Propozycja poprawki do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
19 listopada 2020

Propozycja poprawki do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

W nawiązaniu do planowanego w dniu 18 listopada 2020 r. posiedzenia senackiej Komisji Budżetu
i Finansów Publicznych, podczas którego rozpatrzona zostanie ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy
o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 249, druki sejmowe nr 642, 675 i 675-A), przedstawiamy propozycję zmiany dotyczącej planowanego opodatkowania spółek komandytowych podatkiem CIT.
W imieniu tysięcy polskich przedsiębiorców apelujemy o przyjęcie proponowanej zmiany.

Konfederacja Lewiatan

Pobierz pełną treść
Konfederacja Lewiatan
EKES rozpoczął nową kadencję
19 listopada 2020

EKES rozpoczął nową kadencję

Październikowa sesja EKES potwierdziła poprzednio dokonany wybór na przewodniczącą EKES: została nią Christa Schweng z Austrii, członkini grupy pracodawców, a w poprzedniej kadencji przewodnicząca sekcji SOC. Podczas sesji potwierdzono lub uzupełniono wybory na wiele innych funkcji w Komitecie.

 

Przewodniczącym Grupy Pracodawców został przedstawiciel Malty – Stefano Mallia. Członkowie polskiej delegacji w grupie pracodawców to:

Prof. Jan Klimek (ZRP): członek sekcji INT i SOC oraz Komitetu Konsultacyjnego ds. relacji EU-Turcja

Jacek Krawczyk (Lewiatan): członek sekcji REX i TEN oraz  Komitetu Konsultacyjnego ds. relacji EU-Singapur

Zastępczynią członka jest Kinga Grafa, szefowa biura Lewiatana w Brukseli i Stała przedstawicielka w BusinessEurope

Dr Marcin Nowacki (ZPP): członek sekcji REX i TEN, Obserwatorium Jednolitego Rynku i Cyfrowej Transformacji, Komitetu Konsultacyjnego ds. Partnerstwa Wschodniego oraz Komitetu Konsultacyjnego EU-Ukraina

Janusz Pietkiewicz (Pracodawcy RP): wiceprzewodniczący sekcji ECO, członek sekcji NAT, wiceprzewodniczący Obserwatorium Zrównoważonego Rozwoju, członek Grupy ds. Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej

Lech Pilawski (Lewiatan): członek sekcji INT, SOC i CCMI, przewodniczący Obserwatorium Rynku Pracy, członek Prezydium Grupy Pracodawców, Grupy Łącznikowej, Komitetu ds. Monitoringu Politycznego EKES-Komitet Regionów i Grupy ds. Równości

Zastępcą członka jest Adam Dorywalski z brukselskiego biura Lewiatana.

Krzysztof Ostrowski (BCC): członek sekcji ECO i TEN, Komitetu Konsultacyjnego ds. relacji UE- kraje Afryki, Karaibów i Pacyfiku oraz Grupy IT i Grupy Ad Hoc ds. Semestru Europejskiego

Tomasz Wróblewski (ZPP): członek sekcji ECO i REX, Komitetu Konsultacyjnego UE-Chiny, Komitetu ds. Komunikacji oraz Grupy tematycznej dot. imigracji i integracji.

Co ważne, w trakcie kadencji można zmieniać swoje wybory sekcji w miarę wolnych miejsc.

Zmiana mandatu nie przerywa działań merytorycznych Komitetu, grupy studyjne pracują nad projektami opinii i raportów, choć z powodu zmian personalnych czasami zmienia się sprawozdawca opinii i wówczas powołuje się sprawozdawcę generalnego. To co z pewnością ma wpływ na opinie, a przynajmniej powinno mieć wpływ to fakt, że odnoszą się one np. do propozycji Komisji Europejskiej z wiosny 2020 czyli sprzed pandemii, a w opiniach nie poświęca się temu istotnej uwagi, jakby nic się nie stało. Tak więc ciągle bardzo twardo są stawiane przez przedstawicieli związków zawodowych (grupa II) i reprezentację tzw. innych interesów (grupa III) postulaty, które w obecnej rzeczywistości są od niej oderwane. Do takich należą postulaty szybkiego ustalenia wspólnych, europejskich ram prawnych dla płacy minimalnej, ubezpieczenia od bezrobocia, dochodu gwarantowanego, zapewnienia reprezentacji w zarządach i radach nadzorczych firm, ugruntowania praktyki rokowań i układów zbiorowych. Sprawozdawcy  i przedstawiciele tych dwóch grup zapominają o codziennie traconych miejscach pracy, o upadaniu firm i całych branż, o ogromnych deficytach finansów publicznych krajów członkowskich i samej Unii, która się zadłuża, o niezbędnej konkurencyjności unijnej gospodarki, dodatkowo zakłóconej potencjalnymi skutkami Brexitu bez umowy. Pierwsze starcie już nie długo, podczas grudniowej sesji plenarnej EKES.

Lech Pilawski, lpilawski@konfederacjalewiatan.pl
Więcej: www.eesc.europa.eu

Skróty:
Sekcja ECO – ds. Unii Gospodarczej i Walutowej oraz Spójności Gospodarczej i Społecznej
Sekcja INT – ds. Jednolitego Rynku, Produkcji i Konsumpcji
Sekcja NAT – ds. Rolnictwa, Rozwoju Wsi i Środowiska Naturalnego
Sekcja REX – ds. Stosunków Zewnętrznych
Sekcja SOC – ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Obywatelstwa
Sekcja TEN – ds. Transportu, Energii, Infrastruktury i Społeczeństwa Informatycznego
CCMI – Komitet Konsultacyjny ds. Zmian w Przemyśle

 

Konfederacja Lewiatan

Jednolity rynek potrzebuje szybszych działań
19 listopada 2020

Jednolity rynek potrzebuje szybszych działań

Pandemia koronawirusa i nagłe zamykanie granic pomiędzy państwami członkowskimi skutkowało przerwaniem bądź spowolnieniem kluczowych łańcuchów dostaw oraz zakłóciło funkcjonowanie milionów pracowników transgranicznych i delegowanych, tym samym dodatkowo osłabiając unijną gospodarkę.

 

To unaoczniło nam jak ważne jest opracowywanie skoordynowanego podejścia pomiędzy państwami członkowskimi dotyczące tymczasowego przywracania kontroli granicznych w nadzwyczajnych sytuacjach, ale także jak istotne jest w ogóle dalsze pogłębienie jednolitego rynku, który będąc główną siłą napędową gospodarki UE, powinien przyspieszyć proces jej odbudowy po kryzysie wywołanym pandemią.

Mając to na uwadze, wraz z przemówieniem o Stanie Unii Europejskiej we wrześniu przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen opublikowała list intencyjny skierowany do prezydencji Rady UE (Kanclerz Merkel) i Parlamentu Europejskiego (Przewodniczący Sassoli). Przewodnicząca Komisji słusznie stwierdziła, że „jednolity rynek to okazja – dla konsumenta, aby uzyskać korzystny stosunek jakości do ceny, dla przedsiębiorstwa, które może sprzedawać w dowolnym miejscu w Europie, oraz dla przemysłu, który może zwiększyć swoją globalną konkurencyjność” i obiecała „dać mu impuls”. Część jej planu, mianowicie w ramach rozdziałów dot. Europejskiego Zielonego Ładu i Europy dostosowanej do ery cyfrowej, zawiera środki dotyczące jednolitego rynku. Jednak w rozdziale poświęconym „gospodarce, która działa na rzecz ludzi” nie zaproponowano szerszego zestawu środków pogłębiających jednolity rynek.

Także we wrześniu Rada UE ds. Konkurencyjności przyjęła konkluzje w sprawie pogłębionego jednolitego rynku na rzecz silnego ożywienia gospodarczego oraz konkurencyjnej i zrównoważonej Europy. Chociaż niektóre z postulatów zgłaszane przez Konfederację Lewiatan i BusinessEuorpe (europejska federacja zrzeszająca organizacje pracodawców z całej Europy, w tym Konfederację Lewiatan) zostały uwzględnione w konkluzjach i istnieje wyraźna zgoda co do tego, że nie wystarczy jedynie przywrócić jednolitego rynku do stanu sprzed pandemii jeśli chcemy odnieść sukces w ekologicznej i cyfrowej transformacji, to tak samo jak w liście intencyjnym Przewodniczącej Komisji, brakuje wyraźnych zobowiązań dot. pogłębiania jednolitego rynku. Tak naprawdę Rada ograniczyła się do wymienienia jednego konkretnego środka – wezwania Komisji do przygotowania kolejnego „strategicznego” sprawozdania, które powinno być sporządzane co roku. Dużo uwagi w konkluzjach Rady poświęca się procesowi i roli nowo utworzonej grupy zadaniowej ds. egzekwowania przepisów jednolitego rynku (z ang. SMET), która ma nadzorować usuwanie barier oraz zapobiegać tworzeniu nowych przepisów tworzących owe bariery. Ciężko jednak na ten moment przewidzieć, czy będzie ona tylko kolejnym forum dyskusyjnym, czy też będzie miała realny wpływ na podejmowane w UE decyzje.

16 listopada br. odbyło się posiedzenie Komitetu ds. Rynku Wewnętrznego BusinessEurope, na które zaproszeni zostali europosłowie zasiadający w Komisji ds. Rynku Wewnętrznego (IMCO): Dita Charanzova z Renew Europe, Christel Schaldemose z Socjalistów i Andreas Schwab z Chadeków. Wszyscy troje mówili o tym, że dalsze zacieśnianie jednolitego rynku, w tym tego cyfrowego, cieszy się pełnym poparciem ich grup politycznych, które zdają sobie doskonalę sprawę z tego jak jest to ważne dla osiągniecia trwałej odbudowy gospodarczej po pandemii w UE. Zwrócili jednak słusznie uwagę na tendencje protekcjonistyczne w wielu państwach członkowskich, które bardzo niechętnie odnoszą się do znoszenia barier na jednolitym rynku, przede wszystkim tych dotyczących swobodnego transgranicznego świadczenia usług. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w programie prac Komisji na rok 2021, który przewiduje wycofywanie inicjatyw z zakresu usług (notyfikacje niektórych profesji, e-karta), nie proponując nowych ambitnych projektów w tym obszarze.

W związku z tym pomimo bardzo głośnych i śmiałych deklaracji dot. istoty pogłębiania jednolitego rynku dla odbudowy gospodarczej UE po pandemii, wyraźnie widać brak pomysłu i woli politycznej ze strony Komisji, Parlamentu i Rady, aby tego dokonać.

Na spotkaniu 16 listopada BusinessEurope wybrało priorytety dot. działań z zakresu jednolitego rynku, które pokrywają się z priorytetami Lewiatana tj.:

Sprawy cyfrowe:

 • Rozporządzenie ramowe dotyczące Sztucznej Inteligencji (legislacyjne, 2021 r.)
 • Dyrektywa w sprawie odpowiedzialności cywilnej za Sztuczną Inteligencję (legislacyjne, 2021 r.)
 • Zmiana dyrektywy o handlu elektronicznym/prawa o usługach cyfrowych (legislacyjne, IV kw. 2020 r.)
 • Akt o danych prywatnych (legislacyjne, w tym ocena skutków, art. 114 TFUE, III kw. 2021 r.)
 • Rozporządzenie w sprawie zarządzania danymi (legislacyjne, IV kw. 2020 r.)
 • E-prywatność (legislacyjne, zablokowane w Radzie)

Sprawy transportowe:

 • Strategia inteligentnej i zrównoważonej mobilności (nie-legislacyjna, IV kw. 2020 r.)
 • Plan działania w sytuacjach nadzwyczajnych w kontekście Covid-19 (nie-legislacyjny, pierwszy kwartał 2021 r.)
 • Przegląd dyrektywy w sprawie inteligentnych systemów transportowych, w tym inicjatywa dotycząca biletów multimodalnych (III kw. 2021 r.) – ogłoszony w liście intencyjnym.
 • Zmiana rozporządzenia w sprawie transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) (III kw. 2021 r.)
 • Unijna inicjatywa na rzecz korytarza kolejowego w 2021 r., w tym zmiana rozporządzenia w sprawie kolejowego korytarza towarowego oraz działania mające na celu rozwój kolei pasażerskich (III kw. 2021 r.)

Towary:

 • Wytyczne dotyczące ról i obowiązków w normach zharmonizowanych (nie-legislacyjne, w toku)
 • Zmiana dyrektywy w sprawie odpowiedzialności za produkt
 • Przegląd dyrektywy w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (legislacja, 2021 r.)
 • Inicjatywa na rzecz polityki dotyczącej zrównoważonych produktów, w tym zmiana dyrektywy w sprawie eko-opakowania (IV kw. 2021 r.)
 • Nowe wymogi dotyczące wzorów i prawa konsumentów w zakresie elektroniki (legislacyjny, art. 114 TFUE, IV kw. 2021 r.)
 • Przegląd dyrektywy w sprawie maszyn 2006/42/WE – (legislacyjny, II kw. 2021 r.)
 • Ocena „Nowych ram prawnych dla produktów” (ocena nie-legislacyjna – decyzja nr 768/2008/WE w sprawie wspólnych ram dotyczących wprowadzania produktów do obrotu, przepisów akredytacji i oznakowania CE zawartych w rozporządzeniu (WE) nr 765/2008)

Zamówienia publiczne:

 • Działania następcze w związku z białą księgą w sprawie subsydiów zagranicznych – zamówienia publiczne (legislacyjne, II kw. 2021 r.)
 • Inicjatywa na rzecz ekologicznych zamówień publicznych (legislacyjna)

Zarządzanie UE

 • 2030 Cele cyfrowe (nie-legislacyjne, I kw. 2021 r.)
 • Zgoda na program lepszego stanowienia prawa przez wszystkie instytucje UE
 • Zaufana i bezpieczna europejska identyfikacja elektroniczna (legislacyjna, art. 114 TFUE, I kw. 2021 r.)
Adam Dorywalski, biuro Konfederacji Lewiatan w Brukseli
Konfederacja Lewiatan
Dyrektywa ws. bezpieczeństwa produktów – podsumowanie konsultacji Komisji Europejskiej
18 listopada 2020

Dyrektywa ws. bezpieczeństwa produktów – podsumowanie konsultacji Komisji Europejskiej

Od czerwca do października br. Komisja Europejska prowadziła konsultacje dotyczące dyrektywy w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (2001/95/WE). Konsultacje te miały na celu dokonanie przeglądu treści dyrektywy, uwzględniając kwestie takie jak: odniesienie się do zagadnień  związanych  z nowymi technologiami i sprzedażą internetową, podjęcie próby zapewnienia lepszego  egzekwowania bezpieczeństwa, a także skuteczniejszy i spójniejszy nadzór rynku.

 

Zakresem przeglądu objęto również poprawę mechanizmów odnoszących się do wycofywania niebezpiecznych produktów z rynku. Przyjęcie zmian przez Komisję Europejską planowane jest na drugi kwartał 2021r.

Konfederacja Lewiatan aktywnie uczestniczyła w tych konsultacjach, przygotowując stanowisko odzwierciedlające interesy i potrzeby naszych firm członkowskich, w którym stwierdzono, że  dyrektywa w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów zasadniczo stanowi skuteczne ramy zapewniające bezpieczeństwo produktów w kontekście produktów konsumenckich, biorąc pod uwagę fakt, że przez prawie 20 lat zagadnienia te nie były regulowane za pomocą bardziej szczegółowych  przepisów sektorowych na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej. Podkreślono, że przepisy dotyczące bezpieczeństwa produktów mają zastosowanie do środowisk offline i online, a zatem nie są potrzebne żadne dodatkowe przepisy koncentrujące się na kanałach online. Niemniej jednak, zasadnym było stwierdzenie, że obecnie istnieją jednak pewne złożone wyzwania, przede wszystkim technologiczne, które nie są aktualnie odpowiednio uregulowane prawnie. W konsekwencji umożliwiają one dotarcie niebezpiecznych produktów do konsumentów, zarówno w internecie, jak i poza nim. Zdaniem Konfederacji Lewiatan te istniejące luki należy wyeliminować.

Co więcej, wyrażono opinię że wyzwania związane z bezpieczeństwem produktów dotyczące  sprzedaży internetowej należy skonfrontować z doświadczeniami wynikającymi z istniejących dobrowolnych zobowiązań, takich jak choćby Protokół ustaleń w sprawie sprzedaży podrobionych towarów w internecie (Memorandum of understanding on the online sale of counterfeit goods) czy też Product Safety Pledge. Inicjatywy te powinny zostać bezsprzecznie wzmocnione i dalej rozszerzane. Dodatkowo, zdaniem Konfederacji Lewiatan, za jedną z najważniejszych kwestii związanych ze skutecznością dyrektywy w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów uznać należy poprawę jej przepisów wykonawczych, w szczególności w odniesieniu do produktów przywożonych spoza Unii Europejskiej. Dialog i lepsza współpraca między właściwymi organami ma, w tym kontekście, zasadnicze znaczenie dla wzmocnienia nadzoru rynku.

Przegląd omawianej dyrektywy nie może zostać dokonany z wyłączeniem wniosków pochodzących z przeglądu innych regulacji, które przedmiotowo skupiają się na produktach. Przykładowo uwzględnić należy rezultaty przeglądu dyrektywy w sprawie odpowiedzialności za produkty (Product Liability Directive), dyrektywy w sprawie maszyn (Machinery directive) czy choćby dyrektywy w sprawie urządzeń radiowych (Radio equipment directive). Ponadto, za niemożliwe należy uznać dokonanie przeglądu dyrektywy z pominięciem regulacji odnoszących się do cyberbezpieczeństwa bądź też sztucznej inteligencji.  Uznano zatem, iż przegląd dyrektywy w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów powinien uwzględniać potencjalne zagrożenia, które prowadzą do nowego, niespotykanego dotychczas zastosowania nowych technologii, gdyż odmienne zastosowania mogą prowadzić do powstania różnych poziomów ryzyka. W rezultacie, sprowadza się to do zasadniczo różniących się od siebie podejść.

Pobierz pełną treść stanowiska Konfederacji Lewiatan (materiał w jęz. angielskim)

 

Elżbieta Dziuba, ekspertka Konfederacji Lewiatan

 

Konfederacja Lewiatan

Weto unijnego budżetu zaszkodzi polskim przedsiębiorcom
18 listopada 2020

Weto unijnego budżetu zaszkodzi polskim przedsiębiorcom

• Polska wetując budżet UE może stracić nawet 27,8 mld euro w formie grantów. Nie będzie też mogła zaciągnąć preferencyjnych pożyczek na kwotę 32 mld euro. Nie trafią do nas również pieniądze na żadne nowe projekty w polityce spójności – wynika z wyliczeń Konfederacji Lewiatan.
• Weto pogorszy wizerunek naszego kraju, zaszkodzi przedsiębiorcom i finansom publicznym.

W poniedziałek Polska i Węgry nie zgodziły się na pakiet finansowy, który obejmuje prawie 1,1 bln euro w nowym budżecie UE na lata 2021-2027 i 750 mld euro w funduszu odbudowy gospodarki po pandemii. Oba kraje kontestują bowiem zasadę „pieniądze za praworządność”, która pozwalałaby na zawieszenie unijnych funduszy tym krajom, które nie przestrzegają praworządności. Polsce obiecano łącznie 127,5 mld euro w dotacjach i 32 mld euro w pożyczkach. W przypadku zablokowania funduszu odbudowy gospodarki możemy stracić 27,8 mld euro w formie dotacji.

Sprzeciw Polski i Węgier nie oznacza jeszcze ostatecznego weta. Trwa poszukiwanie kompromisu. We wtorek rozmawiali na ten temat ministrowie ds. europejskich państw UE, w czwartek planowany jest wideoszczyt przywódców.

– Polska wiele ryzykuje. Może znacznie później otrzymać pieniądze na odbudowę gospodarki po pandemii, a w skrajnym przypadku nawet je utracić. Pogorszy swój i tak nadszarpnięty wizerunek w UE i wiarygodność biznesową, co nie pozostanie bez wpływu na zaufanie inwestorów do naszego kraju oraz poziom inwestycji. Ostateczne polskie weto zaszkodziłoby gospodarce, przedsiębiorcom i naszym finansom publicznym. Mam nadzieję, że rząd ma tego świadomość i siądzie do rozmów z unijnymi partnerami w poszukiwaniu kompromisu – mówi Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan.

Warto wiedzieć, że nasze firmy, czy też jednostki naukowe mogą również korzystać z funduszy paneuropejskich programów, które nie przysługują Polsce, ale można ubiegać się o nie w ramach konkursów. Są to przede wszystkim Horyzont Europa (76 mld euro z WRF + 5 mld euro Fundusz Odbudowy) oraz InvestEU (2,8 mld euro z WRF i 5,6 mld euro z Funduszu Odbudowy). Osiągnięte ostatnio porozumienie między Radą i Parlamentem Europy zakłada m.in. dodatkowo 15 mld euro więcej na naukę, zdrowie i edukację poprzez wzmocnienie programów Horyzont Europa, EU4Health i Erasmus+. Te pieniądze też mogą być zagrożone.

Konfederacja Lewiatan

Stanowisko w sprawie rocznej sprawozdawczości firm audytorskich
16 listopada 2020

Stanowisko w sprawie rocznej sprawozdawczości firm audytorskich

W związku z konsultacjami projektu rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie rocznej sprawozdawczości firm audytorskich, Konfederacja Lewiatan przedstawia swoje stanowisko.

Konfederacja Lewiatan

Pobierz pełną treść
KL/537/373/AZ/2020
Stanowisko do koncepcji Kodeksu Usług Cyfrowych (Digital Services Act and Digital Markets Act)
16 listopada 2020

Stanowisko do koncepcji Kodeksu Usług Cyfrowych (Digital Services Act and Digital Markets Act)

W związku z planowany posiedzeniem połączonych sejmowych Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii oraz Komisji do Spraw Unii Europejskiej, w trakcie którego zaopatrzeniu poddana zostanie informacja Ministra Cyfryzacji na temat stanowiska w sprawie prac nad Kodeksem Usług Cyfrowych (DSA), ze szczególnym uwzględnieniem ponownego otwarcia dyrektywy w sprawie handlu elektronicznego (2000/31/WE) oraz znaczenia tych regulacji dla rozwoju polskiego sektora cyfrowego i nowoczesnych technologii, Konfederacja Lewiatan przedstawia swoje stanowisko do koncepcji Kodeksu.

Konfederacja Lewiatan

Pobierz pełną treść
KL/536/372/AM/2020
Badanie Lewiatana: Europejski Zielony Ład – czego oczekuje Twoja firma?
16 listopada 2020

Badanie Lewiatana: Europejski Zielony Ład – czego oczekuje Twoja firma?

Przed grudniowym Szczytem Rady Europejskiej chcemy poznać opinię polskiego biznesu na temat Europejskiego Zielonego Ładu. Pozwoli nam to skuteczniej zabiegać o ważne dla Państwa firm rozwiązania na szczeblu krajowym i europejskim.

 

Proces transformacji energetycznej i technologicznej oznacza szereg wyzwań dla przedsiębiorców. To także moment, w którym należy zabiegać o korzystne regulacje dla biznesu na europejskim forum w Brukseli.

WEŹ UDZIAŁ W BADANIU

Ankieta dostępna będzie do 20 listopada, a wyniki przedstawimy na przełomie listopada i grudnia, podczas webinariów Lewiatana poświęconych sprawom Europejskiego Zielonego Ładu, na które już dziś serdecznie zapraszamy.

W sprawie ankiety oraz innych tematów związanych z Europejskim Zielonym Ładem, zachęcamy do kontaktu z Dorotą Zawadzką-Stępniak, dyrektor Departamentu Energii i Zmian Klimatu dzawadzka-stepniak@konfederacjalewiatan.pl

 

Konfederacja Lewiatan

Pismo dot. treści ust. 4a art. 9c projektu ustawy prawo energetyczne
13 listopada 2020

Pismo dot. treści ust. 4a art. 9c projektu ustawy prawo energetyczne

Przedstawiamy stanowisko Konfederacji Lewiatan wobec projektu ustawy prawo energetyczne.

Konfederacja Lewiatan

Pobierz pełną treść
KL/533/369/DZS/2020
Stanowisko – nowe prawo zamówień publicznych
13 listopada 2020

Stanowisko – nowe prawo zamówień publicznych

W związku z nowym prawem zamówień publicznych, które wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r., w przedstawiamy propozycję Konfederacji Lewiatan dotyczącą wykreślenia jednej z przesłanek wykluczenia z zamówienia publicznego na okres 3 lat – zawarcia układu z wierzycielami.

Konfederacja Lewiatan

Pobierz pełną treść
KL/534/370/KK/2020