Inflacja nieznacznie przyspieszyła. W kolejnych miesiącach będzie wyższa [+MP3]
29 maja 2024

Inflacja nieznacznie przyspieszyła. W kolejnych miesiącach będzie wyższa [+MP3]

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w maju br. w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku wzrosły o 2,5%, a w stosunku do poprzedniego miesiąca były wyższe o 0,1% – podał GUS.

Wysłuchaj komentarza eksperta:

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Lewiatana

Inflacja za maj jest niemałym zaskoczeniem. Ceny wzrastają zaledwie o 2,5%. Ten wynik idealnie wpisuje się w cel inflacyjny NBP i jest to zaledwie 0,1 pkt proc. więcej niż przed miesiącem.

Bazując na danych z szybkiego szacunku niewiele można powiedzieć. To co jednak widać, to nadal brak przełożenia na szybszy wzrost cen wyższej  5% stawki VAT na żywność. Sklepy i producenci prawdopodobnie wkalkulowali podwyżki pomiędzy swoje marże. Cały czas sprzyja inflacji spadek cen żywności na świecie.

Czynnikiem wspomagającym, niebezpośrednio, jest deflacja cen producenckich. Przy nadal nie najwyższym popycie konsumpcyjnym producenci będą starali się szybciej przełożyć niższe koszty produkcji na cenę produktu.

Drugim elementem, który wspomaga niską dynamikę wzrostu cen są ceny nośników energii. Tu w skali roku odnotowujemy ich spadek o 1,8% oraz 0,2% w skali miesiąca. Ten trend będzie dalej kontynuowany w najbliższym czasie zważywszy na niższe ceny na rynkach światowych oraz brak sezonu grzewczego w Polsce.

Gdyby się okazało, że inflacja za czerwiec również znajdzie się poniżej granicy 3%, a taki scenariusz jest realny, to nasze oczekiwania co do utrzymania na niezmiennym poziomie wysokości stóp procentowych zostaną zrewidowane.  Dzisiejsze dane pozwalają również na szacunek inflacji bazowej. Ta spadła prawdopodobnie poniżej 4% r/r. To kolejny kamyczek do gołębiego ogródka Rady Polityki Pieniężnej.

Konfederacja Lewiatan

 

Przedsiębiorców czekają kolejne obciążenia podatkowe
29 maja 2024

Przedsiębiorców czekają kolejne obciążenia podatkowe

Wprowadzenie globalnego podatku minimalnego zniweluje pozytywne skutki funkcjonowania systemu ulg podatkowych i innych form wsparcia przedsiębiorców. Może też ograniczyć inwestycje dużych firm – uważa Konfederacja Lewiatan.

Zakończyły się konsultacje publiczne projektu ustawy o opodatkowaniu wyrównawczym jednostek składowych grup międzynarodowych i krajowych, która  implementuje do polskiego porządku prawnego przepisy dyrektywy Rady (UE) 2022/2523 z 14 grudnia 2022 r. w sprawie zapewnienia globalnego minimalnego poziomu opodatkowania międzynarodowych grup przedsiębiorstw oraz dużych grup krajowych w Unii Europejskiej.

– Przekazaliśmy liczne uwagi do zaproponowanych przepisów. Ich wejście w życie będzie poważnym wyzwaniem interpretacyjnym, natomiast obliczenie i zapłata nowego podatku dużym obciążeniem techniczno-organizacyjnym. Podatek globalny może ograniczyć inwestycje w naszym kraju przez duże podmioty gospodarcze. Dlatego dostrzegamy potrzebę zintensyfikowania prac i konsultacji  pod kątem obowiązujących w Polsce ulg podatkowych, takich jak ulga badawczo-rozwojowa, ulgi w polskiej strefie inwestycyjnej czy w specjalnych strefach inwestycyjnych, w celu zachowania oraz wzmocnienia pozycji naszego kraju jako atrakcyjnego państwa do lokowania inwestycji  – mówi Anna Słomińska – Wernik, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Czego dotyczy nowy podatek?

Globalny podatek minimalny (tzw. Filar II) nakłada nowe obowiązki na spółki należące do polskich i międzynarodowych grup kapitałowych. Podatek dotyczy spółek, których skonsolidowany przychód wynosi co najmniej 750 mln euro w co najmniej dwóch z czterech ostatnich latach obrotowych.

Celem globalnego podatku jest wyrównanie zasad opodatkowania największych korporacji tak, aby efektywna stawka podatkowa grupy
w danym kraju nie była niższa niż 15%. Poza dodatkowym opodatkowaniem, na firmy zostanie nałożony szereg nowych obowiązków sprawozdawczych
i analitycznych, niezależnie od tego czy ich efektywna stawka jest poniżej 15%.

Wymusi to na przedsiębiorcach dostosowanie zaplecza technologicznego
i reorganizację dotychczasowych procesów dotyczących gromadzenia i weryfikacji danych, raportowania oraz tax compliance.

Zagrożone ulgi podatkowe

Największym problemem dla biznesu jest jednak wpływ globalnego podatku na system ulg podatkowych, takich jak ulga badawczo-rozwojowa czy zwolnienia  z tytułu prowadzenia działalności w ramach specjalnej strefy ekonomicznej polskiej strefy inwestycji.

Wprowadzenie na potrzeby globalnego podatku wyrównawczego podziału na kwalifikowane i niekwalifikowane zwrotne kredyty podatkowe ma istotny wpływ na zobowiązania grup kapitałowych z tytułu globalnego minimalnego podatku dochodowego, a więc i efektywność polityki podatkowej prowadzonej przez dane państwo.

Globalny podatek minimalny będzie dodatkowym czynnikiem, który przedsiębiorcy będą brać pod uwagę podczas podejmowania decyzji o chęci skorzystania ze zwolnienia w ramach polskiej strefy inwestycji. Jednocześnie należy zauważyć, iż zaprojektowane nowe warunki nie obowiązywały w momencie dokonywania inwestycji. Podatnicy nie mieli wiedzy oraz nie podejmowali decyzji w zakresie realizacji inwestycji z uwzględnieniem przyszłych konsekwencji wynikających z pojawienia się przepisów wprowadzających globalny podatek minimalny. Ponadto, w momencie uzyskiwania decyzji o wsparciu bądź zwolnienia z podatku, warunki korzystania z instrumentu wsparcia były ustalane na określony czas z uwzględnieniem wysokości nakładów i dochodowości przedsięwzięcia.

Mniejsze korzyści z inwestycji w strefach ekonomicznych

Zgodnie z zasadami kalkulacji podatku wyrównawczego w ramach Filar 2, efektywna stawka podatkowa dla podmiotu korzystającego ze zwolnienia w podatku dochodowym na podstawie zezwolenia lub decyzji o wsparciu może być znacznie niższa niż 15%. W konsekwencji będzie to oznaczać opodatkowanie takiego podmiotu podatkiem wyrównawczym, a tym samym przyczyni się do zmniejszenia korzyści wynikającej z działalności w strefie ekonomicznej. Należy również pamiętać, że jednym z celów powstania specjalnych stref ekonomicznych było tworzenie nowych miejsc pracy oraz przyspieszenie rozwoju gospodarczego kraju m.in. poprzez rozwój nowych rozwiązań technicznych i technologicznych.

Konfederacja Lewiatan

Biuletyn Zielonej Transformacji. Zbliża się renowacja budynków w Polsce
28 maja 2024

Biuletyn Zielonej Transformacji. Zbliża się renowacja budynków w Polsce

Parlament Europejski przegłosował tzw. dyrektywę budynkową EPBD, której celem jest trwałe obniżenie zapotrzebowania budynków na energię.

Więcej na ten temat przeczytasz w Biuletynie Zielonej Transformacji

Wysłuchaj komentarza eksperta:

Zdaniem Konfederacji Lewiatan stworzenie wreszcie ram prawnych dla poprawy efektywności energetycznej budynków, zapewnienie wsparcia finansowego dla tego procesu pomoże gospodarce i wygeneruje tysiące zielonych miejsc pracy.

Znowelizowana dyrektywa – to jeden z 13 elementów unijnego pakietu Fit For 55 – porządkuje definicje, wyznacza cele i kamienie milowe dotyczące podnoszenia efektywności energetycznej wszelkich kategorii budynków – nowych i używanych, mieszkalnych, komercyjnych i użyteczności publicznej.

Celem dyrektywy jest trwałe obniżenie zapotrzebowania budynków na energię. Budynki odpowiadają w UE za ok 40% zużycia energii i ok 30% emisji gazów cieplarnianych.

 Szansa dla gospodarki

Stworzenie wreszcie ram prawnych, wytyczenie celów i kamieni milowych w poprawie efektywności energetycznej budynków, wymuszenie długofalowych narzędzi wsparcia – finansowego i doradczego będzie impulsem dla gospodarki. Stworzy popyt na dodatkowe miliony metrów sześciennych materiałów izolacyjnych, wykończeniowych, urządzeń grzewczych i tysiące zielonych miejsc pracy, szczególnie w MŚP. O skoku cywilizacyjnym, uniezależnianiu od paliw kopalnych, obniżaniu ubóstwa energetycznego, podnoszeniu poziomu życia i poprawie jakości powietrza nawet nie wypada wspominać –  przekonuje Jan Ruszkowski, ekspert Konfederacji Lewiatan.

– Nowa dyrektywa to szansa dla producentów wyrobów budowlanych. Bez odpowiednich materiałów i technologii nie będzie możliwe ograniczenie zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych przez sektor budowlany. Największe korzyści odczują przede wszystkim producenci wyrobów pozwalających na ograniczenie strat ciepła, np. materiałów izolacyjnych, stolarki okiennej oraz systemów wentylacji, pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych, np. paneli fotowoltaicznych oraz niskoemisyjnych źródeł ciepła. Ważnym elementem dyrektywny jest wzmocnienie działań termomodernizacyjnych. Niestety, ostateczne rozwiązania okazały się nieco łagodniejsze niż pierwotnie proponowane. Trzeba mieć jednak nadzieję, że proces ten w końcu nabierze tempa i będzie obejmował bardziej kompleksowe rozwiązania a nie tylko wymianę źródła ciepła – mówi Szymon Firląg, prezes Związku Pracodawców Producentów Materiałów Budowlanych.

Klasy energetyczne budynków

Dyrektywa nakłada na państwa obowiązek objęcia również budynków systemem klas energetycznych. Polska jest jedynym krajem w UE, który jeszcze go nie ma. Resort rozwoju i technologii zapewnia, że ich projekt mają już gotowy, jest wpisany do planu prac i po konsultacjach międzyresortowych w ciągu najbliższych miesięcy trafi do szerokich konsultacji. Aby wynająć lub sprzedać swój dom lub mieszkanie, od 2026 każdy z nas będzie musiał na świadectwie charakterystyki energetycznej budynku ujawnić jego klasę energetyczną – co może mu ułatwić zadanie lub utrudnić, jeśli jego dom jest „energetycznym wampirem”.

Poprzednia wersja nowelizacji, z 2023 roku, niektórymi propozycjami wzbudziła zamieszanie, które trwa do dziś. Przeciwnicy straszyli wizją przymusowych remontów, a nawet eksmisji. Mimo, że w grudniu 2023 wycofano się z tych zapisów i mocno złagodzono wymogi, echa pierwotnych propozycji słychać do dziś i nagłaśniają je przeciwnicy dyrektywy, twierdzący, że EPBD wpędzi w ubóstwo energetyczne miliony Polaków.

Termomodernizacja budynków

Najwięcej emocji budzą dane dotyczące termomodernizacji istniejących budynków mieszkalnych. Do końca dekady co szósty (16%) a do 2035 roku co piąty (20-22%) istniejący budynek powinien zostać poddany termomodernizacji. Państwo ma zagwarantować, by ponad połowa (55%) uzyskanych oszczędności energii pochodziła z budynków o najgorszej charakterystyce (klasa G). Nowobudowane budynki będą musiały spełniać definicję zeroemisyjnych (żadnych emisji CO2 z paliw kopalnych na miejscu) – mieszkalne od 2030, niemieszkalne już w 2028.

Dyrektywa nakłada na państwa członkowskie obowiązek zapewnienia wsparcia nie tylko finansowego, ale i doradczego – ogólnopolskiego, powszechnego systemu doradztwa energetycznego, nie skupionego – jak w obecnych pilotażach dla Programu Czyste Powietrze – do jednego instrumentu. Będą to miejsca, w których można załatwić wszystko – od informacji, porady, po możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie (tzw. One-Stop-Shop).

Ważne liczby

  • 6,7 mln – tyle mamy w Polsce budynków mieszkalnych
  • Według szacunków NCBiR, aby zmodernizować jedną trzecią z nich, o najgorszej charakterystyce energetycznej,  potrzebujemy m.in.:
    • 150 mln materiałów izolacyjnych
    • 90 mln nowych okien

 Konfederacja Lewiatan

 

 

Apel o kontynuację konsultacji dotyczących zmian w ustawie o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa
28 maja 2024

Apel o kontynuację konsultacji dotyczących zmian w ustawie o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

Konfederacja Lewiatan apeluje o przeprowadzenie konsultacji społecznych zmian w ustawie o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Powinny się one odbyć jeszcze przed skierowaniem ustawy pod obrady odpowiednich komitetów Rady Ministrów.

– Zakres wprowadzanych zmian jest ogromny. Trudno nawet oszacować jakie będą one miały wpływ na przykład na sektory telekomunikacyjny i teleinformatyczny. Przy analizie projektu ustawy napotkaliśmy liczne wątpliwości natury interpretacyjnej, a potencjalnie także kwestie wymagające poprawek oraz zwiększenia proporcjonalności. Zakładamy, że w innych branżach objętych nowymi przepisami sytuacja jest podobna. Dlatego tak ważne jest zorganizowanie jednego lub kilku spotkań konsultacyjnych w toku których resort cyfryzacji przedstawi wyjaśnienia dotyczące praktycznych aspektów wdrażania projektowanych przepisów – mówi dr Aleksandra Musielak, dyrektorka departamentu rynku cyfrowego Konfederacji Lewiatan.

Dodatkowe rundy konsultacyjne

Konfederacja Lewiatan proponuje również,  aby w przypadku wprowadzania istotnych zmian mających wpływ na prawa i obowiązki regulowanych podmiotów, organizowane były także dodatkowe rundy konsultacyjne. Pracodawcy wielokrotnie  bowiem byli zaskakiwani wrzucaniem do projektu całych nowych rozdziałów, które nie były przedmiotem pierwotnych konsultacji, a w sposób fundamentalny oddziaływały – często negatywnie – na branżę telekomunikacyjną.

Brakuje aktów wykonawczych

– Brakuje też  aktów wykonawczych do ustawy oraz do samej dyrektywy NIS2 (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady, której celem jest wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w UE). Powoduje to, że wiele kwestii jest wciąż niejasnych i trudno dokonać właściwej oceny wpływu regulacji na poszczególne typy działalności objętej nowymi przepisami. Z tego względu postulujemy jak najszybsze opublikowanie projektów aktów wykonawczych do wstępnych chociaż konsultacji oraz wstrzymanie dalszych prac nad ustawą do czasu ich przeprowadzenia – dodaje dr Aleksandra Musielak.

Uwagi przedsiębiorców

Konfederacja Lewiatan zgłosiła wiele uwag do najnowszej wersji projektu ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Wśród nich znalazły się m.in. kwestia umocowania ministra cyfryzacji, nadmierne regulacje specyficznych sektorów (jednostki samorządu terytorialnego, sektor farmaceutyczny, w tym apteki i instytucje edukacyjne), potencjalna nadregulacja na tle innych państw UE czy wprowadzenie procedury dla dostawców wysokiego ryzyka.

Konfederacja Lewiatan

 

 

Maciej Witucki członkiem Biznesowej Rady Doradczej dla Ukrainy
27 maja 2024

Maciej Witucki członkiem Biznesowej Rady Doradczej dla Ukrainy

Prezydent Konfederacji Lewiatan Maciej Witucki wszedł w skład międzynarodowej Biznesowej Rady Doradczej dla Ukrainy (Business Advisory Council, BAC), która ma doradzać Multi-agency Donor Coordination Platform for Ukraine (MDCP), jak najlepiej inwestować pieniądze zbierane przez rządy i różne instytucje międzynarodowe na pomoc Ukrainie.

Szef Lewiatana został nominowany do Rady z ramienia BusinessEurope, największej organizacji europejskich pracodawców, której jest wiceprezydentem i specjalnym wysłannikiem ds. współpracy z Ukrainą. Wśród członków Rady są m.in. reprezentanci USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec czy Japonii.

Biznesowa Rada Doradcza dla Ukrainy ma doradzać MDCP (Multi-Agency-Donor-Coordination Platform), wielostronnej platformie koordynacji darczyńców na rzecz Ukrainy, skupiającej przedstawicieli rządów, agencji, darczyńców, którzy przekazują pieniądze walczącej Ukrainie. Na koniec 2023 roku była to kwota około 140 mld euro.

– Wojna w Ukrainie trwa i nie wiadomo kiedy się skończy. Trzeba robić to co jest możliwe w sprawie odbudowy, by nie marnować czasu. Należy też stale zabiegać o wsparcie kandydatury Ukrainy w jej drodze do członkostwa w UE, bo w wielu krajach, podejście do samej idei kandydowania jest coraz bardziej sceptyczne. Szczególnie ważne jest wspieranie ukraińskich firm, nawiązywanie współpracy z tamtejszym biznesem. Jestem przekonany, że nowo powołana Rada swoim głosem doradczym  pomoże lepiej i skuteczniej wspierać Ukrainę. Jej działalność powinna się też istotnie przyczynić do budowy i odbudowy w Ukrainie instytucji koniecznych do jej gospodarczej i politycznej integracji z UE, w tym instytucji dialogu społecznego  – mówi Maciej Witucki.

Inauguracyjne posiedzenie Rady Doradczej Biznesu dla Ukrainy odbędzie się 10 czerwca br. w Berlinie, w przededniu otwarcia międzynarodowej konferencji dotyczącej odbudowy Ukrainy (Ukraine Recovery Conference).

Konfederacja Lewiatan

 

 

Bezrobocie w dół. Przybyło ofert pracy
27 maja 2024

Bezrobocie w dół. Przybyło ofert pracy

Stopa bezrobocia w kwietniu 2024 r. wyniosła 5,1%, wobec 5,3% miesiąc wcześniej – podał GUS.

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Lewiatana

Stopa bezrobocia powraca do swoich minimów. W kwietniu spośród osób aktywnych zawodowo jedynie 5,1% nie wykonywało pracy. Gdy uwzględnimy czynnik sezonowy bezrobocie ociera się o granicę 5%. Liczba bezrobotnych po raz pierwszy w tym roku spadła ponownie poniżej 800 tys. Z tej liczby ponad 300 tys. to osoby długotrwale bezrobotne, które mają dość niskie szanse ponownego wejścia na rynek pracy. Są to osoby, które albo nie chcą pracować albo nie są w stanie wykonywać pracy. Część z nich widnieje również w rejestrach tylko i wyłącznie w związku z ubezpieczeniem zdrowotnym.

W kwietniu został również przełamany krótkoterminowy trend spadku ofert pracy. Tych miesiąc temu było o 2 tys. więcej niż w marcu oraz o blisko 9 tys. więcej niż rok wcześniej. Rynek pracy jest mocno sezonowy i cieplejsze miesiące zawsze przynoszą wzrost zapotrzebowania na pracowników. Wzrost ofert pracy w kwietniu w stosunku do marca miał jednak miejsce ostatni raz w 2016 r. To oczywiście też nic nie oznacza dla naszego rynku pracy. Nadal jest on i będzie najsilniejszą częścią gospodarki.

Konfederacja Lewiatan

 

Krajowy system cyberbezpieczeństwa – uwagi Związku Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan
24 maja 2024

Krajowy system cyberbezpieczeństwa – uwagi Związku Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan

W odpowiedzi na zaproszenie do udziału w konsultacjach projektu ustawy o zmianie ustawy krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (uksc) (wersja z dnia 24 kwietnia 2024 roku), Związek Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan przesyła stanowisko wobec projektu ustawy.

KL/297/82/AM/2024

Pobierz
Opodatkowanie wyrównawcze jednostek składowych grup międzynarodowych i krajowych – uwagi Lewiatana
24 maja 2024

Opodatkowanie wyrównawcze jednostek składowych grup międzynarodowych i krajowych – uwagi Lewiatana

W nawiązaniu do pisma z dnia 25 kwietnia 2024 r. znak sprawy DD10.8200.2.2023 kierującego do konsultacji projekt ustawy o opodatkowaniu wyrównawczym jednostek składowych grup międzynarodowych i krajowych, Konfederacja Lewiatan przekazuje uwagi.

KL/296/81/ASW/2024

Pobierz pismo
Krajowy system cyberbezpieczeństwa – stanowisko Lewiatana
24 maja 2024

Krajowy system cyberbezpieczeństwa – stanowisko Lewiatana

Nawiązując do zaproszenia do udziału w konsultacjach projektu ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Konfederacja Lewiatan przesyła stanowisko.

KL/295/80/AM/2024

Pobierz
Postulaty Lewiatana. Jak podwyższyć jakość prac legislacyjnych?
24 maja 2024

Postulaty Lewiatana. Jak podwyższyć jakość prac legislacyjnych?

Rezygnację ze zbędnych prac legislacyjnych, stworzenie systemu rzetelnej oceny skutków regulacji, poprawę jakości projektów aktów wykonawczych, szerszy dostęp partnerów społecznych do prac nad nowym prawem czy stosowanie obowiązkowego, co najmniej 6 – miesięcznego vacatio legis dla przepisów podatkowych – proponuje Konfederacja Lewiatan, aby podwyższyć jakość prac legislacyjnych.

– Dostrzegamy potrzebę zapewnienia wysokiego standardu przy tworzeniu prawa. Przejrzystość oraz przewidywalność procesu legislacyjnego mają bezpośrednie przełożenie na jakość i skuteczność samego prawa. Prawo dobre, czyli stabilne, zrozumiałe i takie, które służy rozwiązywaniu realnych, a nie pozornych problemów przy pomocy proporcjonalnych środków, sprzyja prowadzeniu działalności gospodarczej – mówi dr Aleksandra Musielak, dyrektorka departamentu rynku cyfrowego Konfederacji Lewiatan.

Jednak choć zwiększenie poziomu zaufania przedsiębiorców do działalności prawodawczej wymaga przede wszystkim odwrócenia negatywnych trendów z ostatnich lat, to nie należy zapominać także o wprowadzaniu pozornie drobnych usprawnień. Niewielkie uciążliwości rozpatrywane pojedynczo mogą nie sprawiać wrażenia istotnych. Dopiero gdy spojrzy się na całość procesu legislacyjnego, to wyraźnie widać, że ich suma przyczynia się do znaczącego obniżenia transparentności i efektywności działań prawodawców.

– Na jakość prac legislacyjnych duży wpływ ma efektywność dialogu społecznego. Współpraca z interesariuszami w ramach procesu legislacyjnego i prowadzonych konsultacji społecznych jest bardzo silnie uzależniona od osobistego zaangażowania osób decyzyjnych oraz pracowników merytorycznych i operacyjnych. W podobnych procesach legislacyjnych, zarówno w przypadku aktów prawnych procedowanych na poziomie Polski, jak i w procesach legislacyjnych na poziomie UE – obserwujemy w przypadku ważnych resortów bardzo zróżnicowane postawy dotyczące transparentności, dostępu do dokumentów, otwartości na dyskusję z interesariuszami itp. W tym porównaniu bardzo pozytywnie wyróżnia się otwartość na współpracę Ministerstwa Rozwoju i Technologii. W przypadku innych instytucji współpraca i transparentność procesów są bardzo ograniczone – dodaje dr Aleksandra Musielak.

 Lepsze prawo – propozycje Lewiatana

– wprowadzenie obowiązku przeprowadzania przez rząd przeglądu i analizy skutków  zmian prawnych wpływających na prowadzenie działalności gospodarczej.

 – obowiązkowe konsultowanie z zainteresowanymi podmiotami wszystkich projektów aktów prawnych dotyczących podatków  z zachowaniem ustawowego 30-dniowego terminu na przedstawienie uwag.

 – stosowanie obowiązkowego, co najmniej 6-miesięcznego, okresu vacatio legis dla uchwalanych przepisów podatkowych.

 – powołanie rady eksperckiej monitorującej sposób korzystania z przepisów prawa podatkowego. W szczególności zwracanie uwagi czy przepisy stosowane są zgodnie z intencją ustawodawcy, czy organy podatkowe nie dokonują wykładni rozszerzającej na niekorzyść podatników.

 – wcześniejsze informowanie o planowanym kierowaniu do konsultacji publicznych projektów aktów prawnych.

 – zapewnienie stronie społecznej szerszego dostępu do procesu tworzenia prawa.

 – uruchomienie jednego systemu zawierającego informacje na temat wszystkich prac legislacyjnych.

 – zgodnie z zasadą lepszego stanowienia prawa, nowe przepisy powinny być tworzone tylko wtedy, gdy to konieczne.

 – uzasadnienie projektu powinno stanowić integralną część aktu prawnego i być aktualizowane do końca procesu.

 – opracowanie legislacyjnego protokołu kryzysowego, który określałby m.in. zasady współpracy z partnerami społecznymi w sytuacjach nagłych.

 – uruchomienie krajowego portalu gromadzącego i udostępniającego informacje o unijnych inicjatywach legislacyjnych.

 Postulaty Konfederacji Lewiatan dotyczące podwyższenia jakości prac legislacyjnych znajdziesz w załączniku.

 Konfederacja Lewiatan

Pobierz Postulaty Lewiatana