Przegląd Wspólnej Polityki Handlowej Unii Europejskiej
30 października 2020

Przegląd Wspólnej Polityki Handlowej Unii Europejskiej

29 października Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii zorganizowały zamknięte spotkanie online w sprawie przeglądu polityki handlowej Unii Europejskiej. Celem spotkania, w którym udział wziął Piotr Rydzkowski z Działu ds. Strategii Handlowej Dyrekcji Generalnej ds. Handlu (DG TRADE), była prezentacja postulatów wszystkich zainteresowanych grup interesariuszy z Polski oraz dyskusja.

 

W ramach działań zmierzających do osiągnięcia konsensusu w sprawie kierunku polityki handlowej UE, Komisja Europejska rozpoczęła w czerwcu 2020 r. przegląd unijnej polityki handlowej. Konsultacje publiczne, do udziału w których zaproszeni są wszyscy interesariusze, zarówno z instytucji rządowych, pozarządowych, a także przedsiębiorcy, prowadzone są do 15 listopada 2020 i obejmują wszystkie istotne tematy polityki handlowej UE. Ich wyniki zostaną uwzględnione w Komunikacie dot. Strategii Polityki Handlowej UE, który zostanie opublikowany  na początku 2021 r.  Pismo dot. konsultacji w języku polskim dostępne jest tutaj .

Celem konsultacji jest zbadanie w jaki sposób polityka handlowa może przyczynić się do szybkiej i zrównoważonej odbudowy społeczno-gospodarczej po COVID-19, biorąc pod uwagę potrzebę wzmocnienia konkurencyjności, konieczność sprostania nowym wyzwaniom przed którymi stoi UE oraz zainteresowanie propagowaniem unijnych wartości i standardów. Komisja Europejska pragnie także zbadać w jaki sposób polityka handlowa może pomóc w budowaniu silniejszej pozycji UE na arenie międzynarodowej.

Mamy obecnie do czynienia ze zmieniającą się geopolityką gospodarczą oraz stopniowo słabnącą pozycją UE w handlu międzynarodowym w porównaniu z jej głównymi konkurentami. Przykładowo, w 2019 r. wartość inwestycji chińskich w Afryce przekroczyła 72 mld USD, czyli nieomal tyle, ile łącznie zainwestowały USA, Wielka Brytania i Francja. Obroty handlowe Chiny-Afryka wynoszą ponad 200 mld USD i przekroczyły wysokość obrotów UE z Afryką (jeszcze łącznie z Wielką Brytanią!) Po Brexicie nasza pozycja uległa jeszcze dalszemu osłabieniu.

Przedstawiciel Komisji Europejskiej obecny na spotkaniu mówił o tym, że handel potrzebuje jasnych i przewidywalnych zasad i dlatego tak ważne jest wzmocnienie wielostronnego systemu handlowego, przede wszystkim WTO. Zwracał uwagę na to, że działania UE powinny wzmacniać wolny i uczciwy handel, a także naszą obronę przed nieuczciwymi, wrogimi lub niekonkurencyjnymi praktykami handlowymi. Ponadto, jak słusznie zauważył, UE musi także rozwijać stosunki z kluczowymi partnerami – USA, Chinami oraz Afryką i krajami sąsiedzkimi.

Uczestnicy spotkania apelowali o to, aby przygotowywany Komunikat Komisji przedstawił w jasny sposób jak UE zamierza wesprzeć budowę strategii eksportowej dla unijnych przedsiębiorców; zawierał silny komponent dot. MŚP, które potrzebują wsparcia oraz łatwiejszego dostępu do informacji dot. obowiązujących regulacji na rynkach w państwach trzecich; a także sformułował zapisy dot. uczciwego handlu i wzajemnych respektowanych standardów.
W tym kontekście warto wspomnieć, że od 13 października br. Komisja Europejska uruchomiła platformę Access2Markets Database, na której znajduje się wiele cennych informacji dla eksporterów i importerów: https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/welcome-access2markets-market-access-database-users .

„Firmy borykają się bardzo często nie tylko z barierami administracyjnymi kiedy chcą wejść na rynki państw poza-unijnych, ale także muszą stawiać czoła rosnącemu protekcjonizmowi w obrębie UE, mając do czynienia z coraz trudniejszym dostępem do rynków innych państw członkowskich. Taka sytuacja zagraża funkcjonowaniu jednolitego rynku i może być poważną przeszkodą do odbudowy gospodarczej UE po obecnym kryzysie.” – mówi Adam Dorywalski, ekspert Konfederacji Lewiatan ds. UE w biurze w Brukseli.

Komentarz dr Andrzeja Rudka, eksperta Zarządu KL:

Dotychczasowa strategia w zakresie polityki handlowej Unii Europejskiej pochodzi z 2014 r. (Trade for All) i uległa już istotnej dezaktualizacji w związku z szybkimi przemianami w gospodarce i handlu międzynarodowym w ostatnich kilku latach, włączając w to postępujące zmiany klimatyczne (i konieczność ich szerszego uwzględnienia w strategii handlowej) oraz szybki rozwój gospodarki i handlu elektronicznego. Równocześnie bardzo zmalała też rola Międzynarodowej Organizacji Handlu (WTO), której zasady są w coraz większym stopniu lekceważone przez głównych graczy w handlu międzynarodowym – dotyczy to zarówno USA, jak i Chin.

Erozja obecnej strategii uległa jeszcze większemu przyspieszeniu w obliczu kryzysu gospodarczego wywołanego tegoroczną pandemią, która – po latach coraz bardziej kontrowersyjnej globalizacji – spowodowała praktyczną deglobalizację gospodarki światowej i handlu międzynarodowego. Ponad 90 krajów wprowadziło (przynajmniej okresowe) ograniczenia eksportu, zerwane zostały liczne łańcuchy dostaw, dominuje obecnie tendencja do ich skracania oraz większej regionalizacji i dywersyfikacji dostaw.

W obliczu tych wydarzeń Komisja Europejska wyszła z inicjatywą przygotowania nowej ‘autonomicznej strategii handlowej’ UE i uruchomiła proces szerokich konsultacji z interesariuszami z krajów członkowskich. W ich toku wyrażają oni m.in. oczekiwania co do większej konkretności przyszłej strategii, gdyż generalnie tego typu dokumenty unijne są zbyt ogólne, poświęcenia więcej uwagi interesom małych i średnich przedsiębiorstw, ponadto potrzebę przywrócenia w handlu międzynarodowym zasad uczciwej konkurencji.

 

Konfederacja Lewiatan

Inflacja już nie powinna szybko rosnąć
30 października 2020

Inflacja już nie powinna szybko rosnąć

Inflacja w październiku wyniosła 3% r/r i 0,1% m/m. Oznacza to niewielki spadek w stosunku do września (3,2% r/r) – podał GUS.

Komentarz dr Sonii Buchholtz, ekspertki Konfederacji Lewiatan
Ostatnie miesiące sugerują, że inflacja ustabilizowała się w okolicach 3%. Oznacza to zakotwiczenie wskaźnika powyżej celu inflacyjnego, ale jednocześnie w dopuszczalnym paśmie odchyleń. Jeśli więc nie będziemy mieli do czynienia z nadzwyczajnymi okolicznościami (takimi jak lockdown z dużymi ograniczeniami), to ryzyko znacznych wzrostów inflacji do końca roku jest nikłe. Podobnie jak prawdopodobieństwo zmian stóp procentowych w listopadzie.


Dzisiejsze dane pokazują stabilność cen żywności (2,3% r/r, -0,1% m/m) oraz wyraźny spadek cen paliw (-9,2% r/r, -1% m/m). Drugi przypadek odzwierciedla zmiany na rynkach globalnych. Światowa aktywność gospodarcza spada wraz z drugą falą pandemii, czego efektem jest zmniejszone zapotrzebowanie na ropę i jej przecena. Dwa epizody spadków w październiku przekładają się na niższe ceny dla konsumentów. Znacznie mniej jednoznaczny jest wyraźny wzrost cen nośników energii (4,8% r/r, 0,3% m/m), którego źródło GUS poda w połowie miesiąca.

Konfederacja Lewiatan

Bioelektra Group dołączyła do Konfederacji Lewiatan
30 października 2020

Bioelektra Group dołączyła do Konfederacji Lewiatan

• W październiku br. Bioelektra Group, działająca na rynku gospodarki odpadami komunalnymi, została członkiem Konfederacji Lewiatan.
• Partnerstwo z Lewiatanem przyczyni się do realnego rozwoju zrównoważonego biznesu w Polsce i wykracza poza obszar gospodarki odpadami.

– Misją Bioelektra Group jest maksymalne wykorzystanie surowców zawartych w odpadach w duchu cyrkularnej ekonomii i samowystarczalności w ekonomicznie uzasadniony sposób, jednocześnie wspierając cele ochrony klimatu. Działając w Polsce i za granicą promujemy innowacyjne rozwiązania we wdrażaniu gospodarki o obiegu zamkniętym i transformację energetyczną. Partnerstwo z Konfederacją Lewiatan przyczyni się do realnego rozwoju zrównoważonego biznesu w Polsce i wykracza poza obszar gospodarki odpadami. Wierzymy, że wspólnie wpływając na procesy legislacyjne w branży odpadów, ochrony środowiska, rolnictwa i energetyki otworzymy rynek na zielone innowacje, stworzymy tysiące nowych miejsc pracy i znacząco zbliżymy się do realizacji celów redukcji CO2 – powiedział Jarosław Drozd, prezes zarządu.

Bioelektra Group S.A. jest firmą działającą na rynku gospodarki odpadami komunalnymi – właścicielem technologii przetwarzania odpadów komunalnych RotoSTERIL oraz operatorem i inwestorem w projektach w Polsce i za granicą. Technologia Bioelektra i jej skuteczność znalazła uznanie w Polsce i za granicą, czego wyrazem jest przyznanie wielu nagród, min.:
• „The Circulars 2017″ Forum Ekonomicznego w Davos – zwycięzca w kategorii People’s Choice Award – najbardziej inspirujące, nowatorskie rozwiązanie, stymulujące rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym.
• „Energy Globe National Award 2017″ – najlepszy polski projekt dla ochrony środowiska i zrównoważonego wykorzystania energii.
• „GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii” – wyróżnienie Ministra Środowiska dla technologii RotoSTERIL jako technologii o znacznym potencjale rozwojowym.

Technologia Bioelektra pozwala na najwyższy na świecie odzysk frakcji surowcowych z odpadów: szkła, plastików, metali i to niezależnie od jakości systemu selektywnej zbiórki. Najważniejszym osiągnięciem jest zdolność do wydzielenia frakcji organicznej, nawet ze zmieszanego odpadu, w postaci biomasy, która może mieć bezpośrednie zastosowanie jako nawóz organiczny, surowiec do produkcji materiałów budowlanych, wodoru, wsad do produkcji biogazu, a nawet paliwo OZE. Dzięki technologii Bioelektra można praktycznie wyeliminować składowanie odpadów, a ich sterylizacja w urządzeniach RotoSTERIL zatrzymuje emisję CO2 i metanu.

Bioelektra udowadnia skuteczność swojej technologii od 2013 roku w zakładzie w Różankach w województwie warmińsko- mazurskim, gdzie rocznie przetwarza 40 000 ton odpadów komunalnych. Planowana jest budowa nowych zakładów w technologii Bioelektra w Polsce, Słowacji, Australii, USA, Francji i innych krajach, gdzie Bioelektra obejmuje rolę dostawcy technologii lub współinwestora.

Konfederacja Lewiatan jest najbardziej wpływową organizacją reprezentującą interesy pracodawców w Polsce. Od kilkudziesięciu lat dba o dobre warunki funkcjonowania przedsiębiorstw, lepsze prawo, zdrową konkurencję i wzmocnienie kapitału społecznego.

Konfederacja Lewiatan

Bruksela: Kolejne kroki aby ograniczyć skalę pandemii
29 października 2020

Bruksela: Kolejne kroki aby ograniczyć skalę pandemii

Komisja podejmuje działania poprawiające gotowość UE na walkę z koronawirusem i rozszerza środki reagowania w całej Unii.

 

Komisja Europejska uruchomiła 28 października szereg dodatkowych działań mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa, ratowanie życia ludzkiego i zwiększenie odporności rynku wewnętrznego. Są to środki, dzięki którym zyskamy lepszą wiedzę o rozprzestrzenianiu się wirusa i skuteczności naszej reakcji, zwiększymy skalę przeprowadzania właściwie dobranych testów i udoskonalimy ustalanie kontaktów zakaźnych. Działania te dotyczą także intensywnych przygotowań do kampanii szczepień oraz utrzymania dostępu do podstawowych produktów, takich jak sprzęt do szczepień, przy jednoczesnym zachowaniu przepływu wszystkich towarów na jednolitym rynku i ułatwieniu bezpiecznego podróżowania. Propozycje te przedstawiane są tuż przed wirtualnym posiedzeniem przywódców europejskich na temat koordynacji działań związanych z COVID-19, która odbędzie się 29 października w odpowiedzi na wezwanie Rady Europejskiej z 15 października . Mimo że państwa członkowskie są lepiej przygotowane, a ich działania bardziej skoordynowane niż w pierwszych miesiącach pandemii, firmy nadal są narażone na bezprecedensowe ryzyko.

„Bardzo cieszy nas, że Komisja Europejska wzywa państwa członkowskie do pełnego wdrożenia  wspólnego i skoordynowanego podejścia do ograniczania swobodnego przepływu osób. Firmy i pracownicy chcą jasności i przewidywalności prawa.” – mówi Adam Dorywalski, ekspert Konfederacji Lewiatan ds. UE w Brukseli.

Bardziej szczegółowe informacje znajdują się tutaj: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_20_1986

 

Konfederacja Lewiatan

Bruksela: Projekt dyrektywy UE w sprawie płacy minimalnej to przepis na katastrofę
29 października 2020

Bruksela: Projekt dyrektywy UE w sprawie płacy minimalnej to przepis na katastrofę

Komisja Europejska zaproponowała dziś europejską dyrektywę w sprawie płacy minimalnej i rokowań zbiorowych. Propozycja ta jest sprzeczna z poglądem większości państw członkowskich UE – wiele z nich opowiada się za niewiążącym instrumentem – i ignoruje zdecydowany sprzeciw europejskiego środowiska biznesowego.

 

Sprzeciwiają się temu również nordyckie związki zawodowe, które sprzeciwiają się prawnej ingerencji w autonomiczne negocjacje zbiorowe dotyczące wynagrodzeń między partnerami społecznymi. Wniosek jest sprzeczny ze słowem i duchem Traktatu UE, który chroni kompetencje krajowe w zakresie wynagrodzeń i rokowań zbiorowych. BusinessEurope nie sprzeciwia się niektórym wytycznym UE w tych delikatnych kwestiach, ale nalega, aby instytucje UE dążyły do ​​wyznaczonych celów za pomocą niewiążącego prawnie narzędzia, takiego jak zalecenie Rady.

„Chcemy sprawiedliwych wynagrodzeń ustalanych przez krajowych partnerów społecznych, a nie płac minimalnych manipulowanych politycznie. Chcemy prawdziwie autonomicznego dialogu społecznego, a nie quasi-obowiązkowych rokowań zbiorowych narzucanych przez władze publiczne. Tymczasem to, co proponuje Komisja, to legalny potwór. Może to prowadzić tylko do problematycznego orzecznictwa, ponieważ proponowane odstępstwa nie mogą złagodzić problemów spowodowanych przewidzianymi obowiązkami. Firmy walczą o przetrwanie i uratowanie miejsc pracy zagrożonych kryzysem COVID. Nie mają marginesu, by pokryć koszty niebezpiecznych eksperymentów na minimalnych płacach na szczeblu UE” – powiedział Dyrektor Generalny BusinessEurope Markus J. Beyrer.

 

Konfederacja Lewiatan

Partnerzy społeczni RDS apelują o współpracę w walce ze skutkami pandemii
29 października 2020

Partnerzy społeczni RDS apelują o współpracę w walce ze skutkami pandemii

Partnerzy społeczni, członkowie Rady Dialogu Społecznego, apelują do rządu i wszystkich sił politycznych o dialog i współdziałanie na rzecz odbudowy bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków oraz ograniczania społecznych i gospodarczych skutków pandemii.

Konfederacja Lewiatan, BCC, Pracodawcy RP, OPZZ, Forum Związków Zawodowych i Związek Rzemiosła Polskiego, organizacje reprezentowane w Radzie Dialogu Społecznego, apelują do rządzących, wszystkich przedstawicieli władzy publicznej i środowisk politycznych, organizacji i instytucji, o skoncentrowanie swojej uwagi i realnych działań na przeciwdziałaniu skutkom pandemii, której rozmiary zagrażają dziś bezpieczeństwu wszystkich obywateli.

Dziś z perspektywy rosnących wykładniczo zachorowań i wzrostu zgonów ofiar COVID – 19 w Polsce, każdy przypadek poszukiwania tematów zastępczych, czy podejmowania innych działań kosztem wysiłków na rzecz poprawy sytuacji w sferze ochrony zdrowia, oznacza odpowiedzialność za wzrost zachorowań oraz pogarszanie się sytuacji społecznej i gospodarczej w naszym kraju. Rada Dialogu Społecznego apeluje do strony rządowej o pilne podjęcie działań w następujących obszarach:

1. Poprawa koordynacji działań w zakresie przeciwdziałania pandemii, w tym natychmiastowe zwiększenie dostępu obywateli do testów na COVID – 19, zwiększenie liczby łóżek szpitalnych, w tym zaopatrzenia w respiratory i poprawa sprawności w udzielaniu pomocy wszystkim potrzebującym, w szczególności poprzez poprawę wydolności służb medycznych, ratowniczych i sanitarnych.

2Natychmiastowe zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia obywateli i poprawę sytuacji w placówkach ochrony zdrowia, ratownictwa medycznego i służb inspekcji sanitarnej oraz podjęcie konkretnych działań finansowych i organizacyjnych.

3. Przyjęcie koniecznych rozwiązań w systemie edukacji, zwłaszcza w zakresie zwiększenia nakładów, wsparcia finansowego dla samorządów, koordynacji i poprawy współpracy z przedstawicielami oświaty oraz pracodawcami i ich organizacjami. Zaprzestanie działań destabilizujących sytuację w systemie edukacji, w tym pomoc i decyzje w zakresie realizacji kształcenia zawodowego, zwłaszcza w części praktycznej. Przedłużający się okres zawieszenia funkcjonalności placówek systemu oświaty spowodował, że w okresie kilku miesięcy uczniowie nie realizują programów praktycznej nauki zawodu. Ten stan pogłębia luki w ich umiejętnościach i tworzy zagrożenie dla egzaminów zawodowych.

4. Natychmiastowe zaprzestanie zmian w prawie gospodarczym, które zwiększają koszty działalności, wprowadzają dodatkowe obciążenia i zbędną biurokrację, w szczególności podatku od spółek komandytowych, podatku od sprzedaży detalicznej, od nowych kredytów, podatku minimalnego i podatku cukrowego, co w warunkach rozwijającego się kryzysu i radykalnego pogarszania się sytuacji firm uderzy w stabilność podmiotów gospodarczych i poziom zatrudnienia.

5. Wprowadzenie instrumentów ochrony zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników we wszystkich branżach dotkniętych skutkami kryzysu i zaplanowanie pomocy w ścisłej współpracy i konsultacjach z przedstawicielami pracodawców i pracowników, reprezentowanych w Radzie Dialogu Społecznego. Należy rozważyć uzależnienie udzielanej pomocy dla przedsiębiorstw dotkniętych skutkami kryzysu od możliwości utrzymania przez nich zatrudnienia po okresie wsparcia. W przypadku utraty pracy konieczne jest zapewnienie godnego zabezpieczenia na wypadek bezrobocia.

6. Pilne uregulowanie zmian w zasadach zakazu handlu w niedzielę, przywracające w okresie pandemii 2 niedziele pracujące w miesiącu i gwarancje co najmniej 2 niedziel wolnych od pracy dla wszystkich pracowników. Ten nowy kompromis realizował będzie potrzeby społeczne – zapewnienia większej płynności w dostępie obywateli do zaopatrzenia w warunkach rosnącego zagrożenia epidemiologicznego oraz potrzebę podtrzymania aktywności gospodarczej w warunkach pogarszania się sytuacji gospodarczej firm.

7. Organizacje pracodawców i pracowników reprezentowane w Radzie Dialogu Społecznego apelują o odłożenie konfliktów i sporów politycznych i ideologicznych, które destabilizując sytuację polityczną i społeczną utrudniają walkę z pandemią, która dziś powinna być wyłączną troską władz publicznych.

Organizacje pracodawców i pracowników reprezentowane w Radzie Dialogu Społecznego chcą regularnej współpracy z przewodniczącym RDS, premierem Jarosławem Gowinem, oczekują zaangażowania w dialog premiera RP i prezydenta RP w zakresie monitorowania i wdrażania rekomendacji partnerów społecznych i płynących z nich wniosków. Partnerzy społeczni – pracodawcy i związki zawodowe reprezentowane w Radzie Dialogu Społecznego i Wojewódzkich Radach Dialogu Społecznego oczekują współdziałania rządu i całej administracji rządowej, samorządowej, instytucji, firm i organizacji oraz środowisk społeczeństwa obywatelskiego na rzecz odbudowy bezpieczeństwa zdrowotnego i ograniczania społecznych i gospodarczych skutków pandemii.

Apel partnerów społecznych

Konfederacja Lewiatan

 

Badanie Lewiatana: Przepisy podatkowe nie powinny być domeną tylko księgowych
29 października 2020

Badanie Lewiatana: Przepisy podatkowe nie powinny być domeną tylko księgowych

• 82% członków zarządu, prezesów, księgowych i właścicieli firm korzystało ze szkoleń podatkowych przynajmniej raz w roku, a 64% więcej niż raz w roku. Podatnicy mają problemy ze zrozumieniem przepisów i opanowaniem ogromnej liczby zmian podatkowych – wynika z badania, które przeprowadziła Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan.
• Księgowi dostrzegają zagrożenia związane z podatkami w innych miejscach niż właściciele, prezesi i członkowie zarządów. Przepisy podatkowe nie powinny być domeną tylko księgowych.
• Wśród ocenianych zmian w podatkach najgorsze oceny zebrały przepisy o Białej Liście i raportowaniu schematów podatkowych. Zaskakująco pozytywnie oceniono nowy schemat JPK_VAT. Dobrze przyjęte zostały też nowe stawki PIT (17%) i CIT (9%).

Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan przygotowała raport o świadomości podatkowej przedsiębiorców. Ankietę, jeszcze przed rozpoczęciem pandemii, wypełniło 457 księgowych, członków zarządów, prezesów, właścicieli firm i innych osób na co dzień borykających się z przepisami podatkowymi.

Przedsiębiorcy na pytanie, co zmienić w przepisach podatkowych, najczęściej odpowiadali: uprościć podatki, ograniczyć liczbę zmian, wyeliminować rozbieżności interpretacyjne i większy nacisk położyć na konsultacje społeczne.

Wśród pozytywnych zmian w podatkach (zarówno w 2019 r. jak i 2020 r.). ankietowani najwyżej ocenili: wprowadzenie JPK VAT (53,6% – uwaga badanie jeszcze przed wprowadzeniem w życie), nową 17% stawkę PIT (36,3%), 9% CIT (36,1%), podniesienie limitu amortyzacji samochodów (28,9%), skrócenie terminów w uldze na złe długi w VAT (27,1%) zerowy PIT dla młodych (26,7%) oraz ulgę na złe długi CIT (17,1%).

Natomiast najgorsze oceny otrzymały Biała Lista (61,7%), raportowanie schematów podatkowych – MDR (58,2%) limitowanie kosztów podatkowych – najem, leasing (51,2%) zmiany dotyczące obowiązkowego split payment (46,4%), tzw. test przedsiębiorcy (42%) i odpowiedzialność podmiotów zbiorowych (40%).

– Z badania wynika, że obraz świadomości podatkowej przedsiębiorców prezentuje się całkiem dobrze, ale istnieją różnice w postrzeganiu zmian podatkowych w grupie księgowych, członków zarządu oraz prezesów i właścicieli. Kadra zarządzająca koncentruje się przede wszystkim na wybranych zmianach, które dotyczą ich bezpośrednio (leasing samochodów, danina solidarnościowa) oraz wpływających na wynik finansowy firmy. Księgowym pozostawia zaś kwestie bardziej techniczne. Często brakuje podejścia całościowego – mówi Arkadiusz Łagowski, wiceprzewodniczący Grupy VAT Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan, partner w Martini i Wspólnicy.

Zdaniem autorów raportu to nastawienie osób zajmujących najwyższe stanowiska w firmach powinno ulec modyfikacji. Mamy bowiem do czynienia z rosnącym ryzykiem podatkowym spowodowanym: dużą presją szybko wprowadzanych, niejasnych przepisów, nowymi karami za nieprawidłowości, zaostrzeniem stanowiska fiskusa w wielu kwestiach połączonym ze zmianą modelu działania organów podatkowych, nowymi wymogami raportowymi (MDR, GTU w JPK) oraz zdecydowanie lepszymi narzędziami informatycznymi organów podatkowych. To powoduje, że przepisy podatkowe nie powinny być domeną tylko księgowych.

Raport Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan

Konfederacja Lewiatan

Stanowisko wobec projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
29 października 2020

Stanowisko wobec projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

W nawiązaniu do publikacji na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji projektu ustawy
o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (UC 15), Konfederacja Lewiatan przedstawia stanowisko uzupełniające do projektu.

Konfederacja Lewiatan

Pobierz pełną treść
KL/500/351/ED/2020
Pracodawcy krytycznie oceniają prace nad projektem ustawy o zawodzie farmaceuty
29 października 2020

Pracodawcy krytycznie oceniają prace nad projektem ustawy o zawodzie farmaceuty

Za nami trzecie czytanie projektu stawy o zawodzie farmaceuty i rozpatrzenie poprawek zgłoszonych do projektu na posiedzeniu sejmowej Komisji Zdrowia. Biorąc pod uwagę obecny stan pandemii COVID-19 i wzrost potrzeb społecznych w zakresie opieki farmaceutycznej, usług farmaceutycznych oraz dostępu do leków, ubolewamy nad tym, jak potoczyły się losy tej długo oczekiwanej legislacji regulującej zawód farmaceuty w Polsce – napisali w stanowisku Konfederacja Lewiatan, Związek Pracodawców PharmaNET, BCC i ZPP.

 

 

Przedsiębiorcy są zdziwieni i zaskoczeni stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia, które zamiast budować porozumienie i integrować branżę apteczną w Polsce, swoją postawą pokazuje poparcie dla jednej tylko ze stron rynku, formułując jednocześnie populistyczne tezy, jakoby przedsiębiorcy dbali tylko o zyski, a nie o pacjentów. Przypomnijmy, że farmaceuci prowadzący apteki to także przedsiębiorcy.

W naszej ocenie odrzucone podczas dzisiejszego posiedzenia Komisji Zdrowia poprawki mogły istotnie wpłynąć na skuteczne funkcjonowanie systemu zdrowia w Polsce. Posłowie rozpatrywali m.in. zapisy, które dookreślały przesłanki, pod którymi inspektorat farmaceutyczny może cofać zezwolenia na prowadzenie apteki za naruszenie niezależności farmaceuty. Choć stoimy na stanowisku, że jest to bardzo cenna wartość, w ustawie powinny być zawarte kwantyfikatory określające stopień i częstotliwość takiego naruszenia. Postulowaliśmy więc o dookreślenie sposobu naruszenia przewidzianego ustawą obowiązku poprzez dodanie zapisu, iż powinno mieć ono charakter rażący lub uporczywy.

Druga istotna kwestia dotyczy możliwości unieruchomienia apteki, punktu aptecznego lub hurtowni farmaceutycznej na trzy miesiące pod rygorem natychmiastowej wykonalności, zanim ukarany podmiot będzie miał szanse odwołać się do organu II instancji, a działalność jego przedsiębiorstwa zostanie wstrzymana. Wnioskowaliśmy o odrzucenie takiego rozwiązania, zwłaszcza, że nie było ono zawarte w pierwotnej wersji przedłożenia rządowego, a możliwość unieruchamiania placówek w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia pacjentów istnieje w już obowiązującym stanie prawnym. Kolejny zapis ustawowy w tej kwestii nie ma na celu ochrony pacjentów, lecz jest wynikiem lobbingu samorządu aptekarskiego, który wywalczył sobie kolejną opcję utrudniania funkcjonowania konkurencyjnym podmiotom aptecznym. Wszystko to przy pełnej aprobacie Ministerstwa Zdrowia i pod pozorem dbałości o interes pacjentów.

Wiele razy w naszych stanowiskach podkreślaliśmy fakt, że unieruchomienie apteki, punktu aptecznego lub hurtowni oznacza jej zamknięcie na zawsze – koszty prowadzenia tego typu placówek, zestawione z ich rentownością powodują, że unieruchomienie jej na kwartał oznacza bankructwo właściciela. Nawet, jeśli udowodni on przed sądem, że urzędnik wydał decyzję niesłusznie, to uzyska jedynie satysfakcję moralną, bo jego przedsiębiorstwa już nie będzie. Szczególnie w dobie kryzysu pandemii COVID-19 jest to w naszej ocenie działanie szkodliwe i nieodpowiedzialne.

Pragniemy zatem wyrazić zaniepokojenie destruktywnymi zapisami regulacyjnymi, które naszym zdaniem zaszkodzą rynkowi farmaceutycznemu – napisały organizacje pracodawców.

Od lat wyczekiwana przez środowisko ustawa o zawodzie farmaceuty, oprócz wprowadzenia doniosłych rozwiązań związanych z opieką farmaceutyczną i usługami farmaceutycznymi, przyznaje jednocześnie zbyt arbitralną władzę organom inspekcji i daleko idące uprawnienia związanemu z nimi samorządowi aptekarskiemu. Żaden inny samorząd zawodowy nie cieszy się takim zakresem uprawnień i nie rości sobie prawa do takich przywilejów, jak samorząd aptekarski. Obawiamy się, że nie ma to nic wspólnego z interesem pacjentów, a interesem własnym jego przedstawicieli, którzy, przypomnijmy, także są przedsiębiorcami prowadzącymi apteki.

Pracodawcy wciąż jednak liczą na to, że na dalszych etapach procesu legislacyjnego zwycięży zdrowy rozsądek i racjonalne podejście Senatu w krytycznym czasie, gdy apteki stoją na pierwszej linii pomocy pacjentom.

Konfederacja Lewiatan

Sejm opodatkowując spółki komandytowe uderzył w firmy rodzinne
29 października 2020

Sejm opodatkowując spółki komandytowe uderzył w firmy rodzinne

• Sejm przegłosował wczoraj projekt ustawy nakładający podatek CIT na spółki komandytowe.
• Zdaniem Konfederacji Lewiatan zaszkodzi to wielu polskim, rodzinnym firmom i nie przyniesie dodatkowych pieniędzy do budżetu państwa.

Posłowie nie posłuchali apelu 128 organizacji biznesowych i przedsiębiorstw, by odrzucić tę ustawę jako szkodliwą dla biznesu. Nie przyjęli do wiadomości, że spółki komandytowe nie służą do optymalizacji podatkowej. I że w większości przypadków powoływane są przez polskich przedsiębiorców prowadzących opodatkowaną w kraju jednoosobową działalność gospodarczą.


 Nałożenie podatku na spółki komandytowe najdotkliwiej odczują firmy rodzinne. Rząd wprowadził dodatkowe obciążenia w okresie największego kryzysu gospodarczego od 30 lat. To jest działaniem na szkodę gospodarki i polskich przedsiębiorców – mówi Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan