Więcej rozwagi w cyfryzacji edukacji
06 lutego 2024

Więcej rozwagi w cyfryzacji edukacji

Przy cyfryzacji edukacji potrzebujemy przemyślanych działań, a nie punktowych interwencji i programów. Jesteśmy przeciwni trwonieniu pieniędzy i zasobów. Opowiadamy się za skutecznym wykorzystaniem dotychczas zrealizowanych programów i kontynuacją rozpoczętych prac legislacyjnych – uważa Rada ds. EdTech Konfederacji Lewiatan.

Programy realizowane w ostatnich latach w obszarze cyfryzacji edukacji były imponujące, jeśli chodzi o skalę zaangażowanych środków finansowych. Część z nich na pewno wspierała rozwój nowoczesnej edukacji. Ich słabością był brak koordynacji i kompleksowości.

Pośpiech w realizacji programów

– W wielu przypadkach brakowało także oparcia o faktycznie zdiagnozowane potrzeby i możliwości wykorzystania efektów programów przez szkoły, nauczycieli, uczniów. Podejmowane działania były często punktowe, realizowane w nieuzasadnionym pośpiechu. Inwestycje w sprzęt, oprogramowanie czy edukacyjne treści on-line nie były powiązane z działaniami wspierającymi skuteczne wykorzystanie ich w procesie edukacji. Z nieuzasadnionych powodów część placówek była także wykluczana z niektórych rodzajów wsparcia – mówi  Małgorzata Lelińska, dyrektorka departamentu funduszy unijnych i edukacji cyfrowej Konfederacji Lewiatan.

Zdaniem Rady ds. EdTech Lewiatana punktem wyjścia do dalszej realizacji wsparcia powinna być gruntowna analiza dotychczasowych działań przygotowana przez podmiot niezależny, zewnętrzny wobec realizatorów poszczególnych programów i projektów. Efektem takiej oceny powinna być inwentaryzacja i wskazanie dodatkowych działań wspierających skuteczne wykorzystanie pieniędzy dotychczas zainwestowanych w edukację. Na tej podstawie powinna zostać podjęta decyzja o kontynuacji, czy połączeniu programów wieloletnich.

Ocena dotychczasowych programów

– W ocenie programów udział powinny wziąć wszystkie zainteresowane strony, w tym organy prowadzące szkoły, dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie, rodzice, ale także branża edtech dostarczająca rozwiązań wspierających cyfryzację edukacji, dzięki której wdrażane w życie programy są po prostu możliwe do zrealizowania.

Chodzi o to, by bezrefleksyjnie nie zaprzepaścić wszystkiego, co robił poprzedni rząd, ale też nie kontynuować programów bez koniecznych korekt. Namysł, ocena skuteczności dotychczasowych programów i inwestycji, ich mocnych i słabych stron, szeroki dialog, rozważne decyzje co do dalszych działań – to jest przepis na sukces edukacji – dodaje Małgorzata Lelińska.

Kluczowe rekomendacje

Doposażenie placówek i nauczycieli w sprzęt to za mało. Każdy program publiczny wspierający wykorzystanie technologii w edukacji powinien być realizowany pod warunkiem jednoczesnego otrzymania wsparcia przez szkołę w postaci: szkoleń technicznych – wdrożeniowych, szkoleń metodycznych – związanych z możliwościami wykorzystania sprzętu w nauce konkretnego przedmiotu/grupy przedmiotów, zakupu oprogramowania edukacyjnego (e-treści, e-materiałów edukacyjnych, e-podręczników, e-materiałów dodatkowych), działań w zakresie higieny cyfrowej i bezpieczeństwa w sieci. Konieczna jest także bieżąca ewaluacja działań na poziomie szkoły, ale także szerokie promowanie dobrych praktyk, w tym osiągnięć edukacyjnych szkół-liderów w obszarze cyfryzacji.

 

Przedsięwzięcia, na które szczególnie warto zwrócić uwagę:

Laboratoria Przyszłości – proponujemy gruntowną ewaluacje programu, weryfikację jego efektów, mocnych i słabych stron, zaplanowanie działań wspierających faktyczne wykorzystanie w szkołach zakupionego sprzętu.

Kontynuacja programu wyposażania pracowni przyrodniczych i objęcie wsparciem szkół dotychczas wykluczonych z tego programu. Chodzi o szkoły podstawowe przekształcone z gimnazjów dotychczas wyłączone z kryterium subwencji.

Aktywna Tablica – kontynuacja programu dla szkół i objęcie nim przedszkoli, zgodnie z potrzebami tych placówek Program Aktywna Tablica cieszył się ogromnym zainteresowaniem.

Kontynuacja wsparcia w programie miniPAKT Pracownie Cyfrowe realizowanego przez Centrum Projektów Cyfrowa Polska. Program cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem lokalnych samorządów. Adresowany był do gmin i służył doposażeniu pracowni służących rozwijaniu nowych form wzmacniania kompetencji cyfrowych w kreatywnych przestrzeniach edukacji pozaformalnej.

Laptop dla ucznia – program zgodnie z postulatem ogólnym należy poddać gruntownej ewaluacji, a na podstawie wyników tej oceny – przebudowie i uzupełnieniu go o działania wspierające wykorzystanie sprzętu w edukacji. Minister edukacji Barbara Nowacka już zapowiedziała program naprawczy w tym zakresie.

Laptop dla nauczyciela – program należy poddać gruntownej ewaluacji, a na podstawie wyników tej oceny, biorącej pod uwagę szczególnie głos nauczycieli – przebudowie.

Postulaty Rady ds. EdTech Lewiatana znajdziesz tutaj

 

Konfederacja Lewiatan