Co musisz wiedzieć o koronawirusie? Informacja Ministerstwa Zdrowia
28 lutego 2020

Co musisz wiedzieć o koronawirusie? Informacja Ministerstwa Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia prowadzi kampanię edukacyjną dedykowaną koronawirusowi. Na stronie internetowej resortu dostępne są wszystkie niezbędne informacje dotyczące koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19.

 

 

Szukasz odpowiedzi na poniższe pytania? Zajrzyj na podstronę Ministerstwa Zdrowia poświęconą tematowi koronawirusa: https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

  • Czym jest koronawirus?
  • Jak często występują objawy?
  • Kto jest najbardziej narażony?
  • Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?
  • Gdzie do tej pory stwierdzono przypadki zakażenia koronawirusem?
  • Co mają zrobić osoby powracającye z północnych Włoch, Chin, Korei Południowej, Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu? 
Koronawirus może spowolnić wzrost gospodarczy w Polsce
28 lutego 2020

Koronawirus może spowolnić wzrost gospodarczy w Polsce

Ważne dla firm: Gospodarka zwalnia, ale łagodnie. Wbrew obawom odnotowujemy dodatnią dynamikę PKB kwartał do kwartału.

Komentarz dr Soni Buchholtz, ekspertki ekonomicznej Konfederacji Lewiatan

Jak podaje w dzisiejszym komunikacie GUS, nieodsezonowana dynamika realnego PKB w IV kwartale 2019 wyniosła 3,2% r/r (przy 4,9% przed rokiem). W porównaniu do połowy lutego, GUS znacznie skorygował wynik, o 0,2 pkt proc. in plus. Dzięki korekcie i zaokrągleniom dynamika roczna za 2019 rok jest wyższa niż 2,8%, a więc wbrew obawom odnotowujemy dodatnią dynamikę kwartał do kwartału.

Struktura wyników jest daleka od hurraoptymizmu. Dynamika konsumpcji prywatnej plasuje się poniżej średniej z ostatnich lat, i spada (3,3% r/r). Z kolei wysokiej dynamiki inwestycji, jaką obserwowaliśmy w I połowie roku nie udało się utrzymać (9,1-12.2%), i tempo wzrostu inwestycji utrzymuje się na podobnym poziomie, co przed kwartałem (4,9% r/r). Eksport nadal przeważa nad importem, i to jest dość trwały efekt, ale skala nadwyżki nie pozwala zniwelować efektu słabnącego popytu krajowego.

Nie da się jednak ukryć, że ostatnie dni absorbują ekonomistów nie ze względu na spowolnienie polskiej gospodarki, a raczej na niespodziewany szok, który dynamikę PKB obniży znacznie poniżej tempa wynikającego z trendu. Jeszcze przed tygodniem zakładano, że dominującym kanałem wpływu koronawirusa na polską gospodarkę będą przestoje w dostawach surowców i półproduktów dla polskiego przemysłu. Teraz, gdy wirus panoszy się po Europie, a prawdopodobieństwo, że zostanie wykryty w Polsce, graniczy z pewnością, pojawia się wiele nowych kanałów oddziaływania. Z pewnością nastąpi ograniczenie zainteresowania turystyką i imprezami masowymi, co niewątpliwie uderzy w usługi turystyczne, kulturalne, oraz zmniejszy popyt na noclegi, gastronomię, czy tradycyjny handel detaliczny w centrach handlowych i marketach.

Problem wąskich gardeł zyska na znaczeniu, bo dotyczyć będzie już nie tylko Chin. Warto zauważyć, że pojawienie się nowego ogniska COVID-19 w Polsce dość naturalnie zniechęci pracowników migranckich, co może stanowić barierę dla dotychczasowego funkcjonowania firm.

Nie jest zaskoczeniem, że inwestorzy takich sytuacji nie lubią – ograniczeniu w generowaniu zysków towarzyszy wszechobecna niepewność. Stąd giełdy na czerwono. Z jednym wyjątkiem – firm, dla których koronawirus to swoista szansa. Analogicznie w realnej gospodarce: można wyobrazić sobie takie branże i biznesy, którym pandemia podniesie obroty i zyski. Pierwsi na myśl przychodzą producenci dóbr medycznych i służące dezynfekcji, ale łatwo wyobrazić sobie wzrost zainteresowania zakupami on-line i usługami kurierskimi czy rozrywkami w zaciszu domowym w zastępstwie tych towarzyskich. Tyle, że to niestety kropla w morzu strat wywołanych zawieszoną działalnością i niezrealizowanym popytem konsumenckim. Dlatego też już wiadomo, że dynamice polskiego PKB wciska hamulec koronawirus, ale trudno jeszcze powiedzieć, gdzie po tym ostrym hamowaniu skończymy.

Konfederacja Lewiatan

Kompetencje ministrów ważne dla przedsiębiorców. Więcej władzy dla resortu rozwoju
27 lutego 2020

Kompetencje ministrów ważne dla przedsiębiorców. Więcej władzy dla resortu rozwoju

• 29 lutego br. wchodzi w życie ustawa o działach administracji rządowej, która dostosowuje strukturę administracji do nowych zadań.
• Najważniejszą zmianą jest wyodrębnienie dwóch nowych działów: klimatu i aktywów państwowych oraz wzmocnienie pozycji ministra rozwoju w zakresie koordynowania polityki gospodarczej.
• Konfederacja Lewiatan zebrała kompetencje gospodarcze poszczególnych ministrów istotne z punktu widzenia przedsiębiorców.

Przepisy ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw wprowadzają wiele istotnych zmian w funkcjonowaniu poszczególnych resortów, tworząc nowe działy oraz określając na nowo zakres kompetencji już istniejących działów administracji. Jest to akt prawny, który co do zasady porządkuje funkcjonowanie administracji na poziomie centralnym, precyzując kompetencje poszczególnych ministrów.

– Ustawa wzmacnia pozycję Jadwigi Emilewicz, szefowej resortu rozwoju, dając jej wpływ na energetykę odnawialną, w zakresie rozwoju i wykorzystania energetyki prosumenckiej i rozproszonej. W tym zakresie konieczne będzie współdziałanie z ministrem klimatu, który zajmie się OZE. Do jego zadań będzie należało upowszechnianie, rozwój i promocja wykorzystywania technologii niskoemisyjnych i zeroemisyjnych, w tym odnawialnych źródeł energii oraz transportu (elektromobilość) – mówi Dominik Gajewski, radca prawny, ekspert Konfederacji Lewiatan.

W Ministerstwie Klimatu funkcjonuje już pełnomocnik rządu ds. OZE, który ma się zajmować m.in. wykorzystaniem OZE, w szczególności morskiej energetyki wiatrowej. Jednocześnie w Ministerstwie Aktywów Państwowych ma zostać powołany pełnomocnik ds. morskiej energetyki wiatrowej. Kompetencje w zakresie OZE są podzielone pomiędzy wielu ministrów, co nie będzie ułatwiało pracy, a na pewno będzie wymagało współpracy i koordynacji.

Minister Klimatu będzie odpowiedzialny za gospodarkę odpadami, w tym jako element gospodarki o obiegu zamkniętym. Z kolei Ministerstwo Rozwoju będzie odpowiedzialne za transformację do gospodarki obiegu zamkniętego. W tym przypadku konieczne będzie współdziałanie między tymi resortami.

Pobierz przewodnik:

Kompetencje ministrów istotne z punktu widzenia przedsiębiorców

Kompetencje ministrów istotne z punktu widzenia przedsiębiorców, wersja angielska

Konfederacja Lewiatan

Przeniesienie środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne
27 lutego 2020

Przeniesienie środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne

W związku z posiedzeniem w dniu 25 lutego 2020 r. Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w przedmiocie rozpatrzenia ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne, pragnę przedstawić stanowisko Konfederacji Lewiatan dotyczące rozpatrywanej ustawy.

Konfederacja Lewiatan

Pobierz stanowisko
KL/72/39/AZ/2020
Umowy leasingu powinny być zawierane za pośrednictwem poczty elektronicznej
26 lutego 2020

Umowy leasingu powinny być zawierane za pośrednictwem poczty elektronicznej

Umowy leasingu powinny być zawierane za pośrednictwem poczty elektronicznej

• Umowy leasingu powinny być zawierane nie tylko w wersji pisemnej, ale również w formie dokumentowej, bez konieczności posiadania podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy o podpisie elektronicznym – uważa Konfederacja Lewiatan.
• Obecna regulacja jest z perspektywy rozwoju rynku leasingu niepraktyczna i uciążliwa, bowiem forma pisemna umowy na rynku finansowym coraz częściej jest zastępowana rozmaitymi wersjami elektronicznej wymiany danych.

– We współczesnej gospodarce opartej na szybkim obrocie dóbr i usług, konieczność zachowania formy pisemnej stanowi dużą niedogodność dla przedsiębiorców, którzy stanowią większość podmiotów zawierających umowy leasingu. Wysoki stopień informatyzacji firm doprowadził do sytuacji, w której forma pisemna przy zawieraniu umów staje się zjawiskiem coraz bardziej anachronicznym – mówi Aleksandra Musielak, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

W obecnie obowiązującym stanie prawnym w postaci elektronicznej mogą być już zawierane umowy kredytu, a także inne umowy przewidziane w prawie bankowym. Dotyczy to też umów ubezpieczeniowych jeżeli są w sposób należyty utworzone, utrwalone, przechowywane i zabezpieczone.
Tego typu rozwiązania pozytywnie wpływają na zwiększenie dostępu klientów do usług finansowych np. tych którzy są zainteresowani zakupami przez Internet. Do takich usług włączono umowy pożyczki. Jednak usługi leasingu są cały czas poza tym katalogiem.

– Utrzymanie pisemnej formy umowy leasingu jest w dzisiejszych realiach anachroniczne i staje się coraz większą niedogodnością. Zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że leasing nie stanowi umowy bardziej skomplikowanej niż umowy pożyczki, umowy przewidziane w prawie bankowym czy zawierane zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, gdzie forma dokumentowa jest dopuszczona – dodaje Aleksandra Musielak.

Konfederacja Lewiatan liczy na to, że postulat znajdzie odzwierciedlenie w projekcie tzw. ustawy paperless, nad którą pracuje obecnie Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z innymi resortami,

Konfederacja Lewiatan

Senioralne Biuro Karier już działa!
26 lutego 2020

Senioralne Biuro Karier już działa!

W Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie” uruchomiono Senioralne Biuro Karier. Jest ono odpowiedzią na potrzeby firm poszukujących pracowników, jak i samych osób starszych, które chcą powrócić do aktywności zawodowej, wykorzystując swoje doświadczenie i potencjał.

 

Warszawa, to największy rynek pracy w Polsce. Stały rozwój gospodarczy i atrakcyjność stolicy nierozłącznie wiąże się z dynamicznym wzrostem popytu na pracę. Ponad połowa polskich pracodawców twierdzi, że głównym powodem, dla którego nie mogą obsadzić wolnych stanowisk, jest brak kandydatów. W sytuacji gdy bezrobocie na warszawskim rynku pracy wynosi już tylko 1,3 proc. poszukiwać nowych pracowników można nie tylko za granicą, ale także wśród osób, które niedawno odeszły na emeryturę. Europejskie badania pokazują, że mamy jeden z najniższych w Europie wskaźników zatrudnienia osób w wieku emerytalnym, zaś polskie badania wskazują, że stan zdrowia wielu emerytów pozwala nadal im pracować.

Doświadczenia Urzędu we współpracy z pracodawcami wskazują, że dla części pracodawców temat zatrudnienia osób w wieku emerytalnym jest potencjalną szansą na znalezienie doświadczonego i zmotywowanego pracownika. Przekrój zawodów, w jakich pracodawcy deklarują, że chcieliby zatrudnić seniorów, jest dość szeroki. Firmy chętnie widziałyby takie osoby na stanowiskach związanych z obsługą klienta, sprzedażą, logistyką i magazynowaniem. Począwszy od baristy przez krawca, na stanowiskach kierowniczych kończąc.

Pracujący emeryt jest cenny zwłaszcza w tych organizacjach, gdzie zarządzenie wiekiem jest jednym z najważniejszych elementów w działaniach haerowców, rekruterów oraz właścicieli firm. Inwestycja w doświadczenie pracowników i transfer wiedzy między pokoleniami stanowią o sile zespołu. W dobie stawiania na różnorodność w firmach młodzi wspierają starszych kompetencjami cyfrowymi, innowacyjnymi pomysłami, a seniorzy są dla nich skarbnicą wiedzy życiowej i branżowej, wzorem postaw i profesjonalizmu. Dzisiejsza sytuacja na rynku pracy sprawia, że wiele firm otwiera się na seniorów. Jest to zatem najlepszy moment na podejmowanie inicjatyw integrujących pokolenia.

Pośrednictwo pracy oraz poradnictwo zawodowe to kluczowe usługi rynku pracy wspierające wszystkich poszukujących nowych ścieżek rozwoju. Ważna jest tu również otwartość na starsze pokolenia i zachęcanie do pozostawania na rynku pracy poprzez kontakt z doradcą zawodowym, dostęp do ofert pracy. Dobre przygotowanie osób starszych do kontaktu z pracodawcami to najważniejsze elementy ułatwiające proces uzyskania i utrzymania zatrudnienia.

Zapraszamy wszystkich pracodawców do korzystania z formularza internetowego zgłoszenia oferty pracy oraz z usług pośrednictwa pracy realizowanego w Senoralnym Biurze Karier. Wierzymy, że ta przyjazna i dostępna dla wszystkich przestrzeń, wskaże nowy kierunek poszukiwania pracowników.

Konfederacja Lewiatan

Transport drogowy – stanowisko Konfederacji Lewiatan dotyczące ustawy
26 lutego 2020

Transport drogowy – stanowisko Konfederacji Lewiatan dotyczące ustawy

W związku z toczącym się procesem legislacyjnym projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw, Konfederacja Lewiatan przedstawia stanowisko do projektu, które jest powiązane ze stanem prawnym wprowadzonym ustawą o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Konfederacja Lewiatan

Pobierz stanowisko
KL/71/38/DG/2020
Bezrobocie wzrosło. W tym roku nie będzie już tak łatwo znaleźć pracę
25 lutego 2020

Bezrobocie wzrosło. W tym roku nie będzie już tak łatwo znaleźć pracę

Ważne dla firm. W ubiegłym roku, wobec braków pracowników, pracodawcy, byli skłonni zatrudniać osoby bez koniecznych kwalifikacji i doszkalać ich na własny koszt. W tym roku to zjawisko może zostać ograniczone.

Komentarz Moniki Fedorczuk, ekspertki Konfederacji Lewiatan

Według danych GUS bezrobocie w styczniu 2020 roku wyniosło 5,5% i wzrosło w porównaniu z grudniem 2019 roku o 0,3 pkt proc. Poziom wzrostu bezrobocia na przełomie roku jest typowy dla tego okresu. W stosunku do stycznia 2019 roku jest to mniej o 0,6 pkt proc. Rok wcześniej stopa bezrobocia rejestrowanego wynosiła 6,1%.

Liczba osób zarejestrowanych jako bezrobotne wyniosła w końcu stycznia 2020 r. 922,2 tys., w stosunku do grudnia liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy wzrosła o 55,8 tys., co może mieć związek z zakończeniem programów aktywizacyjnych finansowanych ze środków Funduszu Pracy. W stosunku do roku ubiegłego liczba osób zarejestrowanych jako bezrobotne w styczniu tego roku jest mniejsza o 100,9 tys.

Stopa bezrobocia jest niższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, co oznacza że rok 2019 był korzystny dla osób, które poszukiwały pracy. Wobec istotnych braków pracowników odczuwanych przez pracodawców, byli oni skłonni zatrudniać osoby bez koniecznych kwalifikacji i doszkalać ich na własnych koszt. Obecnie tendencja ta może zostać częściowo ograniczona w wyniku znacznego podniesienia płacy minimalnej i przyspieszenia procesów automatyzacji w polskich przedsiębiorstwach. Te dwa procesy mogą wypychać z rynku pracy osoby o nieaktualnych kwalifikacjach lub bez kwalifikacji zawodowych.

Najbliższe miesiące będą wskaźnikiem tego na ile możemy się spodziewać odwrócenia trendów na rynku pracy. Z uwagi na sytuację demograficzną Polski raczej nie grozi nam scenariusz powrotu do dwucyfrowego bezrobocia, ale osiągnięcie zakładanej w projekcie budżetu stopy bezrobocia na koniec 2020 na poziomie 5,1% może wymagać dodatkowych działań aktywizacyjnych, bardziej kompleksowych od dotychczas stosowanych przez powiatowe urzędy pracy.

Konfederacja Lewiatan

Pomoc dla uchodźców w Grecji
24 lutego 2020

Pomoc dla uchodźców w Grecji

Fundacja The Hope Project Polska organizuje zbiórkę darów dla uchodźców w obozie Moria, na Lesvos w Grecji, największego na terenie Unii Europejskiej.

W lutym br. liczba mieszkańców Morii przekroczyła 22 tysiące. Prawie połowę (ok. 42%) rezydentów stanowią dzieci, ok. tysiąca pozostaje bez opieki rodziców. W Morii, jak i w innych przepełnionych obozach na wyspach greckich, warunki są tragiczne. Brakuje dosłownie wszystkiego, od namiotów, butów, po żywność i lekarstwa. Zdjęcia z obozu można zobaczyć tutaj. Sytuacja uchodźców na wyspach greckich pozostaje nierozwiązana od 2015 roku. W ostatnich tygodniach ponad 800 tys. osób uciekło w domów w prowincji Idlib w Syrii, część tych osób trafi do obozu uchodźców w Grecji.

Mając na uwadze powyższe zwracamy o przekazanie, w ramach darowizny, produktów pierwszej potrzeby takich jak koce, kołdry, śpiwory, ręczniki, ubrania (zwłaszcza bielizna i skarpety), buty, szczoteczki do zębów i pasta, kosmetyki (szczególnie szampony i żele do mycia), środki czystości, pieluchy, maszynki do golenia, żywność o długim terminie przydatności do spożycia (w szczególności mleko modyfikowane), powerbanki zwykłe i solarne, latarki, żarówki zasilane przez USB oraz przybory malarskie (farby, pastele, plastelina, płótno malarskie, papier). Końcówki serii, materiały reklamowe, również towar, który nie może zostać z różnych przyczyn sprzedany.

W ramach prowadzonej akcji przyjmiemy również witaminy i suplementy diety, lekarstwa i sprzęt medyczny(również używany) wg listy sporządzonej w ramach kwerendy wśród klinik medycznych funkcjonujących na Lesvos (w załączeniu). Proszę mieć na uwadze, że wywóz leków OTC i antybiotyków podlega zapisom rozporządzenia Ministra Zdrowia z 2004 roku w sprawie produktów leczniczych będących przedmiotem pomocy humanitarnej (Dz. U Nr. 13 poz. 115), również w załączeniu.

Zbiorczy transport fundacji The Hope Project Polska ruszy na Lesvos w kwietniu br. Wkład rzeczowy należałoby zatem dostarczyć do Warszawy, do magazynu ACP Global Forwarding, Aleja Krakowska 4/6, 02-284 Warszawa. Naszym kurierem jest firma DPD. Fundacja w zeszłym roku przewiozła prawie 10 ton produktów pierwszej potrzeby, zgromadzonych w ramach ogólnopolskiej zbiórki. Każda pomoc będzie nieoceniona.

Lista zapotrzebowania

Kontakt:

Agnieszka Konkel
Koordynator ds. partnerstw
tel. 608 579 630
https://thppolska.org/

 

Konfederacja Lewiatan

Opłata od przeniesienia środków z OFE do IKE powinna być pobrana później
24 lutego 2020

Opłata od przeniesienia środków z OFE do IKE powinna być pobrana później

• Jutro senackie komisje rodziny, polityki społecznej oraz budżetu i finansów publicznych zajmą się ustawą dotyczącą przeniesienia środków z OFE na indywidualne konta emerytalne.
• Konfederacja Lewiatan apeluje, aby opłata od przeniesienia środków była pobrana w przyszłości przy wypłacie pieniędzy, a nie w momencie transferu z OFE do IKE.
• Cała operacja powinna być przeprowadzona bardzo dobrze od strony technicznej, aby nie doprowadzić do zmniejszenia wartości aktywów.

– Zmiany w OFE oceniamy pozytywnie, jednakże z pewnymi zastrzeżeniami. Opłata z góry za przeniesienie środków z OFE do IKE zmniejszy kapitał przyszłych emerytów, tymczasem powinien on pracować na rzecz obywateli. Nie wiadomo, jakie podatki będziemy płacić za dwie czy trzy dekady. Większość zainteresowanych wolałaby uiścić podatek dopiero w chwili wypłaty oszczędności – mówi Adrian Zwoliński, ekspert ds. rynków finansowych Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan podziela uwagę wyrażoną w stanowisku Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych, dotyczącą umożliwienia zawierania umów (chodzi o umowy o dokonywaniu dodatkowych wpłat na IKE) oraz komunikowania się z klientem drogą elektroniczną. Niezbędna jest zmiana sformułowania „formy elektronicznej” na „postać elektroniczną”, czyli na zapis identyczny jaki występuje w ustawie o PPK. W przypadku pozostawienia „formy elektronicznej” umowa będzie musiała być zawarta poprzez kwalifikowany podpis elektroniczny zgodnie z art. 78 (z indeksem 1) Kodeksu Cywilnego, co praktycznie uniemożliwi zawieranie umów o dodatkowe wpłaty na IKE.

Konfederacja Lewiatan