Podatek dochodowy – uwagi Lewiatana do projektu nowelizacji ustaw
31 sierpnia 2021

Podatek dochodowy – uwagi Lewiatana do projektu nowelizacji ustaw

W odpowiedzi na pismo z dnia 26 lipca 2021 r. (DD3.8200.2.2000) kierujące do konsultacji społecznych projekt z dnia 26 lipca 2021 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (numer w wykazie prac legislacyjnych UD260), przedstawiamy uwagi Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan, KL/325/229/PP/2021

Pobierz
Program pilotażowy przeglądów lekowych – uwagi Lewiatana do projektu rozporządzenia
31 sierpnia 2021

Program pilotażowy przeglądów lekowych – uwagi Lewiatana do projektu rozporządzenia

Konfederacja Lewiatan chciałaby przedstawić następujące uwagi i propozycje zmian do tekstu projektu Rozporządzenia w sprawie programu pilotażowego przeglądów lekowych opublikowanego na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Konfederacja Lewiatan, KL/327/231/KO/2021

Pobierz
Refundacja leków – stanowisko Lewiatana ws. nowelizacji ustawy
31 sierpnia 2021

Refundacja leków – stanowisko Lewiatana ws. nowelizacji ustawy

Konfederacja Lewiatan pragnie odnieść się do Projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw, który został opublikowany 30 czerwca 2021 r.

Konfederacja Lewiatan, KL/327/231/KO/2021

Pobierz
Polski Ład. Największa w historii podwyżka podatków dla przedsiębiorców
31 sierpnia 2021

Polski Ład. Największa w historii podwyżka podatków dla przedsiębiorców

  • Zmiany podatkowe zaproponowane w Polskim Ładzie są największą  w historii podwyżką podatków dla przedsiębiorców i osób najbardziej zaangażowanych w budowę polskiej gospodarki – napisała Konfederacja Lewiatan w liczącym 75 stron stanowisku, przesłanym do resortu finansów.
  • Dzisiaj kończą się konsultacje społeczne projektu ustawy podatkowej. Pracodawcy sprzeciwiają się nowym rozwiązaniom i apelują do rządu o odstąpienie od  propozycji, których celem jest zwiększenie opodatkowania i oskładkowania przedsiębiorców i pracowników.

 

 

 Maciej Witucki

 

 

– Sprzeciwiamy się wprowadzaniu zmian bez poszanowania interesów firm i obywateli. Będą one miały niekorzystne skutki gospodarcze, pogorszą warunki prowadzenia działalności gospodarczej i ustawią Polskę wśród krajów z najgorszym systemem podatkowym na świecie. Postulujemy przeprowadzenie co najmniej kilkumiesięcznych, wnikliwych konsultacji i analiz przedstawionych propozycji, których celem będzie wypracowanie rozwiązań kompromisowych oraz wyeliminowanie wadliwych przepisów i regulacji – mówi Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan, biorąc pod uwagę ogromną liczbę zastrzeżeń do proponowanych zmian, apeluje o wydłużenie procesu legislacyjnego i procedowanie zmian w sposób zapewniający omówienie z zainteresowanymi zgłaszanych uwag i postulatów. Zgodnie z deklaracjami przedstawicieli rządu, planowane zmiany zostaną skierowane do Sejmu już w najbliższych dniach, tj. we wrześniu br. Następnie projekt zostanie rozpatrzony na jednym, maksymalnie dwóch posiedzeniach Sejmu, tak aby dać Senatowi czas na rozpatrzenie uchwalonej ustawy.

Harmonogram prac legislacyjnych oraz konstytucyjne terminy na rozpatrzenie ustawy, podpisanie przez Prezydenta oraz jej ogłoszenie, pozwalają sądzić, że projekt będzie procedowany w wielkim pośpiechu, który uniemożliwi merytoryczną dyskusję na forum Parlamentu, skorygowanie jego wad i zapewnienie przepisom standardu odpowiadającego zasadom prawidłowej legislacji. Tak obszerne i istotne zmiany wprowadzane do kluczowych ustaw podatkowych oraz ingerujące w interesy praktycznie wszystkich przedsiębiorców, nie mogą być uchwalane w pośpiechu.

Przyjęcie zmian w kształcie zaproponowanym przez resort finansów spowoduje niezliczone problemy ze stosowaniem nowych przepisów. Przez kolejne miesiące albo lata, będą przedmiotem objaśnień wydawanych przez Ministra Finansów i sporów podatników z organami podatkowymi i sądami administracyjnymi.

 

Konfederacja Lewiatan

Inflacja uderza w kieszenie Polaków
31 sierpnia 2021

Inflacja uderza w kieszenie Polaków

W sierpniu br. ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 5,4% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. PKB zaś w drugim kwartale był wyższy o 11,1% niż przed rokiem – podał GUS.

Komentarz Grzegorza Baczewskiego, dyrektora generalnego Konfederacji Lewiatan
Mamy do czynienia z najwyższą inflacją od 20 lat. I nic nie wskazuje na to, żeby w najbliższym czasie tempo wzrostu cen wyhamowało. Kolejne miesiące przyniosą dalsze wzrosty inflacji, która już od ponad roku utrzymuje się powyżej celu inflacyjnego NBP.

Wysoka inflacja osłabia siłę nabywczą Polaków i zwiększa koszty funkcjonowania przedsiębiorstw, bo rosną ceny surowców. Tracą na wartości nasze pieniądze zgromadzone w bankach czy obligacjach skarbowych, ponieważ oprocentowanie lokat i papierów skarbowych jest wyjątkowo niskie. Z prawie zerowych stóp procentowych cieszą się osoby spłacające kredyty, ale nie ci którzy oszczędzają.

Rośnie także presja na podnoszenie wynagrodzeń pracowników. Firmy mają coraz większe problemy ze znalezieniem kandydatów do pracy. Pracownicy wielu branż zapowiadają protesty, domagając się podwyżek płac.

Dzisiejsze dane o inflacji mogą przyspieszyć decyzję Rady Polityki Pieniężnej w sprawie podwyżki stóp procentowych. Widać bowiem, że pomimo licznych zapewnień NBP o przejściowym charakterze wysokiej inflacji, staje się ona zjawiskiem trwałym.

W tych warunkach niepewności niepokoi również proinflacyjny i prawdopodobnie mocno destabilizujący dla polskiej gospodarki charakter wielu pomysłów zawartych w Polskim Ładzie. Jest to program redystrybucyjny nastawiony na zwiększanie popytu w warunkach rozgrzanej gospodarki i finansowany w znacznym stopniu dodatkowym wzrostem i tak już rosnących kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw. Wdrożenie Polskiego Ładu w obecnie proponowanym przez rząd kształcie to wręcz gwarancja przyspieszonego wzrostu cen i kosztów życia, ale też niestety hamulec dla i tak słabych w Polsce inwestycji.

Konfederacja Lewiatan

Układy zbiorowe w UE – weź udział w dyskusji
30 sierpnia 2021

Układy zbiorowe w UE – weź udział w dyskusji

Obserwatorium Rynku Pracy EKES (Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego) organizuje publiczne wysłuchanie dotyczące praktyki stosowania układów zbiorowych w krajach o niskim uzwiązkowieniu.

 

 

Są co najmniej dwa powody, dlaczego warto o tym rozmawiać: ciągłe podnoszenie przez związki zawodowe zachodniej części UE, iż kraje o niskim pokryciu rynku pracy układami zbiorowymi stosują dumping społeczny i w ten sposób stosują nieuczciwą konkurencję oraz forsowanie wobec KE i PE postulatu wprowadzenia warunkowości dostępu do zamówień publicznych i funduszy europejskich od stosowania układów zbiorowych.

Wysłuchanie odbędzie się 6 września w godzinach 10:00-13:00 i 14:30-16:30 w formie on-line. Aby wziąć udział w wysłuchaniu wystarczy zarejestrować się w formularzu zgłoszeniowym. Program wydarzenia dostępny jest na stronie EKES-u.

 

Konfederacja Lewiatan

Rozporządzenie dla offshore`u niezgodne z prawem UE i umowami międzynarodowymi
30 sierpnia 2021

Rozporządzenie dla offshore`u niezgodne z prawem UE i umowami międzynarodowymi

• Wiele zapisów zawartych w projekcie rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie oceny wniosków złożonych w postępowaniu rozstrzygającym dotyczącym m.in. wymagań, które muszą spełnić firmy inwestujące w morskie farmy wiatrowe, jest niezgodnych z prawem UE oraz wiążącymi Polskę umowami międzynarodowymi – ostrzega Konfederacja Lewiatan.
• Wątpliwości wzbudza tzw. kryterium doświadczenia w eksploatacji wiatraków na morzu i lądzie zdobyte w krajach UE lub EFTA i tym samym dyskryminujące firmy np. z Wielkiej Brytanii i USA.

W praktyce oznacza to, że wnioskodawcy nie będą mogli wykazać się doświadczeniem, które zdobyli na szerzej rozumianej arenie międzynarodowej, wykraczającej poza stosunkowo wąski katalog państw członkowskich UE i EFTA.

– Odebranie inwestorom z tych krajów szansy na wylegitymowanie się odpowiednim doświadczeniem może być postrzegane jako naruszenie Traktatu o Unii Europejskiej , a także niezgodność z postanowieniami Traktatu Karty Energetycznej, którą ratyfikowała Polska, nakładającymi obowiązek działania zgodnie z zasadą unikania dyskryminacji oraz odpowiedniego traktowania inwestorów zagranicznych – mówi Dorota Zawadzka-Stępniak, dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan.

Wątpliwości wzbudzają również założenia dotyczące „wskaźnika zaawansowania transformacji energetycznej”, dzięki którym o wsparcie łatwiej będzie firmom o dużych emisjach CO2. Im wskaźnik ten jest wyższy, tym wnioskodawca otrzymuje mniej punktów. Będąc spółką węglową można otrzymać aż 7 punktów, podczas gdy będąc spółką zieloną dostanie się 1 punkt. Oznacza to, że im większe jest zaangażowanie firmy, bądź jej grupy kapitałowej w transformację klimatyczną, tym mniejsze są jej szanse na realizację inwestycji w morskie farmy wiatrowe w Polsce.

Rozporządzenie premiuje, bazujące na węglu, państwowe firmy energetyczne, którym łatwiej będzie uzyskać pozwolenia lokalizacyjne, a tym samym wsparcie w ramach aukcji dla morskich farm wiatrowych. Poszkodowane będą zagraniczne i prywatne koncerny, niemające umów o współpracy ze spółkami skarbu państwa.

Dodatkowo potencjalni inwestorzy bez doświadczenia w realizacji projektów związanych z magazynowaniem energii oraz projektów wodorowych zostaną na samym starcie pozbawieni możliwości uzyskania decyzji o pozwoleniu na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich. Z kolei konieczność uzupełnienia doświadczenia w zakresie energetyki wiatrowej, poprzez wykazanie doświadczenia nie związanego z inwestycjami na morzu premiuje mniej doświadczonych inwestorów, potencjalnie nieposiadających doświadczenia w eksploatacji morskich farm wiatrowych. Tak skonstruowane kryteria nie spełniają delegacji ustawowej ponieważ nie gwarantują, iż wybrany zostanie wykonawca posiadający dostateczną wiedzę, kadrę i doświadczenie z zakresu morskich elektrowni wiatrowych.

Niepokoi też wymóg uzyskania przez inwestora pozytywnej opinii wielu ministrów. Negatywna opinia chociażby jednego z nich pozbawia inwestora punktów. Co ciekawe, jednym z organów opiniujących wnioski jest Minister Aktywów Państwowych. Sytuacja, w której Minister Aktywów Państwowych poprzez wyrażenie negatywnej opinii może automatycznie zamknąć drogę poszczególnym inwestorom do uzyskania pozwolenia, a jednocześnie nadzoruje część firm – spółek skarbu państwa planujących budowę wiatraków , stwarza ryzyko oraz pewne wątpliwości co do bezstronności takiej procedury, w szczególności co do wspierania podmiotów zależnych.

Konfederacja Lewiatan

Polski Ład. Zmiany w leasingu mogą mieć negatywny wpływ na inwestycje
30 sierpnia 2021

Polski Ład. Zmiany w leasingu mogą mieć negatywny wpływ na inwestycje

Każde zmiany, które ograniczają preferencje związane z korzystaniem z leasingu, będą mieć negatywny wpływ na poziom krajowych inwestycji – powiedział Andrzej Sugajski, Dyrektor Generalny Związku Polskiego Leasingu, członka Konfederacji Lewiatan, oceniając projekty zmian podatkowych, opisanych w ramach programu Polski Ład.

 

 

Ingerencja w dotychczasowe warunki wykupu przedmiotu leasingu, która wynika z projektowanych zmian podatkowych, pośrednio wpłynie na atrakcyjność tego instrumentu finansowego. Instrumentu, który od wielu lat jest uznawany przez polskich przedsiębiorców z segmentu MŚP za najbardziej istotne źródło finansowania inwestycji. W ostatnich latach wskazują na to zarówno wyniki badania SAFE, prowadzonego przez Komisję Europejską we wszystkich krajach Unii Europejskiej, jak też wyniki branży leasingowej publikowane przez Związek Polskiego Leasingu. Leasing tylko w ostatnim roku umożliwił inwestycje polskich firm o wartości 60,2 mld, a w ciągu pięciu ostatnich lat suma leasingowych inwestycji przekroczyła w Polsce 300 mld zł.

Zmiany podatkowe proponowane w ramach programu Polski Ład, wpływają negatywnie na warunki wykupu przedmiotu leasingu do majątku prywatnego. Dotychczas obowiązujące przepisy pozwalały na wyłączanie z przychodów kwot uzyskanych ze zbycia składników majątku po upływie 6 miesięcy od wykupu, po zakończeniu umowy leasingu (w przypadku, gdy np. poleasingowy samochód nie był już wykorzystywany w działalności gospodarczej). Zgodnie z projektowanymi przepisami okres ten zostanie znacząco, bo aż 12-krotnie, wydłużony. Ingerencja w dotychczasowe warunki wykupu przedmiotu leasingu, które stanowiły również jeden z powodów zawierania takich umów przez podatników sprawia, iż naruszona zostaje zasada pewności prawa, zasada niedziałania prawa wstecz oraz pośrednio wpływa na atrakcyjność samego instrumentu.

Projektowane przepisy nie rozstrzygają także jednoznacznie sytuacji przedsiębiorców, którzy np. w ubiegłym roku wykupili do majątku prywatnego przedmiot leasingu. Powstaje wątpliwość, czy osoby te będą mogły, po wejściu w życie ustawy, sprzedać ten przedmiot bez konieczności zapłacenia podatku dochodowego przed upływem 6 lat. Dotyczyć to będzie także wszystkich tych, którzy w wyniku pandemii byli zmuszeni zakończyć działalność gospodarczą, bądź znacznie ją ograniczyli, a chcieliby poprawić swoją sytuację materialną, wyprzedając majątek.

Dlatego Związek Polskiego Leasingu, w ramach konsultacji publicznych projektu ustawy zaproponował, aby wprowadzić przepisy przejściowe, umożliwiające zachowanie dotychczasowych praw tym, którzy zawarli umowy leasingu do momentu wejścia w życie nowych przepisów.

Dodatkowo mając na uwadze fakt, że zaproponowany w projekcie termin na wykup (po upływie 6 lat) jest aż 12 razy dłuższy niż dotychczas obowiązujący termin 6 miesięcy, zaproponowaliśmy odpowiednie jego skrócenie. Nasze stanowisko motywujemy tym, że przedmiotami leasingu, które po zakończeniu umowy są wykupowane przez leasingobiorców są najczęściej pojazdy (w tym samochody osobowe), które ulegają znacznie szybszej amortyzacji w porównaniu np. z nieruchomościami.

Dodatkowe informacje dla mediów:
• Anna Polak, Związek Polskiego Leasingu,
e-mail: anna.polak@leasing.org.pl, tel.: +48 505 83 18 18

Związek Polskiego Leasingu (ZPL) to organizacja reprezentująca 90 proc. rynku leasingu w Polsce, która skupia 29 podmiotów. Związek zrzesza głównie firmy leasingowe, ale także firmy i organizacje związane z rynkiem wynajmu (Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów). ZPL uczestniczy w pracach grup i zespołów roboczych przygotowujących i opiniujących projekty regulacji prawnych dotyczących branży leasingowej. Przedstawiciele ZPL utrzymują bieżące kontakty z przedstawicielami administracji publicznej i parlamentarzystami. ZPL monitoruje, opiniuje, przygotowuje lub zleca przygotowanie ekspertyz w zakresie regulacji dotyczących leasingu. Organizacja prowadzi także działania wizerunkowe i edukacyjne na rzecz propagowania leasingu jako narzędzia wspierającego rozwój przedsiębiorczości. Na gruncie europejskim Związek jest aktywnym członkiem Leaseurope, organizacji w skład, której wchodzi 45 związków z 32 krajów Europy. Polska organizacja leasingowa ma swojego reprezentanta w Radzie Dyrektorów Leaseurope, a także uczestniczy w pracach powołanych przez Leaseurope Grupy Sterującej ds. Motoryzacji, Grupy ds. Prawnych, a także współpracuje z innymi komitetami i grupami roboczymi w Leaseurope. Więcej na temat ZPL na www.leasing.org.pl oraz na profilu organizacji na LinkedIn https://pl.linkedin.com/company/zwiazek-polskiego-leasingu-zpl

 

Konfederacja Lewiatan

Polski Ład. Obniżka składki zdrowotnej nie uchroni przedsiębiorców przed wzrostem podatków
30 sierpnia 2021

Polski Ład. Obniżka składki zdrowotnej nie uchroni przedsiębiorców przed wzrostem podatków

• Obniżenie składki zdrowotnej do 3 proc. w przyszłym roku trudno uznać za rozwiązanie kompromisowe ponieważ dalej oznaczałoby znaczący wzrost obciążeń przedsiębiorców w stosunku do stanu obecnego – uważa Konfederacja Lewiatan.
• Najbardziej poszkodowani byliby w 2022 roku ci, którzy rozliczają się według 19 proc. stawki liniowej. Składka zdrowotna dalej nie mogłaby być odliczana od podatku, a w kolejnych latach byłaby podnoszona do 9 proc. To oznacza drastyczny wzrost obciążeń przedsiębiorców, tylko rozłożony na kilka lat.

Kilka miesięcy temu rząd zapowiedział w Polskim Ładzie podwyższenie składki zdrowotnej płaconej przez przedsiębiorców do 9 proc. i uniemożliwienie odliczenia jej od podatku, co oznaczałoby drastyczną podwyżkę. Z badania Konfederacji Lewiatan wynika, że 73 proc. przedsiębiorców bardzo krytycznie oceniło nowe propozycje podatkowe.

Teraz rząd, pod wpływem krytyki, rozważa modyfikację zaproponowanych wcześniej zmian podatkowych, która ma polegać na wprowadzeniu w przyszłym roku tylko 3 proc. składki zdrowotnej dla przedsiębiorców, ale stopniowe jej podnoszenie do poziomu 9 proc. w kolejnych latach.

Trudno ufać nowym propozycjom podatkowym, ponieważ powstają w pośpiechu, zmieniają się zbyt często, są niedopracowane i nie poddane konsultacjom społecznym. Do końca też nie wiadomo jaki kształt przybiorą w czasie prac w Sejmie. Rząd obiecywał, że reforma podatkowa uprości rozliczanie podatków, stworzy przejrzysty system, który będzie sprzyjał pracy i inwestycjom. Tymczasem mamy do czynienia z komplikowaniem przepisów i rozliczeń, zgłaszaniem nieprzemyślanych rozwiązań, które potem są wycofywane albo łagodzone.

Najnowsze propozycje rządu nie rozwiązują również problemu wzrostu kosztów zatrudnienia najlepszych specjalistów, fachowców, na których szczególnie powinno zależeć naszej gospodarce.

– Apelujemy o odłożenie zmian podatkowych, tak żeby można było je dokładnie przemyśleć, dopracować i uzgodnić. To co zaproponował rząd jest złym rozwiązaniem, jeszcze bardziej komplikującym system podatkowy, nad zreformowaniem którego trzeba się poważnie zastanowić, ale nie można tego robić na skróty i pod nadmierną presją czasu – mówi Grzegorz Baczewski, dyrektor generalny Konfederacji Lewiatan.

Podnoszenie podatków, w czasie wychodzenia z kryzysu wywołanego pandemią Covid-19, osłabi konkurencyjność gospodarki. Polska będzie mniej atrakcyjna do lokowania nowoczesnych i wysoko płatnych miejsc pracy.

Na tych nowych propozycjach rządu najbardziej stracą polscy przedsiębiorcy prowadzący swoje biznesy w formie jednoosobowych działalności gospodarczych. Jest to kilkaset tysięcy firm produkcyjnych, handlowych, usługowych, które stanowią o sile naszej gospodarki i przedsiębiorczości. Są to firmy budowane przez lata, duże zakłady zatrudniające wielu pracowników. Przedsiębiorcy, którzy ponoszą pełne ryzyko biznesowe związane z utrzymaniem zamówień, produkcji, zatrudnienia i koniecznością ciągłego rozwoju (inwestycji) w celu utrzymania konkurencyjności na rynku krajowym i międzynarodowym.

Firmy te korzystają z 19% proc. stawki podatkowej, ale w okresie kiedy ponoszą straty, muszą z wypracowanych nadwyżek utrzymać zatrudnienie i ponieść stałe koszty przedsiębiorstwa (utrzymać budynki i maszyny, zapłacić kredyty, leasingi i usługi obce). Muszą odprowadzić podatek także od przychodów, których nie otrzymali, np. w wyniku opóźnień w płatności od kontrahenta czy w przypadku zakwestionowania zgodności albo jakości wyprodukowanego towaru.

W okresie koniunktury i wysokich dochodów takie firmy zapłacą bardzo wysoki podatek, zostaną wydrenowane z kapitału tak potrzebnego na dalszy rozwój tj. inwestycje, zwiększanie produkcji, zatrudnienie pracowników oraz zabezpieczenie przyszłości przedsiębiorstwa w czasach kryzysu i mniejszych zamówień. W końcu to oni na reformie stracą podwójnie raz na drastycznej podwyżce płaconych przez siebie podatków, dwa poprzez konieczność zabezpieczenia (wypracowania) dochodów pozwalających na zapłatę wyższych (ponieważ wyżej opodatkowanych) dochodów zatrudnionych pracowników. Przedstawione propozycje w wersji złagodzonej istotnie ograniczą rozwój polskich firm budowanych przez ostatnie 30 lat, zmniejszą ich potencjał, co przełoży się na powolną utratę ich przewag konkurencyjnych i osłabienie gospodarki.

Potrzebujemy prostego i efektywnego systemu podatkowego, charakteryzującego się dużą elastycznością form opodatkowania, pozwalającego na wybór najprostszej i jednocześnie najbardziej efektywnej formy rozliczenia. Ale także takiego, który zagwarantuje stabilne wpływy budżetowe i jednocześnie pozwoli bogacić się firmom i obywatelom. Systemu opartego na zrównoważonym opodatkowaniu pracy i działalności gospodarczej. Niestety, kolejne propozycje zmian podatkowych są zaprzeczeniem takiego modelu. Są ukierunkowane na przesuwanie środków pochodzących od osób najbardziej aktywnych zawodowo, przedsiębiorczych, innowacyjnych do grup słabiej gospodarujących albo w dużej mierze w ogóle nie aktywnych zawodowo.

Konfederacja Lewiatan

Prawa konsumenta – uzupełniające stanowisko Lewiatana do projektu nowelizacji ustawy
27 sierpnia 2021

Prawa konsumenta – uzupełniające stanowisko Lewiatana do projektu nowelizacji ustawy

W nawiązaniu do stanowiska Konfederacji Lewiatan z dnia 27 lipca br. (sygn. KL/297/214/AM/2021) przedstawionego w ramach konsultacji publicznych projektu ustawy o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw (nr UC86), Konfederacja Lewiatan przedstawia stanowisko uzupełniające do projektu.

Konfederacja Lewiatan, KL/324/AM/2021

Pobierz