Rynek pracy w dobie niepewności
27 stycznia 2023

Rynek pracy w dobie niepewności

Nasz rynek pracy wydaje się oazą stabilności na wzburzonych wodach oceanu. Rośnie zatrudnienie, a stopa bezrobocia utrzymuje się na niskim poziomie i w grudniu 2022 roku osiągnęła 5,2 proc.

Ale to nie może nam przesłonić  szeregu wyzwań przed jakimi stoimy i którym musimy niezwłocznie sprostać, jak choćby brak pracowników, kryzys demograficzny, zielona i cyfrowa transformacja, luka kompetencyjna, polityka migracyjna.

– Społeczeństwo starzeje się, co wpływa na coraz większy niedobór pracowników. Wielu pracodawców bezskutecznie poszukuje ludzi do pracy. Bez przywrócenia na rynek dodatkowych zasobów pracowników będziemy borykać się z pogłębionym deficytem rąk do pracy, co istotnie ograniczy  możliwości rozwoju  firm. Szczególny nacisk musimy  położyć na aktywizację większej liczby osób, w szczególności kobiet i osób starszych. To też wątek związany ze zmianą perspektyw patrzenia na naszą politykę i instrumenty rynku pracy – mówi Robert Lisicki, dyrektor departamentu pracy Konfederacji Lewiatan.

Na to nakłada się luka kompetencyjna – osoby wchodzące na rynek pracy nie mają tych kompetencji, których potrzebują pracodawcy. W kontekście transformacji świata pracy musimy mieć na uwadze konieczność dopasowania oczekiwań i umiejętności osób do możliwości na rynku pracy, zwłaszcza uwzględniając zieloną i cyfrową transformację. Do 2030 roku transformacja energetyczna ma doprowadzić do powstania w Polsce ok. 300 tys. nowych miejsc pracy, w takich branżach jak OZE, energetyka jądrowa czy elektromobilność. To będzie stanowiło nie lada wyzwanie zarówno dla pracowników jak i przedsiębiorców.

Stworzenie możliwości rozwoju zawodowego i osobistego dla wszystkich chętnych jest szczególnie ważne, z uwagi na fakt, iż Polska jest raczej w końcówce stawki krajów jeśli chodzi o udział Polaków w kształceniu ustawicznym. Ponad 60% Polaków nie kształci się i nie chce uczestniczyć w tym procesie. Nieco ponad 10% brało udział w „jakiejś” formie kształcenia i uważa to za wystarczający wkład w podnoszenie swoich kompetencji.

Konieczność podnoszenia i zmiany kwalifikacji jest oczywistością w świecie coraz szybszych zmian, również technologicznych. Dostęp do środków na edukację osób dorosłych powinien być łatwy i na przejrzystych zasadach, a inicjatywy pracodawców powinny być szerzej wspierane ze strony publicznych instytucji.

Wybuch wojny na Ukrainie, 24 lutego 2022 roku, doprowadził, poza innymi istotnymi skutkami społeczno-gospodarczymi, do niespotykanej dotychczas w Polsce skali migracji. Wnioski z dotychczasowych działań i doświadczenia ostatniego roku powinny znaleźć odzwierciedlenie w przyszłej polityce migracyjnej Polski, na którą wciąż oczekujemy.

W najbliższy poniedziałek Konfederacja Lewiatan organizuje konferencję „Praca 4.0. Przewidzieć jutro – rynek pracy w dobie niepewności”, na której przedstawiciele resortu rodziny i polityki społecznej, eksperci, przedsiębiorcy będą dyskutować o przyszłości rynku pracy.

Wydarzenie odbędzie się w ramach Inicjatywy Nr FWD-H-4 pt. „Model aktywizacji zawodowej obywateli Ukrainy” w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej “FWD” Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Inicjatywa jest finansowana przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy Norweskich i EOG.

Konfederacja Lewiatan

             

 

Sprawozdawczość ESG – obowiązki, terminy, wyzwania
23 stycznia 2023

Sprawozdawczość ESG – obowiązki, terminy, wyzwania

Kwestia odpowiedzi na globalne wyzwania zrównoważonego rozwoju poprzez odpowiednie zarządzanie czynnikami środowiskowymi, społecznymi oraz dotyczącymi ładu korporacyjnego (w skrócie ESG, z ang. environmental, social and governance) coraz bardziej zyskuje na znaczeniu, a regulacje europejskie już przyjęte przez Polskę nakładają na firmy nowe obowiązki w zakresie tzw. informacji niefinansowych - podkreśla prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego.

Te nowe zobowiązania wymusza rosnąca presja otoczenia, w tym zmieniające się oczekiwania inwestorów i sektora finansowego, zmiany legislacyjne, rosnąca świadomość społeczna i idąca za tym obawa o pogorszenie wizerunku firmy. Silnymi motywatorami są także nowe możliwości biznesowe, takie jak rosnący popyt na zrównoważone produkty i usługi, chęć poprawy swojej atrakcyjności na rynku pracy oraz odpowiedź na zmieniające się zachowania konsumentów.

Zrównoważona gospodarka

W ostatnich latach Unia Europejska przyjęła szereg regulacji mających wesprzeć działania na rzecz zrównoważonej gospodarki UE i ograniczenia skutków zmiany klimatu. Wśród zaproponowanych nowych instrumentów legislacyjnych znalazły się rewizja dyrektywy dotyczącej ujawniania informacji niefinansowych (NFRD), przyjęcie rozporządzenia w sprawie Taksonomii UE (Rozporządzenie 2020/8529) oraz rozporządzenia SFDR w sprawie ujawniania informacji dotyczących zrównoważonych inwestycji (Rozporządzenie 2019/208810). Podczas gdy pierwsze dwa będą mieć bezpośredni wpływ na obowiązki sprawozdawcze firm, rozporządzenie SFDR dotyczy jedynie uczestników rynku finansowego. Niemniej jednak jego skutkiem będzie większe zapotrzebowanie inwestorów na informacje niefinansowe.

Dyrektywa w sprawie sprawozdawczości

10.11.2022 Parlament Europejski przyjął dyrektywę w sprawie sprawozdawczości dotyczącej zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw (Corporate Sustainability Reporting Directive CSRD), której zapisy nakładają na firmy obowiązek regularnego ujawniania informacji na temat ich wpływu na społeczeństwo i środowisko. Zastąpi ona mniej szczegółową i obejmującą mniejszą ilość przedsiębiorstw dyrektywę w sprawie sprawozdawczości niefinansowej (NFRD). ESG (environment, social responsibility, corporate governance) stanowi zbiór istotnych biznesowo wskaźników, dający pełen obraz danej firmy. Wśród zidentyfikowanych wskaźników objętych obowiązkiem sprawozdawczości znalazły się w sferze ochrony środowiska takie wskaźniki jak  zmiana klimatu, susza i niedobór wody, bioróżnorodność, użytkowanie gruntów,  zarządzanie surowcami, zanieczyszczenia i odpady. Z kolei w obszarze wpływu na społeczeństwo wymienione zostały następujące kategorie: kwestie pracownicze,  bezpieczeństwo i higiena pracy, prawa człowieka, relacje z otoczeniem,  bezpieczeństwo produktów. Ostatnim obszarem sprawozdawczości są wskaźniki związane z ładem korporacyjnym tj.: ład korporacyjny, standardy etyki,  przeciwdziałanie korupcji i łapownictwu, ochrona prywatności i bezpieczeństwo danych.

Jednolite ramy raportowania niefinansowego mające stworzyć standardy ESRS (European Sustainability Reporting Standards). ESRS są przewidziane w dyrektywie CSRD jako obowiązkowe i wspólne standardy sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju. Ostateczna wersja projektów 12 standardów została przekazana do Komisji Europejskiej 22.11.2022 r. przez EFRAG (Europejska Grupa Doradcza ds. Sprawozdawczości Finansowej). Projekt ESRS obejmuje obowiązek ujawniania istotnych informacji dotyczących zrównoważonego rozwoju i zbudowany jest według zasady 3 (rule of 3): 3 warstwy (niezależne od sektora, specyficzne dla sektora, specyficzne dla danego podmiotu), 3 obszary raportowania (strategia, wdrożenie, pomiar efektów) i 3 tematy (środowisko, społeczeństwo, ład korporacyjny).

Zasada podwójnej istotności

W zakresie analizy istotności ESRS wprowadzają zasadę podwójnej istotności, która pomaga określić, czy dany temat lub informacja powinny zostać włączone do raportu zrównoważonego rozwoju. Zasada ta jest połączeniem istotności finansowej i istotności wpływów. Oznacza to, że aby temat/informacja były uznane za istotne, mogą być istotne tylko ze względu na wpływ firmy na otoczenie lub tylko na finansowe konsekwencje tego zagadnienia dla firmy lub mogą spełniać oba te kryteria. We wszystkich trzech przypadkach zagadnienia są traktowane jako równie istotne. Od 2024 roku będzie obowiązywała dyrektywa dot. należytej staranności w obszarze zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw (Corporate Sustainability Due Diligence Directive – CSDDD). Określa ona obowiązki firm w zakresie identyfikowania aktualnego i potencjalnego wywierania szkodliwego wpływu na prawa człowieka i środowisko oraz określa odpowiedzialność za naruszenie tych zobowiązań. Zakres dyrektywy CSDDD obejmuje własną działalność firm, działalność jednostek zależnych, podmioty w ramach łańcucha wartości, z którymi firma posiada „uregulowane relacje biznesowe” – pośrednie lub bezpośrednie.

Konfederacja Lewiatan identyfikuje następujące działania wymagające wdrożenia wg CSDDD:

 • włączenie zasad należytej staranności do swojej polityki
 • zidentyfikowanie rzeczywistych lub potencjalnych negatywnych wpływów, zapobieganie im i ich łagodzenie
 • stworzenie planów działań prewencyjnych i kodeksów postępowań uzgadnianych z partnerami biznesowymi dla ograniczenia negatywnego oddziaływania organizacji
 • spełnienie wymogów należytej staranności jako element umów w ramach łańcucha dostaw
 • włączanie celów ESG do kryteriów wynagradzania na stanowiskach zarządczych

CSRD wprowadza obowiązek raportowania za rok 2024 dla firm z UE powyżej 500 pracowników, za rok 2025 dla firm z UE powyżej 250 pracowników, za rok 2026 dla MSP i innych przedsiębiorstw z UE notowanych na giełdzie, zatrudniające powyżej 10 pracowników, za rok 2028 dla firm spoza UE o obrotach powyżej 150 mln euro w UE.

Wyzwania związane ze sprawozdawczością

Główne wyzwania związane ze sprawozdawczością ESG – proponowane działania przygotowawcze:

 • przeprowadzenie oceny gotowości organizacji pod względem regulacyjnym
 • zrewidowanie/stworzenie strategii ESG
 • analiza podwójnej istotności
 • zdefiniowanie luk w politykach, procesach, kompetencjach oraz ich uzupełnienie
 • analiza łańcucha wartości pod względem ryzyk ESG
 • zaprojektowanie/aktualizacja systemu zbierania danych, zapewnienie jakości danych
 • zmapowanie procesów i zmierzenie śladu węglowego (zakres 1, 2, 3)
 • wyliczenie innych brakujących wskaźników

Kilka sposobów raportowania

Firmy mogą wybrać sposób raportowania najlepiej odpowiadający ich potrzebom pod warunkiem, że spełnia on wymogi prawne. Jak podkreśla prof. Jacek Męcina firma ma do wyboru kilka sposobów raportowania.

Pierwszym sposobem jest przygotowywanie Sprawozdania z działalności z dodanymi danymi ESG. Jak podkreśla ekspert coraz częściej kluczowe kwestie ESG omawiane są w rocznych sprawozdaniach z działalności. Jednak zwykle tego typu informacje ograniczone są do kilku najważniejszych tematów i wskaźników, aby dopasować je do stylu i formatu sprawozdań finansowych. Dodatkowe informacje mogą zostać ujawnione za pośrednictwem strony internetowej lub raportu zrównoważonego rozwoju/ESG. W takim przypadku dobrą praktyką jest odesłanie czytelnika do odpowiednich dokumentów.

Druga metoda to przygotowanie Raportu zrównoważonego rozwoju, co pozwala  w formie osobnego raportu  zebrać wszystkie informacje na temat kwestii środowiskowych, społecznych oraz ładu korporacyjnego w jednym dokumencie. Wybór takiej formy raportu daje firmom większą swobodę przedstawienia podejmowanych działań ESG i ich rezultatów w sposób najbardziej odpowiadający ich potrzebom. Firmy objęte dyrektywą NFRD mogą opublikować sprawozdanie na temat informacji niefinansowych, które treścią obejmie jedynie tematy wymagane przez dyrektywę lub pełnoprawny raport zrównoważonego rozwoju.

Ostatnią najbardziej zaawansowaną formą jest przygotowanie przez firmę Raportu zintegrowanego. Taki raport  łączy w jednym dokumencie zarówno elementy raportu finansowego, jak i kwestie zrównoważonego rozwoju, pokazując strategię i model budowania wartości firmy.

24 lutego br., tematyce ESG będzie poświęcone plenarne posiedzenie Rady Dialogu Społecznego

Konfederacja Lewiatan

 

Indeks Lewiatana. 83% firm nie zatrudnia Ukraińców
04 stycznia 2023

Indeks Lewiatana. 83% firm nie zatrudnia Ukraińców

83% przedsiębiorców nie zatrudnia Ukraińców, a także nie planuje tego robić w najbliższej przyszłości. Obecnie 99% polskich firm nie prowadzi żadnych biznesów w Ukrainie – wynika z badania, które na zlecenie Konfederacji Lewiatan przeprowadził w grudniu 2022 roku CBM Indicator.

12% firm zadeklarowało, że zatrudnia Ukraińców, a 5% planuje to zrobić w najbliższych miesiącach. Nie zatrudnia Ukraińców i nie ma takich planów  89% firm małych, 67% średnich i 58% dużych. Najchętniej oferują pracę Ukraińcom firmy duże (36%) i  średnie (29%). Rzadko to robią firmy małe (6%). Konfederacja Lewiatan przygotowała specjalny poradnik dla pracodawców, którzy planują zatrudniać Ukraińców. https://lewiatan.org/wp-content/uploads/2023/01/Poradnik-dla-pracodawcow_zatrudnienie-obywateli-Ukrainy.pdf

99% przedsiębiorstw stwierdziło, że obecnie nie działa w Ukrainie, w tym 95% firm dużych i średnich. Do obecności na rynku naszego wschodniego sąsiada nie przyznała się żadna mała firma. Stałą obecność w Ukrainie zadeklarował tylko 1% firm, w tym 5% dużych i średnich.

94% firm nie współpracuje z firmami z Ukrainy działającymi na terenie Polski. Robi to tylko 6% przedsiębiorców.  Warto podkreślić, że do takiej współpracy przyznaje się 26% dużych firm.

48% firm stwierdziło, że po rosyjskiej agresji na Ukrainę poziom obrotów w ramach współpracy z rynkiem ukraińskim obniżył się. Co więcej 34% firm poinformowało, że również współpraca została zawieszona.

Cykliczne badanie nastrojów przedsiębiorców „Indeks Biznesu”  przeprowadził w grudniu br., na reprezentatywnej próbie przedsiębiorców, CBM Indicator na zlecenie Konfederacji Lewiatan.

***

Poradnik dla pracodawców, którzy chcą zatrudniać Ukraińców został przygotowany w ramach Inicjatywy Nr FWD-H-4 pt. „Model aktywizacji zawodowej obywateli Ukrainy” w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej “FWD” Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Inicjatywa jest finansowana przez Islandię, Liechten­stein i Norwegię w ramach Funduszy Norweskich i EOG.

Konfederacja Lewiatan

 

 

Indeks Lewiatana. Firmy obawiają się wysokich cen prądu i gazu
29 grudnia 2022

Indeks Lewiatana. Firmy obawiają się wysokich cen prądu i gazu

85% przedsiębiorców uważa, że największym wyzwaniem w prowadzeniu firmy w 2023 roku będą wysokie ceny prądu i gazu, 73% obawia się nowych opłat, podatków i innych obciążeń finansowych – wynika z grudniowego badania, które na zlecenie Konfederacji Lewiatan przeprowadził CBM Indicator.

Tylko dla 3% firm wysokie ceny prądu i gazu nie będą miały większego znaczenia. Dla 12% będą miały znaczenie, ale menedżerowie są przekonani, że poradzą sobie z problemami. Wysokich cen energii obawia się aż 91% małych firm, 86% dużych i 64% średnich.

73% firm obawia się nowych opłat, podatków i innych obciążeń finansowych. Tylko dla 6% firm nie będą one stanowiły większego problemu. Dla 21% będą miały duże znaczenie, ale przedsiębiorstwa znajdą rozwiązanie.

Wśród innych wyzwań w prowadzeniu firmy w 2023 roku 68% przedsiębiorców wymieniło zmiany w prawie nakładające kolejne obowiązki, 67% konieczność podnoszenia wynagrodzeń, 65% utrzymującą się inflację lub jej wzrost, 64% pogłębiający się kryzys i mniejsze wydatki konsumentów oraz 50% rozwijającą się wojnę na Ukrainie.

Cykliczne badanie nastrojów przedsiębiorców „Indeks Biznesu”  przeprowadził w grudniu br., na reprezentatywnej próbie przedsiębiorców, CBM Indicator na zlecenie Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan

Indeks Lewiatana. Warunki prowadzenia biznesu pogorszyły się dla 67% firm
27 grudnia 2022

Indeks Lewiatana. Warunki prowadzenia biznesu pogorszyły się dla 67% firm

67% przedsiębiorstw uważa, że w ostatnich sześciu miesiącach, pogorszyły się warunki prowadzenia biznesu. 28% nie widzi znaczącej zmiany, a dla 5% warunki się poprawiły. Najbardziej krytycznie oceniają rzeczywistość średnie firmy – wynika z grudniowego badania, które na zlecenie Konfederacji Lewiatan przeprowadził CBM Indicator.

Warunki prowadzenia działalności gospodarczej pogorszyły się dla 70% średnich firm, 67% małych i 64% dużych. Nie widzi znaczącej zmiany 34% dużych firm, 29% małych i 25% średnich. Poprawę obserwuje tylko 2% dużych firm, 4% małych i 5% średnich.

Nastroje dotyczące prowadzenia firmy w najbliższym czasie w kontekście biznesowym są niekorzystne – przeważa nastawienie negatywne nad pozytywnym. 58% przedsiębiorców ma negatywne nastawienie, a 36% jest pozytywnie usposobiona, 6% firm nie było w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Najbardziej pesymistycznie (66%) postrzegają rzeczywistość menedżerowie z firm dużych. W przypadku firm średnich odsetek ten wyniósł 58%, a małych 57%.

Jeszcze bardziej niekorzystne są nastroje przedsiębiorców odnośnie prowadzenia firmy w kontekście zmian w prawie i działań administracji. 73% przedsiębiorstw obawia się takich zmian, w tym 75% małych, 70% dużych oraz 68% średnich. 22% firm ma pozytywne nastawienie (30% dużych, 29% średnich oraz 19% małych).

Cykliczne badanie nastrojów przedsiębiorców „Indeks Biznesu”  przeprowadził w grudniu br., na reprezentatywnej próbie przedsiębiorców, CBM Indicator na zlecenie Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan

Zielona transformacja uzdrowi Europejczyków
08 grudnia 2022

Zielona transformacja uzdrowi Europejczyków

Zielona transformacja zmniejszy liczbę osób umierających przedwcześnie w czasie upałów z powodu chorób serca oraz wysokich stężeń zanieczyszczeń powietrza. Mniej osób będzie narażonych na choroby zakaźne. Zmniejszy się liczba przypadków śmiertelnych związanych z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, spowolni przyrost zachorowań na alergie i schorzenia układu pokarmowego wynikający z zanieczyszczeń wód – wynika z raportu „Pozytywny wpływ zielonej transformacji na zdrowie”, który przygotowała Konfederacja Lewiatan.

Duże korzyści przyniesie realizacja programu na rzecz eliminacji zanieczyszczeń. Dzięki temu zmniejszy się liczba chorób przewlekłych, w tym chorób układu oddechowego, układu krążenia i nowotworów, a także schorzeń neurologicznych. Redukcja poziomu zanieczyszczeń wpłynie na mniejszą liczbę przedwczesnych zgonów.

– Na poprawę stanu zdrowia mieszkańców Europy będzie oddziaływała  transformacja energetyczna. Stanie się to dzięki redukcji zanieczyszczeń powietrza, niższej emisji gazów cieplarnianych, lepszym warunkom środowiskowym, np. zapobieganiu suszom w rejonach wydobywania paliw kopalnych, unikaniu wycieków metanu i lokalnego skażenia środowiska, redukcji emisji rtęci i związanych z nią przypadków neurotoksyczności, zapewnieniu stabilnych dostaw energii, pomagających w realizacji podstawowych potrzeb życiowych – mówi Roksana Kozłowska, ekspertka Konfederacji Lewiatan, koordynatorka Rady ds. Zielonej Transformacji.

Ochrona bioróżnorodności przełoży się na bezpieczeństwo żywnościowe, zachowanie produktywności wód morskich oraz lepszy kontakt ludzi z naturą – nieskażonymi zanieczyszczeniami powietrzem, wodami i glebami, co  umożliwi częstsze podejmowanie aktywności fizycznej i zapewni pozytywny wpływ na zdrowie psychiczne.


Korzyści dla zdrowia publicznego będą również z planowanych w ramach Europejskiego Zielonego Ładu zmian w transporcie, budownictwie i rolnictwie. Będą one skutkować niższym narażeniem na zanieczyszczenia powietrza z transportu drogowego, co wpłynie na niższą  liczbę chorób układu oddechowego, sercowo-naczyniowego, nowotworów, alergii, mniejszą liczbę przypadków hospitalizacji i przedwczesnych zgonów, szczególnie u najbardziej narażonych grup.

W przypadku budownictwa zmiany pomogą w zapewnieniu prawidłowej izolacji termicznej: ochronie przed skrajnymi temperaturami prowadzącymi do chorób przewlekłych i przedwczesnych zgonów, zminimalizują również ekspozycję na toksyczne substancje chemiczne w materiałach budowlanych.

W przypadku rolnictwa zmiany będą sprzyjać regularnemu spożywaniu żywności ekologicznej i niższej emisji gazów cieplarnianych, a także zachowaniu bezpieczeństwa żywnościowego.

Kolejne korzyści przyniosą zmiany w gospodarce i przemyśle. Gospodarka o obiegu zamkniętym będzie oznaczała niższe emisje gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza oraz związane z nimi konsekwencje dla zdrowia ludzi. Zmniejszy presję na środowisko i degradację ekosystemu poprzez ograniczenie procesów produkcyjnych, pozwoli też na lepsze zarządzanie odpadami.

Niskoemisyjny przemysł zmniejszy ślad węglowy, co za tym idzie przyniesie korzyści związane z wyhamowaniem procesu zmiany klimatu, zmniejszy poziomy stężeń zanieczyszczeń powietrza, umożliwi inwestycje w czyste, przyjazne zdrowiu odnawialne źródła energii, co wiązać się będzie również z rozwojem rynku pracy i możliwością zapewnienia stabilnego zatrudnienia mieszkańcom i mieszkankom UE.

– Dzięki zapewnieniu dostępu do czystego powietrza, ochronie przed ekspozycją na szkodliwe dla zdrowia zanieczyszczenia wód, gleb czy substancje chemiczne, wyhamowaniu procesu zmiany klimatu i dbałości o sprawność funkcjonowania ekosystemów będzie można osiągnąć wymierne korzyści zdrowotne. Dzięki temu znacząco wzrośnie liczba lat przeżytych w zdrowiu przez mieszkańców naszego kontynentu – dodaje Roksana Kozłowska.

Prezentacja raportu „Pozytywny wpływ zielonej transformacji na zdrowie”, odbędzie się 14 grudnia br.

Konfederacja Lewiatan  

 

 

 

 

Firmy czekają na nową wersję programu „Czyste Powietrze” [+MP3]
16 listopada 2022

Firmy czekają na nową wersję programu „Czyste Powietrze” [+MP3]

W połowie grudnia zostanie ogłoszona kolejna wersja rządowego programu „Czyste Powietrze”.

Wysłuchaj komentarza eksperta:

Konfederacja Lewiatan uważa, że zmiany zapowiadane w programie, w szczególności znacznie większe dofinansowanie działań termomodernizacyjnych, to krok w dobrym kierunku, choć dopiero po kilku miesiącach dowiemy się, jak duży i na ile skuteczny.

Najważniejsze zmiany mają dotyczyć korekty wysokości dofinansowania do urealnionych kosztów prac remontowych i materiałów budowlanych, wysokości kredytów w komponencie kredytowym oraz ogłoszenia dodatkowego dofinansowania na prace służące głębokiej termomodernizacji domów. (tzw. pakiet termo). Ma być ono ogromne, ale jego wielkość nadal będzie uzależniona od dochodu.

Polska przyjmując w lutym 2022 długoterminową strategię renowacji budynków wyznaczyła sobie ambitne cele poprawy efektywności energetycznej domów – prawie dwa i pół miliona budynków do roku 2030, a do połowy wieku – 7,5 mln. Kryzys finansowy, znaczący wzrost kosztów usług i materiałów budowlanych oraz wysoko oprocentowane kredyty sprawiają, że niestety tempo termomodernizacji budynków w Polsce spada i osiągnięcie celów zapisanych w dokumentach strategicznych staje się coraz mniej realne.

– To termomodernizacja, czyli zmniejszenie zapotrzebowania domu na energię powinno być pierwszym krokiem przed wymianą wysokoemisyjnego pieca lub kotła, aby nowe, czyste źródło ciepła nie było przewymiarowane, miało mniejszy apetyt na energię i dzięki temu było tańsze w eksploatacji. Dotychczasowa logika programu była niestety odwrotna. Instalacja nowego źródła ogrzewania w nieocieplonym, a więc „energożernym” budynku, rodzi ryzyko poszerzania ubóstwa energetycznego. Tak ważny, długofalowy, trudny i kosztowny program, nadal wymaga starannej i rzetelnej identyfikacji barier i wyzwań stojących przed poprawą efektywności energetycznej budynków i jakości powietrza w Polsce, w oparciu o badania rynku i otwarty, transparentny proces konsultacyjny – mówi Jan Ruszkowski, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Bardzo istotny jest udział w programie „Czyste Powietrze” banków komercyjnych. Ze 103 mld zł, na jakie opiewa jego budżet, 40 mld zł mają w założeniu zapewnić właśnie banki. Wiceprezes NFOŚiGW Paweł Mirowski na spotkaniu z Radą ds. Czystego Powietrza Konfederacji Lewiatan zdradził, że w nowej odsłonie programu ma nastąpić m.in. poprawa warunków dofinansowania dla osób korzystających z kredytów oferowanych przez banki m.in. zwiększenie kwoty kredytu objętego gwarancją NFOŚiGW do 150 tys. zł brutto, możliwość objęcia kredytem inwestycji zrealizowanej do pół roku wcześniej, wsparcie samorządów w promocji ścieżki bankowej oraz podwyższenie progów dochodowych umożliwiające poszerzenie grona potencjalnych kredytobiorców.

– Program Czyste Powietrze, podobnie jak cała transformacja energetyczna, ma równie ważne wymiary: technologiczny, społeczny i ekonomiczny, a wszystkie wymagają starannego zarządzania w oparciu o rzetelną wiedzę. Z perspektywy banków komercyjnych, skuteczność programów wsparcia ze środków publiczno-prywatnych wymaga regularnego dialogu instytucji publicznych m.in. z sektorem finansowym – podkreśla Tycjan Bielecki z Santander Bank Polska, członek Rady ds. Czystego Powietrza Konfederacji Lewiatan.

W ocenie wielu ekspertów, konstrukcja programów finansowanych ze środków publicznych powinna przede wszystkim zachęcać i premiować pomysły, dające większy efekt środowiskowy, na zasadzie: im bardziej ambitne rozwiązanie stosujesz – tym większe wsparcie dostaniesz. Tak postępują od dekady w swoich programach np. Czesi. Konstrukcja naszego programu, od samego początku w 2018 roku ma charakter bardziej socjalny niż środowiskowy. Intensywność dofinansowania rośnie przede wszystkim w zależności – odwrotnie proporcjonalnej – do dochodu wnioskodawcy.

– Jednoczesna, efektywna kosztowo walka z niską emisją z kominów oraz z ubóstwem energetycznym jest niezwykle trudna, nie tylko w Polsce, i wymaga najpewniej rozwiązań dodatkowych – innych niż jedynie zwiększanie dofinansowania i manipulowanie progami dochodowymi w programie „Czyste Powietrze”– dodaje Jan Ruszkowski.

Konfederacja Lewiatan

 

Pobierz MP3
Indeks Lewiatana. Warunki prowadzenia biznesu pogorszyły się dla 69% firm
16 listopada 2022

Indeks Lewiatana. Warunki prowadzenia biznesu pogorszyły się dla 69% firm

69% przedsiębiorstw uważa, że w ostatnich sześciu miesiącach, pogorszyły się warunki prowadzenia biznesu. 28% nie widzi znaczącej zmiany, a dla 3% warunki się poprawiły. Najbardziej krytycznie oceniają rzeczywistość małe firmy – wynika z badania, które na zlecenie Konfederacji Lewiatan przeprowadził CBM Indicator.

Warunki działalności gospodarczej pogorszyły się dla 70% małych firm, 67% średnich i 66% dużych. W czasie badania przeprowadzonego w lipcu br. warunki prowadzenia firmy jako niekorzystne oceniało 72% przedsiębiorców.

Nastroje dotyczące prowadzenia firmy w najbliższym czasie w kontekście biznesowym są niekorzystne – przeważa nastawienie negatywne nad pozytywnym. 60% przedsiębiorców ma negatywne nastawienie, a 36% jest pozytywnie usposobiona, 4% firm nie było w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Najbardziej pesymistycznie (63%) postrzegają rzeczywistość menedżerowie z firm średnich. W przypadku firm dużych odsetek ten wyniósł 60%, a małych 59%.

Jeszcze bardziej niekorzystne są nastroje przedsiębiorców odnośnie prowadzenia firmy w kontekście zmian w prawie i działań administracji. 68% przedsiębiorstw obawia się takich zmian, w tym 68% małych i dużych oraz 67% średnich. 28% firm ma pozytywne nastawienie (30% dużych, 29% małych oraz 25% średnich).

Cykliczne badanie nastrojów przedsiębiorców „Indeks Biznesu”  przeprowadził w listopadzie br., na reprezentatywnej próbie przedsiębiorców, CBM Indicator na zlecenie Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan

Dialog społeczny trzeba chronić i wzmacniać
24 października 2022

Dialog społeczny trzeba chronić i wzmacniać

Mimo umocowania dialogu społecznego w polskim systemie prawnym wciąż istnieje wiele problemów związanych z brakiem wymiany informacji, trudnościami w prowadzeniu konsultacji i negocjacji, niechęcią do wspólnego podejmowania decyzji.

Dialog społeczny nie jest postrzegany przez rząd jako wartość, a rola Rady Dialogu Społecznego systematycznie maleje – uważa Konfederacja Lewiatan.

W tej sytuacji partnerzy społeczni muszą sami poszukiwać rozwiązań wielu problemów społecznych i gospodarczych. Jednocześnie nie porzucają prób współpracy, niezmiennie przekonując, że dialog społeczny leży we wspólnym interesie wszystkich stron, ułatwia osiąganie porozumienia i buduje wzajemne zaufanie.

– Dialog społeczny dotyczy praktycznie wszystkich dziedzin życia społeczno- gospodarczego, nie zaś wąsko pojmowanych stosunków przemysłowych. To nie tylko metoda wypracowania stopniowych reform i zmian ustawodawstwa, ale także możliwość szybkiego zastosowania niektórych rozwiązań zachęcających do większej aktywności zawodowej dzięki rozwiązaniom przyjmowanym na poziomie zakładu pracy –  mówi  prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan czynnie promuje ideę dialogu na szczeblu krajowym i regionalnym, inicjuje dyskusje i wystąpienia partnerów społecznych w ważnych kwestiach, reaguje na wyzwania współczesnego rynku pracy.

Uczestnicy dialogu społecznego wspierani są przez Norwegów w ramach programu „Dialog Społeczny – Godna Praca”, finansowanego poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021.

W projekcie „Wzmocnienie dialogu społecznego w Polsce – model inicjowania dialogu społecznego przez stronę pracodawców”, realizowanym w latach 2020-2022 w ramach wskazanego programu, Lewiatan podjął szereg działań na rzecz wypracowania nowych wzorców prowadzenia dialogu społecznego przez pracodawców.

Propozycje zmian w prawie, które mogą wzmocnić rolę dialogu społecznego, a także podsumowanie projektu znajdziesz tutaj: https://lewiatan.org/wiemy-jak-wzmocnic-dialog-spoleczny-w-polsce-podsumowujemy-projekt/

Konfederacja Lewiatan

 

Pogarszają się nastroje pracowników
18 października 2022

Pogarszają się nastroje pracowników

Ponad połowa ankietowanych twierdzi, że najpewniej nie będzie miała szansy na podwyżkę, a jedna piąta zdecydowała się na podjęcie dodatkowej pracy w celu zwiększenia dochodów. Pierwszy raz od zniesienia pandemicznych obostrzeń wzrosły też obawy przed zwolnieniami – pokazują wyniki 49. edycji Monitora Rynku Pracy realizowanego przez Instytut Badawczy Randstad we współpracy z Instytutem Badawczym Pollster.

Komentarz Roberta Lisickiego, dyrektora departamentu pracy Konfederacji Lewiatan

Nasz rynek pracy jest  jeszcze stabilny, wyjątkowo odporny  na zawirowania krajowe i międzynarodowe. O przyszłość swojej firmy nie obawia się większość badanych (65% badanych). Natomiast zmianie  ulegają nastroje pracowników na co wskazują odpowiedzi dotyczące ryzyka utraty pracy, szansy na podwyżkę wynagrodzenia czy przyczyn rotacji.

Zmiana nastrojów w związku z obawami o przyszłość, widoczna jest również we wskazywanych kryteriach wyboru nowego pracodawcy. Przy ocenie zmiany pracy zdecydowana większość pracowników, bo aż 85% zwraca uwagę na formę zatrudnienia. Istotnie częściej zwracają na to uwagę kobiety (88%) niż mężczyźni (82%).

Dane dotyczące migracji zarobkowej powinny zwrócić szczególną uwagę. W 2022 roku, podobnie jak w poprzednich latach, wyjazd do pracy za granicę planuje co czwarty badany pracownik. Tym razem jednak znacząco więcej osób planuje wyjazd na stałe, a raptem 1 proc. deklaruje, że będzie on trwał określony czas. To kolejny sygnał pogarszających się nastrojów. Jednocześnie to duża potencjalnie strata dla krajowego rynku pracy, który w wielu sektorach wciąż odnotowuje znaczne braki kadrowe. Pośród osób rozważających migrację duży udział stanowią osoby wykwalifikowane, szczególnie z wykształceniem wyższym, przeważają osoby młode. Będą to osoby z inicjatywą, nie obawiające się nowych wyzwań co będzie przekładało się na „drenaż” krajowego kapitału ludzkiego.

Konfederacja Lewiatan