Uwagi do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie niektórych podatników i płatników
30 listopada 2020

Uwagi do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie niektórych podatników i płatników

W nawiązaniu do skierowania do konsultacji społecznych projektu rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo, przedstawamy uwagi Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan

Pobierz pełną treść
KL/562/404/1754/PP/2020
Rada Przedsiębiorczości: Stanowcze NIE dla odrzucenia unijnego budżetu
30 listopada 2020

Rada Przedsiębiorczości: Stanowcze NIE dla odrzucenia unijnego budżetu

Rada Przedsiębiorczości stanowczo protestuje przeciwko rządowym planom zablokowania budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Stanowisko deklarowane przez rząd Mateusza Morawieckiego jest sprzeczne z interesem narodowym i polską racją stanu. Przekreśla również szanse na szybkie wyjście z kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią COVID-19.

Apel Rady Przedsiębiorczości pobierz tutaj

Apel w języku angielskim

Zablokowanie unijnego budżetu będzie miało katastrofalne skutki dla Polski – zarówno jeśli chodzi o sytuację wewnętrzną, jak i międzynarodową. W efekcie tej decyzji ucierpi większość grup społecznych: budżet unijny zostanie ograniczony do minimalnych wydatków, co oznacza, że możemy zapomnieć o środkach na inwestycje, wypłatach z funduszu spójności, z którego korzystają uboższe regiony, wsparciu rozwoju obszarów wiejskich, programach naukowo-badawczych czy edukacyjnych. Co więcej, rząd chce pozbawić Polaków dostępu do wartego blisko 800 mld euro specjalnego funduszu Next Generation EU, którego celem jest ożywienie gospodarek krajów członkowskich poturbowanych obecnym kryzysem. To Polska i kraje naszego regionu najbardziej skorzystają z tego funduszu, nawet 4-krotnie więcej niż kraje bogate, takie jak Francja czy Holandia. W szczytowym momencie absorpcji tych środków nasz PKB zwiększyłby się nawet o 3,5 proc., a w długim okresie poziom PKB trwale powiększyłby się nawet o 2 proc. Odrzucenie tych możliwości rozwoju to cios wymierzony bezpośrednio w polskie firmy, gospodarstwa wiejskie, samorządy, służbę zdrowia i inne usługi publiczne. Skąd weźmiemy środki? Przy obecnym deficycie finansów publicznych i wyczerpaniu zasobów budżetowych, decyzja rządu może oznaczać jedno: konieczność podwyższenia podatków, czyli kolejne uderzenie w polskich obywateli – napisali w stanowisku ABSL, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Krajowa Izba Gospodarcza, Konfederacja Lewiatan, Polska Rada Biznesu, Pracodawcy RP, Związek Banków Polskich, BCC i Związek Rzemiosła Polskiego.

W normalnych warunkach za podjęciem takiej decyzji – decyzji, która na wiele lat zmniejszy zarobki, poziom życia, zasoby i możliwości rozwojowe milionów Polaków – powinny stać poważne przesłanki dyktowane racją stanu. Tymczasem wyjaśnienia, które podaje rząd, są w najlepszym wypadku świadectwem niekompetencji: twierdzenie, że uzależnienie wypłaty funduszy od przestrzegania zasad praworządności jest ingerencją w suwerenność Polski, opiera się na rażącym przeinaczeniu krytykowanych zapisów. Po pierwsze, praworządność – zdefiniowana w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej i doprecyzowana kolejnymi wyrokami międzynarodowych trybunałów – nie jest instrumentem wywierania wpływu politycznego, ale zbiorem formalnych zasad, które mają zapewnić ochronę podstawowych praw obywateli, legalność działań władzy i bezstronność wymiaru sprawiedliwości. Po drugie, mechanizm łączenia wypłat z funduszy UE z praworządnością, na który przystało 25 państw członkowskich, został ograniczony jedynie do kwestii finansowych: chodzi o należyte zarządzanie środkami pochodzącymi z tych funduszy, nie zaś ogólne naruszenia praworządności.

Stanowisko polskiego rządu nie ma więc uzasadnienia ani z prawnego, ani z ekonomicznego punktu widzenia. Niesie też z sobą fatalne konsekwencje dla relacji międzynarodowych. Lekkomyślną decyzją, wynikającą wyłącznie z międzypartyjnych rozgrywek w obozie władzy, utrudnimy wyjście z kryzysu nie tylko samym sobie, lecz także wszystkim krajom należącym do europejskiej Wspólnoty. Brak solidarności w tym trudnym czasie uderza w wizerunek i dorobek historyczny naszego kraju, który 30 lat temu pokazał Europie jak ważne są współpraca i zjednoczenie. Skazujemy się w ten sposób na utratę kolejnych sojuszników i marginalizację. Istnieje realne ryzyko, że rządy innych państw porozumieją się w sprawie programów pomocowych z pominięciem Polski.

Dlatego żądamy wycofania deklaracji o zablokowaniu przez Polskę unijnego budżetu i dołączenia do grona 25 krajów popierających jego obecny kształt. Jako reprezentanci biznesu generującego ok. 70% krajowego PKB apelujemy do proeuropejskich przedstawicieli koalicji rządzącej o zatrzymanie marszu w kierunku narodowej katastrofy – napisała Rada Przedsiębiorczości.

Konfederacja Lewiatan

Stanowisko w sprawie Modelu Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (ROP)
27 listopada 2020

Stanowisko w sprawie Modelu Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (ROP)

W oczekiwaniu na propozycję ustawy Ministerstwa Klimatu i Środowiska, mającej dać podstawę do wdrożenia w Polsce modelu Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta zgodnie z wymogami znowelizowanej w 2018 r. dyrektywy o odpadach 2008/98/WE, przedstawiamy w załączeniu stanowisko Konfederacji Lewiatan w sprawie Modelu Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (ROP) – założenia do nowego systemu ROP w Polsce.

Konfederacja Lewiatan

Pobierz pełną treść
KL/559/401/DZS/2020
Posiedzenie Zespołu ds. ubezpieczeń społecznych RDS
27 listopada 2020

Posiedzenie Zespołu ds. ubezpieczeń społecznych RDS

Proponowany porządek obrad:

  1. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie nadania statutu Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – wypracowanie stanowiska Zespołu.
  2. Rozpoczęcie analizy systemu ubezpieczeń społecznych.
  3. Sprawy różne.

Konfederacja Lewiatan

Uwagi do projektu rozporządzenia w sprawie recept
27 listopada 2020

Uwagi do projektu rozporządzenia w sprawie recept

W odpowiedzi na pismo z dnia 17 listopada 2020 r., znak: PLO.0210.3.2020.PR, w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept, w załączeniu przesyłam uwagi Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan

Pobierz pełną treść
KL/561/403/1761/KO/2020
Bruksela: Nowy mechanizm do zgłaszania barier w handlu
26 listopada 2020

Bruksela: Nowy mechanizm do zgłaszania barier w handlu

Komisja Europejska uruchomiła nowy, scentralizowany na poziomie DG Trade system skarg (Single Entry Point) służący do zgłaszania barier w handlu w dostępie do rynków krajów trzecich oraz naruszeń zobowiązań w zakresie handlu i zrównoważonego rozwoju zawartych w umowach handlowych UE (efektywniejsze egzekwowanie i implementacja FTAs) oraz w ramach ogólnego systemu preferencji (GSP).

 

Składanie skarg odbywa się poprzez portal Access2Markets:  https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/contact-form

Więcej informacji Komisji Europejskiej ws. uruchomienia Single Entry Point:

Procedura składania skarg jest dedykowana dla administracji państw członkowskich UE, indywidualnych przedsiębiorstw, stowarzyszeń biznesowych/handlowych, organizacji społeczeństwa obywatelskiego i obywateli UE.

Składanie skarg na poziomie UE będzie skutecznym narzędziem bezpośredniego informowania KE ws. utrudnień w handlu dla unijnych, w tym polskich eksporterów na rynki krajów trzecich i podejmowania szybkich działań zaradczych po stronie KE.

 

Konfederacja Lewiatan

Stanowisko Konfederacji Lewiatan w sprawie ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzys
24 listopada 2020

Stanowisko Konfederacji Lewiatan w sprawie ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzys

W nawiązaniu do prowadzonych prac nad ustawą z dnia 19 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 262), przedstawiamy uwagi Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan

Pobierz pełną treść
KL/551/395/RL/2020
e-Akademia Lewiatana: Zatory płatnicze – kluczowe aspekty nowych przepisów
24 listopada 2020

e-Akademia Lewiatana: Zatory płatnicze – kluczowe aspekty nowych przepisów

Uwagi do Zielonej Księgi opodatkowania holdingów
20 listopada 2020

Uwagi do Zielonej Księgi opodatkowania holdingów

W nawiązaniu do prekonsultacji Zielonej księgi zmian podatkowych w zakresie opodatkowania holdingów, przedstawiamy uzupełnienie pisma Konfederacji Lewiatan z dnia 23 października 2020 r., znak KL/449/350/PP/2020. Jednocześnie wyrażamy chęć i gotowość do współpracy i przedstawienia dodatkowych uwag po przeprowadzeniu konsultacji z zainteresowanymi przedsiębiorcami.

Konfederacja Lewiatan

Pobierz pełną treść
KL/544/388/PP/2020
Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw z dnia 13 października br. (UC 43)
20 listopada 2020

Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw z dnia 13 października br. (UC 43)

W odpowiedzi na prowadzone konsultacje publiczne projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw z dnia 13 października br. (UC 43), przedstawiamy uwagi Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan

Pobierz pełną treść
KL/545/389/DZS/2020