Jakie będą priorytety prezydencji słoweńskiej w Radzie UE?
30 czerwca 2021

Jakie będą priorytety prezydencji słoweńskiej w Radzie UE?

Słowenia rozpocznie swoje przewodnictwo w Radzie UE 1 lipca. Będzie to ważny czas dla Europy, która wychodzi z koronakryzysu. Najbliższe pół roku to kluczowy okres dla pobudzenia unijnej gospodarki.

4 czerwca na Konferencji Prezydentów BusinessEurope (CoPres), mieliśmy okazję wysłuchać słoweńskiego premiera Janeza Janšy, który przedstawił cztery główne priorytety prezydencji słoweńskiej. Podczas spotkania, BusinessEurope i federacje członkowskie przekazały stronie słoweńskiej kluczowe postulaty biznesu.

 

Unia Europejska odporna na kryzysy, która cieszy się zaufaniem obywateli

Prezydencja słoweńska skoncentruje się na budowaniu odporności UE na kryzysy, zwłaszcza w obszarach zdrowia publicznego oraz cyberbezpieczeństwa.

Jeśli chodzi o zdrowie, działania Prezydencji skupią się na tworzeniu i wzmacnianiu Europejskiej Unii Zdrowotnej oraz budowie strategicznej autonomii Unii poprzez wspierane europejskich producentów leków, szczepionek i wyrobów medycznych. Słowenia zwróci też szczególną uwagę na wzmocnienie cyberodporności infrastruktury krytycznej i jednolitego rynku cyfrowego.

W czasie CoPres premier Słowenii mówił też o tym, jaką rolę będzie miała prezydencja w związku z trwającą Konferencją na temat przyszłości Europy (COFE). Słowenia będzie reprezentowała Radę UE. Jako członek Rady Sterującej i Wykonawczej ma być gwarantem respektowania postulatów poszczególnych państw członkowskich. Dla przypomnienia, COFE rozpoczęła się w maju i potrwa rok – aż do zakończenia Prezydencji francuskiej w połowie 2022 r.

Odbudowa gospodarcza Unii Europejskiej w oparciu o cyfrową i zieloną transformację

Prezydencja słoweńska skupi się również na wdrożeniu Planu Odbudowy oraz funduszu NextGenerationEU. Szczególny nacisk położy na działania związane z zieloną i cyfrową transformacją.

W obszarze zmian klimatycznych, Słowenia skoncentruje się na pakiecie legislacyjnym „Fit for 55″, który Komisja Europejska opublikuje w połowie lipca 2021 r.

W dziedzinie cyfryzacji, Słowenia położy nacisk na regulację rynków usług cyfrowych. Będzie prowadzić negocjacje na temat prawa o usługach cyfrowych (DSA) i prawa o rynku cyfrowym (DMA). Ważnym tematem będzie też regulacja dotycząca sztucznej inteligencji (SI).

Unia oparta na praworządności i europejskim stylu życia

Prezydencja słoweńska będzie chciała zrobić postępy w negocjacjach nad nowym paktem o migracji i azylu. Głównym dążeniem będzie tu osiągnięcie politycznej zgody w zakresie wdrażania koncepcji solidarności i odpowiedzialności. Prezydencja zobowiązuje się też do pracy nad wzmacnianiem strefy Schengen i przywróceniem jej pełnego funkcjonowania.

Kolejnym ważnym obszarem dla prezydencji będzie praworządność w UE. Słowenia zamierza podjąć dalsze kroki, które mają na celu sformalizowanie nowego procesu przeglądu praworządności w państwach członkowskich UE. W planach jest również coroczna dyskusja nad raportem na temat praworządności.

Prezydencja słoweńska będzie też chciała osiągnąć postępy w obszarze europejskiej polityki społecznej, w szczególności w zakresie Planu działań na rzecz wdrożenia Europejskiego filaru praw socjalnych i proponowanej dyrektywy w sprawie płacy minimalnej.

Bezpieczna Unia Europejska, dobry i rzetelny partner w sąsiedztwie i na świecie

Nowa prezydencja chce promować ścisłą współpracę z USA i NATO, wzmacniając bliskie strategiczne stosunki transatlantyckie – nie tylko w kwestii wymiany handlowej.

Prezydencja skoncentruje się też na Bałkanach Zachodnich. Będzie kontynuowała działania na rzecz rozszerzenia Unii o kraje tego regionu, przy równoczesnych działaniach na rzecz ożywienia gospodarczego.

Postulaty BusinessEurope i europejskich federacji pracodawców

W przesłaniu biznesu do premiera Słowenii, podkreśliliśmy następujące punkty:

 • Wyraziliśmy mocne poparcie dla 4 głównych priorytetów prezydencji słoweńskiej, podkreślając, że europejski biznes również działa na rzecz Europy, która jest silna gospodarczo, bezpieczna i oparta na rządach prawa. Wspieramy zieloną i cyfrową transformację, która ma być impulsem dla modernizacji unijnej gospodarki i wspierać europejskie firmy.
 • Przedstawiliśmy postulaty biznesu, które są konieczne do osiągnięcia solidnego ożywienia gospodarczego, przy równoczesnej poprawie długoterminowej konkurencyjności firm. Chodzi o to, by umożliwić im inwestowanie w zieloną i cyfrową transformację, generowanie wzrostu i tworzenie miejsc pracy.
 • Zwróciliśmy uwagę na potrzebę unikania niepotrzebnych obciążeń dla firm w konkretnych propozycjach UE, nad którymi prezydencja będzie pracować. Chodzi m.in. o płacę minimalna i przepisy o należytej staranności – z ang. due dilligence, itp.
 • Wyraziliśmy poparcie dla ambitnej polityki handlowej, przywrócenia partnerstwa z USA, przywrócenia równowagi w stosunkach z Chinami, zapewnienia ratyfikacji zawartych umów handlowych, takich jak UE-Mercosur oraz stworzenia synergii między polityką handlową, a innymi politykami UE. Ma to na celu wzmocnienie otwartej autonomii strategicznej Europy, przy jednoczesnym propagowaniu wielostronnego handlu opartego na zasadach.

 

Konfederacja Lewiatan

Pracodawcy chcą się przygotować na czwartą falę zakażeń
30 czerwca 2021

Pracodawcy chcą się przygotować na czwartą falę zakażeń

W przypadku wystąpienia czwartej fali zakażeń, za kilka tygodni może czekać nas powrót obostrzeń. Przedsiębiorcy uważają, że zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu pracy jest w tej chwili priorytetem.

Komentarz Macieja Wituckiego, prezydenta Konfederacji Lewiatan


– Coraz bardziej obawiamy się możliwości wystąpienia czwartej fali zakażeń, spowodowanej nowym wariantem koronawirusa. W tej sytuacji zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu pracy staje się priorytetem. Na przedsiębiorcach ciąży odpowiedzialność nie tylko za zdrowie pracowników, ale i firmę. Jako pracodawcy musimy dbać o bezpieczeństwo pracowników i klientów. Warto więc rozważyć wprowadzenie takich rozwiązań, które mogą być pomocne w walce z pandemią. Może pracownicy powinni informować swojego pracodawcę czy zostali już zaszczepieni przeciwko COVID-19. Dotyczy to przede wszystkim pracy w firmach, gdzie nie ma możliwości zorganizowania pracy zdalnej. Może dobrym rozwiązaniem byłoby przeprowadzanie testów przed wejściem do zakładów pracy. Osoba, która ma pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa byłaby od razu izolowana od reszty pracowników i klientów firmy. Nie jesteśmy zwolennikami radykalnych rozwiązań, czyli np. niewpuszczania osób niezaszczepionych do przedsiębiorstw czy sklepów. Intensywnie zaś wspieramy szczepienia pracowników przeprowadzane w przedsiębiorstwach.

Jeśli nie przygotujemy się dobrze do czwartej fali pandemii grożą nam kolejne obostrzenia, których negatywne skutki znowu odczują przedsiębiorcy i pracownicy.

Konfederacja Lewiatan

Okrągły stół Konfederacji Lewiatan – jak mądrze inwestować w infrastrukturę telekomunikacyjną
30 czerwca 2021

Okrągły stół Konfederacji Lewiatan – jak mądrze inwestować w infrastrukturę telekomunikacyjną

Najbliższe miesiące rozstrzygną o kształcie dwóch, mających fundamentalne znaczenie dla rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej, programów z udziałem funduszy unijnych –  Krajowego Plan Odbudowy oraz Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027. Zapewnienie, by wdrożenie środków z nowej perspektywy w największym stopniu zaspokoiło potrzeby konsumentów, ale również zapewniło przedsiębiorcom (beneficjentom tych środków) optymalne warunki udziału w nowych przedsięwzięciach, wymaga odpowiednich przygotowań.

 

Wychodząc naprzeciw tej potrzebie, Konfederacja Lewiatan zorganizowała spotkanie w formule okrągłego stołu, gromadząc przy jednym stole osoby mające kluczowe znaczenie w obszarze projektowania nowej perspektywy finansowej oraz przedstawicieli rynku operatorskiego w Polsce.

Stronę administracji publicznej reprezentowali:

 • Marcin Łukasiewcz, Naczelnik Wydziału Inwestycji I w Departamencie Telekomunikacji w Kancelaria prezesa Rady Ministrów;
 • dr. Inż. Jacek Oko, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej;
 • Rafał Sukiennik , Dyrektor Departamentu Rozwoju Cyfrowego w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej;
 • Wojciech Szajnar, Dyrektor Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Stronę biznesową reprezentowali:

 • Cezary Albrecht, Chief Legal Officer,T-Mobile Polska;
 • Marta Brzoza, Dyrektor Współpracy Regulacyjnej, Orange Polska;
 • Robert Redeleanu, CEO, UPC Polska;
 • Jacek Wiśniewski, CEO, Nexera;
 • Małgorzata Zakrzewska, Chief Corporate Communications, PLAY.

 

 

Dyskusja zorganizowana przez Konfederację Lewiatan służyła wymianie poglądów między administracją publiczną a biznesem w zakresie dotyczącym nowych zasad wykorzystania kolejnej dużej transzy publicznych środków na budowę sieci światłowodowych. Spora część spotkania została poświęcona analizie wniosków z wdrażania projektów Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC). Dyrektorzy Sukiennik i Szajnar podkreślili w swych wypowiedziach, że proces realizacji inwestycji w obecnej perspektywie się sprawdził, choć wymaga pewnych korekt.

Operatorzy telekomunikacyjni z kolei podzielili się swoimi doświadczeniami w tym zakresie, zwracając uwagę na potrzebę wprowadzania wszelkich uproszczeń w procesie inwestycyjnym, potrzebę kontynuowania dialogu biznesu z administracją oraz zmianie priorytetów (mniejsze skupienie na budowaniu, a większe na odbiorze i rozwoju usług dla klientów).

Odnosząc się do obecnej perspektywy finansowej, p. Prezes UKE wskazał, że „dostęp szerokopasmowy należy rozumieć jako bezpieczeństwo socjalne i edukacyjne i przewagę gospodarczą”. Za istotne wyzwanie uznał uproszczenie przepisów dotyczących procesu inwestycyjnego oraz kwestię typowania „białych plam” (nie tylko w znaczeniu fizycznego elementu budowy, ale również mechanizmu popytowego). Ze strony administracji padły słowa na temat potrzeby rozpoczęcia procesu inwestycyjnego (szybkie rozpoczęcie konkursów), włączenia w proces konsultacji bardziej niż dotychczas samorządów czy usprawnienia procesu rozliczania projektów. Za wyzwanie uznano znalezienie optymalnej metody na pokrycie najtrudniejszych miejsc i zapewnienie opłacalności takiej inwestycji oraz zmiany w definiowaniu obszarów i wymogów inwestycji.

Rynek zaapelował o jasne wytyczenie wskaźników efektywności projektów (KPI), zapewnienie konkurencyjnego dostępu do sieci, większą elastyczność przepisów i procedur konkursowych, w tym w ułatwienia w zapewnieniu dostępu klientów do nowoczesnej i wydajnej sieci światłowodowej.

Spotkanie w KL dało początek dyskusji na temat właściwego ustalenia standardów i priorytetów dotyczących projektów stymulujących rozwój rynku telekomunikacyjnego. Z inicjatywy Prezesa UKE i przy aprobacie rynku KL będzie kontynuować dialog dot. nowej perspektywy finansowej jeszcze tej jesieni.

 

Konfederacja Lewiatan

Normy dla towarów i usług – co proponuje KE?
29 czerwca 2021

Normy dla towarów i usług – co proponuje KE?

5 maja Komisja Europejska przedstawiła zrewidowaną strategię przemysłową. KE potwierdziła w niej, że w III kwartale tego roku zaproponuje strategię normalizacyjną. Konsultacje dokumentu rozpoczną się na przełomie czerwca i lipca. Nowa strategia pokazuje, że Komisja coraz mocniej dostrzega rolę norm jako ważnego narzędzia, które ma wzmocnić jednolity rynek – zarówno w odniesieniu do towarów, jak i usług.

 

 

 

Normy dla towarów – działania europejskich organizacji biznesowych

BusinessEurope (paneuropejska federacja zrzeszająca organizacje pracodawców z całej Europy,  w tym Konfederację Lewiatan) jest przeciwko ingerencji Komisji w procesy normalizacyjne, które spowodowały opóźnienia w pracach nad zharmonizowanymi normami. Dotyczył tego wspólny list z lutego 2021 napisany przez przedstawicieli przemysłu europejskiego i skierowany do prezydencji UE.

W strategii przemysłowej Komisja Europejska zobowiązała się do usunięcia tzw. „wąskich gardeł”, które występują na jednolitym rynku w zakresie normalizacji. KE zasugerowała też przyjęcie bardziej strategicznego  podejścia do norm w kluczowych obszarach technologicznych, zarówno na poziomie wewnętrznym, jak i międzynarodowym (np. dotyczących sztucznej inteligencji).

BusinessEurope udało się już dwukrotnie podnieść kwestię harmonizacji norm na forum Rady ds. Konkurencji. W rezultacie, na ostatnim posiedzeniu 21 maja, Rada omówiła wspólne stanowisko siedemnastu delegacji państw członkowskich[1]. Podkreślono w nim, że obecny sposób pracy „może potencjalnie zagrozić właściwemu funkcjonowaniu europejskiego systemu standaryzacji”.

Delegacje przedstawiły też kilka interesujących propozycji usprawnienia i przyspieszenia procesów standaryzacyjnych w UE. Było to zgodne z naszymi zaleceniami. BusinessEurope z zadowoleniem przyjęła te propozycje i współpracuje z innymi europejskimi partnerami branżowymi, aby opracować szczegółowe zalecenia.

Normy dla towarów – pomysły Komisji

Komisja rozważa kilka opcji rozwiązania problemów związanych z normami dla towarów. Część rozwiązań znajdzie się w nadchodzącej strategii normalizacji, która ma się pojawić w III kwartale roku.

Rozważane są cztery główne scenariusze:

 1. Przywrócenie starych procesów normalizacyjnych (sprzed orzeczenia ETS): Jest to najbardziej pożądany scenariusz, choć bardzo mało prawdopodobny. Komisja jest przekonana, że na podstawie orzeczenia ETS normy zharmonizowane powinny być traktowane jako narzędzia „quasi-prawodawcze” ze względu na domniemanie zgodności, jakie się z nimi wiąże.
 2. Ograniczenie biurokracji w procedurach normalizacyjnych: Aby uczynić system znacznie bardziej efektywnym i szybszym oraz „odzyskać pozycję na arenie międzynarodowej”, Komisja powołała grupę zadaniową z europejskimi organizacjami normalizacyjnymi w celu określenia rozwiązań dla obecnych tzw. „wąskich gardeł” (z ang. bottlenecks). Chociaż przemysł nie jest formalnie częścią tej grupy zadaniowej, Komisja chce usłyszeć nasze propozycje. BusinessEurope pracuje nad takimi zaleceniami.
 3. Przegląd rozporządzenia w sprawie normalizacji (UE) nr 1025/2012: Komisja prawdopodobnie zdecyduje się na „ukierunkowaną” rewizję rozporządzenia, aby dokonać przeglądu zarządzania europejskimi organizacjami normalizacyjnymi. Komisja chce przerwać obecny monopol w zakresie tworzenia norm i uniknąć ingerencji podmiotów zagranicznych w strategiczne obszary technologiczne. Wynik tej rewizji jest wysoce nieprzewidywalny.
 4. Wspólne specyfikacje techniczne: Wariant ten zyskuje na popularności na szczeblu Komisarzy. Komisja zasadniczo opierałaby się na specyfikacjach technicznych za pośrednictwem aktów delegowanych lub wykonawczych, które są w coraz większym stopniu uwzględniane w prawie UE (np. regulacje dot. sztucznej inteligencji; rozporządzenie w sprawie maszyn). Scenariusz ten naszym zdaniem całkowicie podważyłby proces standaryzacji i de facto wycofałby Europę z ustanawiania  międzynarodowych norm.

Normy dla usług – pomysły Komisji

Komisja zamierza bardziej integrować rynek usług, przede wszystkim usług budowlanych, inżynieryjnych, architektonicznych, informatycznych i prawnych, które ucierpiały z powodu restrykcyjnych przepisów krajowych w czasie pandemii Covid-19.

Celem jest to, aby przedsiębiorstwa działające w tych „kluczowych obszarach” korzystały z domniemania zgodności. Ważne jest również wyeliminowanie zbędnych systemów certyfikacji, które stanowią poważne bariery dla międzynarodowego świadczenia usług.

Komisja znajduje się na bardzo wczesnym etapie nowego przedsięwzięcia. Nadal nie określiła, które normy dotyczące usług dla przedsiębiorstw mogłyby przynieść najlepsze efekty dla gospodarki. KE zwraca się do środowiska przedsiębiorców o wskazówki. Konfederacja Lewiatan jako członek BusinessEurope będzie monitorować ten proces.

 

Adam Dorywalski, ekspert Lewiatana ds. UE
e-mail: adorywalski@konfederacjalewiatan.pl

Konfederacja Lewiatan


[1] CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, HU, IE, LU, MT, NL, PL, RO, SE i SK.

Jesteśmy częścią BusinessEurope
29 czerwca 2021

Jesteśmy częścią BusinessEurope

Konfederacja Lewiatan od 20 lat posiada stałe przedstawicielstwo w Brukseli. Już od 2001 jest również członkiem BusinessEurope, czyli największej paneuropejskiej federacji biznesowej zrzeszającej 40 organizacji pracodawców z 35 krajów. Na czym polega nasza codzienna praca w ramach BusinessEurope oraz współpraca z innymi federacjami pracodawców? Kim są nasi eksperci?

 

 

 

Komitety i grupy robocze BusinessEurope

BusinessEurope jest na mocy unijnych traktatów jednym z  czterech uznanych partnerów europejskiego dialogu społecznego. W jego obrębie funkcjonują komitety i grupy robocze m.in. ds. jednolitego rynku, handlu międzynarodowego, społecznych, prawnych, a także przemysłowych. Odpowiadają one  za wypracowywanie wspólnych stanowisk np. ostatnio dot.  Digital Services Act, Digital Market Act, czy też Due Diligence.

Współpraca z innymi federacjami pracodawców

Jako Konfederacja Lewiatan jesteśmy również aktywni w tworzeniu koalicji z innymi organizacjami pracodawców, którzy są członkami BusinessEurope. Przykłady? Oto one: stanowisko ws. Pakietu Mobilności (listopad 2019), apel federacji o zniesienie testów dla kierowców (luty 2021),  apel federacji do rządów o skoordynowane przywracanie swobody przemieszczania się i otwieranie granic dla działalności gospodarczej (maj 2020), list federacji przedsiębiorców do unijnych przywódców ws. przyjęcia Funduszu Odbudowy i Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2021-2027 (grudzień 2020).

Współpraca w ramach Egelund Network

W ramach BusinessEurope współpracujemy też z federacjami z regionu Morza Bałtyckiego, Skandynawii i Europy Środkowej, czyli w tzw. nieformalnym Egelund Network. Wspólnie zorganizowaliśmy dwie konferencje w Parlamencie Europejskim:

 • 23 stycznia 2019, pt.: „European Social Dialogue”
 • 19 lutego 2020 „Europe as the best place to work and conduct business. Priorities for the new EU cycle in the fields of employment and social affairs”

Wzięli w nich udział urzędnicy Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE, europosłowie i ich doradcy, przedstawiciele organizacji pracodawców i związków zawodowych oraz think-tanków. Opracowaliśmy też wspólne stanowiska:

Eksperci Lewiatana w BusinessEurope

W pracach komitetów i grup roboczych BusinessEurope uczestniczą eksperci Konfederacji Lewiatan:

   Kinga Grafa oraz Adam Dorywalski (Biuro w Brukseli)
   Robert Lisicki (ekspert ds. społecznych)
 Dorota Zawadzka-Stępniak (ekspertka ds. energii i klimatu)
     Aleksandra Musielak i Elżbieta Dziuba (ekspertki ds. cyfrowych i sztucznej inteligencji)
 Andrzej Rudka (doradca Zarządu, sprawy międzynarodowe)
  Kacper Olejniczak (ekspert ds. zdrowia)

 

Zadaniem naszych ekspertów w ramach BusinessEurope jest współpraca z innymi federacjami pracodawców i bieżący monitoring całej unijnej legislacji we właściwym dla siebie obszarze tematycznym.

 

Konfederacja Lewiatan

Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od umorzonych subwencji PFR
29 czerwca 2021

Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od umorzonych subwencji PFR

• Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że subwencje udzielone z Tarczy PFR będą zwolnione z podatku dochodowego.
• To bardzo dobra informacja dla tysięcy firm, które ucierpiały w wyniku pandemii Covid-19 – uważa Konfederacja Lewiatan.

 

– Cieszymy się, że premier podjął decyzję o zaniechaniu poboru podatku od umorzonej części dotacji z Tarczy Finansowej. Dzięki temu tysiące poszkodowanych przedsiębiorstw będzie mogło szybciej stanąć na nogi i przyspieszyć rozwój. Od początku pandemii apelujemy o jak najszerszą pomoc dla firm. W wyjątkowej sytuacji potrzebujemy nadzwyczajnych działań – mówi Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan

ZPPE wybrał nowe władze
29 czerwca 2021

ZPPE wybrał nowe władze

W piątek 25 czerwca na Walnym Zgromadzeniu Związek Pracodawców Prywatnych Energetyki wybrał nowe władze.

Zarząd ZPPE

Prezes Zarządu: Wojciech Graczyk (Dyrektor Obsługa Prawna i Zarządzanie Regulacjami innogy Polska S.A.)

Wiceprezesi:

 • Dariusz Brzozowski (Prezes Zarządu EWE Energia Sp. z o.o.)
 • Leszek Hołda (Członek Zarządu PKP Energetyka S.A.)
 • Marek Łukawski (Członek Zarządu CEZ Polska Sp. z o.o., Dyrektor ds. regulacji, rynku i ochrony środowiska)
 • Robert Macias (Członek Zarządu RWE Renewables Poland Sp. z o.o.)
 • Małgorzata Mika-Bryska (Dyrektor ds. Regulacji i Relacji Publicznych, Veolia Energia Polska S.A.)

 

Rada Nadzorcza ZPPE

Przewodniczący: Frédéric Faroche (Prezes Zarządu Veolia Energia Polska S.A.)

Członkowie:

 • Bohdana Horáčková (Prezes Zarządu CEZ Polska Sp. z o.o.)
 • Jacek Kwiatkowski (przedstawiciel G.EN GAZ Energia Sp. z o.o.)
 • Andrzej Modzelewski (Prezes Zarządu innogy Polska S.A.)
 • Piotr Rogóż (Prezes Zarządu ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o.)

 

Aktualny skład ZPPE (wg stanu na 25 czerwca br.)

1 Axpo Polska Sp. z o.o.
2 Baltic Trade and Invest Sp. z o.o.
3 CEZ Polska Sp. z o.o.
4 Dalkia Polska Sp. z o.o.
5 EDF EN Polska Sp. z o.o
6 ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o.
7 EWE Energia Sp. z o.o.
8 Fortum Marketing and Sales S.A.
9 G.EN GAZ Energia Sp. z o.o.
10 Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
11 Green Bear Corporation Poland Sp. z o.o.
12 Green Genius Sp. z o.o.
13 innogy Polska S.A.
14 Orsted Polska Sp. z o.o.
15 PKP Energetyka S.A.
16 RWE Renewables Poland Sp. z o.o.
17 TergoPower Polska Sp. z o.o.
18 Veolia Energia Polska S.A.

 

Konfederacja Lewiatan

Wydzielenie aktywów węglowych nie przyspieszy transformacji energetycznej
29 czerwca 2021

Wydzielenie aktywów węglowych nie przyspieszy transformacji energetycznej

• Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego przejmie trwale nierentowne aktywa węglowe państwowych spółek energetycznych, które z czasem będą pogłębiać zadłużenie nowego podmiotu – ostrzega Konfederacja Lewiatan.
• Wydzielenie takich aktywów będzie też uznane za pomoc publiczną dla trzech spółek (pozbawionych aktywów węglowych), która może wynieść nawet kilkadziesiąt miliardów złotych w całym okresie życia tych aktywów.

Ministerstwo Aktywów Państwowych zakończyło konsultacje projektu dokumentu „Transformacja sektora elektroenergetycznego w Polsce. Wydzielenie wytwórczych aktywów węglowych ze spółek z udziałem Skarbu Państwa”. Zakłada on wydzielenie do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE), aktywów węglowych ze spółek energetycznych, które ma umożliwić bezpieczną oraz dostosowaną do polskich uwarunkowań stopniową i rozpisaną na wiele lat transformację sektora elektroenergetycznego w kierunku pozyskiwania energii ze źródeł nisko – oraz zeroemisyjnych.

– W scenariuszu realizacji celu 55% redukcji emisji CO2 do 2030 r. i silnych wzrostów cen CO2 – do ok. 70-80-100 EUR/t do 2030 r., nawet nowe bloki węglowe będą pod presją konkurencji ze strony mocy gazowych i OZE i to już w perspektywie 2021-2030 r. Znaczna część z 70 bloków węglowych, które mają być wykupione, będzie nierentowna, a te nowsze, które będą nadal zarabiać, nie będą w stanie pokryć strat starszych jednostek. Szczególnie będzie to dotyczyć tych, które po 2025 r. utracą wsparcie z rynku mocy – mówi Dorota Zawadzka-Stępniak, dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan.

Plan ma na celu ułatwienie przejścia na niskoemisyjne wytwarzanie energii zgodnie z unijną polityką klimatyczną. Energia elektryczna z węgla stanowi obecnie 70% energii wytwarzanej w Polsce, a plan ma pozwolić na zejście do 22% w 2040 r. i zera w 2050 r. Jednak, wydzielenie aktywów węglowych ze spółek energetycznych ułatwi ich dłuższe wsparcie w ramach jednego skonsolidowanego podmiotu finansowanego przez podatników. Polska jest w stanie wycofać węgiel wcześniej niż za 30 lat, jeżeli środki publiczne będą przeznaczone na aktywa odnawialne, a nie na odsuwanie w czasie zamykania bloków węglowych.

Program transformacji sektora elektroenergetycznego powinien uwzględniać kwestię obliga giełdowego, (obowiązku sprzedaży energii elektrycznej przez giełdę), a w szczególności propozycje jego zniesienia, która została zawarta w pracach Rządowego Centrum Legislacji w styczniu 2021 r.
– Prowadzenie konsultacji programu w oderwaniu od kwestii zniesienia obliga giełdowego otwiera przestrzeń do działań nierynkowych, którą mogą wykorzystać grupy energetyczne – dodaje Dorota Zawadzka-Stępniak.

Zdaniem Konfederacji Lewiatan, nowe, pozbawione „balastu węglowego”, grupy energetyczne będą działać jako wytwórcy (w OZE), sprzedawcy energii, deweloperzy i inwestorzy w projekty OZE oraz OSD (operatorów systemów dystrybucyjnych). Będą zatem mieli oczywisty interes w rozwijaniu własnych projektów OZE jeżeli nie zostaną wdrożone właściwe mechanizmy ochronne przeciwdziałające lub zapobiegające zachowaniom dyskryminacyjnym. W świetle projektowanych zmian, inni deweloperzy i inwestorzy muszą mieć gwarancję równego traktowania ich projektów.

„Nowe” grupy energetyczne nie będą miały bodźca do przebudowy obecnego, jednokierunkowego systemu dystrybucyjnego, na sprzyjający generacji rozporoszonej (w tym OZE), z dużym udziałem źródeł różnej wielkości. Wzrośnie ryzyko nieformalnych przepływów informacji wewnątrz grup energetycznych (od OSD do deweloperów i odwrotnie) dotyczących dostępnych mocy przyłączeniowych, podczas gdy niezależni deweloperzy nie mają dostępu do danych innych, niż te publikowane na stronach OSD.
Dlatego należy rozważyć wprowadzenie transparentnych i konkurencyjnych mechanizmów (np. aukcje) przyznawania mocy przyłączeniowych (i warunków przyłączenia), tj. na niedyskryminacyjnych warunkach.

– Transparentność zawierania transakcji na rynku energii elektrycznej jest kluczowym elementem. Transakcje NABE powinny zostać tak zorganizowane, żeby pozostali uczestnicy rynku oraz prezes URE mogli w łatwy sposób pozyskać dane i informacje o zawartych kontraktach (cena, wolumen, okres) – podkreśla Dorota Zawadzka-Stępniak.

Konfederacja Lewiatan

Pracodawcy chcą mieć prawo do badania trzeźwości pracowników
29 czerwca 2021

Pracodawcy chcą mieć prawo do badania trzeźwości pracowników

• Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii zaproponowało zmiany w Kodeksie pracy oraz ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dotyczące badania trzeźwości pracowników.
• Wychodzą one naprzeciw postulatom pracodawców, ale niektóre szczegółowe przepisy, np. związane z niedopuszczaniem do pracy czy przechowywaniem informacji o badaniu trzeźwości, wymagają jeszcze doprecyzowania – uważa Konfederacja Lewiatan.

Obecnie pracodawcy nie są uprawnieni do samodzielnego i wyrywkowego badania trzeźwości pracowników. Nie mogą też przeprowadzać kontroli na obecność innych substancji podobnych do alkoholu. Teraz w takich sytuacjach najczęściej wzywają policję. Nowe przepisy mają im umożliwić prowadzenie takich kontroli.

– Duża część przedsiębiorców, mając na uwadze prace wymagające sprawności psychofizycznej, oczekuje prawa do niedopuszczania do pracy osób, u których stwierdzono obecność alkoholu, według zasady „zero tolerancji”. W takim przypadku wystarczające do odsunięcia od pracy powinno być stwierdzenie jakiejkolwiek obecności alkoholu we krwi, co wynikałoby z przepisów wewnątrzzakładowych. Pracodawca powinien mieć możliwość stwierdzenia stężenia alkoholu / środków, a nie tylko ich obecności – mówi Monika Fedorczuk, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan postuluje określenie innego sposobu przechowywania informacji na temat spożycia alkoholu niż akta osobowe, a także wydłużenie okresu przechowywania informacji wskazującej na obecność alkoholu w organizmie pracownika. Biorąc pod uwagę 3-letni okres przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy, a informacja może stanowić dowód w postępowaniu, np. w zakresie niedopuszczenia pracownika do wykonywania pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia, pracodawca powinien celem zabezpieczenia dowodów przechowywać te informacje, co najmniej, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń z tego tytułu.

– Uważamy, że przekazanie pracownikowi informacji o badaniu trzeźwości w formie pisemnej jest zbędnym formalizmem. W zupełności wystarczy forma elektroniczna. Istotą jest to, by pracownikowi zasady te zostały przekazane w taki sposób, by mógł się z nimi zapoznać. Pracodawca powinien mieć możliwość elastycznego podejścia do obowiązku informacyjnego, zwłaszcza wówczas gdy zatrudnia kilka tysięcy pracowników a jego działalność ma charakter rozproszony. W przypadku firm zatrudniających kilkanaście tysięcy pracowników oznacza to drukowanie kilkunastu tysięcy kilkunastostronicowych dokumentów – dodaje Monika Fedorczuk.
Konfederacja Lewiatan

Związek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych wybrał nowe władze
28 czerwca 2021

Związek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych wybrał nowe władze

10 czerwca 2021 odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Związku Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych przy Konfederacji Lewiatan

 • W trakcie Walnego Zgromadzenia przyjęto sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2020 roku oraz przeprowadzono wybory do Zarządu i Rady Nadzorczej Związku Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych.
 • Członkowie podsumowali działania Związku w tak trudnym roku jakim był 2020 i podkreślili wkład Związku oraz Konfederacji Lewiatan w proces tworzenia instrumentów chroniących przedsiębiorców i pracowników w okresie korona-kryzysu.
 • W trakcie dyskusji omówiono obszary priorytetowe dla branży motoryzacyjnej i członków Związku.

 

Walne Zgromadzenie Związku wybrało Radę Nadzorczą w następującym składzie:

 • Przewodniczący Rady Nadzorczej Związku – Sławomir Bekier, Stellantis
 • Członkowie Rady Nadzorczej Związku: Edward Bociąga, PRO-CARS Group. Sp. z o.o.; Ryszard Jania, Pilkington Automotive Poland Sp. z o.o.; Grzegorz Szczęśniak; SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. zo.o.
 • Zarząd Związku wybrany został przez Walne Zgromadzenie w składzie:
  • Prezes Zarządu Związku: Paweł Wideł, Stellantis
  • Wiceprezes Związku: Andrzej Piętka, FCA Poland
  • Członkowie Zarządu Związku: Agnieszka Olenderek, Volkswagen Poznań Sp. z o.o.; Rafał Rudziński, Robert Bosch Sp. z o.o.; Andrzej Tokarz, FCA Powertrain Poland;

W 2020 roku działalność Związku skupiała się na realizacji celów statutowych, w szczególności poprzez aktywny udział w pracach nad ustawami i prawem gospodarczym, inicjowaniu zmian gospodarczych i doradztwie w kluczowych dla branży kwestiach, a także budowaniu silnych relacji z prawodawcami i reprezentowaniu interesów branży motoryzacyjnej. W marcu podczas pierwszego lockdownu, a także podczas wprowadzania kolejnych ograniczeń, Związek aktywnie uczestniczył w tworzeniu Tarcz dla przedsiębiorców, uwzględniając potrzeby członków.

 

Ponadto Związek na bieżąco monitorował rynek oraz starał się reagować na zachodzące zmiany, które w okresie pandemii zmieniały się dynamicznie. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia podkreślili wagę ekspertyzy Konfederacji Lewiatan oraz zaangażowanie Związku w procesie stanowienia prawa i monitorowania barier dla przedsiębiorczości oraz szczególnie w procesie konsultacji kolejnych projektów Tarcz dla przedsiębiorców. Było to szczególnie ważne, gdyż w minionym roku, wszyscy producenci pojazdów oraz większość producentów komponentów byli zmuszeni do zamknięcia zakładów na kilka, a nawet kilkanaście tygodni, przez co produkcja sektora motoryzacyjnego w kwietniu 2020 zmniejszyła się w Polsce o 78% rok do roku.

Członkowie Związku w trakcie dyskusji wskazali obszary priorytetowe dla branży motoryzacyjnej m.in. w tym regulacje dotyczące ochrony środowiska i klimatu, zarówno w obszarze mobilności, jak i emisji z procesów produkcyjnych. W tym kontekście Związek będzie zwracał szczególną uwagę na prace regulatorów unijnych w zakresie norm emisji EURO7/VII oraz emisji dwutlenku węgla. W przypadku regulacji krajowych, będziemy zwracać uwagę na konieczność ochrony polskich zakładów produkcyjnych w europejskim łańcuchu wartości w kontekście konieczności dekarbonizacji produkcji i wdrożenia kompleksowego programu wspierania dekarbonizacji zakładów produkcyjnych.

Związek nie może też zapomnieć o jednym z kluczowych tematów dla branży jakim jest wprowadzenie systemu bezpośredniego wsparcia zakupu samochodów elektrycznych dla szerokiego grona odbiorców oraz z uwzględnieniem możliwości finansowania zakupu samochodu, zarówno w postaci kredytu, jak i leasingu. Innym obszarem wymagającym zaangażowania Związku jest szeroko pojęta kwestia pracy, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania braku rąk do pracy oraz zapewnienia dopływu pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami i kompetencjami. W tym kontekście Związek będzie kontynuować swoje zaangażowanie w prace Sektorowej Rady ds. kompetencji w sektorze motoryzacyjnym (z uwzględnieniem elektromobilności). W trakcie obrad Walnego Zgromadzenia członkowie Związku podkreślili też konieczność kontynuacji prac nad zagadnieniami dotyczącymi szeroko pojętej rewolucji cyfrowej w obszarze produkcji w motoryzacji oraz wpływie mega trendów w mobilności na funkcjonowanie firm członkowskich Związku.

Biogramy nowych członków zarządu:

Agnieszka Olenderek
objęła stanowisko Członka Zarządu Volkswagen Poznań, odpowiedzialnego za obszar Finansów, Zakupów oraz IT. Związana z koncernem Volkswagen od ponad 25 lat. Od 2010 r. pełniła funkcję Kierownika różnych obszarów Controllingu Zakładów Marki Volkswagen Samochody Dostawcze: w Poznaniu i w Hanowerze, gdzie zajmowała się controllingiem produkcji zakładów polegającym na zapewnieniu optymalnego programu produkcji i kontroli kosztów oraz wdrażała procesy podnoszące efektywność kosztową zakładów. Od 2014 roku Kierownik Działu Controllingu Zakładu we Wrześni, Członek Kierownictwa Zakładu oraz Prokurent.

Andrzej Tokarz
pracuje w Fiacie od ponad 25 lat. Absolwent studiów inżynierskich (Wydział Automatyki i Robotyki) na Politechnice Krakowskiej. Przez półtora roku pracował w Turynie w tzw. „Pilotino” w Beinasco, gdzie przygotowywany był proces technologiczny montażu nowego modelu. Po powrocie do Polski nadzorował wdrażanie nowych metod zarządzania fabryką, tj. Six Sigma i World Class Manufacturing. W maju 2021 objął stanowisko dyrektora generalnego FCA Powertrain Poland.

 

Konfederacja Lewiatan