Postulaty Lewiatana. Jak podwyższyć jakość prac legislacyjnych?
24 maja 2024

Postulaty Lewiatana. Jak podwyższyć jakość prac legislacyjnych?

Rezygnację ze zbędnych prac legislacyjnych, stworzenie systemu rzetelnej oceny skutków regulacji, poprawę jakości projektów aktów wykonawczych, szerszy dostęp partnerów społecznych do prac nad nowym prawem czy stosowanie obowiązkowego, co najmniej 6 – miesięcznego vacatio legis dla przepisów podatkowych – proponuje Konfederacja Lewiatan, aby podwyższyć jakość prac legislacyjnych.

– Dostrzegamy potrzebę zapewnienia wysokiego standardu przy tworzeniu prawa. Przejrzystość oraz przewidywalność procesu legislacyjnego mają bezpośrednie przełożenie na jakość i skuteczność samego prawa. Prawo dobre, czyli stabilne, zrozumiałe i takie, które służy rozwiązywaniu realnych, a nie pozornych problemów przy pomocy proporcjonalnych środków, sprzyja prowadzeniu działalności gospodarczej – mówi dr Aleksandra Musielak, dyrektorka departamentu rynku cyfrowego Konfederacji Lewiatan.

Jednak choć zwiększenie poziomu zaufania przedsiębiorców do działalności prawodawczej wymaga przede wszystkim odwrócenia negatywnych trendów z ostatnich lat, to nie należy zapominać także o wprowadzaniu pozornie drobnych usprawnień. Niewielkie uciążliwości rozpatrywane pojedynczo mogą nie sprawiać wrażenia istotnych. Dopiero gdy spojrzy się na całość procesu legislacyjnego, to wyraźnie widać, że ich suma przyczynia się do znaczącego obniżenia transparentności i efektywności działań prawodawców.

– Na jakość prac legislacyjnych duży wpływ ma efektywność dialogu społecznego. Współpraca z interesariuszami w ramach procesu legislacyjnego i prowadzonych konsultacji społecznych jest bardzo silnie uzależniona od osobistego zaangażowania osób decyzyjnych oraz pracowników merytorycznych i operacyjnych. W podobnych procesach legislacyjnych, zarówno w przypadku aktów prawnych procedowanych na poziomie Polski, jak i w procesach legislacyjnych na poziomie UE – obserwujemy w przypadku ważnych resortów bardzo zróżnicowane postawy dotyczące transparentności, dostępu do dokumentów, otwartości na dyskusję z interesariuszami itp. W tym porównaniu bardzo pozytywnie wyróżnia się otwartość na współpracę Ministerstwa Rozwoju i Technologii. W przypadku innych instytucji współpraca i transparentność procesów są bardzo ograniczone – dodaje dr Aleksandra Musielak.

 Lepsze prawo – propozycje Lewiatana

– wprowadzenie obowiązku przeprowadzania przez rząd przeglądu i analizy skutków  zmian prawnych wpływających na prowadzenie działalności gospodarczej.

 – obowiązkowe konsultowanie z zainteresowanymi podmiotami wszystkich projektów aktów prawnych dotyczących podatków  z zachowaniem ustawowego 30-dniowego terminu na przedstawienie uwag.

 – stosowanie obowiązkowego, co najmniej 6-miesięcznego, okresu vacatio legis dla uchwalanych przepisów podatkowych.

 – powołanie rady eksperckiej monitorującej sposób korzystania z przepisów prawa podatkowego. W szczególności zwracanie uwagi czy przepisy stosowane są zgodnie z intencją ustawodawcy, czy organy podatkowe nie dokonują wykładni rozszerzającej na niekorzyść podatników.

 – wcześniejsze informowanie o planowanym kierowaniu do konsultacji publicznych projektów aktów prawnych.

 – zapewnienie stronie społecznej szerszego dostępu do procesu tworzenia prawa.

 – uruchomienie jednego systemu zawierającego informacje na temat wszystkich prac legislacyjnych.

 – zgodnie z zasadą lepszego stanowienia prawa, nowe przepisy powinny być tworzone tylko wtedy, gdy to konieczne.

 – uzasadnienie projektu powinno stanowić integralną część aktu prawnego i być aktualizowane do końca procesu.

 – opracowanie legislacyjnego protokołu kryzysowego, który określałby m.in. zasady współpracy z partnerami społecznymi w sytuacjach nagłych.

 – uruchomienie krajowego portalu gromadzącego i udostępniającego informacje o unijnych inicjatywach legislacyjnych.

 Postulaty Konfederacji Lewiatan dotyczące podwyższenia jakości prac legislacyjnych znajdziesz w załączniku.

 Konfederacja Lewiatan

Pobierz Postulaty Lewiatana
Spotkanie z wiceministrem finansów w Lewiatanie
06 marca 2024

Spotkanie z wiceministrem finansów w Lewiatanie

Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan spotkała się z wiceministrem finansów Jarosławem Nenemanem, aby porozmawiać na temat agendy legislacyjnej Ministerstwa Finansów na 2024 rok.

Wiceministrowi towarzyszyli Jarosław Szatański, dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych oraz Tomasz Tratkiewicz, dyrektor Departamentu Podatku od Towarów i Usług.

Rozmawialiśmy na wiele tematów, szczególnie istotnych i absorbujących przedsiębiorców, m.in.:

 • o składce zdrowotnej,
 • Krajowym Systemie e-Faktur,
 • wdrożeniu dyrektywy DAC7 w sprawie o wymiany informacji podatkowych między państwami,
 • globalnym podatku minimalnym
 • postulowanych przez przedsiębiorców zmianach w podatku CIT, PIT, VAT oraz w podatku akcyzowym.

Wiceminister finansów słuchał postulatów członków Rady Podatkowej Lewiatana

Wiceszef resortu finansów ma świadomość potrzeby przyjmowania ustaw podatkowych z odpowiednio długim vacatio legis oraz – po dokładnej analizie i wnikliwych konsultacjach społecznych – proponowanych rozwiązań. Zadeklarował, że w przypadku dużych pakietów zmian, będzie starał się zapewnić oczekiwany przez biznes czas na przygotowanie się do zmian.

Przedstawiciele resortu wysłuchali postulatów firm członkowskich Konfederacji Lewiatan. W pierwszej kolejności Ministerstwo Finansów pracuje nad implementacją przepisów prawa wspólnotowego, ponieważ w tym zakresie Polska ma wiele do nadrobienia. W kolejnych miesiącach będzie pracować nad poprawieniem wadliwych przepisów i nadmiernie obciążających biznes regulacjach.

 

20 postulatów Rady ds. EdTech dotyczących edukacji i szkolnictwa wyższego
26 stycznia 2024

20 postulatów Rady ds. EdTech dotyczących edukacji i szkolnictwa wyższego

Rozszerzenie programów w zakresie cyfryzacji edukacji, budowanie dobrostanu uczniów, dalsze prace nad mLegitymacją, eDyplomem i aktami studenta czy wykorzystanie AI w biznesie to niektóre z propozycji przygotowanych przez Radę ds. EdTech. Mają zapewnić innowacyjne i bezpieczne rozwiązania w edukacji i szkolnictwie wyższym oraz wspierać rozwój sektora edukacji technologicznej w Polsce.

Rada ds. EdTech Konfederacji Lewiatan przygotowała 20 kluczowych postulatów dotyczących edukacji, szkolnictwa wyższego oraz wsparcia rozwoju sektora edukacji technologicznej w Polsce.

Czas na analizę działań na rzecz cyfryzacji edukacji z ostatnich lat

Zdaniem członków Rady ds. Edtech Lewiatana konieczna jest gruntowna, zewnętrzna ewaluacja programów na rzecz cyfryzacji edukacji zrealizowanych w ostatnich latach. Powinna ona polegać na weryfikacji założeń, ocenie efektów. Na tej podstawie będzie można kontynuować i rozszerzać dotychczas wdrażane programy w zakresie cyfryzacji edukacji oraz doposażania placówek.

Przedsięwzięcia, na które zwraca uwagę Rada Lewiatana to Laboratoria Przyszłości, Aktywna Tablica, miniPAKT Pracownie Cyfrowe, Laptop dla ucznia, Laptop dla nauczyciela czy wyposażanie pracowni przyrodniczych. Dalszych prac w celu przyjęcia do realizacji wymaga dokument „Polityka Cyfrowej Transformacji Edukacji”.

Zapewnienie dobrostanu uczniom i sprzętu pracowniom

Jednym z celów polityki oświatowej powinno być wzmacnianie roli szkoły w rozpoznawaniu sytuacji kryzysowych i określaniu rzeczywistych potrzeb rozwojowych uczniów. Wśród wyzwań do pokonania w tym zakresie jest m.in. brak świadomości skali problemów na poziomie jednostkowej szkoły i rozumienia potrzeb rozwojowych czy niskie kompetencje kadry pedagogicznej i mała otwartość na zmianę roli szkoły w realizacji wsparcia psychologicznego dzieci i młodzieży.

W systemie edukacji brakuje też spójności na linii: podstawy programowe i inwestycje w sprzęt czy oprogramowanie edukacyjne, jak również w inne pomoce edukacyjne, konieczne do realizacji podstaw programowych.

Wśród postulatów Rady ds. EdTech znalazły się też skuteczne wykorzystanie rozwiązań cyfrowych i technologicznych we wsparciu edukacji włączającej, cyfrowe wsparcie dla skutecznego nauczania przedmiotu „Biznes i zarządzanie” czy zapewnienie właściwych działań w obszarze cyfryzacji dla przedszkoli. Rada zwraca też uwagę na przygotowanie przeglądu rozwiązań wykorzystujących AI w edukacji i szkolnictwie wyższym.

Inwestycje i zmiany w szkolnictwie wyższym

Rozwiązania, które są niezbędne dla rozwoju szkolnictwa wyższego to inwestycje w rozwiązania cyfrowe, uruchomienie programu dotyczącego przygotowania nowoczesnego podręcznika interaktywnego dla studentów czy uruchomienie platformy do wsparcia edukacji i komunikacji dla uczelni i studentów.

Uczelnie i studenci powinni mieć zapewnione finansowanie dostępu do polskich publikacji naukowych. Niezbędna jest też kontynuacja prac w zakresie przygotowania centralnej rekrutacji i usługi Moje Internetowe Konto Edukacyjne.

Dla ułatwienia współdziałania studentów i uczniów z placówkami edukacyjnymi oraz redukcji kosztów konieczne są dalsze prace nad mLegitymacją, eDyplomem i aktami studenta.

Pismo z załączonymi postulatami Rada przesłała do szefów resortów edukacji narodowej oraz nauki i szkolnictwa wyższego, a także do dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Pobierz 20 postulatów Rady ds. EdTech
Postulaty podatkowe ważne dla firm
04 stycznia 2024

Postulaty podatkowe ważne dla firm

Poprawienie przepisów dotyczących podatku u źródła, raportowania schematów podatkowych, zagranicznych jednostek kontrolowanych oraz zmiany w zakresie limitu kosztów finansowania dłużnego – proponuje Konfederacja Lewiatan.

– Obowiązujące przepisy o poborze podatku u źródła są jednymi z najbardziej nieprecyzyjnych i niejasnych na świecie. Na problem ten zwracają uwagę firmy oraz inwestorzy zagraniczni, którzy rozważają ulokowanie swoich przedsiębiorstw w Polsce. Konieczna jest korekta tych przepisów oraz przygotowanie we współpracy z biznesem objaśnień podatkowych, dających jasne dyrektywy w jaki sposób je stosować. Obecne regulacje powodują liczne spory z organami podatkowymi, które rozstrzygane są w sądach administracyjnych – mówi Przemysław Pruszyński, dyrektor departamentu podatkowego Konfederacji Lewiatan.

Korekta przepisów o raportowaniu schematów podatkowych

Także przepisy dotyczące raportowania schematów podatkowych są jednymi z najbardziej restrykcyjnych i niejasnych w UE. Polskie regulacje MDR, choć stanowią implementację unijnej dyrektywy DAC6, mają znacznie większy zakres. Ustawodawca poszerzył stosowanie przepisów MDR m.in. o schematy krajowe oraz podatki inne niż bezpośrednie (np. w zakresie VAT czy akcyzy).

W Polsce zgodnie z art. 80f kodeksu karnego skarbowego za brak raportowania lub nieterminowe składanie informacji grozi kara grzywny do 720 stawek dziennych, czyli aktualnie ponad 34,5 mln zł, co jest jednym z najwyższych pułapów kar przewidzianych w UE. Bardzo dotkliwe kary przy jednoczesnym ogólnym skomplikowaniu i nieprecyzyjności przepisów powodują nadmierne raportowanie  przez polskich podatników.

– Konieczna jest korekta przepisów o raportowaniu schematów podatkowych poprzez uspójnienie ich z dyrektywą DAC6 (w tym: w zakresie sankcji określonych proporcjonalnie do przewinienia, listy cech, rodzajów raportowanych podatków, ograniczenia do schematów transgranicznych) oraz przygotowanie we współpracy z biznesem dodatkowych objaśnień podatkowych, dających jasne rekomendacje w jaki sposób stosować te przepisy w konkretnych sytuacjach biznesowych – dodaje Przemysław Pruszyński.

Korekta przepisów o zagranicznych jednostkach kontrolowanych

1 stycznia 2022 r. zostały wprowadzone zmiany do wcześniej obowiązujących przepisów ustawy o CIT zawierających definicję zagranicznej jednostki kontrolowanej. Była to jedna z wielu regulacji wprowadzonych w ramach tzw. Polskiego Ładu. Przepisy te były już wcześniej krytykowane za nadmierną kazuistykę, wysoki poziom skomplikowania, brak precyzji, czy nakładanie na podatników dodatkowych obowiązków polegających na szczegółowej weryfikacji działalności i rozliczeń podatkowych jednostek zależnych w państwie ich rezydencji podatkowej. Ustawodawca zdecydował się wprowadzić zasadę, zgodnie z którą definicja ZJK została rozszerzona o warunek posiadania przez podatnika 50% praw głosów lub udziału w kapitale jednostki wspólnie z innymi polskimi rezydentami podatkowymi, nawet jeśli nie są oni powiązani z podatnikiem.

Zmiany w zakresie limitu kosztów finansowania dłużnego (podatkowa EBIDTA)

Od początku 2022 r. wprowadzono też modyfikację wzoru do wyliczenia kosztów finansowania dłużnego z art. 15c ustawy o CIT, z której wprost wynika brak możliwości sumowania kwoty 3 mln zł i 30 proc. tzw. podatkowej EBITDA. Nowe brzmienie przepisu art. 15c ustawy o CIT zostało negatywnie odebrane przez podatników, ponieważ mogą oni obecnie zaliczyć koszty finansowania dłużnego do kosztów uzyskania przychodów w kwocie odpowiadającej mniejszej z ww. wartości.

– Uważamy, że wyłączenie zmodyfikowaną regulacją możliwości (aprobowanej przez NSA) stosowania limitu równego 3 mln zł i 30% podatkowej EBITDA stanowi istotne obciążenie dla firm i ogranicza ich rozwój. Należy podnieść limit kwotowy z art. 15c ustawy o CIT, do którego nie stosuje się ww. ograniczenia. Kwota 3 mln zł jest bardzo mała zważywszy na efekty inflacji w Polsce w ciągu ostatnich lat przekładające się na wyższe koszty finansowania. Poza tym, górna granica limitu w dyrektywie 2016/1164 ustanawiającej przepisy mające na celu przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego (dyrektywa ATAD), określona została na 3 mln euro, czyli ponad czterokrotnie wyższej. Postulujemy podniesienie kwoty limitu do wartości dopuszczonej przez unijną dyrektywę – podkreśla Przemysław Pruszyński.

Konfederacja Lewiatan

Konieczna reforma systemu przedawnienia zobowiązań podatkowych
18 grudnia 2023

Konieczna reforma systemu przedawnienia zobowiązań podatkowych

Obecny system przedawnienia zobowiązań podatkowych pozwala w nieskończoność odraczać upływ terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Lewiatan proponuje nowemu rządowi wprowadzenie krótszego oraz „faktycznego” okresu, po upływie którego zobowiązania podatkowe ulegają przedawnieniu.

Przedłużanie przedawnienia odbywa się szczególności poprzez instrumentalne wszczynanie postępowań karno – skarbowych, na kilka miesięcy przed upływem terminu jego przedawnienia.

Fikcyjne przedawnienie po 5 latach

Zgodnie z obecnymi regulacjami zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Jednak określony w ordynacji podatkowej 5-letni okres przedawnienia jest wydłużany poprzez zastosowanie przez organ podatkowy jednej lub wielu przesłanek pozwalających za zawieszenie albo przerwanie biegu terminu przedawnienia. Stąd biorą się sytuacje, w których np. zobowiązanie podatkowe może być egzekwowane nawet po kilkunastu latach. Możliwość wielokrotnego stosowania środka egzekucyjnego (przerwa biegu terminu przedawnienia) lub wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe (zawieszenie biegu terminu przedawnienia) powoduje, że w skrajnych przypadkach zobowiązanie nigdy się nie przedawnia.

Po zmianie przedawnienie po 3 latach

– Uwzględniając coraz bardziej zaawansowaną informatyzację rozliczeń przedsiębiorców oraz ciągły monitoring prawidłowości wypełniania obowiązków podatkowych przy wykorzystaniu takich narzędzi jak jednolity plik kontrolny, STIR, narzędzia analityczne i już od lipca 2024 r. Krajowy System e-Faktur, apelujemy o wprowadzenie krótszego oraz „faktycznego” okresu, po upływie którego zobowiązania podatkowe ulegają przedawnieniu. Nieprzekraczalny termin przedawnienia, pozwoli zmobilizować organy podatkowe do szybszego działania, i w szczególności szybszego wydawania decyzji po przeprowadzeniu kontroli. Proponujemy rozważenie wprowadzenia ostatecznego, nieprzekraczalnego terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, wynoszącego 3 lata, z możliwością jego przerywania lub zawieszania w określonych przypadkach na nie dłużej niż łącznie do 5 lat. W sprawach kwalifikowanych – unikanie opodatkowania i oszustwa podatkowe, termin przedawnienia mógłby być dłuższy i wynosić np. 10 lat – mówi Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, dyrektor departamentu podatkowego Konfederacji Lewiatan.

Terminy nie są dotrzymywane

Obecne przepisy powodują, że praktycznie żadne postępowanie nie jest kończone w terminach wynikających z przepisów prawa, w pierwszej instancji w terminie miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej w terminie dwóch miesięcy, ponieważ organy podatkowe nie mają potrzeby, aby sprawnie prowadzić postępowanie. Bardzo chętnie za to korzystają z możliwości wszczęcia postępowania karnego skarbowego w sprawie przestępstwa bądź wykroczenia skarbowego i zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania. Pomimo, że w ostatnich latach sądy administracyjnie coraz częściej badają czy nie doszło do instrumentalnego zawieszenia biegu terminu zobowiązania podatkowego poprzez sztuczne zastosowanie instytucji postępowania karnego skarbowego, to wciąż taka praktyka organów podatkowych jest powszechna. Takie działanie organów podatkowych niepotrzebnie obciąża przedsiębiorców, niszczy zaufanie przedsiębiorców do państwa, jest zaprzeczeniem zasad jakimi powinny się organy administracji państwowej. W ocenie Lewiatana to już najwyższy czas zająć się tą kwestią i ucywilizować kwestię przedawnień zobowiązań podatkowych.

Postulaty podatkowe Lewiatana

Konfederacja Lewiatan

 

Apel o wzmocnienie aptek w ochronie zdrowia
18 grudnia 2023

Apel o wzmocnienie aptek w ochronie zdrowia

O przywrócenie praworządności na rynku aptecznym, rozszerzenie katalogu usług możliwych do świadczenia w aptece, włączenie wybranych usług opieki farmaceutycznej do koszyka świadczeń gwarantowanych czy liberalizację zakazu reklamy aptek – apelują do nowego rządu Konfederacja Lewiatan i Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET.

– Rola aptek wzrosła podczas pandemii, gdy farmaceuci byli często jedynymi przedstawicielami zawodów medycznych, z którymi pacjenci mogli porozmawiać osobiście – bez kolejek, blisko miejsca zamieszkania. Codziennie polskie apteki odwiedzają 2 miliony pacjentów. Rozszerzenie katalogu usług możliwych do świadczenia w aptece sprawiłoby, że każda z wizyt niosłaby jeszcze większą wartość dla pacjentów. Z tej przyczyny istotne jest, aby usługi opieki farmaceutycznej (przeglądy lekowe, prowadzenie konsultacji farmaceutycznych i opracowywanie indywidualnego planu opieki farmaceutycznej, recepta kontynuowana, wykonywanie badań diagnostycznych) znalazły się w koszyku świadczeń gwarantowanych – mówi Kacper Olejniczak, ekspert ds. branży Life Sciences  Lewiatana.

Świadczenia komercyjne

Inne usługi, takie jak dodatkowe szczepienia, działalność edukacyjna, doradztwo w rzucaniu uzależnień, doradztwo żywieniowe, realizowanie programów profilaktycznych czy nauka obsługi prostego sprzętu medycznego, mogłyby być świadczone komercyjnie – potrzeba tu jednak jasnego sygnału ustawodawcy o legalności takiego rozwiązania.

Dobrym przykładem sukcesu świadczeń prozdrowotnych była akcja szczepień przeciw COVID-19 i wirusowi grypy sezonowej. Dziś apteczne punkty szczepień działają w tysiącach polskich aptek, a pacjenci bardzo pozytywnie reagują na możliwość zaszczepienia się w aptece. Niemniej szczepienia to tylko pierwszy krok. Dalszy rozwój usług prozdrowotnych w aptekach zależy od stabilnego otoczenia regulacyjnego oraz politycznej decyzji o spojrzeniu na aptekę jak na placówkę ochrony zdrowia. Niezbędna jest także liberalizacja przepisów dotyczących reklamy aptek. Obecnie funkcjonujące w Polsce przepisy są najbardziej restrykcyjnymi w UE i w znaczący sposób naruszają unijne swobody traktatowe. Komisja Europejska przekazała w tej sprawie skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Przywrócenie praworządności

Reforma Prawa farmaceutycznego, doklejona wrzutką poselską do ustawy z  13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw całkowicie zmieniła zasady funkcjonowania polskiego rynku aptecznego, stanowiąc kolejną, nieuzasadnioną ingerencję w wolność działalności gospodarczej i inne prawa.

– Ustawa narusza zasadę ochrony praw nabytych, ochronę własności, dotkliwie ogranicza swobodę prowadzenia działalności gospodarczej i upośledza konkurencję na rynku aptecznym. Uchwalono ją z naruszeniem prawa. Przyjęto ją w formie poprawki do ustawy zupełnie niezwiązanej z ochroną zdrowia, wychodząc poza zakres przedłożenia. Takie działanie łamie postanowienia Konstytucji RP, Regulaminu Sejmu czy Regulaminu Rady Ministrów. Mamy nadzieję, że kwestią czasu będzie przywrócenie praworządności także na rynku aptecznym  – mówi Marcin Piskorski, prezes Związku Pracodawców Aptecznych PharmaNET.

Wywłaszczenie właścicieli

Ponadto, wprowadzając poselską poprawkę do projektu rządowego ominięto obowiązek sporządzenia oceny skutków regulacji oraz konsultacji publicznych, czyli obu elementów kluczowych w przypadku reform całościowo regulujących prawo gospodarcze dla każdej branży. Uniemożliwiono wzięcie udziału w debacie podmiotom zainteresowanym oraz zaskoczono cały rynek nagłą reformą. Konsekwencją ustawy może być utrata wartości aptek lub wywłaszczenie ponad 320 sieci aptecznych i ich rodzin, przeciwko którym była skierowana. Łącznie stanowią one około połowy polskiego rynku aptek. Postulujemy cofnięcie omawianych regulacji i przeprowadzenie szerokiej debaty na temat regulacji rynku aptecznego. Stoimy na stanowisku, że apteka powinna być nie tylko dla aptekarza, lecz przede wszystkim dla pacjenta. To jego dobro i interes powinny być przede wszystkim brane pod uwagę. Dlatego tak ważne jest wzmacnianie roli aptek w całym systemie i rozwój kompetencji farmaceutów w kierunku szerszego wachlarza oferowanych usług propacjenckich – dodaje Marcin Piskorski.

Konfederacja Lewiatan

24 postulaty podatkowe dla nowego rządu
18 grudnia 2023

24 postulaty podatkowe dla nowego rządu

Zwiększenie bezpieczeństwa prowadzenia działalności gospodarczej, wprowadzenie zryczałtowanej składki zdrowotnej dla przedsiębiorców, reforma systemu przedawnienia zobowiązań podatkowych, zmiana wadliwych interpretacji przepisów, uchylenie podatku minimalnego CIT czy korekta przepisów o estońskim CIT – to niektóre z 24 postulatów dla nowego rządu, które opracowała Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan.

Pobierz
Grudniowy szczyt Rady Europejskiej – postulaty biznesu
15 grudnia 2023

Grudniowy szczyt Rady Europejskiej – postulaty biznesu

fot. European Council

Przywódcy państw członkowskich UE spotkali się w Brukseli na ostatnim w tym roku szczycie Rady Europejskiej, aby omówić m.in. dalsze wsparcie dla Ukrainy, rozszerzenie Unii, a także rewizję wieloletnich ram finansowych 2021–2027.

Rozszerzenie i wsparcie Ukrainy

Bardzo się cieszymy, że grudniowa Rada Europejska, z udziałem Premiera Tuska, podjęła decyzję o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych z Ukrainą i Mołdawią. Był to jeden z postulatów Lewiatana. Tak, jak podkreślili przywódcy, rozszerzenie jest geostrategiczną inwestycją w pokój, bezpieczeństwo, stabilność i dobrobyt Europy. Jednak brak porozumienia w sprawie pakietu pomocowego dla Ukrainy w wysokości 50 mld euro to bardzo zła wiadomość. Za naszą wschodnia granicą wciąż trwa woja i konieczna jest zarówno pomoc humanitarna, jak i wsparcie funkcjonowania państwa. Jest to krytycznie ważne zwłaszcza w okresie zimowym, kiedy zapotrzebowanie na energię dla gospodarstw domowych i firm wzrasta.

Rozwiązywanie pilnych potrzeb ukraińskiej gospodarki powinno iść w parze z planowanym procesem odbudowy, który musi być zgodny z unijnymi i międzynarodowymi standardami. Jest to szczególnie istotne w obszarze zamówień publicznych.

Skuteczna polityka rozszerzenia zależy od konkretnych działań, m. in. w zakresie jednolitego rynku. UE potrzebuje środowiska regulacyjnego, które stymuluje innowacje i inwestycje w Europie, redukuje koszty prowadzenia działalności na jednolitym rynku i umożliwia firmom realne korzystanie z możliwości wynikających z zielonej i cyfrowej transformacji. Mamy nadzieję, że przygotowywany przez Enrico Lettę raport nt. przyszłości rynku UE pomoże przygotować plan działań w tym zakresie, z uwzględnieniem polityki rozszerzenia.

WRF 2021-2027

Przegląd Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2021-2027 musi koncentrować się na stymulowaniu wzrostu, inwestycji i tworzeniu miejsc pracy, a także wspieraniu państw członkowskich w realizacji reform. Na przykład ewentualne cięcia w programie Horizon Europe, kluczowym programie finansowania UE dla badań i innowacji, osłabiłyby cel poprawy konkurencyjności Europy poprzez innowacje. Unijni przywódcy muszą pamiętać, że konkurencyjna gospodarka to kluczowy warunek, aby UE była bardziej odporna na kolejne kryzysy i silna globalnie.

Inwestycje i umowy o wolnym handlu

W miarę wzrostu ryzyka i niepewności na arenie międzynarodowej, firmy coraz bardziej potrzebują prawodawstwa, które równoważy troskę o bezpieczeństwo z potrzebą stymulowania wzrostu gospodarczego. Środki wprowadzane przez państwa członkowskie, aby wesprzeć firmy, powinny być proporcjonalne i ukierunkowane, aby firmy mogły ze sobą konkurować na równych warunkach. UE musi eliminować bariery w handlu i inwestycjach na jednolitym rynku. Ponadto, europejskie firmy potrzebują umów handlowych, które otworzą nowe możliwości rynkowe i inwestycyjne w dynamicznie rozwijających się regionach świata, a także zapewnią dostęp do surowców i materiałów, które są kluczowe dla wsparcia zielonej i cyfrowej transformacji. W tym kontekście, umowy z Mercosurem, Meksykiem i Chile są szczególnie ważne.

Braki pracowników i migranci

Wiele europejskich firm doświadcza problemów rekrutacyjnych z powodu braków pracowników i umiejętności. Musimy dostosować programy nauczania do potrzeb firm oraz podejmować działania mające na celu aktywizację osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo. W pełni zgadzamy się co do konieczności podjęcia niezbędnych działań przeciwko nielegalnej migracji, nie powinniśmy jednak tracić z oczu potrzeby stworzenia ram legislacyjnych dla przyciągania talentów z państw trzecich. Konieczne jest również podjęcie działań w kierunku uznawania umiejętności i kwalifikacji obywateli państw trzecich w UE. W tym kontekście niedawno opublikowany pakiet dot. mobilności umiejętności i talentów to krok we właściwym kierunku.


Kinga Grafa, zastępczyni Dyrektora Generalnego Konfederacji Lewiatan ds. Europejskich

Tekst dla grudniowego wydania newslettera Brussels Headlines

15 postulatów dotyczących ochrony zdrowia
15 grudnia 2023

15 postulatów dotyczących ochrony zdrowia

Zwiększenie finansowania ochrony zdrowia oraz poprawa efektywności wydatkowanych środków, urealnienie wyceny świadczeń, stworzenie krajowej strategii profilaktyki zdrowotnej, równe traktowanie prywatnych i publicznych podmiotów, zwiększenie dostępu do terapii biologicznych, zapobieganie brakom leków w aptekach, czy wzmocnienie roli aptek w systemie ochrony zdrowia – to niektóre z 15 postulatów skierowanych do nowego rządu przez Konfederację Lewiatan.

Szczegółowe omówienie postulatów w załączniku

– Struktura wiekowa społeczeństwa, rosnące potrzeby zdrowotne pacjentów oraz nieuchronny wzrost kosztów nowoczesnych technologii medycznych stosowanych w diagnostyce i leczeniu nie pozostawiają złudzeń. Dalsze funkcjonowanie ochrony zdrowia wymaga znacznego zwiększenia udziału w PKB. Istotnym jest aby parametry procentowego udziału w PKB planowano w relacji do aktualnej sytuacji finansowej państwa. Zwiększenie finansowania ochrony zdrowia oraz poprawa efektywności wydatkowanych środków to tylko jeden z naszych postulatów skierowanych do nowego rządu. Przekazaliśmy również propozycje odnoszące się m.in. do wyceny świadczeń, funkcjonowania aptek, czy przyszłości przemysłu farmaceutycznego – mówi Kacper Olejniczak, ekspert ds. branży Life Sciences  Lewiatana.

Postulaty Lewiatana dotyczące ochrony zdrowia

 1. Zwiększenie finansowania ochrony zdrowia oraz poprawa efektywności wydatkowanych środków
 2. Urealnienie wyceny świadczeń
 3. Stworzenie krajowej strategii profilaktyki zdrowotnej
 4. Równe traktowanie prywatnych i publicznych podmiotów
 5. Uwzględnienie kwestii doświadczeń pacjenta w dalszych pracach nad jakością w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwem pacjenta
 6. Wdrażanie zapisów znowelizowanej ustawy refundacyjnej
 7. Zwiększenie dostępu do terapii biologicznych
 8. Zapobieganie brakom leków w aptekach
 9. Unijny Pakiet farmaceutyczny i poszerzenie dostępności leków
 10. Podjęcie działań na rzecz produkcji w Polsce głównych składników leków, gwarantujące bezpieczeństwo i strategiczną autonomię
 11. Wzmocnienie roli aptek w systemie ochrony zdrowia
 12. Przywrócenie praworządności na rynku aptecznym
 13. Udział pracodawców w dyskusjach nad planem polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej
 14. Polityka wyrobowa – rozpoczęcie debaty na wzór polityki lekowej państwa
 15. Cyfrowe udostępnianie informacji o przebytych badaniach medycznych i psychologicznych wymaganych prawem do wykonywania pracy

 Konfederacja Lewiatan

Pobierz postulaty Lewiatana dotyczące ochrony zdrowia
24 postulaty podatkowe dla nowego rządu [+MP3]
13 grudnia 2023

24 postulaty podatkowe dla nowego rządu [+MP3]

Zwiększenie bezpieczeństwa prowadzenia działalności gospodarczej, wprowadzenie zryczałtowanej składki zdrowotnej dla przedsiębiorców, reforma systemu przedawnienia zobowiązań podatkowych, zmiana wadliwych interpretacji przepisów, uchylenie podatku minimalnego CIT czy korekta przepisów o estońskim CIT – to niektóre z 24 postulatów dla nowego rządu, które opracowała Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan.

Wysłuchaj komentarza eksperta:

PDF z dokładnym omówieniem postulatów znajdziesz na dole tego artykułu

Nadmierne obciążenie dla firm

W każdym roku uchwalane są dziesiątki nowych ustaw oraz wydawane lub zmieniane są setki rozporządzeń. Wprowadzają one tysiące zmian do przepisów regulujących funkcjonowanie przedsiębiorców i gospodarki. Zaczynając od ustaw, które dotyczą nowych sektorów gospodarki (np. związane z OZE), przez regulacje dla konkretnych branż (np. gastronoma, hotelarstwo, motoryzacja, branża odpadowa, budowlana, finansowa), kończąc na przepisach prawa podatkowego i prawa pracy. Przepisy wprowadzające nowe podatki, obowiązki, ograniczenia, tworzone są bez analizy, czy w połączeniu z obowiązkami nakładanymi przez inne resorty, stają się nadmiernym obciążeniem dla przedsiębiorców. W dodatku przeważająca większość tych regulacji powstaje w pośpiechu, bez odpowiednich konsultacji z przedstawicielami pracodawców i przedsiębiorców. W efekcie przedsiębiorcy wskazują sferę regulacji podatkowych jako jeden z głównych czynników ryzyka dla prowadzonej przez nich działalności.

Monitorowanie zmian prawnych

– Biznes oczekuje rozwiązań, które zapewnią elementarny poziom bezpieczeństwa niezbędnego do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Postulujemy wprowadzenie obowiązku monitorowania przez rząd skutków zmian prawnych wpływających na działalność gospodarczą. Elementem przeglądu powinien być także raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych, z wyszczególnieniem i uzasadnieniem sytuacji kiedy skrócono 30-dniowy termin konsultacji społecznych. Raport z tego przeglądu powinien być publikowany, ogólnodostępny i prezentowany przez rząd w Sejmie, Senacie i Radzie Dialogu Społecznego. Wnioski płynące z dokonanego przeglądu, powinny być uwzględniane przy tworzeniu programu prac legislacyjnych rządu w kolejnym roku oraz być podstawą do zmniejszenia barier w prowadzeniu działalności gospodarczej – mówi Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, dyrektor departamentu podatkowego Konfederacji Lewiatan.

Konsultowanie prawa podatkowego

Ze szczególną uwagą należy traktować regulacje prawa podatkowego ze względu na ogromną wrażliwość przedsiębiorstw na jego zmiany. Aby w przyszłości uniknąć niewłaściwie procedowanych ustaw podatkowych i zapewnić podatnikom należytą ochronę ich interesów, proponujemy wprowadzenie konieczności konsultowania z zainteresowanymi podmiotami wszystkich projektów aktów prawa podatkowego (niezależnie od wnioskodawcy) z zachowaniem ustawowego 30 – dniowego terminu na przedstawienie uwag oraz obowiązkowy co najmniej 6 -miesięczny okres vacatio legis dla uchwalanych przepisów podatkowych. Mechanizm ten powinien warunkować, że ustawy ingerujące w prowadzenie działalności gospodarczej, które nakładają na przedsiębiorców nowe obowiązki, podatki, opłaty, bądź w inny sposób pogarszają warunki ich funkcjonowania, aby mogły wejść w życie w roku następującym po roku ich ogłoszenia, powinny zostać ogłoszone w Dzienniku Ustaw do 30 czerwca danego roku. Jeżeli ustawa zostanie ogłoszona w okresie po 30 czerwca danego roku i przed zakończeniem tego roku, do okresu vacatio legis wliczany będzie kolejny pełny rok kalendarzowy.

Powołanie Rady Eksperckiej

– Taki mechanizm pozwoli dyscyplinować rząd oraz parlament w planowaniu procesu legislacyjnego tak, aby zakończyć go przed 30 czerwca danego roku. Zapewniając podatnikom minimum 6- miesięczny okres na przygotowanie się do zmian. Ponadto, należy stworzyć mechanizm oceny istniejących regulacji podatkowych jako obligatoryjny element podatkowego procesu legislacyjnego, szczególnie istotny w przypadku zmiany obowiązujących rozwiązań. Mechanizm ten powinien mieć charakter instytucjonalny. Postulujemy powołanie Rady Eksperckiej, której zadaniem byłby stały monitoring tego, w jaki sposób prawo podatkowe jest wprowadzane i stosowane – dodaje Przemysław Pruszyński.

24 postulaty podatkowe Lewiatana:

 1.  Zwiększenie bezpieczeństwa prowadzenia działalności gospodarczej poprzez uporządkowanie procesu legislacyjnego, poprawę jakości, stabilności i czytelności stanowionego prawa oraz wydłużenie vacatio legis ustaw podatkowych
 2. Reforma systemu przedawnienia zobowiązań podatkowych
 3. Uporządkowanie systemu zwolnień z obowiązku rejestrowania na kasie fiskalnej
 4. Wprowadzenie zryczałtowanej składki zdrowotnej dla przedsiębiorców
 5. Korekta przepisów o podatku u źródła (withholding tax – wht)
 6. Korekta przepisów o raportowaniu schematów podatkowych
 7. Korekta przepisów o zagranicznych jednostkach kontrolowanych
 8. Zmiany w zakresie limitu kosztów finansowania dłużnego (podatkowa EBIDTA)
 9. Wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych związanych ze stosowaniem ulg proinnowacyjnych
 10. Uchylenie podatku minimalnego CIT
 11. Przywrócenie możliwości amortyzowania nieruchomości mieszkalnych
 12. Zmiana interpretacji przepisów o podatku od przychodów z budynków
 13. Wyeliminowanie niejasności związanych z interpretacja przepisów o podatku od nieruchomości w kontekście urządzeń technicznych
 14. Wydanie zaktualizowanych objaśnień podatkowych w sprawie opodatkowania nieruchomości komercyjnych
 15. Korekta przepisów o estońskim CIT
 16. Korekta przepisów odnoszących się do opodatkowania VAT w ramach nowego systemu kaucyjnego
 17. Uproszczenie przepisów o grupach VAT
 18. Doprecyzowanie kwestii opodatkowania fundacji rodzinnej
 19. Wznowienie prac nad ustawą o firmach inwestujących w najem nieruchomości (tzw. REIT)
 20. Zapewnienie bezpieczeństwa stosowania systemu STIR
 21. Wyłączenie sprzedaży paliwa spod podatku od sprzedaży detalicznej
 22. Zwolnienie z akcyzy pojazdów przeznaczonych do celów badawczo – rozwojowych
 23. Zmiana interpretacji przepisów dotyczących poboru opłaty za reklamę piwa
 24. Utrzymanie tzw. mapy akcyzowej

Konfederacja Lewiatan

Pobierz postulaty podatkowe Konfederacji Lewiatan