10 organizacji przeciwko 10H. Apel o uwolnienie polskiego wiatru
31 marca 2022

10 organizacji przeciwko 10H. Apel o uwolnienie polskiego wiatru

W najlepiej pojętym interesie narodowym Polski konieczne jest natychmiastowe odblokowanie możliwości rozwoju potencjału lądowej energetyki wiatrowej – apeluje do rządu 10 organizacji, w tym Konfederacja Lewiatan.

Dynamiczny rozwój tego sektora zapewni dostawy taniej, zielonej energii, pozwalając na przyspieszenie procesu uniezależnienia się od dostaw paliw kopalnych z Rosji.

Pod apelem podpisali się: Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, Stowarzyszenie Energii Odnawialnej, Konfederacja Lewiatan, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Hutnicza Izba Przemysłowo Handlowa, UN Global Compact Network Poland, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej i Fundacja RE-Source Poland Hub.

 

– Przywrócenie rozwoju projektów lądowej energetyki wiatrowej jest kluczowe dla wzmocnienia polskiej gospodarki, obniżenia ceny energii elektrycznej, dywersyfikacji struktury wytwarzania energii oraz ograniczenia emisji dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych – mówi Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan.

Rosyjska agresja na Ukrainę bezpowrotnie zmieniła ścieżkę rozwoju europejskiej transformacji energetycznej. Przyspieszenie procesu transformacji i umożliwienie realizacji nowych inwestycji w odnawialne źródła energii (OZE) stały się koniecznością z punktu widzenia suwerenności Polski i jej interesu narodowego.

Dlatego jako przedstawiciele branży energetyki wiatrowej, innych branż sektora prywatnego  oraz samorządu terytorialnego apelujemy o natychmiastowe uwolnienie rozwoju lądowej energetyki wiatrowej poprzez niezwłoczne sfinalizowanie prac i przyjęcie nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (liberalizacja 10H) – czytamy w apelu.

Transformacja gospodarki w kierunku zero-emisyjnym przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego to podstawowe cele w zakresie rozwoju systemu energetycznego w Polsce. Rozwój sektora energetyki wiatrowej na lądzie jako najtańszej technologii wytwarzania energii z OZE, powinien stanowić jeden z kluczowych elementów realizacji powyższych celów. Liberalizacja zasad lokalizacji inwestycji w zakresie energetyki wiatrowej pozwoli na realizację nowych projektów w ramach kilkuletnich cyklów inwestycyjnych, przy wykorzystaniu nowoczesnych i mało uciążliwych dla środowiska technologii. Jednocześnie podejmowana obecnie na szczeblu unijnym rewizja założeń w zakresie kryteriów zrównoważonego rozwoju pozwala na przeprowadzenie transformacji energetycznej przy wykorzystaniu potencjału polskiego sektora energetyki węglowej, wpisując się w założenia transformacji sprawiedliwej społecznie. Mając na uwadze powyższe, sektory energetyki wiatrowej oraz węglowej należy postrzegać jako uzupełniające się filary transformacji energetycznej Polski, a dynamiczny rozwój sektora energetyki wiatrowej na lądzie pozwoli na jej realizację w sposób ograniczający koszty po stronie odbiorców końcowych, stanowiąc jednocześnie filar konkurencyjności polskiej gospodarki.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z LIBERALIZACJI ZASADY 10 H I ROZWOJU ENERGETYKI WIATROWEJ NA LĄDZIE:

Bezpieczeństwo energetyczne – dywersyfikacja źródeł wytwórczych pozwoli na ograniczenie uzależnienia od zewnętrznych dostaw paliw kopalnych, usprawniając proces całkowitego   uniezależnienia się od dostaw surowców energetycznych z Rosji. Ilość energii wytwarzana w oparciu o węgiel importowany z Rosji odpowiada 6 GW mocy zainstalowanej w ramach sektora energetyki wiatrowej na lądzie. Obecnie lądowa energetyka wiatrowa stanowi 7,1 GW mocy zainstalowanej, podczas gdy jej możliwości są o wiele większe i szacowane nawet na około 30 GW.

Uzupełnienie pracy źródeł konwencjonalnych – źródła konwencjonalne będą w najbliższej przyszłości gwarantem bezpieczeństwa i stabilności systemu energetycznego. Jednak polski węgiel podobnie jak elektrownie konwencjonalne nie są w stanie w pełni odpowiedzieć na wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną z jakim należy liczyć się w perspektywie embarga – słusznie zapowiadanego przez polski rząd. Zamiast importować rosyjski węgiel i gaz zwiększmy wykorzystanie potencjału polskiego wiatru. Będzie on stanowił uzupełnienie konwencjonalnych źródeł wytwórczych, przyczyniając się jednocześnie do ograniczenia ryzyka wzrostu cen energii elektrycznej dla odbiorców końcowych.

Obniżenie rachunków za energię elektryczną – energetyka wiatrowa to najtańsze źródło energii, oferujące koszt wytworzenia elektryczności, który jest 3 – 3,5 krotnie niższy niż ze źródeł konwencjonalnych. Więcej energetyki wiatrowej w krajowym zasobie źródeł wytwórczych to niższe średnie ceny dla wszystkich grup odbiorców.

Rozwój gospodarczy – nowe farmy wiatrowe mają szansę wygenerować 70-133 mld zł przyrostu PKB, 490-935 mln zł dodatkowych wpływów do samorządów, ok. 80 mld zł zamówień na produkty i usługi w łańcuchu dostaw oraz 51 do 97 tysięcy nowych miejsc pracy w perspektywie do 2030 r. W ciągu najbliższych 10 lat możliwe jest osiągnięcie nawet 75% udziału krajowego potencjału w dostawie produktów i usług.

Korzyści dla polskich przedsiębiorców – liberalizacja zasady 10H przełoży się na wymierne korzyści dla polskiego przemysłu energochłonnego, który w związku z nowo przyjętymi zasadami przyznawania rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych będzie zobligowany do wykazania między innymi wykorzystywania energii ze źródeł zapewniających całkowite uniknięcie emisji gazów cieplarnianych. Dostawy taniej zielonej energii w sposób bezpośredni będą więc determinować poziom konkurencyjności polskiego przemysłu, jak również klimat inwestycyjny w Polsce.

Technologie wodorowe oparte na OZE zredukują zależność od gazu – obecnie importujemy około 80% zużywanego gazu. Wojna w Ukrainie podkreśliła znaczenie pochodzenia gazu jako technologii pomostowej dla transformacji sektora wytwarzania energii, dlatego kluczowe jest sięgnięcie po rozwój innych rozwiązań. W najbliższej przyszłości to zielony wodór i jego pochodne, staną się podstawą funkcjonowania przemysłu w Polsce i Unii Europejskiej zastępując gaz w procesach technologicznych. Roczne zapotrzebowanie na zielony wodór w Polsce w 2040 roku przekroczy 100 TWh. Taką podaż zaspokoi wzrost mocy wytwórczych w obszarze energetyki wiatrowej.

Rozwój instalacji hybrydowych – dynamiczny rozwój sektora OZE wymaga wdrażania rozwiązań, które pozwolą na zdecydowaną poprawę wskaźnika wykorzystania mocy poszczególnych technologii wytwarzania energii elektrycznej i zagwarantują korzyści wynikające z eksploatacji sieci dystrybucyjnej. Rozwiązaniem pozwalającym na zaadresowanie tych kwestii pozostają instalacje hybrydowe, w ramach, których energetyka wiatrowa, jako najtańsza technologia wytwarzania energii z OZE, przyczyni się do popularyzacji i rozwoju doświadczeń w obszarze magazynowania energii elektrycznej.

Nie możemy zmarnować szansy na budowę niezależnej i bezpiecznej energetycznie Polski. Dalsza zwłoka w zniesieniu przepisów ograniczających rozwój lądowej energetyki wiatrowej nie będzie możliwa do nadrobienia, a jej skutki mogą okazać się znacznie bardziej dotkliwe niż do niedawna zakładaliśmy.

Mając na uwadze powyższe deklarujemy gotowość do natychmiastowego podjęcia merytorycznego dialogu z właściwymi przedstawicielami administracji rządowej, który pozwoli na niezwłoczne skierowanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych do prac parlamentarnych – napisali autorzy apelu.

 Konfederacja Lewiatan

 

 

 

 

 

Szansa na poszerzenie dostępu do terapii lekowych w Polsce
31 marca 2022

Szansa na poszerzenie dostępu do terapii lekowych w Polsce

Tegoroczne konkursy na dofinansowanie projektów badawczych z Funduszy Europejskich na Rzecz Nowoczesnej Gospodarki (FENG) to szansa na poszerzenie w Polsce dostępu do najbardziej potrzebnych terapii i rozwój krajowego przemysłu farmaceutycznego oraz na budowę suwerenności lekowej naszego państwa – uważają Krajowi Producenci Leków.

Budżet FENG (https://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/fe-dla-nowoczesnej-gospodarki/zalozenia-programu-feng/) wynosi aż 7,9 mld euro, czyli około 36 mld zł i oferuje różne formy wsparcia. – Dzięki tym dotacjom krajowe firmy będą mogły opracować, rozwinąć produkcję i wprowadzić na rynek nowe leki, a także substancje  farmaceutyczne do ich produkcji. Ważne jest jednak, aby pieniądze zasiliły projekty, których efekty zostaną w Polsce i z których szybko będą mogli korzystać polscy pacjenci – mówi Krzysztof Kopeć, prezes Krajowych Producentów Leków.

Wojna zmienia priorytety – deklaracja wersalska

W przyjętym 10 marca br. podczas nieformalnego spotkania szefów państw UE w Wersalu  oświadczeniu w sprawie rosyjskiej agresji wojskowej na Ukrainę
(https://www.consilium.europa.eu/media/54787/20220311-versailles-declaration-pl.pdf), unijni przywódcy uznali, że wobec rosnącej niestabilności i zagrożeń, należy przyjąć większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo Unii i podjąć dalsze zdecydowane kroki w kierunku budowania europejskiej suwerenności, zmniejszenia zależności i opracowania nowego modelu wzrostu i inwestycji. Zadeklarowali, że skupią się m.in. na wspieraniu zrównoważonej produkcji przystępnych cenowo leków, finansowaniu badań i rozwoju oraz budowaniu zdolności produkcyjnych w zakresie produktów krytycznych, by reagować na kryzysy zdrowotne. Deklaracja ta nabiera szczególnego znaczenia zwłaszcza teraz – w dobie spodziewanego kryzysu uchodźczego w Europie.

– Wsparcie środkami pomocowymi UE projektów badawczych prowadzonych przez krajowych producentów leków to nie tylko oczekiwane zwiększenie produkcji najbardziej potrzebnych leków w Polsce, ale też poszerzanie kompetencji przedsiębiorstw, ich rozwój technologiczny i możliwość szerszej współpracy przemysłu z polską nauką, ale także wzrost konkurencyjności krajowych firm, co przełoży się na wzrost gospodarczy w Polsce – dodaje Grzegorz Rychwalski, wiceprezes Krajowych Producentów Leków.

– Dotacje z unijnych programów bardzo wzmocnią nasze firmy farmaceutyczne, pozwolą im wprowadzić na rynek nowe leki i zwiększyć produkcję, co przełoży się na poszerzenie dostępu do terapii lekowych. Skorzystają na tym pacjenci – mówi Kacper Olejniczak, ekspert Konfederacji Lewiatan.

 Zawężające definiowanie innowacyjności

Do tej pory – mimo że krajowy przemysł farmaceutyczny od lat klasyfikuje się w pierwszej trójce liderów innowacji w Polsce (GUS „Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2018–2020” https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/nauka-i-technika/dzialalnosc-innowacyjna-przedsiebiorstw-w-polsce-w-latach-2018-2020,14,8.html) – projekty dotyczące rozwoju produkowanych przez branżę niechronionych patentem leków równoważnych (generycznych) w  konkursach ogłaszanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z ostatniej perspektywy finansowej 2014-2021 były najczęściej odrzucane, jako niespełniające jednego z kryteriów oceny, tj. innowacyjności na poziomie krajowym.

Tymczasem, jak wyjaśnia prof. Małgorzata Sznitowska, krajowa konsultant ds. farmacji przemysłowej, innowacyjność w przemyśle farmaceutycznym nie dotyczy tylko procesu powstawania zupełnie nowych farmaceutyków, ale także opracowania i wprowadzania na polski rynek udoskonalonych lub bardziej efektywnych kosztowo leków o ugruntowanej pozycji w lecznictwie, zwłaszcza tych, które stanowią podstawę terapii chorób cywilizacyjnych (https://www.ptfarm.pl/stanowiska).

Opracowanie leku generycznego jest procesem wymagającym  specjalistycznych kompetencji, zasobów infrastrukturalnych, know-how oraz innowacyjnych prac badawczo-rozwojowych. Trwa od 3 do 5 lat i częściej niż w przypadku innych produktów leczniczych kończy się wdrożeniem na rynek, dzięki czemu efektywne staje się powiązanie środków wydatkowanych na prace B+R z ich rezultatami w postaci innowacji, z których szeroko może korzystać społeczeństwo.

Prof. M. Sznitowska  dodaje, że zgodnie z definicją OECD, nie można rozpatrywać innowacyjności jedynie jako korzyści technologicznej. Równie ważna jest korzyść społeczno-ekonomiczna. A taką też niesie wprowadzenie na rynek leku równoważnego (generycznego), bo terapia staje się bardziej przystępna, a zwiększenie konkurencyjności działających w Polsce przedsiębiorstw buduje wzrost gospodarczy kraju. Tymczasem zawężające rozumienie innowacyjności przekłada się na utracone korzyści zarówno w ochronie zdrowia, jak i w zakresie polskiej gospodarki.

Dlatego w związku z uruchomieniem w 2022 r. konkursów na dofinansowanie projektów badawczych zarówno w ramach FENG (Programu Fundusze Europejskie na Rzecz Nowoczesnej Gospodarki), jak i Krajowego Programu Rozwoju Sektora Biomedycznego, krajowi producenci leków apelują o zgodną z definicją OECD ocenę innowacyjności w przemyśle farmaceutycznym.

 Krajowe Inteligentne Specjalizacje (KIS)

Korzystanie ze wsparcia FENG (Programu Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027) jest uwarunkowane kwalifikowaniem się obszaru, którego projekt dotyczy do Krajowych Inteligentnych Specjalizacji  (KIS) https://smart.gov.pl/images/Opisy-KIS_-werja-8_FINAL_2022_17.01.2022_1.pdf . Już kilka lat wcześniej UE zobowiązała państwa członkowskie do identyfikacji tzw. inteligentnych specjalizacji, aby skoncentrować inwestycje na obszarach o największym potencjale innowacyjnym i konkurencyjnym kraju. Inteligentne specjalizacje są więc kompasem dla finansowania projektów w ramach środków UE.

Na obowiązującej w Polsce od 17 stycznia br. liście krajowych inteligentnych specjalizacji wśród 13 obszarów znalazły się synteza substancji czynnych i rozwój leków równoważnych (generycznych). Ta zmiana pokazuje, że leki generyczne stanowią jeden z kluczowych obszarów polskiej gospodarki, który zapewnia jej konkurencyjność, a finansowanie ich badań i rozwoju z funduszy UE jest formalnie uzasadnione. Dlatego tak kluczowe jest obecnie stworzenie właściwych wytycznych dla oceniających projekty, które będą uwzględniały zarówno rekomendacje zespołu przy Krajowej Konsultant, jak również KIS.

Jest to również istotne z perspektywy Krajowego Planu Odbudowy (KPO), ponieważ w części dotyczącej bezpieczeństwa lekowego Polski, tj. rozwoju substancji czynnych i leków równoważnych (generycznych) środki dotacyjne mają być umiejscowione w ramach FENG.

Konfederacja Lewiatan

Kodeks karny skarbowy – uwagi Lewiatana do projektu nowelizacji ustawy
31 marca 2022

Kodeks karny skarbowy – uwagi Lewiatana do projektu nowelizacji ustawy

KL/118/53/PP/2022

Pobierz
Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council laying down harmonized rules on artificial intelligence
31 marca 2022

Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council laying down harmonized rules on artificial intelligence

Nowelizacja ustawy o OZE – uwagi Lewiatana
31 marca 2022

Nowelizacja ustawy o OZE – uwagi Lewiatana

KL/114/52/AB/2022

Pobierz
Aktualna wersja projektu nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa – apel Lewiatana o publikację  i konsultacje
31 marca 2022

Aktualna wersja projektu nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa – apel Lewiatana o publikację  i konsultacje

KL/112/AM/2022

Pobierz
Związek Polskiego Leasingu o ryzykach z wykorzystywaniem aut w transporcie międzynarodowym
30 marca 2022

Związek Polskiego Leasingu o ryzykach z wykorzystywaniem aut w transporcie międzynarodowym

Związek Polskiego Leasingu, członek Konfederacji Lewiatan, niezależnie od indywidualnych decyzji i komunikatów poszczególnych firm leasingowych, zwraca uwagę na ryzyka, związane z wykorzystywaniem środków transportu w ruchu międzynarodowym, w aktualnej sytuacji za wschodnią granicą Polski.

Mając na uwadze sytuację międzynarodową, związaną z agresją Rosji w Ukrainie, ZPL przypomina i zwraca uwagę klientów firm leasingowych na wybrane aspekty prowadzonej działalności. Dotyczą one warunków ubezpieczenia, ryzyka utraty przedmiotu leasingu i ich finansowych konsekwencji.

Ochrona ubezpieczeniowa

Ubezpieczenie środków transportu zawiera standardowe ograniczenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń w przypadku szkód wywołanych działaniami wojennymi. Eksperci branży leasingowej spodziewają się, że każda szkoda w majątku (w praktyce – głównie dotyczy to środków transportu), do której dojdzie na terenie Ukrainy, Białorusi lub Rosji będzie analizowana pod tym kątem i w przypadku wykazania związku między szkodą, a działaniami wojennymi, należy liczyć się z odmową wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela.

Ryzyko utraty przedmiotów

Niezależnie od kwestii szkód komunikacyjnych i związanych z tym ubezpieczeń, obecna sytuacja wywołuje poważne ryzyka utraty środków transportu, znajdujących się na terenie Ukrainy. Jest to związane z prowadzonymi działaniami wojennymi, blokadami dróg tranzytowych czy ruchem pojazdów wojskowych.

W odniesieniu do terenów Rosji i Białorusi nie można także wykluczyć, że do takiej utraty może dojść między innymi w wyniku:

  1. sankcji, wprowadzanych sukcesywnie przez społeczność międzynarodową, w tym takich, które mogą dotyczyć dopuszczalności przekraczania granic, prowadzenia obrotu gospodarczego czy też wykonywania przewozów,
  2. sankcji, podejmowanych przez władze Rosji i Białorusi w odpowiedzi na działania społeczności międzynarodowej,
  3. innych działań administracyjnych i faktycznych, zmierzających do przejęcia przez tamtejsze władze posiadania aktywów, należących do podmiotów z państw uznawanych za nieprzyjazne, w tym również w celu wykorzystania ich w prowadzonych działaniach wojennych.

 Finansowa odpowiedzialność korzystającego

Związek Polskiego Leasingu zwraca uwagę na powyższe ryzyka z uwagi na fakt, że z istoty stosunku prawnego między firmą leasingową a leasingobiorcą wynika, że w każdym przypadku utraty przedmiotu lub braku prawa do odszkodowania, korzystający pozostaje w dalszym ciągu odpowiedzialny finansowo za całkowite rozliczenie umowy leasingu.

W obecnej sytuacji – w opinii Związku Polskiego Leasingu – jedynym sposobem uniknięcia ryzyka poważnych strat finansowych dla przedsiębiorców (głównie przewoźników) wydaje się być zaprzestanie świadczenia usług przewozowych na terytorium Rosji, Białorusi i Ukrainy.

Związek Polskiego Leasingu

Dodatkowe informacje dla mediów:

  • Anna Polak, Związek Polskiego Leasingu,
    e-mail: anna.polak@leasing.org.pl, tel.: (22) 542 41 39

Związek Polskiego Leasingu (ZPL) to organizacja reprezentująca 90 proc. rynku leasingu w Polsce, która skupia 29 podmiotów. Związek zrzesza głównie firmy leasingowe, ale także firmy i organizacje związane z rynkiem wynajmu (Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów). ZPL uczestniczy w pracach grup i zespołów roboczych przygotowujących i opiniujących projekty regulacji prawnych dotyczących branży leasingowej. Przedstawiciele ZPL utrzymują bieżące kontakty z przedstawicielami administracji publicznej i parlamentarzystami. ZPL monitoruje, opiniuje, przygotowuje lub zleca przygotowanie ekspertyz w zakresie regulacji dotyczących leasingu. Organizacja prowadzi także działania wizerunkowe i edukacyjne na rzecz propagowania leasingu jako narzędzia wspierającego rozwój przedsiębiorczości. Na gruncie europejskim Związek jest aktywnym członkiem Leaseurope, organizacji w skład, której wchodzi 45 związków z 32 krajów Europy. Polska organizacja leasingowa ma swojego reprezentanta w Radzie Dyrektorów Leaseurope, a także uczestniczy w pracach powołanych przez Leaseurope Grupy Sterującej ds. Motoryzacji, Grupy ds. Prawnych, a także współpracuje z innymi komitetami i grupami roboczymi w Leaseurope. Więcej na temat ZPL na http://leasing.org.pl/ oraz na profilu organizacji na LinkedIn https://pl.linkedin.com/company/zwiazek-polskiego-leasingu-zpl

Pracodawcy proponują zmiany w nowelizacji ustawy o OZE
30 marca 2022

Pracodawcy proponują zmiany w nowelizacji ustawy o OZE

Wprowadzenie do ustawy o OZE rozwiązań umożliwiających odblokowanie mocy przyłączeniowych, zmianę przepisów dotyczących klastrów energii, zmodyfikowanie definicji instalacji hybrydowej, a także poprawienie przepisów odnoszących się do handlu partnerskiego – proponuje Konfederacja Lewiatan w uwagach do projektu nowelizacji ustawy o OZE.

Nowelizacja ustawy o OZE (UC99) na celu między innymi wdrożenie dyrektywy REDII. W tym kontekście znalazły się w niej m.in. propozycje przepisów dotyczących partnerskiego handlu energią (peer-to-peer), ciepłownictwa i chłodnictwa, gwarancji pochodzenia i Krajowego Punktu Kontaktowego. Ma także wprowadzić zmiany m.in. w zakresie regulacji dotyczących biometanu, klastrów energii, hybrydowych instalacji OZE, czy modernizacji instalacji OZE.

– Zwracamy uwagę na konieczność wprowadzenia do ustawy o OZE rozwiązań umożliwiających odblokowanie mocy przyłączeniowych, takich jak zastosowanie koncepcji cable pooling dla OZE. Nowe przepisy powinny zachęcać operatorów systemów przesyłowych i dystrybucyjnych oraz inwestorów do maksymalizacji wykorzystania możliwości obciążenia linii energetycznych, które już dzisiaj stanowią przyłączenie dla instalacji OZE oraz które poszerzą się o nowe instalacje w przyszłości – mówi Agata Bator, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan proponuje przeformułowanie przepisów dotyczących klastrów energii. Chodzi m.in. o dopuszczenie możliwości kooperowania podmiotów w ramach klastra także w innych konfiguracjach niż zaproponowane w projekcie, wskazanie operatorów systemów dystrybucyjnych jako fakultatywnych członków klastra i rezygnację z obligatoryjnego uczestnictwa jednostek samorządu terytorialnego w klastrze (przy pozostawieniu możliwości takiego członkostwa). W tym kontekście istotne jest też zapewnienie dla spółdzielni energetycznych warunków funkcjonowania nie gorszych od  proponowanych dla klastrów energii.

 Potrzebne jest także zmodyfikowanie definicji instalacji hybrydowej. Definicja powinna umożliwiać różne konfiguracje tego typu źródeł OZE, również takie gdzie łączone będą trzy i więcej technologii, zaś magazyn energii powinien być fakultatywnym elementem instalacji hybrydowej (a nie jej obligatoryjnym elementem, jak wskazano w projekcie).

Konieczna jest również zmiana przepisów dotyczących handlu partnerskiego (peer-to-peer), tak aby odzwierciedlały one jego ideę, którą jest stworzenie możliwości handlu bezpośredniego z pominięciem OSD i uniknięcie opłat dystrybucyjnych.

 Kolejną istotną kwestią, związaną z wyzwaniami jakie niesie ze sobą wdrażanie rozwiązań promujących OZE jest potrzeba wypracowania strategii dla ciepłownictwa. Taka strategia powinna określić mechanizmy dla dalszego rozwoju sektora ciepłowniczego w Polsce, biorąc pod uwagę warunki rynkowe i wymagania dyrektyw w sprawie odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej budynków i efektywności energetycznej.

 Konfederacja Lewiatan

          

 

Przedsiębiorcy czekają na grupy VAT
30 marca 2022

Przedsiębiorcy czekają na grupy VAT

Grupa VAT jest konstrukcją niezwykle potrzebną i od lat oczekiwaną przez przedsiębiorców. Pracodawcy cieszą się, że od 1 lipca br. to rozwiązanie zacznie obowiązywać. Proponują jednak drobne zmiany, które jeszcze bardziej uatrakcyjnią nową regulację.

Niektóre przepisy są nadmiernie restrykcyjne. Chodzi np. o zakaz dołączania nowych członków do grupy, wymóg istnienia grupy VAT przez minimum 3 lata czy nadmiernie szczegółową ewidencję transakcji wewnątrzgrupowych – uważa Konfederacja Lewiatan.

Zbliża się termin wejścia w życie zmian do ustawy o VAT w części dotyczącej wprowadzenia konstrukcji tzw. grupy VAT. Jest to rozwiązanie niezwykle potrzebne i od lat oczekiwane przez przedsiębiorców. Polska jest jednym z ostatnich państw Unii Europejskiej, które dotychczas nie zdecydowały się na wprowadzenie tej instytucji i dobrze się stało, że także i polscy przedsiębiorcy będą mogli korzystać z tych rozwiązań.

Grupę VAT będą mogły utworzyć firmy powiązane ze sobą finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie. Funkcjonowanie grup VAT pozwoli zmniejszyć koszty poboru podatku wynikające z zastąpienia deklaracji podatkowych każdego z podmiotów wchodzących w skład grupy – jedną deklaracją całej grupy. To rozwiązanie przyniesie korzyści podatnikom i administracji podatkowej.

To bardzo dobra wiadomość dla biznesu, że po latach wyczekiwania możliwość tworzenia grup VAT będzie możliwa. Niemniej, w ocenie ekspertów z Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan niektóre przepisy są nadmiernie restrykcyjne (np.  szczegółowa ewidencja transakcji wewnątrzgrupowych, które przecież nie podlegają opodatkowaniu VAT czy podwójne ustalanie współczynnika proporcji odliczenia podatku naliczonego). Obawy budzi także przepis, zgodnie z którym utrata statusu podatnika VAT przez grupę następuje w momencie niespełnienia jednej z przesłanek uprawniających do utworzenia grupy. Powoduje to ryzyko, że jeżeli po kilku latach funkcjonowania grupy VAT organ podatkowy zakwestionuje spełnienie warunków do jej utworzenia, grupa VAT utraci status podatnika VAT wstecznie, a nie w momencie stwierdzenia nieprawidłowości. To zaś spowoduje bardzo duże problemy dla podatników tworzących grupę, którzy z datą wsteczną ponownie staliby się podatnikami podatku VAT

Liczymy, że w miarę upływu czasu i zbierania doświadczeń te nadmierne wymogi ulegną stopniowemu rozluźnieniu.

Korzyści dla podatników z wprowadzenia grupy VAT:

– zarejestrowanie wszystkich członków grupy jako jednego podatnika VAT,

– składanie jednej deklaracji VAT,

– brak opodatkowania transakcji wewnątrzgrupowych, a w związku z tym – brak  konieczności wystawiania sformalizowanych faktur w ramach tych transakcji,

– opodatkowanie wyłącznie sprzedaży na zewnątrz grupy,

– uproszczenie rozliczeń dla podmiotów tworzących grupę,

– poprawa płynności finansowej dla podmiotów tworzących grupę (zwłaszcza w przypadku, gdy niektórzy jej członkowie  deklarują regularnie nadwyżkę podatku naliczonego, a inni zobowiązanie podlegające zapłacie oraz gdy niektórzy członkowie grupy wykonują czynności zwolnione przedmiotowo).

Konfederacja Lewiatan

 

Nie ma pieniędzy na wypłaty rekompensat dla prywatnych dostawców gazu
29 marca 2022

Nie ma pieniędzy na wypłaty rekompensat dla prywatnych dostawców gazu

Prywatni dostawcy gazu na razie nie otrzymają rekompensat, które miały służyć zniwelowaniu skutków zamrożenia cen, ponieważ brakuje na ten cel pieniędzy.

Konfederacja Lewiatan w styczniu br. wielokrotnie zwracała uwagę na  niebezpieczeństwo braku wypłat rekompensat dla sprzedawców gazu innych niż spółki z grupy PGNiG SA.

– Na początku stycznia br. wielokrotnie zwracaliśmy uwagę na negatywne konsekwencje zapisów ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu, która weszła w życie 28 stycznia 2022 roku. W szczególności podkreślaliśmy niebezpieczeństwo braku wypłat rekompensat dla sprzedawców gazu innych niż spółki z grupy PGNiG SA, co w najgorszym przypadku może doprowadzić do ryzyka upadłości tych sprzedawców – mówi Dorota Zawadzka – Stępniak, dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan.

Niestety, wyrażone przez Konfederację Lewiatan obawy zostały potwierdzone przez Zarządcę Rozliczeń, czyli organ dokonujący weryfikacji wniosków i wypłaty rekompensat do sprzedawców gazu w ramach realizacji ustawy. Zarządca Rozliczeń powołując się na zapisy ustawy poinformował członków Lewiatana, którzy złożyli wnioski o rekompensaty, że nie dysponuje obecnie środkami pieniężnymi na wypłatę rekompensat.

Konfederacja Lewiatan ostrzegała, że jedynym skutkiem uchwalenia ustawy  będzie olbrzymi transfer środków publicznych do podmiotu dominującego na rynku gazu, rekompensujący skutki jego decyzji kontraktowych. Będzie to działanie dyskryminujące sprzedawców alternatywnych, stanowiące przesłankę do stwierdzenia niedozwolonej pomocy publicznej. W efekcie klienci stracą swoich sprzedawców alternatywnych, którzy w celu uchronienia się przed bankructwem wypowiedzą zawarte umowy.

Konfederacja Lewiatan