Pośpiech jest wrogiem zmian w podatkach
27 marca 2024

Pośpiech jest wrogiem zmian w podatkach

W pierwszych miesiącach roku nie oczekiwaliśmy szybkich zmian w prawie podatkowym, a raczej eksperckiej analizy obecnej sytuacji, dyskusji nad tym, w jaki sposób poprawić efektywność systemu, uprościć przepisy, zmniejszyć liczbę wątpliwości interpretacyjnych oraz ograniczyć ryzyko i koszty wypełniania obowiązków podatkowych – uważa Konfederacja Lewiatan.

Tym bardziej, że nowy rząd odziedziczył system podatkowy obarczony wieloma źle przygotowanymi i nieprzemyślanymi zmianami wprowadzonymi w poprzedniej kadencji parlamentu.

– W tym kontekście działania rządu w pierwszych miesiącach  oceniamy pozytywnie.  Podjęto decyzję o odroczeniu wejścia w życie Krajowego Systemu e-Faktur i poddano te rewolucyjne zmiany ponownym i szerokim konsultacjom społecznym. Pozwoli to uniknąć problemów, które mogłyby spowodować trudności z wystawianiem faktur i bieżącą działalnością firm. Dostrzegamy otwarcie na dialog i rozmowy o potrzebach firm, czego wyrazem są liczne spotkania przedstawicieli resortu finansów z przedsiębiorcami, prace w komisjach i podkomisjach sejmowych, deklaracje prowadzenia rzetelnych konsultacji społecznych, procedowania projektów podatkowych wyłącznie w ramach rządowego procesu legislacyjnego (nie przyśpieszoną „ścieżką” poselską) oraz zapewnienia 6 miesięcznego vacatio legis dla zmian w ustawach podatkowych i gospodarczych – mówi Przemysław Pruszyński, dyrektor departamentu podatkowego Konfederacji Lewiatan.

Priorytetem nowego kierownictwa Ministerstwa Finansów było przygotowanie przepisów implementujących prawo Unii Europejskiej w zakresie globalnego minimalnego podatku CIT oraz dyrektywy DAC7 dotyczącej sprawozdawczości platform cyfrowych (zgodnie z publicznymi deklaracjami w najbliższych dniach projekt ustawy o globalnym minimalnym CIT zostanie skierowany do konsultacji społecznych, zmiany w projekcie implementującym dyrektywę DAC7 są już konsultowane). Ustawy te powinny być przygotowane już wiele miesięcy temu, tak się jednak nie stało, więc nowy rząd musiał na tym polu nadrobić zaległości poprzedników.

Przygotowywane są projekty legislacyjne wprowadzające tzw. kasowy PIT dla najmniejszych firm, kwotę wolną w podatku Belki oraz wakacje składkowe, co jest realizacją obietnic złożonych przedsiębiorcom w trakcie kampanii wyborczej.

Ministerstwo Finansów zapowiedziało od 2025 roku obniżenie i uproszczenie składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. To dobra propozycja, w szczególności biorąc pod uwagę sytuację budżetową państwa i potrzeby Narodowego Funduszu Zdrowia. Finansowo skorzysta na niej 93% przedsiębiorców, także zdecydowana większość oszczędzi na sposobie kalkulacji składki. Jest to na pewno najważniejsza obietnica dana przedsiębiorcom i na pewno będzie miała duże znaczenie przy ocenie realizacji obietnic wyborczych nowego rządu

– Pośpiech jest wrogiem zmian w systemie podatkowym. Największe szkody przynoszą chaotyczne i częste zmiany. Zatem brak rewolucji i przemyślane podejście do bolączek naszego systemu podatkowego jest bardzo pozytywną informacją dla biznesu, który aby się rozwijać najbardziej potrzebuje przewidywalnego i stabilnego prawa – dodaje Przemysław Pruszyński.

Konfederacja Lewiatan

 

Pakiet unijnych zmian VAT in the Digital Age – rozmowy w Lewiatanie
15 lutego 2024

Pakiet unijnych zmian VAT in the Digital Age – rozmowy w Lewiatanie

Członkowie Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan spotkali się z  przedstawicielami DG TAXUD - Polityka podatku od wartości dodanej (TAXUD.C.1).

Głównym tematem rozmów był pakiet unijnych zmian – VAT in the Digital Age. W spotkaniu udział wzięła Patrice Pillet, kierownik Działu oraz Maria Del Carmen Muniz Sanchez, kierownik Sektora oraz członkowie rady Podatkowej Lewiatana.

8 grudnia 2022 r. Komisja Europejska opublikowała propozycję zmian mających na celu dostosowanie rozliczeń VAT do wyzwań ery cyfrowej – tzw. pakiet „VAT in the Digital Age” (ViDA). Zmierza on przede wszystkim w kierunku modernizacji obowiązków sprawozdawczych VAT i fakturowania, dostosowania rozliczeń VAT do nowych wyzwań rynkowych (wprowadzając nowe obowiązki VAT dla platform cyfrowych) oraz dalszego uszczelniania unijnego systemu VAT.

Pakiet ViDA obejmuje trzy główne obszary zmian:

 1. Wprowadzenia obowiązkowego e-fakturowania w czasie rzeczywistym i w ustrukturyzowanej formie dla wszystkich podatników dokonujących transakcji wewnątrzwspólnotowych – w skróconym terminie 2 dni od daty transakcji. Uznano również, że realizując koncepcję raportowania w czasie rzeczywistym konieczne jest zniesienie możliwości wystawiania faktur zbiorczych zawierających dane obejmujące kilka odrębnych dostaw towarów lub transakcji świadczenia usług. W ocenie Komisji możliwość wystawiania tego typu faktury np. dla odrębnych transakcji realizowanych w ciągu całego miesiąca, uniemożliwi osiągnięcie zamierzonych celów.

Dyrektywa ma również umożliwić członkom Unii Europejskiej wprowadzanie e-fakturowania dla transakcji wewnątrzkrajowych bez konieczności ubiegania się o zgodę od Rady Unii Europejskiej.

Wprowadzenie kluczowych zmian w tym obszarze zaplanowane zostało na 2028 r.

 1. Dalsze zmiany dotyczące obowiązków dla platform cyfrowych.

W ocenie organów unijnych platformy cyfrowe stanowią kluczowe podmioty nie tylko dla rozwoju gospodarki cyfrowej, a także dla wsparcia procesu uszczelniania poboru podatku VAT w segmencie e-commerce. Konsekwencją takiego podejścia do roli platform cyfrowych jest nakładanie na nie dodatkowych obowiązków w obszarze VAT obejmujących m.in. rozszerzenie roli platform jako deemed supplier (zobowiązanego do rozliczenia VAT) w zakresie ułatwianych przez daną platformę transakcji dotyczących następujących obszarów:

 • usług krótkoterminowego zakwaterowania oraz usług transportu pasażerskiego (świadczonych przez podmioty nierozliczające VAT od tych transakcji);
 • wszystkich transakcji towarowych w UE ułatwianych przez platformę (bez względu na pochodzenie faktycznego sprzedawcy i status nabywcy (B2C i B2B); przewidziano jedynie wyłączenie dla platform działających tylko w jednym kraju UE i ułatwiających transakcje tylko w tym jednym kraju);
 • przemieszczeń towarów faktycznego sprzedawcy między krajami UE dla potrzeb działalności prowadzonej na platformie (np. w modelach fulfilemnt center wspieranych przez platformę).
 1. Zmiany w obszarze rejestracji VAT zgodnie z koncepcją pojedynczej rejestracji VAT (SVR – Single VAT Registration).

Celem ułatwienia działalności na terenie UE planowane są zmiany mające ograniczyć obowiązek posiadania rejestracji VAT w różnych krajach UE. Koncepcja pojedynczej rejestracji VAT (SVR – Single VAT Registration) realizowana ma być m.in. poprzez rozszerzenie procedury szczególnej OSS również na:

 • dostawy towarowe do niepodatników (oraz podatników i osoby prawne niebędące zobowiązane do deklarowania WNT);
 • wprowadzenie obowiązku rozliczania VAT przez platformy w procedurze IOSS dla transakcji sprzedaży na odległość towarów importowanych (SOTI);
 • rozszerzenie procedury szczególnej OSS nieunijny na dostawy do wszystkich nabywców nie-podatników (nie tylko tych z UE).

Proponowane zmiany są bardzo istotne dla wszystkich podatników. Mają być wprowadzane stopniowo w latach 2025-2028.

Obecnie TAXUD skupia się na pierwszym obszarze czyli  modernizacji zasad sprawozdawczości VAT i dostosowaniu tej sprawozdawczości do wyzwań ery cyfrowej (DRR – Digital Reporting Requirements).

Cyfrowa sprawozdawczość dla transakcji wewnątrzwspólnotowych

Zgodnie z obecnymi propozycjami nowy system cyfrowej sprawozdawczości dla transakcji wewnątrzwspólnotowych funkcjonował będzie w oparciu o założenie, że to państwa członkowskie określą format i sposób raportowania danych, a jednocześnie zobowiązane będą przyjmować dane raportowane zgodnie z normą europejską. Norma ta umożliwi podmiotom działającym w rożnych krajach raportowanie w ujednolicony sposób w każdym państwie członkowskim, bez konieczności dostosowywania się do różnych systemów występujących w różnych krajach.

Z perspektywy polskich przedsiębiorców istotne jest, aby wymogi unijnych faktur ustrukturyzowanych były spójne z naszymi rodzimymi rozwiązaniami w zakresie fakturowania elektronicznego, tj. systemem KSeF, zwłaszcza teraz kiedy wiemy,  że projekt ten nie zacznie obowiązywać z datą 1 lipca 2024 r.  Mamy zatem czas i możliwość wypracowania lokalnie takich zmian, które będą zgodne z normą europejską i nie będą w przyszłości wymagały poniesienia dodatkowych kosztów na dostosowanie do wymogów DDR.

Spotkanie odbyło się 15 lutego w siedzibie Konfederacji Lewiatan.

Przedsiębiorców czeka kolejna rewolucja w podatkach [+MP3]
23 stycznia 2024

Przedsiębiorców czeka kolejna rewolucja w podatkach [+MP3]

Zastrzeżenie budzi krótki termin na przygotowanie się do nowych wymogów raportowania CIT w formie pliku JPK oraz zbyt duża liczba danych i informacji, które należy przekazać w ramach struktury – uważa Konfederacja Lewiatan.

Wysłuchaj komentarza ekspertki:

Właśnie zakończyły się konsultacje publiczne projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dodatkowych danych, o które należy uzupełnić prowadzone księgi podlegające przekazaniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Lewiatan przekazał uwagi do zaproponowanych w rozporządzeniu rozwiązań oraz wynikających z nich struktur logicznych JPK_KR, które okazują się być dla podatników sporym wyzwaniem.

Czego dotyczą nowe wymogi?

Nowe obowiązki sprawozdawcze dotyczą obligatoryjnego prowadzenia ksiąg rachunkowych w formie elektronicznej i ich regularnego przesyłania w ramach struktury JPK dla ksiąg rachunkowych przez podatników CIT. Księgi rachunkowe będą zatem przesyłane przez podatników do urzędu skarbowego w formie ustrukturyzowanej xml, bez wezwania tak jak miało to miejsce dotychczas.  Ponadto, zaproponowana przez MF nowa struktura logiczna przedstawiająca dane do raportowania będzie zawierać znacznie więcej elementów obligatoryjnych niż obecnie funkcjonująca struktura JPK_KR.

Kiedy pierwsze raportowanie?

Pierwsze raportowanie  dla dużych podatników CIT  oraz podatkowych grup kapitałowych ma odbyć się za 2025 rok, co oznacza konieczność dostosowania systemów już od momentu rozpoczęcia księgowań za ten rok. W takim przypadku na przygotowanie się pozostaje czas do końca 2024 roku.

– Uważamy, że termin wejścia w życie przepisów rozporządzenia powinien zostać odroczony przynajmniej o rok tj. przepisy powinny zacząć obwiązywać nie wcześniej niż od 1 stycznia 2026 r. Z uwagi na to, iż w obecnym kształcie obowiązki i procesy związane z technicznym wdrożeniem przepisów rozporządzenia pokryją się czasowo z obowiązkami związanymi z wdrażaniem w przedsiębiorstwach Krajowego Systemu e-Faktur. Zwłaszcza teraz kiedy wiemy, że  KSeF został przesunięty w czasie. Co prawda Minister Finansów nie podał konkretnej daty wejścia obowiązkowego KSeF ale zapowiedział, że na pewno nie zdarzy się to w 2024 roku. Zatem należy spodziewać się, że nastąpi to z początkiem 2025 r. Wdrażanie tych dwóch rozwiązań nie powinno następować w tym samym momencie ponieważ istnieje duże ryzyko braku odpowiednich zasobów i środków finansowych po stronie przedsiębiorców a także ryzyko, że niewykluczone nieprawidłowości i błędy początkowego okresu funkcjonowania KSeF i JPK_KR  będą się na siebie nakładały i zwiększały ryzyko kar i sankcji. Po drugie do prawidłowego wdrożenia raportowania o księgach rachunkowych konieczne jest opublikowanie ostatecznej wersji schemy służącej raportowaniu danych przynajmniej na 18-24 miesiące przed wejściem w życie obowiązku posiadania systemów generujących pliki JPK_KR – mówi Anna Słomińska – Wernik, ekspertka Lewiatana.

Będą dodatkowe wymogi

Rozporządzenie przewiduje dodatkowe wymogi, które wymuszają liczne zmiany systemowe, procesowe i techniczne, bowiem księgi trzeba będzie uzupełnić o:

 1. dane identyfikacyjne kontrahenta podatnika (np. NIP jeśli został nadany)
 2. w przypadku faktur stanowiących dowód księgowy – numer identyfikujący fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur, o ile został nadany
 3. znaczniki identyfikujące konta rachunkowe wykazywane według słownika znaczników
 4. dane potwierdzające nabycie, wytworzenie lub wykreślenie z ewidencji środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej:
 5. wysokość, rodzaj i typ różnicy pomiędzy wynikiem bilansowym i podatkowym (wskazanie różnic trwałych, przejściowych).

Nowe znaczniki kont rachunkowych oznaczają przebudowę całego procesu i zmiany w systemach i aplikacjach przedsiębiorstw.  Dodatkowo przedsiębiorcy sygnalizują, iż pomimo wykorzystania systemu finansowego wraz z odpowiednim modułem środków trwałych brak jest często bezpośredniego, systemowego powiązania środka trwałego z fakturą oraz wskazują na inne szczególne przypadki,  które uniemożliwią prawidłowe raportowanie jak np. tworzenie wielu środków trwałych z wielu faktur od różnych dostawców lub wielu środków trwałych z jednej faktury, wytworzenia środka trwałego, który obejmuje zakup materiałów od jednego lub wielu dostawców oraz pracę pracowników.

Bez znaczników kont

– Apelujemy zatem o rezygnację ze znaczników kont w zakresie kwalifikacji księgowanych zdarzeń gospodarczych dla celów podatkowych oraz danych potwierdzających nabycie, wytworzenie lub wykreślenie z ewidencji środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej. Ponadto, uważamy, że tego typu rewolucja w rachunkowości podatkowej podatników wymaga w pierwszej kolejności licznych zmian legislacyjnych zbliżających wynik podatkowy do rachunkowego, tak aby rzeczywiście podatnicy mogli „oderwać” się od licznych pozasystemowych kalkulacji i prowadzić kalkulacje podatku dochodowego i odroczonego wyłącznie o salda kont księgowych. Postulujemy zatem od odejścia zaproponowanego  mapowania do JPK_KR uzgodnienia między wynikiem bilansowym a podatkowym – dodaje Anna Słomińska – Wernik.

Zasadne zatem wydaje się, aby Ministerstwo Finansów przeanalizowało ponownie zaproponowane przepisy tak, aby nie było konieczności gruntownych zmian i idących za tym ogromnych kosztów dostosowania systemów finansowych w przedsiębiorstwach, bowiem po rewolucji w fakturowaniu podatnicy mogą nie udźwignąć kolejnego ciężaru zmian w tak krótkim odstępie.

Konfederacja Lewiatan

Postulaty podatkowe ważne dla firm
04 stycznia 2024

Postulaty podatkowe ważne dla firm

Poprawienie przepisów dotyczących podatku u źródła, raportowania schematów podatkowych, zagranicznych jednostek kontrolowanych oraz zmiany w zakresie limitu kosztów finansowania dłużnego – proponuje Konfederacja Lewiatan.

– Obowiązujące przepisy o poborze podatku u źródła są jednymi z najbardziej nieprecyzyjnych i niejasnych na świecie. Na problem ten zwracają uwagę firmy oraz inwestorzy zagraniczni, którzy rozważają ulokowanie swoich przedsiębiorstw w Polsce. Konieczna jest korekta tych przepisów oraz przygotowanie we współpracy z biznesem objaśnień podatkowych, dających jasne dyrektywy w jaki sposób je stosować. Obecne regulacje powodują liczne spory z organami podatkowymi, które rozstrzygane są w sądach administracyjnych – mówi Przemysław Pruszyński, dyrektor departamentu podatkowego Konfederacji Lewiatan.

Korekta przepisów o raportowaniu schematów podatkowych

Także przepisy dotyczące raportowania schematów podatkowych są jednymi z najbardziej restrykcyjnych i niejasnych w UE. Polskie regulacje MDR, choć stanowią implementację unijnej dyrektywy DAC6, mają znacznie większy zakres. Ustawodawca poszerzył stosowanie przepisów MDR m.in. o schematy krajowe oraz podatki inne niż bezpośrednie (np. w zakresie VAT czy akcyzy).

W Polsce zgodnie z art. 80f kodeksu karnego skarbowego za brak raportowania lub nieterminowe składanie informacji grozi kara grzywny do 720 stawek dziennych, czyli aktualnie ponad 34,5 mln zł, co jest jednym z najwyższych pułapów kar przewidzianych w UE. Bardzo dotkliwe kary przy jednoczesnym ogólnym skomplikowaniu i nieprecyzyjności przepisów powodują nadmierne raportowanie  przez polskich podatników.

– Konieczna jest korekta przepisów o raportowaniu schematów podatkowych poprzez uspójnienie ich z dyrektywą DAC6 (w tym: w zakresie sankcji określonych proporcjonalnie do przewinienia, listy cech, rodzajów raportowanych podatków, ograniczenia do schematów transgranicznych) oraz przygotowanie we współpracy z biznesem dodatkowych objaśnień podatkowych, dających jasne rekomendacje w jaki sposób stosować te przepisy w konkretnych sytuacjach biznesowych – dodaje Przemysław Pruszyński.

Korekta przepisów o zagranicznych jednostkach kontrolowanych

1 stycznia 2022 r. zostały wprowadzone zmiany do wcześniej obowiązujących przepisów ustawy o CIT zawierających definicję zagranicznej jednostki kontrolowanej. Była to jedna z wielu regulacji wprowadzonych w ramach tzw. Polskiego Ładu. Przepisy te były już wcześniej krytykowane za nadmierną kazuistykę, wysoki poziom skomplikowania, brak precyzji, czy nakładanie na podatników dodatkowych obowiązków polegających na szczegółowej weryfikacji działalności i rozliczeń podatkowych jednostek zależnych w państwie ich rezydencji podatkowej. Ustawodawca zdecydował się wprowadzić zasadę, zgodnie z którą definicja ZJK została rozszerzona o warunek posiadania przez podatnika 50% praw głosów lub udziału w kapitale jednostki wspólnie z innymi polskimi rezydentami podatkowymi, nawet jeśli nie są oni powiązani z podatnikiem.

Zmiany w zakresie limitu kosztów finansowania dłużnego (podatkowa EBIDTA)

Od początku 2022 r. wprowadzono też modyfikację wzoru do wyliczenia kosztów finansowania dłużnego z art. 15c ustawy o CIT, z której wprost wynika brak możliwości sumowania kwoty 3 mln zł i 30 proc. tzw. podatkowej EBITDA. Nowe brzmienie przepisu art. 15c ustawy o CIT zostało negatywnie odebrane przez podatników, ponieważ mogą oni obecnie zaliczyć koszty finansowania dłużnego do kosztów uzyskania przychodów w kwocie odpowiadającej mniejszej z ww. wartości.

– Uważamy, że wyłączenie zmodyfikowaną regulacją możliwości (aprobowanej przez NSA) stosowania limitu równego 3 mln zł i 30% podatkowej EBITDA stanowi istotne obciążenie dla firm i ogranicza ich rozwój. Należy podnieść limit kwotowy z art. 15c ustawy o CIT, do którego nie stosuje się ww. ograniczenia. Kwota 3 mln zł jest bardzo mała zważywszy na efekty inflacji w Polsce w ciągu ostatnich lat przekładające się na wyższe koszty finansowania. Poza tym, górna granica limitu w dyrektywie 2016/1164 ustanawiającej przepisy mające na celu przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego (dyrektywa ATAD), określona została na 3 mln euro, czyli ponad czterokrotnie wyższej. Postulujemy podniesienie kwoty limitu do wartości dopuszczonej przez unijną dyrektywę – podkreśla Przemysław Pruszyński.

Konfederacja Lewiatan

Prognozy 2024. Mniej zmian w podatkach [+MP3]
03 stycznia 2024

Prognozy 2024. Mniej zmian w podatkach [+MP3]

W tym roku przedsiębiorców czeka mniej zmian w prawie podatkowym w porównaniu z latami poprzednimi. Ale wyzwań nie zabraknie. W lipcu zacznie obowiązywać Krajowy System e-Faktur. Ważna będzie dyskusja o nowym systemie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców czy implementacja unijnej dyrektywy o tzw. globalnym minimalnym podatku od korporacji – uważa Konfederacja Lewiatan.

Wysłuchaj komentarza eksperta:

Ostatnie lata przyzwyczaiły nas do tego, że z dniem pierwszego stycznia wchodzą w życie liczne zmiany w prawie podatkowym. Nowe przepisy przeważnie uchwalane były w ostatnich miesiącach poprzedniego roku i zaczynały obowiązywać po bardzo krótkim vacatio legis. Tak krótkim, że pierwsze tygodnie każdego nowego roku były czasem analizowania i dostosowywania się do tych zmian.

Bez rewolucji w podatkach

Rok 2024 zaczyna się pod tym względem inaczej. Zmian w prawie podatkowym jest mniej, przedsiębiorcy i osoby odpowiedzialne za rozliczenia podatkowe nie zaczynają go od studiowania obszernych poradników i zestawień zmieniających się przepisów, analizy problemów i wątpliwości związanych z tym jak stosować nowe regulacje. Choć z początkiem roku nie mamy rewolucji w prawie podatkowym na miarę Polskiego Ładu, to największe wyzwanie czekające na przedsiębiorców w tym roku jest wciąż przed nimi.

Krajowy System e-Faktur

– W lipcu zacznie obowiązywać Krajowy System e-Faktur. Kluczowe dla firm będzie zbudowanie, dostosowanie oraz integracja systemów księgowych, aby móc wystawiać i przesyłać faktury w ramach KSeF. Ponadto poza zmianami w systemach księgowych, aktualizacji wymagać będą procesy związane z wystawianiem faktur, procedury, umowy i inne dokumenty. To ogromna praca, którą będą musieli wykonać przedsiębiorcy i osoby odpowiedzialne w firmach za sprawy podatkowe – mówi Przemysław Pruszyński, dyrektor departamentu pracy Lewiatana.

Troska o jakość przepisów podatkowych

W rok 2024 wchodzimy z nowym rządem i nowym kierownictwem Ministerstwa Finansów, które nie zapowiedziało rewolucji w systemie podatkowym, co daje nadzieję na większą stabilizację i przewidywalność w tej materii. A to jest w tym momencie bardzo ważne dla firm, ponieważ poprzednie lata, niestety, przyniosły wiele chaotycznych i niepotrzebnych zmian, które utrudniały podejmowanie decyzji biznesowych. Lewiatan liczy na realizację składanych obietnic, że przepisy podatkowe będą uchwalane z większym poszanowaniem praw i interesów przedsiębiorców, że większy nacisk zostanie położony na debatę o potrzebach i oczekiwaniach biznesu. Podejmowane działania powinny być ukierunkowane na stworzenie lepszych warunków do rozwoju firm, a nie tylko na maksymalizację obciążeń podatkowych.

Lista spraw do załatwienia

– Sprawdzianem dla tych deklaracji będzie dyskusja o bardzo ważnych dla biznesu zagadnieniach, takich jak korekta systemu opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców i powrót do składki zryczałtowanej oraz wypracowanie wspólnie z biznesem nowych definicji budynku i budowli dla potrzeb opodatkowania podatkiem od nieruchomości, obecnie obowiązująca definicja budowli przestanie obowiązywać z końcem roku w wyniku uznania jej przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodną z Konstytucją. Ważne dla dużych firm będzie także uchwalenie przepisów implementujących unijną dyrektywę o tzw. globalnym minimalnym podatku od korporacji – dodaje Przemysław Pruszyński.

Rok 2024 r. powinien być czasem refleksji o tym, w jaki sposób skorygować wadliwe przepisy podatkowe, usunąć niepotrzebne wątpliwości, uprościć nadmierną sprawozdawczość i uciążliwe procedury. Nie powinien przynieść rewolucji w systemie podatkowym, poza zmianami, które trzeba wprowadzić.

Konfederacja Lewiatan

 

 

Konieczna reforma systemu przedawnienia zobowiązań podatkowych
18 grudnia 2023

Konieczna reforma systemu przedawnienia zobowiązań podatkowych

Obecny system przedawnienia zobowiązań podatkowych pozwala w nieskończoność odraczać upływ terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Lewiatan proponuje nowemu rządowi wprowadzenie krótszego oraz „faktycznego” okresu, po upływie którego zobowiązania podatkowe ulegają przedawnieniu.

Przedłużanie przedawnienia odbywa się szczególności poprzez instrumentalne wszczynanie postępowań karno – skarbowych, na kilka miesięcy przed upływem terminu jego przedawnienia.

Fikcyjne przedawnienie po 5 latach

Zgodnie z obecnymi regulacjami zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Jednak określony w ordynacji podatkowej 5-letni okres przedawnienia jest wydłużany poprzez zastosowanie przez organ podatkowy jednej lub wielu przesłanek pozwalających za zawieszenie albo przerwanie biegu terminu przedawnienia. Stąd biorą się sytuacje, w których np. zobowiązanie podatkowe może być egzekwowane nawet po kilkunastu latach. Możliwość wielokrotnego stosowania środka egzekucyjnego (przerwa biegu terminu przedawnienia) lub wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe (zawieszenie biegu terminu przedawnienia) powoduje, że w skrajnych przypadkach zobowiązanie nigdy się nie przedawnia.

Po zmianie przedawnienie po 3 latach

– Uwzględniając coraz bardziej zaawansowaną informatyzację rozliczeń przedsiębiorców oraz ciągły monitoring prawidłowości wypełniania obowiązków podatkowych przy wykorzystaniu takich narzędzi jak jednolity plik kontrolny, STIR, narzędzia analityczne i już od lipca 2024 r. Krajowy System e-Faktur, apelujemy o wprowadzenie krótszego oraz „faktycznego” okresu, po upływie którego zobowiązania podatkowe ulegają przedawnieniu. Nieprzekraczalny termin przedawnienia, pozwoli zmobilizować organy podatkowe do szybszego działania, i w szczególności szybszego wydawania decyzji po przeprowadzeniu kontroli. Proponujemy rozważenie wprowadzenia ostatecznego, nieprzekraczalnego terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, wynoszącego 3 lata, z możliwością jego przerywania lub zawieszania w określonych przypadkach na nie dłużej niż łącznie do 5 lat. W sprawach kwalifikowanych – unikanie opodatkowania i oszustwa podatkowe, termin przedawnienia mógłby być dłuższy i wynosić np. 10 lat – mówi Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, dyrektor departamentu podatkowego Konfederacji Lewiatan.

Terminy nie są dotrzymywane

Obecne przepisy powodują, że praktycznie żadne postępowanie nie jest kończone w terminach wynikających z przepisów prawa, w pierwszej instancji w terminie miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej w terminie dwóch miesięcy, ponieważ organy podatkowe nie mają potrzeby, aby sprawnie prowadzić postępowanie. Bardzo chętnie za to korzystają z możliwości wszczęcia postępowania karnego skarbowego w sprawie przestępstwa bądź wykroczenia skarbowego i zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania. Pomimo, że w ostatnich latach sądy administracyjnie coraz częściej badają czy nie doszło do instrumentalnego zawieszenia biegu terminu zobowiązania podatkowego poprzez sztuczne zastosowanie instytucji postępowania karnego skarbowego, to wciąż taka praktyka organów podatkowych jest powszechna. Takie działanie organów podatkowych niepotrzebnie obciąża przedsiębiorców, niszczy zaufanie przedsiębiorców do państwa, jest zaprzeczeniem zasad jakimi powinny się organy administracji państwowej. W ocenie Lewiatana to już najwyższy czas zająć się tą kwestią i ucywilizować kwestię przedawnień zobowiązań podatkowych.

Postulaty podatkowe Lewiatana

Konfederacja Lewiatan

 

24 postulaty podatkowe dla nowego rządu
18 grudnia 2023

24 postulaty podatkowe dla nowego rządu

Zwiększenie bezpieczeństwa prowadzenia działalności gospodarczej, wprowadzenie zryczałtowanej składki zdrowotnej dla przedsiębiorców, reforma systemu przedawnienia zobowiązań podatkowych, zmiana wadliwych interpretacji przepisów, uchylenie podatku minimalnego CIT czy korekta przepisów o estońskim CIT – to niektóre z 24 postulatów dla nowego rządu, które opracowała Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan.

Pobierz
24 postulaty podatkowe dla nowego rządu [+MP3]
13 grudnia 2023

24 postulaty podatkowe dla nowego rządu [+MP3]

Zwiększenie bezpieczeństwa prowadzenia działalności gospodarczej, wprowadzenie zryczałtowanej składki zdrowotnej dla przedsiębiorców, reforma systemu przedawnienia zobowiązań podatkowych, zmiana wadliwych interpretacji przepisów, uchylenie podatku minimalnego CIT czy korekta przepisów o estońskim CIT – to niektóre z 24 postulatów dla nowego rządu, które opracowała Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan.

Wysłuchaj komentarza eksperta:

PDF z dokładnym omówieniem postulatów znajdziesz na dole tego artykułu

Nadmierne obciążenie dla firm

W każdym roku uchwalane są dziesiątki nowych ustaw oraz wydawane lub zmieniane są setki rozporządzeń. Wprowadzają one tysiące zmian do przepisów regulujących funkcjonowanie przedsiębiorców i gospodarki. Zaczynając od ustaw, które dotyczą nowych sektorów gospodarki (np. związane z OZE), przez regulacje dla konkretnych branż (np. gastronoma, hotelarstwo, motoryzacja, branża odpadowa, budowlana, finansowa), kończąc na przepisach prawa podatkowego i prawa pracy. Przepisy wprowadzające nowe podatki, obowiązki, ograniczenia, tworzone są bez analizy, czy w połączeniu z obowiązkami nakładanymi przez inne resorty, stają się nadmiernym obciążeniem dla przedsiębiorców. W dodatku przeważająca większość tych regulacji powstaje w pośpiechu, bez odpowiednich konsultacji z przedstawicielami pracodawców i przedsiębiorców. W efekcie przedsiębiorcy wskazują sferę regulacji podatkowych jako jeden z głównych czynników ryzyka dla prowadzonej przez nich działalności.

Monitorowanie zmian prawnych

– Biznes oczekuje rozwiązań, które zapewnią elementarny poziom bezpieczeństwa niezbędnego do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Postulujemy wprowadzenie obowiązku monitorowania przez rząd skutków zmian prawnych wpływających na działalność gospodarczą. Elementem przeglądu powinien być także raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych, z wyszczególnieniem i uzasadnieniem sytuacji kiedy skrócono 30-dniowy termin konsultacji społecznych. Raport z tego przeglądu powinien być publikowany, ogólnodostępny i prezentowany przez rząd w Sejmie, Senacie i Radzie Dialogu Społecznego. Wnioski płynące z dokonanego przeglądu, powinny być uwzględniane przy tworzeniu programu prac legislacyjnych rządu w kolejnym roku oraz być podstawą do zmniejszenia barier w prowadzeniu działalności gospodarczej – mówi Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, dyrektor departamentu podatkowego Konfederacji Lewiatan.

Konsultowanie prawa podatkowego

Ze szczególną uwagą należy traktować regulacje prawa podatkowego ze względu na ogromną wrażliwość przedsiębiorstw na jego zmiany. Aby w przyszłości uniknąć niewłaściwie procedowanych ustaw podatkowych i zapewnić podatnikom należytą ochronę ich interesów, proponujemy wprowadzenie konieczności konsultowania z zainteresowanymi podmiotami wszystkich projektów aktów prawa podatkowego (niezależnie od wnioskodawcy) z zachowaniem ustawowego 30 – dniowego terminu na przedstawienie uwag oraz obowiązkowy co najmniej 6 -miesięczny okres vacatio legis dla uchwalanych przepisów podatkowych. Mechanizm ten powinien warunkować, że ustawy ingerujące w prowadzenie działalności gospodarczej, które nakładają na przedsiębiorców nowe obowiązki, podatki, opłaty, bądź w inny sposób pogarszają warunki ich funkcjonowania, aby mogły wejść w życie w roku następującym po roku ich ogłoszenia, powinny zostać ogłoszone w Dzienniku Ustaw do 30 czerwca danego roku. Jeżeli ustawa zostanie ogłoszona w okresie po 30 czerwca danego roku i przed zakończeniem tego roku, do okresu vacatio legis wliczany będzie kolejny pełny rok kalendarzowy.

Powołanie Rady Eksperckiej

– Taki mechanizm pozwoli dyscyplinować rząd oraz parlament w planowaniu procesu legislacyjnego tak, aby zakończyć go przed 30 czerwca danego roku. Zapewniając podatnikom minimum 6- miesięczny okres na przygotowanie się do zmian. Ponadto, należy stworzyć mechanizm oceny istniejących regulacji podatkowych jako obligatoryjny element podatkowego procesu legislacyjnego, szczególnie istotny w przypadku zmiany obowiązujących rozwiązań. Mechanizm ten powinien mieć charakter instytucjonalny. Postulujemy powołanie Rady Eksperckiej, której zadaniem byłby stały monitoring tego, w jaki sposób prawo podatkowe jest wprowadzane i stosowane – dodaje Przemysław Pruszyński.

24 postulaty podatkowe Lewiatana:

 1.  Zwiększenie bezpieczeństwa prowadzenia działalności gospodarczej poprzez uporządkowanie procesu legislacyjnego, poprawę jakości, stabilności i czytelności stanowionego prawa oraz wydłużenie vacatio legis ustaw podatkowych
 2. Reforma systemu przedawnienia zobowiązań podatkowych
 3. Uporządkowanie systemu zwolnień z obowiązku rejestrowania na kasie fiskalnej
 4. Wprowadzenie zryczałtowanej składki zdrowotnej dla przedsiębiorców
 5. Korekta przepisów o podatku u źródła (withholding tax – wht)
 6. Korekta przepisów o raportowaniu schematów podatkowych
 7. Korekta przepisów o zagranicznych jednostkach kontrolowanych
 8. Zmiany w zakresie limitu kosztów finansowania dłużnego (podatkowa EBIDTA)
 9. Wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych związanych ze stosowaniem ulg proinnowacyjnych
 10. Uchylenie podatku minimalnego CIT
 11. Przywrócenie możliwości amortyzowania nieruchomości mieszkalnych
 12. Zmiana interpretacji przepisów o podatku od przychodów z budynków
 13. Wyeliminowanie niejasności związanych z interpretacja przepisów o podatku od nieruchomości w kontekście urządzeń technicznych
 14. Wydanie zaktualizowanych objaśnień podatkowych w sprawie opodatkowania nieruchomości komercyjnych
 15. Korekta przepisów o estońskim CIT
 16. Korekta przepisów odnoszących się do opodatkowania VAT w ramach nowego systemu kaucyjnego
 17. Uproszczenie przepisów o grupach VAT
 18. Doprecyzowanie kwestii opodatkowania fundacji rodzinnej
 19. Wznowienie prac nad ustawą o firmach inwestujących w najem nieruchomości (tzw. REIT)
 20. Zapewnienie bezpieczeństwa stosowania systemu STIR
 21. Wyłączenie sprzedaży paliwa spod podatku od sprzedaży detalicznej
 22. Zwolnienie z akcyzy pojazdów przeznaczonych do celów badawczo – rozwojowych
 23. Zmiana interpretacji przepisów dotyczących poboru opłaty za reklamę piwa
 24. Utrzymanie tzw. mapy akcyzowej

Konfederacja Lewiatan

Pobierz postulaty podatkowe Konfederacji Lewiatan
Podatek Pillar 2 – rozmowy z przedstawicielami BIAC
12 grudnia 2023

Podatek Pillar 2 – rozmowy z przedstawicielami BIAC

Eksperci Rady Podatkowej oraz przedstawiciele Związku Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych spotkali się z reprezentantami Business at OECD, aby porozmawiać o wpływie globalnego podatku minimalnego - Pillar 2 na firmy mające swoje siedziby i zakłady w Polsce.

Koncepcja globalnego podatku minimalnego jest efektem wieloletnich prac na forum Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w ramach projektu BEPS 2.0.

O co chodzi w podatku Pillar 2

Istotą założeń Pillar 2 jest nałożenie obowiązku zapłaty podatku wyrównawczego tak, aby efektywna stawka podatkowa grupy w danym kraju nie była niższa niż 15%.

Ten mechanizm ma wyrównać konkurencyjność poszczególnych krajów z perspektywy podatkowej i ograniczyć podejmowanie decyzji inwestycyjnych w oparciu o preferencje podatkowe
w danej państwie.

Kogo obejmie podatek Pillar 2

Opodatkowaniem będą objęte podmioty należące do grup kapitałowych, których skonsolidowane przychody globalne przekraczają 750 mln EUR rocznie.

Zgodnie dyrektywą Rady UE 2022/2523 wdrażającej zasady opodatkowania globalnym podatkiem minimalnym w Unii Europejskiej, przedmiotowymi regulacjami objęte będą nie tylko międzynarodowe grupy kapitałowe, ale także duże grupy krajowe czyli takie, których wszystkie jednostki składowe mają siedzibę w tym samym państwie członkowskim.

W przypadku potwierdzenia, że grupa spełnia warunki objęcia podatkiem minimalnym, obowiązki wynikające z Dyrektywy mogą dotyczyć nie tylko ostatecznej spółki dominującej, ale także poszczególnych spółek zależnych oraz zakładów podatkowych.

Tym czasem oczekujemy na pilną implementację  założeń dyrektywy Pillar 2 do prawa krajowego.

Konfederacja Lewiatan jest członkiem międzynarodowej organizacji Business at OECD, która skupia pracodawców z ponad 50 krajów i stanowi platformę współpracy i wymiany poglądów pomiędzy biznesem a Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Spotkanie odbyło się 12 grudnia 2023 r. online.

 

O legislacji i stosowaniu przepisów na spotkaniu Rady Podatkowej Lewiatana
05 października 2023

O legislacji i stosowaniu przepisów na spotkaniu Rady Podatkowej Lewiatana

Eksperci Rady Podatkowej spotkali się, aby podsumować ostatnie dwa lata zaangażowania w proces legislacyjny.

Tematem spotkania ekspertów były także bieżące trudności i problemy ze stosowaniem przepisów podatkowych. Ostatni czas był bardzo pracowity, patrząc na listę projektów legislacyjnych.

Podsumowanie działania Rady Podatkowej Lewiatana

Rada Podatkowa w latach 2022-2023 r. zaopiniowała oraz zgłosiła uwagi do co najmniej 20 kluczowych ustaw podatkowych w tym:

 • Polski ład 2.0 (zmiany PIT),
 • Polski Ład 3.0 (zmiany CIT),
 • Ustawa o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw – implementacja dyrektyw DAC7,
 • zmiany w Ordynacji podatkowej​,
 • Reforma Unijnego Kodeksu Celnego,
 • przepisy wprowadzające obligatoryjne wystawianie e-faktur – Krajowy System e-Faktur,
 • Slim VAT-3,
 • propozycje pakietu zmian KE VAT in Digital Age.

W sumie w tym czasie przekazała decydentom 64 opinie prawne do proponowanych zmian.

Plany i postulaty na przyszłość

W dyskusji nt. bieżących prac oraz o postulatach na przyszłość członkowie Rady uzgodnili, że biorąc pod uwagę zapaść jakości polskiego systemu podatkowego, należy wciąż apelować do rządzących o:

– zapewnienie partnerom społecznym 30-dniowego terminu na przedstawienie uwag w konsultacjach aktów prawnych oraz innych dokumentów tworzonych w ministerstwach, które mają istotne znaczenie dla funkcjonowania przedsiębiorców,

wydłużenie okresu vacatio legis dla uchwalanych przepisów podatkowych.

Choć wydawać by się mogło, że są to najłatwiejsze do spełnienia postulaty, to wciąż rządzący nagminnie naruszają te zasady.

W ocenie uczestników spotkania kluczowa jest również praca nad bieżącymi projektami tj. objaśnienia WHT w zakresie beneficial owner, implementacji globalnego podatku minimalnego BEPS 2.0, ale również zmiana tych uchwalonych, które jeszcze nie weszły w życie tj. opodatkowanie VAT w ramach systemu kaucyjnego.