewidencjonowaniem i wpłaceniem podatku. Niska jakość legislacji i niejasne przepisy, generują dodatkowe koszty związane z obsługą sporów podatników z organami podatkowymi. Wprowadzanie ad hoc nowych podatków i danin, bez przeprowadzenia rzetelnej analizy ich wpływu na funkcjonowanie przedsiębiorców oraz z minimalnym okresem vacatio legis, niestety dodatkowo komplikuje i pogarsza nasz system podatkowy, i tak już jeden z najbardziej nieprzyjaznych na świecie – mówi Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, dyrektor departamentu podatkowego Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan na etapie procesu legislacyjnego wskazywała na zagrożenia związane z wprowadzeniem niektórych ze wskazanych w raporcie podatków. Jednak pomimo apeli i merytorycznych argumentów nowe daniny zostały uchwalone.

Konfederacja Lewiatan

Pobierz raport "28 podatków, danin i opłat wprowadzonych w ostatnich latach"
Ministerstwo Finansów przedłuży terminy dla podatników CIT
01 marca 2023

Ministerstwo Finansów przedłuży terminy dla podatników CIT

Dobra wiadomość dla przedsiębiorców – resort finansów przedłuży termin na złożenie zeznania podatkowego o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8) oraz na zapłatę należnego podatku.

Projekt rozporządzenia przedłużający termin wykonania tego obowiązku jest obecnie konsultowany w ramach konsultacji społecznych. Podatnicy podatku CIT zobowiązani będą do złożenia zeznania oraz wpłaty należnego podatku za 2022 r. w terminie do końca 30 czerwca 2023 roku, zamiast do 31 marca 2023 roku.

Złożenie rozliczenia podatkowego CIT-8 do końca czerwca

To dobra wiadomość dla przedsiębiorców i osób odpowiedzialnych w firmach za rozliczenie podatkowe. Złożenie rozliczenia podatkowego CIT-8 w terminie do 31 marca byłoby dużym wyzwaniem, biorąc pod uwagę wiele innych obowiązków związanych z zamknięciem i podsumowaniem roku.

– W szczególności rozliczenie dochodów pracowników i wystawienie formularzy PIT-11 jest czasochłonne i wyjątkowo trudne ze względu na fakt, że przepisy dotyczące obliczenia wynagrodzeń pracowników zmieniane były kilkakrotnie w trakcie 2022 roku – mówi Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, dyrektor Departamentu Podatkowego Lewiatana.

Niestety, jak dotąd Ministerstwo Finansów nie poinformowało, czy planuje także przedłużyć termin na sporządzenie sprawozdania finansowego, terminy dotyczące raportowania informacji dotyczących spółek nieruchomościowych i ich udziałowców oraz terminy złożenia informacji IFT-1R i IFT-2R. – W naszej ocenie termin na wykonanie tych obowiązków także powinien zostać przedłużony – dodaje Przemysław Pruszyński.

Zobacz uwagi Lewiatana w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Krajowy System e-Faktur będzie zmodyfikowany – to efekt rozmów Lewiatana z MF
03 lutego 2023

Krajowy System e-Faktur będzie zmodyfikowany – to efekt rozmów Lewiatana z MF

fot. shutterstock

Zawsze podkreślamy, że dialog jest ważny, bo prowadzi do dobrych rozwiązań. Dzięki staraniom Lewiatana Ministerstwo Finansów uwzględniło postulaty firm i wprowadzi zmiany w Krajowym Systemie e-Faktur. System budzi wiele wątpliwości, dlatego Lewiatan odbył wiele spotkań z przedstawicielami resortu, i jak widać – ministerstwo rozumie punkt widzenia biznesu.

Ministerstwo Finansów wyszło naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców i uwzględniło liczne postulaty zgłoszone przez biznes. Zgodnie z zapowiedziami projekt ustawy wdrażającej Krajowy System e-Faktur zostanie zmodyfikowany.

Resort finansów podjął decyzję o zmianach w KSeF

Ministerstwo Finansów poinformowało, że przesunie termin wejścia w życie ustawy z 1 stycznia 2024 r. na 1 lipca 2024 r. Zgodziło się też na wydłużenie o dodatkowe pół roku terminu na wdrożenie KSeF przez podatników zwolnionych podmiotowo z VAT – KSeF będzie dla nich obowiązkowy od 1 stycznia 2025 r.

Kolejna zmiana dotyczy faktur konsumenckich (B2C) – nie będą one objęte KSeF. Z systemu zostaną też wyłączone bilety spełniające funkcję faktury (w tym paragony na autostradach płatnych). Faktury z kas fiskalnych i faktury uproszczone będą mogły być wystawiane w dotychczasowej formie do 31 grudnia 2024 r.

W przypadku awarii po stronie podatnika przewidziano możliwość wystawiania faktur w trybie offline poza KSeF i dostarczenia faktury do KSeF następnego dnia po wystawieniu offline. Resort zdecydował się też na liberalizację sankcji i ich stosowanie dopiero od 1 stycznia 2025 r.

Więcej czasu dla przedsiębiorców na wdrożenie KSeF

Przedsiębiorcy będą mieli więcej czasu na wdrożenie tego skomplikowanego narzędzia do wystawiania, otrzymywania i przechowywania e- faktur. Zmiany to dobra wiadomość, bo prawidłowe działanie systemu będzie miało duże znaczenie dla funkcjonowania firm.

– Cieszy również informacja o rezygnacji z objęcia KSeF faktur wystawianych konsumentom, tzw. transakcje B2C, które nasuwały w trakcie konsultacji z biznesem wiele wątpliwości co do ich zasadności – mówi Anna Słomińska-Wernik, ekspertka Lewiatana.

Są to modyfikacje, o które zabiegała Konfederacja Lewiatan. W ramach Rady Podatkowej przekazaliśmy dwa stanowiska do projektowanej ustawy oraz czterokrotnie spotkaliśmy się z przedstawicielami resortu finansów, wskazując na potencjalne ryzyka prawno-podatkowe oraz ich wpływ na funkcjonowanie firm.

 

Czytaj też:
O trudnościach w nowym systemie e- faktur na spotkaniu z resortem finansów
Krajowy System e-Faktur wielkim wyzwaniem dla firm
Krajowy System e-Faktur tematem spotkania z przedstawicielami resortu finansów
Krajowy System e-Faktur – wątpliwości trzeba wyeliminować na etapie wdrażania
W tym roku nie będzie nowych zmian w podatkach – zapowiedział wiceminister finansów w Lewiatanie