Prognozy 2024. Szybszy wzrost PKB, niższa inflacja, wyższe inwestycje
29 grudnia 2023

Prognozy 2024. Szybszy wzrost PKB, niższa inflacja, wyższe inwestycje

W przyszłym roku wzrost PKB będzie oscylował w okolicach 2,4-2,8%, inflacja wyniesie ok. 6%, inwestycje wzrosną o 4,5%, szybko będą rosły wynagrodzenia – prognozuje Mariusz Zielonka, ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan.

Gospodarczo mijający rok nas nie rozpieszczał. Pierwsze dwa kwartały zakończyliśmy spadkami PKB. W międzyczasie odnotowaliśmy historycznie rekordową inflację. Trzeci kwartał to jednak światełko w tunelu i oznaki niewielkiego, ale jednak ożywienia gospodarczego. Ostatecznie PKB średnio w całym mijającym roku będzie na niewielkim plusie, oscylującym w granicach 0,3%, przy cały czas wysokiej średniorocznej inflacji sięgającej zapewne 12%.

Ruszy konsumpcja

– Firmy oczekują, że mimo wszystko w 2024 r. ruszy ponownie konsumpcja wewnętrzna, która jednocześnie zrekompensuje brak nowych zamówień z zagranicy. Przyszły rok bowiem w Niemczech, u naszego głównego partnera handlowego nie zapowiada się najlepiej. Tym samym będziemy średniorocznie doświadczać przewagi importu (aby zaspokoić popyt krajowy) nad eksportem – mówi Mariusz Zielonka.

KPO napędzi inwestycje

– Kołem zamachowym gospodarki będą środki z KPO. Ten zastrzyk gotówki wpuszczonej w obieg gospodarczy przyniesie widoczny wzrost inwestycji. Oczekujemy, że wzrosną one w granicach 4,5% rocznie. Nadal bowiem będziemy doświadczać swoistego boomu w napływie inwestycji zagranicznych. Szczególnie, że sentyment na rynkach wobec Polski się wyraźnie poprawił – dodaje Mariusz Zielonka.

Wzrost PKB przyspieszy

To wszystko w połączeniu z konsumpcją zapewne dźwignie wzrost gospodarczy. Przy stałej sytuacji geopolitycznej możemy oczekiwać, że wzrost PKB będzie oscylował w okolicach 2,4-2,8%. Nawet gdyby sytuacja geopolityczna nadal była tak napięta, jak obecnie, to wydaje się, że gospodarki (inwestorzy i rządy) dyskontują już pewne zmiany i wydarzenia. Innymi słowy żyjemy w niestabilnych czasach i wszyscy się już przyzwyczailiśmy, że chwilowa stabilizacja nawet złej sytuacji nie jest nam dana na dłużej niż kilka miesięcy.

Podwyższona inflacja i szybki wzrost płac

– Mimo wszystko 2024 r. przyniesie obywatelom i firmom również znacznie mniej zmartwień niż ostatnie 3 lata. Przede wszystkim będziemy nadal borykali się z podwyższoną inflacją, sięgającą pewnie średniorocznie nadal około 5,8%, ale też nie przewidujemy wyhamowania wzrostów wynagrodzeń. Te będą rosły szybciej niż inflacja. Oczywiście mówimy o średnich wzrostach, co nie jest miarą pozbawioną wad. Tempo wzrostu wynagrodzeń będzie silnie stymulowane przez kolejną podwójną podwyżkę płacy minimalnej. Skutkiem ubocznym szybszego wzrostu płac będzie poprawa nastrojów obywateli, a co za tym idzie wzrost skłonności do wydawania oszczędności – podkreśla Mariusz Zielonka.

Stabilizacja na rynku surowców

Czeka nas mniej zmartwień także z powodu stabilizacji sytuacji na rynkach surowcowych. Nie przewidujemy, że początek przyszłego roku przyniesie podobne perturbacje np. na rynku energii jak mijający rok. Ceny na giełdach światowych, w tym polskich, ustabilizowały się na wysokim poziomie, ale jest to koszt wydarzeń na świecie oraz prowadzonej na poziomie unijnym polityki klimatycznej.

Nadal jednak dużą niewiadomą dla gospodarki będzie sposób wyjścia z tarcz antyinflacyjnych. To, że powinien nastąpić ich kres jest raczej sprawą przesądzoną, otwartym pytaniem nadal pozostaje sposób jak to zrobić.

Konfederacja Lewiatan

 

 

 

 

 

Prognozy 2024. Nie bezrobocie, a brak pracowników największym problemem
28 grudnia 2023

Prognozy 2024. Nie bezrobocie, a brak pracowników największym problemem

Polska weszła w fazę rozwoju, w której nie bezrobocie, ale brak pracowników staje się strategicznym problemem gospodarki. Ograniczona podaż pracy jest wyzwaniem zarówno dla polityki rodzinnej i demograficznej, jak też bieżącym, związanym z migracjami zarobkowymi do Polski, polityką zatrudnienia i rynku pracy. Płace w 2024 roku będą rosły szybko - uważa prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.

Rynek pracy wciąż odczuwał będzie deficyt pracowników, a perspektywy demograficzne wskazują, że wchodzimy w etap szybko kurczących się zasobów pracy i jednoczesnego starzenia się pracowników. Oznacza to, że polityka zatrudnienia musi poszukiwać nowych sposobów zachęcania do pozostania na rynku pracy osób starszych, a równocześnie zachęcania do pracy osób biernych zawodowo tj. kobiet, osób niepełnosprawnych i starszych, przy niskim 5%, bliskim frykcyjnemu, poziomie bezrobocia. Pewne zasoby są nadal dostępne w województwach o wyższej stopie bezrobocia (warmińsko – mazurskie, podkarpackie, podlaskie), jednak w regionach przemysłowych jak dolnośląskie, wielkopolskie, czy mazowieckie i śląskie odczuwany jest bardzo silnie brak pracowników.

Potrzeba 2,5 mln pracowników cudzoziemskich

Aktualne jest wciąż znalezienie rozwiązań, które zwiększą dzietność i zachęcą dla łączenia obowiązków rodzinnych z zawodowymi. Jednak dziś, aby gospodarka w perspektywie 2024 i kolejnych lat była w stanie nadążać nad potrzebami produkcyjnymi i dynamicznym rozwojem usług, musimy aktywizować Polaków i zapewnić stały dopływ pracowników z zagranicy. Analitycy wskazują, że gospodarka rocznie potrzebuje ok. 2,5 mln pracowników cudzoziemskich, a zapotrzebowanie to  będzie wzrastać wraz z procesami demograficznego starzenia się. Usprawnienie pozyskiwania migrantów potrzebnych  dla rynku pracy jest wciąż jednym z warunków rozwoju i pozyskiwania inwestycji, ma też coraz większe znacznie dla poprawy sytuacji naszego systemu emerytalnego. Póki procesy transformacji technologicznej są wciąż ograniczone, strategia pozyskiwania zasobów pracy jest wciąż priorytetem  polityki zatrudniania.

Dobre perspektywy dla gospodarki

– Perspektywy gospodarcze Polski w następnych latach powinny się poprawiać. Po pierwsze, ze względu na lepszą koniunkturę na rynkach światowych i przesłanki ożywienia w strefie euro, licząc na to, że gospodarka niemiecka upora się z trudnościami. Po drugie, ze względu na perspektywy napływu do Polski środków unijnych, wreszcie korektach polityki gospodarczej, które sprzyjać będą wzrostowi inwestycji krajowych i napływu inwestycji zagranicznych. Lepiej też wyglądają szanse ograniczania inflacji, która powinna na koniec roku zmniejszyć się do ok. 4%, przy średniorocznym poziomie  ponad 6%, a w perspektywie kolejnych lat jest nadzieja, że zbliżać się będzie do celu inflacyjnego. Niestety duża dynamika wzrostu płacy minimalnej w 2024 roku tj. ok. 18% wpływać będzie na wzrost płac w całej gospodarce. Musimy się też liczyć z bardzo niekorzystnym  zjawiskiem poszerzania się szarej strefy. Jednak zmniejszanie się presji inflacyjnej uzasadniałoby oczekiwanie ograniczania presji płacowej w kolejnych latach.  Niestety, uważam, że mimo spadku presji inflacyjnej w 2024 roku, inne czynniki powodować będą utrzymywanie się nacisku na wzrost płac – mówi prof. Jacek Męcina.

Prospołeczne ustawodawstwo UE

Ostatnie zmiany polityczne w Polsce wiązały się  z deklaracją utrzymania wielu prospołecznych rozwiązań, a dodatkowo mocno sprzyja im ustawodawstwo Unii Europejskiej. Warto przywołać ostatnie regulacje w zakresie pracy zdalnej, łączenia obowiązków rodzinnych z zawodowymi, ale i  decyzje związane z prawie 20% dynamiką wzrostu płacy minimalnej. Ponadto kolejne regulacje dotyczyć będą wzmocnienia rokowań zbiorowych i układów zbiorowych pracy, być może zmian w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, wdrożenia dyrektywy o równości i jawności płac, wreszcie nowych regulacji w zakresie pracy platformowej.

– Te zmiany mogą sprzyjać oczekiwaniom płacowym pracowników, co skłaniać będzie związki zawodowe do śmiałego formułowania postulatów płacowych. Obawiam się też, że zarówno NSZZ Solidarność, jak i OPZZ nie zrezygnują z postulatu gonienia poziomu płac z zachodu Europy i nie zważając na szansę uporania się z inflacją i odbudowy inwestycji w gospodarce forsować będą nawet dwucyfrowe  wzrosty wynagrodzeń – podkreśla prof. Jacek Męcina.

Firmy narzekają na brak rąk do pracy

Trudna sytuacja przedsiębiorców wiąże się z tym, że niezmiennie rynek pracy odczuwał będzie duży deficyt pracowników, zwłaszcza w zakresie specjalistów. Biznes będzie musiał podwyższać wynagrodzenia, tak w przemyśle, jak i w usługach. Zapowiadana i oczekiwana decyzja nowego rządu w sprawie podwyżek dla nauczycieli i budżetówki to dobry sygnał dla usług publicznych. Jednak te decyzje sprzyjać będą utrzymaniu wysokiej dynamiki wzrostu wynagrodzeń i można się spodziewać, że w 2024 roku ta dynamika wyniesie 9-11%.

– Niestety, w negocjacjach płacowych pojawiać się będą z jednej strony postulaty podwyżek, związane z wysoką inflacją, z drugiej dążeniem do promowania rozwiązań pro stażowych, co w dłuższej perspektywie osłabić może konkurencyjność firm. Jednak pod warunkiem poprawy klimatu dla przedsiębiorczości i inwestycji, rok 2024 może okazać się dobrym dla rynku pracy – dodaje prof. Jacek Męcina.

29-31 stycznia br. Konfederacja Lewiatan organizuje kolejną konferencję z cyklu „Praca 4.0”. Więcej na ten temat poniżej:

Konferencja Praca 4.0 „Zmieniający się świat – wyzwania i szanse dla rynku pracy” – Konfederacja Lewiatan

Konfederacja Lewiatan

 

 

Kaucja za butelkę powinna wynosić 1 zł [+MP3]
27 grudnia 2023

Kaucja za butelkę powinna wynosić 1 zł [+MP3]

Podniesienie wysokości kaucji dla butelek szklanych wielokrotnego użytku o pojemności do półtora litra z 0,5 zł do 1 zł – proponuje Konfederacja Lewiatan.

Wysłuchaj komentarza eksperta:

 

W projekcie rozporządzenia ministra klimatu i środowiska w sprawie wysokości kaucji dla poszczególnych rodzajów opakowań zaproponowano, aby wynosiła ona 0,5 zł.

– Taka stawka kaucji w przypadku butelek szklanych wielokrotnego użytku jest za niska biorąc pod uwagę, że powinna ona zachęcać do zwracania pustych opakowań. Nie bierze pod uwagę obecnie stosowanej na rynku kaucji na butelki wielokrotnego użytku w wysokości 1 zł.  Wyższa kaucja skutecznie zachęci konsumentów do zwracania opakowań i przyczyni się do niezaśmiecania środowiska oraz wzrostu poziomu ponownego wykorzystania tych opakowań. To kwota łatwa do zapamiętania i akceptowana społecznie. Przy obecnym wzroście cen i płac nie jest na tyle wysoka, aby ludzie mieli odmawiać sobie zakupu napojów. 1 złoty to kwota prosta w operacjach finansowych i zapisie w materiałach informacyjnych systemu. W placówkach handlowych zarówno wpłata, jak i wypłata kaucji nie będzie wymagała dodatkowego rozmieniania pieniędzy i posiadania dużych ilości bilonu do realizacji operacji związanych z odbiorem kaucji  – mówi Piotr Mazurek, ekspert ds. gospodarki obiegu zamkniętego Konfederacji Lewiatan.

Na rynku polskim kaucja w wysokości 0,5 zł była stosowana zanim dotknęła nas wysoka inflacja. W  ostatnich dwóch latach jej realna  wartość  znacząco się obniżyła, co wpłynęło na zmniejszenie motywacji do zwrotu butelek, a przedsiębiorstwa oferujące takie butelki zaczęły notować spadek poziomu zwrotów. Po podjęciu decyzji o podwyżce kaucji do 1 zł trend się odwrócił i obecnie obserwujemy wzrost zwrotu pustych opakowań. Proponowana wysokość kaucji będzie obowiązywać od roku 2025 i w latach późniejszych, a więc jej realna wartość (w odniesieniu do cen rynkowych) jeszcze bardziej się obniży.

Ustalenie wysokości kaucji na butelki szklane wielokrotnego użytku na niższym poziomie niż obecnie, może prowadzić do  nadużyć, w których opakowania objęte nowym systemem kaucyjnym będą zwracane jako opakowania objęte dotychczasowymi systemami w celu uzyskania zwrotu wyższej kaucji.

Może też doprowadzić  do znaczącego utrudnienia rozliczeń pomiędzy uczestnikami systemu kaucyjnego w okresie przejściowym od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r., w którym na rynku będą dostępne opakowania objęte dotychczasowymi systemami pobierania i zwracania kaucji, a także opakowania objęte nowym systemem kaucyjnym. Zróżnicowanie wysokości kaucji za tego samego rodzaju opakowania wprowadzone do obrotu przed i po 1 stycznia 2025 roku może wymagać wprowadzenia dodatkowego systemu ich sortowania przez przedsiębiorców prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego.

System kaucyjny ma zostać uruchomiony w Polsce w 2025 roku i ma obejmować:

  • opakowania jednorazowe z tworzyw sztucznych po napojach o pojemności do 3 l.
  • butelki szklane wielokrotnego użytku po napojach o pojemności do 1,5 l.
  • puszki metalowe po napojach o pojemności do 1 l.

Kaucja będzie zwracana bez okazywania paragonu, obowiązkowo w sklepach o powierzchni powyżej 200 m2, pozostałe sklepy będą mogły przystąpić do systemu dobrowolnie.

Przedsiębiorcy zrzeszeni w Konfederacji Lewiatan są zgodni, że wprowadzenie systemu kaucyjnego to dobre rozwiązanie. Jednak, aby udało się wypełnić ambitne cele dotyczących zbiórki odpadów opakowaniowych wynikających z dyrektywy Single Use Plastics (77% w 2025 r. i 90% w 2029 r. potrzebne są kompleksowe zmiany, na których skorzystają zarówno uczestnicy tego systemu jak i konsumenci.

Konfederacja Lewiatan

 

Lewiatan żegna Izabellę Cywińską
27 grudnia 2023

Lewiatan żegna Izabellę Cywińską

Zmarła Izabella Cywińska, wybitna reżyserka, dyrektorka teatrów i pierwsza osoba na stanowisku ministra kultury.

Z żalem i smutkiem żegnamy Izabellę Cywińską, wybitną Obywatelkę, odnowicielkę wielu polskich teatrów, kreatorkę polskiej kultury, obrończynię najważniejszych wartości, przyjazną ludziom. To dla nas wielki zaszczyt, że mogliśmy z Nią współpracować! – napisali w imieniu Konfederacji Lewiatan Henryka Bochniarz i Maciej Witucki.

Konfederacja Lewiatan

 

Wyjaśnienia Prezesa URE dotyczące ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku – stanowisko Lewiatana
27 grudnia 2023

Wyjaśnienia Prezesa URE dotyczące ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku – stanowisko Lewiatana

Konfederacja Lewiatan przesyła stanowisko w sprawie Wyjaśnień Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 października 2023 r. dotyczących przepisów ustawy z 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku.

 

KL/509/214/PG/2023

Pobierz stanowisko
Wysokość kaucji dla poszczególnych rodzajów opakowań objętych systemem kaucyjnym – uwagi Lewiatana
27 grudnia 2023

Wysokość kaucji dla poszczególnych rodzajów opakowań objętych systemem kaucyjnym – uwagi Lewiatana

W związku z toczącymi się konsultacjami nad projektem rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wysokości kaucji dla poszczególnych rodzajów opakowań objętych systemem kaucyjnym (nr 1151 w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Klimatu i Środowiska), Konfederacja Lewiatan przesyła uwagi.

KL/510/215/PM/2023

Pobierz pismo
Raport nt. głównych wyzwań Ukrainy na drodze do Unii Europejskiej
22 grudnia 2023

Raport nt. głównych wyzwań Ukrainy na drodze do Unii Europejskiej

fot. EC - Audiovisual Service

W grudniu 2023 ukazał się raport ’Stronger Together: Present and Future Challenges on Ukraine’s Road to EU Integration’, przygotowany wspólnie przez Polski Instytut Ekonomiczny oraz Centrrm Strategii Gospodarczej Ukrainy.

Wskazuje on na główne wyzwania stojące przed Ukrainą: krótkoterminowe (zapewnienie stabilnych źródeł finansowania, zwłaszcza na zbrojenia), średniookresowe (przezwyciężenie problemów infrastrukturalnych i przyciąganie inwestycji) i długofalowe (wprowadzenie reform i budowa silnych instytucji, które zapewnią rozwój społeczno-gospodarczy państwa), które stoją na jej drodze do akcesji w Unii Europejskiej.

Raport dostępny jest tutaj

Bezrobocie zatrzymało się
22 grudnia 2023

Bezrobocie zatrzymało się

Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu listopada br. utrzymała się na poziomie 5% i pozostaje bez zmian od lipca br. – podał GUS.

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Lewiatana

W porównaniu z sytuacją sprzed roku bezrobocie było niższe o 0,1 pkt proc. W urzędach pracy zarejestrowanych było 773,4 tys. bezrobotnych, tj. o 3,4 tys. więcej m/m, ale o 26,8 tys. mniej niż rok wcześniej.

Wysokość bezrobocia, przy obecnej sytuacji na rynku pracy oraz liczbie aktywnych zawodowo, nie zmienia się. Dane zawarte w raporcie Grant Thorton wskazują, że mamy do czynienia z tendencją spadku popytu na pracowników. Liczba otwartych rekrutacji maleje w ujęciu rocznym kolejny miesiąc z rzędu, a spadek ten jest coraz głębszy. Jednocześnie mamy do czynienia z mniejszą podażą pracy. Taka sytuacja będzie utrzymywać się przez najbliższy rok, a stopa bezrobocia  nie będzie przykuwała większej uwagi analityków.

Konfederacja Lewiatan

 

Sprzedaż detaliczna zawiodła, w grudniu będzie lepiej [+MP3]
21 grudnia 2023

Sprzedaż detaliczna zawiodła, w grudniu będzie lepiej [+MP3]

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w listopadzie br. była niższa niż przed rokiem o 0,3%. W porównaniu z październikiem była niższa o 2,8% – podał GUS.

Wysłuchaj komentarza eksperta:

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Lewiatana

Po wczorajszych rozczarowujących danych dotyczących produkcji przemysłowej, dziś napłynęły równie niespecjalnie dobre informacje o sprzedaży detalicznej. Szczególnie, że oczekiwania były zdecydowanie wyższe i przewidywały jej wzrost. W listopadzie sprzedaż zawiodła, w cenach stałych (po uwzględnieniu inflacji) spadła o 0,3% w skali roku.

Za stosunkowo słaby wynik odpowiada sprzedaż paliw. To nie zaskoczenie ponieważ miesiąc wcześniej mieliśmy potężny jej wzrost spowodowany spadkiem cen na stacjach benzynowych. Kupowaliśmy paliwo na zapas. Z drugiej strony mamy dokładne odzwierciedlenie tego co dzieje się w przemyśle. To znaczy Polacy kupują więcej farmaceutyków i odzieży. Widać również pewien ruch w stronę poprawy koniunktury jeśli chodzi o sprzedaż sprzętów AGD i RTV. Do tej pory z uwagi na przesuwanie preferencji zakupowych przez Polaków w stronę bardziej niezbędnych produktów, ta kategoria nie cieszyła się zbytnią popularnością.

Grudzień zwyczajowo powinien ożywić sprzedaż i spowodować, że będzie na plusie. Święta wpłyną na wzrost sprzedaży żywności. Będziemy  też świadkami typowego zakupowego szaleństwa. A że wynik będzie lepszy niż przed rokiem to efekt niższej inflacji i równie szybkiego wzrostu wynagrodzeń jak przed rokiem.

Konfederacja Lewiatan

 

 

 

Firmy nie widzą ożywienia w gospodarce [+MP3]
21 grudnia 2023

Firmy nie widzą ożywienia w gospodarce [+MP3]

W grudniu br. we wszystkich obszarach gospodarki (poza sekcją zakwaterowanie i gastronomia) wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury ukształtował się na poziomie zbliżonym lub niższym od prezentowanego w listopadzie – podał GUS.

Wysłuchaj komentarza eksperta:

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Lewiatana

Wśród ekonomistów i analityków panuje ostatnio optymizm co do przyszłości. Ten optymizm udziela się również i nam. Być może prezes NBP ma większą moc influencerską na konferencjach prasowych niż się spodziewaliśmy.  Wszystko jednak dookoła mówi nam, że zdecydowanie przedwcześnie zaczynamy świętować. Przemysł w listopadzie zawodzi, sprzedaż detaliczna również na minusie. Budowlanka traci impet. Konsumpcja co prawda poprawia się, ale głównie w obszarze wewnętrznym.

Najbardziej „trzeźwo” zdają się podchodzić do całej sytuacji firmy. Koniunktura w zdecydowanej większości branż jest nadal ujemna, tj. przewaga pesymistów nad optymistami. Co więcej, nastroje w ciągu miesiąca w znacznej większości branż się pogorszyły. W grudniu jedynie zakwaterowanie i gastronomia wybiło się na plus, ale to bardziej wynik wyjazdowych, świątecznych planów Polaków niż stały trend. Potwierdza to fakt, że część prognostyczna nastrojów w tej branży jest nadal ujemna.

Ogólnie można podsumować, że te minorowe nastroje wynikają z tego, że firmy nie widzą na rynku większego odbicia, nawet w sferze oczekiwań. Twarde dane pokazują z kolei, że przedsiębiorstwa zarabiają coraz mniej, co też nie przyczynia się do poprawy nastrojów.

Konfederacja Lewiatan