Europejski biznes popiera Ukrainę
02 czerwca 2023

Europejski biznes popiera Ukrainę

Tylko dalszy wzrost konkurencyjności gospodarki zapewni Unii Europejskiej silniejszą pozycję w świecie. Wyrażamy nasze poparcie dla Ukrainy, jej obywateli i ich europejskich ambicji. Teraz nadszedł czas, aby pomóc Ukrainie spełnić wszystkie najważniejsze wymogi członkostwa w UE - napisali w deklaracji madryckiej przewodniczący 40 organizacji pracodawców, w tym Konfederacji Lewiatan, którzy są członkami BusinessEurope.

Rada przewodniczących BusinessEurope zebrała się w tym tygodniu w Madrycie i przyjęła  deklarację dotyczącą m.in. konkurencyjności firm, jednolitego rynku, polityki przemysłowej i handlowej, zwiększenia produktywności.

Szefowie europejskich organizacji pracodawców zadeklarowali pełne poparcie dla europejskich aspiracji Ukrainy oraz pomoc w wypełnieniu przez nią kluczowych kryteriów niezbędnych do uzyskania członkostwa w UE.

-Trzeba stale zabiegać o wsparcie kandydatury Ukrainy w jej drodze do członkostwa w UE, bo w wielu krajach, podejście do samej idei kandydowania bywa sceptyczne.  W czasie toczącej się wojny szczególnie ważne jest wspieranie ukraińskich firm i nawiązywanie z nimi współpracy. Wojna trwa i pewnie szybko się nie skończy. Ale już teraz trzeba robić to, co jest możliwe w sprawie odbudowy, by nie marnować czasu – mówi Henryka Bochniarz, przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan.

Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan, z ramienia BusinessEurope odpowiada za relacje między biznesem europejskim i ukraińskim oraz współpracuje z organizacjami ukraińskich pracodawców, także w kontekście integracji Ukrainy ze strukturami Unii Europejskiej. To duże wyróżnienie dla szefa Lewiatana i polskich pracodawców, ale przede wszystkim ważna i trudna misja.

Członkowie BusinessEurope w czasie spotkania w Madrycie zwrócili uwagę, że  nadmierne obciążenia regulacyjne osłabiają konkurencyjność europejskich firm. W ciągu 5 lat na poziomie UE przyjęto ponad 5000 aktów prawnych. Ta inflacja przepisów pociąga za sobą znaczne koszty dla przedsiębiorstw.

Przeczytaj więcej o postulatach biznesu w Deklaracji Madryckiej >>

Szefowie europejskich pracodawców wezwali też do dalszego pogłębienia integracji jednolitego rynku, zapewnienia Europie dostaw energii po konkurencyjnych cenach, rozwiązania problemu niedoboru pracowników z konkretnymi umiejętnościami, ułatwienia innowacji i wspieranie reform w celu zwiększenia produktywności Europy. W 2021 roku UE zainwestowała 2,2 proc. PKB w badania i rozwój, w porównaniu z 3,4 proc. w USA i 2,4 proc. w Chinach.

Konfederacja Lewiatan

 

RAPORTY
24 maja 2023

RAPORTY

Konfederacja Lewiatan jest organizacją ekspercką, dlatego co roku przygotowujemy szereg raportów, badań i opracowań. Wśród nich znalazły się te dotyczące Ukrainy.

Raporty Konfederacji Lewiatan związane z Ukrainą:

Zachęcamy też do zapoznania się z wybranymi przez nas raportami innych organizacji i instytutów:

Raporty Polskiego Instytutu Ekonomicznego

Raport „Doświadczenia powojennej odbudowy. Inspiracje dla Ukrainy

Raport „Wpływ wojny w Ukrainie na działalność polskich firm

Raport „Polacy i Ukraińcy – wyzwania integracji uchodźców

Raport „Ukraińskie firmy w Polsce po wybuchu wojny w 2022 r.”

 

Raport Fundacji CASE nt. perspektyw odbudowy Ukrainy:

Raport „Economic priorities in post-war Ukraine

 

 

 

TASK FORCE UKRAINA
18 maja 2023

TASK FORCE UKRAINA

W lipcu 2022 roku powołany został w Lewiatanie stały Zespół zadaniowy na rzecz Ukrainy (Task Force Ukraina), jego szefem jest dr Andrzej Rudka, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.

Agresja Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku postawiła przed polskim społeczeństwem i jego organizacjami społecznymi nowe wyzwania i skłoniła je do podjęcia licznych działań na rzecz wsparcia Ukrainy, jej obywateli i organizacji. Już wczesną wiosną 2022 r. Konfederacja Lewiatan i jej pracownicy szybko włączyli się w spontaniczne działania na rzecz pomocy humanitarnej wobec uchodźców z Ukrainy do Polski, nawiązaliśmy też współpracę z głównymi organizacjami przedsiębiorców z Ukrainy.

W celu lepszej koordynacji naszych działań, w lipcu 2022 r. powołany został w Lewiatanie stały Zespół zadaniowy na rzecz Ukrainy (Task Force Ukraina). Jego zadaniem jest rozwijanie skutecznych form współpracy i możliwie szerokie włączanie w nią naszych firm członkowskich.

KONFEDERACJA LEWIATAN A UKRAINA
18 maja 2023

KONFEDERACJA LEWIATAN A UKRAINA

Prezydent Konfederacji Lewiatan Maciej Witucki jest wiceprezydentem BusinessEurope, największej organizacji europejskich pracodawców. Szef Lewiatana jest również specjalnym wysłannikiem ds. współpracy z Ukrainą.

Z ramienia BusinessEurope Maciej Witucki odpowiada za rozwój relacji między biznesem europejskim i ukraińskim, w tym za współpracę z najbardziej reprezentatywnymi organizacjami ukraińskich przedsiębiorców i pracodawców.

Obecnie współprzewodniczy on także procesowi wyboru najlepszych z nich na członków-obserwatorów w BusinessEurope. Jest to bardzo ważne w kontekście postępującej integracji Ukrainy ze strukturami Unii Europejskiej, która prowadzić powinna do jej możliwie szybkiego członkostwa w UE.

WSPÓŁPRACA FIRM
18 maja 2023

WSPÓŁPRACA FIRM

Zachęcamy nasze firmy do korzystania z udostępnianych możliwości dalszego rozwoju współpracy z Ukrainą.

Konfederacja Lewiatan nawiązała kontakty z głównymi organizacjami przedsiębiorców Ukrainy i zachęca do współpracy z firmami – ich członkami, w szczególności z MŚP. Aby dowiedzieć się więcej o działalności tych organizacji i oferowanych możliwościach współpracy, zapraszamy do odwiedzenia ich stron www.

Union of Ukrainian Entrepreneurs / SUP

http://sup.org.ua/en/mission

 

Federation of Employers of Ukraine / FEU

https://fru.ua/en/

 

Ukrainian Ligue of Industrialists and Entrepreneurs / ULIE

https://uspp.ua/en/

 

European Business Association / EBA

https://eba.com.ua/en/

Pomocą może służyć interaktywna mapa możliwości inwestycyjnych i biznesowych w Ukrainie, prowadzona i stale aktualizowana przez EBA.

Link do mapy: https://investmentmap.com.ua/

W przypadku pytań  lub w celu uzyskania porady dotyczącej możliwości inwestycyjnych polecamy kontakt z powstałą niedawno siostrzaną organizacją EBA – Global Business for Ukraine pod adresem join@gb4u.org.

Posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027
16 maja 2023

Posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027

Efekty polsko-ukraińskich konsultacji na temat finalizowanych dokumentów programowych i finansowych Programu Interreg były prezentowane podczas spotkania w ramach prac Komitetu Monitorującego programu współpracy transgranicznej Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027.

Przedstawiciele Lewiatana – Dariusz Jodłowski, Pracodawcy Lubelszczyzny oraz dr Andrzej Rudka, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan, uczestniczyli w pracach Komitetu Monitorującego (KM) programu współpracy transgranicznej Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027, który wystartował w praktyce w styczniu 2023 r.

Program ten przewiduje realizację wspólnych inicjatyw w sumie za ponad 170 mln euro ze środków Unii Europejskiej. Koncentruje się on na wspólnych wyzwaniach w zakresie ochrony środowiska, kultury i zrównoważonej turystyki, opieki zdrowotnej, współpracy obywateli i instytucji oraz bezpieczeństwa i ochrony granic. Nie ulega wątpliwości, że rosyjska agresja na Ukrainę w lutym 2022 r. jeszcze mocniej uwypukliła wagę współpracy transgranicznej we wschodnich regionach Unii Europejskiej, w tym wypadku pomiędzy Polską i Ukrainą.

Na spotkaniu KM w dniu 16 maja 2023 zaprezentowano efekty polsko-ukraińskich konsultacji na temat finalizowanych dokumentów programowych i finansowych Programu Interreg. Do końca lipca 2023 r.  trwa pierwszy nabór wniosków projektowych w ramach priorytetów: Zdrowie (z budżetem wielkości 37,36 mln euro) oraz Środowisko (budżet 43,75 mln euro).

Drugi nabór wniosków dla kolejnych osi priorytetowych Programu: Turystyka (z budżetem 35,87 mln euro) i Współpraca (budżet 5,11 mln euro) przeznaczony na działania dla zwiększania sprawności administracji publicznej jest planowany w 2024 roku.

Rada Przedsiębiorczości o zakazie przywozu z Ukrainy produktów rolnych
21 kwietnia 2023

Rada Przedsiębiorczości o zakazie przywozu z Ukrainy produktów rolnych

Rada Przedsiębiorczości w sposób zdecydowanie negatywny ocenia rozwiązania przyjęte w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z 15 kwietnia 2023 roku wprowadzającym zakaz przywozu z Ukrainy produktów rolnych. Nasz stanowczy sprzeciw dotyczy nie tylko przyjętych w rozporządzeniu rozwiązań, ale również trybu ich wprowadzania.

Wdrażanie tak istotnych dla sektora rolno-spożywczego (zarówno w Polsce jak i w Ukrainie) przepisów w trybie natychmiastowym, bez szerokich konsultacji i bez głębokiego rozważenia konsekwencji ich wprowadzenia powiela najgorsze praktyki legislacyjne i w naszej opinii bardziej przyczyni się do pogłębienia chaosu na rynku, niż do jego uporządkowania. Należy wyraźnie podkreślić, że zakaz będzie miał wielowymiarowe, wykraczające poza sferę gospodarki, negatywne konsekwencje. Przede wszystkim uderzy w polskich przedsiębiorców prowadzących uczciwy handel produktami rolnym z ukraińskimi partnerami.

Rada Przedsiębiorczości zgadza się tutaj z argumentacją przedstawioną przez Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą w stanowisku z 17 kwietnia br., w którym wskazano m.in., że w przypadku wielu wskazanych w rozporządzeniu produktów zakaz wwozu jest działaniem nieproporcjonalnym i narusza interesy wielu polskich firm.

Działania rządu nie tylko uderzają bezpośrednio w interesy polskich przedsiębiorców z branży produktów rolnych, ale mogą wywołać poważne konsekwencje na arenie międzynarodowej. Wprowadzenie zakazu oraz sposób, w jaki to uczyniono podkopuje dobry wizerunek i wiarygodność Polski jako kraju, który do tej pory – w kontekście pomocy Ukrainie – wielokrotnie stawiany był za wzór. Zaprzepaszczenie ogromnego, pozytywnego kapitału polsko-ukraińskich relacji budowanych po wybuchu wojny spowoduje nie tylko straty w wymiarze moralnym czy politycznym, ale może doprowadzić do osłabienia naszej pozycji przy wielu potencjalnych, wspólnych projektach – w tym związanych z odbudową Ukrainy.

Ponadto, tak drastyczne rozwiązanie problemu może zostać zinterpretowane jako złamanie obowiązujących reguł handlowych UE i doprowadzić do kolejnego konfliktu z Komisją Europejską. Będzie to skutkowało dalszym osłabieniem wiarygodności Polski jako rzetelnego i przewidywalnego partnera w oczach instytucji UE oraz państw członkowskich.

Kryzys zbożowy obnażył absolutny brak przygotowania naszej infrastruktury logistycznej do pełnienia roli „handlowego okna na świat” dla Ukrainy. Kłopoty z tranzytem stosunkowo niewielkiej nadwyżki importowanego zboża pokazuje jak wielkich i pilnych inwestycji wymaga polska infrastruktura, zwłaszcza kolejowa i portowa. Jeżeli pilnie nie uruchomimy projektów inwestycyjnych, Polska straci historyczną okazję do wsparcia Ukrainy, z równoczesną korzyścią dla naszej gospodarki.

Rada Przedsiębiorczości apeluje o wycofanie się z wprowadzonych rozwiązań i ponowne przeanalizowanie, tym razem z szerokim udziałem partnerów społecznych i uwzględnieniem potencjalnych skutków, problemu wywołanego napływem na polski rynek produktów rolnych z Ukrainy. Dialog ten powinien doprowadzić do wdrożenia rozwiązań, które zabezpieczą interesy wszystkich uczestników rynku rolno-spożywczego w Polsce oraz pozwolą zachować wizerunek Polski, jako wiarygodnego partnera w obszarze polityki i gospodarki na arenie międzynarodowej. Politycy podejmujący nierozważne decyzje powinni mieć świadomość, że negatywne skutki wprowadzenia zakazu – w tym utrata zaufania do partnerów z Polski – ciążyć będą na wszystkich firmach z Polski, nie tylko tych zajmujących się obrotem rolnym i spożywczym.

Radę Przedsiębiorczości tworzą: ABSL, Business Centre Club, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Konfederacja Lewiatan, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Rada Biznesu, Pracodawcy RP, Związek Banków Polskich, Związek Rzemiosła Polskiego.

Stanowisko Rady Przedsiębiorczości w sprawie zakazu wwozu towarów rolnych z Ukrainy na teren Polski (druk firmowy)_

Konfederacja Lewiatan

 

 

Spotkanie władz i członków Lewiatana. Wyzwania związane z funduszami europejskimi, cyfryzacją i rynkiem pracy
17 marca 2023

Spotkanie władz i członków Lewiatana. Wyzwania związane z funduszami europejskimi, cyfryzacją i rynkiem pracy

- Najważniejszym wyzwaniem w tym roku będzie spowodowanie, aby unijne pieniądze z perspektywy finansowej 2021-2027 trafiły do gospodarki, firm, samorządów. Sukcesem będzie też złożenie wniosku do Komisji Europejskiej o płatność z Krajowego Planu Odbudowy – powiedziała Małgorzata Jarosińska - Jedynak, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej na spotkaniu władz i członków Konfederacji Lewiatan w Józefowie.

– Mam satysfakcję, że udało się zakończyć negocjacje z KE do końca 2022 roku – podkreśliła  minister Jarosińska – Jedynak. Z polityki spójności mamy więc do dyspozycji 76 mld euro.

Obecnie Polska korzysta jeszcze z środków z perspektywy finansowej 2014 2020, wydaje też pieniądze Polskiego Funduszu Rozwoju w ramach przedpłat związanych z KPO, ( jak otrzymamy środki to odciążymy budżet państwa). Za chwilę pojawią się pieniądze z nowej perspektywy finansowej.  Przy ich wydawaniu trzeba pamiętać o wyzwaniach popandemicznych, inflacji, cenach energii, wojnie w Ukrainie.

Minister Jarosińska – Jedynak mówiła również o pieniądzach z których mogą korzystać przedsiębiorcy – firmy mikro, małe, średnie, ale także duże. Premiowane będą nowe projekty dotyczące wzrostu innowacyjności, cyfryzacji, czy ochrony klimatu.

Uczestniczący w spotkaniu władz i członków Lewiatana Janusz Cieszyński, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa podsumował m.in. dotychczasową naszą pomoc dla Ukrainy.

– W ciągu trzech tygodni po wybuchu wojny zaczęliśmy przyznawać numery PESEL dla Ukraińców.  Po raz pierwszy administracja we współpracy z wolontariuszami zrealizowała skomplikowany projekt. W branży IT jest duża konkurencja o fachowców, Ale mimo to udało nam się ściągnąć wielu znakomitych, specjalistów do pracy dla państwa. Z tego się cieszymy. Pomagając Ukrainie pokazaliśmy, dzięki współpracy z firmami, że możemy szybko i profesjonalnie zrobić np. innowacyjne kontenerowe data center dla Ukrainy – stwierdził.

Minister Cieszyński mówił też, że Polska ma największą liczbę w Europie absolwentów kierunków ICT. Ponad 60 proc. studentów informatyki nie kończy uczelni obroną dyplomu magistra, bo wcześniej znajduje zatrudnienie w biznesie.

– Mamy świetnie rozwinięty rynek IT, kompetentne kadry. Można mieszkać w Polsce i pracować dla firm w Europie lub USA. Nasz kraj jest dobrym miejscem do życia dla informatyków i to jest nasza przewaga. Mało realne jest, aby takie osoby uciekały z naszego kraju w poszukiwaniu pracy – dodał.

Minister zwrócił również uwagę, że wśród 15 największych firm technologicznych na świecie są tylko dwie europejskie. To pokazuje, że coś trzeba zmienić w europejskich regulacjach dotyczących tej branży.

Gość spotkania pracodawców Ewa Flaszyńska, dyrektorka departamentu rynku pracy w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej powiedziała, że uchwalenie ustawy o zatrudnieniu cudzoziemców zostało wpisane jako kamień milowy KPO. Projekt ustawy jest w tej chwili w uzgodnieniach rządowych, trafił do Komitetu ds. europejskich a wkrótce zajmie się nim  Komitet Stały.

– Najważniejszym naszym celem jest usprawnienie zatrudniania cudzoziemców, uelastycznienie przepisów.  Obecnie cały ten proces zajmuje 39 dni. Chcemy zlikwidować test rynku pracy, wprowadzić elektronizację wszystkich procedur – powiedziała Ewa Flaszyńska.

Z kolei Marcin Stanecki, dyrektor prawa pracy w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej przekonywał, że uchwalone niedawno przepisy o pracy zdalnej są wyrazem kompromisu.

– Pracujemy nad tym jak w jednoznaczny sposób je interpretować. Zdajemy sobie sprawę, że nowe regulacje krytykują pracodawcy za to, że są za bardzo propracownicze, ale niezadowoleni są też związkowcy, bo uważają, że sprzyjają przedsiębiorcom – dodał.

  Konfederacja Lewiatan

 

 

 

Interaktywna mapa możliwości inwestycyjnych w Ukrainie jest już dostępna
06 marca 2023

Interaktywna mapa możliwości inwestycyjnych w Ukrainie jest już dostępna

fot. https://investmentmap.com.ua/

Interaktywna mapa możliwości biznesowych w Ukrainie została stworzona, aby przyciągnąć nowe inwestycje. Potencjalni inwestorzy mogą na niej znaleźć informacje o projektach społeczności biznesowej działającej na Ukrainie.

European Business Association (jedna z wiodących organizacji biznesu w Ukrainie), Global Business for Ukraine i Ukraine Invest wspólnie uruchomiły interaktywną mapę możliwości inwestycyjnych i biznesowych w Ukrainie.

Link do mapy: https://investmentmap.com.ua/

Dostępne możliwości inwestycyjne w różnych regionach Ukrainy

Mapa powinna pomóc potencjalnym inwestorom poznać dostępne możliwości inwestycyjne w różnych regionach Ukrainy, uzyskać szczegółowe informacje na temat ich charakterystyki i złożyć odpowiedni wniosek, jeśli są zainteresowani konkretną ofertą.

Mapa zawiera też informacje o każdym regionie Ukrainy – wielkość, ludność, podatki, instytucje edukacyjne, zasoby naturalne, dane nt. przemysłu itp. (mapa na komputerze wyświetla się w całości i można na niej wybrać dany region z opisem, natomiast wersja mobilna wyświetla każdy region osobno).

Mapa daje możliwość sortowania projektów według regionu lub branży. Każdy opis projektu zawiera informacje o inicjatorze, statusie, lokalizacji, możliwości inwestycyjnej, kwocie niezbędnego dofinansowania oraz szczegóły dotyczące celów i terminów.

Branże, w jakich można inwestować w Ukrainie

Obecnie (marzec 2023) na mapie znajduje się 81 projektów obejmujących 14 branż: rolnictwo, budownictwo, transport i logistyka, przetwórstwo, spożywczy, paliwowy, przemysł lekki/ciężki, turystyka, edukacja/rozwój, górnictwo, gospodarka odpadami, służba zdrowia, administracja i usługi wspierające.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące Mapy Inwestycyjnej lub chcesz uzyskać porady dotyczące możliwości inwestycyjnych, skontaktuj się z Global Business for Ukraine pod adresem join@gb4u.org.

 

 

Konfederacja Lewiatan zachęca do współpracy z ukraińskimi MŚP
27 lutego 2023

Konfederacja Lewiatan zachęca do współpracy z ukraińskimi MŚP

fot. Shutterstock

Konfederacja Lewiatan zachęca polskie przedsiębiorstwa do dalszego rozwoju współpracy z Ukrainą. Prezentujemy dokument opisujący inicjatywy i porozumienia, które umożliwiają współdziałanie.

13 lutego DG GROW Komisji Europejskiej opublikował materiał na temat polityki i programów europejskich zachęcających przedsiębiorców europejskich do rozwoju współpracy z przedsiębiorstwami z Ukrainy, w szczególności małymi i średnimi.

Inicjatywy prawne i porozumienia UE z Ukrainą

Podejmowane działania realizowane są w ramach przyjętych już inicjatyw legislacyjnych i porozumień UE z Ukrainą, takich jak: Umowa o stowarzyszeniu (Association Agreement), Umowa o strefie wolnego handlu (DCFTA – Deep and Comprehensive Free Trade Areas), Porozumienie o wzajemnym uznawaniu produktów (ACAA – Agreement on Conformity Assessment and Acceptance) oraz Decyzja Rady Europejskiej o przyznaniu Ukrainie statusu kraju kandydującego do Unii Europejskiej (23/6/2022).

Dokument ten prezentuje główne programy i na ogół podaje linki do ich stron internetowych, w tym m. in. w ramach:

– nowej inicjatywy SMEPIS (SME Policies and Institutional Support)

– Horizon Europe WP 2023-2024: Widera – Hop On Facility

– Enterprise Europe Network – EEN Ukraine

– Ukrainian Cluster Alliance – m.in. konferencja planowana na 29-30 marca 2023 w Koszycach, Słowakia

– Matchmaking platforms

– The Supply Chain Resilience platform

– EU-Ukraine Solidarity Lanes.

Udostępniając ten materiał, zachęcamy nasze firmy do korzystania z udostępnianych możliwości dalszego rozwoju współpracy z Ukrainą!

Pobierz dokument nt. polityk i programów UE zachęcających do współpracy biznesowej między UE a ukraińskimi MŚP