Sankcje UE wobec Rosji – obawy europejskiego biznesu wobec nowego zakazu importu
11 września 2023

Sankcje UE wobec Rosji – obawy europejskiego biznesu wobec nowego zakazu importu

1 października wchodzi w życie zakaz przywozu do Unii, lub zakupu bezpośrednio lub pośrednio, niektórych wyrobów z żelaza i stali, jeżeli zostały one przetworzone w państwie trzecim i zawierają wyroby z żelaza i stali pochodzące z Rosji. Europejski biznes alarmuje o możliwym negatywnym wpływie wprowadzonego środka na łańcuchy dostaw.

1 października wchodzi w życie zakaz przywozu lub zakupu bezpośrednio lub pośrednio, wyrobów z żelaza i stali wymienionych w załączniku XVII zgodnie z art. 3g lit. d) Rozporządzenia (UE) nr 833/2014, jeżeli zostały one przetworzone w państwie trzecim i zawierają wyroby z żelaza i stali pochodzące z Rosji wymienione w załączniku XVII.

Europejskie organizacje pracodawców zwracają uwagę na to, że środek ten będzie miał negatywny wpływ na różne gałęzie przemysłu wykorzystujące wyroby ze stali i żelaza, zwłaszcza na przemysł motoryzacyjny, lotniczy, obronny i maszynowy. Aby zachować pełną zgodność z przepisami, wymagane będą świadectwa pochodzenia w formie certyfikatu testu młyna (Mill Test Certificate – MTC).

Problem z certyfikatami MTC

Jak wskazuje europejski biznes, w niektórych przypadkach takie certyfikaty nie są powszechne i wdrożenie tej praktyki może zająć firmom więcej czasu, zwłaszcza że zwykle dotyczy to tysięcy pozycji, w wielu przypadkach pochodzących od różnych dostawców. Ponadto, w przypadku stali używanej/recyklingowej (na przykład znajdującej się w starych częściach i komponentach) dostarczenie takich certyfikatów może nie być możliwe.

Co więcej, nie jest to wymóg objęty sankcjami wprowadzonymi przez USA oraz Wielką Brytanię, co stworzy problemy w łańcuchach dostaw, a także zakłóci równe warunki działania dla przedsiębiorstw europejskich.

BusinessEurope będzie prowadziło rozmowy z Komisją Europejską na temat potencjalnego wpływu wdrożenia środka i wprowadzenia instrumentów, które ograniczą negatywne konsekwencje zakazu.

Nowe wytyczne dla europejskich przedsiębiorstw

Komisja Europejska opublikowała również nowe wytyczne dla operatorów z UE dotyczące „Wdrażania zwiększonej należytej staranności w celu ochrony przed obchodzeniem sankcji przez Rosję. Celem wytycznych jest wsparcie podmiotów z UE w identyfikacji, ocenie i zrozumieniu możliwego ryzyka związanego z obchodzeniem sankcji oraz sposobów jego uniknięcia.

Wszystkie opublikowane dotychczas wytyczne dotyczące wdrażania i egzekwowania sankcji UE przyjętych w odpowiedzi na agresję Rosji na Ukrainę można znaleźć tutaj.

USA wprowadza kontrolę inwestycji wychodzących – jak wpłynie na unijne spółki?
11 sierpnia 2023

USA wprowadza kontrolę inwestycji wychodzących – jak wpłynie na unijne spółki?

Prezydent USA podpisał rozporządzenie wykonawcze, które ustanawia program kontroli inwestycji wychodzących. Ma on na celu ograniczenie amerykańskich inwestycji w Chinach (w tym w Hongkongu i Makau) w wybranych sektorach – m.in. półprzewodników i mikroelektroniki, kwantowych technologii informacyjnych i niektórych systemów sztucznej inteligencji.

9 sierpnia 2023 r. Prezydent Biden podpisał rozporządzenie wykonawcze, którego celem ma być zapewnienie bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych w związku z istniejącymi obawami, co do niepokojących działań wybranych krajów, które dążą do opracowania i wykorzystania wrażliwych lub zaawansowanych technologii i produktów o krytycznym znaczeniu dla wojska, wywiadu, inwigilacji, lub możliwości cybernetycznych.

Jak wskazał Departament Skarbu w swoim oświadczeniu, administracja USA dąży do zapewnienia bezpieczeństwa narodowego Ameryki poprzez zwiększenie ochrony technologii, które mają kluczowe znaczenie dla następnej generacji innowacji wojskowych. W oświadczeniu wskazano, że rozporządzenie stanowi wyłącznie „wąsko ukierunkowane działanie mające na celu ochronę bezpieczeństwa narodowego jednocześnie utrzymując stałe zaangażowanie USA na rzecz zapewnienia otwartości inwestycyjnej”.

Zaprezentowany program kontroli inwestycji ma na celu ograniczenie amerykańskich inwestycji w wybranych sektorach w Chinach – półprzewodników i mikroelektroniki, kwantowych technologii informacyjnych i niektórych systemów sztucznej inteligencji. W rozporządzeniu wskazano, że Chiny (wraz Hongkongiem i Makau) są “krajem budzącym obawy” – Stany Zjednoczone uważają, że chińskie firmy mogłyby skorzystać z niematerialnych korzyści oferowanych przez amerykańskie inwestycje – „takich jak lepsza pozycja i znaczenie, pomoc w zarządzaniu, sieć inwestycji i talentów czy  dostęp do rynku i dodatkowego finansowania”.

Zgodnie z rozporządzeniem, niektóre transakcje będą wymagały wcześniejszego zgłoszenia (inne są wprost zabronione), jeśli są zawierane między osobami/podmiotami z USA a podmiotami w jakikolwiek sposób powiązanymi z Chinami lub Komunistyczną Partią Chin i dotyczą wspomnianych technologii, które mogłyby „znacząco przyspieszyć rozwój wojska, wywiadu, inwigilacji lub możliwości cybernetycznych (Chin)”. Departament Skarbu USA, którego zadaniem jest dalsze zdefiniowanie tych podmiotów, transakcji i technologii, opublikował wstępne propozycje, do których można zgłaszać uwagi do 28 września.

Wpływ na spółki europejskie

Rozporządzenie wykonawcze nie jest ukierunkowany na spółki europejskie jako takie, ale Departament Skarbu rozważa włączenie „inwestycji pośrednich” w zakres programu kontroli inwestycji wychodzących. Oznacza to, że europejskie spółki zależne spółek amerykańskich lub inne spółki europejskie z amerykańskimi akcjonariuszami posiadającymi 50% lub więcej udziałów własnościowych, mogłyby zostać objęte programem. Departament Skarbu wciąż zastanawia się, jakie działania należy podjąć, aby zamknąć dostrzegane luki. Prawdopodobnie nie obejmą one świadczeń usług dodatkowych, takich jak usługi rozliczeniowe, płatnicze czy ubezpieczeniowe.

Na poziomie makro program może mieć hamujący wpływ na amerykańskie inwestycje lub finansowanie europejskich firm lub instytutów badawczych, które opracowują takie technologie i (rozważają) współpracę z Chinami. Jednak, jak wspomniano, zakres inwestycji pośrednich będzie wymagał dalszego zdefiniowania i może wykluczać inwestycje portfelowe itp.

Czy UE pójdzie w ślady USA?

Komisja Europejska zapowiedziała w zaprezentowanej propozycji strategii bezpieczeństwa gospodarczego, że do końca roku wystąpi z nową inicjatywą opartą na ocenie ryzyka dla bezpieczeństwa inwestycji wychodzących. W ramach tego procesu Komisja Europejska opracowuje obecnie w porozumieniu z państwami członkowskimi listę technologii wrażliwych.

Źródło: BusinessEurope
Cyfrowy Paszport Produktu – elektroniczny dokument pokazujący całą drogę produktu
06 lipca 2023

Cyfrowy Paszport Produktu – elektroniczny dokument pokazujący całą drogę produktu

Unia Europejska na początku 2022 roku w ramach Zielonego Ładu, przyjęła projekt regulacji “Zrównoważony Produkt”. Obecnie trwają prace nad wnioskiem Komisji Europejskiej ws. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające ramy ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla zrównoważonych produktów i uchylające dyrektywę 2009/125/WE  (Ecodesign for Sustainable Products Regulation - ESPR), który wprowadza ideę Cyfrowego Paszportu Produktu (Digital Product Passport – DPP).

Będzie to cyfrowy dokument, dzięki któremu każdy konsument będzie mógł sprawdzić „jaką drogę przebył dany produkt” w całym cyklu swojego życia. Pomoże to przede wszystkim w dokonywaniu świadomych wyborów przy zakupie produktów, ułatwi naprawę i recykling oraz zwiększy przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a co za tym idzie pozwoli zmniejszyć ilość powstających odpadów. Ponadto, będzie on również pomocny organom publicznym w bardziej efektywnym przeprowadzaniu kontroli, aby wykryć produkty fałszywe, a także wprowadzające w błąd konsumenta deklaracje dotyczące zgodności produktu z normami ochrony środowiska – tzw. greenwashing.

Najważniejsze cele wprowadzenia paszportu produktu to:

 • gromadzenie danych o produkcie i jego łańcuchu dostaw oraz udostępnianie tych informacji tak, aby wszystkie zainteresowane strony, w tym konsumenci, mogły lepiej poznać produkty, z których korzystają,
 • umożliwienie poprawy identyfikowalności produktów na kolejnych ogniwach łańcucha wartości,
 • ułatwienie przeprowadzania kontroli zgodności produktu przez właściwe organy.

Czym zatem będzie Cyfrowy Paszport Produktu?

Według propozycji zawartych w obecnie procedowanym rozporządzeniu dotyczącym ekoprojektu dla zrównoważonych produktów, Cyfrowy Paszport Produktu (DPP) to zestaw danych umożliwiających identyfikację produktu za pomocą unikalnego identyfikatora, który będzie dostępny drogą elektroniczną za pośrednictwem nośnika danych (np. kodu QR, kodu kreskowego czy też tagowania NFC). Co ważne, podstawowe dane o produkcie będą dostępne offline, czyli bez konieczności połączenia z Internetem. Dzięki tym danym będzie można poznać skład oraz pochodzenie poszczególnych elementów w całym cyklu życia tego produktu. Informacje zawarte w ramach paszportu obejmą nie tylko dane o produktach końcowych, ale także o komponentach i półproduktach. Dotyczy to nie tylko towarów wyprodukowanych w UE, ale także importowanych. DPP obejmuje informacje związane ze zrównoważonym rozwojem, obiegiem zamkniętym, zachowaniem wartości w celu ponownego użycia, regeneracji i recyklingu.

Można zatem powiedzieć, że paszport tworzy tzw. „cyfrowego bliźniaka” produktu fizycznego który będzie bezpośrednio identyfikowany z fizycznym produktem za pomocą nośnika danych. Odczyt będzie możliwy poprzez aplikację na urządzenie mobilne typu smartfon czy tablet.

Konsument po zeskanowaniu kodu umieszczonego na produkcie zostanie natychmiast przekierowany do powiązanego cyfrowego odpowiednika produktu, aby sprawdzić wszystkie jego dane. Nowy sposób udostępniania informacji nie zastąpi obecnie używanych form (np. instrukcje obsługi, etykiety), lecz będzie ich cyfrowym uzupełnieniem.

Jakie branże będą objęte paszportem?

Zgodnie z wytycznymi nowego planu działania UE dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym  (Circular economy action plan – CEAP), baterie, tekstylia, budownictwo i elektronika zostaną jako pierwsze objęte paszportowaniem. Wynika to z ich znaczącego wpływu na środowisko, a w konsekwencji wysokiego potencjału związanego z obiegiem surowców i współczynnika recyklingu. Ponadto, z procedowanego obecnie rozporządzenia dotyczącego opakowań i odpadów opakowaniowych (Packaging and Packaging Waste Regulation – PPWR) wynika, że opakowania również mogą być objęte tymi przepisami. Te sektory to jednak dopiero początek – jeżeli pomysł takiego znakowania produktów sprawdzi się dla powyższych branż, zostanie on z pewnością rozszerzony o kolejne.

Dodatkowo, pomimo iż rozporządzenie ws. ekoprojektowania zrównoważonych produktów wprost wyłącza z paszportowania m. in. żywność, pasze oraz produkty lecznicze, istnieje duża szansa, że niektóre kraje wprowadzą taki obowiązek właśnie dla żywności. W Polsce już w 2021 r. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa rozpoczął prace nad projektem o nazwie Paszportyzacja Polskiej Żywności, który będzie polegał właśnie na zbudowaniu systemu identyfikowania żywności
w kluczowych ogniwach łańcucha dostaw. Według Państwowego Instytutu Badawczego NASK, który również jest zaangażowany w te działania, celem tego projektu jest stworzenie ogólnopolskiego systemu gromadzącego informacje o polskiej żywności. Dzięki docelowemu systemowi IT każdy użytkownik (producent, dystrybutor, sprzedawca i konsument) będzie mógł w szybki i prosty sposób sprawdzić i potwierdzić autentyczność, jakość i bezpieczeństwo danej partii żywności. Do tego celu będzie wykorzystany, analogicznie jak jest to opisane w przypadku DPP, czytnik kodu poprzez aplikacje na smartfonach.

Infrastruktura – system IT

Cyfrowy paszport to nie tylko dane, ale przede wszystkim cała infrastruktura IT. Wytyczne do niej zostały opisane w rozdziale III wspomnianego wcześniej rozporządzenia ESPR. System powinien być ogólnodostępny, niezawodny i wygodny dla użytkownika. Ponadto, informacje w nim zawarte powinny opierać się na otwartych normach, być opracowane w formacie interoperacyjnym, nadawać się do odczytu maszynowego, być ustrukturyzowane oraz powinna istnieć możliwość ich przeszukiwania.

Eksperci są zgodni, że cały system przechowywania danych powinien być zdecentralizowany, a co za tym idzie tworzony i prowadzony przez podmioty gospodarcze. Decentralizacja oznacza, że właściciel produktu jest również właścicielem zapisu cyfrowego, a nie znajduje się pod kontrolą systemu centralnego. Uzupełnia to również unijną strategię w zakresie danych, która zachęca do korzystania z publicznych źródeł danych o wysokiej wartości.

Korzyści płynące z wprowadzenia cyfrowego paszportu

Pewne jest, że wdrożenie całego systemu paszportowania na początku będzie wymagało poważnych inwestycji, ale jeśli zostanie odpowiednio przygotowane, to systemy te będą mogły działać przy niewielkiej interwencji człowieka i będzie możliwa ich niskokosztowa implementacja do kolejnych branż. Podsumowując, Cyfrowy Paszport Produktu niesie za sobą wiele korzyści – z jednej strony zapewni wygodę konsumentom poprzez łatwość dotarcia do najważniejszych informacji i możliwość sprawdzenia autentyczności danych produktów. Z drugiej strony, dla przedsiębiorców dbających o zrównoważony rozwój w całym cyklu życia swoich produktów, będzie to możliwość wiarygodnego przekazywania informacji na temat najlepszych cech tych produktów, co zapewni im korzystną pozycję na rynku.


Piotr Mazurek, ekspert Lewiatana

Artykuł dla lipcowego wydania Brussels Headlines

O roli aptek w europejskich systemach zdrowia – konferencja w Parlamencie Europejskim
05 lipca 2023

O roli aptek w europejskich systemach zdrowia – konferencja w Parlamencie Europejskim

Przedstawicielstwo Konfederacji Lewiatan w Brukseli oraz Europejska Federacja Sieci Aptecznych (EFPC) wraz z europosłami Elżbietą Łukacijewską i Adamem Jarubasem zorganizowało w Parlamencie Europejskim konferencję dotyczącą roli branży aptecznej w unijnych systemach opieki zdrowotnej.

Uczestnicy spotkania podkreślili ogromny potencjał w rozwoju usług aptecznych, a także wskazali na problemy związane z dostępem do leków w UE.

Europejskie apteki są nieodzowną częścią podstawowej opieki zdrowotnej dla pacjentów. Pandemia COVID-19 przyczyniła się do bezprecedensowego rozwoju nowych usług aptecznych w UE – udział aptek w programie szczepień w Polsce pokazał, że farmaceuci mogą szybko dostosować się do nowych potrzeb pacjentów i skutecznie wesprzeć system opieki zdrowotnej. Apteki jako placówki łatwo dostępne dla pacjentów, mogą stać się narzędziem wspierającym służbę zdrowia – chociażby pomagając zwiększyć zasięg szczepień czy udzielając konsultacji ws. leków. Co więcej, apteki mogą również pełnić istotną rolę w zakresie prewencji, która stanowi niezwykle istotny element ochrony zdrowia.

Rola aptek zmieniła się także w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie w okresie przed COVID-19 rozwój nowych usług aptecznych był powolny. Uczestnicy spotkania podkreślili, że doświadczenie pandemii stworzyło szansę na dalszy rozwój usług aptecznych, którą należy wykorzystać, również na szczeblu UE, poprzez wzmocnienie woli politycznej w zakresie zwiększenia roli aptek w systemach zdrowia, a także wymianę informacji i dobrych praktyk między państwami członkowskimi.

W ramach konferencji odbyła się również dyskusja na temat wyzwań związanych z niedoborami leków  w Europie. Uczestnicy wydarzenia wskazali na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa dostaw leków i uniezależnienia się UE od substancji czynnych produkowanych w Azji. Obecnie ich produkcja w 80 proc. została przeniesiona poza Europę, głównie do Chin i Indii, co stwarza poważne zagrożenie związane z dostępem do leków, także tych ratujących życie.

Podczas konferencji omówiono również główne wyzwania dla branży aptecznej, takie jak obecny mechanizm ustalania cen i niedobór wykwalifikowanych farmaceutów. Jak podkreślili przedstawiciele sektora aptecznego, obecnie farmaceutów jest za mało. Braki kadrowe dotyczą przede wszystkim społeczności wiejskich i małych miast. W perspektywie krótkoterminowej rozwiązaniem może być rozwój i wdrożenie cyfryzacji, która wesprze świadczenie usług prozdrowotnych. W perspektywie średnio- i długoterminowej istnieje potrzeba zachęcania młodych ludzi do kontynuowania kariery w farmacji. Istotne dla osiągnięcia tego celu byłoby rozszerzenie roli farmaceuty poprzez wprowadzenie nowych usług farmaceutycznych.

Dzięki udziałowi przedstawicieli sektora aptecznego z krajów Europy Środkowo-Wschodniej (m.in. z Polski, Czech, Rumunii oraz Chorwacji), wydarzenie było niepowtarzalną okazją do zaprezentowania perspektywy całego regionu na przyszłą rolę sieci aptecznych w europejskich systemach ochrony zdrowia.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele Komisji Europejskiej. Karolina Herbout-Borczak, członkini gabinetu Komisarz UE ds. zdrowia, zaprezentowała działania UE w zakresie polityki zdrowotnej w kontekście pandemii i ostatnio przyjętej reformy farmaceutycznej, uwzględniając problematykę dostępu do leków w Unii Europejskiej. Z kolei Bartłomiej Kurcz z Urzędu ds. Gotowości i Reagowania na Stany Zagrożenia Zdrowia (HERA) opowiadał o działaniach instytucji powołanej w odpowiedzi na pandemię COVID-19.

W spotkaniu wzięli również udział europosłowie Kateřina Konečná, Marian-Jean Marinescu, Tomislav Sokol, Cristian Silviu Bușoi, a także członek gabinetu politycznego Przewodniczącej Parlamentu Europejskiego, Kamil Maj.

Wydarzenie poprowadził Marcin Tomasik (TJSP), natomiast o potencjale i wyzwaniach sektora aptecznego w UE mówili Emilia Szyszkowska (Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET), Cătălina Pîntea (Association of Pharmaceutical Distributors, Retailers in Romania) oraz Zdeněk Blahuta (European Federation of Pharmacy Chains). Z ramienia Konfederacji Lewiatan w wydarzeniu wzięły udział Kinga Grafa i Luana Żak.

Europejska strategia bezpieczeństwa gospodarczego – co przyniesie propozycja KE?
01 lipca 2023

Europejska strategia bezpieczeństwa gospodarczego – co przyniesie propozycja KE?

Komisja Europejska zaprezentowała propozycję strategii bezpieczeństwa gospodarczego, która zakłada wprowadzenie surowszych przepisów dotyczących eksportu i transferu technologii. Jej celem ma być opracowanie przez UE ram bezpieczeństwa gospodarczego, które zapewnią maksymalizację korzyści płynących z unijnej otwartości gospodarczej przy jednoczesnej minimalizacji ryzyka wynikającego z nadmiernych zależności ekonomicznych.

Czy uda się znaleźć równowagę między ochroną interesów w zakresie bezpieczeństwa a utrzymaniem środowiska sprzyjającego handlowi i inwestycjom na jednolitym rynku?

Komisja Europejska wraz z Wysokim Przedstawicielem Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa opublikowała komunikat prezentujący strategię, która ma określić wspólne ramy dla osiągnięcia bezpieczeństwa gospodarczego w UE. Zaprezentowany komunikat otwiera dyskusję w ramach UE dotyczącą konieczności zidentyfikowania potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa ekonomicznego, które mogą doprowadzić do destabilizacji prawidłowego funkcjonowania gospodarki wspólnoty oraz osłabienia jej konkurencyjności.

W komunikacie KE wskazała, że celem jest zminimalizowanie ryzyka wynikającego z niektórych przepływów gospodarczych w kontekście zwiększonych napięć geopolitycznych i przyspieszonych zmian technologicznych, przy jednoczesnym zachowaniu maksymalnego poziomu otwartości gospodarczej. Strategia ta odnosi się do kwestii bezpieczeństwa, które są kompetencjami krajowymi, dlatego też na początek KE proponuje rozpocząć od sprecyzowania wspólnego rozumienia zagrożeń geopolitycznych i gospodarczych oraz sposobów radzenia sobie z nimi.

Strategia zakłada opracowanie kompleksowego podejścia do wspólnego identyfikowania, oceny i zarządzania ryzykiem dla bezpieczeństwa gospodarczego UE. Proponuje się przeprowadzenie gruntownej oceny zagrożeń w czterech obszarach: dla odporności łańcuchów dostaw (również w zakresie bezpieczeństwa energetycznego), dla infrastruktury krytycznej (w tym w zakresie cyberbezpieczeństwa), związanych z wyciekiem technologii oraz z wykorzystywaniem uzależnienia gospodarczego jako broni lub stosowania przymusu ekonomicznego.

Zidentyfikowane ryzyka miałyby być minimalizowane poprzez realizację działań w ramach 3 filarów (protect, promote, partnerships):

 • Protect – w ramach tego filaru celem będzie ochrona rynku UE poprzez wykorzystywanie instrumentów, które zostały już przyjęte (np. planowana rewizja ram monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych), a także wypracowanie lepszej koordynacji w ramach kontroli wywozu produktów podwójnego zastosowania oraz zaproponowanie nowych inicjatyw, tj. kontrola inwestycji wychodzących z UE oraz opracowanie listy technologii krytycznych.
 • Promote – celem będzie rozwijanie konkurencyjności UE poprzez wzmacnianie jednolitego rynku, wspieranie silnej i odpornej gospodarki, inwestowanie w umiejętności oraz rozbudowę unijnej bazy badawczej, technologicznej i przemysłowej; kluczowa w tym kontekście będzie realizacja planu przemysłowego Zielonego Ładu, tj. Akt w sprawie przemysłu neutralnego emisyjnie, Akt w sprawie surowców krytycznych, Instrument nadzwyczajny jednolitego rynku (SMEI) oraz Chips Act.
 • Partnerships – w ramach tego filaru KE proponuje tworzenie szeroko rozumianych partnerstw, które wesprą realizację bezpieczeństwa ekonomicznego. Nie ograniczałoby się to tylko do umów o wolnym handlu, ale obejmowałoby również inne narzędzia, takie jak umowy o partnerstwie gospodarczym, umowy o partnerstwie w zakresie surowców krytycznych, umowy cyfrowe. Kluczowe też będzie wzmacnianie międzynarodowego porządku gospodarczego opartego na zasadach i instytucjach wielostronnych.

Chociaż w komunikacie zostało podkreślone znaczenie jednolitego rynku UE i wspólnej polityki handlowej, na obecnym etapie nie jest całkowicie jasne, w jaki sposób zostanie utrzymana równowaga między ochroną interesów w zakresie bezpieczeństwa a utrzymaniem środowiska sprzyjającego handlowi i inwestycjom.

Europejski biznes od dłuższego czasu mówił o konieczności rozpoczęcia debaty na temat bezpieczeństwa ekonomicznego. Tym samym komunikat KE został przyjęty z zadowoleniem, jednak konieczne jest znalezienie właściwej równowagi między ochroną interesów w zakresie bezpieczeństwa a utrzymaniem swobody jednolitego rynku i otwartości gospodarczej. W tym kontekście istotne będzie dokładne zidentyfikowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa i staranna analiza narzędzi, których potrzebujemy, aby im zaradzić.

Biznes musi być ściśle zaangażowany w tę dyskusję, aby zapewnić skuteczność wprowadzanych środków, zminimalizować negatywny wpływ na konkurencyjność Europy i ułatwić przestrzeganie przepisów.


Luana Żak, ekspertka ds. UE, Przedstawicielstwo Lewiatana w Brukseli

Artykuł dla wydania Brussels Headlines z lipca 2023

Czerwcowe posiedzenie plenarne EKES o nowych wyzwaniach
01 lipca 2023

Czerwcowe posiedzenie plenarne EKES o nowych wyzwaniach

fot. EKES

Odbyły się dwie debaty: pierwsza o reformie rynku energii elektrycznej, związana z dwiema opiniami: TEN/808 „Hurtowy rynek energii w UE” i TEN/793 „Reforma rynku energii elektrycznej” z udziałem przedstawicieli belgijskiego ministerstwa energii i gości z Wyższej Szkoły Technicznej Inżynierii z Madrytu.

Druga była związana z opiniami: SOC/759 „Współpraca na rzecz młodzieży” oraz SOC/721 „Równe traktowanie młodzieży na rynku pracy” z udziałem Marii Rodriguez – przewodniczącej Europejskiego Forum Młodzieży, Agaty Maeysner (Generation Climate Europe i Mirei Nadal Chivy z ReDI School of Digital Integration Friends of Europe.

Obydwie były interesujące, ale ich konkluzje smutne: problemy energetyczne narastają, ciągle nie mamy wspólnego, zrównoważonego i zielonego rynku, a młodzież ciągle w kontaktach z politykami nie czuje podmiotowości: pogadają i dalej robią swoje, bez liczenia się z jej zdaniem. Nie chcą dłużej być tylko dekoracją.

Co najmniej kilka opinii powinno zwracać uwagę:

– INT/1036 Wspieranie produkcji amunicji

– TEN/807 Prawa jazdy i zakaz prowadzenia samochodów

– SOC/747 Zielone rokowania zbiorowe

– SOC/758 Środki zwalczające stygmatyzację związaną z HIV

– INT/969 Twierdzenia dotyczące ekologiczności

– INT/1029 Wykorzystanie narzędzi i procesów cyfrowych w ramach spółek

– ECO/609 Wdrażanie strategii makroregionalnych UE

– TEN/805 Europejski Bank Wodoru

– ECO/610 Wykorzystanie potencjału talentów w regionach UE

– ECO/617 Drugi koszyk nowych zasobów własnych

– NAT/892 Rada ds. Polityki Żywnościowej jako nowy model zarządzania w przyszłych unijnych ramach dotyczących zrównoważonych systemów żywnościowych

– CCMI/202 Wniosek dotyczący  polityki UE w zakresie cyberobrony

– NAT/900 Etykietowanie cyfrowe produktów nawozowych

– NAT/881 Ocena ex post Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności (w tym RescEU)

Opinia „SOC/756 Protokół w sprawie postępu społecznego” spotkała się z kontr opinią grupy pracodawców, gdyż mimo licznych prób osiągnięcia porozumienia z grupą pracowników i grupą III (innego interesu: wolne zawody, organizacje społeczne, gospodarka społeczna), nie udało się zrównoważyć projektu opinii, a jej konkluzja sprowadza się do pierwszeństwa praw społecznych w oderwaniu od realiów gospodarczych. Byłem członkiem grupy studyjnej, naszym ekspertem po stronie pracodawców był przedstawiciel BusinessEurope, ale mimo zjednoczonych sił, żadne argumenty nie trafiły do sprawozdawców opinii.

Ważną opinią jest opinia „INT/1015 Prawo do naprawy”, w odpowiedzi na wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad promujących naprawę towarów, zmieniający rozporządzenie (UE) 2017/2394 i dyrektywy (UE) 2019/771 i (UE) 2020/1828, COM(2023) 155 final – 2023/0083 COD. Konkluzje opinii EKES są następujące:

 • EKES z zadowoleniem przyjmuje pakiet propozycji Komisji mających na celu ułatwienie naprawy produktów oraz sprawienie, by z tej możliwości można było skutecznie i odpowiednio korzystać, dzięki działaniom podejmowanym od etapu projektowania do końca cyklu życia produktu;
 • stwierdza, że prawo do naprawy można wzmocnić lepiej informując konsumentów – utworzenie krajowej platformy gromadzącej wszystkie informacje jest  pozytywnym pomysłem lecz konieczne jest doprecyzowanie warunków jej utworzenia i aktualizowania;
 • uważa, że wzmocnienie obowiązku naprawy przez dystrybutora powinno iść w parze z rzeczywistym wdrażaniem prawa dystrybutora do skutecznego środka ochrony prawnej przeciwko producentowi (zwłaszcza w odniesieniu do części zamiennych i kosztów);
 • wzywa Komisję do oceny stosowności wsparcia wymiany danych dotyczących części zamiennych i możliwości naprawy, z myślą o bieżącej modernizacji ram prawnych dotyczących własności intelektualnej;
 • jest zdania, że prawo do naprawy musi opierać się również na zakazie celowych praktyk, zwłaszcza serializacji, które stanowią przeszkodę dla możliwości naprawy;
 • uważa, że koszty są jedną z głównych przeszkód w naprawie, w związku z czym zachęca do podejmowania środków mających na celu zwiększenie konkurencyjności rynku używanych materiałów oraz bezpiecznych i poddanych recyklingowi części zamiennych poprzez wzmocnienie infrastruktury i przyjęcie odpowiednich przepisów.

Lech Pilawski, doradca Zarządu Konfederacji Lewiatan, członek EKES

Artykuł dla wydania Brussels Headlines z lipca 2023

Konkurencyjność wzmocni UE – priorytety BusinessEurope dla prezydencji hiszpańskiej
01 lipca 2023

Konkurencyjność wzmocni UE – priorytety BusinessEurope dla prezydencji hiszpańskiej

1 lipca Hiszpania objęła przewodnictwo w Radzie UE i zaprezentowała swoje priorytety na najbliższe sześć miesięcy. Znalazły się wśród nich cztery kluczowe obszary: reindustrializacja i wzmacnianie strategicznej autonomii UE, zielona transformacja, promocja większej sprawiedliwości społecznej i gospodarczej oraz działania na rzecz europejskiej jedności.

Podczas CoPres w Madrycie, na ręce wicepremierki Nadii Calviňo, BusinessEurope (BE) przekazało deklarację, podsumowującą priorytety biznesu dla UE.

W ramach deklaracji madryckiej, dzięki działaniom Lewiatana, 40 federacji członkowskich BE potwierdziło swoje wsparcie dla Ukrainy, jej mieszkańców i europejskich aspiracji. Teraz nadszedł czas, aby przekuć te ambicje w czyny i pomóc Ukrainie wypełnić najważniejsze kryteria członkostwa w UE.

Drugim kluczowym przesłaniem jest wezwanie do działań na rzecz wzmacniania konkurencyjności unijnej gospodarki. Koniecznym krokiem będzie przyjęcie europejskiej strategii konkurencyjności. Jej centralnym elementem musi być jednolity rynek europejski i jego dalsza integracja. Innym ważnym celem powinna być ambitna polityka przemysłowa UE. Tylko tworząc przyjazne warunki do inwestowania w Europie, będziemy zdolni do przeprowadzenia zielonej i cyfrowej transformacji oraz utrzymania wysokiego standardu życia Europejczyków.

Działania prezydencji hiszpańskiej powinny się skupiać na pięciu obszarach:

 • Zapewnienie „regulacyjnego oddechu” europejskim firmom, czyli regulować mniej a lepiej

Nadmierne obciążenia regulacyjne osłabiają konkurencyjność europejskich firm. W ciągu ostatnich pięciu lat przyjęto ponad 5 000 stron aktów prawnych. To pociąga za sobą znaczne koszty, dotkliwe zwłaszcza dla sektora MŚP. Kontrole konkurencyjności muszą być przeprowadzane w odniesieniu do wszystkich unijnych inicjatyw regulacyjnych.

 • Pogłębienie jednolitego rynku UE

Podstawą dobrobytu Europy jest dobrze funkcjonujący jednolity rynek. 30. rocznica jego powstania powinna prowadzić do konkretnych działań w celu zapewnienia równych warunków działania. Niewystarczająca integracja rynku usług utrudnia bliźniaczą transformację ekologiczną i cyfrową. Dlatego konieczne jest, m. in., pilne usunięcie barier regulacyjnych w transgranicznej działalności gospodarczej oraz zapewnienie szybkiego przyjęcia proponowanej e-deklaracji. Konieczna jest także intensyfikacja działań w zakresie tworzenia jednolitego rynku cyfrowego.

 • Zabezpieczenie dostaw energii po konkurencyjnych cenach

UE musi mieć zrównoważony dostęp do energii po konkurencyjnych cenach i wspierać rozwój energetyki odnawialnej oraz niskoemisyjnej.

 • UE potrzebuje kompetencji i umiejętności, jak również innowacji

Coraz więcej firm boryka się z niedoborami umiejętności i problemami z rekrutacją. Europejski Rok Umiejętności musi zatem przynieść konkretne rezultaty. Z zadowoleniem odnotowaliśmy, że jednym z priorytetów prezydencji jest poprawa perspektywy dla młodych ludzi, poprzez wzmacnianie inkluzywności w edukacji i cyfryzację sektora edukacji. Jednak potrzebujemy kompleksowej strategii na rzecz kompetencji i umiejętności oraz przyciągania talentów z państw trzecich.

 • Unijna polityka handlowa kluczowa dla atrakcyjności Europy, jako miejsca do inwestowania

Zawieranie, ratyfikowanie i pełne wdrażanie obopólnie korzystnych umów handlowych i surowcowych partnerstw są ważniejsze niż kiedykolwiek przedtem dla dywersyfikacji rynków eksportowych i importowych. Dlatego liczymy na to, że prezydencja hiszpańska podejmie konieczne działania dla zapewnienia przyjaznego otoczenia regulacyjnego, poprzez m. in.  uproszczenie procedur udzielania zezwoleń, zachowanie wymogów informacyjnych w ramach niezbędnego minimum, chroniąc tajemnice handlowe. Liczymy także na postęp w zakresie negocjowania umów o wolnym handlu. Mamy nadzieję, że uda się doprowadzić do zacieśnienia relacji gospodarczych ze Stanami Zjednoczonymi i obniżenia kosztów prowadzenia biznesu, poprzez wyeliminowanie barier pozataryfowych oraz rozwiązania długotrwałych konfliktów handlowych.


Kinga Grafa, dyrektorka Przedstawicielstwa Lewiatana w Brukseli

Artykuł dla wydania Brussels Headlines z lipca 2023

Nowa unijna strategia ochrony zdrowia psychicznego
01 lipca 2023

Nowa unijna strategia ochrony zdrowia psychicznego

7 czerwca 2023 r. Komisja Europejska opublikowała dokument dotyczący kompleksowego podejścia do zdrowia psychicznego. Jego celem jest wskazanie nowego podejścia strategicznego, które będzie stawiało na równi zdrowie psychiczne i zdrowie fizyczne obywateli Unii Europejskiej.

Celem Komisji Europejskiej jest zbudowanie kompleksowego, zorientowanego na profilaktykę i wielostronnego podejścia do zdrowia psychicznego zarówno na szczeblu unijnym, jak i państw członkowskich.

Co planuje Komisja?

W komunikacie Komisji Europejskiej wyszczególniono szereg przedsięwzięć. Z jednej strony Komisja planuje między innymi przeznaczyć środki na bezpośrednie działania, np. 11 mln EUR w ramach programu EU4Health na wsparcie państw członkowskich w budowaniu zdolności w zakresie podejścia promującego zdrowie psychiczne we wszystkich obszarach polityki, a dodatkowo przeznaczone zostaną środki na promocję zdrowia psychicznego w grupach szczególnie wrażliwych, w tym dzieci i młodzież.

Z drugiej strony Komisja będzie wspierać badania naukowe dot. zdrowia mózgu i zdrowia psychicznego w celu stworzenia ekosystemu, który ułatwi wymianę informacji między naukowcami i innymi interesariuszami, w tym inwestorami. Komisja będzie także wspierać działania państw członkowskich dotyczące zwalczania depresji i zapobiegania samobójstwom.

Komisja Europejska ustaliła, że na działania dot. zdrowia psychicznego przeznaczony zostanie budżet w wysokości 1,23 miliarda EUR.

Co z tego wynika?

Nowe podejście Komisji Europejskiej dodaje kolejny filar do struktury Europejskiej Unii Zdrowotnej. Otwierają się nowe możliwości poprawiania zdrowia Europejczyków, którzy w ostatnich latach doświadczyli wielu stresujących momentów, począwszy od pandemii aż po trwającą wojnę na Ukrainie. Widać także, że tematyka ochrony zdrowia stale zyskuje na znaczeniu wśród decydentów unijnych.


Kacper Olejniczak, ekspert Lewiatana

Artykuł dla wydania Brussels Headlines z lipca 2023

Wizyta studyjna sektora cyfrowego w Brukseli – relacja
01 lipca 2023

Wizyta studyjna sektora cyfrowego w Brukseli – relacja

5-7 czerwca odbyła się wizyta studyjna 20 firm zrzeszonych w Konfederacji Lewiatan, która została zorganizowana dzięki uprzejmości Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce oraz Konfederacji Lewiatan.

Tematami przewodnimi spotkań były m.in. transformacja cyfrowa przedsiębiorstw w Polsce i Unii Europejskiej, cyfrowa przyszłość Europy oraz kluczowe bieżące regulacje unijne.

Pierwsza część wizyty obejmowała szereg licznych spotkań z przedstawicielami i przedstawicielkami Komisji Europejskiej. Wtorek rozpoczął się dyskusją oraz przedstawieniem założeń przez Panią Aleksandrę Częścik (Policy Officer, DG Communications Networks, Content and Technology, CNECT.E2 – Cloud & Software) na temat European Alliance for Industrial Data, Edge and Cloud, który zrzesza przedsiębiorstwa, przedstawicieli państw członkowskich oraz odpowiednich ekspertów w celu wzmocnienia pozycji UE w m.in. w zakresie technologii chmury obliczeniowej.

Wyjazd studyjny był niezwykłą okazją do spotkania z unijnym Komisarzem do spraw sprawiedliwości – Didierem Reyndersem, które stanowiło możliwość podjęcia dyskusji na temat nierozerwalnej więzi pomiędzy stanowieniem prawa i jego wpływie na środowisko prowadzenia biznesu. O szczegółach oraz wnioskach ze spotkania można przeczytać w podsumowaniu.

Kolejną możliwością do debaty o rynku cyfrowym było spotkanie z Panem Roberto Viola (Director General of Communications Networks, Content and Technology), gdzie żywą dyskusję wywołały kwestie programu cyfrowej dekady, czy potrzeby sektora cyfrowego.

Nie zabrakło również tematów związanych z rynkiem telekomunikacyjnym, który ostatnimi miesiącami obfituje w regulacje. Na spotkaniu z Panią Kamilą Kloc (Head of Unit B3 Markets in Directorate B Connectivity, DG CONNECT) omówione zostały najnowsze propozycje Komisji Europejskiej takie jak m.in. The Gigabit Infrastructure Act, czy szeroko komentowana inicjatywa związana z przyszłością rynku telekomunikacyjnego w Unii Europejskiej.

Dzień komisyjny zamknęło spotkanie z Panem Killianem Grossem (Head of Unit A2 – AI Policy Development and Coordination), podczas którego zostały nam przedstawione szczegóły dalszych prac nad rewolucyjnym Aktem w sprawie sztucznej inteligencji.

Druga część wizyty miała miejsce w Parlamencie Europejskim, gdzie przedstawiciele Konfederacji Lewiatan mieli możliwość uczestnictwa w dwóch spotkaniach, których gospodarzami byli europosłowie Kosma Złotowski oraz Adam Jarubas. Podczas spotkań omówiona została problematyka kluczowych bieżących regulacji unijnych dotyczących rynku cyfrowego.

Podsumowując, wyjazd studyjny był unikalną okazją do poznania od kuchni stanu prac nad najważniejszymi aktami prawnymi, pogłębieniem relacji pomiędzy organami unijnymi a przedstawicielami biznesu i możliwością do przedstawienia stanowisk Konfederacji Lewiatan szerszemu gronu.


Eliza Turkiewicz, ekspertka Lewiatana

Artykuł dla wydania Brussels Headlines z lipca 2023

Norma EURO 7 – szansa czy zagrożenie dla branży motoryzacyjnej?
01 lipca 2023

Norma EURO 7 – szansa czy zagrożenie dla branży motoryzacyjnej?

fot. EC - Audiovisual Service

Europejski Zielony Ład, jako ambitna inicjatywa Unii Europejskiej, wpłynie znacząco na sektor motoryzacyjny, nakładając wyzwania związane z osiągnięciem celów środowiskowych oraz wymagając ogromnych nakładów finansowych i wysiłku zespołów R&D.

Wyznaczone cele Fit for 55, takie jak redukcja emisji CO2, stanowią kluczowe wyzwanie dla producentów. Aby spełnić te wymagania, konieczne będzie dostosowanie nie tylko pojazdów, ale także procesów produkcyjnych do nowych standardów ekologicznych.

Należy równocześnie podkreślić, że wprowadzenie Europejskiego Zielonego Ładu do sektora motoryzacyjnego niesie również wiele szans. Przejście na bardziej zrównoważone rozwiązania transportowe przyniesie korzyści środowiskowe, takie jak zmniejszenie emisji szkodliwych substancji, co wesprze działania na rzecz poprawy jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji dwutlenku węgla z samochodów, co jest ważnym elementem w działaniach na rzecz powstrzymania katastrofy klimatycznej.

Działając na rzecz poprawy jakości powietrza, Komisja Europejska przedstawiła projekt norm emisji spalin EURO 7, który został opublikowany pod koniec 2022 roku i który zakłada wprowadzenie normy EURO 7 w dniu 1 lipca 2025 roku.

Wiadomo, że proces wdrażania nowych norm emisji, takich jak poprzednie normy EURO, zajmuje czas.
Przyjęcie i wdrożenie normy EURO 7 wymagałoby opracowania i dostosowania nowych technologii oraz przeprowadzenia licznych testów i badań. Zwykle proces ten obejmuje również zatwierdzenie i wprowadzenie rozporządzeń wykonawczych.

Wobec braku konkretnych informacji technicznych i pewności prawnej, producenci samochodów napotykają trudności w planowaniu i przygotowywaniu się na wprowadzenie nowych regulacji.

W związku z tym, jeśli szczegółowe wymagania techniczne zostaną opublikowane dopiero w połowie 2024 roku, realistycznym terminem wdrożenia normy EURO 7 byłby raczej rok 2027 lub późniejszy. Jest to związane z czasem potrzebnym na dostosowanie produkcji samochodów, wprowadzeniem nowych technologii i uzyskaniem niezbędnych homologacji.

Dostawcy branży motoryzacyjnej zainwestowali w opracowanie technologii umożliwiających wdrożenie EURO 7 i technologie te są już dostępne.

Ważne jest, aby Komisja Europejska uwzględniła te czynniki i zapewniła odpowiednią pewność prawną oraz wystarczający czas dla producentów samochodów na przystosowanie się do nowych wymagań emisji. Przejście na zeroemisyjność jest ważnym celem, ale potrzebne są realistyczne ramy czasowe i wsparcie dla przemysłu motoryzacyjnego, aby umożliwić skuteczną transformację w kierunku bardziej zrównoważonej mobilności.

Aby oddać sprawiedliwość, norma emisji spalin EURO 7 może być postrzegana zarówno jako szansa,
jak i zagrożenie, w zależności od perspektywy i interesów zaangażowanych stron.

Argumenty za – EURO 7 jako szansa:

Poprawa jakości powietrza: Norma EURO 7 wprowadza bardziej rygorystyczne wymogi dotyczące emisji spalin, co może przyczynić się do poprawy jakości powietrza, zwłaszcza w zakresie tlenków azotu (NOx) i cząstek stałych.

Przejście na elektromobilność: Wprowadzenie bardziej restrykcyjnych norm emisji spalin może zachęcić producentów samochodów do przyspieszenia przejścia na pojazdy elektryczne, które są bardziej przyjazne dla środowiska.

Wsparcie dla innowacyjnych technologii: Norma EURO 7 stawia przed producentami samochodów wyzwania technologiczne, co może stymulować rozwój nowych, bardziej efektywnych i ekologicznych rozwiązań motoryzacyjnych. Jak wcześniej wspomniano, dostawcy branży motoryzacyjnej przeznaczyli znaczące środki na rozwój tych technologii i rozwiązania umożliwiające wdrożenie EURO 7 są już dostępne.

Argumenty przeciw – EURO 7 jako zagrożenie:

Spowolnienie przejścia na elektromobilność: koncerny samochodowe sugerują, że wprowadzenie bardziej restrykcyjnych norm emisji spalin może opóźnić proces przejścia na pojazdy elektryczne, ponieważ producenci skupią się na dostosowaniu silników spalinowych do nowych wymogów zamiast inwestować w elektromobilność.

Wzrost kosztów: Wdrożenie normy EURO 7 może prowadzić do zwiększenia kosztów produkcji samochodów, co może przełożyć się na wyższe ceny dla konsumentów. To z kolei może ograniczyć dostępność przystępnej cenowo mobilności dla wielu osób. Wstępne szacunki producentów samochodów wskazują na wpływ kosztów  w wysokości około 1000 EUR na samochód osobowy i ponad 2000 EUR na lekki samochód dostawczy.

Dostawcy motoryzacyjni postrzegają element kosztów bardziej pozytywnie: dzięki rozsądnemu określeniu warunków brzegowych normy EURO 7 można znacznie obniżyć koszty jej wdrożenia. W związku z tym, aby pojazdy pozostały przystępne cenowo, ważne jest, by propozycja Komisji Europejskiej w sprawie EURO 7 została w tym punkcie zmodyfikowana. Eliminacja występujących niezwykle rzadko stylów i warunków jazdy jest szczególnie ważna – pozwoli obniżyć koszty wdrożenia EURO 7 do rozsądnego poziomu, zwłaszcza w przypadku samochodów osobowych, które są ważne dla ogółu społeczeństwa.

Nieodpowiednie tempo wdrażania: Propozycja Komisji Europejskiej dotycząca normy EURO 7 ma zbyt ambitny termin wdrożenia w porównaniu z czasem, który jest potrzebny na dostosowanie produkcji
i technologii. To może stworzyć niepewność i wymusić szybkie decyzje, które mogą negatywnie wpływać na przemysł motoryzacyjny.

A co na tę propozycję odpowiadają koncerny, które są w stanie dostarczyć takie technologie?

Firma Bosch z zadowoleniem przyjmuje nowe normy zanieczyszczeń EURO 7 w celu poprawy jakości powietrza i uważa, że propozycja Komisji Europejskiej zmierza w dobrym kierunku. Aby rozporządzenie EURO 7 było bardziej praktyczne i można je było szybko wdrożyć zaleca jednak wprowadzenie pewnych zmian jak:

 • dostosowanie daty wdrożenia,
 • precyzyjne zdefiniowanie warunków RDE,
 • zaprojektowanie OBM zgodnie z dostępnymi technologiami czujników,
 • uproszczenie metody ustalania limitów dla HDV.

Inwestycje w technologie po stronie dostawców branży motoryzacyjnej zostały już w dużej mierze zrealizowane. Aby zapewnić jednak bezpieczeństwo planowania, ważne jest, aby procedura legislacyjna została zakończona przed wyborami europejskimi, a główne prace techniczne w Komisji Europejskiej zostały zakończone do końca 2023 r.

Z drugiej strony, firma Stellantis uważa, że prace nad wdrożeniem norm EURO 7 powinny być wstrzymane, a sama norma nie powinna nigdy wejść w życie. Firma podważa zasadność wdrożenia nowej, surowej i kosztownej normy w obliczu nieuchronnego wstrzymania produkcji samochodów spalinowych, które firma Stellantis planuje wdrożyć w Europie już od roku 2030.

A w ocenie Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów ACEA, projekt normy emisji EURO 7 jest przeciw skuteczny dla działań na rzecz ochrony klimatu oraz przynosi marginalną poprawę jakości powietrza za niezwykle wysoką cenę.

Podsumowując, debata wokół normy EURO 7 jest złożona, a ocena szans i zagrożeń związanych z jej wdrożeniem zależy od różnych czynników, takich jak perspektywa ekologiczna, ekonomiczna
i technologiczna. Ważne jest uwzględnienie wszystkich tych aspektów i znalezienie równowagi między ochroną środowiska a zrównoważonym rozwojem przemysłu motoryzacyjnego.

Aby osiągnąć zrównoważoną transformację sektora motoryzacyjnego, niezmiernie ważne jest partnerstwo pomiędzy sektorem prywatnym, rządem oraz instytucjami europejskimi.

Oby wspólna praca i dialog pomiędzy producentami, dostawcami, organizacjami branżowymi, naukowcami a decydentami politycznymi pozwoliła na efektywne podejście do wyzwań stojących przed sektorem, których nie brakuje.

 


Agnieszka Szpoton, Dyrektorka Biura Związku Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych

Artykuł dla wydania Brussels Headlines z lipca 2023