6 metod na poprawę pozycji kobiet na rynku pracy – raport Lewiatana
31 sierpnia 2022

6 metod na poprawę pozycji kobiet na rynku pracy – raport Lewiatana

fot. cowomen / unsplash

Równouprawnienie płci to jeden z filarów europejskiego porządku prawnego. Niestety, kobiety nadal są gorzej opłacane, mają utrudniony dostęp do najwyższych stanowisk, pracują więcej. Do zmiany potrzebne jest zrozumienie przyczyn i działania promujące model równościowy. Propozycje działań zawarliśmy w raporcie.

Raport Lewiatana „Źródła nierównej pozycji zawodowej kobiet” przytacza jedną z zasad Europejskiego Filaru Praw Socjalnych – równouprawnienie płci. Zgodnie z nią należy zapewnić i wspierać równość traktowania i szans kobiet i mężczyzn. Jak się okazuje, wciąż niewiele ma to wspólnego z rzeczywistością.

Polki często wypadają z rynku pracy z powodu kolizji życia zawodowego z rodzinnym. Z badania Eurobarometru na temat równości płci (2017) wynika, że według 2/3 Polaków rolę głównego dostarczyciela dochodu powinien pełnić mężczyzna, a 4/5 Polaków wyznacza kobiecie rolę opiekunki domowego ogniska. W efekcie kobiety pracują więcej, jednak większa część ich pracy ma charakter nieodpłatny. Obciążenie obowiązkami domowymi i rodzinnymi odciąga kobiety od pracy zawodowej i obniża szansę na rozwój zawodowy. Sytuację mogłaby poprawić większa dostępność zajęć w niepełnym wymiarze czasu pracy, niestety w Polsce na przeszkodzie stoi struktura branżowa i poziom wynagrodzeń.

Kobiety zarabiają mniej, rzadziej zajmują wyższe stanowiska

Międzypłciowa luka płacowa w podmiotach publicznych w Polsce wynosi 3,8%, a w sektorze prywatnym 15,7%, co zbliża nas do średniej europejskiej. Wielkość luki płacowej jest też zależna od sektora gospodarki. W większości sektorów jest to luka na niekorzyść kobiet, a w pięciu z nich różnica wynosi aż 20% lub więcej – są to usługi finansowe, usługi dla ludności, informacja i komunikacja, handel oraz górnictwo.

Raport wskazuje, że w zawodach o najwyższym stopniu feminizacji normą są niskie płace, a w najlepiej opłacanych zawodach dominujące jest zatrudnienie mężczyzn. Dzieje się tak mimo tego, że kobiety mają przeciętnie wyższe wykształcenie niż mężczyźni.

Kobiety rzadziej też zajmują najwyższe stanowiska. Przełożonymi kobiet tylko nieznacznie częściej są kobiety (55%), tylko 8% kobiet zarządza mężczyznami. W 2019 roku 43,1% kobiet zajmowało stanowiska menadżerskie, ale wśród członków zarządu stanowiły już tylko 22,8% (2020).

Skutki gorszej pozycji kobiet na rynku pracy

Z raportu wynika, że gorsza pozycja kobiet na rynku pracy to nie tylko utrata potencjału, lecz także wymierne skutki finansowe zarówno dla samych kobiet, jak i dla całej gospodarki. Zbyt często zapomina się, że niższe zarobki to także niższa emerytura po zakończeniu kariery zawodowej.

Wyeliminowanie luki płacowej rzędu 8,5% daje po przepracowaniu 30 lat pracy dodatkowo ponad 200 tysięcy złotych. W sektorze prywatnym, gdzie luka płacowa wynosi 15,4%, korzyść sięga 375 tysięcy złotych. Z punktu widzenia gospodarki gdyby udało się wyeliminować bariery utrudniające aktywność zawodową kobiet tak, aby kobiety miały współczynnik zatrudnienia notowany wśród mężczyzn, rynek pracy powiększyłby się o 1,8 mln pracowników. To oznaczałoby wzrost PKB o 11,1%.

Konieczne zmiany prawa i promocja właściwych rozwiązań

Z raportu Lewiatana wynika, że potrzebne są zdecydowane działania wyrównujące szanse kobiet na rynku pracy. Wiele trzeba zrobić w zakresie prawodawstwa, ale istotne jest także zaangażowanie w promocję rozwiązań sprzyjających poprawie sytuacji oraz działania informacyjno-komunikacyjne.  Mobilizacja pracodawców przyniesie wiele korzyści, jak konkurencja i lepsze dopasowanie pracowników do potrzeb firmy.

W raporcie wskazano sześć najistotniejszych wyzwań, które wymagają zaangażowania ze strony wszystkich podmiotów uczestniczących w tworzeniu rynku pracy, oraz propozycje dobrych praktyk stosowanych w Europie.

 1. Przeciwdziałanie dezaktywizacji kobiet z powodu obowiązków rodzinnych

Aby zminimalizować to zjawisko, należałoby przede wszystkim zwiększyć dostępność usług opiekuńczych oraz pracy w trybie zdalnym bądź w elastycznym lub niepełnym wymiarze czasu. Warto też promować model rodziny, w którym mężczyźni w większym stopniu uczestniczą w życiu gospodarstwa domowego.

 1. Ograniczenie luki płacowej

Nie da się uniknąć sytuacji, gdy kobiety w związku z macierzyństwem wyłączają się na jakiś czas z rynku pracy, należy jednak ograniczyć jej wpływ na dalszą karierę zawodową i wynagrodzenie. Konieczna jest tu promocja miejsc przyjaznych pracującym rodzicom czy eliminacja dyskryminacji płacowej poprzez zwiększenie transparentności wynagrodzeń w firmach.

 1. Zniesienie segregacji płciowej w zawodach i branżach

Powinno się promować nowe wzorce zawodowe, upowszechniać tzw. męskie kierunki w edukacji wśród kobiet. Ważne jest kwestionowanie stereotypów odwołujących się do zdolności edukacyjnych kobiet i mężczyzn oraz promowanie polityki równej płacy za równą pracę i dbanie o obecność kobiet na stanowiskach zarządczych.

 1. Zwiększenie szans kobiet na godne świadczenie emerytalne

Wśród rozwiązań prowadzących do wyrównania szans kobiet jest wyrównanie wieku emerytalnego i wydłużenie aktywności zawodowej kobiet, a także zachęcanie do pracy powiązanej z oszczędzaniem na emeryturę.

 1. Przeciwdziałanie dyskryminacji płacowej

Starania przeciwdziałające to m.in. większa transparentność w polityce płacowej firm. Wynagradzanie należy opierać na ocenie pracowniczej i wycenie stanowiska pracy. Konieczne jest promowanie równości płci w miejscu pracy.

 1. Niedostateczny udział kobiet na najwyższych stanowiskach

Warto w tym celu promować kulturę równości w miejscu pracy czy publikować informacje o statystykach zatrudnienia na kluczowych stanowiskach.

Raport powstał w ramach projektu: „Wzmocnienie dialogu społecznego w Polsce – model inicjowania dialogu społecznego przez stronę pracodawców” finansowanego przez Norwegię poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021 w ramach Programu „Dialog Społeczny – Godna Praca”.

W projekcie realizujemy działania, które wzmocnią dialog społeczny na poziomie krajowym i regionalnym. Jednym z kluczowym obszarów naszej aktywności jest legalizacja pobytu i zatrudnienia cudzoziemców. Projekt realizuje również działania związane z zainicjowaniem dialogu społecznego na poziomie europejskim i regionalnym w odniesieniu do ważnych tematów związanych z obszarem godnej pracy, work-life balance, poprawy sytuacji kobiet w zatrudnieniu.

 

Pobierz raport
Gospodarka hamuje
31 sierpnia 2022

Gospodarka hamuje

W II kwartale PKB wzrósł realnie o 5,5% w ujęciu rocznym i zmniejszył się o 2,1% względem poprzedniego kwartału - podał GUS.

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan

Odczyt wstępnej inflacji w sierpniu nieco przyćmił rewizję szybkiego szacunku PKB za II kwartał. GUS ujawnił więcej danych szczegółowych i jednocześnie podwyższył wzrost w II kwartale z 5,3% do 5,5%. W ujęciu kwartalnym PKB odsezonowany nadal spada, choć skala tego spadku jest niższa -2,3% zamiast -2,5% wskazane dwa tygodnie temu.

Pozytywnie zaskakują nakłady inwestycyjne, choć musimy przyznać, że startujemy nadal z bardzo niskiego poziomu. W skali roku nakłady na środki trwałe wzrosły o 7,1%. Taki wynik był ostatnio odnotowany w I kwartale 2020 r. Nadal jednak w kategorii do której zaliczają się inwestycje większe znaczenie mają zapasy. Prawdopodobnie przedsiębiorcy mieli zakontraktowane wcześniej dostawy, a popyt krajowy osłabł, co za tym idzie proces „schodzenia” z zapasów był wolniejszy niż przewidywaliśmy.

Pozostając jeszcze w obszarze zapasów. Największą wartością dodaną w II kwartale charakteryzowała się branża transportowa i właśnie ta związana z magazynowaniem. Co jest ewidentnie pokłosiem właśnie pragmatycznego zachowania przedsiębiorców, ale też wzrostem zapotrzebowania na usługi transportowe. Negatywnie, niezmiennie od kilku kwartałów, na nasz PKB wpływa ujemne saldo handlu zagranicznego. Nic nie wskazuje na to, że w najbliższym czasie będziemy obserwować dominację eksportu nad importem.

Mimo rewizji w górę odczytów PKB nadal uważamy, że nasz wzrost gospodarczy jest oparty na bardzo wątłych i nietrwałych podstawach.

Konfederacja Lewiatan

 

 

Znowu rekordowa inflacja. Rząd „odpuścił” walkę ze wzrostem cen [+MP3]
31 sierpnia 2022

Znowu rekordowa inflacja. Rząd „odpuścił” walkę ze wzrostem cen [+MP3]

Inflacja w sierpniu br. w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku wyniosła 16,1%. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny wzrosły o 0,8% – podał GUS w szybkim szacunku.

Wysłuchaj komentarza eksperta

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan

Kolejna bariera złamana. Inflacja przekroczyła 16% (w lipcu osiągnęła 15,6%). W skali miesiąca płacimy za wszystko więcej o 0,8%. Podczas gdy w ujęciu rocznym wzrost cen wyniósł aż 16,1% Ten wynik to nie zaskoczenie, a raczej smutna rzeczywistość. Choć szczyty dopiero przed nami. Największy wpływ na wzrost cen ma drożejąca energia, ale negatywnie zaskakuje również szybki wzrost cen żywności. W skali roku ceny energii wzrosły aż o 40,3%. Z kolei za żywność płacimy już o ponad 17% więcej niż przed rokiem.

Wszystko wskazuje na to, że rządzący odpuścili już walkę o obniżenie wskaźnika inflacji, choć 20% wzrost cen jawi im się zapewne jako koszmar wyborczy. Do tego wszystkiego przypomnijmy, że nadal obowiązuje tarcza antyinflacyjna, która finalnie zaniża poziom faktycznej inflacji. Rząd skupia się teraz na doraźnej pomocy dla obywateli licząc na złagodzenie złych nastrojów. Im bliżej jesieni tym liczba pomysłów pakietów pomocowych będzie zapewne rosła. Nadal jednak nikt w tych kalkulacjach zdaje się nie uwzględniać pomocy dla przedsiębiorców.

Ciekawie zapowiada się pierwsze powakacyjne posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Nadal uważamy, że RPP nie zdecyduje się na podniesienie stóp dostrzegając na horyzoncie wyraźne spowolnienie oraz egzogeniczny charakter inflacji.

Konfederacja Lewiatan

 

Pobierz MP3
SLIM VAT 3 ułatwi rozliczanie podatku
30 sierpnia 2022

SLIM VAT 3 ułatwi rozliczanie podatku

Zakończyły się konsultacje publiczne projektu ustawy o podatku od towarów i usług, tzw. SLIM VAT 3. Od 2023 roku nie będzie już wymogu posiadania faktury przy odliczeniu podatku naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów – to jedna z najważniejszych zmian postulowanych przez Konfederację Lewiatan.

Propozycje zmian przepisów zawarte w trzecim już pakiecie SLIM VAT przyczynią się do ułatwienia i uproszczenia rozliczania podatku VAT. Są odpowiedzią Ministerstwa Finansów na postulaty przedsiębiorców. Częściowo regulują wprost zasady, które wynikały dotychczas wyłącznie z linii interpretacyjnej i orzeczniczej. Zapewniają również pełniejszą zgodność krajowych regulacji z prawem UE. Dodatkowo realizują wyrok Trybunału Sprawiedliwości w którym uznał on, że przepisy prawa unijnego stoją na przeszkodzie w stosowaniu obowiązujących w Polsce rozwiązań w zakresie 20% sankcji – mówi Anna Słomińska-Wernik, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Jedną z najbardziej oczekiwanych przez podatników zmian, o którą apelowała Konfederacja Lewiatan jest rezygnacja z wymogu posiadania faktury przy odliczeniu podatku naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT). W konsekwencji, w odniesieniu do WNT podatek naliczony i należny będą mogły być rozliczane w tym samym okresie. Spowoduje to neutralność tych transakcji i zlikwiduje konieczność monitorowania dochowania obecnego, 3-miesięcznego terminu na otrzymanie faktury VAT. Zmiana ta wynika z wyroku TSUE w sprawie C-895/19.

  Główne obszary objęte zmianami:

 1. Poprawa płynności finansowej firm poprzez rozszerzenie katalogu należności jakie mogą być regulowane środkami z rachunku VAT;
 2. Zmniejszenie formalności VAT w obrocie międzynarodowym;
 3. Szerszy zakres zwolnień z VAT;
 4. Uproszczenie w stosowaniu proporcji VAT;
 5. Prostsze fakturowanie poprzez rezygnację z wystawienia tzw. faktury zaliczkowej (w przypadku otrzymania zaliczki w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym miała miejsce sprzedaż);
 6. Usystematyzowanie zasad przeliczania kursów walut przy fakturach korygujących;
 7. Konsolidacja i ujednolicenie wiążących informacji stawkowych (WIS), wiążących informacji akcyzowych (WIA), wiążących informacji taryfowych (WIT) oraz wiążących informacji o pochodzeniu (WIP), zwanych dalej „wiążącymi informacjami”.

 Konfederacja Lewiatan

EFNI 2022. Co czeka Polskę, Europę i świat w dobie niepewności?
30 sierpnia 2022

EFNI 2022. Co czeka Polskę, Europę i świat w dobie niepewności?

Pół roku wojny w Ukrainie. Rosnąca niepewność polityczna i ekonomiczna. Ryzyko braku surowców energetycznych. Zaburzone łańcuchy dostaw. Rekordowe susze w Europie i w Polsce. Wciąż trwająca pandemia koronawirusa. Skala niepewności z jaką mierzy się dziś biznes ma nieznany współcześnie wymiar. O tym, jak prowadzić biznes i żyć w czasach zmiany, będą rozmawiać uczestnicy XI Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie.

– Podczas tegorocznego EFNI dominować będzie temat wyzwań, jakie wobec państw, wspólnot, gospodarki i rynków wywołuje szeroko rozumiana niepewność. W najbliższych latach ta niepewność nas nie opuści i musimy się do niej przyzwyczaić – mówi dr Henryka Bochniarz, przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan.

„Czy Europie potrzebny jest wielki reset?”, „Gospodarka – nadmiar czy umiar?”, „Zielony horyzont 2050”, „Czy technologia uratuje świat?” – to cztery bloki tematyczne tegorocznego XI Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie. Wydarzenie odbędzie się od 12  do 14 października 2022 roku. Organizatorem jest Konfederacja Lewiatan.

Jednym z głównych gości tegorocznej edycji EFNI będzie prof. John Kean, politolog z University of Sydney i Wissenschaftszentrum Berlin, nazwany przez The Times „jednym z wiodących myślicieli i pisarzy politycznych”. Madrycki „El Pais” zaliczył go do „czołówki światowych analityków systemów politycznych”, a zdaniem Australian Broadcasting Commision jest „jednym z wielkich intelektualnych materiałów eksportowych Australii”. Podczas Forum John Kean będzie mówił o skali niepewności w wymiarze gospodarczym, politycznym i społecznym oraz o powinnościach przed którymi stoją dziś państwa.

Niepewna przyszłość Europy

Wojna w Ukrainie jest największym konfliktem z jakim przyszło się mierzyć Europie od II wojny światowej. Choć obecna sytuacja wymusza przyjęcie europejskiej perspektywy, nie unieważnia wyzwań związanych z innymi regionami świata. Nowego wymiaru nabrała współpraca transatlantycka. Dla Europy i USA oznacza to konieczność rewizji nie tylko polityki obronnej, ale również relacji biznesowych. Od podejmowanych decyzji zależy przyszłość kontynentu, w tym Polski.

Niepewność gospodarcza

Skala niepewności z jaką mierzy się w 2022 roku polski biznes nabiera historycznego wymiaru. Szczególnie, gdy dodamy do niego rekordową inflację, rosnący poziom braku zaufania biznesu do władzy, którego przykładami są chociażby fiasko Polskiego Ładu czy brak europejskich środków z Krajowego Planu Odbudowy.

Biznes wkroczył w okres, w którym szacowanie czynników ryzyka, zwłaszcza w dłuższej perspektywie, staje się coraz trudniejsze. Mamy do czynienia z problemami z globalnymi łańcuchami dostaw, rosnącymi okresami przestojów, ryzykiem nowych pandemii czy politycznymi napięciami wpływającymi na rynki finansowe.

Duży wpływ na kształt polskiego rynku pracy ma obecność pracowników z Ukrainy. Niepewność związana z przyszłością tego kraju jest kolejną niewiadomą dla przedsiębiorców, którzy muszą zdecydować, jak wykorzystać kompetencje i talenty nowych pracowników.

– To ważne, aby w czasie tak poważnych zawirowań przedsiębiorcy rozmawiali nie tylko w swoim gronie, aby mieli szerszą perspektywę. Wiedza o kluczowych zjawiskach zachodzących w otoczeniu biznesu, w geopolityce i przestrzeni międzynarodowej, między sektorami i grupami społecznymi, pomaga podejmować lepsze decyzje. Nikt nie wie jaka będzie przyszłość, ale znajomość trendów może ją nam trochę przybliżyć – przekonuje dr Małgorzata Bonikowska, członkini Rady Programowej EFNI, prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych i ośrodka THINKTANK.

O tych gorących dla biznesu tematach będziemy rozmawiać w ramach ścieżki „Gospodarka – nadmiar czy umiar?”.

Niepewność technologiczna

W świecie technologii szacowanie i minimalizacja ryzyka jest na porządku dziennym. Jednak  rosnąca popularność przechowywania w chmurze czy pracy zdalnej sprawia, że bezpieczeństwo nabiera nowych wymiarów.

Co więcej, na popandemicznym rynku pracy rodzi się konflikt między pracodawcami, którzy często oczekują powrotu do biur, a pracownikami chcącymi pracować hybrydowo lub zdalnie.

Rywalizacja w biznesie przenosi się na poziom konkurencji algorytmów, big data oraz sztucznej inteligencji. Rosnące tempo automatyzacji procesów oraz robotyzacja błyskawicznie zmieniają rynek pracy.

Tempo zmian wymusza nie tylko konieczność szkolenia pracowników, ale i przekwalifikowywania. Trwa debata o kompetencjach przyszłości. Dotyczy to również decyzji na poziomie państw. Czy politycy potrafią zrozumieć ich tempo? Czy kształtują charakter szkolnictwa powszechnego i wyższego, aby edukować społeczeństwo w kierunku cyfrowej dojrzałości?

Na te pytania odpowiedzi będą szukać uczestnicy ścieżki „Czy technologia uratuje świat?”.

Niepewność klimatyczna

Unijny plan zielonej transformacji jest bardzo ambitny. Powstaje jednak pytanie czy wojna w Ukrainie nie zakłóci, a może nawet opóźni reformy i osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku?

Dla Europy konieczność odejścia od rosyjskich źródeł energii oznacza przymus przeprowadzenia szybkiej ich dywersyfikacji. A może zrealizuje się scenariusz przeciwny i konieczność porzucenia paliw kopalnych przyspieszy energetyczną transformację?

Niezależnie od czynników natury geopolitycznej największym zagrożeniem dla biznesu jest kryzys klimatyczny i kryzys różnorodności biologicznej, który prowadzi m.in. do ryzyka pojawienia się kolejnych pandemii. Tegoroczne rekordowe temperatury i idące za nimi długotrwałe susze w Europie i w Polsce czy katastrofa ekologiczna w Odrze ukazują skalę realnych zagrożeń z jakimi przychodzi się nam mierzyć.

Uczestnicy panelu „Zielony horyzont 2050” rozmawiać będą o zielonej transformacji regionu Morza Bałtyckiego. O tym, jak skutecznie dywersyfikować źródła energii oraz wykorzystać potencjał gospodarczy i społeczny państw leżących w basenie Morza Bałtyckiego. Dyskutować będą też o tym, czy polskie miasta mogą konkurować z Zachodem pod względem standardów życia, dostępności usług czy jakości powietrza. Wszak czysta energia to również zielony transport, zwłaszcza publiczny, a ten jest elementem procesu budowy przyjaznych mieszkańcom miast.

Bogaty program EFNI

Poza panelami dyskusyjnymi w ramach czterech ścieżek tematycznych, uczestnicy wezmą udział w spotkaniach i dyskusjach organizowanych w luźniejszych formatach. Usłyszymy wybitnych naukowców, liderów biznesu, przedstawicieli administracji i władz publicznej: europejskiej, państwowej i samorządowej oraz aktywistów i członków organizacji pozarządowych.

W planach są też dyskusje Nocnych Marków, networking oraz spotkania z autorami książek.

Goście z kraju i zagranicy

W XI Europejskim Forum Nowych Idei w Sopocie udział wezmą m.in.:
Fredrik Persson, przewodniczący BussinesEurope; Prof. Jerzy Buzek eurodeputowany, były premier RP i przewodniczący Parlamentu Europejskiego; Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego; Jacek Karnowski, prezydent Sopotu; prof. John Keane, politolog, University of Sydney i Wissenschaftszentrum Berlin; prof. Radosław Markowski, socjolog, SWP; prof. Piotr Wachowiak, rektor SGG; Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni; Margaritas Schinas, wiceprzewodniączy KE; prof. Małgorzata Omilanowska, była minister kultury i dziedzictwa narodowego; prof. Agnieszka Chłoń-Domińczak, ekonomistka, SGH; Urszula Pasławska, posłanka; Ewa Chodkiewicz, dyrektor Działu Ochrony Przyrody, WWF; Wojciech Szajnar, dyrektor, Centrum Projektów Cyfrowa Polska: Justyna Orłowska, doradca premiera ds. innowacji i finansów, dyrektor GovTech Polska; Antoni Bielewicz, dyrektor programu krajowego, European Climate Foundation; prof. Partha Dasgupta, ekonomista, profesor emeritus Uniwersytetu Cambride; Gertruda Uścińska, prezes ZUS; Aaron Korewa, dyrektor, Atlantic Council; Janusz Lewandowski, europoseł, były komisarz KE’ Edwin Bendyk, prezes, Fundacja Batorego; Michał Boni, eurodeputowany, b. minister cyfryzacji; prof. Magdalena Środa, socjolożka i filozofka; prof. Aleksandra Przegalińska, Akademia im. Koźmińskiego.


Europejskie Forum Nowych Idei
Sopot, Hotel Radisson Blu
12-14 października 2022
Zarejestruj się już dziś na efni.pl
#CoBędzieJutro

Partnerami strategicznymi 11. edycji EFNI są: Orange, EY i Facebook, natomiast partnerami głównymi: BASF, BNP Paribas, Województwo Pomorskie, BOSCH, Invest in Pomerania, British American Tobacco Polska, Veolia, Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych, Fundacja Kronenberga, Google, IKEA, Lux Med, Miasto Gdańsk, Volkswagen Poznań, Stellantis, Allego, Adamed, Związek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych oraz Związek Pracodawców Prywatnych Energetyki.
Do partnerów wspierających należą: Benefit Systems, BOŚ Bank, Clean Air Fund, Amazon, Deutsche Bank, Loreal, Lafarge, TIER, Tik Tok, Uniwersytet Łódzki, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Radisson Blu, Miasto Gdynia, Blue Media, Otodom, 3M, Antal i BP.
Partnerami merytorycznymi EFNI 2022 są: Fundusze Norweskie, Centrum Stosunków Międzynarodowych, Think Tank, Nask.
Głównymi partnerami medialnymi wydarzenia są: Dziennik Gazeta Prawna, Money.pl, TOK FM. Medialnie wspierają nas również: ams, Biznes24, Chilli ZET, ISBNews, My Company Polska, Polska Agencja Prasowa, Puls Biznesu, Radio Zet, Trójmiasto.pl, Warsaw Business Journal.

 

Kto może wydawać orzeczenia lekarskie?
29 sierpnia 2022

Kto może wydawać orzeczenia lekarskie?

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie obowiązkowych badań sanitarno-epidemiologicznych nie wskazuje jasno, kto może w tych kwestiach wydawać orzeczenia lekarskie – zauważa Konfederacja Lewiatan.

W  rozporządzeniu, które znajduje się właśnie w konsultacji,  jest mowa o lekarzu, bez wskazanej specjalizacji, natomiast w dokumencie „Ocena skutków regulacji” wymienia się lekarzy medycyny pracy.

– Należy jasno rozstrzygnąć czy badania sanitarno-epidemiologiczne będą mogły być realizowane tak jak dotychczas przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Jeśli tak, w rozporządzeniu powinien się znaleźć zapis o lekarzach podstawowej opieki zdrowotnej oraz medycyny pracy – mówi Kacper Olejniczak, ekspert ds. branży Life Sciences Konfederacji Lewiatan.

Wskazane jest też wydłużenie do 5 lat ważności orzeczeń dla badań przeprowadzanych przed wejściem w życie rozporządzenia, wprowadzenie rejestru wydanych orzeczeń oraz przygotowanie wzoru skierowania na badania sanitarno-epidemiologiczne.

Z nowych przepisów trudno dowiedzieć się, na kim spoczywa obowiązek informowania pracodawcy o konieczności zaprzestania pracy? Czy ma to być lekarz, podmiot medyczny czy pracownik?

Brakuje również  możliwości wykorzystania e-podpisu, a także  trybu odwoławczego. W jaki sposób strony (badany, kierujący) mogą odwołać się od treści orzeczenia? Do kogo? W jakim terminie?

Konfederacja Lewiatan

Zdrowie. Opiekę koordynowaną trzeba dobrze przygotować
29 sierpnia 2022

Zdrowie. Opiekę koordynowaną trzeba dobrze przygotować

Wprowadzenie opieki koordynowanej w ramach podstawowej opieki zdrowotnej powinno być dobrze przygotowane i uzgodnione ze wszystkimi zainteresowanymi, a także poprzedzone odpowiednio długim vacatio legis – uważa Konfederacja Lewiatan.

Właśnie trwają konsultacje rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Poradnie podstawowej opieki zdrowotnej(POZ) będą mogły przejąć prowadzenie części pacjentów przewlekle chorych. Opieka koordynowana dotyczyć będzie porady kompleksowej, badań diagnostycznych, konsultacji specjalistycznych, porad edukacyjnych oraz konsultacji dietetyków.

Termin wejścia w życie przepisów jest olbrzymim wyzwaniem z uwagi na ogromną skalę nowych wymagań dotyczących zapewnienia realizacji wielu deficytowych na rynku usług jako świadczeń gwarantowanych.

– Wprowadzenie opieki koordynowanej w ramach podstawowej opieki zdrowotnej nie powinno być realizowane w nieuzasadnionym pośpiechu, bez uprzedniej analizy możliwości spełnienia nowych wymagań, bez spokojnego i rzetelnego przygotowania i szerokiego skonsultowania taryf proponowanych przez Radę Taryfikacji AOTMiT – podkreśla Anna Rulkiewicz, wiceprezydent Konfederacji Lewiatan.

Wejście w życie przepisów regulujących powyższe zagadnienie powinno być poprzedzone odpowiednio długim vacatio legis, które pozwoli na przygotowanie i poddanie konsultacjom projektu taryf i zasad finansowania przez NFZ. Tak duża systemowa zmiana powinna być wprowadzona z 6-9 miesięcznym vacatio legis.

Dopiero po uzyskaniu kompletnej wiedzy na temat zasad finansowania opieki koordynowanej oraz zasady ustalania limitu „budżetu powierzonego” przez NFZ  podmioty lecznicze będą mogły przeprowadzić rzetelną analizę możliwości podjęcia się realizacji tego typu opieki w POZ.

– Kolejnym argumentem za odpowiednio długim okresem przygotowania się do wprowadzenia opieki koordynowanej jest prawdopodobieństwo pojawienia się przypadków braku możliwości zapewnienia dostępności do świadczeń w ramach tej opieki przez wszystkich świadczeniodawców (szczególnie małe podmioty na prowincji). W tym przypadku warto wprowadzić fakultatywność realizacji tych świadczeń – dodaje Kacper Olejniczak, ekspert ds. branży Life Sciences Konfederacji Lewiatan.

Wiele podmiotów leczniczych będących świadczeniodawcami POZ nie będzie w stanie zabezpieczyć dostępności do tak szerokiej listy badań dodatkowych i konsultacji specjalistycznych (np. biopsji cienkoigłowej tarczycy, prób wysiłkowych i badań holterowskich, konsultacji alergologa itp.)

Konfederacja Lewiatan

 

Lewiatan ocenia zmiany w prawie restrukturyzacyjnym i upadłościowym
26 sierpnia 2022

Lewiatan ocenia zmiany w prawie restrukturyzacyjnym i upadłościowym

Wiele przepisów zawartych w ustawie nowelizującej prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe wymaga doprecyzowania, w tym definicje i terminy ważne z praktycznego punktu widzenia ich stosowania – uważa Konfederacja Lewiatan.

Trwają prace nad  prawem restrukturyzacyjnym i upadłościowym. Ich celem jest implementacja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1023  w sprawie ram restrukturyzacji zapobiegawczej, umorzenia długów i zakazów prowadzenia działalności oraz w sprawie środków zwiększających skuteczność postępowań dotyczących restrukturyzacji, niewypłacalności i umorzenia długów, a także zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/1132 (dyrektywa o restrukturyzacji i upadłości).

Postępowanie restrukturyzacyjne ma na celu umożliwienie przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji kontynuowanie prowadzonej działalności oraz przeciwdziałanie likwidacji miejsc pracy.

– Nowe przepisy zakładają, że sąd może dokonać stosownych zmian w układzie, jeżeli nie naruszają one istotnych postanowień układu i na skutek ich wprowadzenia sąd zatwierdzi układ. W naszej ocenie zasadne jest doprecyzowanie, że ważnymi postanowieniami układu są te determinujące poziom i terminy spłaty wierzycieli – mówi Patrycja Hanasiuk, specjalistka ds. rynku finansowego i prawa korporacyjnego Konfederacji Lewiatan.

W projekcie przewidziano również, że propozycje układowe nie mogą przewidywać dla żadnego wierzyciela zaspokojenia wyższego niż wartość jego wierzytelności. W tym wypadku zauważyć trzeba, że w odniesieniu do udziałów lub akcji ich cena może zmieniać się w czasie – czego najlepszym przykładem są notowania akcji spółek publicznych. Dlatego należy precyzyjnie określić w jaki sposób rozumiany i kalkulowany jest poziom zaspokojenia wierzyciela w razie konwersji. Naturalnym rozwiązaniem jest oparcie go o przyjętą w układzie kwotę ceny emisyjnej akcji/udziałów, a więc kwotę o którą redukowana jest w wyniku takiej konwersji wierzytelność.

Konfederacja Lewiatan

Apel Rady Przedsiębiorczości w sprawie kryzysu energetycznego
26 sierpnia 2022

Apel Rady Przedsiębiorczości w sprawie kryzysu energetycznego

Rada Przedsiębiorczości apeluje, aby w związku z kryzysem energetycznym zawiesić jałowe spory polityczne oraz przełamać urzędniczą niemoc i dobrze się przygotować do sezonu jesienno-zimowego.

Zbliżający się okres jesienno-zimowy może być bardzo trudny dla przedsiębiorców z racji obaw o stabilność dostaw energii elektrycznej oraz surowców energetycznych takich jak gaz ziemny i węgiel kamienny. Z powodu rosyjskiej agresji na Ukrainę mamy do czynienia ze znaczącymi wzrostami cen nośników energii, a potencjalnie także trudności z zapewnieniem ich nieprzerwanej dostępności – czytamy w apelu.

Znajdujemy się w stanie swoistego energetycznego stanu wyjątkowego, a to z kolei wymaga od wszystkich – władz państwowych, przedsiębiorców, obywateli – podjęcia odpowiednich działań. Ich podstawą musi być uczciwy, pogłębiony i prowadzony w trybie ciągłym dialog rządu z partnerami społecznymi, przy wykorzystaniu takich instytucji jak Rada Dialogu Społecznego.

W obecnej sytuacji lista wyzwań jest długa, a ta postulatów do pilnej realizacji jeszcze dłuższa. Przedsiębiorcy oczekują, że podjęte zostaną zarówno działania o charakterze bieżącym i krótkoterminowym – analiza i przygotowanie na wariantowe sytuacje związane z potencjalnymi ograniczeniami w dostępności energii elektrycznej oraz poszczególnych nośników energii, rewizja i dostosowanie regulacji oraz instrumentów prawnych, w tym wydłużenie czasu na wdrożenie polecenia o ograniczenia poboru mocy bądź gazu ziemnego do minimum 48 godzin, jak też działania obliczone na osiągnięcie określonych celów w średnim i długim terminie – wśród nich odblokowanie inwestycji w odnawialne źródła energii, w szczególności pilna liberalizacja fatalnej w skutkach zasady 10H dla lądowych farm wiatrowych oraz przywrócenie korzystnych zasad inwestycji w fotowoltaikę, poprawę efektywności wykorzystania infrastruktury sieciowej przez współdzielenie infrastruktury przyłączeniowej przez instalacje odnawialnych źródeł energii (tzw. cable pooling), a także umożliwienie realizacji inwestycji w oparciu o tzw. linie bezpośrednie, łączące jednostkę wytwórczą z zakładem wykorzystującym wyprodukowaną w niej energię z pominięciem powszechnie dostępnych sieci przesyłowych. Oczekujemy ułatwień regulacyjnych dla autoprodukcji energii przez przedsiębiorców.

Ponad wszelką wątpliwość jasne jest to, że nie możemy zmarnować więcej czasu w obszarze rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz wykorzystania instalacji opartych o paliwa inne od kopalnych. W celu realizacji niezbędnych inwestycji konieczna jest nie tylko zmiana prawa i rzeczywiste usunięcie barier, lecz także zakończenie szkodliwego uporu w sprawach związanych z praworządnością i wymiarem sprawiedliwości, który uniemożliwia sięgnięcie po 270 mld zł z Krajowego Planu Odbudowy, a potencjalnie może utrudnić korzystanie z kolejnych setek miliardów złotych w ramach unijnej perspektywy budżetowej na lata 2021-2027.

 Wyjątkowe czasy wymagają tego, by przynajmniej zawiesić jałowe spory polityczne oraz przełamać urzędniczą niemoc. Od działań rządu oraz współdziałania przedsiębiorców i obywateli zależy spokojne przejście przez sezon jesienno-zimowy: pewność, że w gniazdkach zawsze będzie prąd, kaloryfery oraz woda będą ciepłe, w gospodarce nie nastąpi wstrzymanie produkcji przemysłowej i spożywczej, a placówki szeroko rozumianej ochrony zdrowia (w tym farmacji) będą funkcjonowały bez zakłóceń.

Radę Przedsiębiorczości tworzą: ABSL, Business Centre Club, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Konfederacja Lewiatan, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Rada Biznesu, Pracodawcy RP, Związek Banków Polskich, Związek Rzemiosła Polskiego.

Konfederacja Lewiatan

 

 

 

Apel Rady Przedsiębiorczości
Szkoda, że rząd nie zrezygnował z podatku minimalnego
25 sierpnia 2022

Szkoda, że rząd nie zrezygnował z podatku minimalnego

Rząd nie zdecydował się na rezygnację z podatku minimalnego. Zawiesił tylko jego obowiązywanie na dwa lata.

Zaproponował też m.in. nowe wyłączenia podmiotowo-przedmiotowe czy nową konstrukcję obliczania podstawy opodatkowania. Wyłączenie spod regulacji spółek komunalnych, podmiotów medycznych, małych podatników z przychodami do 2 mln euro świadczy o tym, że idea podatku była błędna. Konfederacja Lewiatan od początku opowiadała się za jego uchyleniem.

Nowelizacja CIT poprawiająca część przepisów wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu została przyjęta przez rząd i skierowana do Sejmu. Teraz nowelizacją zajmą się posłowie. Przygotowane zmiany są odpowiedzią Ministerstwa Finansów na krytyczne uwagi przedsiębiorców i ekspertów podatkowych do rozwiązań, które zostały wprowadzone z początkiem 2022 r.

Jedną z kluczowych regulacji, która obowiązuje od 2022 r. jest tzw. podatek minimalny, który ma być płacony przez przedsiębiorstwa nieosiągające w ocenie Ministerstwa Finansów odpowiednio wysokich dochodów.

– Autorzy przygotowanej nowelizacji, niestety, nie zdecydowali się na rezygnację z tego szkodliwego i wadliwego rozwiązania. Zaproponowano jedynie nowe wyłączenia podmiotowo-przedmiotowe, nową konstrukcję obliczania podstawy opodatkowania, odroczenie obowiązywania do 2024 r. oraz podniesienie poziomu rentowności z 1% do 2%, której nieosiągnięcie przez przedsiębiorstwo skutkować będzie koniecznością zapłaty podatku minimalnego – mówi Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, dyrektor departamentu podatkowego Konfederacji Lewiatan.

– Proponowane zmiany, jak chociażby wyłączenie spod regulacji spółek komunalnych, podmiotów medycznych, małych podatników z przychodami do 2 mln euro, przedsiębiorstw uzyskujących przychody z transakcji objętych cenami regulowanymi, firm faktoringowych, firm w stanie upadłości likwidacji bądź restrukturyzacji, objętych umową o współdziałanie z administracją skarbową, czy takich które w jednym z trzech lat podatkowych poprzedzających dany rok uzyskały rentowność przekraczającą 2%, są zmianami koniecznymi, oczywistymi, i potwierdzającymi to, jak bardzo idea podatku minimalnego była błędna – dodaje Przemysław Pruszyński.

Podobnie sytuacja wygląda z rozszerzonym katalogiem wyłączeń wydatków, których nie uwzględnia się przy ustaleniu dochodowości firmy. Także koniecznych jeżeli podatek minimalny będzie obowiązywać, ale także potwierdzających to, jak bardzo konstrukcja podatku minimalnego jest oderwana od rzeczywistości biznesowej. Przy ustalaniu rentowności przedsiębiorstwa na potrzeby ustalenia podatku minimalnego nie będą uwzględniane opłaty z tytułu umów leasingu, przychodów oraz kosztów z tytułu zbycia wierzytelności na rzecz instytucji finansowej, wzrostu kosztów uzyskania przychodów z tytułu zakupu energii elektrycznej, cieplnej oraz gazu, zapłaconych podatków akcyzowego, od sprzedaży detalicznej, od gier, opłaty paliwowej i emisyjnej oraz 20% kosztów uzyskania przychodów związanych z wynagrodzeniami.

Podatek minimalny z proponowanymi zmianami zostanie odroczony o dwa lata, tj. zacznie obowiązywać w 2024 r., pierwszy raz firmy zapłacą go składając zeznanie podatkowe w 2025 r. W uzasadnieniu do projektu wskazano, że powodem odroczenia nowego podatku są odczuwalne, negatywne dla gospodarki skutki pandemii oraz wojny w Ukrainie, co w ocenie projektodawców, w połączeniu z przerwanymi łańcuchami dostaw, utratą rynków zbytu, najwyższą w XXI wieku inflacją i ryzykiem powstania spierali płacowo – cenowej, mogłoby spowodować bardzo niekorzystne, nieodwracalne skutki dla firm objętych podatkiem minimalnym. Stanowiłby on istotne zagrożenie dla ich funkcjonowania.

– Biorąc pod uwagę dostrzegane przez rząd ryzyka dla niezakłóconego funkcjonowania firm i gospodarki, stoimy na stanowisku, że podatek minimalny, którym w założeniu mają być obciążone firmy znajdujące się w trudnej sytuacji ekonomicznej, bądź działające w branżach o niskich marżach, powinien zostać uchylony. Dodatkowo, niezwykle skomplikowana konstrukcja tego podatku, w szczególności sposób ustalenia podstawy opodatkowania oznacza jeszcze większe skomplikowanie systemu podatkowego, wzrost kosztów i ryzyka związanego z wypełnianiem obowiązków podatkowych – podkreśla Przemysław Pruszyński.

Konfederacja Lewiatan