Tańsze paliwa ciągną inflację w dół [+MP3]
30 czerwca 2023

Tańsze paliwa ciągną inflację w dół [+MP3]

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu br. w porównaniu z analogicznym miesiącem 2022 roku wzrosły o 11,5%, a w stosunku do poprzedniego miesiąca utrzymały się na tym samym poziomie – podał GUS w szybkim szacunku.

Wysłuchaj komentarza eksperta:

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan

Inflacja dalej kontynuuje marsz w dół. W ciągu miesiąca (maj – 13%) roczna dynamika wzrostu cen zmniejszyła się o 1,5 pkt proc. W ujęciu miesięcznym inflacja się nie zmieniła. To już drugi miesiąc z rzędu, kiedy ceny stoją.

Dominujący w danych jest spadek cen paliw. W skali roku paliwa są tańsze o 18%. W ciągu miesiąca również odnotowaliśmy spadek – 0,9%. To z jednej strony wynik tego, że ceny na rynkach światowych zdecydowanie wróciły do poziomów sprzed wybuchu wojny. Umocnił się też dość wyraźnie złoty, co również wpływa na rozliczenia i koszty zakupu paliw.

Ten marsz w dół inflacji będzie dalej widoczny, a wraz z nim obserwować będziemy poprawę nastrojów konsumentów i przedsiębiorców. Co więcej rządzący, w wakacyjnym sezonie ogórkowym – gdzie politycznie będzie się działo mniej, a kampania ruszy z kopyta dopiero na końcu wakacji ,zadbali o to żeby nastroje Polek i Polaków się poprawiły. Główny dostawca paliw, a za nim również inni dystrybutorzy wprowadzają wakacyjne promocje. Ten fakt nie zaniży sztucznie inflacji, ponieważ promocje nie mają charakteru powszechnego, a GUS będzie pobierał ceny bezpośrednio z pylonów reklamowych.  Ale taka obniżka cen paliw zapewne poprawi notowania partii rządzącej.

Konfederacja Lewiatan

 

Co zawiera 11 pakiet sankcji UE wobec Rosji?
29 czerwca 2023

Co zawiera 11 pakiet sankcji UE wobec Rosji?

fot. EC - Audiovisual Service

Po długich negocjacjach Unia Europejska przyjęła kolejny pakiet sankcji w związku z rosyjską wojną napastniczą przeciwko Ukrainie. Wprowadzone ograniczenia mają zwiększyć zdolność UE do przeciwdziałania obchodzeniu sankcji. Co przewiduje 11. pakiet?

Środki mające na celu walkę z obchodzeniem sankcji

 • Wprowadzono zakazu tranzytu przez terytorium Rosji towarów i technologii, które mogą przyczynić się do wzmocnienia militarnego i technologicznego Rosji lub rozwoju jej sektora obronnego i bezpieczeństwa, towarów i technologii nadających się do wykorzystania w przemyśle lotniczym lub kosmicznym oraz dodatków do paliw odrzutowych, eksportowanych z UE.
 • Stworzono narzędzia do walki z obchodzeniem sankcji, które zakłada:
  • wzmocnienie współpracy dwustronnej i wielostronnej poprzez zaangażowanie dyplomatyczne i zapewnienie zwiększonej pomocy technicznej państwom trzecim,
  • podejmowanie dalszych działań w przypadkach, gdy wysiłki UE w ramach współpracy dwustronnej i wielostronnej nie przyniosą zamierzonych rezultatów – działania te będą szybkie, proporcjonalne i ukierunkowane wyłącznie na pozbawienie Rosji zasobów umożliwiających jej kontynuowanie wojny napastniczej przeciwko Ukrainie,
  • przyjmowanie odpowiednich środków indywidualnych wymierzonych w podmioty z państw trzecich ułatwiające obchodzenie sankcji (po przyjęciu indywidualnych środków UE powinna ponownie podjąć dialog z danym państwem trzecim),
  • podejmowanie dalszych środków w przypadku, gdy pomimo zastosowania wyżej wymienionych działań obchodzenie sankcji będzie kontynuowane – Unia będzie mogła podjąć nadzwyczajne środki stosowane w ostateczności, tj. Rada może jednomyślnie ograniczyć sprzedaż, dostawy, przekazywanie lub eksport towarów i technologii, których eksport do Rosji jest już zakazany – zwłaszcza produktów i technologii używanych na polu walki – do państw trzecich, co do których wykazano, że istnieje stałe i szczególnie wysokie ryzyko wykorzystania ich jurysdykcji do obchodzenia sankcji.

Rozszerzenie listy sankcyjnej osób i podmiotów

 • Dodano 87 nowych podmiotów bezpośrednio wspierających rosyjski kompleks militarno-przemysłowy. Na liście znalazły się: 4 podmioty z Iranu, a także podmioty z Hongkongu, Armenii, Uzbekistanu, Syrii i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Kolejne pozycje na liście towarów objętych zakazem handlu

 • Rozszerzono listę zakazanych przedmiotów, które mogą sprzyjać postępowi technologicznemu w rosyjskim sektorze obrony i bezpieczeństwa o: komponenty elektroniczne, materiały półprzewodnikowe, sprzęt do produkcji i testowania elektronicznych układów scalonych i płytek obwodów drukowanych, prekursory materiałów energetycznych i prekursory do broni chemicznej, elementy optyczne, instrumenty nawigacyjne, metale wykorzystywane w sektorze obrony i wyposażenie morskie.

Prawa własności intelektualnej

 • Wprowadzono zakaz zbywania, udzielania licencji lub przenoszenia praw własności intelektualnej lub tajemnic przedsiębiorstwa, a także przyznawania praw dostępu lub ponownego wykorzystywania wszelkich materiałów lub informacji chronionych prawami własności intelektualnej lub stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, związanych z towarami i technologią, których sprzedaż, dostawa, przekazanie lub eksport osobie, podmiotowi lub organowi w Rosji lub do użytku w Rosji jest zabroniona.

Media – przeciwdziałanie manipulacji mediami i wypaczaniu faktów

 • Zawieszono licencje nadawcze w UE dla 5 rosyjskich mediów (RT Balkan, Oriental Review, Tsargrad, New Eastern Outlook i Katehon).

Transport drogowy

 • Rozszerzono zakaz wwożenia do Unii towarów przyczepami i naczepami zarejestrowanymi w Rosji także na przypadki, gdy są one ciągnięte przez samochody ciężarowe zarejestrowane poza Rosją.

Transport morski

 • Wprowadzono zakaz dostępu do portów i śluz na terytorium UE dla statków dokonujących przeładunków „burta w burtę”, jeżeli właściwe organy mają uzasadnione powody, by podejrzewać, że statek narusza zakaz importu rosyjskiej ropy naftowej lub produktów ropopochodnych drogą morską do UE lub przewozi rosyjską ropę naftową lub produkty ropopochodne zakupione powyżej pułapu cenowego.
 • Wprowadzono zakaz dostępu do portów i śluz na terytorium UE dla statków, co do których właściwe organy mają uzasadnione podstawy, aby podejrzewać nielegalne zakłócanie, wyłączanie lub dezaktywowanie pokładowych systemów automatycznej identyfikacji (AIS) podczas transportu rosyjskiej ropy naftowej i produktów ropopochodnych z naruszeniem konwencji SOLAS.

 Energetyka

 • Zakończenie tymczasowego odstępstwa przyznanego Niemcom i Polsce w odniesieniu do dostaw ropy naftowej z Rosji północną nitką ropociągu Przyjaźń. Możliwy pozostanie import ropy naftowej, która pochodzi z Kazachstanu lub innego państwa trzeciego i jest przewożona tranzytem przez Rosję ropociągiem Przyjaźń.
 • Przedłużono wyłączenie przewidziane w przepisach o pułapach cenowych w odniesieniu do zlokalizowanego w Rosji projektu Sachalin-2 do 31 marca 2024 r. w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Japonii.
 • Aby nie zakłócać krytycznych dostaw energii do Unii z państw trzecich, które nie są objęte zakazami, zagwarantowano odpowiednią konserwację i eksploatację infrastruktury Konsorcjum Rurociągu Kaspijskiego (CPC), umożliwiającą zakup, przywóz lub przekazywanie towarów pochodzących z Kazachstanu, które są jedynie ładowane w Rosji, ich wywóz rozpoczyna się w Rosji, lub są przewożone przez jej terytorium tranzytem.

Sankcje gospodarcze i finansowe

 • Rozszerzono zakaz dostarczania zbywalnych papierów wartościowych osobom w Rosji na instrumenty finansowe denominowane w dowolnej walucie.
 • Przedłużono termin stosowania tymczasowego odstępstwa od zakazu świadczenia niektórych usług w celu dalszego ułatwienia wycofywania się z rynku rosyjskiego przez operatorów unijnych. W celu przyspieszenia wycofywania się rosyjskich operatorów z rynku unijnego wprowadza się tymczasowe odstępstwo od zakazu świadczenia usług doradztwa prawnego na rzecz osób prawnych, podmiotów lub organów mających siedzibę w Rosji. Właściwe organy państw członkowskich mogą zezwolić na świadczenie, do dnia 31 marca 2024 r., usług prawnych, które zgodnie z ustawodawstwem krajowym państwa członkowskiego są obowiązkowe w celu przeprowadzenia takich zbyć.
Źródło: BusinessEurope
W RDS rozpoczynają się negocjacje dotyczące płacy minimalnej w 2024 roku
29 czerwca 2023

W RDS rozpoczynają się negocjacje dotyczące płacy minimalnej w 2024 roku

Pracodawcy, w rozpoczynających się dzisiaj w Radzie Dialogu Społecznego negocjacjach dotyczących płacy minimalnej w 2024 roku, będą zabiegać, aby wzrosła ona zgodnie z propozycją rządu, ponieważ taka podwyżka wynika z ustawy. Konfederacja Lewiatan będzie jednak przekonywała partnerów społecznych do zmiany w przyszłości sposobu ustalania minimalnego wynagrodzenia.

Negocjacje rozpoczynają się w zespole budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych RDS i obejmą również wynagrodzenia w sferze budżetowej. Rząd zaproponował, aby najniższa płaca w 2024 roku wzrosła od 1 stycznia do 4242 zł i od 1 lipca do 4300 zł.

– To kolejny dynamiczny wzrost wynagrodzenia minimalnego, z którym większość gospodarki sobie pewnie poradzi, ale problem będą miały mikrofirmy, zwłaszcza w  usługach oraz przedsiębiorstwa działające w regionach słabszych gospodarczo. Jego skutki mogą również odczuć branże, które dotknęło spowolnienie gospodarcze, np. turystykę czy gastronomię. Wysoka podwyżka może przełożyć się na spadek zatrudnienia w tych sektorach, albo nawet powiększenie szarej strefy – podkreśla prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan, przewodniczący zespołu budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych RDS.

Rządowa propozycja podwyżki płacy minimalnej jest bliska tej, która wynika z ustawy, dlatego przestrzeni do zmniejszenia skali tego wzrostu  po prostu nie ma. Przedsiębiorcy zabiegać będą zatem o utrzymanie wysokości podwyżki zaproponowanej przez rząd. Tym bardziej, że wysoka inflacja w  latach 2022 – 2024 częściowo uzasadnia wzrost w takim tempie.

– Będziemy apelować do związkowców o zaakceptowanie, w obecnym stanie prawnym,  propozycji rządu.  Ale jednocześnie chcemy rozmawiać o nowych kryteriach i mechanizmach wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Oczywiście trzeba pamiętać o negatywnych skutkach tak dynamicznego podwyższania najniższego wynagrodzenia – wzroście kosztów pracy, zwłaszcza tych pozapłacowych związanych ze składkami na ZUS i składką zdrowotną. Firmy, zgłaszają też zjawisko coraz większego spłaszczenia płac i presję na podwyżki wynagrodzeń – dodaje Jacek Męcina.

Nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce w 2024 roku przewidziany jest na 9,7%. To bardzo dużo zważywszy na spadek dynamiki wzrostu gospodarczego (optymistyczne przewidywania 3%) i kłopoty niektórych branż. To może przełożyć się na konieczność restrukturyzacji zatrudnienia, zwłaszcza na koniec 2023 roku. Na razie rynek pracy jest w bardzo dobrej kondycji. Bezrobocie w maju spadło do 5,1%. Czy to znaczy, że na koniec roku może utrzymać się na tym samym poziomie, co dawałoby Polsce czołowe miejsce w UE? To możliwy scenariusz, ale niestety niepewny. Widoczne są przecież kłopoty w budownictwie i w niektórych branżach.

– Na tle wysokiej dynamiki wzrostu płacy minimalnej w 2024 roku problemem pozostają wynagrodzenia w budżetówce (propozycja wzrostu  6,6%), gdzie  od kilku lat płace realnie spadają, co może się odbić negatywnie na jakości usług publicznych i odchodzeniu z zawodu nauczycieli, akademików, administracji. A to będzie problem tak dla obywateli jak i przedsiębiorców. Skoro rząd proponuje wysoką podwyżkę płacy minimalnej może da się przekonać, żeby pensje w sferze budżetowej podwyższyć o 20% – mówi Jacek Męcina.

Konfederacja Lewiatan

 

Apel Rady Przedsiębiorczości w sprawie ugód klientów z bankami
29 czerwca 2023

Apel Rady Przedsiębiorczości w sprawie ugód klientów z bankami

fot. Scott Graham / Unsplash

Rada Przedsiębiorczości, w związku z wyrokiem TSUE z 15 czerwca br. C-520/21 w sprawach dotyczących kredytów walutowych, z niepokojem odnotowuje możliwy negatywny wpływ rozstrzygnięcia dla całej gospodarki i wszystkich podatników, gdyż banki absorbując straty związane z wyrokiem TSUE, nie będą w stanie w najbliższym czasie finansować rozwoju polskiej gospodarki na dotychczasowym poziomie.

Banki będą musiały znacząco zwiększyć poziom rezerw na trudne do odzyskania kredyty, co oznacza, że środki, które mogłyby być przeznaczone na bieżące kredytowanie różnych przedsięwzięć w gospodarce, zostaną zamrożone. Jak wskazała Komisja Nadzoru Finansowego w komunikacie po wydaniu wyroku ,,Erozja kapitałów banków, jaka dokona się w związku z tym rozstrzygnięciem będzie miała jednak negatywny wpływ na zdolność banków do dalszego finansowania potrzeb mieszkaniowych polskich gospodarstw domowych, a także całej gospodarki.’’ [1]

Dlatego Rada Przedsiębiorczości apeluje o systemowe, sprawiedliwe społecznie rozwiązanie problemu walutowych kredytów mieszkaniowych w postaci ugód z bankami, których istotą jest propozycja przewodniczącego KNF z grudnia 2020 r. zakładająca konwersję kredytów frankowych na złotowe na takich zasadach, aby kredyt frankowy był traktowany tak, jakby był od początku kredytem złotowym.

Ugody klientów z bankami z punktu widzenia gospodarki, są najbardziej atrakcyjną i racjonalną alternatywą dla kosztownych i długotrwałych procesów sądowych angażujących wymiar sprawiedliwości na lata. Są rozwiązaniem bezkosztowym i szybkim (ugoda możliwa jest do zawarcia w ciągu jednego miesiąca) oraz całkowicie usuwającym ryzyko kursowe z umowy.

Rada Przedsiębiorczości popiera działania zmierzające do zawarcia ugód publicznie adresowane przez Komitet Stabilności Finansowej, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta oraz Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Radę Przedsiębiorczości tworzą: ABSL, Business Centre Club, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Konfederacja Lewiatan, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Rada Biznesu, Pracodawcy RP, Związek Banków Polskich, Związek Rzemiosła Polskiego.

Konfederacja Lewiatan

 

 

Pobierz apel
Przedsiębiorców niepokoi drastyczna podwyżka opłat za wydanie interpretacji podatkowej [+MP3]
28 czerwca 2023

Przedsiębiorców niepokoi drastyczna podwyżka opłat za wydanie interpretacji podatkowej [+MP3]

Zmiany w Ordynacji podatkowej wprowadzą kilka korzystnych lub neutralnych dla podatników rozwiązań, ale znajdują się wśród nich też takie, które pogorszą sytuację przedsiębiorców.

Wysłuchaj komentarza eksperta:

Największe zastrzeżenia budzi propozycja ogromnej podwyżki opłaty za wydanie interpretacji indywidualnej prawa podatkowego, która dla dużych firm wzrośnie 70 razy – uważa Konfederacja Lewiatan.

Ministerstwo Finansów przedstawiło długo zapowiadane zmiany w Ordynacji podatkowej. Wskazało, że ich celem jest „uproszczenie procedur podatkowych, zwiększenie efektywności działania organów podatkowych, poprawa relacji między podatnikami i organami podatkowymi oraz doprecyzowanie przepisów, których stosowanie budzi wątpliwości”. Przy tak sformułowanym uzasadnieniu do ustawy wydawać by się mogło, że planowane zmiany to w końcu dobra wiadomość dla przedsiębiorców. Niestety, diabeł tkwi w szczegółach i wśród kilku korzystnych albo neutralnych dla przedsiębiorców zmian, znajdują się także takie, które na pewno nie przyczynią się do uproszczenia procedur i poprawy relacji podatników z organami podatkowymi.

Największe zastrzeżenia budzi propozycja ogromnej podwyżki opłaty za wydanie interpretacji indywidualnej prawa podatkowego, która może wynieść w zależności od wielkości przedsiębiorcy kwotę wynoszącą 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli od 1 lipca 2024 r. może to być nawet 4 300 zł. Wysokość opłaty określana będzie przez Ministra Finansów w rozporządzeniu. Planowane jest, aby po wejściu w życie zmian, opłata za wydanie interpretacji dla dużego podatnika wynosiła 2 800 zł, dla średniej firmy 1 400 zł, natomiast dla każdego przedsiębiorcy, który zadaje pytanie związane z działalnością gospodarczą 400 zł. Dzisiaj opłata za wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego wynosi 40 zł, co oznacza, że niektórzy podatnicy zapłacą 70 razy więcej! W dodatku zaproponowany mechanizm daje Ministrowi Finansów furtkę do corocznego podnoszenia wysokości opłaty uwzględniając wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę.

– Tak drastyczne podniesienie opłat za wydanie interpretacji indywidualnej ograniczy dostępność interpretacji, a tym samym ograniczy pewność prawną i możliwość potwierdzenia prawidłowego stosowania przepisów. Wadliwe jest uzasadnienie różnicowania opłaty za wniosek o wydanie interpretacji od właściwości urzędu skarbowego, czyli co do zasady od wysokości uzyskiwanych przez podatnika przychodów, ponieważ to, że firma osiąga duże przychody, niekoniecznie musi oznaczać, że jest w dobrej kondycji finansowej. Nierzadko firma mniejsza, osiągająca niższe przychody, jest bardziej rentowna i przy niższych przychodach osiąga wyższe dochody. Różnicowanie wysokości opłaty za wydanie interpretacji indywidualnej jest niesprawiedliwe, może powodować absurdalną sytuację, w której firmy w lepszej sytuacji finansowej będą mogły sobie pozwolić na wystąpienie o interpretację, a te w trudniejszej sytuacji już nie. Jeżeli proponowane zmiany wejdą w życie, uzyskanie potwierdzenia prawidłowego stosowanie skomplikowanych przepisów prawa podatkowego będzie dla wielu firm nieosiągalne – ostrzega Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, dyrektor departamentu podatkowego Konfederacji Lewiatan.

Kolejną, bardzo kontrowersyjną propozycją jest ograniczenie ważności wydanej interpretacji podatkowej do 5 lat oraz wygaszenie ważności interpretacji indywidualnych wydanych przed 1 stycznia 2019 r. z dniem 1 stycznia 2024 r. Podany w uzasadnieniu do projektu ustawy argument, iż interpretacja  indywidualna może przestać pełnić funkcję ochronną np. na skutek zmiany przepisu, którego dotyczy, nie jest powodem, aby wygasić ważność wszystkich interpretacji z urzędu, nawet tych, w których stan prawny nie uległ zmianie. Utrudni to znacząco decyzje biznesowe, ponieważ często interpretacja stanowi podstawę podjęcia, albo kalkulacji długoterminowych przedsięwzięć inwestycyjnych. Już przy podejmowaniu decyzji rodzącej określone skutki podatkowe firmy będą musiały brać pod uwagę ryzyko, że po upływie 5 lat ich interpretacja straci ważność, a kolejna może być inna np. mniej korzystna.

Oznaczać to będzie jeszcze mniejszą pewność i przewidywalność prawa podatkowego. Zmiany te  skomplikują prowadzenie działalności gospodarczej, zwiększą ryzyko podatkowe, wprowadzą zwiększą dodatkowe koszty dla firm. Niejasność, nieprzewidywalność i niestabilność przepisów podatkowych wskazywana jest przez przedsiębiorców jako jedna z przyczyn niskich inwestycji. Ograniczenie ochrony wynikającej z interpretacji indywidualnych jeszcze bardziej skomplikuje sytuację przedsiębiorców i zaszkodzi rozwojowi firm i gospodarki.

 Konfederacja Lewiatan

 

       

 

     

 

   

Raport Lewiatana: Trzeba zachęcić firmy do inwestycji w OZE
28 czerwca 2023

Raport Lewiatana: Trzeba zachęcić firmy do inwestycji w OZE

44,3% przedsiębiorców do inwestycji w OZE skłoniła oszczędność energii przynosząca wymierne korzyści finansowe. 25,8% wskazywało na potrzebę wprowadzenia ulg dla firm, które takie inwestycje podejmą – podkreślają eksperci Konfederacji Lewiatan w raporcie „Kryzys energetyczny”.

Niestety, brak działań propagujących zieloną gospodarkę i światowe trendy powoduje, że firmy w naszym kraju raczej nie są nastawione na realizację polityki Fit for 55. Aż 64,3% ocenia, że udział OZE wśród wykorzystywanych źródeł energii w ich firmie stanowi poniżej 1%, chociaż większość przedsiębiorców zna dokumenty rządowe i Komisji Europejskiej, które wyznaczają kierunki polityki energetycznej (54,5%).

– Aż trudno uwierzyć, że rząd dotychczas nie wprowadził konkretnych zachęt dla firm, które chcą inwestować w OZE.  Przedsiębiorstwa przede wszystkim  dbają o rachunek kosztowo-przychodowy. Jeśli inwestycje w OZE przyczyniłyby się do oszczędności energii w firmie i związane były z ulgami, to zainteresowanie nimi byłoby zdecydowanie większe. Dlatego tak ważne jest, aby pojawiły się rozwiązania legislacyjne, które skłonią firmy prywatne do inwestowania w OZE  – mówi Mariusz Zielonka, ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan.

Nowy polityka energetyczna  (PEP) zakłada dynamiczny rozwój OZE, zwłaszcza PV, wsparty energetyką jądrową. W wyniku transformacji energetycznej w 2030 roku poziom mocy zeroemisyjnych (OZE) w KSE może wynieść 57%, a w 2040 roku będzie stanowić około 74% w strukturze mocy. Dodatkowo zakładane jest mniejsze zużycie gazu i nieco większe węgla. Koszty transformacji energetycznej oszacowano na 1,2 bln zł.

Według GUS wskaźnik udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto wyniósł w 2021 roku 15,62%, przy przyjętym zobowiązaniu dla Polski na rok 2030 wynoszącym 23%. Zatem przed nami jeszcze długa droga do osiągnięcia celu. W tym kontekście konieczna jest kompleksowa strategia rządu w średnim okresie.

W 2021 roku udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w elektroenergetyce wzrósł o 0,93 pkt proc. (r/r). Z badania Lewiatana wynika, że stosunkowo wiele firm zainteresowanych zielonymi inwestycjami już w tej chwili jest w trakcie modernizacji swoich linii produkcyjnych (44%) albo termomodernizacji budynków (34%).

Raport „Kryzys energetyczny”

Konfederacja Lewiatan

 

Pobierz raport
Postulaty Lewiatana. Edukacja nie nadąża za nowoczesną gospodarką
27 czerwca 2023

Postulaty Lewiatana. Edukacja nie nadąża za nowoczesną gospodarką

Do poprawy jakości edukacji ogólnej, zawodowej i ustawicznej oraz krajowego systemu kwalifikacji wzywają eksperci Konfederacji Lewiatan. Proponują m.in. zwiększenie nakładów na edukację, jej cyfryzację, podwyższenie wynagrodzeń nauczycielom, czy wspieranie rozwoju osób dorosłych, np. przez zachęty podatkowe.

Konfederacja Lewiatan przygotowała postulaty na nową kadencję parlamentu. Wśród nich znalazły się też te, które dotyczą edukacji. Zdaniem ekspertów system edukacji jest niedostosowany do potrzeb nowoczesnej gospodarki. Stoi obecnie przed ogromną szansą, a jednocześnie wyzwaniem związanym z procesami cyfryzacji.

– Nie mamy jednego ośrodka decyzyjnego odpowiedzialnego za wszystkie procesy związane z cyfryzacją w edukacji. Odpowiedzialność jest rozproszona, niejasny jest podział kompetencji między różne instytucje. Brakuje strategicznego, długofalowego planu cyfryzacji – mówi Małgorzata Lelińska, dyrektorka departamentu funduszy unijnych i edukacji cyfrowej Konfederacji Lewiatan.

– Kolejnym ważnym wyzwaniem jest wzmacnianie demokracji w polskiej oświacie. Naszym zdaniem należy także dążyć do decentralizacji i uspołecznienia systemu oświaty poprzez zwiększanie samodzielności szkoły wobec władz centralnych i lokalnych. Konieczne jest zwiększenie nakładów na edukację, podniesienie wynagrodzeń nauczycielom oraz odbudowa prestiżu tego zawodu – dodaje Sławomir Szymczak, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Wybrane postulaty Lewiatana dotyczące edukacji

–  wyposażenie uczniów w kompetencje przyszłości, poprzez rozwijanie efektywnych metod nauczania i uczenia się, z wykorzystaniem ICT i AI.

– podniesienie wynagrodzeń kadrom uczącym i odbudowa prestiżu zawodu nauczyciela.

– realizacja długofalowego planu cyfryzacji edukacji.

– koordynacja prac między rządem, samorządami, a interesariuszami w celu zwiększenia sprawności reagowania systemu edukacji zawodowej na potrzeby rynku.

 – stałe doposażanie pracowni i warsztatów kształcenia zawodowego w maszyny, urządzenia i oprogramowanie komputerowe.

– zapewnienie kadr dla systemu kształcenia zawodowego.

– wspieranie rozwoju osób dorosłych np. poprzez zachęty podatkowe.

– przyspieszenie prac nad nowelizacją ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

 Niedostosowanie umiejętności i kwalifikacji kandydatów do aktualnych potrzeb pracodawców stanowi jedną z największych barier rozwoju firm. Dlatego należy zbudować efektywny system kształcenia ustawicznego, w tym podnoszenia kompetencji i kwalifikacji, wspierający rozwój umiejętności. Niezbędne jest zwiększenie dostępności do środków na wsparcie podnoszenia kompetencji i kwalifikacji pracowników, które zwiększą możliwości zatrudnienia i pracy poprzez lepsze dopasowanie umiejętności do zmieniających się warunków pracy,  szczególnie w kontekście zielonej i cyfrowej transformacji.

– Proponujemy zachęty, np. podatkowe do inwestowania w podnoszenie z własnej inicjatywy kompetencji i kwalifikacji przez osoby pracujące oraz zgodnie z potrzebami pracodawców. Konieczne jest stworzenie programu, który zwiększy dostępność środków na podnoszenie kompetencji cyfrowych zatrudnionych osób, zgodnie z bieżącymi potrzebami przedsiębiorstw i przy ich udziale. Chociaż Polska podniosła w ostatnich latach formalny poziom wykształcenia osób dorosłych, nadal jednak wiele z nich ma niski poziom umiejętności. Pomimo rosnącego znaczenia rozwoju umiejętności dorosłych, ich uczestnictwo we wszystkich formach uczenia się pozostaje na stosunkowo niskim poziomie – podkreśla Sławomir Szymczak, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Edukacja nie lubi rewolucji, a już na pewno nie lubi zaskoczeń i działań ad hoc. To obszar mocno obudowany przepisami i procedurami, których nie da się zmienić z dnia na dzień. Na bardzo powolne działania nie możemy sobie jednak pozwolić, bo postęp technologiczny i zmiany w gospodarce i na rynku pracy nie będą czekać, aż system je dogoni.

Konfederacja Lewiatan

Pobierz postulaty – wersja skrócona
Oświadczenie Rady Przedsiębiorczości w sprawie kolejnych ataków na niezależne media
27 czerwca 2023

Oświadczenie Rady Przedsiębiorczości w sprawie kolejnych ataków na niezależne media

Wzywamy do natychmiastowego zaprzestania wszelkich praktyk, które ograniczają niezależność mediów i manipulują informacjami przekazywanymi społeczeństwu. Nie dajmy sobie odebrać wolnych mediów! – napisała Rada Przedsiębiorczości w oświadczeniu.

Rada Przedsiębiorczości z oburzeniem odbiera wstrząsające informacje o naciskach wywieranych na wolne media przez przedstawicieli i wysłanników władz rządowych. Redaktorzy naczelni Onet i Wirtualnej Polski ujawnili, że w ostatnim czasie ich spółki medialne otrzymały propozycje zatrudnienia osób związanych z władzą. Osoby te miałyby kontrolować przekaz i dbać o jego zgodność z polityczną linią rządu i partii rządzącej. Ceną odmowy są administracyjne działania represyjne: nieuzasadnione kontrole, próby wymuszonego przejęcia przez spółki skarbu państwa, czy też absurdalne postępowania UOKiK.

Jako obywatele i przedsiębiorcy, przypominamy, że rolą wolnych mediów, zarówno publicznych, jak i prywatnych, nie jest prezentowanie perspektywy rządowej, tylko patrzenie władzy na ręce. Każdej władzy i każdemu politykowi niezależnie od opcji politycznej. Zamawiane, sterowane i kontrolowane media przestają być czwartą władzą. Stają się jej tubą propagandową. Porażającą próbką jakości takiego dziennikarstwa jest obecnie skrajnie upartyjniona „publiczna” Telewizja Polska.

Czy zgodnie z wolą rządzących polityków tak mają wyglądać wszystkie media w Polsce?

Czy podobnie jak w Moskwie niezależne dziennikarstwo ma stać się działalnością niszową lub dysydencką?  Mówimy temu twarde nie!

Przypominamy, że w Polsce wciąż obowiązuje prawo i wciąż jesteśmy członkiem Unii Europejskiej. Atak na wolne media łamie standardy, które dla całego wolnego świata pozostają nienaruszalnym fundamentem. To bardzo niepokojący sygnał dla wszystkich – krajowych i zagranicznych partnerów, inwestorów i przedsiębiorców – że w Polsce firmy nie zawsze są chronione przez prawo. To zapowiedź, że w razie konfliktu z aparatem państwa nie tylko stoją one na straconej pozycji, ale też muszą się liczyć z nieczystymi zagraniami. Po raz kolejny, podobnie jak w przypadku skandalicznych postępowań KRRiT przeciwko TVN, TVN24, TOK.FM czy Radiu Zet, atak na portale internetowe opiera się na wykorzystaniu instytucji państwowych oraz kontrolowanych przez nie spółek.

Te działania nie licują z międzynarodową pozycją Polski jako lidera demokratycznych zmian, z której jeszcze nie tak dawno byliśmy dumni. Cofają nas do niechlubnych czasów cenzury i partyjnej propagandy.

Wzywamy do natychmiastowego zaprzestania wszelkich praktyk, które ograniczają niezależność mediów i manipulują informacjami przekazywanymi społeczeństwu.

Wyrażamy solidarność z redakcjami Onetu i Wirtualnej Polski oraz wszystkimi redakcjami, dziennikarzami i spółkami medialnymi, które stawiają na pierwszym miejscu misję dostarczania obywatelom rzetelnej informacji o otaczającej nas rzeczywistości.

Radę Przedsiębiorczości tworzą: ABSL, Business Centre Club, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Konfederacja Lewiatan, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Rada Biznesu, Pracodawcy RP, Związek Banków Polskich, Związek Rzemiosła Polskiego.

Konfederacja Lewiatan

 

 

Pobierz oświadczenie Rady Przedsiębiorczości
Raport Lewiatana. Opłaca się inwestować w poprawę dobrostanu pracowników
26 czerwca 2023

Raport Lewiatana. Opłaca się inwestować w poprawę dobrostanu pracowników

Większa produktywność firm, konkurencyjność na rynku pracy, lojalność pracowników, poprawa stanu zdrowia załogi i wizerunku firmy oraz stabilny rozwój przedsiębiorstwa to potencjalne korzyści z polityki nastawionej na dbanie o samopoczucie i dobrostan pracowników – wynika z raportu „Korzyści i koszty dla przedsiębiorstw nastawionych na dobrostan pracowników” przygotowanego przez Konfederację Lewiatan.

Coraz więcej firm dostrzega konieczność wdrożenia lub rozszerzenia polityki zmierzającej do poprawy samopoczucia i dobrostanu pracowników. Kluczowe znaczenie dla przyspieszenia tego trendu miał wybuch pandemii COVID-19, która zrewolucjonizowała w wielu firmach relacje pracodawca – pracownik i zmieniła sposób świadczenia pracy.

Wśród koncepcji nastawionych na dobrostan pracowników obok work-life balance (twardy rozdział pracy i życia prywatnego) coraz większe znaczenie zyskuje work-life fit (elastyczne łączenie pracy i życia prywatnego).

– Po ogłoszeniu końca pandemii sposoby pracy i podejście do nich nie wróciły do  przedpandemicznego standardu. Firmy zauważyły, że zmiany wprowadzone doraźnie jako środek zaradczy mogą przynosić korzyści. Zmieniło się także podejście do pracy wśród pracowników. Zaczęli oni sobie w większym stopniu cenić jakość życia, nauczyli się stawiać granice, zredefiniowali swoje priorytety. Zobaczyli też, że niektóre sposoby zarządzania pracą i wymagania stawiane przez pracodawców, nie tylko nie są efektywne, ale też mogą nie mieć uzasadnienia. Ta zmiana mentalna nastąpiła w okresie kurczących się zasobów pracy i ograniczonego dostępu do pracowników. Z tego względu wzrosła też na rynku pracy pozycja pracowników, których wymagania i oczekiwania, nie mogą być przez drugą stronę ignorowane. W tej nowej rzeczywistości muszą odnaleźć się firmy i ich menedżerowie, których style zarządzania i wdrożone modele pracy wydają się już do tego świata pracy nie przystawać – mówi Grzegorz Baczewski, dyrektor generalny Konfederacji Lewiatan.

Obecnie jednym z najważniejszych wyzwań jest dbanie o zdrowie psychiczne pracowników, które uległo znacznemu pogorszeniu i wciąż podlega negatywnemu wpływowi takich czynników jak wojna w Ukrainie czy pogarszająca się sytuacja gospodarcza Polski.

Firmy stosują coraz szerszy katalog instrumentów w ramach polityki nastawionej na dobrostan pracowników. Część z nich ma charakter finansowy (np. dodatkowe świadczenia z funduszu socjalnego, zapewnienie wsparcia psychologa czy dofinansowanie wydatków związanych ze świadczeniem pracy zdalnie z domu pracownika). Inne można wdrożyć w praktyce bezkosztowo (np. poprawa atmosfery w pracy, regularny profesjonalny feedback czy transparentność procesu decyzyjnego).

Potencjalne koszty implementacji polityki nastawionej na dobrostan pracowników to dodatkowe wydatki finansowe (np. na fundusz socjalny), konieczność wprowadzenia zmian organizacyjnych czy ryzyko nadużyć nowych przywilejów przez pracowników.

Jednak patrząc na funkcjonowanie w długim okresie wybór pomiędzy dobrostanem a dyscypliną wydaje się jednoznaczny z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorstwa. Rozwiązania dyscyplinujące, które przynoszą korzyści w krótkim terminie mogę generować problemy, których firma doświadczy w średnim lub długim okresie. Przykładowo zwiększając dyscyplinę i wprowadzając nadzór aktywności, firma może uzyskać wyższą efektywność, ale ryzykuje odpływem wykwalifikowanych, cennych pracowników i pogorszeniem swojej opinii na rynku jako pracodawcy. Przez to zapewne będzie miała trudności z rekrutowaniem talentów.

Pobierz raport „Korzyści i koszty dla przedsiębiorstw nastawionych na dobrostan pracowników”

Projekt „Wpływ pandemii COVID-19 na kształtowanie się nowych modeli pracy” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Konfederacja Lewiatan

 

Pobierz raport
Bezrobocie nadal spada. Firmy nie zwalniają pracowników
26 czerwca 2023

Bezrobocie nadal spada. Firmy nie zwalniają pracowników

Stopa bezrobocia w maju 2023 r. wyniosła 5,1% wobec 5,2% miesiąc wcześniej - podał GUS.

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan

Stopa bezrobocia niezmiennie i powoli kroczy do przebicia rekordowego minimum. W maju bezrobocie zatrzymało się na poziomie 5,1% i było niższe o 0,1 pkt proc. niż w kwietniu oraz o 0,3 pkt proc. niż przed rokiem. To najniższy wynik w historii i powtórka z jesieni poprzedniego roku. Mimo wszystko nadal wydaje się, że początek jesieni powinien przynieść wzrost bezrobocia.

 

Ta sytuacja na rynku dowodzi, że przedsiębiorcy zarówno ci duzi, jak i mniejsi nadal radzą sobie bardzo dobrze w tak zmiennych warunkach gospodarowania i nie zmniejszają popytu na pracę mimo, że wyraźnie inne wskaźniki makroekonomiczne sugerują spowolnienie. Wskaźniki rynku pracy jako jedne z nielicznych korelują z nastrojami przedsiębiorców i obywateli.

W maju wzrosła liczba ofert pracy, po wyraźnym spadku w ubiegłym miesiącu. To wyniki zapewne sezonowości rynku pracy i zapotrzebowania na pracowników w gastronomii i zakwaterowaniu.

Konfederacja Lewiatan