Przeciwdziałanie zatorom płatniczym – stanowisko Lewiatana
30 lipca 2021

Przeciwdziałanie zatorom płatniczym – stanowisko Lewiatana

Mając na względzie zarówno istotną rolę dla gospodarki, którą pełnią mechanizmy przeciwdziałające zatorom płatniczym, jak również konieczność rewizji właściwych regulacji pod kątem ich efektywności, precyzji i spójności z realiami rynkowymi, Konfederacja Lewiatan przedstawia Stanowisko Konfederacji Lewiatan dotyczące zidentyfikowanych problemów na gruncie regulacji przeciwdziałających zatorom płatniczym oraz dotyczące rekomendacji zmian tych przepisów.

Konfederacja Lewiatan, KL/300/217/AZ/2021

Pobierz
Ustawa o rachunkowości – uwagi Lewiatana do projektu nowelizacji
30 lipca 2021

Ustawa o rachunkowości – uwagi Lewiatana do projektu nowelizacji

W związku z prowadzonymi pracami legislacyjnymi dotyczącymi projektu ustawy o zmianie ustawy
o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (UD154), który dostosowywać ma przepisy krajowe do unijnych regulacji standardów technicznych dotyczących specyfikacji jednolitego elektronicznego formatu raportowania oraz posiadanego już przez część przedsiębiorców doświadczenia w zakresie nowej formy sprawozdawczości, Konfederacja Lewiatan pragnie zwrócić uwagę na wątpliwości dot. potencjalnego rozszerzenia wymogów formatu raportowania ESEF na wszystkie (również śródroczne) sprawozdania.

Konfederacja Lewiatan, KL/302/219/PP/2021

Pobierz
Inflacja najwyższa od ponad 10 lat
30 lipca 2021

Inflacja najwyższa od ponad 10 lat

  • W lipcu za towary i usługi płaciliśmy o 5 procent więcej niż w tym samym okresie przed rokiem – poinformował Główny Urząd Statystyczny. Inflacja jest najwyższa od ponad 10 lat.
  • Granica psychologiczna została przekroczona utwierdzając ekspertów, że mamy do czynienia z trwałym i przyspieszającym trendem wzrostu cen – komentuje Grzegorz Baczewski, dyrektor generalny Konfederacji Lewiatan.
  • Wzrost inflacji sprzyja budżetowi państwa, który dzięki rosnącym cenom zwiększa swoje wpływy z VAT i akcyzy.

 

 

– 5% wzrost ogólnego poziomu cen rok do roku to przekroczenie tempa wzrostu cen nie notowane w polskiej gospodarce od 10 lat. Wprawdzie to tylko 0,6 p.p. więcej niż odnotowano w czerwcu, ale granica psychologiczna została przekroczona i utwierdziła ekspertów, że mamy do czynienia z trwałym i przyspieszającym trendem wzrostu cen – mówi dr Grzegorz Baczewski, dyrektor generalny Konfederacji Lewiatan.

– Ten wzrost przekłada się na niższą siłę nabywczą konsumentów i większe koszty funkcjonowania firm, bo bardzo szybko rosną ceny surowców. Obrazowym przykładem jest to ceny paliw, które w ciągu roku podrożały aż o 30 procent. Tak wysoki poziom inflacji dodatkowo wzmacnia i tak już wysoką presję płacową. Firmy doświadczają jej przy coraz większych problemach ze znajdowaniem kandydatów do pracy – podkreśla Grzegorz Baczewski.

Dyrektor generalny Konfederacji Lewiatan zwraca również uwagę, że prawdopodobnie jedynym wyraźnym beneficjentem inflacji jest budżet państwa, który dzięki rosnącym cenom zwiększa swoje wpływy z VAT i akcyzy powyżej poziomów zakładanych w projekcie na 2021 r. – W tej sytuacji proponuje się reformę podatkową nazywaną „Polskim Ładem”, której efekt makroekonomiczny będzie wyraźnie pro popytowy. Dalsze nierozważne stymulowanie popytu w obecnej sytuacji gospodarczej może spowodować, że w przyszłym roku możemy jeszcze zatęsknić za inflacją na poziomie 5%. To jeszcze jeden argument za tym, żeby nie tylko merytorycznie rozważyć czy ten kierunek zmian jest właściwy, ale przede wszystkim czy moment na ich wprowadzanie nie jest fatalny – dodaje Grzegorz Baczewski.

Konfederacja Lewiatan

Program „Mój Elektryk” – poznaliśmy szczegóły
30 lipca 2021

Program „Mój Elektryk” – poznaliśmy szczegóły

W czwartek 29 lipca odbyło się spotkanie online Grupy ds. Zrównoważonej Mobilności działającej w ramach Rady ds. Zielonej Transformacji Konfederacji Lewiatan, którego tematem przewodnim był nowy program priorytetowy NFOŚiGW Mój elektryk”. Szczegóły zaprezentował Uczestnikom gość specjalny Rafał Kręcisz – Dyrektor Departamentu Transportu Zeroemisyjnego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rafał Kręcisz opowiedział o głównych założeniach programu, którego głównym celem jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza, a budżet opiewa na kwotę 500 mln zł. Program wspiera obszary takie jak koszty zakupu nowych pojazdów zeroemisyjnych oraz koszty leasingu nowych pojazdów zeroemisyjnych. „Mój Elektryk” cieszy się dużym zainteresowaniem – przez pierwsze 2 tygodnie funkcjonowania programu złożono około 100 wniosków.

 

Wystąpienie Rafała Kręcisza doprowadziło do ożywionej dyskusji na temat pozytywnych aspektów, jakie program ten przyniesie w najbliższych latach, w związku z ogłoszonymi niedawno przez KE postanowieniami Pakietu Fit for 55 dot. mobilności.

Uczestnicy spotkania debatowali także na temat szans i wyzwań, które stawia przed firmami nowa legislacja i w jaki sposób NFOŚiGW będzie wspierał w tym polskich przedsiębiorców.

Jak powiedział Pan Dyrektor Kręcisz – nie będzie samochodów zeroemisyjnych bez infrastruktury i nie będzie infrastruktury bez samochodów zeroemisyjnych- są to nierozerwalne elementy.

Do końca br. mają ukazać się także inne programy wsparcia, jednak szczegóły poszczególnych programów nadal negocjowane są z Komisją Europejską.

 

Więcej szczegółów dot. Programu „Mój Elektryk” na stronie NFOŚIGW >>

 

Konfederacja Lewiatan

Prawo ochrony środowiska – uwagi Lewiatana do poselskiego projektu nowelizacji ustawy
29 lipca 2021

Prawo ochrony środowiska – uwagi Lewiatana do poselskiego projektu nowelizacji ustawy

W związku z przekazaniem do opiniowania poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Anita Kucharska-Dziedzic), przekazujemy uwagi Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan, KL/298/215 /DZS/2021

Pobierz
Ustawa regulująca ograniczenia i wyłączenia od egzekucji – stanowisko Lewiatana
29 lipca 2021

Ustawa regulująca ograniczenia i wyłączenia od egzekucji – stanowisko Lewiatana

Niniejsze stanowisko odnosi się do postulatu de lege ferenda petycji w sprawie podjęcia działań legislacyjnych zmierzających do unifikacji egzekucji sądowej i administracyjnej, poprzez uchwalenie jednej ustawy regulującej kompleksowo ograniczenia i wyłączenia od egzekucji (P10-123/20) w zakresie zmiany kwoty wolnej od egzekucji z wynagrodzenia za pracę.

Konfederacja Lewiatan, KL/299/216/AZ/2021

Pobierz
Polski Ład to historyczna podwyżka podatków
29 lipca 2021

Polski Ład to historyczna podwyżka podatków

  • Prezentując projekt Polskiego Ładu minister finansów Tadeusz Kościński powiedział, że ten program to historyczna obniżka podatków. Według wyliczeń Lewiatana jest dokładnie odwrotnie – Polski Ład to historyczna podwyżka podatków!
  • Zgodnie z wyliczeniami Lewiatana stracą niemal wszyscynp. w przypadku karty podatkowej zmiana obciążeń może sięgnąć nawet 97%, a przy podatku liniowym jest to wzrost o ponad 40%.
  • W załączonych grafikach pokazujemy wyliczenia, z których jasno wynika, kto zyska a kto straci.

 

Polski Ład jest prezentowany przez rząd jako projekt, który dzięki podwyższeniu kwoty wolnej od podatku oraz progu skali podatkowej sprawi, że daniny płacone państwu staną się niższe. Nic bardziej mylnego. Eksperci Lewiatan przeanalizowali propozycje rządu, w niektórych przypadkach obciążenia na rzecz państwa wzrosną o nawet 97% procent. Kolejny problem to dodatkowe komplikowanie i tak niejasnego systemu podatkowego – mówi Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan.

Poniżej prezentujemy precyzyjne wyliczenia dla różnych form opodatkowania (karta podatkowa, podatek liniowy, ryczałt, umowa o pracę, skala podatkowa).

 

 

Konfederacja Lewiatan

Specjalizacja i uzyskiwanie tytułu specjalisty przez farmaceutów – uwagi Lewiatana dot. rozporządzenia
28 lipca 2021

Specjalizacja i uzyskiwanie tytułu specjalisty przez farmaceutów – uwagi Lewiatana dot. rozporządzenia

W związku z opublikowaniem na stronach Rządowego Centrum Legislacji projektu rozporządzenia
w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów, przedstawiamy uwagi Konfederacji Lewiatan. Ustawa o zawodzie farmaceuty wyraźnie określa, że osobą uprawnioną do sprawowania opieki farmaceutycznej jest farmaceuta. W naszej ocenie, kierunek proponowanych zmian może w przyszłości doprowadzić do sytuacji, w której wymagane będzie posiadanie specjalnych kwalifikacji uprawniających do świadczenia usług z zakresu opieki farmaceutycznej, co przełoży się na ograniczenie jej dostępności.

Konfederacja Lewiatan, KL/295/213/KO/2021

Pobierz
Prawa konsumenta – stanowisko Lewiatana dot. nowelizacji ustawy
28 lipca 2021

Prawa konsumenta – stanowisko Lewiatana dot. nowelizacji ustawy

W związku z zaproszeniem do konsultacji projektu ustawy o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw (nr UC86), Konfederacja Lewiatan, w załączeniu, przedstawia stanowisko do projektu.

Konfederacja Lewiatan, KL/297/214/AM/2021

Pobierz
Polski Ład. Niemiłe niespodzianki dla firm i wynajmujących prywatne mieszkania
28 lipca 2021

Polski Ład. Niemiłe niespodzianki dla firm i wynajmujących prywatne mieszkania

  • Po wprowadzeniu zmian podatkowych wynajmowanie budynków i lokali mieszkalnych stanie się mniej opłacalne.
  • Stracą ci, którzy będą amortyzować środki trwałe używane przed wprowadzeniem ich do działalności gospodarczej
  • Nowi podatnicy nie będą mogli już skorzystać z karty podatkowej – ostrzega Konfederacja Lewiatan.

 

Polski Ład to szereg zmian podatkowych, które z jednej strony mają na celu poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej i zmniejszenie obciążeń podatkowych dla niektórych firm, z drugiej to tzw. zmiany uszczelniające, które nie tyle służą uszczelnieniu, co po prostu podniesieniu obciążeń podatkowych przedsiębiorców i osób nieprowadzących działalności gospodarczej.

 

Są to m.in. zmiany w zakresie amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą polegającą na  wynajmowaniu budynków i lokali mieszkalnych pozbawieni zostaną prawa do amortyzowania nabytych w tym celu nieruchomości.

– Oznacza to, że zostaną pozbawieni znacznej części kosztów uzyskania przychodów, naliczanych od wydatku poniesionego na nabycie nieruchomości. W praktyce, działalność taka stanie się dużo mniej opłacalna, o ile nie będzie rynkowej możliwości do podniesienia cen wynajmu – mówi Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Osoby fizyczne wynajmujące mieszkania w ramach tzw. najmu prywatnego, utracą prawo do opodatkowania na zasadach ogólnych dających możliwość opodatkowania dochodu, tj. różnicy pomiędzy uzyskanym przychodem a kosztami jego uzyskania (np. po odliczeniu amortyzacji, czynszu, czy kosztów kredytu). Zmuszeni zostaną do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych i ponoszenia stałego obciążenia z tytułu podatku 8,5% do 100 000 zł przychodu i 12,5% ponad 100 000 zł. W praktyce nierzadko będą zobowiązani do zapłaty podatku także w sytuacji, kiedy z tytułu najmu ponoszą stratę, ponieważ koszty przekraczają przychody.

– To bardzo fiskalna zmiana, która poza propozycjami związanymi z wyższą i nie podlegającą odliczeniu składką zdrowotną, uderzy w setki tysięcy osób, które uzyskują dodatkowe dochody z wynajmu mieszkania – dodaje Przemysław Pruszyński.

Na zmianach dotyczących amortyzacji środków trwałych stracą także ci, którzy rozpoczną amortyzowanie np. samochodu używanego przed wprowadzeniem do działalności gospodarczej, ponieważ wartość początkowa takiego środka trwałego, od której naliczane będą odpisy amortyzacyjne, nie będzie mogła przekroczyć jego wartości rynkowej w dniu wprowadzenia do ewidencji środków trwałych – przeważnie będzie dużo niższa niż faktycznie zapłacona cena zakupu.

Wiele wskazuje, że Polski Ład to początek końca opodatkowania w formie karty podatkowej, ponieważ nowi podatnicy nie będą mogli wybrać tego sposobu  opodatkowania. Karta będzie dostępna jedynie dla tych, którzy kontynuują opodatkowanie w tej formie. Szkoda, że likwiduje się najprostszą i tanią formę opodatkowania. Jedyną, która nie generuje problemów i sporów podatników z organami podatkowymi.

Konfederacja Lewiatan