Postulaty na polską prezydencję. Europa talentów i równości
10 lipca 2024

Postulaty na polską prezydencję. Europa talentów i równości

Lepsze dostosowanie kształcenia i szkolenia do realiów rynku pracy, wzmocnienie kompetencji cyfrowych pracowników, wsparcie przedsiębiorstw we wdrażaniu rozwiązań promujących równość w firmach, przyspieszenie aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+, kobiet, czy osób z niepełnosprawnościami – to tylko niektóre z postulatów przygotowanych przez Konfederację Lewiatan na polską prezydencję w Radzie UE.

Strategia dla Europy  – Europa konkurencyjna, silna globalnie, przyjazna dla firm i pracowników

Pracodawcy w  UE we wszystkich branżach doświadczają niedoborów pracowników. Kluczowym priorytetem powinno być więc lepsze dostosowanie kształcenia i szkolenia do realiów rynku pracy. W naszym kraju szczególnie ważna jest aktywizacja zawodowa osób w wieku 50+, kobiet, osób z niepełnosprawnościami oraz zamieszkujących tereny oddalone od ośrodków miejskich.

Jednym z nadrzędnych celów musi być też wspieranie podnoszenia kompetencji  i kwalifikacji cyfrowych, głównie poprzez bardziej elastyczne formy kształcenia oraz potwierdzania umiejętności. Apelujemy o wzmocnienie elastycznych form edukacji pozaformalnej, w tym uczenie się przez działanie m.in. w miejscu pracy, standaryzację cyfrowych mikropoświadczeń,  zastosowanie nowoczesnych technologii w programach kształcenia w celu przygotowania przyszłych pracowników do skutecznego wykorzystywania narzędzi 4.0 w praktyce biznesowej – podkreśla Sławomir Szymczak, ekspert Konfederacji Lewiatan.

– Niedobór pracowników stanowi poważną barierę w rozwoju  przedsiębiorstw. Przemyślane zarządzanie migracją zarobkową staje się koniecznością w warunkach braku ludzi do pracy i pogarszającej się sytuacji demograficznej.  Rekomendujemy przygotowanie efektywnych i przejrzystych procedur umożliwiających skuteczną i szybką rekrutację wykwalifikowanych pracowników z zagranicy. Cudzoziemcy od lat wypełniają luki kadrowe w branżach, pełniących kluczową rolę dla polskiej gospodarki: m.in. w ICT, budownictwie, logistyce, transporcie, przemyśle – mówi Nadia Kurtieva, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

UE poczyniła znaczne postępy w zakresie równości, w szczególności kobiet i mężczyzn, wciąż jednak pewne grupy na rynku pracy są w gorszej sytuacji. Równość przynosi zarówno korzyści społeczne, jak i ekonomiczne, umożliwiając pełne wykorzystanie potencjału zawodowego oraz aktywizację osób biernych zawodowo. Stworzenie otwartego i inkluzywnego rynku pracy nie jest możliwe bez wyrównania szans w zatrudnieniu. Potrzebna jest zmiana społeczna, przełamywanie stereotypów oraz wsparcie przedsiębiorstw we wdrażaniu rozwiązań promujących równość  i inkluzywność w miejscu pracy.

Postulaty Lewiatana na polską prezydencję dotyczące polityki społecznej:

  • lepsze dostosowanie kształcenia i szkolenia do realiów rynku pracy w obliczu problemów związanych z niedoborami siły roboczej i luki kompetencyjnej
  • wspieranie na wszystkich poziomach podnoszenia kompetencji i kwalifikacji cyfrowych, głównie poprzez bardziej elastyczne formy kształcenia oraz potwierdzania umiejętności
  • przygotowanie efektywnych i przejrzystych procedur umożliwiających skuteczną i szybką rekrutację wykwalifikowanych pracowników z zagranicy
  • wzmocnienie dialogu społecznego i analizę dotychczasowych działań, która będzie stanowiła podstawę wsparcia partnerów społecznych z funduszy europejskich
  • wspieranie i zachęcanie przedsiębiorstw do przystosowania organizacji pracy do potrzeb przedsiębiorstwa i pracowników, przy jednoczesnym uwzględnieniu skutków nowych obciążeń administracyjnych, biurokratycznych czy kosztowych dla firm
  • poprawa przepisów regulujących wewnątrzunijną mobilność pracowników w ramach swobody świadczenia usług (delegowanie pracowników) poprzez ujednolicenie wymagań formalnych oraz dostęp do baz aktualnych informacji
  • wzmocnienie działań na rzecz stworzenia otwartego i inkluzywnego rynku pracy, poprzez przełamywanie stereotypów, wsparcie przedsiębiorstw we wdrażaniu rozwiązań promujących równość, inkluzywność w miejscu pracy, a także zaangażowanie wszystkich interesariuszy z sektora prywatnego i publicznego w tworzenie  sprawiedliwego rynku pracy, zarówno na poziomie unijnym, jak i krajowym
  • wzmocnienie działań na rzecz aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+, kobiet, osób z niepełnosprawnościami oraz osób zamieszkujących tereny oddalone od ośrodków miejskich.

 

Konfederacja Lewiatan, od maja 2024 roku, realizuje projekt pt. „Dialog społeczny: uwarunkowania regionalne, krajowe i unijne”.

Projekt jest  dofinansowany przez  Unię Europejską w ramach programu FERS 2021-2027.

 Konfederacja Lewiatan