PKB na minusie, ale od II kwartału zacznie dynamicznie rosnąć
31 maja 2021

PKB na minusie, ale od II kwartału zacznie dynamicznie rosnąć

PKB Polski w I kwartale 2021 roku obniżył się o 0,9% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, co oznacza , mimo głębokiego lockdownu, ograniczenie skali spadku – podał w dzisiejszym wstępnym szacunku GUS . W połowie maja GUS prognozował spadek wzrostu gospodarczego o 1,2%.

Komentarz dr Sonii Buchholtz, głównej ekonomistki Konfederacji Lewiatan

Najpewniej to ostatni kwartał na minusie – jeśli nie nastąpi kolejna fala pandemii lub ograniczenia podażowe nie zwiększą dotkliwości, to przed nami perspektywa dynamicznego wzrostu. Dynamika realna na poziomie 5% w skali roku jest w zasięgu możliwości.

W I kwartale popyt krajowy nie zrekompensował ujemnego wkładu eksportu netto (import przeważył nad eksportem) – chociaż należy podkreślić, że oba odnotowały wysoką dodatnią dynamikę roczną (eksport 5,7%, import 10%). Nawet przy wysokim imporcie, konsumpcja prywatna pozostawała właściwie na poziomie sprzed roku (dynamika 0,2% r/r, wkład do wzrostu 0,1 pkt proc.). Konsumpcja publiczna stanowiła największy jednostkowo czynnik ciągnący wynik kwartału w górę (1 pkt proc. wkładu do wzrostu PKB) – dodatnia dynamika była jednak niższa niż w ostatnich kwartałach (2,5%).

Umiarkowanie dobre wiadomości płyną z danych o inwestycjach. Po raz pierwszy od czterech kwartałów notujemy dodatnią dynamikę, chociaż to nikły wzrost (wkład 0,2 pkt proc., dynamika 1,3% r/r). Ten wynik zwiastowały dane dotyczące przedsiębiorstw niefinansowych, których inwestycje sięgnęły niemal 5%, przy czym były dość nierównomiernie rozłożone między sektorami (np. przetwórstwo odnotowało wówczas -10% r/r).

Mierząc wartością dodaną brutto, sytuacja poszczególnych sekcji różni się diametralnie – od przemysłu z 7,3% wzrostem realnym r/r do zakwaterowania i gastronomii, gdzie dynamika wynosi -77,2%. W II kwartale należy się spodziewać rekordowo wysokich dynamik – z powodu efektów bazy oraz odroczonego popytu, którego skala pozwala na optymizm.

Konfederacja Lewiatan

Polski Ład. Nie ma nowych pomysłów na zieloną transformację
31 maja 2021

Polski Ład. Nie ma nowych pomysłów na zieloną transformację

Polski Ład w niewielkim stopniu adresuje wyzwania związane z aktualną polityką klimatyczną UE i zieloną transformacją, która ma być realizowana w Polsce. Część „zielona” to zbiór pojedynczych, słusznych propozycji, ale bez wskazania jasnej, spójnej wizji zielonej transformacji. Propozycje oparte są w większości na już istniejących programach (m.in. programy NFOŚiGW – Czyste Powietrze i Mój Prąd). Brakuje nowych, systemowych pomysłów.

Komentarz Doroty Zawadzkiej-Stępniak, dyrektorki departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan

Część Czysta energia, czyste powietrze w Polskim Ładzie jest dość krótka, a także druga od końca (analogicznie jak część Cyber Poland 2025) pod względem sumy zaplanowanych nakładów finansowych (36,9 mld zł na lata 2021-2030, co oznacza średniorocznie 4,1 mld zł). Jest to tym bardziej trudne do zrozumienia, iż zgodnie z decyzjami na poziomie UE odbudowa gospodarek po pandemii koronawirusa i ich rozwój powinien być realizowany w kierunku niskoemisyjnym, zielonym i cyfrowym.

Polski Zielony Ład
Polski Zielony Ład wskazuje konieczność realizacji sprawiedliwej transformacji w Polce (czyli łagodzenie skutków społecznych, gospodarczych w związku z odchodzeniem od węgla oraz wsparcie dla regionów górniczych), co jest procesem który już obecnie rozpoczął się w regionach węglowych objętych Funduszem Sprawiedliwej Transformacji.

Polski Ład podkreśla budowę elektrowni atomowej oraz rozwój energetyki wiatrowej na Bałtyku, co jest zgodnie z Polityką Energetyczną Polski do 2040 r. Ponadto w dokumencie podkreślono konieczność stworzenia Rządowego Programu Małej Gazyfikacji Wyspowej samorządów oraz rozwój technologii wodorowej. A także wdrożenie certyfikowania energetycznego budynków przez państwo – począwszy od inwestycji deweloperskich po domy jednorodzinne. Jest to bardzo ciekawa propozycja, choć wymaga doprecyzowania szczególnie, że prawo unijne określa wymagania dla nowobudowanych budynków. Tym działaniom powinno również towarzyszyć przyjęcie Długoterminowej Strategii Renowacji czyli Wspierania Renowacji Krajowego Zasobu Budowlanego, gdyż w istniejących budynkach w Polsce jest ogromny potencjał do poprawy efektywności energetycznej.

Transport niskoemisyjny
Polski Ład podkreśla konieczność rozwoju transportu niskoemisyjnego i zapewnienia dodatkowego wsparcia z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu – dopłat do autobusów i samochodów elektrycznych i wodorowych oraz infrastruktury ładowania i tankowania oraz wsparcia dla rozwoju przemysłu samochodów elektrycznych. Jest to konieczna inicjatywa, ale zupełnie niezrozumiałe jest powołanie się na Fundusz Niskoemisyjnego Transportu, który został zlikwidowany w październiku 2020 r. Zadania Funduszu przejął Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w postaci nowego zobowiązania wieloletniego.

Gospodarka obiegu zamkniętego i ROP
Polski Ład wskazuje także rolę gospodarki obiegu zamkniętego i zapewnienie wprowadzenia systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta oraz systemu kaucyjnego. Jest to kluczowa deklaracja, gdyż przedsiębiorcy oczekują na te regulacje już od ponad roku.
Powiązane z energetyką punkty znajdują się też w innych częściach np. w tej dotyczącej inwestycji jest zapowiedź 120 nowych lub zmodernizowanych ciepłowni, co jest krokiem w dobrym kierunku. Transformacja sektora ciepłowniczego jest warunkiem koniecznym uczynienia go nowoczesnym, konkurencyjnym cenowo, i bez negatywnego wpływu na środowisko. Kwestia ta zbyt długo pozostawała na uboczu krajowej polityki energetycznej. W efekcie 80% systemów ciepłowniczych w Polsce nie ma statusu systemów wysoko efektywnych, a Polska przez pół roku ma najgorszej jakości powietrze w UE.

Program 1000 zeroemisyjnych szkół
Zgodnie z Polskim Ładem ma powstać program 1000 zeroemisyjnych szkół, który ma na celu termomodernizację szkół obejmującą poprawę efektywności energetycznej budynków, a także wyposażenie ich w instalacje ogrzewania ekologicznego i energooszczędne oświetlenie oraz lepsze systemy wentylacyjne. Propozycja ta jest bardzo ważna, choć konieczne byłoby rozważanie zwiększenia skali tworzenia szkół zeroemisyjnych, gdyż planowane w programie 1000 szkół to skala minimalna obejmująca poniżej 3% szkół działających w Polsce, w tym tylko 7% szkół podstawowych.

Zielone miasta
Część inicjatyw dotyczy tworzenia zielonych miast, w tym wdrożenia nowych narzędzi zwalczania wysp ciepła w miastach, likwidacji betonu i asfaltu, a także nasadzeniu drzew i krzewów oraz tworzeniu mikroparków, zielonych ścian i dachów. Niezwykle ciekawą i konkretną propozycją jest ustanowienie minimalnego procentowego udziału przestrzeni biologicznie czynnej w miastach (w tym także zielone dachy i trawniki z rzadko koszoną trawą). Warte jednak podkreślenia jest fakt, iż te inicjatywy powinny być realizowane i finansowane na poziomie lokalnym. Nie jest bowiem dobrym pomysłem wchodzenie rządu w kompetencje samorządów w tym zakresie.

Polski Ład bardzo słusznie deklaruje zwiększenie „zielonego” budżetu obywatelskich do 1 proc., od 2021 r. – dodatkowe 0,5 proc. w budżecie przeznaczone zostaną wyłącznie na miejskie rozwiązania ekologiczne. Warto również podkreślić, iż działania te są realizowane przez samorządy.
W części tej podkreślono również wagę edukacji ekologicznej i powołanie funduszu na wzór FIO, który będzie promował edukację ekologiczną wśród dzieci i młodzieży. To bardzo cenna i potrzebna inicjatywa.
Dokument podkreśla również rolę parków narodowych w systemie ochrony przyrody i wskazuje zmianę regulacji w kierunku ułatwień w powiększaniu istniejących lub tworzeniu nowych parków. Jest to niezwykle potrzebna zmiana, gdyż ostatni park narodowy w Polce powstał w 2001 r.

Polski Ład wskazuje wyzwanie klimatyczne jakim jest susza w Polsce. Dlatego proponowane jest zwiększenie zasięgu programu antysuszowego poprzez instytucję agregatora wniosków na poziomie samorządów oraz prowadzenie zachęt systemowych i ułatwień w zakresie tworzenia stawów i cieków wodnych na terenach wiejskich. Jest to niezwykle ciekawa i ważna inicjatywa, choć to kolejny przykład działań do realizacji na poziomie samorządowym.

Biorąc powyższe pod uwagę, potrzebna byłaby analiza skali środków finansowych na poszczególne działania i programy oraz sposób ich dystrybucji. A ponadto zaproponowanie instytucji odpowiedzialnych za poszczególne zmiany, szczególnie te o charakterze regulacyjnym ze wskazaniem planowanego harmonogramu czasowego ich przyjęcia.

Konfederacja Lewiatan

Polski Ład. Cyfryzacja mało ambitna
28 maja 2021

Polski Ład. Cyfryzacja mało ambitna

• Cyfryzacja nie jest nadmiernie wyeksponowana w Polskim Ładzie. Nie figuruje wśród piątki głównych postulatów.
• Propozycje zmian są skromne, mało ambitne, wiele z nich już jest realizowanych. Brakuje nowych pomysłów.

Komentarz Aleksandry Musielak, ekspertki ds. cyfryzacji Konfederacji Lewiatan
Program zapowiada zapewnienie każdemu gospodarstwu domowemu do 2024 roku dostępu do szerokopasmowego internetu z możliwością modernizacji do prędkości dostępnej w gigabitach na sekundę. Ma również powstać system pozwalający załatwić zdalnie takie sprawy, jak wizyta w urzędzie lub osobisty odbiór listu poleconego. Rząd obiecuje też zwolnienie z opłaty skarbowej tych, którzy zdecydują się na realizowanie usługi publicznej w formie cyfrowej. To skromna, mało ambitna propozycja, brakuje nowych pomysłów.

Dostęp do szerokopasmowego internetu
Cieszymy się, że zapewnienie szybkiego dostępu do Internetu jest priorytetem w obszarze Cyber Polska 2025, bo to warunek sine qua non rozwoju nowych usług (inteligentne parkingi, optymalizacja ruchu pojazdów, inteligentne oświetlenie, rozwój gamingu), zapewnienia dobrej jakości już funkcjonujących usług (zdrowie, edukacja, praca zdalna). Szybki internet wiąże się z wyższą produktywnością i szybszym tempem rozwoju kraju, a przez to sprzyja przyspieszeniu odbudowy gospodarki po pandemii. Minusem jest brak szczegółów. Ten postulat nie jest nowy. Rząd i tak musi go zrealizować, różnica jest tylko taka, że dzięki dodatkowym środkom z Krajowego Planu Odbudowy możemy mówić o większym impulsie inwestycyjnym. Nie wiadomo, jakie warunki muszą być spełnione, by szybki dostęp do internetu się ziścił. A należą do nich: przewidywalność otoczenia regulacyjnego, bezwzględne zapewnienie konkurencyjności na rynku telekomunikacyjnym. Najbardziej brakuje jednak odniesienia do źródła finansowania szybkich sieci.

E-doręczenia
Ustawa o e-doręczeniach została uchwalona w listopadzie 2020 r., po niemal czterech latach prac koncepcyjnych i legislacyjnych. Umieszczenie jej w wykazie postulatów Polskiego Ładu trudno uznać za nowość.
Opowiadamy się za stworzeniem i rozwojem e-doręczeń, uznając je za rozwiązanie bardzo potrzebne i zwiększające efektywność komunikacji na linii przedsiębiorca i obywatel a administracja publiczna. Ale postulat jest wsteczny – projekt jest w trakcie realizacji (wchodzi w drogę wdrożenia). Obawy budzi szczególnie wzmocnienie monopolu Poczty Polskiej SA – realizującej e-doręczenia, a także jej wsparcie finansowe w tym zakresie, które może pozostawać w niezgodności z unijną dyrektywą pocztową.

Zniesienie opłaty skarbowej za usługi cyfrowe
Beneficjentami zniesienia opłaty skarbowej za usługi cyfrowe mają być wyłącznie obywatele. To postulat do zaaprobowania tylko wówczas, gdy zostaną nim objęci również przedsiębiorcy (np. w formie 50% bonifikaty opłaty pobieranej od przedsiębiorcy). Propozycja obniżenia opłaty może się stać elementem zachęty do zintensyfikowania kontaktów przedsiębiorców z urzędem drogą elektroniczną (co zwiększa szybkość i ekonomiczność komunikacji i przekłada się na szybkość m.in. procesów inwestycyjnych).

Cyberbezpieczeństwo
Na plus należy zaliczyć pomysł znacznego zwiększenia społecznej świadomości na temat cyberzagrożeń oraz stworzenie kompleksowej strategii obrony przed nimi oraz włączenie cyberbezpieczeństwa do programu dydaktycznego w szkołach i na uczelniach (na ten cel brakowało środków w budżecie państwa). Zgodne z oczekiwaniami rynku jest również wzmocnienie narodowego systemu cyberbezpieczeństwa (wyższe kary za cyberprzestępstwa, a także lepsza identyfikacja nowych zagrożeń), w tym wsparcie samorządów w walce z cyberbniebezpieczeństwami.

Inne postulaty
Za nowe i przyszłościowe należy uznać dwa postulaty – rozwoju Satelitarnego Systemu Obserwacji – szansa na samodzielny potencjał satelitarny Ziemi oraz włączenie do zasobów superkomputerów pozwalających na obliczenia wielkiej wydajności.
Wprowadzenie domyślności cyfrowej usług publicznych, integracja e-tożsamości (jedno miejsce logowania i dostępu do e-usług dla wszystkich obywateli), czy powiększenie portfolio dokumentów w aplikacji mObywatel to krok w dobrym kierunku. Jedyne zastrzeżenie jest takie, że domyślność cyfrowa powinna była zostać już dawno zaimplementowana – mimo szumnych zapowiedzi rząd nie wpisał tego projektu do wykazu swoich prac.

Konfederacja Lewiatan.

 

REITy – opinia Lewiatana dot. formy prawnej
27 maja 2021

REITy – opinia Lewiatana dot. formy prawnej

W związku z powołaniem Międzyresortowego Zespołu do opracowania regulacji dotyczących podmiotów inwestujących w najem nieruchomości oraz w nawiązaniu do spotkania Pani Minister oraz przedstawicieli Departamentu Mieszkalnictwa MRPiT z przedstawicielami Konfederacji Lewiatan w dniu 12 kwietnia 2021, Konfederacja Lewiatan przedstawia opinię dotyczącą formy prawnej REITów.

Konfederacja Lewiatan, KL/215/158/AZ/2021

Pobierz
Wymogi wobec lokali aptek – propozycje Lewiatana do projektu nowelizacji rozporządzenia
27 maja 2021

Wymogi wobec lokali aptek – propozycje Lewiatana do projektu nowelizacji rozporządzenia

W związku z opublikowaniem na stronach Rządowego Centrum Legislacji projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki, pragniemy wyrazić nasze poparcie dla wprowadzanych w nim rozwiązań. Uważamy jednak, że powinno się umożliwić przeprowadzanie szczepień ochronnych nie tylko w pomieszczeniach administracyjno-szkoleniowych oraz izbach ekspedycyjnych, ale także w innych pomieszczeniach wchodzących w skład powierzchni apteki ogólnodostępnej.

Konfederacja Lewiatan, KL/216/159/KO/2021

Pobierz
Przepisy UE zwiększą zaufanie do dostawców usług cyfrowych
27 maja 2021

Przepisy UE zwiększą zaufanie do dostawców usług cyfrowych

• Obowiązki sprawozdawcze w zakresie przejrzystości, zawarte w unijnym akcie o usługach cyfrowych, pomogą zwiększyć zaufanie odbiorców do dostawców usług i zachęcą do tworzenia takich, które są bardziej „zorientowane na człowieka”.
• Dobrym rozwiązaniem jest też wprowadzenie obowiązku uruchomienia pojedynczego punktu kontaktowego umożliwiającego dostawcom usług pośrednich komunikację drogą elektroniczną z organami państw członkowskich – uważa Konfederacja Lewiatan.

Akt o usługach cyfrowych jest obecnie uznawany za najważniejszą unijną regulacją dotyczącą środowiska cyfrowego. Ma on na celu stworzenie odpowiednich podstaw prawnych w zakresie funkcjonowania dostawców usług pośrednich, co ma pozytywnie wpłynąć na bezpieczny, zgodny z przepisami prawa, dostęp do treści, towarów oraz usług.

– Popieramy obowiązek ustanowienia pojedynczego punktu kontaktowego. Funkcjonuje on już w ramach dobrowolnych mechanizmów współpracy, takich jak Memorandum of Understanding on Counterfeit Goods czy też Product Safety Pledge, i okazał się skutecznym narzędziem usprawniającym i ułatwiającym bezpośredni kontakt między dostawcami usług a administracją publiczną – mówi Elżbieta Dziuba, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Cieszy fakt, że akt o usługach cyfrowych ma zastosowanie do dostawców usług pośrednich niezależnie od miejsca ich siedziby. Lewiatan zdecydowanie popiera obowiązek wyznaczenia przedstawiciela prawnego przez dostawcę mającego swoją siedzibę poza terytorium UE, a oferującego usługi na jej terytorium. Jest to ważny krok w wysiłkach UE na rzecz przywrócenia równych szans wszystkim podmiotom działającym w branży technologicznej na jednolitym rynku cyfrowym.

– W pełni rozumiemy powody, dla których konieczne jest ustanowienie konkretnych warunków korzystania z usług, w tym informacji na temat wszelkich polityk, procedur, środków i narzędzi stosowanych w celu moderowania treści, uwzględniając kwestie algorytmicznego podejmowania decyzji i przeglądu dokonywanego przez człowieka, tak aby uniknąć niesprawiedliwych lub arbitralnych wyników. Niemniej jednak, istotne jest zapewnienie pewnego poziomu elastyczności dla dostawców usług pośrednich w określaniu najlepszej metody przedstawiania tych informacji w sposób skuteczny i przyjazny dla odbiorcy usługi – dodaje Elżbieta Dziuba.

Konfederacja Lewiatan popiera obowiązki sprawozdawcze w zakresie przejrzystości, które pomogą zwiększyć zaufanie odbiorców do dostawców. Przejrzystość powinna polegać na dostarczeniu użytecznych informacji właściwym odbiorcom. – Dlatego też, nie jesteśmy w pełni przekonani czy obowiązek publikowania raz w roku sprawozdania dotyczącego moderowania treści jest wystarczającym sposobem na osiągnięcie wyżej wymienionych celów – zwraca uwagę Elżbieta Dziuba.

Lewiatan uważa, że mechanizmy zgłaszania i działania muszą być jasne i zawierać pełne informacje, co pozwoli na szybką reakcję, uwzględniając jednocześnie specyfikę danego sektora.

Dostawca usług powinien poinformować odbiorcę tej usługi o swojej decyzji dotyczącej usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do określonych informacji, o powodach takiej decyzji oraz o dostępnych możliwościach odwołania się od niej. Jednak obligatoryjne elementy uzasadnienia są zbyt szczegółowe, uciążliwe i trudne do zautomatyzowania.

Konfederacja Lewiatan

Nowa Strategia Przemysłowa UE – o pozycji Europy w świecie
27 maja 2021

Nowa Strategia Przemysłowa UE – o pozycji Europy w świecie

5 maja Komisja Europejska przedstawiła zaktualizowaną strategię przemysłową UE. Dokument jest skoncentrowany na wnioskach, które należy wyciągnąć z doświadczeń związanych z pandemią COVID-19. Strategia skupia się też na pomocy firmom w przechodzeniu na zrównoważoną i cyfrową gospodarkę, która będzie nie tylko odporna na przyszłe kryzysy, ale też konkurencyjna na arenie światowej.

Żeby zrealizować te cele, KE proponuje działania w trzech obszarach;

 • jednolitego rynku,
 • zwiększenia niezależności od państw spoza UE przy imporcie surowców,
 • przyspieszenia zielonej i cyfrowej transformacji.

 

Skutki kryzysu COVID-19 i wnioski

Warto zaznaczyć, że pierwotna wersja strategii ukazała się 10 marca 2020 r., a więc dzień przed ogłoszeniem globalnej pandemii. Skupiała się ona przede wszystkim na wyzwaniach związanych z przechodzeniem UE przez zieloną i cyfrową transformację.

Nowa wersja podtrzymuje główne założenia pierwszej strategii, ale uzupełnia je o wnioski wyniesione z kryzysu spowodowanego pandemią. Unaoczniła ona m.in. znaczenie i współzależność globalnych łańcuchów dostaw.

Ze względu na ulokowanie wielu zakładów przemysłowych w Azji, przerwy w dostawach odczuł chociażby sektor motoryzacyjny i farmaceutyczny. Co więcej, pracownicy sektora transportu byli zmuszeni do stania w długich kolejkach na przejściach granicznych w obrębie strefy Schengen, której funkcjonowanie zostało zawieszone, co też powodowało opóźnienia w dostawach na jednolitym rynku UE.

W konsekwencji Unia odnotowała spadek gospodarczy o 6,3 proc., sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) niższe o 60 proc. obroty (dane za 2020 r.), a handel wewnątrzunijny w  drugim i  trzecim kwartale 2020 r. spadł o 24 proc. Efekt? Aż 45 proc. firm w UE planuje w tym roku zmniejszenie swoich inwestycji.

Biorąc pod uwagę fakt, że najbardziej  ucierpiały firmy MŚP, są one teraz centralnym elementem strategii. Komisja Europejska chce im pomóc, m.in. poprzez: zwalczanie opóźnień w płatnościach, wspieranie wypłacalności oraz wprowadzenie programów finansowych, które umożliwią MŚP skorzystanie z zielonej i cyfrowej transformacji.

Obszar I: zwiększenie odporności jednolitego rynku

Komisja w strategii zaproponowała:

 • Instrument nadzwyczajny jednolitego rynku: strukturalne rozwiązanie mające zapewnić dostępność towarów i swobodny przepływ osób, towarów i usług na wypadek przyszłych kryzysów (planowane na pierwszy kwartał 2022 r.)
 • Pogłębianie jednolitego rynku: znoszenie barier, zbadanie możliwości harmonizacji norm dotyczących kluczowych usług dla przedsiębiorstw, a także przyspieszenie cyfryzacji nadzoru rynku oraz wprowadzenie innych środków w sposób szczególny ukierunkowanych na MŚP.
 • Wspieranie inwestycji w umiejętności pracowników.

Obszar II: rozwiązanie problemu strategicznych zależności UE

Z 5,2 tys. przeanalizowanych produktów zidentyfikowano 137  należących do wrażliwych ekosystemów, tj. 6% całkowitej wartości towarów importowanych do UE, z czego 34 są bardziej wrażliwe. Ponad połowa z nich pochodzi z Chin, a także z Wietnamu i Brazylii. W sprawozdaniu przedstawiono także wyniki szczegółowej analizy sześciu obszarów strategicznych, w których UE wykazuje zależność: surowcowego, baterii, farmaceutycznych substancji czynnych (API), wodoru, półprzewodników, technologii chmury i zaawansowanych technologii. W związku z tym Komisja proponuje:

 • Zdywersyfikowanie partnerstw międzynarodowych: pozwoli ono zagwarantować, by handel i inwestycje nadal odgrywały kluczową rolę w budowaniu naszej odporności gospodarczej.
 • Zawiązywanie sojuszy przemysłowych: stanowią one szeroką i otwartą platformę, w której szczególny nacisk kładzie się na włączenie przedsiębiorstw typu start-up i MŚP. Komisja przygotowuje się do uruchomienia sojuszu na rzecz procesorów i technologii półprzewodnikowych oraz sojuszu na rzecz danych przemysłowych, zaawansowanych technologii i technologii chmury. Rozważa także ustanowienie sojuszu na rzecz wyrzutni rakiet oraz lotnictwa bezemisyjnego. Już działają sojusze surowców, baterii i wodoru.
 • Łączenie zasobów publicznych za pośrednictwem ważnych projektów będących przedmiotem wspólnego europejskiego zainteresowania (skrót z ang. IPCEI) w obszarach, w których sam rynek nie jest w stanie zapewnić przełomowych innowacji, jak to miało miejsce w przypadku baterii i mikroelektroniki. Państwa członkowskie i przedsiębiorstwa już wyraziły zainteresowanie zaangażowaniem się w dodatkowe IPCEI, takie jak chmury nowej generacji, wodór, przemysł niskoemisyjny, leki, najnowocześniejsze półprzewodniki.
 • Strategie standaryzacji dóbr jako element globalnego unijnego przywództwa w ustanawianiu standardów (Komisja powołuje grupę zadaniową z europejskimi organizacjami standaryzacji).
 • Propozycję legislacyjną dot. zagranicznych subsydiów (rozporządzenie), aby zapewnić równe warunki działania na jednolitym rynku.
 • Wytyczne dot. skutecznego wykorzystania zamówień publicznych w celu wzmocnienia odporności kluczowych ekosystemów, przede wszystkim tych wrażliwych zgodnie z treścią ww. raportu.

Obszar III: przyspieszenie zielonej i cyfrowej transformacji

W strategii Komisja proponuje:

 • Współtworzenie ścieżek transformacji we współpracy z przemysłem, organami publicznymi, partnerami społecznymi i innymi zainteresowanymi stronami, począwszy od sektora turystyki i sektorów energochłonnych. Ich wykorzystanie ma zwiększyć wiedzę na temat skali, kosztów i warunków wymaganych działań towarzyszących transformacji w przypadku najważniejszych ekosystemów i doprowadzić do opracowania planu działań na rzecz zrównoważonej konkurencyjności.
 • Zapewnienie spójnych ram regulacyjnych  m.in. poprzez przyspieszenie wprowadzania odnawialnych źródeł energii i zapewnienie dostępu do obfitych zasobów przystępnej cenowo i bezemisyjnej energii elektrycznej.
 • Zapewnienie MŚP usług doradców ds. zrównoważonego rozwoju.
 • Przegląd unijnych reguł konkurencji, aby sprawdzić, czy są one odpowiednie do wspierania ekologicznej i cyfrowej transformacji.

Wnioski dla firm

Pozytywnym aspektem zaktualizowanej strategii jest to, że traktuje ona przekrojowo kwestie jednolitego rynku i polityki handlowej UE, szukając synergii pomiędzy tymi obszarami.

BusinessEurope (paneuropejska organizacja pracodawców, której Konfederacja Lewiatan jest członkiem) w liście do Rady UE zwraca uwagę, że zagwarantowanie w strategii otwartości UE na handel i inwestycje jest warunkiem wstępnym do osiągnięcia odporności gospodarczej. Przegląd  „strategicznych zależności” jest ważny, ale jak słusznie zauważa BusinessEurope, UE nadal pozostanie zależna od importu surowców, towarów i usług, a także od przyciągania inwestycji.

Z punktu widzenia firm, ważne są przede wszystkim zapowiedzi dotyczące pogłębiania jednolitego rynku, utworzenia instrumentu nadzwyczajnego, stawiania na MŚP i wsparcia Komisji dla zawiązywania sojuszy przemysłowych oraz projektów, które są przedmiotem wspólnego europejskiego zainteresowania.

Z perspektywy Konfederacji Lewiatan, kluczowe będzie bieżące monitorowanie sytuacji i pilnowanie, aby Komisja (zgodnie ze swoimi zapowiedziami) poprawiła egzekwowanie istniejących już przepisów i usuwanie tych, które tworzą bariery na jednolitym rynku UE. Często są one podyktowane niczym innym niż protekcjonizmem państw członkowskich.

Adam Dorywalski, ekspert Konfederacji Lewiatan ds. UE
e-mail: adorywalski@konfederacjalewiatan.pl

Tekst ukazał się w majowym wydaniu Brussels Headlines – biuletynu europejskiego Lewiatana

 

Konfederacja Lewiatan

Sztuczna inteligencja szansą dla innowacji – relacja ze spotkania dot. projektu nowych regulacji UE
27 maja 2021

Sztuczna inteligencja szansą dla innowacji – relacja ze spotkania dot. projektu nowych regulacji UE

W maju Konfederacja Lewiatan zorganizowała spotkanie „Sztuczna inteligencja szansą dla rozwoju innowacji – szanse, wyzwania, zagrożenia”. Celem spotkania było omówienie przepisów pierwszego, unijnego projektu regulacji w sprawie sztucznej inteligencji. Wydarzenie było również idealną okazją do wymiany poglądów na temat polityki zarządzania danymi w Unii Europejskiej.

Tekst ukazał się w majowym wydaniu biuletynu europejskiego Lewiatana Brussels Headlines

Długo wyczekiwana unijna regulacja

Po prawie trzech latach intensywnych prac, 21 kwietnia Komisja Europejska przedstawiła  projekt rozporządzenia, które wprowadza zharmonizowane zasady dot. sztucznej inteligencji.

Goście Konfederacji Lewiatan – Justyna Romanowska (kierownik referatu cyfryzacji i attaché ds. cyfrowych w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej), Kilian Gross (kierownik wydziału Artificial Intelligence Policy Development and Coordination w Komisji Europejskiej) oraz Michał Boni (pracownik naukowy Wilfried Martens Centre for European Studies i były poseł do Parlamentu Europejskiego) przedstawili swoje opinie na temat treści samych przepisów, a także przybliżyli ich możliwy wpływ na rozwój innowacji i wzrost znaczenia firm technologicznych działających w Europie. Postawili też zasadnicze pytanie – czy przepisy projektu rozporządzenia przyspieszą, czy też może odwrotnie – zahamują rozwój systemów sztucznej inteligencji?

Regulacja horyzontalna, oparta na ryzyku

Uczestnicy spotkania zwrócili uwagę, że od początku prac nad projektem przyjęto podejście horyzontalne, a nie sektorowe. Ma ono sprzyjać uniwersalności przepisów i przeciwdziałać mnożeniu się kolejnych regulacji, osobnych dla każdego sektora gospodarki.

W czasie spotkania eksperci dokładnie wyjaśnili na czym polega podejście oparte na ryzyku i czym są systemy sztucznej inteligencji wysokiego ryzyka, a więc te, które mogą w znaczący sposób ingerować w życie człowieka. Jednocześnie podkreślili, że im większy poziom ryzyka danego systemu, tym większe będą obciążenia regulacyjne dla producentów, dystrybutorów czy użytkowników.

Sztuczna inteligencja a dane

Oczywiste jest, że systemy sztucznej inteligencji nie mogą działać bez danych. Uczestnicy spotkania wskazali, że jeśli chcemy właściwie wykorzystywać sztuczną inteligencję, musimy mieć możliwość gromadzenia wystarczających ilości danych. Możemy sobie bez problemu wyobrazić, że dane dostępne na rynku europejskim mogą być niewystarczające. Eksperci zwrócili również uwagę na to, że problemem jest nie tylko dostęp do danych, ale często też sama ich jakość.

Elżbieta Dziuba, ekspertka Departamentu Prawa Gospodarczego Konfederacji Lewiatan
e-mail: edziuba@konfederacjalewiatan.pl

 

Konfederacja Lewiatan

Posiedzenie Prezydium Rady ds. Zielonej Transformacji
26 maja 2021

Posiedzenie Prezydium Rady ds. Zielonej Transformacji

25 maja br., w formule on-line odbyło się pierwsze posiedzenie Prezydium Rady ds. Zielonej Transformacji Konfederacji Lewiatan, którego celem było podsumowanie pierwszego roku pracy Rady oraz wskazanie strategicznych i priorytetowych kierunków jej działań i rozwoju w roku 2021 i latach kolejnych.

W skład Prezydium wchodzą przedstawiciele związków branżowych działających przy Konfederacji Lewiatan oraz członkowie bezpośredni – przedstawiciele firm członkowskich.

Rada została powołana w maju 2020 roku, a jej celem jest m.in. przekazywanie członkom Konfederacji Lewiatan aktualnych informacji nt. poszczególnych inicjatyw w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, które mają bezpośredni lub pośredni wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej. Praca Rady polega także na opiniowaniu i konsultowaniu regulacji oraz strategii wchodzących w skład EZŁ, w tym przygotowywaniu ekspertyz merytorycznych. Obecnie w pracach Rady bierze udział ponad 70 przedstawicieli firm członkowskich/Związków Konfederacji Lewiatan.

W ramach Rady działa 5 tematycznych grup roboczych/eksperckich:
• Grupa ds. Ambicji Klimatycznych
• Grupa ds. Regulacji
• Grupa ds. Polityki Przemysłowej
• Grupa ds. Zrównoważonej Mobilności
• Grupa ds. Zrównoważonego Finansowania

W wydarzeniu udział wzięli goście specjalni: Antoni Bielewicz, Dyrektor Programu Krajowego, European Climate Foundation (ECF) (który wygłosił przemówienie nt. Europejskiego Zielonego Ładu-wyzwaniach i szansach) oraz Pan Paweł Różycki, Zastępca Dyrektora w Departamencie Strategii i Planowania Transformacji Klimatycznej Ministerstwa Klimatu i Środowiska, który podczas swojego wystąpienia przybliżył tematykę pakietu FIT for 55, w tym wyzwań i szans dla Polski.

Dyskusja jednoznacznie potwierdziła potrzebę istnienia Rady i pokazała słuszność wprowadzenia Europejskiego Zielonego Ładu, szczególnie w kontekście obecnego i przyszłego funkcjonowania polskiego biznesu.

Podczas dyskusji członkowie Prezydium poruszyli temat intensyfikacji działań związanych z wyrażaniem opinii/stanowisk przez polskich przedsiębiorców w odniesieniu do Europejskiego Zielonego Ładu w myśl zasady „no voice- no choice”.

Podkreślono wagę analiz merytorycznych do argumentacji stanowisk Konfederacji Lewiatan, stąd propozycja wykonania dwóch analiz:
• Wpływ Europejskiego Zielonego Ładu na rynek pracy.
• Wpływ Europejskiego Zielonego Ładu na wybrane sektory przemysłu.

Zwrócono też uwagę na konieczność rozwoju Rady ds. Zielonej Transformacji w roku 2021 i latach kolejnych ze względu na liczbę planowanych inicjatyw regulacyjnych i strategicznych przez KE, które będą miały bezpośredni lub pośredni wpływ na funkcjonowanie polskich przedsiębiorców prywatnych.

Konfederacja Lewiatan

Oświadczenie Lewiatana dotyczące stanowiska związkowców z RDS w sprawie negocjacji Umowy Społecznej i regulacji pracy zdalnej
26 maja 2021

Oświadczenie Lewiatana dotyczące stanowiska związkowców z RDS w sprawie negocjacji Umowy Społecznej i regulacji pracy zdalnej

Konfederacja Lewiatan z żalem przyjmuje tak zdecydowane w swojej wymowie stanowisko strony związkowej Rady Dialogu Społecznego w sprawie zakończenia prac nad Umową Społeczną. Przedmiot zarzutu w kierunku strony rządowej to skierowanie na ścieżkę legislacyjną projektu nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej.

Warto przypomnieć, że kwestia skierowania projektu do dalszych prac legislacyjnych była omawiana na Prezydium Rady Dialogu Społecznego 13 maja br., a strony zgodziły się na podsumowanie prac Zespołów negocjacyjnych w czerwcu br. Rozumiemy stanowisko strony związkowej, sfrustrowanej faktem że praktycznie w żadnym z obszarów nie udało się wypracować porozumienia, więc być może po upływie 3 miesięcy rozmów, prace nad Umową Społeczną powinny zostać zakończone. Kwestia ta jednak powinna zostać ostatecznie rozstrzygnięta po dyskusji na czerwcowym Prezydium Rady.

W tym kontekście negocjacje, jakie toczyły się w obszarze PRACA należy uznać za najbardziej zaawansowane, a projekt ogłoszony w 2020 roku przez Ministerstwo Pracy, i dalej procedowany przez Ministerstwo Rozwoju, po wprowadzeniu licznych zmian na wniosek zarówno strony związkowej i strony pracodawców, w swojej ostatecznej wersji budził jeszcze kontrowersje stron.

Konfederacja Lewiatan stoi na stanowisku, że konieczne jest podsumowanie dotychczasowych rozmów na Prezydium RDS i kontynuowanie prac, czy to w ramach procesu legislacyjnego, czy też przez Zespoły Problemowe Rady Dialogu Społecznego. Regulacja pracy zdalnej, mimo występujących różnic między pracodawcami i związkami zawodowymi jest jednak materią zbyt ważną dla firm i wielu pracowników, aby pozostawić ją w wersji dotychczas obowiązującej w ustawie COVID-owej.

Projekt w opinii pracodawców wymaga pilnej regulacji, a jednocześnie wszystkie strony powinny się zobowiązać do monitorowania stosowania tej regulacji i jej oceny, łącznie z wnioskami legislacyjnymi pod koniec 2023 roku. Taki sposób wyjścia z pata negocjacyjnego pozwalał nam wielokrotnie unikać bezpośredniego konfliktu i takie podejście rekomenduje dziś Konfederacja Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan