Rezolucja EKES: Ukraina – od pomocy do odbudowy
20 czerwca 2022

Rezolucja EKES: Ukraina – od pomocy do odbudowy

fot. EKES

Ukraina – od pomocy do odbudowy - Taki tytuł ma kolejna rezolucja Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego przyjęta podczas sesji plenarnej 16 czerwca 2022 w Brukseli. To ważny dokument, bo po dość burzliwych debatach w gronie członków EKES jest wspólne stanowisko.

Kluczowe stwierdzenia:

 • EKES wzywa Radę Europejską do przyznania Ukrainie statusu kandydata do UE na posiedzeniu w dniach 23–24 czerwca 2022 r. Status kandydata Ukrainy musi zostać przyznany bez szkody dla trwającego procesu akcesyjnego Bałkanów Zachodnich. EKES opowiada się za wprowadzeniem systemu stopniowej integracji, opartego na wypełnianiu acquis communitaire.
 • Społeczeństwo obywatelskie zareagowało szybko i skutecznie, wywołując wyjątkową oddolną mobilizację obywateli. Pomoc humanitarna musi zostać zwiększona i powinna być wypłacana bezpośrednio wspierając organizacje społeczeństwa obywatelskiego (CSO).
 • Komitet apeluje o przyznanie uchodźcom takich samych praw, jak obywatelom UE, jeśli chodzi o opiekę zdrowotną i dostęp do rynku pracy (uznawanie kwalifikacji, dostęp do usług agencji zatrudnienia, kursy językowe, systemy opieki zdrowotnej i edukacji). są kluczem do uniknięcia eskalacji ubóstwa wśród uchodźców.
 • Aby uchronić ukraińską gospodarkę przed całkowitym zniszczeniem, potrzebna jest natychmiastowa europejska i międzynarodowa pomoc finansowa. Należy zapewnić wsparcie finansowe, aby wesprzeć MŚP, ukraińskich rolników na kolejne żniwa oraz ukraińskie społeczeństwo obywatelskie, w tym organizacje pracodawców i związki zawodowe, aby zapewnić im pełną operacyjność w czasie wojny.
 • Wojna nie powinna podważać realizacji polityki zielonej transformacji w UE. Komitet wzywa państwa członkowskie i instytucje UE do podjęcia niezbędnych środków w celu ograniczenia nadmiernej spekulacji towarami, zwiększenia przejrzystości rynku i tymczasowego usunięcia wszelkich przeszkód w imporcie towarów rolnych w celu złagodzenia kryzysu cen żywności.
 • Długa historia i więź EKES-u z ukraińskimi organizacjami społeczeństwa obywatelskiego odgrywają ważną rolę w utrzymaniu otwartych kanałów i umożliwieniu udziału w procesie integracji z UE.
 • Jednocześnie EKES podkreśla, że nie wolno porzucać pozostałych niezależnych organizacji społeczeństwa obywatelskiego w Rosji.

 

Przeczytaj pełne stanowisko (j.angielski) >>

 

źródło: EKES
Komisja Europejska odpowiada na apel Konfederacji Lewiatan ws. Ukrainy
02 czerwca 2022

Komisja Europejska odpowiada na apel Konfederacji Lewiatan ws. Ukrainy

fot. European Union, 2022

Komisja Europejska podziękowała Konfederacji Lewiatan i zaprzyjaźnionym federacjom z państw bałtyckich za ich oświadczenie w sprawie wojny w Ukrainie. Komisja obiecała już w połowie czerwca przedstawić swoje stanowisko wobec perspektywy członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej, czyli jednego z głównych elementów apelu federacji z naszego regionu.

KE równolegle będzie zacieśniać współpracę z Ukrainą, również w sferze jej europejskich aspiracji.

O wspólnym apelu Konfederacji Lewiatan oraz federacji pracodawców z Litwy, Łotwy i Estonii pisaliśmy na początku maja.

Odpowiedź Komisji Europejskiej

Komisja pragnie podziękować Litewskiej Konfederacji Przemysłowców, Polskiej Konfederacji Lewiatan, Estońskiej Konfederacji Pracodawców oraz Konfederacji Pracodawców Łotwy za oświadczenie z dnia 2 maja 2022 r. w sprawie wojny na Ukrainie.

Komisja Europejska potępia z całą stanowczością niesprowokowaną i nieuzasadnioną napaść zbrojną Rosji na Ukrainę. Poprzez swoje bezprawne działania wojenne, Rosja rażąco narusza prawo międzynarodowe i postanowienia Karty Narodów Zjednoczonych, podważając bezpieczeństwo i stabilność w Europie i na świecie oraz wykazując się całkowitym brakiem szacunku dla życia ludzkiego. Naród ukraiński walczy o swoje życie i nie tylko w interesie swojego kraju, ale także w obronie wartości europejskich. Ukraińcy zasługują na każdą formę wsparcia ze strony UE.  Ukraina przynależy do rodziny europejskiej, a Unia Europejska jako całość jest solidarna z narodem ukraińskim.

Rada zwróciła się do Komisji o przygotowanie stanowiska w sprawie wniosku Ukrainy o członkostwo w Unii Europejskiej zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Traktatu. Rada Europejska w Wersalu poparła tę decyzję. Obecnie jesteśmy zdeterminowani  aby przedstawić to stanowisko najpóźniej do połowy czerwca. W międzyczasie będziemy dalej wzmacniać więzi i pogłębiać naszą współpracę, aby wspierać Ukrainę w jej europejskiej ścieżce.

Unia Europejska zareagowała w rekordowym czasie na inwazję Rosji na Ukrainę. W ciągu dni od rozpoczęcia przez Rosję napaści zbrojnej nałożyliśmy największy pakiet sankcji w historii naszej Unii. Zakres i waga tych sankcji są bez precedensu. Środki te zwiększają koszty, jakie Rosja musi ponieść w związku z przeprowadzeniem nieludzkiej interwencji militarnej i w znacznym stopniu ograniczają jej możliwości bojowe. Naszym celem jest pozbawienie Kremla zdolności prowadzenia wojny z sąsiednimi krajami. Nasze sankcje są nie są skierowane wyłącznie przeciwko rządowi rosyjskiemu, ale przeciwko wszystkim podmiotom, które wspierają Kreml i jego inwazję na Ukrainę. Wysyłamy sygnał, że ich wsparcie będzie wiązało się z kosztami. W tym celu przyjęliśmy pięć szeroko zakrojonych pakietów sankcji, które już teraz odciskają piętno na rosyjskiej gospodarce i utrudniają Putinowi prowadzenie wojny.

Prezydent von der Leyen ogłosiła szósty pakiet sankcji wobec Rosji a porozumienie polityczne w tej sprawie osiągnięto na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniach 30-31 maja. Oprócz całkowitego zakazu importu rosyjskiej ropy naftowej szósty pakiet sankcji obejmuje osądzenie zbrodniarzy wojennych, odłączenie kolejnych banków od systemu SWIFT oraz dalsze ograniczanie rosyjskiej propagandy. Z całą stanowczością popieramy Ukrainę i naród ukraiński.

Więcej informacji na temat sankcji można znaleźć na stronie internetowej.

Nasze państwa członkowskie, zwłaszcza te graniczące z Ukrainą, wykazały się ogromną solidarnością w przyjmowaniu ukraińskich uchodźców do swoich domów. W ramach globalnej akcji „Rise for Ukraine ” zebrano 9,1 mld euro dla ludzi uciekających przed rosyjską inwazją w samej Ukrainie i za granicą, w tym 1 mld euro od samej Komisji Europejskiej. Ponadto, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju  również ogłosił udzielenie 1 miliarda euro pożyczki na zaspokojenie potrzeb ludzi przesiedlonych w następstwie inwazji.

Przygotowujemy się do przyszłej odbudowy Ukrainy jako wolnego i zamożnego państwa europejskiego. W dniu 18 maja Komisja przedstawiła plan natychmiastowego działania Unii w celu wypełnienia luki finansowej Ukrainy oraz jej długoterminowej odbudowy.

Więcej informacji na stronach:

Komisja pragnie podziękować federacjom przedsiębiorców z Polski, Litwy, Łotwy i Estonii za wszystkie wysiłki na rzecz wsparcia Ukrainy w tych trudnych czasach i liczy na dalszą współpracę w przyszłości.

Liberalizacja relacji handlowych UE-Ukraina
20 maja 2022

Liberalizacja relacji handlowych UE-Ukraina

fot. Diana Vyshniakova / Unsplash.com

Po wniosku Komisji Europejskiej przedłożonym pod koniec kwietnia oraz zielonym świetle od Parlamentu Europejskiego, Rada UE przyjęła 24 maja rozporządzenie umożliwiające tymczasową liberalizację handlu i inne koncesje handlowe w odniesieniu do niektórych produktów ukraińskich.

Publikacja dokumentu oznacza brak ceł na cały ukraiński eksport do Unii Europejskiej przez okres jednego roku. To między innymi efekt rozmów przewodniczącej Komisji Europejskiej z prezydentem Ukrainy. Tak szybkie i zarazem szerokie zawieszenie ceł importowych znacznie ułatwi eksport ukraińskich towarów przemysłowych i rolnych do UE oraz pobudzi ukraińską gospodarkę. O takie rozwiązanie zabiegaliśmy od początku konfliktu za naszą wschodnią granicą.

Konsekwencje wojny na Ukrainie dla gospodarki

Wojna na Ukrainie wywarła niszczący wpływ na zdolności produkcyjne kraju, infrastrukturę transportową, a także zdolność do handlu z resztą świata, m. in. poprzez brak dostępu do Morza Czarnego. Jej konsekwencje nie mogą być lekceważone zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak i międzynarodowym, m. in. z uwagi na bezpieczeństwo żywnościowe.

Od 1 stycznia 2016r., UE i Ukraina stosują tymczasowo pogłębioną i kompleksową umowę o wolnym handlu (DCFTA). Umowa ta otwiera rynki towarów i usług po obu stronach w oparciu o przewidywalne i możliwe do wyegzekwowania przepisy handlowe. Unia Europejska jest jednym z największych partnerów handlowych Ukrainy. Wymiana handlowa w 2021r. wyniosła ponad 52 mld euro, czyli dwa razy więcej niż w momencie wejścia w życie DCFTA. Wśród najważniejszych towarów eksportowych są: żelazo, stal, produkty górnicze, rolne, chemiczne, maszyny.

Decyzja Rady UE z 24 maja

Na mocy rozporządzenia Rady, zawieszone zostają w szczególności:

 • wszystkie taryfy celne na mocy tytułu IV Układu o stowarzyszeniu między UE a Ukrainą, które nie zostały jeszcze zliberalizowane. Zawieszenie obejmuje w szczególności: produkty przemysłowe, owoce i warzywa podlegające systemowi cen wejścia oraz produkty rolne i przetworzone produkty rolne objęte kontyngentami taryfowymi;
 • pobieranie ceł antydumpingowych na import pochodzący z Ukrainy; oraz
 • stosowanie wspólnych reguł importowych w odniesieniu do importu pochodzącego z Ukrainy.

Dodatkowo, Rada zwiększyła wsparcie dla ukraińskich sił zbrojnych w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju, które pozwolą UE na dalsze wspieranie ukraińskich sił zbrojnych w celu obrony integralności terytorialnej i suwerenności kraju oraz ochrony ludności cywilnej. Po przyjęciu w tym roku trzech transz wsparcia na łączną kwotę 1,5 mld euro, została wczoraj uruchomiona czwarta transza w wysokości 500 mln euro.


Kinga Grafa, dyrektorka Przedstawicielstwa Konfederacji Lewiatan w Brukseli

Artykuł dla majowego wydania Brussels Headlines, newslettera europejskiego Konfederacji Lewiatan

Unia i Zachód muszą mocniej wspierać Ukrainę – apeluje Lewiatan i organizacje z krajów bałtyckich
04 maja 2022

Unia i Zachód muszą mocniej wspierać Ukrainę – apeluje Lewiatan i organizacje z krajów bałtyckich

Konfederacja Lewiatan wspólnie z federacjami partnerskimi z Litwy, Łotwy i Estonii opublikowały oświadczenie, w którym nawołują do większego wsparcia Unii Europejskiej i całego świata zachodniego wobec Ukrainy.

Naszym zdaniem, Ukraińcy walczą w obronie nie tylko prawa do samostanowienia, ale idei całego wolnego świata. Aby zapewnić sobie przyszłość, Unia Europejska powinna się określić jako związek państw nie tylko w wymiarze gospodarczym, ale również w wymiarze wspólnych wartości.

 

Nasze organizacje postulują do unijnych instytucji i przywódców europejskich o:

 1. Zaakceptowanie kandydatury Ukrainy do członkostwa w Unii Europejskiej
 2. Przyjęcie bardziej jednolitego stanowiska Unii wobec Rosji i zwiększenie presji wobec reżimu Putina za pomocą dalej idących sankcji
 3. Pilne wsparcie dla tych państw członkowskich i regionów, które przyjmują uchodźców z Ukrainy
 4. Unia Europejska powinna wspomóc Ukrainę w powojennej odbudowie jej gospodarki. Dobrze funkcjonujące ukraińskie instytucje, społeczeństwo obywatelskie oraz infrastruktura wzmocnią stabilność całej Europy
Pobierz apel (j.angielski)
Badanie Lewiatana. Bez pomocy Polaków, rząd nie poradziłby sobie z uchodźcami
29 kwietnia 2022

Badanie Lewiatana. Bez pomocy Polaków, rząd nie poradziłby sobie z uchodźcami

85% przedsiębiorstw nie obserwuje znaczących zmian w stanie zatrudnienia pracowników z Ukrainy. 47% jest zdania, że gdyby nie pomoc Polaków, rząd zupełnie nie poradziłby sobie z ukraińskimi uchodźcami - wynika z badania, które na zlecenie Konfederacji Lewiatan przeprowadził CBM Indicator.

Zmian w stanie zatrudniania Ukraińców nie dostrzega 91% małych firmy. Z kolei 20% średnich firm sygnalizuje znaczny napływ pracowników z Ukrainy, a 14% dużych przedsiębiorstw ich odpływ.

Prawie połowa przedsiębiorców (47%) jest zdania, że gdyby nie pomoc Polaków, rząd zupełnie nie poradziłby sobie z falą uchodźców z Ukrainy. Ponadto co czwarta firma (26%) uważa, że koordynacja rządu w tym zakresie jest dalece niewystarczająca. 19% twierdzi, że rząd radzi sobie w tej trudnej sytuacji, choć nie zawsze. Tylko 8% firm reakcje rządu i działania administracji ocenia pozytywnie.

O tym, że rząd nie poradziłby sobie z uchodźcami, bez pomocy Polaków, przekonanych jest 54% dużych przedsiębiorstw, 50% średnich i 46% małych.

Cykliczne badanie nastrojów przedsiębiorców „Indeks Biznesu”  przeprowadził w kwietniu br., na reprezentatywnej próbie przedsiębiorców, CBM Indicator na zlecenie Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan

Badanie Lewiatana. 43% firm uważa, że wojna negatywnie wpłynie na ich działalność
28 kwietnia 2022

Badanie Lewiatana. 43% firm uważa, że wojna negatywnie wpłynie na ich działalność

43% przedsiębiorstw spodziewa się, że w perspektywie 3 miesięcy wojna w Ukrainie negatywnie wpłynie na ich działalność. Spośród tych, którzy zgłaszają takie obawy, prawie 80% boi się przede wszystkim wzrostu kosztów działalności – wynika z badania, które na zlecenie Konfederacji Lewiatan przeprowadził CBM Indicator.

31% przedsiębiorców jest przekonanych, że wojna przyniesie negatywne skutki, ale nie będą one bardzo odczuwalne w ich firmach. 26% nie przewiduje poważniejszych konsekwencji.  Skutków wojny obawiają się szczególnie firmy małe i średnie (43%), w mniejszym stopniu duże (40%).

Zdecydowana większość przedsiębiorców, bo 79%, tych którzy obawiają się negatywnego wpływu wojny w Ukrainie na ich firmy uważa, że przejawi się to w postaci wzrostu kosztów działalności (wyższe ceny surowców, zmiany kursu walut). Lęk przed wysokimi kosztami prowadzenia biznesu dotyczy najbardziej małych firm (81%) i  średnich (78%). Duże firmy spokojniej patrzą w przyszłość, ale i tak 73% z nich też obawia się znacznego wzrostu kosztów działalności.

Przedsiębiorstwa (10%) wskazują również na brak możliwości wymiany handlowej z Rosją. W przypadku firm dużych ten odsetek wynosi aż 21%, w przypadku średnich 13%, a małych 8%.

Na ograniczenie wymiany handlowej z Ukrainą zwraca z kolei uwagę tylko 7% firm, w tym 8% małych, 6% dużych i 5% średnich.

W najmniejszym stopniu firmy obawiają się braku pracowników (3%).

Cykliczne badanie nastrojów przedsiębiorców „Indeks Biznesu”  przeprowadził w kwietniu br., na reprezentatywnej próbie przedsiębiorców, CBM Indicator na zlecenie Konfederacji Lewiatan.

 

Konfederacja Lewiatan

Liberalizacja handlu z Ukrainą: propozycja Komisji Europejskiej
28 kwietnia 2022

Liberalizacja handlu z Ukrainą: propozycja Komisji Europejskiej

fot. Anastasiia Krutota / Unsplash

27 kwietnia Komisja Europejska przedstawiła propozycję rozporządzenia „w sprawie tymczasowej liberalizacji handlu uzupełniającej koncesje handlowe mające zastosowanie do produktów ukraińskich w ramach Układu o Stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich Państwami Członkowskimi z jednej strony, a Ukrainą z drugiej strony”.

W praktyce rozporządzenie wprowadza środki liberalizacji handlu w postaci trzech poniższych środków, które powinny być stosowane przez okres jednego roku:

 1. Tymczasowe zawieszenie wszystkich zaległych taryf celnych na mocy Tytułu IV Układu o Stowarzyszeniu między UE a Ukrainą ustanawiającego pogłębioną i kompleksową strefę wolnego handlu (DCFTA). Dotyczy to trzech kategorii produktów:
 • produkty przemysłowe podlegające stopniowemu znoszeniu ceł do końca 2022 r;
 • owoce i warzywa objęte systemem cen wejścia;
 • produkty rolne i przetworzone produkty rolne objęte kontyngentami taryfowymi.
 1. Czasowe zaniechanie pobierania ceł antydumpingowych od przywozu pochodzącego z Ukrainy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia; oraz
 1. Czasowe zawieszenie stosowania wspólnych reguł przywozu (środki ochronne) w odniesieniu do przywozu pochodzącego z Ukrainy.

Wniosek będzie teraz omawiany przez państwa członkowskie w Radzie i Parlamencie Europejskim.

Pełne rozporządzenie Komisji Europejskiej można znaleźć tutaj.


Dziękujemy Państwu za uwagę. Lewiatan będzie na bieżąco informował o środkach wdrażanych przez UE i jej partnerów w związku z wojną na Ukrainie.

 

źródło: BusinessEurope
UE wprowadza środki ułatwiające niesienie pomocy humanitarnej i wspierające Ukrainę
19 kwietnia 2022

UE wprowadza środki ułatwiające niesienie pomocy humanitarnej i wspierające Ukrainę

fot. Anastasiia Krutota / Unsplash.com

13 kwietnia UE wprowadziła wyjątki od środków ograniczających w celu ułatwienia działalności humanitarnej na Ukrainie.

Konkretne organizacje takie jak Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża i wyspecjalizowane agencje ONZ, są wyłączone z zakazu udostępniania funduszy lub zasobów gospodarczych osobom i podmiotom wskazanym w ramach systemu integralności terytorialnej Ukrainy, jeśli te fundusze lub zasoby są niezbędne wyłącznie do celów humanitarnych na Ukrainie. Ponadto niektóre wyraźnie określone kategorie organizacji humanitarnych są zwolnione z ograniczeń wywozowych i związanego z nimi zakazu świadczenia usług na obszarach niepodlegających kontroli rządu w obwodach donieckim i ługańskim, jeśli jest to konieczne wyłącznie do celów humanitarnych.

Ponadto 13 kwietnia Komitet Stałych Przedstawicieli Rady zatwierdził zalecenie w sprawie zamiany banknotów hrywien na walutę państw członkowskich przyjmujących osoby uciekające przed wojną na Ukrainie. Ma to na celu dalsze wspieranie uchodźców, którzy mają trudności z wymianą swoich banknotów na waluty UE. Wstępna data przyjęcia to 19 kwietnia.

Wielka Brytania dostosowuje sankcje do UE

13 kwietnia Wielka Brytania ogłosiła nałożenie sankcji na 206 osób, w tym 178 separatystów, sześciu oligarchów, bliskich współpracowników i pracowników, a także na dodatkowe 22 osoby w trybie pilnym. Listę osób można znaleźć tutaj.

14 kwietnia przyjęte przez brytyjski parlament prawo wtórne zakazuje importu wyrobów z żelaza i stali, a także eksportu technologii kwantowych, zaawansowanych materiałów i towarów luksusowych.

14 kwietnia dwie kolejne osoby zostały wpisane na brytyjską listę sankcji finansowych i podlegają zamrożeniu aktywów. Więcej informacji można znaleźć tutaj i tutaj.

Rosyjskie środki zaradcze – projekt ustawy o zarządzaniu zewnętrznym

Stowarzyszenie Europejskiego Biznesu (AEB) w Rosji uprzejmie podzieliło się z nami streszczeniem projektu ustawy o zarządzaniu zewnętrznym, który został złożony w rosyjskiej Dumie. Projekt ustawy określa warunki i mechanizm wprowadzania administracji zewnętrznej w rosyjskich pododdziałach firm zagranicznych, które opuściły Rosję.

Zarząd tymczasowy może zostać wprowadzony w firmie, jeśli:

 • co najmniej 25% jej udziałów jest w posiadaniu obywatela „nieprzyjaznego” kraju i jeśli organizacja ma istotne znaczenie dla stabilności gospodarki rosyjskiej.
 • organizacja produkuje towary pierwszej potrzeby, ma dominującą pozycję na rynku, jest jedynym producentem określonego wyrobu, zapewnia pracę co najmniej 25 procentom ludności pracującej miasta, jej upadek może spowodować zagrożenie dla ludzi, katastrofy lub wzrost cen, lub jeśli uczestniczy w łańcuchu ważnych gałęzi przemysłu.

Decyzję o powołaniu administracji ma podjąć międzywydziałowa komisja podlegająca Ministerstwu Rozwoju Gospodarczego. Zarządzanie zewnętrzne będzie prowadzone przez VEB.RF lub inną organizację, która zostanie wybrana przez komisję.

Przesłankami do wprowadzenia zarządzania zewnętrznego są między innymi:

 • zaprzestanie kierowania podmiotem z naruszeniem prawa rosyjskiego (w tym odejście po 24 lutego)
 • działania kierownictwa mogą doprowadzić do bankructwa lub likwidacji organizacji (w szczególności, jeśli po 24 lutego kierownictwo zadeklarowało wycofanie się z Rosji „z braku oczywistych powodów ekonomicznych”)
 • zmniejszenie produkcji (w tym spadek przychodów o co najmniej 30% w ciągu trzech miesięcy w porównaniu do poprzednich trzech miesięcy lub tego samego okresu w roku ubiegłym)

Więcej informacji w języku rosyjskim na temat rezolucji Dumy znajduje się tutaj.

BusinessEurope
Jakich przedmiotów potrzebują walczący Ukraińcy? Apel ukraińskiego biznesu do przedsiębiorców
12 kwietnia 2022

Jakich przedmiotów potrzebują walczący Ukraińcy? Apel ukraińskiego biznesu do przedsiębiorców

fot. Kutsenko Volodymyr / Shutterstock

Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę, Business Europe jest w kontakcie z ukraińskimi przedsiębiorcami i administracją, aby jak najlepiej zrozumieć sytuację związaną z funkcjonowaniem firm na Ukrainie oraz rozpoznać potrzeby naszych wschodnich sąsiadów.

W ramach tej współpracy, 8 kwietnia, odbyło się spotkanie BusinessEurope (europejskiej organizacji pracodawców do której należy Konfederacja Lewiatan) z Tarasem Kachką, wiceministrem gospodarki i przedstawicielem handlowym Ukrainy, który przedstawił ważny przekaz dla europejskich przedsiębiorców:

 • Ukraińskie firmy starają się funkcjonować normalnie w tych częściach Ukrainy, które nie są obecnie terenem działań wojennych, zachowując dotychczasową wymianę handlową z biznesem europejskim. Jest to niezwykle ważne przede wszystkim w przypadku sektora rolniczego, którego niezakłócone funkcjonowanie jest kluczowe ze względów humanitarnych oraz z uwagi na ochronę istniejących łańcuchów dostaw.
 • Przedsiębiorstwa, które przeniosły swoje biura za granicę ze względów bezpieczeństwa dalej prowadzą działalność z zagranicy, dostarczając produkty i usługi. Nawołuje się firmy europejskie do wznowienia działalności w Ukrainie. Pozytywnym sygnałem w tym zakresie jest z pewnością powrót misji UE do Kijowa.
 • Problemy w transporcie i logistyce pozostają dużym wyzwaniem i dotyczą w zasadzie wszystkich środków transportu – drogowego, kolei oraz morskiego. Pojawia się wiele wątpliwości wobec certyfikacji i ubezpieczenia dostaw. Państwo ukraińskie stara się w najbardziej wydajny sposób korzystać z istniejącej infrastruktury, nie będąc jednak w stanie zapobiec powstawaniu tzw. ‘wąskich gardeł’. Są one poważnym utrudnieniem nie tylko dla dostaw towarów codziennego użytku, ale również dostaw stali i wszelkiego rodzaju komponentów samochodowych, powodując znaczące opóźnienia. W związku z tym, BusinessEurope postara się zorganizować w następnych tygodniach dedykowany webinar poświęcony transportowi i logistyce.

Konkretne potrzeby  – lista produktów

Ukraińska Liga Przemysłowców i Przedsiębiorców (ULIE) oraz Ukraińskie Stowarzyszenie Biznesu i Handlu (UBTA) przygotowały listę produktów, o które proszą ukraińscy ochotnicy i oddziały obrony terytorialnej Sił Zbrojnych Ukrainy: 

 1. Mobilne generatory prądu
 2. Przenośne ładowarki do telefonów komórkowych
 3. Łopaty i worki do usypywania umocnień
 4. Rękawiczki, ciepłe buty i ubrania w różnych rozmiarach
 5. Młotki, siekiery, gwoździe
 6. Gruba folia polietylenowa
 7. Kamery termowizyjne
 8. Kamizelki kuloodporne 3* lub wyższe
 9. Hełmy
 10. Śpiwory
 11. Kamizelki obciążeniowe
 12. Wysokie buty, różne rozmiary
 13. Ciepłe rękawice
 14. Smar do broni palnej
 15. Ciepłe skarpety
 16. Bielizna termiczna

Pomoc można kierować do poniższych osób bezpośrednio lub za pośrednictwem BusinessEurope:

 • Dmytro Los, Prezes Zarządu UBTA, e-mail: los@ubta.com.ua, Tel. +380674470099.
 • Olena Kudliak, Dyrektor Generalna UBTA, e-mail: o.kudliak@ubta.com.ua, Tel. +380504160440
 • Svetlana Kutseva, Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej ULIE, tel. kom. +380503533402, Whatsapp +380687 452677, e-mail: ved3@uspp.org.ua).

Załącznik:Aktualizacja przepisów zawierającą ważne informacje na temat ukraińskiej ustawy liberalizującej import poprzez zawieszenie stosowania podatku VAT i akcyzy w odniesieniu do dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku, w tym pojazdów osobowych importowanych przez osoby fizyczne, przekazana przez Ukraińskie Stowarzyszenie Biznesu i Handlu (UBTA), przekazana przez Ukraińskie Stowarzyszenie Biznesu i Handlu (UBTA).

EFNI TALKS. Wojna w Ukrainie zmienia świat
12 kwietnia 2022

EFNI TALKS. Wojna w Ukrainie zmienia świat

Jak zakończy się wojna w Ukrainie, jaki będzie miała wpływ na światową gospodarkę, czy Rosja stanie się bankrutem na arenie międzynarodowej, czy grozi nam stagflacja, kryzys żywnościowy? – to pytania na które szukali odpowiedzi uczestnicy spotkania EFNI TALKS zorganizowanego przez Konfederację Lewiatan.

Europejskie Forum Nowych Idei rozpoczęło cykl spotkań i dyskusji – EFNI TALKS. Głównym tematem pierwszego spotkania była wojna w Ukrainie i jej potencjalne skutki.

Debatę „Nowy koncert mocarstw czy przeddzień radykalnej zmiany?” moderowała dr Małgorzata Bonikowska, prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych.

 Prof. Roman Kuźniar, kierownik Katedry Studiów Strategicznych i Bezpieczeństwa Międzynarodowego, WNPiSM, UW, podkreślał, że Rosja już poniosła klęskę w Ukrainie, mimo że wojna nadal trwa. Na jakiś czas wypadnie z gry jako uczestnik międzynarodowego porządku. Staje się bankrutem, jest usuwana ze wszystkich organizacji. Jego zdaniem Rosja po agresji w Ukrainie będzie mocarstwem schodzącym, upadłym, kraj zmierza w kierunku ruiny.

Nie zgodził się z taką opinią Sławomir Sierakowski z Krytyki Politycznej. Jego zdaniem Rosja nie wypada z gry. Nie trzeba mieć ogromnego PKB, żeby odgrywać znaczącą rolę w polityce międzynarodowej. – Rosja buduje swoją siłę, potęgę przez poszerzanie terytorium, nie zależy jej na intensyfikowaniu rozwoju poprzez zwiększanie zasobności obywateli – dodał.

Gen. Leszek Soczewica, szef zarządu w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego powiedział, że wygląda na to że Rosja wojnę przegrywa, ale jaki będzie efekt końcowy zobaczymy. Armia rosyjska wyjdzie z konfliktu osłabiona na dekadę. Mam podziw dla Ukraińców, ich żołnierzy, ale też społeczeństwa. – Rosjanie przelicytowali. Myśleli, że mogą skutecznie zaatakować na kilku kierunkach. W praktyce okazało się to niemożliwe. Ale Rosja jeszcze wojny nie przegrała. Wyjdzie z niej osłabiona. Trudno jednak spodziewać się, że nie będzie odgrywała w przyszłości żadnej roli – dodał.

Wojciech Kanończuk, wicedyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich przekonywał, że ta wojna szybko się nie skończy. Rosjanie nie potrafią sobie wyobrazić porażki. Modyfikują plany, ale nie rezygnują z głównego celu. Zbliża się wielkie starcie w Donbasie. Rosjanie umiejętnie sparaliżowali ukraińską gospodarkę. Pytanie jak długo tamtejsze społeczeństwo może funkcjonować przy ogromnym bezrobociu. Rosjanom może nie iść na froncie ale utrzymują paraliż gospodarczy Ukrainy.

Ihor Baranetskyi z ambasady Ukrainy w Polsce podziękował za ogromne wsparcie dla Ukrainy. – Walka trwa, historia pisze się naszą krwią. Wygramy – powiedział.

Drugi panel „Ekonomia – trwała niepewność?” prowadziła dr Henryka Bochniarz, przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan. Zapytała uczestników dyskusji m.in. o największe zagrożenia dla gospodarki związane z wojną w Ukrainie.

W opinii prof. Witolda Orłowskiego, ekonomisty trzeba być gotowym na różne scenariusze. Jeżeli nie jesteśmy w stanie zmienić świata, to musimy się do niego dostosować. Żyjemy w wieku koszmarów. Po ataku terrorystycznym 11 września, przyszedł wielki kryzys finansowy, potem pandemia Covid-19, a teraz wojna w Ukrainie. Gospodarka stoi przed widmem stagflacji, kolejnego kryzysu finansowego, ogromnym wzrostem zadłużenia i zagrożeń związanych z globalizacją.

– Czeka nas niepewność.  Wojna podbija ceny wielu produktów, mamy zaburzenia w handlu, napięcia na rynkach finansowych i zagrożenie zmniejszenia inwestycji w Polsce.  Musimy się liczyć w tym roku z obniżeniem tempa wzrostu PKB i wzrostem inflacji, która w Polsce będzie należeć do najwyższych w świecie – powiedział dr Marek Rozkrut, główny ekonomista EY Polska, szef Zespołu Analiz Ekonomicznych EY.

Paweł Wideł, Public Affairs and Governement Relations Director at Stellantis in Czech Republic, Hungary, Poland & Slovak Republic, zwrócił uwagę na konsekwencje wojny dla branży motoryzacyjnej.

– To kolejny czarny labędź dla branży motoryzacyjnej. W 2020 roku rynek nowych samochodów skurczył się o 25 proc., w 2021 o kolejne 7-8 proc. (braki półprzewodników). Wydawało się, że w tym roku nastąpi odbicie.  Tymczasem w marcu na rynku niemieckim produkcja aut spadła aż o jedną trzecią. Mamy skomplikowaną sytuację – stwierdził.

Z kolei Jacek Piechota, prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej zaznaczył, że Ukraina robi wszystko, żeby zachować potencjał gospodarczy. Trwa przenoszenie mocy produkcyjnych do zachodniej Ukrainy. Warto jednak pamiętać, że 10 regionów objętych wojną odpowiadało za 50 proc. PKB tego kraju.  Ukraina próbuje zasiać pola, ale ma problem z transportem zbóż. 70 proc. eksportu odbywało się drogą morską, która teraz jest zamknięta – powiedział.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu: „Wzmocnienie dialogu społecznego w Polsce – model inicjowania dialogu społecznego przez stronę pracodawców” finansowanego przez Norwegię poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021 w ramach Programu „Dialog Społeczny – Godna Praca”.

W projekcie realizujemy działania, które wzmocnią dialog społeczny na poziomie krajowym i regionalnym. Jednym z kluczowym obszarów naszej aktywności jest legalizacja pobytu i zatrudnienia cudzoziemców. Temat jest szczególnie istotny w obliczu kryzysu wojny na Ukrainie i migracji obywateli Ukrainy do Polski.

Projekt realizuje również działania związane z zainicjowaniem dialogu społecznego na poziomie europejskim i regionalnym w odniesieniu ważnych tematów związanych z obszarem godnej pracy, work-life balance, poprawy sytuacji kobiet w zatrudnieniu. 

 

….

Dyskusje organizowane w ramach cyklu EFNI TALKS są bezpłatne i otwarte. Organizatorzy zachęcają jednak społeczność i przyjaciół EFNI do wsparcia inicjatyw związanych z pomocą Ukrainie  i osobom uciekającym przed wojną. Konfederacja Lewiatan uruchomiła specjalny numer konta na który można przelewać datki na pomoc Ukrainie. Szczegóły dostępne pod tym adresem.

O Europejskim Forum Nowych Idei. To jedna z największych międzynarodowych konferencji w Europie Środkowej, organizowana od 11 lat przez Konfederację Lewiatan we współpracy z BusinessEurope, Miastem Sopot oraz polskimi i międzynarodowymi firmami oraz instytucjami. Głównymi tematami, o których dyskutują uczestnicy Forum są, między innymi: konkurencyjność UE, rozwój społeczeństwa obywatelskiego i różnorodność. W ubiegłorocznej, 10. edycji wydarzenia wzięło udział 100 uczestników i uczestniczek z kilkunastu krajów, w tym wybitni przedstawiciele świata nauki, kultury i biznesu. Wśród gości edycji 2021 byli między innymi: Frans Timmermans, Bruno Gencarelli, Jerzy Buzek, Iveta Radicova, Adam Bodnar, Marek Niedużak, Natalia Hatalska, Mark Williams, Justyna Orłowska, Marek Kamiński czy Anda Rottenberg.