Postulaty na polską prezydencję. Europa wzrostu dla firm i bezpieczna dla obywateli
02 lipca 2024

Postulaty na polską prezydencję. Europa wzrostu dla firm i bezpieczna dla obywateli

Wśród priorytetów polskiej prezydencji powinny znaleźć się działania, które wzmocnią konkurencyjność europejskich firm i jednolity rynek, zwiększą zdolności obronne Europy oraz jej aktywność na arenie międzynarodowej. Ważnym celem naszej prezydencji powinno być też wspieranie przystąpienia do UE nowych członków – uważa Konfederacja Lewiatan.

Strategia dla Europy  – Europa konkurencyjna, silna globalnie, przyjazna dla firm i pracowników

1 stycznia 2025 r. Polska na sześć miesięcy obejmie przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. Konfederacja Lewiatan przygotowała postulaty na polską prezydencję oraz dla nowego Parlamentu Europejskiego i  Komisji Europejskiej. Postulaty biznesu mogą stanowić inspirację dla kształtowania polityki unijnej. Część priorytetów uwzględnia polską specyfikę, która jest szczególnie ważna w kontekście konieczności wzmocnienia głosu naszego biznesu w europejskim procesie decyzyjnym.

Europa przyjazna dla biznesu

– Apelujemy o wzmocnienie konkurencyjności firm europejskich, zwiększenie stabilności i pewności regulacyjnej w ramach programu na rzecz lepszego stanowienia prawa. Postulujemy uproszczenie unijnych przepisów i zmniejszanie obciążeń dla przedsiębiorstw poprzez przeprowadzanie rzetelnych ocen skutków regulacji.  Niezbędna jest ochrona rynku wspólnotowego przez zapewnienie harmonizacji  unijnego prawa i niedopuszczanie do wprowadzania regulacji krajowych różnicujących rynki poszczególnych krajów UE. Konieczne też jest zadbanie o skuteczne egzekwowanie nowych przepisów – mówi Kinga Grafa, zastępczyni dyrektora generalnego ds. europejskich Konfederacji Lewiatan.

Europa aktywna na arenie międzynarodowej

Konfederacja Lewiatan wskazuje również na konieczność sfinalizowania umów o wolnym handlu z kluczowymi partnerami, np. dotyczących dostępu do energii i surowców krytycznych. Szczególnie istotne jest promowanie ściślejszej współpracy transatlantyckiej, mającej kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa i dobrobytu obu partnerów. Współpraca USA i UE powinna iść w kierunku umożliwienia handlu i inwestycji w ekologiczne towary, technologie i usługi, a także wspierania bezpiecznej łączności na całym świecie.

– Wzmocnienie znaczenia Unii Europejskiej na arenie międzynarodowej jest kluczowe dla jej dalszego rozwoju i stabilności. Rozwijanie handlu i współpracy z krajami trzecimi stwarza nowe możliwości dla europejskich przedsiębiorstw, przyczyniając się do tworzenia miejsc pracy i wzmacniania innowacyjności. Dlatego apelujemy o sfinalizowanie umów o wolnym handlu z kluczowymi partnerami oraz rozwijanie współpracy z podobnie myślącymi krajami. Silniejsza UE globalnie to także większa zdolność do reagowania na kryzysy, która w dobie obecnych wyzwań jest niezwykle istotna – mówi Luana Żak, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Europa budująca swoje zdolności obronne

W obliczu globalnych wyzwań istnieje potrzeba wzmocnienia europejskiej polityki obronnej. Bezpieczeństwo i stabilność są podstawą dobrze funkcjonującego społeczeństwa oraz silnej gospodarki. Europa musi więcej i efektywniej wydawać na obronność. Ważne jest zwiększenie inwestycji w rozbudowę konkurencyjnego i innowacyjnego przemysłu obronnego.

Europa przyjazna dla innowacji

Konfederacja Lewiatan apeluje o wprowadzenie rozwiązań  przyjaznych dla innowacji, m. in. otoczenia regulacyjnego oraz zachęt dla firm. W tym kontekście ważne jest wzmacnianie jednolitego rynku UE. Ostatnie 30 lat pokazało, że jest on kluczowym czynnikiem, napędzającym wzrost gospodarczy, miejsca pracy, innowacje i konkurencyjność oraz podnoszącym poziom życia Europejczyków.

Europa wspierająca akcesję nowych członków

Każde z dotychczasowych rozszerzeń UE stanowiło dla niej nowy impuls dla rozwoju gospodarczego otwierając nowe rynki i możliwości integracji.  Dlatego też istotnym celem naszej prezydencji powinno być wspieranie przystąpienia Ukrainy, Mołdawii i Gruzji do Unii Europejskiej. Konieczne jest wspieranie działań mających na celu pomoc tym krajom w spełnieniu niezbędnych kryteriów członkostwa w UE.

Konfederacja Lewiatan, od maja 2024 roku, realizuje projekt pt. „Dialog społeczny: uwarunkowania regionalne, krajowe i unijne”.

Projekt jest  dofinansowany przez  Unię Europejską w ramach programu FERS 2021-2027.

Konfederacja Lewiatan