Apelujemy o ponową ocenę Pakietu Mobilności 1
30 kwietnia 2020

Apelujemy o ponową ocenę Pakietu Mobilności 1

English version

We call for re-evaluation of the Mobility Package 1

The Polish Confederation Lewiatan, of which Transport and Logistics Poland is an active member, together with employers’ organizations from Germany, Lithuania, Malta, Estonia, Bulgaria, Hungary, Cyprus, Latvia and Romania, in a joint position call for a reassessment of the Mobility Package 1 to enable a smoother exit from the COVID-19 pandemic and support the sustainable transformation of industry, logistics and transport in the future.

The document is available for download here.

______________________________

Polska wersja

Konfederacja Lewiatan, której aktywnym członkiem jest Transport i Logistyka Polska, razem z organizacjami pracodawców z Niemiec, Litwy, Malty, Estonii, Bułgarii, Węgier, Cypru, Łotwy i Rumunii, we wspólnym stanowisku apelują o ponową ocenę Pakietu Mobilności 1, aby umożliwić płynniejsze wyjście z pandemii COVID-19 oraz wesprzeć trwałą transformację przemysłu, logistyki i transportu w przyszłości.

Pobierz pełną treść stanowiska

Uważamy, że:

  • Przyjęcie Pakietu Mobilności 1 w obecnym kształcie, w połączeniu z następstwami gospodarczymi COVID-19, poważnie wpłynie na sektor transportu, zagraża jego istnieniu i zdolności do służenia gospodarce europejskiej w kluczowej fazie ożywienia gospodarczego;
  • Ograniczenie swobody świadczenia usług poprzez powiązanie jej z państwem siedzibą spółki i wprowadzeniem licznych barier, takich jak obowiązek powrotu pojazdu do kraju ojczystego, spowoduje puste przejazdy i będzie niezwykle uciążliwe z ekonomicznego punktu widzenia. Zaproponowane przepisy są sprzeczne z Zielonym ładem, flagową propozycją Komisji Europejskiej oraz podważają funkcjonowanie jednolitego rynku UE.

Sytuacja w Europie zmieniła się diametralnie z powodu pandemii COVID-19, zmuszając nas do szybkiego reagowania, dostosowania się do nowych warunków i wspólnego wysiłku nad opracowaniem długoterminową strategii ożywienia gospodarczego. Sektor transportu ma kluczowe znaczenie dla złagodzenia skutków obecnego kryzysu, a także dla przyszłości naszych gałęzi przemysłu i dobrobytu Europejczyków. .

Z tego powodu wzywamy unijnych decydentów, aby uwzględnili nowe okoliczności spowodowane pandemią i nie poparli kontrowersyjnych przepisów. Pakiet Mobilności 1 należy poddać ponownej ocenie i nadać mu spójność prawną. Nowe unijne prawo nie może hamować ożywienia gospodarczego po kryzysie, ani blokować transformacji w kierunku zrównoważonej mobilności i wzrostu gospodarczego we wszystkich państwach członkowskich.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym stanowiskiem w języku angielskim , które rozesłaliśmy do członków Komisji Transportu Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej i Stałych Przedstawicielstw państw członkowskich przy UE.

Konfederacja Lewiatan

Prezydium RDS o zmianach w prawie pracy w projekcie tarczy 4.0
30 kwietnia 2020

Prezydium RDS o zmianach w prawie pracy w projekcie tarczy 4.0

Ostatnie dwa posiedzenia prezydium Rady Dialogu Społecznego, który odbyły się 28 i 29 kwietnia br. poświęcono konsultacji projektu tzw. Tarczy antykryzysowej 4.0., rozwiązaniom w zakresie prawa pracy. Konfederacja Lewiatan, BCC, Pracodawcy RP, Związek Rzemiosła Polskiego, OPZZ i Forum Związków Zawodowych, członkowie RDS, przedstawili swoje uwagi do przekazanej przez Ministerstwo Rozwoju wersji projektu. Jednocześnie wyrazili zaniepokojenie szybkością i dwutorowością prowadzonych prac legislacyjnych.

Aktualnie w Sejmie procedowany jest projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (druk nr 344), który w ogóle nie był konsultowany z RDS. Natomiast do Rady został skierowany projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw (czyli projekt Tarczy antykryzysowej 4.0.).

Mnogość przepisów nie służy legislacji, co sama przyznała Pani Premier Jadwiga Emilewicz. Tymczasem pojawiają się kolejne projekty nowelizacji obowiązujących przepisów i kolejne wersje Tarczy antykryzysowej. Jednak jak zapewniła Pani Premier aktualnie nie są prowadzone prace legislacyjne nad kolejnymi Tarczami antykryzysowymi. Ponadto zgodnie z zapewnieniem tzw. Tarcza finansowa ruszy po majówce i wówczas przedsiębiorcy będą mogli korzystać z rozwiązań w niej przewidzianych. Zgodnie z ustaleniami organizacje partnerów społecznych dokonają przeglądu tego jak w praktyce funkcjonują obowiązujące przepisy z Tarcz antykryzysowych i przekażą swoje uwagi stronie rządowej.

W odniesieniu do projektowanych zmian w prawie pracy zwartych w tzw. Tarczy antykryzysowej 4.0., ostatecznie usunięto propozycje wywołujące najwięcej kontrowersji. Dotyczy to przede wszystkim tzw. zwalniania mailem, zawieszenia postanowień układów zbiorowych oraz możliwości obniżenia o 10% wymiaru czasu pracy w drodze oświadczenia pracodawcy. Ponadto zastrzeżenia strony związkowej wywołują przepisy dotyczące wprowadzenia ograniczenia w wysokości odpraw do maksymalnie 10-krotności minimalnego wynagrodzenia, a także zaproponowane rozwiązania odnoszące się do pracowników instytucji finansów publicznych czy niektóre regulacje w zakresie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Centrale związkowe zwróciły również uwagę na brak rozwiązań dotyczących osób bezrobotnych, zwłaszcza obecnej wysokości zasiłku oraz niewystarczające wsparcie dla pracujących na umowach cywilnoprawnych. Natomiast strona pracodawców pozytywnie oceniła projektowane w Tarczy 4.0. rozwiązania w zakresie prawa pracy. Wątpliwości wywołały jednak zapisy dotyczące przesłanki „istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń”, które zostały uznane za zbyt skomplikowane. Organizacje pracodawców zaproponowały także zwiększenie 30-dniowej puli urlopu zaległego, którą pracownik musiałby wykorzystać oraz przywrócenie wcześniejszej propozycji dotyczącej wykorzystania połowy urlopu bieżącego. Pracodawcy wnioskowali o przyjęcie rozwiązań wprowadzających elastyczność w stosowaniu instrumentów ochrony miejsc pracy z FGŚP, zgłaszane przez firmy. W odniesieniu do pozostałych przepisów, za słuszny uznano kierunek zaproponowanych zmian w zamówieniach publicznych oraz w zakresie wsparcia dedykowanego samorządom.

Ustalono też, że w ramach RDS zostaną zainicjowane prace nad przygotowaniem kolejnych propozycji zmian w prawie pracy, w tym dotyczących np. elastycznego czasu pracy. Zagadnienia te zostaną wypracowane przez ekspertów organizacji z udziałem rządu i przedyskutowane w dialogu autonomicznym. Celem tego rodzaju rozwiązań ma być zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki w czasie kryzysu.
Ponadto do Ministerstwa Rozwoju zostały przekazane propozycje organizacji partnerów społecznych dotyczące tzw. odmrażania gospodarki. Strona społeczna liczy, na to że zostaną one uwzględnione w aktualnych pracach prowadzonych przez rząd. Dyskusja w tym zakresie będzie w najbliższym czasie kontynuowana w ramach RDS.

Konfederacja Lewiatan

Kryzys gospodarczy dławi inflację
30 kwietnia 2020

Kryzys gospodarczy dławi inflację

Po miesięcznej przerwie GUS wrócił do publikowania szybkiego szacunku inflacji. W kwietniu ceny koszyka konsumenckiego wzrosły o 3,4% r/r. Dla porównania, jeszcze w marcu br. inflacja wynosiła 4,6% r/r.

Komentarz dr Sonii Buchholtz, ekspertki Konfederacji Lewiatan

Zakładając, że tzw. odczyt flash potwierdzi się w połowie maja, dzisiejszy wynik oznacza silną tendencję dezinflacyjną (tłumiącą inflację). Jest to typowa reakcja czasów recesji – przestrzeń do negocjowania płac jest skutecznie dławiona przez perspektywę utraty pracy, a przestrzeń do podbijania marż – przez perspektywę spadku i tak osłabionego popytu. Tempo spadku wskaźnika jest kolejnym dowodem na głębokość obaw konsumentów o przyszłość.


Warto zwrócić uwagę, że na kwietniowy wynik silnie oddziałują dwa przeciwstawne trendy: droga żywność oraz drastyczne spadki cen paliw. Dynamika cen żywności wyniosła 7,4% r/r i 0,3 m/m, co oznacza, że produkty spożywcze są relatywnie drogie, ale już nie drożeją w takim tempie jak przed rokiem. Nie obserwujemy również wykorzystywania bieżącej sytuacji do sztucznego zawyżania cen przez producentów czy sprzedawców. Ewentualny optymizm studzi jednak pogoda (susza) oraz stale niezaspokojony popyt zagranicznych konsumentów na wieprzowinę. Drożeją również nośniki energii (5,2% r/r). Nie jest to dobra wiadomość dla zubożałych gospodarstw domowych, w których zrealizuje się ryzyko utraty pracy w najbliższych miesiącach.

Drastyczne spadki cen paliw (18,8% r/r, 12,9% m/m) są z kolei pokłosiem sytuacji na rynku międzynarodowym. Wygaszenie aktywności gospodarczej bardzo zredukowało popyt na źródła energii, w tym ropę, a wskutek strategii geopolitycznych nie zmniejszono jej wydobycia w proporcjonalnym stopniu. W efekcie mamy do czynienia z rynkiem nadwyżkowego dobra, o bardzo niskiej cenie. Symbolicznym wydarzeniem był kontrakt terminowy na majową dostawę ropy WTI z ujemną ceną, o którym rozpisywano się na całym świecie. Niskie ceny ropy z pewnością odczują portfele polskich konsumentów.
Tendencje dezinflacyjne wywołane recesją wzmocnione przez utrzymujące się niskie ceny ropy zwiększają prawdopodobieństwo deflacji (ujemnej inflacji) w 2021 roku.

Konfederacja Lewiatan

Hotele bez otwartych restauracji dalej pozostaną zamknięte
30 kwietnia 2020

Hotele bez otwartych restauracji dalej pozostaną zamknięte

• Branża hotelarska z entuzjazmem przyjęła wczorajszą zapowiedź premiera Mateusza Morawieckiego o otwarciu od 4 maja hoteli, chociaż na razie ich klienci nie będą mogli korzystać z basenów, saun, czy siłowni.
• Dzisiaj okazało się jednak, że hotele owszem mogą być otwarte, ale hotelowe restauracje już nie.
• Większość hoteli bez otwartych restauracji dalej pozostanie zamknięta. Traktuje się nas niepoważnie – mówi Henryk Orfinger, założyciel firmy Dr Irena Eris, w ramach której działają m.in. hotele spa, pierwszy wiceprezydent Konfederacji Lewiatan.

Do tej pory hotele co do zasady nie przyjmowały gości – z wyjątkiem osób w delegacji. Teoretycznie dla biznesu hotele były otwarte, ale w praktyce służbowe wyjazdy zamarły. Teraz usługi hotelarskie i noclegowe będą mogły być świadczone pod warunkiem, że zachowane zostaną szczególne zasady bezpieczeństwa.

– Decyzję o otwarciu hoteli przyjęliśmy z wielkim zadowoleniem, chociaż z pewnym niedosytem, bo odmrożenie działalności nie obejmie jeszcze części rekreacyjnej, czyli basenów, siłowni. Wczoraj byliśmy przekonani, że będziemy mogli otworzyć hotelowe restauracje. Dzisiaj okazało się, że nie ma na to zgody. To bardzo zła informacja. Traktuje się nas niepoważnie. Bez gastronomii hotele w większości dalej będą zamknięte. Nie są przygotowane na dostarczanie w takiej dużej skali posiłków bezpośrednio do pokojów, kilka razy dziennie, bo takie są wymogi sanitarne. Chociaż część hoteli szczególnie tych mniejszych, będzie chciała za wszelką cenę dostosować się do nowych przepisów, ponieważ znajduje się w tragicznej sytuacji finansowej i zrobi wszystko, aby się ratować przed upadkiem. Jeżeli rząd tak wyobrażał sobie odmrożenie działalności hotelarskiej, to może lepiej było w ogóle nie podejmować decyzji o ich otwarciu od 4 maja – mówi Henryk Orfinger, założyciel firmy Dr Irena Eris, w ramach której działają m.in. hotele spa, pierwszy wiceprezydent Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan

28 laureatów konkursu Najlepsze Miejsca Pracy Polska 2020
29 kwietnia 2020

28 laureatów konkursu Najlepsze Miejsca Pracy Polska 2020

W dwunastej edycji badań Great Place To Work® w Polsce uczestniczyło 111 firm. 28 spośród nich zakwalifikowało się na listę Najlepszych Miejsc Pracy Polska 2020. Pierwsze miejsca w 3 kategoriach konkursowych zajęli: SC Johnson (firmy małe), Kongsberg Maritime Poland (firmy średnie) oraz Cisco Poland (firmy duże). Tegoroczne ogłoszenie wyników konkursu odbyło się zgodnie z planem, 16 kwietnia 2020, ale tradycyjna Gala, jaka zazwyczaj towarzyszyła temu wydarzeniu, w nowej odsłonie została przeniesiona do internetu i była transmitowana online.

„80% pracowników firm, będących laureatami tegorocznego konkursu potwierdza, że pracują w świetnych miejscach pracy. W przypadku średniej krajowej ten odsetek wynosi zaledwie 48%. To doskonale pokazuje dystans dzielący te dwie rzeczywistości, ale i ogrom pracy, jaki laureaci wkładają w tworzenie miejsc pracy, w których wyróżnikiem jest partnerstwo, równe traktowanie i autentyczna troska o pracownika” – mówi Maria Zakrzewski, Prezes Zarządu Great Place To Work® w Polsce.

Wzorem roku ubiegłego laureaci konkursu zostali wyłonieni spośród firm, które na wcześniejszym etapie uzyskały certyfikat Great Place To Work®. Aby przekroczyć próg certyfikacyjny firma musi uzyskać pozytywną ocenę od swoich pracowników, wyrażoną w anonimowej ankiecie Trust Index©: odsetek pozytywnych odpowiedzi musi wynosić co najmniej 65%. Jednak, aby zakwalifikować się na Listę, ten wskaźnik musi być jeszcze wyższy.

Najlepsze Miejsca Pracy Polska 2020 

Na liście Najlepszych Miejsc Pracy Polska 2020 pojawiło się 8 firm debiutujących w tym rankingu. Większość stanowią jednak wielokrotni laureaci – firmy, które nie ustają w staraniach, aby zasłużyć w oczach pracowników na miano świetnego miejsca pracy. I właśnie w dowód uznania dla nich Great Place To Work® wprowadził w tym roku nowe wyróżnienie. Legendy to nagroda dla firm, które co najmniej piąty raz z rzędu brały udział w badaniu Great Place To Work®, przystąpiły do konkursu i znalazły się w gronie jego laureatów. W tym roku tym wyjątkowym wyróżnieniem uhonorowane zostały 3 firmy: Cisco Poland, Objectivity oraz Sii Polska.

Po raz drugi w historii konkursu ogłoszona została także lista 10 Najlepszych Miejsc Pracy dla Milenialsów. Laureaci tego rankingu wybierani są z grona firm wyróżnionych w głównym konkursie. To pracodawcy szczególnie doceniani przez pokolenie Y, czyli osoby urodzone po 1980 roku. W tym roku liderem tego rankingu został Kongsberg Maritime Poland, firma ze Szczecina, która projektuje zaawansowane systemy automatyki okrętowej, a także tworzy specjalistyczne oprogramowanie produktowe.

Najlepsze Miejsca Pracy dla Milenialsów 2020 

„Milenialsi w ciągu najbliższych kilku lat będą stanowić 75% pracowników i choćby przez ten fakt są dla pracodawców ważni. Ich wpływ na rynek pracy będzie coraz bardziej zauważalny: dobrze wykształceni, kreatywni, otwarci na różnorodność wraz z sobą wnoszą do organizacji wyznawane wartości. W pracy szukają możliwości rozwoju, jasnych i przejrzystych reguł oraz partnerstwa. To dlatego świetne miejsce pracy dla milenialsów jest świetnym miejscem pracy dla wszystkich” – mówi Marzena Winczo-Gasik, szef zespołu Culture Audit© w Great Place To Work® w Polsce.

Na zakończenie uroczystości Global Compact Network Poland przyznał kolejnym 10 laureatom tytuł Rzecznika Standardu Etyki. Tym samym, wraz z 38 laureatami konkursu już wyróżnionymi tym tytułem w poprzednich latach, tegoroczni Rzecznicy Standardu Etyki dołączyli do grona firm spełniających Standardy Programu Etycznego, dokumentu opracowanego w 2015 r. przez Global Compact Network Poland w oparciu o wytyczne ONZ.

Partnerami strategicznymi konkursu Great Place to Work® w Polsce są Konfederacja Lewiatan i Global Compact Network Poland. Patronat honorowy sprawują: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Instytut Humanites, Stowarzyszenie Kongres Kobiet oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Partnerem uroczystości ogłoszenia wyników konkursu jest JLL, wiodąca firma doradcza, która świadczy kompleksowe usługi na rynku nieruchomości dla klientów w ponad 80 krajach.

Więcej informacji o tegorocznych laureatach na stronie www.greatplacetowwork.pl

– – –
Great Place to Work® w Polsce jest partnerem Great Place To Work® Institute Inc., globalnej firmy badawczej, doradczej i szkoleniowej, która wspiera firmy na całym świecie w rozwijaniu nowoczesnej kultury miejsca pracy. Konkurs na Najlepsze Miejsca Pracy jest prowadzony w oparciu o obiektywną metodologię, która od wielu lat stanowi światowy standard. O miejscu na Liście decyduje łączna ocena dwóch aspektów: audytu kultury organizacyjnej i praktyk HR (Culture Audit©), który stanowi 1/3 oceny oraz wyniku ankiety pracowniczej (wskaźnik zaufania w firmie, Trust Index©), z którego pochodzi aż 2/3 finalnej oceny. Oznacza to, że o tym czy firma znajdzie się wśród Najlepszych Miejsc Pracy decydują przede wszystkim pracownicy. Tytuł najlepszego Miejsca Pracy przyznawany jest w 3 kategoriach: firmy małe, zatrudniające do 50 pracowników, firmy średnie, z zatrudnieniem poniżej 500 osób, i firmy duże, zatrudniające powyżej 500 osób.

 

Konfederacja Lewiatan

Pracodawcy oczekują większych zmian w prawie pracy
29 kwietnia 2020

Pracodawcy oczekują większych zmian w prawie pracy

• Rząd jeszcze dzisiaj może przyjąć najnowszy projekt zmian w prawie pracy w związku z pandemią COVID-19.
• Zdaniem Konfederacji Lewiatan przepisy w nim zawarte tylko w ograniczonym zakresie wychodzą naprzeciw oczekiwaniom pracodawców.

– Wsparcie dla firm w kryzysie, to nie tylko ratowanie i ochrona miejsc pracy, ochrona płynności finansowej, ale także troska o kondycję, w jakiej firmy zaczną wychodzić z trudności. Zwłaszcza, że dziś trudno oszacować, czy ograniczenie niektórych sfer życia gospodarczego trwać będzie 2 czy 3 miesiące i jak będzie wyglądał rynek po odmrożeniu gospodarki. Z tego punktu widzenia zmiany zaproponowane przez rząd w prawie pracy tylko w części odpowiadają oczekiwaniom pracodawców. Nam zależy na uelastycznieniu prawa pracy, aby ochronić firmy i pracowników w czasie kryzysu. Mamy nadzieję, że związkowcy i rząd podejmą dialog z pracodawcami na rzecz wypracowania takich rozwiązań – mówi prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan, przewodniczący Zespołu RDS ds. budżetu wynagrodzeń i świadczeń socjalnych.

Konfederacja Lewiatan zaproponowała czasowe zmiany w prawie pracy, które pomogą ochronić miejsca pracy. Wśród nich znalazło się:

– Wydłużenie dopuszczalnego okresu trwania i liczby zawieranych umów na czas określony do 48 miesięcy

– Wydłużenie możliwości korzystania z pracownika tymczasowego przez jednego pracodawcę użytkownika do 30 miesięcy
– Dopuszczenie stosowania elektronicznej postaci dokumentów w sprawach pracowniczych, w przypadku umów, pism, wniosków
– Wprowadzenie możliwości szybszych zmian w organizacji czasu pracy (zastosowanie powszechnego 6 – miesięcznego okresu rozliczeniowego, wdrożenie dla dużych firm kont czasu pracy lub wynagrodzeń – rozliczanych na podstawie warunków zapisanych w układzie zbiorowym pracy w okresie 24 miesięcy).

Co znalazło się w rządowym projekcie zmian w prawie pracy:
1. Zaproponowano regulacje dotyczące stosowania pracy zdalnej. W szczególności praca zdalna może być wykonywana przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub dotyczyć wykonywania części wytwórczych lub usług materialnych. Pracodawca odpowiada za warunki BHP tylko w zakresie dostarczonych środków. Jeżeli pracownik wykonuje pracę na własnym sprzęcie może wnioskować do pracodawcy o wypłatę świadczenia 100 zł miesięcznie. Brak zapisu, który wprost uprawnia pracodawcę do wydawania wiążących poleceń czy składania niektórych oświadczeń woli np. w zakresie zmiany systemu czasu pracy.

2. Zmieniono definicję spadku obrotu uprawniającego do wsparcia, ale ma ona charakter raczej kosmetyczny

3. Pojawiła się dodatkowa forma pomocy, która może być łączona z dofinansowaniem z FGŚP lub nie, polegająca na samoistnym obniżeniu wymiaru czasu pracy o 20% lub wprowadzeniu przestoju ekonomicznego, na podstawie dodatkowych przesłanek tj. obok dotychczas definiowanego spadku obrotów także wzrostu obciążeń funduszu wynagrodzeń.

4. Potwierdzono możliwość udzielania zaległych urlopów, co w świetle obowiązujących przepisów Kodeksu pracy i orzecznictwa jest i tak możliwe, przy czym ograniczono ich udzielanie do 30 dni.

5. Przewidziano, że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, strony umowy o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu stosunku pracy i innych form zatrudnienia, mogą ją wypowiedzieć z zachowaniem terminu 7 dni.

Konfederacja Lewiatan

Otwarcie sklepów w galeriach handlowych pomoże przedsiębiorcom
29 kwietnia 2020

Otwarcie sklepów w galeriach handlowych pomoże przedsiębiorcom

Premier Mateusz Morawiecki przedstawił dzisiaj szczegóły drugiego etapu odmrażania gospodarki, czyli znoszenia obostrzeń wprowadzonych w ramach walki z epidemią koronawirusa.

Komentarz Grzegorza Baczewskiego, dyrektora generalnego Konfederacji Lewiatan

Biznes nauczył się już żyć z koronawirusem. Widać to po tych rodzajach działalności gospodarczej, których nie zakazano rozporządzeniem wprowadzającym stan epidemiczny. Pracodawcy wprowadzili wewnętrzne procedury bezpieczeństwa, zapewniają pracownikom środki ochrony i dostosowali sposób pracy do nowych warunków. Przez ostatnie tygodnie współpracowaliśmy z Ministerstwem Rozwoju, przygotowując protokoły zaleceń sanitarnych dla otwarcia działalności, które okresowo wstrzymano w celu ograniczenia ryzyka zakażeń.

To dobre materiały, dające rękojmie zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego dla pracowników i klientów, a jednocześnie pozwalające firmom na produkcję i świadczenie usług. Należy tu wyważyć koszt ekonomiczny i bezpieczeństwo zdrowotne. Oczywiście, zdrowie zawsze powinno być na pierwszym miejscu, jednak straty gospodarcze wiążą się z konkretnymi miejscami pracy i wynagrodzeniami pracowników.

 

Konfederacja Lewiatan razem z Federacją Przedsiębiorców Polskich uruchomiła licznik strat spowodowanych restrykcjami związanymi ze zwalczaniem COVID-19. Wynika z niego, że codziennie polska gospodarka traci ponad 2 mld zł. Te straty urosły już do niemal 100 mld zł. Dlatego otwieranie tych działalności gospodarczych, które można uruchomić w sposób bezpieczny jest ważne i pilne.

Otwarcie sklepów w galeriach handlowych niewątpliwie będzie dla gospodarki sygnałem, który pozwoli nieco poprawić nastroje przedsiębiorców i konsumentów. Należy jednak zadbać o to, żeby firmy mogły przejść przez okres, w którym sprzedaż będzie znacząco obniżona, pomimo jej dopuszczenia. Trudno będzie wrócić do poziomu sprzedaży pozwalającego przynajmniej na pokrycie kosztów działalności. Firmy z niecierpliwością czekają na środki z tzw. Tarczy Finansowej oraz na pozytywne decyzje o wsparciu przewidzianym w ramach Tarczy Antykryzysowej. Cieszy ogłoszenie uruchomienia od dziś Tarczy Finansowej. Niestety z sygnałów jakie otrzymujemy od firm, uzyskanie obiecanego wsparcia jak dotąd, nie jest ani tak szybkie, ani tak łatwe, jak ogłaszano na konferencjach prasowych.

Konfederacja Lewiatan

Branża medialna apeluje o rezygnację z nowego podatku od platform VoD
29 kwietnia 2020

Branża medialna apeluje o rezygnację z nowego podatku od platform VoD

• Rząd proponuje, w tarczy 3.0, nałożenie nowego podatku na firmy dostarczające audiowizualne usługi medialne na żądanie, takie jak Netflix, czy Ipla, w wysokości 1,5 proc. przychodów. Byłby on przekazywany na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.
• Ustanowienie nowego obciążenia budzi sprzeciw. Zaskakuje wprowadzenie przepisu, który chroniąc interes branży filmowej dotkliwie narusza interes powiązanej branży audiowizualnej – napisał w stanowisku Związek Pracodawców Prywatnych Mediów, członek Konfederacji Lewiatan.

– Apelujemy do rządu o wycofanie się z tej regulacji. Nie możemy się zgodzić, aby finansowe wsparcie dla jednej z dziedzin kultury, czyli branży filmowej odbywało się kosztem innej, audiowizualnej, też ważnej dla kultury. Tym bardziej, że zdecydowania większość platform VoD już teraz odprowadza daninę na rzecz PISF i byłyby obciążone podwójnie – mówi Krzysztof Kajda, radca prawny, zastępca dyrektora generalnego (szef pionu ekspertyzy) Konfederacji Lewiatan.

 

1. Wyjątkowy przepis nakładający obciążenie w ustawie „osłonowej”
Całkowitym zaskoczeniem jest umieszczenie w ustawie zwanej „osłonową” propozycji przepisu, który chroniąc gospodarczy interes jednej branży (filmowej) dotkliwie narusza identyczny interes innej, powiązanej branży (audiowizualnej). Takie działanie jest tym bardziej zdumiewające, że projekt ustawy nie przewiduje nakładania dodatkowych danin publicznych na inne grupy przedsiębiorców.

2. Niewłaściwe źródło rekompensaty strat
Zasadniczym celem wprowadzenia nowej daniny publicznej od operatorów VoD jest rekompensata strat wynikłych z zamrożenia działalności kin wskutek pandemii COVID-19. Nie ma wątpliwości, że operatorzy serwisów VoD odgrywają jedną z kluczowych ról w procesie wspierania polskiej kultury, w tym kinematografii. Bardzo często są oni jednym z głównych producentów polskich filmów, seriali lub szerzej – audycji audiowizualnych. Skutki trwającej epidemii, w tym drastyczny spadek wpływów z tytułu reklam, dotknęły ich równie mocno jak całe środowisko filmowe. Operatorzy platform VoD notują niespotykane wcześniej spadki w przychodach, adaptują swoje plany budżetowe i drastycznie ograniczają zaplanowane inwestycje. Część jest zmuszona do redukcji wynagrodzeń i zatrudnienia. Planowana zmiana istotnie dotknie szeroko pojęty sektor usług audiowizualnych, tj. nadawców, operatorów satelitarnych i kablowych, dystrybutorów i dostawców VoD – zapewniający zatrudnienie wielu Polakom. Również z tego punktu widzenia nie sposób ich traktować jako rezerwuaru wolnych środków.

3. Brak czasowego ograniczenia
Skoro wprowadzenie nowej daniny publicznej miałoby niwelować straty wynikłe z ogłoszonego stanu epidemii, tego rodzaju obciążenie powinno być również ograniczone czasowo – przez okres trwania nadzwyczajnego stanu epidemii, ewentualnie z pewnym dodatkowym, ale jednak ustalonym terminem. A takiego ograniczenia czasowego obowiązywania nowego podatku nie ma. Rodzi to podejrzenie, że zaistniała sytuacja została wykorzystana jako pretekst do dodatkowego obciążenia fiskalnego grupy przedsiębiorców.

4. „Podatek cyfrowy” dodatkowo obciążający polskie firmy
Proponowany podatek stanowi realizację dyskutowanego na forum międzynarodowym (przede wszystkim w ramach organizacji OECD) postulatu wprowadzenia „podatku cyfrowego” należnego od działalności podmiotów o globalnym zasięgu. Jego wprowadzenie, wedle dotychczasowych założeń, miało się odbyć z poszanowaniem gospodarczego interesu europejskich firm poprzez stworzenie mechanizmu ulg podatkowych z tytułu już zapłaconych podatków, w celu zachowania równowagi konkurencyjnej wobec firm pozaeuropejskich. Tymczasem nowy podatek dotyczy rodzimych przedsiębiorstw, które już są obciążane licznymi podatkami lub – szerzej – podatkami o charakterze danin publicznych. Kolejne obciążenie jedynie pogłębi zakłócenie zasady sprawiedliwej rywalizacji rynkowej.

Zdecydowana większość podmiotów obecnie świadczących na polskim rynku usługi VoD odprowadza już daninę na rzecz PISF. Ich podwójne obciążanie byłoby nadmierne. Do wpłat na PISF powinny być zobowiązane natomiast nowe przedsiębiorstwa.

5. Szczególna sytuacja przedsiębiorców świadczących także usługi telekomunikacyjne
Wśród firm, które zostałyby dotknięte finansowo nowymi przepisami, jest grupa przedsiębiorców, świadczących także usługi telekomunikacyjne, na których nałożono już inne i kosztowne obowiązki wynikające z działań państwa w ramach walki ze skutkami COVID-19. Należą do nich m.in. obowiązek zero-ratowania dostępu do wybranych stron publicznych, obowiązek dostarczania na żądanie właściwego organu danych o lokalizacji urządzeń końcowych użytkowników (co pociąga za sobą duże zaangażowanie pracowników w procesy), czy zwiększone oczekiwania, w tym raportowe, dotyczące realizacji obowiązku zapewnienia ciągłości usług i stabilności działania sieci w sytuacji znacznie zwiększonego zapotrzebowania na jej zasoby.

6. Uchybienia prawne
Projekt ustawy wprowadzający nową daninę zawiera wiele uchybień prawnych, m.in. wybiórczą implementację unijnej dyrektywy, brak uzasadnienia dlaczego zaproponowano stawkę podatku właśnie w wysokości 1,5 proc., czy ominięcie problemu „podwójnego opodatkowania”

Konfederacja Lewiatan

Stanowisko dot. projektu ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19
29 kwietnia 2020

Stanowisko dot. projektu ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

W związku z toczącym się procesem legislacyjnym projektu ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Konfederacji Lewiatan przedstawia swoje stanowisko dotyczące projektu.

Konfederacja Lewiatan

Pobierz pełną treść
KL/205/136/DG/2020
Stanowisko w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
29 kwietnia 2020

Stanowisko w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

W nawiązaniu do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych
w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (druk 344), Konfederacja Lewiatan przedstawia propozycję poprawki polegającą na wprowadzeniu dostępu do badań na obecność wirusa SARS-CoV-2, dla pracowników firm produkujących produkty lecznicze, wyroby medyczne i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, środki ochronne i wyroby medyczne, wpisanych do wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym przy wytwarzaniu produktów niezbędnych dla zapobiegania, przeciwdziałania lub zwalczania
COVID-19.

Konfederacja Lewiatan

Pobierz pełną treść
KL/203/134/AG/2020