Należy ułatwić rolnikom dostęp do kredytów
28 marca 2024

Należy ułatwić rolnikom dostęp do kredytów

Rolnicy powinni mieć dostęp do tańszego kredytu przysługującego przedsiębiorcom.

Konfederacja Lewiatan popiera poselski projekt ustawy konsumenckiej o pożyczce lombardowej, który ma im to zagwarantować. Nad zmianą przepisów pracuje już Senat.

Umowy kredytowe, które będą zawierane z rolnikami, mają nie być objęte przepisami ustawy o kredycie konsumenckim. Rolnicy będą podlegać ochronie wynikającej z kodeksu cywilnego.

Konfederacja Lewiatan przedstawiła swoje stanowisko dotyczące ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy o kredycie konsumenckim oraz ustawy o konsumenckiej pożyczce lombardowej.

– Przy okazji uchwalania ustawy o konsumenckiej pożyczce lombardowej miała miejsce „konsumentyzacja rolników”. Wprowadzone w ubiegłym roku przepisy nie przeszły konsultacji, nie dokonano też analizy oceny skutków regulacji. Od 7 stycznia 2024 r. rolnicy mają status konsumenta, także w sytuacji, gdy zaciągają pożyczki lub korzystają z leasingu w związku z prowadzonym gospodarstwem rolnym. Sytuacja ta spowodowała, że zamknięto im drogę do tańszego finansowania przysługującego przedsiębiorcom. Dlatego popieramy zmiany, które w tym zakresie ma wprowadzić poselski projekt ustawy konsumenckiej o pożyczce lombardowej – mówi Patrycja Hanasiuk, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Podstawowym kryterium dla zastosowania przepisów ustawy o kredycie konsumenckim, ustawy o konsumenckiej pożyczce lombardowej oraz przepisów zawartych w kodeksie cywilnym powinien być status konsumenta osoby biorącej kredyt lub pożyczkę, a nie automatyczne rozciąganie przepisów na wszystkich rolników.

Konfederacja Lewiatan

Rozmowy o strategii migracyjnej z wiceszefem MSWiA
28 marca 2024

Rozmowy o strategii migracyjnej z wiceszefem MSWiA

Dobre zarządzanie migracjami zarobkowymi umożliwiające skuteczne pozyskiwanie wykwalifikowanych pracowników z zagranicy ma istotne znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Temu zagadnieniu poświęcone było spotkanie z wiceministrem Maciejem Duszczykiem.

W siedzibie Lewiatana odbyło się spotkanie przedstawicieli i członków naszej organizacji z Maciejem Duszczykiem, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Uczestnicy omawiali między innymi kwestie:

 • prac resortu nad nową strategią migracyjną
 • roli pracodawców w zarządzaniu migracją zarobkową do Polski
 • zmian dotyczących obywateli Ukrainy korzystających z ochrony czasowej w Polsce.

Przed nami szereg wyzwań dotyczących integracji cudzoziemców w Polsce, dostosowania systemu administracyjnego do aktualnej sytuacji migracyjnej oraz usprawnienia procedur legalizujących pobyt cudzoziemców. Z perspektywy pracodawców kluczowym jest stworzenie efektywnych mechanizmów, które umożliwią szybkie reagowanie na zmieniające się potrzeby rynku pracy i rekrutacje specjalistów zza granicy w przypadku braków kadrowych w określonych sektorach – mówi Nadia Kurtieva, ekspertka ds. zatrudnienia w Konfederacji Lewiatan.

MSWiA pracuje nad nową strategią migracyjną Polski

Z wiceministrem Maciejem Duszczykiem rozmawialiśmy o tych wyzwaniach. Tematem rozmowy była też przyszła strategia migracyjna Polski, nad którą aktualnie pracuje resort i jej założenia. W kontekście migracji zarobkowej kluczowe jest, aby dostępne mechanizmy umożliwiały monitorowanie zapotrzebowania na pracowników w określonych sektorach.

Zanim natomiast otworzymy polski rynek pracy na pracowników zagranicznych i nowe kierunki migracji zarobkowej, powinniśmy przywrócić kontrolę nad procesem legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce. Obecnie jednym z największych wyzwań jest długość oczekiwania na uzyskanie zezwolenia na pobyt oraz zróżnicowanie wymagań urzędów wojewódzkich co do dokumentów w zależności od lokalizacji.

Jak zapowiedział wiceminister, nowy elektroniczny system obsługi cudzoziemców powinien znacznie skrócić czas oczekiwania na decyzję i zautomatyzować proces legalizacji pobytu.

Wielkanoc napędza wydatki na żywność [+MP3]
28 marca 2024

Wielkanoc napędza wydatki na żywność [+MP3]

W tym roku przed Świętami Wielkanocnymi Polki i Polaków stać średnio na większe zakupy niż przed rokiem. Zapewne jak co roku znacznie wzrosną wydatki na żywność.

Wysłuchaj komentarza eksperta:

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Lewiatana

W ostatnich kilku latach święta Wielkiej Nocy przypadają w kwietniu, co oznacza, że marzec zaraz za grudniem jest miesiącem, kiedy Polki i Polacy wydają najwięcej na zakupy. Niezależnie od tego jakie panują nastroje w społeczeństwie, jak wysoka jest inflacja i ile nam zostaje w kieszeniach, tradycja spędzania świąt przynosi średniomiesięczny wzrost wydatków na żywność o 13%. Nawet okres najgłębszej pandemii zaowocował miesięcznym wzrostem o ponad 12%. Wtedy w skali roku  również odnotowaliśmy dodatni wynik.

W gospodarce każde kolejne święta możemy spokojnie nazwać droższymi od poprzednich. I w tym przypadku nie będzie inaczej. Mimo, że inflacja zwolniła, to ceny nadal rosną. Luty, z wynikiem 2,8% r/r przyniósł chwilowy oddech. Ten oddech przyczynił się do poprawy nastrojów w gospodarce. Widzimy na horyzoncie większe możliwości wydawania i oszczędzania pieniędzy. To wprost przełoży się na zwiększone możliwości zakupów świątecznych. 

Ile zatem wydadzą Polacy na święta? Poza bezpośrednimi sondażami, nie ma dostępnych dokładnych danych. Pewne przybliżenie można wykonać na podstawie danych GUS. Średnio w 2022 r. wydatki na żywność stanowiły ok. 27% wszystkich naszych wydatków. Na jedną osobę w rodzinie wydawaliśmy średniomiesięcznie 1475 zł, czyli na żywność przeznaczyliśmy w zaokrągleniu 400 zł/os. Ceny żywności wzrosły przez cały 2023 r. blisko o 14,5%. Zatem można przyjąć, że w 2023 miesięcznie na osobę wydawaliśmy średnio 460 zł na produkty spożywcze. Biorąc pod uwagę, wzmożony skokowy wzrost wydatków świątecznych w marcu (2 pkt proc. odchylenia od średniego wzrostu w całym roku), wydatki na jedną osobę w rodzinie w związku ze świętami wzrosną o 64 zł. Zatem rodzina 2+2 wyda średnio na święta około 250 zł więcej niż średnie miesięczne wydatki.

Oczywiście te kwoty będą ulegały znaczącym zmianom w zależności od zamożności gospodarstwa domowego. Można jednak pokusić się o stwierdzenie, że w tym roku Polki i Polaków stać średnio na więcej niż przed rokiem, co znaczy, że będziemy albo bardziej rozrzutni albo mniej odczujemy w kieszeniach i na kontach zbliżające się święta.

Konfederacja Lewiatan

 

Firmy energetyczne mogą stracić kilkadziesiąt milionów złotych
27 marca 2024

Firmy energetyczne mogą stracić kilkadziesiąt milionów złotych

W pierwszej połowie roku straty prywatnych firm sprzedających energię elektryczną w związku z brakiem mechanizmu rekompensowania realnego kosztu zakupu energii sprzedawanej do odbiorców uprawnionych mogą wynieść nawet kilkadziesiąt milionów złotych – alarmuje Konfederacja Lewiatan.

Chodzi o sprzedaż energii elektrycznej do m.in. mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Do tej pory nie zmieniono bowiem obowiązujących w tym zakresie przepisów dotyczących wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła  dla niezależnych i prywatnych sprzedawców energii elektrycznej.

Zły sposób kalkulacji rekompensat

– W uchwalonej w ekspresowym tempie, bez jakichkolwiek konsultacji publicznych, ustawie wydłużono okres obowiązywania cen maksymalnych dla sprzedaży energii elektrycznej do m.in. mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z końca 2023 r. do końca czerwca 2024 r. Niestety, przy tej okazji, nie zmieniono dat granicznych zawarcia umów sprzedaży energii do tej grupy odbiorców, które mają wpływ na sposób obliczenia rekompensaty dla sprzedawców – mówi Paulina Grądzik, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

– Kontynuowanie obecnego mechanizmu cen maksymalnych dla odbiorców w roku 2024 jest pozbawione podstawy prawnej, zwłaszcza w przypadku odbiorców innych niż gospodarstwa domowe. Przepisy UE, które umożliwiały interwencję na rynku energii, wygasły najpóźniej z końcem 2023 roku. Utrzymywanie przepisów zamrażających ceny energii elektrycznej naraża nasz kraj na kary pieniężne w związku z niezgodnością krajowych przepisów z prawem UE – przekonuje Wojciech Graczyk, prezes zarządu Związku Pracodawców Prywatnych Energetyki w Konfederacji Lewiatan.

Pozostawiono datę graniczną 14 października 2022 r. co oznacza, że wszystkie umowy zawarte po tej dacie były przed wejściem w życie ustawy (tj. w grudniu 2022 r. i w 2023 r.) i pozostaną do połowy 2024 r. rekompensowane do ceny referencyjnej obliczonej na bazie cen rynku SPOT w trakcie ich trwania do końca czerwca 2024 r. Taki sposób kalkulacji rekompensat został wprowadzony pomimo faktu, że zakup energii na potrzeby realizacji kontraktów z dostawą przypadającą w całym 2024 roku odbywał się na innym rynku (głównie transakcje forward) i po innych cenach.

Brak rekompensat = straty finansowe

Sprzedawcy już w momencie zawierania z odbiorcami umowy sprzedaży energii ze stałą ceną dokonują zakupu energii na cały okres zawartej z odbiorcą umowy (tzw. transakcje back-to-back). Przez dużą część roku 2023 cena energii na rok 2024 utrzymywała się powyżej ceny maksymalnej, jaka zgodnie z ustawą będzie obowiązywała w pierwszej połowie roku 2024. W konsekwencji sprzedawcy zawarli z odbiorcami umowy po cenach wyższych niż maksymalne ceny sprzedaży do tych odbiorców wprowadzone do stosowania zgodnie z ustawą w pierwszej połowie 2024 r. W związku z brakiem mechanizmu rekompensowania realnego kosztu zakupu energii sprzedawanej do odbiorców uprawnionych w pierwszej połowie 2024 r. (gdyż nie zmieniono w odpowiedni sposób przepisów dotychczas obowiązujących w tym zakresie), sprzedawcy poniosą realne straty. Szacuje się, że mogą one wynieść kilkadziesiąt milionów złotych w odniesieniu do okresu pierwszego półrocza 2024.

Zbędne regulacje

Lewiatan zwraca także uwagę negatywne skutki dotychczasowego braku jasnych deklaracji rządu w zakresie wygaśnięcia mechanizmu cen maksymalnych w sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców innych niż gospodarstwa domowe po 30 czerwca 2024 r. Poziom cen rynkowych energii elektrycznej znajduje się obecnie nawet 300 złotych/MWh poniżej poziomu cen maksymalnych wskazanych w ustawie. W związku z tym nie występują żadne ekonomiczne przesłanki, które uzasadniałyby konieczność dalszego utrzymywania wskazanych regulacji.

– Apelujemy o jak najszybszą nowelizację ustawy, m.in. w zakresie rekompensat z tytułu stosowania maksymalnych cen w stosunku do odbiorców uprawnionych innych niż gospodarstwa domowe. Firmy ponoszą bowiem  z tego powodu duże straty finansowe. Brak jasnych deklaracji rządu o wygaśnięciu ustawy o cenach maksymalnych do odbiorców innych niż gospodarstwa domowe generuje zaś blokadę zmian cenników do tych odbiorców i utrudnia odbiorcom i sprzedawcom zawieranie umów na sprzedaż energii elektrycznej po tej dacie, blokując tym samym rozwój konkurencyjnego rynku energii – dodaje Paulina Grądzik.

 Konfederacja Lewiatan

Pośpiech jest wrogiem zmian w podatkach
27 marca 2024

Pośpiech jest wrogiem zmian w podatkach

W pierwszych miesiącach roku nie oczekiwaliśmy szybkich zmian w prawie podatkowym, a raczej eksperckiej analizy obecnej sytuacji, dyskusji nad tym, w jaki sposób poprawić efektywność systemu, uprościć przepisy, zmniejszyć liczbę wątpliwości interpretacyjnych oraz ograniczyć ryzyko i koszty wypełniania obowiązków podatkowych – uważa Konfederacja Lewiatan.

Tym bardziej, że nowy rząd odziedziczył system podatkowy obarczony wieloma źle przygotowanymi i nieprzemyślanymi zmianami wprowadzonymi w poprzedniej kadencji parlamentu.

– W tym kontekście działania rządu w pierwszych miesiącach  oceniamy pozytywnie.  Podjęto decyzję o odroczeniu wejścia w życie Krajowego Systemu e-Faktur i poddano te rewolucyjne zmiany ponownym i szerokim konsultacjom społecznym. Pozwoli to uniknąć problemów, które mogłyby spowodować trudności z wystawianiem faktur i bieżącą działalnością firm. Dostrzegamy otwarcie na dialog i rozmowy o potrzebach firm, czego wyrazem są liczne spotkania przedstawicieli resortu finansów z przedsiębiorcami, prace w komisjach i podkomisjach sejmowych, deklaracje prowadzenia rzetelnych konsultacji społecznych, procedowania projektów podatkowych wyłącznie w ramach rządowego procesu legislacyjnego (nie przyśpieszoną „ścieżką” poselską) oraz zapewnienia 6 miesięcznego vacatio legis dla zmian w ustawach podatkowych i gospodarczych – mówi Przemysław Pruszyński, dyrektor departamentu podatkowego Konfederacji Lewiatan.

Priorytetem nowego kierownictwa Ministerstwa Finansów było przygotowanie przepisów implementujących prawo Unii Europejskiej w zakresie globalnego minimalnego podatku CIT oraz dyrektywy DAC7 dotyczącej sprawozdawczości platform cyfrowych (zgodnie z publicznymi deklaracjami w najbliższych dniach projekt ustawy o globalnym minimalnym CIT zostanie skierowany do konsultacji społecznych, zmiany w projekcie implementującym dyrektywę DAC7 są już konsultowane). Ustawy te powinny być przygotowane już wiele miesięcy temu, tak się jednak nie stało, więc nowy rząd musiał na tym polu nadrobić zaległości poprzedników.

Przygotowywane są projekty legislacyjne wprowadzające tzw. kasowy PIT dla najmniejszych firm, kwotę wolną w podatku Belki oraz wakacje składkowe, co jest realizacją obietnic złożonych przedsiębiorcom w trakcie kampanii wyborczej.

Ministerstwo Finansów zapowiedziało od 2025 roku obniżenie i uproszczenie składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. To dobra propozycja, w szczególności biorąc pod uwagę sytuację budżetową państwa i potrzeby Narodowego Funduszu Zdrowia. Finansowo skorzysta na niej 93% przedsiębiorców, także zdecydowana większość oszczędzi na sposobie kalkulacji składki. Jest to na pewno najważniejsza obietnica dana przedsiębiorcom i na pewno będzie miała duże znaczenie przy ocenie realizacji obietnic wyborczych nowego rządu

– Pośpiech jest wrogiem zmian w systemie podatkowym. Największe szkody przynoszą chaotyczne i częste zmiany. Zatem brak rewolucji i przemyślane podejście do bolączek naszego systemu podatkowego jest bardzo pozytywną informacją dla biznesu, który aby się rozwijać najbardziej potrzebuje przewidywalnego i stabilnego prawa – dodaje Przemysław Pruszyński.

Konfederacja Lewiatan

 

Gratulacje dla Andrzeja Dziuka – laureata Nagrody Człowieka Teatru 2024
26 marca 2024

Gratulacje dla Andrzeja Dziuka – laureata Nagrody Człowieka Teatru 2024

Dyrektor i założyciel Teatru im. St. I. Witkacego w Zakopanem Andrzej Stanisław Dziuk został laureatem XI edycji Nagrody im. Zygmunta Hübnera CZŁOWIEK TEATRU 2024. Gratulujemy serdecznie.

Andrzej Dziuk, dyrektor naczelny i artystyczny teatru Witkacego w Zakopanem jest Człowiekiem Teatru 2024. Uroczyste wręczenie Nagrody odbyło się 25 marca w Teatrze Powszechnym im. Zygmunta Hübnera w Warszawie. Laudację poświęconą laureatowi wygłosił przedstawiciel Kapituły Nagrody Krzysztof Głuchowski.

Przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan dr Henryka Bochniarz wystosowała list gratulacyjny. Podkreśla w nim, że „dla nas zawsze byłeś Człowiekiem Teatru i to teatru WYJĄTKOWEGO, o jakim przypomina też regulamin nagrody im. Zygmunta Hübnera: teatru misji społecznej, opartego na artyzmie i sztuce, wrażliwego, wizyjnego, ewolucyjnego, nowatorskiego, zaskakującego, w ciągłej transformacji, budowanego wbrew wszelkim trudnościom, kłopotom, nie poddającego się reżimom wolnego rynku…”.

„Dla Lewiatana i jego członków, jesteś też Wielkim Wróżem! Doskonale pamiętamy Wasz spektakl z otwarcia Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie w 2011 roku, kiedy wszyscy zastanawiali się, co znaczy scena wychodzenia „nieznajomych” z morza i symbolicznego podziału ludzi na klasy…. Dziś wszystko stało się jasne: migranci toną w drodze do Europy, a walka z biedą trwa. Jednak nie poddajemy się i codziennie , podobnie jak Ty, staramy się też tę rzeczywistość zmieniać” – czytamy w piśmie.

Gratulujemy Laureatowi i całemu Zespołowi!

 

Własność intelektualna. Rośnie liczba zgłoszeń patentowych
26 marca 2024

Własność intelektualna. Rośnie liczba zgłoszeń patentowych

Polska znajduje się na 27 miejscu na świecie i 15 w Europie jeśli chodzi o liczbę zgłoszonych wniosków patentowych. W ubiegłym roku o ponad 10 proc. wzrosła liczba wniosków naszych firm do Europejskiego Urzędu Patentowego – poinformowano na konferencji „Własność intelektualna w dobie zmian. Innowacje, kreatywność, ochrona”, zorganizowanej przez Konfederację Lewiatan.

– Własność intelektualna staje się gospodarczą bronią XI wieku. Z tego powodu ważne jest, żeby jak najwięcej własności intelektualnej pozostawało w naszym kraju. W interesie polskich przedsiębiorców jest tworzenie wartości dodanej, intelektualnej. We współczesnym świecie bowiem coraz większe znaczenie ma konkurowanie mózgami, a nie tanią siłą roboczą – powiedział Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan.

Edyta Demby-Siwek, prezeska Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej również podkreślała, że naszą bronią nie powinna być tania siła robocza, czy montowanie z części różnych produktów, ale właśnie własność intelektualna, która przekłada się na wartość PKB, czy zarobki pracowników. Dlatego warto o nią dbać. – W 2023 roku zgłoszono do Urzędu Patentowego o 10,5 proc. więcej wynalazków niż w roku poprzednim – powiedziała.

– Kładziemy duży nacisk na własność intelektualną i ochronę marki. Chcemy, żeby nasi klienci dostawali produkty bezpieczne i autentyczne. W ubiegłym roku ponad 4 tysiące firm z Polski eksportowało za pośrednictwem  Amazona. Mocno inwestujemy w ochronę własności intelektualnej i przemysłowej. Ciągle mamy duże problemy ze ściganiem podróbek, nieco lepiej idzie wyłapywanie podrobionych produktów – powiedział Mariusz Mielczarek, dyrektor ds. Regulacji i Sektora Publicznego w Europie Środkowo-Wschodniej, Amazon.

Patrycja Czubkowska, zastępczyni prezesa Urzędu Patentowego biorąca udział  w panelu „Innowacje i wyzwania ery cyfrowej, a ochrona własności intelektualnej – o czym powinien pamiętać przedsiębiorca w zmieniającej się rzeczywistości”, poinformowała, że Polska znajduje się na 27 miejscu na świecie i 15 w Europie jeśli chodzi o liczbę zgłoszonych wniosków patentowych.

W 2023 r. liczba europejskich zgłoszeń patentowych z Polski do Europejskiego Urzędu Patentowego wyniosła 671, co oznacza wzrost o 10,5% w stosunku do 2022 r. To plasuje nas wśród krajów notujących największą dynamikę wzrostu zgłoszeń. Najwięcej polskich zgłoszeń dokonano w obszarze technologii medycznych, farmaceutyków i inżynierii lądowej. Największą dynamikę wzrostu notuje technologia żywności.

– Nie odnotowaliśmy wzrostu liczby postępowań spornych. Rocznie mamy ok. 250 takich spraw, z czego większość dotyczy znaków towarowych, część wynalazków. Podobna liczba spraw toczy się przed sądami własności intelektualnej. Przedsiębiorcy skupiają się na bieżącej działalności i nie są skłonni do wszczynania postępowań o naruszenie praw – powiedziała Patrycja Czubkowska.

Zdaniem Urzędu Patentowego coraz większego znaczenia nabiera ochrona praw w świecie wirtualnym. Wdrożone zostały specjalne wytyczne dotyczące ochrony tzw. wynalazków komputerowych. Kwestii praw związanych ze sztuczną inteligencją nie uregulował jednak jeszcze żaden kraj na świecie.

– Rzecznik patentowy jest pierwszym doradcą w biznesie – stwierdziła Dorota Rzążewska, prezeska Polskiej Izby Rzeczników. Jej zdaniem rozwiązania innowacyjne odgrywają ważną rolę. Dlatego powinniśmy być zainteresowani zwiększeniem liczby zgłoszeń patentowych. To element budowania przewagi rynkowej. Rzecznicy patentowi  mogą najlepiej doradzić firmom jaki użytek biznesowy może być ze zgłoszenia wniosku patentowego.

Dorota Rzążewska przekonywała, że jako naród jesteśmy bardzo kreatywni. Dlatego warto zadbać, aby nasze pomysły, wynalazki nie były bezprawnie wykorzystywane przez innych.

W czasie konferencji dyskutowano o wyzwaniach związanych z nowym prawem własności intelektualnej, kondycją startupów w Polsce i Europie w kontekście zabezpieczania praw do wypracowywanych innowacji. Wśród innych tematów poruszana też była problematyka związana z obrotem w handlu online podróbkami produktów, a także kwestia kooperacji biznesu z ośrodkami naukowymi, której efektem mają być innowacyjne wdrożenia

 Konfederacja Lewiatan

 

Rewizja Krajowego Planu Odbudowy – stanowisko Lewiatana
26 marca 2024

Rewizja Krajowego Planu Odbudowy – stanowisko Lewiatana

W odpowiedzi na zaproszenie do przesłania uwag do dokumentów odzwierciedlających propozycję rewizji Krajowego Planu Odbudowy, Konfederacja Lewiatan, w załączeniu, przedkłada stanowisko.

KL/177/48/AM/2024

Pobierz
Spotkanie z prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych
25 marca 2024

Spotkanie z prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Prezes UODO podkreślił, że priorytetem dla niego i dla całego urzędu jest pewność prawa, otwartość na dialog i transparentność. Zaprosił też Konfederację Lewiatan do uczestnictwa w kwartalnych spotkaniach, na których na bieżąco będą omawiane kwestie związane z danymi. Ma to na celu usprawnienie komunikacji i bardziej efektywną współpracę.

Przedstawiciele Konfederacji Lewiatan – prezydent Maciej Witucki i ekspertka Departamentu Rynku Cyfrowego Eliza Turkiewicz wzięli udział w spotkaniu z prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych Mirosławem Wróblewskim, zastępcą prezesa Konradem Komornickim oraz ekspertami UODO.

Urząd chce wzmocnić swoją rolę na poziomie europejskim. Prezes UODO zaakcentował, że widzi problemy związane z legislacją na poziomie unijnym – projekty często zawierają przepisy sprzeczne, wykluczające się.

Cele prezesa UODO

Wśród celów PUODO jest m.in., aby urząd posiadał kompetencje w zakresie  kwestii związanych nie tylko z danymi osobowymi, ale też danymi ważnymi dla gospodarki.

Przewodniki i wytyczne PUODO będą aktualizowane oraz publiczne konsultowane. Wszystkie przewodniki i konsultacje będą dostępne na specjalnej podstronie. Powstanie wyszukiwarka wszystkich decyzji i orzeczeń UODO. Trudno na razie wskazać datę, ponieważ działania te wymagają dużego nakładu pracy i czasu ze względu na kwestie techniczne.

Mechanizmy certyfikacji

UODO zachęca podmioty prywatne, aby chciały stworzyć specjalne narzędzie – mechanizmy certyfikacji. Urząd organizuje cykliczne webinaria w tym zakresie.

PUODO widzi także swoją rolę w tematyce sztucznej inteligencji, a dokładniej w takim zakresie, gdzie modele trenowane są na danych osobowych.

Urząd planuje działania edukacyjne na poziomie Sejmu, Senatu czy Rządowego Centrum Legislacji, ponieważ w projektach legislacyjnych nie ma obecnie oceny ryzyka dotyczącego danych osobowych. Urzędowi zależy także na promowaniu istoty inspektorów danych osobowych w każdej organizacji.

Urząd planuje również bardziej ścisłą współpracę z samorządami.

Spotkanie z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych odbyło się 22 marca. Udział wzięli także eksperci UODO, m.in. Departamentu Orzecznictwa i Legislacji, Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Edukacji.

 

 

Zmiany w KSeF korzystne dla przedsiębiorców
25 marca 2024

Zmiany w KSeF korzystne dla przedsiębiorców

Ministerstwo Finansów przedstawiło propozycje zmian w Krajowym Systemie e-Faktur. Wiele z nich jest korzystnych dla przedsiębiorców – uważa Konfederacja Lewiatan.

Są wśród nich, m.in. zmiany o które Lewiatan zabiegał od początku trwania projektu KSeF.

Pierwotne założenia przewidywały różne terminy przystąpienia do KSeF podatników VAT czynnych (1 lipca 2024 r.) i podatników VAT zwolnionych (1 stycznia 2025 r.), co oznaczało konieczność poniesienia dodatkowych nieuzasadnionych nakładów finansowych na narzędzia umożliwiające rozróżnienie tychże grup podmiotów.  Wprowadzenie jednego terminu wejścia w życie obligatoryjnego KSeF dla wszystkich podatników pomoże uniknąć ryzyka powstania tymczasowego chaosu i dodatkowych problemów interpretacyjnych – mówi Anna Słomińska – Wernik, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

W trakcie konsultacji Lewiatan zwracał również uwagę na kwestię podania numerów KSeF w płatnościach oraz generowanie identyfikatora zbiorczego, które wiążą się z istotnymi  zmianami w  obiegu dokumentów i płatnościach w przedsiębiorstwach.

– Cieszy nas również  zaproponowana możliwość dołączenia załączników do faktur wystawionych w KSeF , których było brak w pierwotnej wersji a powodowały duże problemy praktyczne u przedsiębiorców, którzy przekazywali na załącznikach istotne z perspektywy biznesowej informacje. Należałoby tu  jednak rozważyć możliwość uwzględnienia załączników nie tylko w postaci schemy jak proponuje w założeniach MF ale również w postaci innych plików jak pdf czy xml – dodaje Anna Słomińska – Wernik.

Prawdopodobnie 3 kwietnia br. pojawi się projekt ustawy, który będzie zawierał te  zmiany. Ministerstwo Finansów ma świadomość, iż przedstawione propozycje nie rozwiewają wszystkich wątpliwości i niejasności dlatego też planuje z początkiem maja szeroko zakrojoną kampanię informacyjną, na którą będą się składać takie rozwiązania jak: szkolenia w lokalnych urzędach skarbowych na terenie całego kraju, filmiki instruktażowe i dedykowana infolinia w ramach Krajowej Informacji Podatkowej.

Przedstawiciele resortu finansów deklarują dalszą otwartość na propozycje zmian oraz dialog z przedsiębiorcami.

Najważniejsze propozycje zmian w KSeF:

 • KSeF ma wejść dla wszystkich podatników (VAT czynnych i zwolnionych) w jednym terminie, który zostanie ogłoszony na przełomie kwietnia i maja.
 • Faktury konsumenckie opcjonalnie będą dopuszczone do KSeF (z kodem QR). Konsumenci będą mieć w ramach KSeF dostęp do faktur w trybie anonimowym.
 • „Samoidentyfikacja” nabywcy dla potrzeb wystawienia przez dostawcę faktury w KSeF: podatnicy zwolnieni z VAT będą zobowiązani podawać na potrzeby faktur numer VAT (gdy są zarejestrowani na potrzeby VAT) lub NIP (pozostali), jeśli dokonują zakupów na potrzeby działalności gospodarczej. Podatnicy rozliczający PIT na zasadach ogólnych lub „liniówką” będą – dla celów rozliczeń w podatku dochodowym – mieli wymóg posiadania faktury wystawionej w KSeF.
 • Wystawianie faktur w formie papierowej – bardzo wąska grupa najdrobniejszych przedsiębiorców (bez faktur powyżej 450 zł) będzie miała możliwość przejściowego, dalszego wystawiania faktur papierowych. Dodatkowe ograniczenie, to suma wartości wystawianych faktur do 10.000 zł miesięcznie.
 • Dodatkowy obowiązek oznaczania w ewidencji sprzedaży JPK_VAT faktur wystawionych z pominięciem KSeF (również wystawionych w trybie offline).
 • Odroczenie kar i obowiązku podawania numeru KSeF faktury / identyfikatora zbiorczego przy płatnościach.
 • Odroczenie kary za nieprzestrzeganie obowiązków związanych z KSeF.
 • Pojawi się ustrukturyzowany załącznik do faktury (w kontekście faktur za media, faktur zbiorczych itd.). Będzie okres przejściowy na dostosowanie systemów.
 • Zapewnienie możliwości wcześniejszego generowania oraz poboru certyfikatów nabywcy do faktur wystawianych w okresie awarii i offline

    Konfederacja Lewiatan