Prawnicy z Ukrainy przeszkoleni z arbitrażu i mediacji
02 lutego 2024

Prawnicy z Ukrainy przeszkoleni z arbitrażu i mediacji

W szkoleniu na temat arbitrażu i mediacji, w ramach projektu SUKRAM, wzięło udział ponad 20 prawników z Ukrainy. Było ono efektem współpracy Konfederacji Lewiatan i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. W inauguracji zajęć uczestniczył m.in. ambasador Ukrainy Vasyl Zvarych.

Projekt SUKRAM (Solidarity Ukrainian Arbitration and Mediation) dotyczy mediacji i arbitrażu jako sposobów alternatywnego rozwiązywania sporów. Realizowany jest przez Centrum Mediacji Lewiatan, Sąd Arbitrażowy Lewiatan i Fundację Liderzy Przemian we współpracy z Sądem Arbitrażowym Krajowej Izby Gospodarczej.

Szkolenie dla prawniczek, prawników, weteranów i pracowników Ministerstwa Obrony i Sprawiedliwości Ukrainy otworzyli ambasador Ukrainy Vasyl Zvarych, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji  Andrzej Szeptycki, radca handlowy Ambasady USA w Warszawie James Lindley oraz Christopher Abrams z USAID.

Arbitraż i mediacja to istotne elementy praworządności (rule of law), która jest kluczem do integracji europejskiej i odbudowy Ukrainy. Zarówno arbitraż, jak i mediacja – jako alternatywne formy rozwiązywania sporów – mogą być wykorzystane do rozwiązywania sporów zapewniając jednocześnie lepsze relacje między przedsiębiorcami szczególnie z zagranicy.

Projekt zakończył się wielkim sukcesem i organizatorzy już otrzymują zapytania o kolejne edycje. Tworzy się też lista zainteresowanych uczestników.

Projekt SUKRAM jest praktycznym wyrazem szerokiego wsparcia dla Ukrainy i głębokiego przekonania, jak ważna jest współpraca z instytucjami Ukrainy na rzecz reformowania m.in. ukraińskiego systemu wymiaru sprawiedliwości a także   z ukraińskimi organizacjami przedsiębiorców.

Konfederacja Lewiatan współpracuje też od dłuższego czasu z ukraińską organizacją przedsiębiorców SUP .

Szkolenie odbyło się w dniach 29 stycznia – 2 lutego.

 

Trwa szkolenie z arbitrażu i mediacji dla prawników z Ukrainy
31 stycznia 2024

Trwa szkolenie z arbitrażu i mediacji dla prawników z Ukrainy

Trwa szkolenie na temat arbitrażu i mediacji dla grupy prawników z Ukrainy organizowane w ramach projektu SUKRAM we współpracy Konfederacji Lewiatan i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

W inauguracji seminarium-szkolenia nt. Mediacji i Arbitrażu dla ukraińskich prawników 29 stycznia wzięli udział dr Henryka Bochniarz – przewodnicząca rady Głównej Lewiatana, Maciej Witucki – prezydent Lewiatana, Roman Rewald – prezes Centrum Mediacji Lewiatan, Agnieszka Mazur – dyrektor programowa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Mirosław Skórka – dyrektor Programu Study Tours to Poland Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Małgorzata Miszkin-Wojciechowska – dyrektorka Centrum Mediacji Lewiatan, Agnieszka Siedlecka-Andrychowicz – dyrektorka Sądu Arbitrażowego Lewiatana, Marcin Asłanowicz – prezes Sądu Arbitrażowgo Lewiatana, dr Andrzej Rudka – pełnomocnik zarządu Konfederacji Lewiatan ds. współpracy z Ukrainą.

Gośćmi specjalnymi byli wiceminister sprawiedliwości Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, wiceminister edukacji Andrzej Szeptycki, Vasyl Zvarycz – ambasador Ukrainy w Polsce, Christopher Abrams i James Lindley z Ambasady Stanów Zjednoczonych w Polsce.

Projekt SUKRAM (Solidarity Ukrainian Arbitration and Mediation) dotyczy mediacji i arbitrażu jako sposobów alternatywnego rozwiązywania sporów (w obrocie gospodarczym). Realizowany jest przez Centrum Mediacji Lewiatan, Sąd Arbitrażowy Lewiatan i Fundację Liderzy Przemian we współpracy z Sądem Arbitrażowym Krajowej Izby Gospodarczej. Wszystkie koszty szkolenia, pobytu i podróży w Polsce (poza kosztami podróży do i z Polski) są pokrywane przez organizatorów.

Arbitraż i mediacja to istotne elementy praworządności, które są kluczem do integracji europejskiej i odbudowy Ukrainy. Zarówno arbitraż, jak i mediacja – jako alternatywne formy rozwiązywania sporów – mogą być wykorzystane do rozwiązywania sporów w sposób efektywny czasowo i ekonomicznie, zapewniając jednocześnie lepsze relacje między przedsiębiorcami szczególnie z zagranicy i ograniczą obciążenia sądów krajowych.

Szkolenie dla prawników z Ukrainy w ramach programu SUKRAM

Szkolenie jest adresowane do prawników z Ukrainy – w pierwszej edycji projektu jest ponad 20 przedstawicieli z jej Ministerstwa Obrony, Ministerstwa Sprawiedliwości, kilku weteranów wojennych i akademików. Program seminarium składa się z 15 godzin szkolenia na temat mediacji oraz 15 godzin szkolenia w zakresie arbitrażu, uzupełnionych o wizyty w wybranych centrach mediacji i sądach arbitrażowych, jak również spotkaniami z polskimi mediatorami i ekspertami z dziedziny arbitrażu, z których niektórzy poprowadzą szkolenia. Na zakończenie uczestnicy programu uzyskają certyfikaty jego ukończenia.

Program SUKRAM jest praktycznym wyrazem szerokiego wsparcia dla Ukrainy i współpracy z jej instytucjami na rzecz reformowania m.in. ukraińskiego systemu wymiaru sprawiedliwości oraz naszej współpracy z ukraińskimi organizacjami przedsiębiorców.

Szkolenie na temat mediacji i arbitrażu dla prawników z Ukrainy
19 stycznia 2024

Szkolenie na temat mediacji i arbitrażu dla prawników z Ukrainy

W siedzibie Lewiatana zorganizowany zostanie pilotażowy program szkolenia dla prawników z Ukrainy w zakresie mediacji i arbitrażu.

W dniach 29.01-02.02 2024 r. w siedzibie Lewiatana zorganizowany zostanie pilotażowy program szkolenia dla prawników z Ukrainy w ramach programu SUKRAM (Solidarity Ukrainian Arbitration and Mediation), czyli szkolenia-doskonalenia w zakresie mediacji i arbitrażu.

Program ten jest przykładem naszego praktycznego wsparcia dla Ukrainy i współpracy z jej instytucjami na rzecz reformowania m.in. ich systemu sprawiedliwości oraz naszej współpracy z organizacjami przedsiębiorców. Ten pilotażowy projekt zgromadzi około 20 uczestników z Ukrainy, przedstawicieli ministerstw obrony, sprawiedliwości i weteranów wojennych.

Program SUKRAM jest współfinansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności i Konfederację Lewiatan i organizowany przez Fundację Liderzy Przemian oraz Centrum Mediacji Konfederacji Lewiatan i Sąd Arbitrażowy Lewiatana.

Szkolenie poprowadzą eksperci Centrum i Sądu Arbitrażowego Lewiatana.

 

Pobierz agendę szkolenia
Wizyta przedstawicieli Unii Ukraińskich Przedsiębiorców w Brukseli
12 stycznia 2024

Wizyta przedstawicieli Unii Ukraińskich Przedsiębiorców w Brukseli

Konfederacja Lewiatan zorganizowała wizytę przedstawicieli Unii Ukraińskich Przedsiębiorców (SUP) w Brukseli. Podczas spotkań z unijnymi interesariuszami omówiono wyzwania oraz szanse związane z akcesją Ukrainy do UE z perspektywy biznesu, a także możliwości dalszego rozwoju współpracy między europejskimi i ukraińskimi przedsiębiorcami.

W dniach 8-10 stycznia odbyła się wizyta przedstawicieli Unii Ukraińskich Przedsiębiorców w Brukseli. SUP to jedna z dwóch ukraińskich organizacji pracodawców, która uzyskała status obserwatora w BusinessEurope. Prezydent Maciej Witucki jako wiceprezydent BusinessEurope ds. współpracy z Ukrainą odpowiada za rozwój relacji między biznesem europejskim i ukraińskim, w tym za współpracę z najbardziej reprezentatywnymi organizacjami ukraińskich przedsiębiorców i pracodawców.

Spotkania SUP z przedstawicielami KE

W ramach wizyty delegacja SUP wzięła udział w spotkaniach z przedstawicielami Komisji Europejskiej. Tematami rozmów z dyrekcją generalną odpowiedzialną za prowadzenie unijnej polityki sąsiedztwa i rozszerzenia (DG NEAR) oraz dyrekcją generalną ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP (DG GROW) były m.in. wyzwania związane z akcesją Ukrainy do UE z perspektywy biznesu, a także możliwości dalszego wsparcia Ukrainy oraz zaangażowania w odbudowę tego kraju w obliczu przedłużającej się wojny.

Przedstawiciele SUP spotkali się również z posłami do Parlamentu Europejskiego Elżbietą Łukacijewska oraz Adamem Jarubasem. Podczas spotkania podkreślono konieczność wsparcia dla Ukrainy, w tym biznesu, na drodze jej akcesji do Unii Europejskiej.

Spotkanie z Prezydentem Grupy Pracodawców w EKES

Ważnym punktem wizyty było spotkanie z Prezydentem Grupy Pracodawców w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym, Stefanem Mallią, który wyraził wsparcie dla ukraińskiego biznesu oraz chęć rozwijania współpracy z ukraińskimi organizacjami przedsiębiorców i pracodawców.

Przedstawiciele SUP spotkali się również z dyrektorkami brukselskich biur szwedzkiej i fińskiej federacji pracodawców. Tematem rozmów była działalność organizacji pracodawców na poziomie unijnym oraz potencjał współpracy między europejskimi i ukraińskimi przedsiębiorstwami.

Ze strony Konfederacji Lewiatan w spotkaniach wzięli udział Maciej Witucki, Andrzej Rudka, Kinga Grafa oraz Luana Żak.

Raport nt. głównych wyzwań Ukrainy na drodze do Unii Europejskiej
22 grudnia 2023

Raport nt. głównych wyzwań Ukrainy na drodze do Unii Europejskiej

fot. EC - Audiovisual Service

W grudniu 2023 ukazał się raport ’Stronger Together: Present and Future Challenges on Ukraine’s Road to EU Integration’, przygotowany wspólnie przez Polski Instytut Ekonomiczny oraz Centrrm Strategii Gospodarczej Ukrainy.

Wskazuje on na główne wyzwania stojące przed Ukrainą: krótkoterminowe (zapewnienie stabilnych źródeł finansowania, zwłaszcza na zbrojenia), średniookresowe (przezwyciężenie problemów infrastrukturalnych i przyciąganie inwestycji) i długofalowe (wprowadzenie reform i budowa silnych instytucji, które zapewnią rozwój społeczno-gospodarczy państwa), które stoją na jej drodze do akcesji w Unii Europejskiej.

Raport dostępny jest tutaj

Decyzja Rady Europejskiej o rozpoczęciu negocjacji z Ukrainą
15 grudnia 2023

Decyzja Rady Europejskiej o rozpoczęciu negocjacji z Ukrainą

fot. European Union

W dniu 14 grudnia 2023 Rada Europejska zatwierdziła konkluzje w sprawie rozszerzenia UE z dnia 12 grudnia 2023 r.

Na podstawie przygotowanego przez Komisję pakietu rozszerzeniowego z 8 listopada 2023 r. Rada Europejska podjęła decyzję o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych z Ukrainą (i Mołdową), po przyjęciu przez Radę odpowiednich ram negocjacyjnych, najprawdopodobniej do końca 1go kwartału 2024. Informuje o tym Konkluzje Rady Europejskiej z 15 grudnia 2023.

Protest przewoźników na granicy polsko-ukraińskiej – apel Rady Przedsiębiorczości
29 listopada 2023

Protest przewoźników na granicy polsko-ukraińskiej – apel Rady Przedsiębiorczości

Narastające problemy polskiej branży transportowej zbyt długo pozostawały nierozwiązane, a blokada przejść granicznych z Ukrainą jest formą nacisku na polski rząd, który dopuścił do powstania nierównowagi konkurencji między firmami z obu krajów i nie wykazywał odpowiedniego zaangażowania w tej kwestii – czytamy w stanowisku Rady Przedsiębiorczości.

W treści apelu czytamy:

Jako Rada Przedsiębiorczości oczekujemy od polskich władz, w tym od Rady Ministrów i Prezydenta RP, natychmiastowego zaangażowania się w rozwiązanie sporu oraz priorytetowego potraktowania tej sprawy. Panujący okres przejściowy w polskiej polityce nie stanowi usprawiedliwienia dla kilkutygodniowej zwłoki w zajęciu się sytuacją na granicy i rodzi obawy o chęć przeczekania kryzysu i pozostawienia narastającego problemu nowemu rządowi. Apelujemy też do obecnego rządu o przekazanie rzetelnych informacji, co zostało dotychczas zrobione, by rozwiązać problemy zgłaszane przez polską branżę transportową. Domagamy się także, by nowo zaprzysiężony rząd natychmiast podjął prace nad trwałym rozwiązaniem sytuacji na granicy z Ukrainą.

Wyrażamy nadzieję, że możliwe jest doprowadzenie do kompromisu, który uwzględni interesy obu stron, będzie zgodny z obowiązującymi umowami bilateralnymi, traktatami międzynarodowymi oraz uwzględni perspektywę korzystnego także dla Polski członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej.

Jednocześnie, jako Rada Przedsiębiorczości, zwracamy się do przewoźników, którzy blokują polsko-ukraińskie przejścia graniczne, o powrót do rozwiązywania istniejących problemów na drodze dialogu.

Skala i długość trwania protestu rodzą coraz poważniejsze konsekwencje dla polsko-ukraińskich relacji politycznych i gospodarczych oraz negatywnie rzutują na międzynarodową pozycję Polski. Narastające problemy transportowe na granicy szkodzą też polskiej racji stanu, w centrum której leży zdolność Ukrainy do odpierania rosyjskiej agresji. Podzielamy zatroskanie skutkami protestu przez nasze partnerskie organizacje biznesu w Ukrainie.

Polska pozostaje najważniejszym sojusznikiem Ukrainy w wojnie z Rosją, a przyjaźń między oboma narodami jest głęboka niezależnie od istniejących problemów. Jednakże tylko szybkie i aktywne zaangażowanie w rozwiązywanie pojawiających się kwestii spornych pozwoli pomyślnie rozwijać wzajemne relacje.

Apel RadyPrzedsiębiorczości w sprawie sytuacji na granicy PL-UA

Rada Przedsiębiorczości to forum współpracy przedstawicieli 9 największych organizacji reprezentujących przedsiębiorców i pracodawców w Polsce. Pierwotnie powołana 17 listopada 2003 r., została reaktywowana 24 marca 2020 r. w celu ratowania polskiej gospodarki zagrożonej pandemią i recesją. Rada reprezentuje blisko 330 tysięcy pracodawców zatrudniających ponad 8 mln pracowników. Przewodnictwo w Radzie jest kadencyjne. Aktualnie Radzie przewodniczą Pracodawcy RP.

Członkowie: ABSL, Business Centre Club, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Konfederacja Lewiatan, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Rada Biznesu, Pracodawcy RP, Związek Banków Polskich, Związek Rzemiosła Polskiego

 

Obrona i integracja Ukrainy w UE wśród tematów CoPres
24 listopada 2023

Obrona i integracja Ukrainy w UE wśród tematów CoPres

Fot. CoPres, Tryptique

Podczas Konferencji Prezydentów BusinessEurope (CoPres) w Brukseli, kilka tygodni przed rozpoczęciem prezydencji belgijskiej, federacje członkowskie podkreśliły potrzebę dalszego wsparcia Ukrainy w jej drodze do członkostwa w UE.

Ważna kwestią spotkania była też konieczność wzmacniania unijnej gospodarki, która jest niezbędna dla budowy dobrobytu i bezpieczeństwa w coraz bardziej niestabilnym świecie.

Spotkanie z królem Belgów Filipem I Koburgiem

Szefowie europejskich organizacji pracodawców spotkali się z królem Belgów Filipem I Koburgiem.

W przemówieniu, które wygłosił, Maciej Witucki prezydent Konfederacji Lewiatan wyraźnie zaznaczył, że ważne jest obecnie zapewnienie wsparcia Ukrainie w jej wysiłkach wojennych, przy jednoczesnej pomocy ludności cywilnej.

– Obrona i integracja Ukrainy w ramach instytucji europejskich i transatlantyckich jest nie tylko obowiązkiem moralnym, ale jest także zgodna z naszymi najważniejszymi interesami gospodarczymi i społecznymi – mówił. Jak dodał, integracja Ukrainy z UE nie będzie zadaniem łatwym, ale potrzebujemy Ukrainy w Unii Europejskiej, ale silnej i odpornej Ukrainy – politycznie i gospodarczo. Jednak w procesie integracji Ukrainy konieczne jest wzmocnienie integracji całej Unii.

Podpisanie Deklaracji Brukselskiej

Prezydent Lewiatana podpisał, razem z innymi szefami europejskich organizacji pracodawców, Deklarację Brukselską. W dokumencie wskazano, że w pierwszej połowie 2024 r., konieczne jest podjęcie trzech kluczowych działań:

  1. Zmniejszenie obciążeń regulacyjnych na dobrze zintegrowanym jednolitym rynku europejskim
  2. Znalezienie równowagi pomiędzy bezpieczeństwem a wsparciem gospodarki europejskiej
  3. Powiązanie Zielonego Ładu z odnowioną strategią przemysłową

Organizacje pracodawców zaapelowały także do unijnych instytucji o podjęcie działań, które ułatwią prowadzenie biznesu w Europie i utorują drogę do przyjęcia programu na lata 2024-2029, wspierającego wzrost gospodarczy UE.

Deklaracja brukselska to apel do unijnych instytucji o wspieranie konkurencyjności firm europejskich i pogłębianie jednolitego rynku. Prezydencja belgijska rozpoczyna się w styczniu 2024 roku.

CoPres w Brukseli trwał od 23 do 24 listopada 2023.

Ukraina bliżej członkostwa w Unii Europejskiej
16 listopada 2023

Ukraina bliżej członkostwa w Unii Europejskiej

iStock

KE opublikowała raport nt. stanu przygotowań Ukrainy do członkostwa w Unii Europejskiej i rekomenduje rozpoczęcie negocjacji członkowskich.

Komisja Europejska opublikowała 8 listopada 2023 roku raport nt. stanu przygotowań Ukrainy do członkostwa w Unii Europejskiej, w konkluzji którego rekomenduje rozpoczęcie negocjacji członkowskich. Rekomendacja ta powinna być przyjęta przez szczyt Rady Europejskiej zaplanowany na 14-15 grudnia 2023, a same negocjacje rozpoczną się zapewne wiosną 2024 roku.

Dla przypomnienia, Ukraina złożyła wniosek o członkostwo w dniu 28 lutego 2022, cztery dni po agresji Rosji na ten kraj. 23 czerwca 2022 Rada Europejska przyjęła rekomendację Komisji i przyznała Ukrainie status kraju kandydackiego, równocześnie określając warunki niezbędne do spełnienia przed rozpoczęciem negocjacji (7 warunków, głównie z zakresu praworządności).

Ostatni raport uznaje, że zostały one spełnione średnio w 90% i tym samym Ukraina jest gotowa do rozpoczęcia procesu negocjacji, który z pewnością potrwa kilka lat. Realnie Ukraina może zostać członkiem UE w 2030 roku.

Raport KE nt. stanu przygotowań Ukrainy do członkostwa w Unii Europejskiej tutaj

 

 

XVIII Międzynarodowe Forum „Polsko-Ukraińskie Dni Biznesowe” – zapowiedź
09 listopada 2023

XVIII Międzynarodowe Forum „Polsko-Ukraińskie Dni Biznesowe” – zapowiedź

15 listopada w Warszawie odbędzie się duże wydarzenie poświęcone polsko-ukraińskiej współpracy handlowej i gospodarczej oraz wsparciu powojennej odbudowy Ukrainy.

Celem organizatorów jest stworzenie wiarygodnej platformy dla przyszłej odbudowy Ukrainy.

Główne tematy forum:

🔹 współpraca handlowa i gospodarcza między Ukrainą a Polską: priorytety i perspektywy

🔹 szanse, możliwości i wyzwania dla polsko-koreańsko-ukraińskich konsorcjów w realizacji projektów budowlanych i infrastrukturalnych

🔹 odbudowa ukraińskich regionów: ocena zniszczeń, potrzeby i propozycje dla inwestorów zagranicznych od przedstawicieli władz lokalnych

🔹 międzynarodowe zasoby finansowe i skuteczne instrumenty finansowe jako siła napędowa działalności gospodarczej na rynku ukraińskim.

Organizatorzy:  Zrzeszenie Ukraińskiego Biznesu w Polsce та  EUCON Grupa Prawnicza.
Partner strategicznyPAIH.
Patronat:  Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej.
Przy wsparciuKonfederacja Budowniczych UkrainyPolski Związek Pracodawców Budownictwa (PZPB)
Partner eksportowo-importowy: Ukreximbank
Partnerzy informacyjni: Międzynarodowe Stowarzyszenie Przedsiębiorców Polskich na UkrainieDiia.Business | Warsaw , Business Centre ClubZPPKonfederacja Lewiatan

Data i godzina: 15 listopada 2023 r., początek o godz. 08:45 (czasu warszawskiego).

Miejsce: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Warszawa, ul. Wspólna 2/4 sala im. Grażyny Gęsickiej.

Szczegóły i rejestracja