Konieczna reforma systemu przedawnienia zobowiązań podatkowych
18 grudnia 2023

Konieczna reforma systemu przedawnienia zobowiązań podatkowych

Obecny system przedawnienia zobowiązań podatkowych pozwala w nieskończoność odraczać upływ terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Lewiatan proponuje nowemu rządowi wprowadzenie krótszego oraz „faktycznego” okresu, po upływie którego zobowiązania podatkowe ulegają przedawnieniu.

Przedłużanie przedawnienia odbywa się szczególności poprzez instrumentalne wszczynanie postępowań karno – skarbowych, na kilka miesięcy przed upływem terminu jego przedawnienia.

Fikcyjne przedawnienie po 5 latach

Zgodnie z obecnymi regulacjami zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Jednak określony w ordynacji podatkowej 5-letni okres przedawnienia jest wydłużany poprzez zastosowanie przez organ podatkowy jednej lub wielu przesłanek pozwalających za zawieszenie albo przerwanie biegu terminu przedawnienia. Stąd biorą się sytuacje, w których np. zobowiązanie podatkowe może być egzekwowane nawet po kilkunastu latach. Możliwość wielokrotnego stosowania środka egzekucyjnego (przerwa biegu terminu przedawnienia) lub wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe (zawieszenie biegu terminu przedawnienia) powoduje, że w skrajnych przypadkach zobowiązanie nigdy się nie przedawnia.

Po zmianie przedawnienie po 3 latach

– Uwzględniając coraz bardziej zaawansowaną informatyzację rozliczeń przedsiębiorców oraz ciągły monitoring prawidłowości wypełniania obowiązków podatkowych przy wykorzystaniu takich narzędzi jak jednolity plik kontrolny, STIR, narzędzia analityczne i już od lipca 2024 r. Krajowy System e-Faktur, apelujemy o wprowadzenie krótszego oraz „faktycznego” okresu, po upływie którego zobowiązania podatkowe ulegają przedawnieniu. Nieprzekraczalny termin przedawnienia, pozwoli zmobilizować organy podatkowe do szybszego działania, i w szczególności szybszego wydawania decyzji po przeprowadzeniu kontroli. Proponujemy rozważenie wprowadzenia ostatecznego, nieprzekraczalnego terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, wynoszącego 3 lata, z możliwością jego przerywania lub zawieszania w określonych przypadkach na nie dłużej niż łącznie do 5 lat. W sprawach kwalifikowanych – unikanie opodatkowania i oszustwa podatkowe, termin przedawnienia mógłby być dłuższy i wynosić np. 10 lat – mówi Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, dyrektor departamentu podatkowego Konfederacji Lewiatan.

Terminy nie są dotrzymywane

Obecne przepisy powodują, że praktycznie żadne postępowanie nie jest kończone w terminach wynikających z przepisów prawa, w pierwszej instancji w terminie miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej w terminie dwóch miesięcy, ponieważ organy podatkowe nie mają potrzeby, aby sprawnie prowadzić postępowanie. Bardzo chętnie za to korzystają z możliwości wszczęcia postępowania karnego skarbowego w sprawie przestępstwa bądź wykroczenia skarbowego i zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania. Pomimo, że w ostatnich latach sądy administracyjnie coraz częściej badają czy nie doszło do instrumentalnego zawieszenia biegu terminu zobowiązania podatkowego poprzez sztuczne zastosowanie instytucji postępowania karnego skarbowego, to wciąż taka praktyka organów podatkowych jest powszechna. Takie działanie organów podatkowych niepotrzebnie obciąża przedsiębiorców, niszczy zaufanie przedsiębiorców do państwa, jest zaprzeczeniem zasad jakimi powinny się organy administracji państwowej. W ocenie Lewiatana to już najwyższy czas zająć się tą kwestią i ucywilizować kwestię przedawnień zobowiązań podatkowych.

Postulaty podatkowe Lewiatana

Konfederacja Lewiatan