Inflacja poniżej 15%. Wolniej rosną ceny żywności [+MP3]
28 kwietnia 2023

Inflacja poniżej 15%. Wolniej rosną ceny żywności [+MP3]

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu br. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 14,7%, a w stosunku do poprzedniego miesiąca były wyższe o 0,7% - podał GUS w szybkim szacunku.

Wysłuchaj komentarza eksperta:

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan

Powoli, powoli zostawiamy szczyt inflacji za sobą. Szybki szacunek dotyczący wzrostu cen pokazał, że koszty utrzymania Polek i Polaków wzrosły w kwietniu, w skali roku o 14,7%. To wynik bardzo pozytywny i sugerujący, że to co widzieliśmy w inflacji PPI (producenckiej), może szybciej znaleźć swoje odzwierciedlenie na rynku konsumentów.

Na wskaźnik inflacji działa też silnie efekt bazy sprzed roku. Teraz wydaje się, że będziemy obserwowali powolną dezinflację. Mimo tego spowolnienia tempa wzrostu cen wydaje się, że prognoza inflacji przedstawiona przed kilkoma dniami przez Ministerstwo Finansów jest nadal zbyt pozytywna (12% średnio w 2023 roku).

W skali miesiąca widać również wyraźne hamowanie. Ceny wzrosły zaledwie o 0,7%. To co przez ostatnie miesiące straszyło  – wzrosty cen żywności – teraz nadal jest na plusie, ale jednak znacząco niższym niż jeszcze w marcu. W kwietniu musieliśmy płacić w sklepach o 0,5% więcej za żywność niż przed miesiącem.

Konfederacja Lewiatan

 

Spotkanie Rady Regionów Konfederacji Lewiatan
27 kwietnia 2023

Spotkanie Rady Regionów Konfederacji Lewiatan

Działania Konfederacji Lewiatan w województwach, wyzwania dla małych i średnich firm oraz postulaty środowiska dotyczące stanowienia prawa, zielonej transformacji czy regulacji podatkowych to główne tematy spotkania Rady Regionów Lewiatana.

Za nami kolejne spotkanie Rady Regionów Konfederacji Lewiatan z udziałem prezydenta Macieja Wituckiego i ekspertów Lewiatana. W gronie przedstawicieli Związków Regionalnych kontynuujemy prace nad agendą merytoryczną działań na poziomie centrali i w odniesieniu do naszych aktywności w poszczególnych województwach.

Dyskusja nad dekalogiem Lewiatana

Podczas spotkania członkowie Rady rozmawiali o najważniejszych wyzwaniach dla małego i średniego biznesu i postulatach środowiska w krytycznych obszarach: stanowienia prawa, zielonej transformacji, rynku pracy i regulacji podatkowych.

Regionalny Głos Biznesu jest kluczowy, co staje się szczególnie ważne w okresie przedwyborczym i trudnej sytuacji gospodarczej czasu inflacji i niepewności związanej z sytuacją w Ukrainie.

Przedstawiciele Rady Regionów wzięli też udział w warsztatach z komunikacji medialnej prowadzonych przez dyrektorkę i eksperta Departamentu Komunikacji Lewiatana.

Kolejne spotkanie Rady Regionów odbyło się w dniach 25-26 kwietnia w Warszawie.

Rada Regionów Konfederacji Lewiatan to kolegialny organ działający w ramach Konfederacji Lewiatan, składający się z Prezesów Związków Regionalnych. Aby działać lepiej, łączymy siły, uczymy się od siebie nawzajem i podejmujemy wspólne działania. Związki Regionalne działają w 16 województwach i mają siedziby w 26 miastach.

Krajowy Plan Zatrudnienia. Słuszne cele, ale wymagają doprecyzowania, jak je zrealizować
27 kwietnia 2023

Krajowy Plan Zatrudnienia. Słuszne cele, ale wymagają doprecyzowania, jak je zrealizować

Krajowy Plan Zatrudnienia przygotowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej na 2023 r. mimo słusznych założeń często sprowadza się do ogólnych celów oraz analizy aktualnych danych związanych z sytuacją na rynku pracy.

W dokumencie zabrakło opisu konkretnych kroków wraz z harmonogramem oraz stosownymi wyliczeniami, które mają służyć osiągnięciu postawionych celów – zauważa Konfederacja Lewiatan.

Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Krajowy Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia określa cele i kierunki działań w dziedzinie rynku pracy, przewidywaną wysokość środków finansowych oraz wskaźniki efektywności.

– Od Krajowego Planu na Rzecz Zatrudnienia oczekiwalibyśmy opisu konkretnych działań wraz ze szczegółowym wyjaśnieniem, jak mają one się przełożyć na wykonanie postawionych celów. Tymczasem dokument, analizując wybrane obszary zatrudnienia, często przedstawia tylko aktualną sytuację i opis dotychczasowych polityk – mówi Nadia Kurtieva, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Pozytywnie należy ocenić uwzględnienie w Planie wpływu migrantów wojennych z Ukrainy na lokalny rynek pracy. Aktywizacja ekonomiczna i społeczna tej grupy wciąż pozostaje dużym wyzwaniem wymagającym wsparcia ze strony państwa. Niemniej jednak zabrakło informacji na temat aktualnej sytuacji obywateli Ukrainy na rynku pracy, m.in. struktury i wskaźnika ich zatrudnienia, jak również działań mających na celu wykorzystanie posiadanych kwalifikacji w Polsce. Ponadto kwestia procesów migracyjnych na rynku pracy wymaga zdefiniowania kluczowych obszarów działań i priorytetów, zarówno w kontekście zarządzania imigracją zarobkową, jak również ograniczenia odpływu talentów z lokalnego rynku pracy.

– Ciężko się zgodzić z niektórymi działaniami mającymi na celu podniesienie jakości oraz wydajności pracy. Analizując problematykę segmentacji na rynku pracy oraz pracy platformowej należy uwzględnić złożoność tego tematu. Dokument pomija perspektywę osób zainteresowanych elastyczną formą organizacji pracy (w ramach umów cywilnoprawnych lub platform cyfrowych).  Każde działania w kierunku ograniczania tych form współpracy powinny być podejmowane w oparciu o rzetelną analizę skutków, której zabrakło w dokumencie – dodaje Nadia Kurtieva.

Słusznie stwierdzono w dokumencie, że instrumenty polityki rynku pracy są niedopasowane do aktualnych wyzwań. Dalsze modernizowanie działań Publicznych Służb Zatrudnienia jest właściwym kierunkiem, natomiast trzeba też zwrócić uwagę na rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego. Warto doprecyzować kroki, które przyczynią się do usprawnienia procesu programowania działań publicznych, aby podejmowane decyzje zapadały przy jak najszerszym zaangażowaniu interesariuszy i we współpracy z nimi.

– W kontekście lepszego dopasowania umiejętności kadr do wymogów rynku pracy po raz kolejny zwracamy uwagę na fakt, że KFS jest instrumentem niewystarczającym dla realizacji celów określonych w Planie. Ponadto wskazane jest lepsze dopasowanie systemu kształcenia do zapotrzebowania na zawody w gospodarce oraz lepsze zarządzanie ofertą szkolnictwa zawodowego, branżowego i wyższego. Bez podniesienia poziomu umiejętności i kwalifikacji oraz dopasowania ich do zmieniających się potrzeb rynku pracy nie będzie możliwe na dużą skalę podniesienie jakości miejsc pracy, a tym samym wzrostu zarobków we wszystkich sektorach rynku – podkreśla Nadia Kurtieva.

Konfederacja Lewiatan

                 

 

Opakowania i odpady opakowaniowe – uwagi Lewiatana
26 kwietnia 2023

Opakowania i odpady opakowaniowe – uwagi Lewiatana

W nawiązaniu do toczących się konsultacji nad wnioskiem Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/1020 i dyrektywę (UE) 2019/904 oraz uchylające dyrektywę 94/62/WE), Konfederacja Lewiatan przesyła uwagi.

KL/166/67/PM/2023

Pobierz pismo
O wyzwaniach polskiego rynku energii z przedstawicielami Komisji Europejskiej
26 kwietnia 2023

O wyzwaniach polskiego rynku energii z przedstawicielami Komisji Europejskiej

fot. European Union

Związek Pracodawców Prywatnych Energetyki Konfederacji Lewiatan spotkał się z przedstawicielami Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej (DG COMP), aby porozmawiać o wyzwaniach polskiego rynku energii i planowanych zmianach w sektorze elektroenergetycznym w Polsce.

20 kwietnia Przedstawicielstwo Konfederacji Lewiatan w Brukseli zorganizowało spotkanie Związku Pracodawców Prywatnych Energetyki KL z przedstawicielami Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej. Podczas spotkania rozmawiano o obecnych wyzwaniach rynku energii w Polsce i planowanych przez rząd zmianach w sektorze energetyki.

Jednym z głównych tematów rozmów był plan utworzenia Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE), którego celem jest wydzielenie do niej aktywów węglowych ze spółek energetycznych. Związek Pracodawców Prywatnych Energetyki Konfederacji Lewiatan przedstawił swoje wątpliwości wobec aktualnych ram tworzenia NABE i potencjalne negatywne skutki jej utworzenia dla polskiego rynku energii, w szczególności dla indywidualnych klientów.

Pracodawcy z branży energetycznej wskazują, że planowane zmiany powinny zapewniać transparentność, konkurencyjność i efektywną kontrolę. Wątpliwości rodzą potencjalne negatywne skutki utworzenia NABE dla rynku w warunkach likwidacji obowiązku sprzedaży wytworzonej energii przez giełdę –  zmiany te mogą doprowadzić m.in. do braku płynności na rynku kontraktów terminowych i konieczności realizowania transakcji na rynku spotowym, braku transparentności, ograniczenia dalszego rozwoju OZE, a także nieuczciwej pomocy publicznej.

W spotkaniu wzięli udział Wojciech Graczyk, Prezes Związku Pracodawców Prywatnych Energetyki Konfederacji Lewiatan oraz Luana Żak, ekspertka w Przedstawicielstwie Konfederacji Lewiatan w Brukseli.

Polskie Forum HR promuje start-upy HR Tech
26 kwietnia 2023

Polskie Forum HR promuje start-upy HR Tech

Polski rynek pracy jest obecnie bardzo wymagający. Wśród największych wyzwań branży usług HR wymienić można pozyskiwanie właściwych kandydatów oraz utrzymanie ich w procesie rekrutacji.

Jak wynika z badania ManpowerGroup, aż 72 proc. organizacji w naszym kraju wykazuje trudności w znalezieniu pracownika, a kwestia ta dotyczy w podobnym stopniu zarówno dużych podmiotów, jak i MŚP. Z drugiej strony wyzwaniem są rosnące obciążenia finansowe przedsiębiorstw, wynikające m.in. ze wzrostu kosztów zatrudnienia czy prowadzenia działalności. Potwierdza to np. raport „Barometr rynku pracy”, opracowany przez Gi Group Holding, z którego wynika, że 40 proc. respondentów wskazuje na rosnące koszty prowadzenia działalności. Zdaniem Polskiego Forum HR, członka Konfederacji Lewiatan odpowiedzią na poprawę sytuacji w sektorze może być implementacja rozwiązań technologicznych, poprawiających efektywność prowadzonych działań. W tym celu organizacja, wraz z Pracuj Ventures, ogłosiła pierwszy w Polsce konkurs dla start-upów tworzących innowacyjne usługi i rozwiązania HR Tech.

Optymalizacja procesów sposobem na wyjście z trudnej sytuacji

Jak wynika z cytowanego badania Gi Group Holding, co trzecia ankietowana firma (36,6 proc.) planuje optymalizację swoich procesów, jako sposób na zminimalizowanie skutków pogorszenia się sytuacji ekonomicznej. W polskim sektorze HR będzie to dotyczyło wykorzystania odpowiednich narzędzi, które podniosą efektywność organizacji, m.in. rozwiązań opartych o sztuczną inteligencję. Wpłynie to na automatyzację procesów rekrutacyjnych np. w przeglądzie i ocenie aplikacji, komunikacji z kandydatami czy targetowania ogłoszeń.

– Rewolucja technologiczna nie ominęła sektora usług HR. Wręcz przeciwnie! W procesie budowania strategii rozwoju wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych staje się kluczowym elementem, szczególnie w dobie pracy zdalnej. Rozwiązania HR Tech w zakresie rekrutacji i selekcji kandydatów, rozwoju pracowników, budowania ich zaangażowania, wellbeingu, jak i te w zakresie usprawnienia procesów kadrowo-płacowych w znacznym stopniu usprawniają procesy wewnątrz organizacji, ale też budują silniejszy employer branding i wzmacniają pozycję firm na rynku – wyjaśnia Przemek Kadula, członek Zarządu Polskiego Forum HR.

Polskie Forum HR wspiera innowacje technologiczne

W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie branży HR rozwiązaniami technologicznymi, Polskie Forum HR w partnerstwie z Pracuj Ventures przygotowało konkurs HR Tech Changer. Jego celem jest nie tylko promowanie idei korzystania z rozwiązań technologicznych w sektorze usług HR, ale również dokonanie przeglądu dostępnych na rynku innowacji oraz zwrócenie uwagi na te, które w szczególny sposób wpływają na podniesienie efektywności procesów HR oraz są pozytywnym bodźcem wspierającym zrównoważony rozwój rynku pracy.

– Z punktu widzenia Polskiego Forum HR jest to niezwykle istotny projekt, który ma szansę poszerzyć wiedzę na temat dostępnych rozwiązań technologicznych dla sektora usług HR nie tylko wśród naszych firm członkowskich, ale generalnie w całej branży. Z drugiej strony dla firm z sektora HR tech to niepowtarzalna okazja zaistnienia i zaprezentowania swojego rozwiązania przed liderami sektora usług HR, którzy mogą już niebawem stać się ich klientami – komentuje Przemek Kadula, członek Zarządu Polskiego Forum HR.

– Pracuj Ventures od lat inwestuje w zespoły utalentowanych przedsiębiorców z odpowiednimi wartościami i przekonaniami, o wysokim potencjale wzrostu i wspiera ich w rozwoju przedsięwzięć w obszarze HR tech. Ten konkurs to szansa, aby pokazać swoje rozwiązanie, skonfrontować je z potrzebami sektora usług HR i zostać zauważonym. Dla wielu rozwiązań to może być istotny moment w ich rozwoju – dodaje Magdalena Trąba, Senior Investment Manager, Pracuj Ventures.

Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są na stronie: https://polskieforumhr.pl/hr-tech/

Kontakt dla mediów:

Aleksander Zaruski

PR Calling

+48 790 574 757

aleksander.zaruski@prcalling.pl

Konfederacja Lewiatan

 

 

Bezrobocie bez większych zmian
26 kwietnia 2023

Bezrobocie bez większych zmian

Stopa bezrobocia w marcu 2023 roku wyniosła 5,4%. Miesiąc wcześniej było to 5,5% – podał GUS.

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan

Bezrobocie w marcu było niższe o 0,1 pkt. proc. i wyniosło 5,4%. To wynik zbliżony do tego co odnotowywaliśmy przed rokiem (5,6%). Wydaje się, że dobrnęliśmy do poziomu bezrobocia naturalnego. Innymi słowy dopóki sytuacja w gospodarce nie ulegnie znacznemu pogorszeniu dopóty będziemy mieli bezrobocie oscylujące przy granicy 5%.

Patrząc jednak globalnie na dane z polskiej gospodarki oraz sezonowość bezrobocia to wszystko wskazuje na to, że niewielki ruch w górę czeka nas prawdopodobnie w okolicach jesieni. Nie powinniśmy jednak przekroczyć poziomu 6%.

Na rynku pracy wyraźnie maleje liczba wolnych miejsc pracy zgłaszanych do urzędów. W I kwartale 2022 r. było ich średnio 124 tys., teraz liczba ta zmniejszyła się o 25%. To dowód na to, że spowolnienie staje się faktem.

Konfederacja Lewiatan

 

Ustawa o aktywności zawodowej – uwagi Lewiatana
25 kwietnia 2023

Ustawa o aktywności zawodowej – uwagi Lewiatana

W nawiązaniu do prowadzonych prac nad projektem ustawy o aktywności zawodowej (nr druku 399), Konfederacja Lewiatan przesyła uwagi.

KL/164/66/NK/2023

Pobierz
Pakiet Electricity Market Design – opinia Lewiatana
25 kwietnia 2023

Pakiet Electricity Market Design – opinia Lewiatana

W nawiązaniu do toczących się prac nad pakietem Electricity Market Design Konfederacja Lewiatan przesyła opinię.

KL/163/65/PG/2023

Pobierz pismo
Rząd zbyt optymistycznie ocenia przyszłość gospodarki i finansów państwa
25 kwietnia 2023

Rząd zbyt optymistycznie ocenia przyszłość gospodarki i finansów państwa

Rząd przyjął dzisiaj projekt uchwały w sprawie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2023-2026.

Według rządu i przygotowanych przez niego prognoz tylko 2023 r. może okazać się kryzysowy i to też tylko w pierwszej połowie roku. PKB  ma wzrosnąć niewiele poniżej 1%. To dość bezpieczne założenie patrząc na to, co się dzieje obecnie w gospodarce. Nie widać bowiem sygnałów, że konsumpcja, czy przemysł jakoś wyraźnie się odbiją.

Inflacja z kolei nadal będzie wysoka, znacznie powyżej celu inflacyjnego. Wejście w bezpieczne granice  ma nastąpić według prognoz w 2026 r. Prognoza na 2023 r. zakłada inflację na poziomie 12%. Wydaje się to całkiem realne założenie. Potwierdzenie takiego scenariusza będziemy mieli już niedługo, gdy inflacja producencka utrzyma się nadal na zaskakująco niskim poziomie jak w marcu 2023 r. Wtedy wraz z obniżeniem się cen hurtowych spadną również ceny dla konsumentów.

Rząd tłumaczy się ze wzrostu deficytu i długu większymi wydatkami na obronność oraz nadzwyczajnymi wydatkami pomocowymi, w pierwszej kolejności związanymi z tarczami antyinflacyjnymi, a następnie z kryzysem energetycznym. W założeniach rządu dotyczących deficytu i długu jest jeden poważny problem. Przyjmuje on, że w perspektywie najbliższych 3 lat już nie będzie musiał nikomu pomagać. Z dokumentu wynika, że rząd, przynajmniej na potrzeby wieloletniego planu finansowego, nie zamierza już w 2024 r. utrzymywać zamrożenia cen energii elektrycznej dla przedsiębiorstw. Paradoksalnie jest to działanie, które przedsiębiorcy – szczególnie ci mikro i mali – według badania Lewiatana, oceniają najlepiej. Oczywiście to nie pierwszy raz kiedy rząd wie, że będzie musiał kontynuować pomoc, ale nie zapisuje tego w planach budżetowych. Rok wcześniej toczyła się debata czy tarcze antyinflacyjne będą utrzymane, teraz wszyscy zaczną się zastanawiać w jaki sposób utrzymane zostaną ceny energii.

Brakuje też w planie finansowym zapowiedzianych już dopłat budżetu dla rolników (10 mld zł). Wiceminister finansów Piotr Patkowski tłumaczy, że będą dokonywane wewnętrzne przesunięcia budżetowe. Innymi słowy można powiedzieć, że Ministerstwo Finansów jest w stanie oszczędzić w innych działach gospodarki 10 mld zł, bez większej szkody dla gospodarki. Z drugiej strony premier Mateusz Morawiecki chwali się ogromnymi zwrotami podatkowymi dla obywateli. To koszt blisko 20 mld zł. Łącznie uzbierało się nam już 1% PKB. Czy, aby nie nazbyt optymistycznie patrzy rząd w przyszłość?!

Konfederacja Lewiatan