REIT-y powinny korzystać z preferencyjnego opodatkowania
30 marca 2021

REIT-y powinny korzystać z preferencyjnego opodatkowania

• Spółki inwestujące w nieruchomości (REIT-y) powinny korzystać, tak jak w innych krajach, z preferencyjnych zasad opodatkowania.
• Konfederacja Lewiatan proponuje zwolnienie podmiotowe z CIT pod warunkiem wypłacania inwestorom odpowiednio wysokiej dywidendy (zysku).

REIT-y to spółki, które inwestują w nieruchomości przynoszące dochód z najmu, a ten jest wypłacany akcjonariuszom w formie dywidendy. To drugie podejście do wprowadzenia do polskiego systemu prawnego tego rodzaju spółek. Poprzedni projekt ustawy, określający REIT-y, jako FINN-y (Firmy Inwestujące w Najem Nieruchomości), zakończył się na etapie Sejmu i nie został uchwalony.

– Aby lokowanie pieniędzy w spółki typu REIT było atrakcyjne dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych należy wzorem innych krajów (Finlandii, Niemiec, Włoch czy Francji) wprowadzić preferencyjne zasady opodatkowania takich podmiotów. Chcemy, aby korzystały one ze zwolnienia podmiotowego z CIT pod warunkiem wypłacania inwestorom odpowiednio wysokiej dywidendy (zysku). Natomiast podatek od dywidendy, płacony przez inwestorów, nie powinien być wyższy niż 8,5%, zarówno CIT w przypadku inwestorów instytucjonalnych, jak i PIT w odniesieniu do inwestorów indywidualnych – mówi Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Już dzisiaj przychody osób fizycznych z najmu nieruchomości najczęściej są opodatkowane stawką 8,5 % ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i z takim poziomem opodatkowania powinni liczyć się inwestorzy chcący lokować oszczędności w spółkach typu REIT.
Konfederacja Lewiatan

Kontrowersyjne zawieszenie zbiórki i przetwarzania odpadów
30 marca 2021

Kontrowersyjne zawieszenie zbiórki i przetwarzania odpadów

• Zawieszenie selektywnej zbiórki i przetwarzania odpadów musi mieć charakter ekstraordynaryjny i wojewoda nie może tego przepisu stosować w sposób dowolny.
• Warunki wydania decyzji przez wojewodę powinny być doprecyzowane i ograniczone – uważa Konfederacja Lewiatan.

Lewiatan przygotował dodatkowe uwagi do projektu ustaw o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Dzisiaj tarczą antykryzysową ma się zająć Senat.

– Zawieszenie selektywnej zbiórki i przetwarzania odpadów oraz kierowanie ich bezpośrednio do spalania lub na wysypiska uniemożliwi osiągnięcie poziomów recyklingu dla odpadów komunalnych i znajdujących się wśród nich odpadów opakowaniowych. Projekt nie zawiesza jednak w takim przypadku obowiązku realizacji poziomu recyklingu, ani dla odpadów komunalnych jeśli idzie o samorządy, ani opakowaniowych w stosunku do wprowadzających produkty w opakowaniach na rynek – mówi Dominik Gajewski, radca prawny, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Pracodawcy proponują również zmianę regulacji dotyczącą terminów ważności i obowiązywania określonych decyzji, w szczególności wynikających z prawa budowlanego. Obecne zapisy przewidują wygaśnięcie pozwolenia na budowę w sytuacji gdy, w tym okresie nie rozpocznie się budowa.

– Podobny problem dotyczy także przedłużania „ważności” decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla których by decyzja mogła posłużyć do występowania o kolejne decyzje inwestycyjne w okresie przekraczającym 6 lat od daty jej udzielenia (maksymalnie 10 lat), musi uzyskać taką aprobatę organu w drodze odrębnego postanowienia. W razie braku takiego rozwiązania decyzja środowiskowa staje się niejako bezużyteczna i zgodnie z przepisami należy ubiegać się o nową, co w przypadku przedsięwzięć znacząco oddziałujących na środowisko może wiązać się z procedurą trwająca od kilku miesięcy do kilku lat – ostrzega Dominik Gajewski.

Konfederacja Lewiatan

Jan Olbrycht w Lewiatanie: Rząd musi zaproponować reformy, a nie listę projektów
29 marca 2021

Jan Olbrycht w Lewiatanie: Rząd musi zaproponować reformy, a nie listę projektów

Podczas spotkania w Lewiatanie europoseł Jan Olbrycht mówił, że aby sięgnąć po pieniądze z Funduszu Odbudowy, państwa członkowskie będą musiały przedstawić plany reform, czyli tzw. Krajowe Plany Odbudowy. 37 proc. środków z każdego KPO będzie musiało zostać przeznaczone na projekty związane z ochroną klimatu, a 20 proc. na projekty dotyczące cyfryzacji. Polsce z tego tytułu przypadnie  w sumie 55 mld euro w formie grantów oraz pożyczek. Pieniądze powinny zostać wydane w latach 2021-2026.

KPO ma odbudować gospodarkę, ale nie przez zasypywanie dziur, które powstały w czasie pandemii, ale przez tworzenie nowych rozwiązań. Rząd musi dokładnie wyznaczyć cele, musi zaproponować reformy i inwestycje. (…) Chodzi o to, aby nie była to tylko lista projektów, ale też zaproponowanie nowych reform – mówił eurodeputowany Jan Olbrycht.

Państwa członkowskie mają czas do 30 kwietnia, aby przedstawić Komisji Europejskiej Krajowe Plany Odbudowy. KE będzie miała 2 miesiące, aby je recenzować i przekazać Radzie UE do zatwierdzenia, czego można spodziewać się najwcześniej w czerwcu.

  Eurodeputowany Jan Olbrycht podczas spotkania on-line Konfederacji Lewiatan

Nie tylko KPO

Europoseł zauważył także, że oprócz KPO, Polska z Funduszu Odbudowy UE otrzyma 900 mln euro dodatku na politykę rolną oraz dodatek do Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w wysokości 2 mld euro. Będzie też dodatek do polityki spójności o wartości 1,9 mld euro i 2 mld euro z REACT EU, czyli z dodatkowych zasobów na walkę ze społecznymi i gospodarczymi skutkami pandemii.

Podkreślił również, że w ramach Funduszu Odbudowy polskie firmy i ośrodki badawcze mogą się ubiegać o pieniądze z programu Horyzont Europa (5 mld euro) oraz InvestEU (5,6 mld euro).

Fundusz Odbudowy będzie finansował projekty zgłoszone Komisji Europejskiej do grudnia 2023 r. i wstecznie od lutego 2020 r, ale ich dalsze finasowanie będzie możliwe do końca 2026 r.

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji (FST), czyli pieniądze na dekarbonizację i transformację energetyczną

Jan Olbrycht przypomniał też o Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, którego wartość to w sumie 17,5 mld euro. Według szacunków, do Polski z tej puli mogłoby trafić około 3,5 mld euro. Warunkiem jest to, że Polska zgodzi się na cel neutralności klimatycznej. Jeśli nie – dla Polski dostępna będzie zaledwie połowa tej kwoty.

Pieniądze z FST mają otrzymać województwa: śląskie, dolnośląskie i wielkopolskie. Polski rząd zabiega obecnie, aby wsparcie otrzymały też województwa: lubelskie, łódzkie i małopolskie. Jan Olbrycht zauważył jednak, że Komisja chce przeznaczyć środki FST na redukowanie negatywnych skutków o charakterze społeczno-gospodarczym, związanych przede wszystkim z zamykaniem kopalń. Z tego powodu, Komisja proponuje pozostawienie wsparcie jedynie dla 3 wyżej wymienionych regionów w Polsce.

Warunkiem ubiegania się o środki z FST jest przygotowanie terytorialnych planów sprawiedliwej transformacji. Te plany, które są obecnie w Polsce przygotowywane, mają zawierać opisy wyzwań charakterystycznych dla poszczególnych obszarów, ich potrzeb rozwojowych oraz celów, które należy osiągnąć do 2030 r. oraz rodzaje planowanych działań i mechanizmy zarządzania. Przy tworzeniu planów sprawiedliwej transformacji brana jest pod uwagę specyfika poszczególnych regionów oraz ich potencjał. W Polsce poza terytorialnymi planami, opracowywany jest również krajowy plan sprawiedliwej transformacji, który ma stanowić dokument horyzontalny, pokazujący potrzeby regionów w kierunku łagodzenia skutków transformacji.

Nowy Plan Marshalla dla Europy

W 2019 r. ukształtował się nowy Parlament Europejski i nowa Komisja Europejska z nowymi priorytetami – Zielonym Ładem dla Europy oraz cyfryzacją. Wybuch pandemii spowodował jednak, że Komisja Europejska musiała zrewidować projekt Wieloletnich Ram Finansowych i przedstawić nowy. Został on opublikowany w maju 2020 r. jako nowy Plan Marshalla dla Europy po pandemii.

W projekcie zaproponowano wstępnie 1,1 bln euro w ramach WRF oraz 750 mld euro jako Fundusz Odbudowy. Ostatecznie uzgodniono budżet nieco niższy niż zaproponowała Komisja tj. 1,074 bln euro razem z Funduszem Odbudowy wartym 750 mld euro (z czego 390 mld euro to granty, a 360 mld euro to pożyczki). Łączna wartość nowego planu to ok. 1,8 bln euro.

 

 

Firmy obecnie skupiają się na konsultacjach KPO, co jest oczywiście całkowicie zrozumiałe. Jednak warto pamiętać o innych możliwościach wsparcia rozwoju firm, jak np. program ramowy Horyzont Europa, dzięki któremu można uzyskać wsparcie na realizację innowacyjnych projektów, m. in. dzięki konkursom realizowanym przez Europejska Radę ds. Innowacji, czy  program InvestEU. W obydwu przypadkach, o zapewnienie finansowania mogą ubiegać się również firmy z sektora MŚP.– zauważyła Kinga Grafa, dyrektorka biura Konfederacji Lewiatan w Brukseli.

Uważamy, iż środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji powinny stanowić ważny impuls zielonej transformacji w Polsce. Apelujemy aby Fundusz ten stanowił skuteczną interwencję publiczną, która zyska akceptację partnerów samorządowych, społecznych i gospodarczych, a ramy terytorialnych planów sprawiedliwej transformacji były opracowywane i uzgadniane z poszanowaniem zasady dialogu społecznego z udziałem szerokiego grona interesariuszy – mówi Dorota Zawadzka-Stępniak, dyrektorka Departamentu Energii i Zmian Klimatu Konfederacji Lewiatan.

29.03.2021 r.

***

Europoseł Jan Olbrycht jest członkiem komisji ds. budżetu, członkiem-zastępcą w komisji ds. rozwoju regionalnego i komisji ds. kontroli budżetowej. Sprawuje też funkcję wicekoordynatora w komisji ds. budżetu z ramienia Europejskiej Partii Ludowej. W czasie piątkowego spotkania przedstawił najważniejsze zagadnienia dotyczące unijnych środków, które napłyną do Polski w ciągu najbliższych sześciu lat.

 

Konfederacja Lewiatan

Publikujemy poradnik „Prowadzenie firmy w czasie pandemii – wsparcie na szkolenia i doradztwo”
29 marca 2021

Publikujemy poradnik „Prowadzenie firmy w czasie pandemii – wsparcie na szkolenia i doradztwo”

Konfederacja Lewiatan publikuje poradnik „Prowadzenie firmy w czasie pandemii – wsparcie na szkolenia i doradztwo”. To zbiór wskazówek, które ułatwią przedsiębiorcom pozyskiwanie unijnych pieniędzy przeznaczonych m.in. na rozwój pracowników. W poradniku znajdziemy praktyczne informacje o tym, które branże są objęte wsparciem, na co można przeznaczyć unijne środki oraz co zrobić krok po kroku, żeby dostać pieniądze i je rozliczyć.

 

Autorką opracowania jest Małgorzata Lelińska, wicedyrektorka Departamentu funduszy europejskich w Konfederacji Lewiatan.

Przewodnik przeznaczony jest zarówno dla przedsiębiorców, którzy dopiero planują pozyskanie dofinansowania, jak i tych, którzy wypełnili formularz aplikacyjny na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, ale jeszcze nie skorzystali z usług. Publikacja stanowi też książkę teleadresową – odsyła do właściwych dla branż Operatorów odpowiedzialnych za wsparcie i obsługę firm.

Pobierz przewodnik „Prowadzenie firmy w czasie pandemii – wsparcie na szkolenia i doradztwo” (format PDF)

 

Konfederacja Lewiatan

Rozprawy online ułatwiają pracę sądów arbitrażowych
29 marca 2021

Rozprawy online ułatwiają pracę sądów arbitrażowych

• Sądowe rozprawy zdalne mają zalety, w szczególności w dobie pandemii. Pozwalają na szybkie i bezpieczne prowadzenie postępowania, w którym uczestniczyć mogą nawet osoby przebywające na kwarantannie.
• Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan opublikował Zbiór Dobrych Praktyk Dotyczących Prowadzenia Rozpraw Online.

 

– Reguluje on wszystkie zagadnienia istotne z punktu widzenia przeprowadzenia rozprawy online. Przede wszystkim, znajdują się w nim postanowienia dotyczące wyrażenia przez strony zgody na taką rozprawę, konsultacji przeprowadzanych w tym zakresie z trybunałem, jak również samej organizacji rozprawy zdalnej – mówi adw. Paweł Bukiel, członek Komitetu Arbitrażowego Sądu Arbitrażowego Lewiatan.

Zbiór Dobrych Praktyk szczegółowo odnosi się również do zagadnienia przesłuchania świadków, stron lub biegłych przy pomocy środków porozumiewania się na odległość. Określa on w końcu zasady dotyczące technicznych zagadnień przeprowadzenia rozprawy, m.in. w zakresie wyboru odpowiedniej platformy informatycznej, przetestowania technologii, a nawet sposobu usytuowania kamery czy mikrofonu.

– Możliwość przeprowadzenia rozpraw w trybie zdalnym stała się „kołem ratunkowym” dla sądownictwa i arbitrażu w dobie pandemii COVID-19. Rozwiązania takie jak Kodeks Dobrych Praktyk dają nadzieję, że format ten będzie efektywnie wykorzystywany również po ustaniu pandemii, przyczyniając się do zmniejszenia kosztów i przyspieszenia postępowania – dodaje Vladyslav Semerynskyi, aplikant radcowski.

Rozprawy w trybie zdalnym od lat budziły zainteresowanie. Aktualność tego tematu wzrosła wraz z nadejściem pandemii COVID-19. Wejście w życie przepisu art. 15zzs ust. 6 tzw. Tarczy, na mocy którego odwołano rozprawy sądowe na kilka miesięcy, sparaliżowało sądownictwo powszechne w Polsce.
Sądy arbitrażowe bardzo sprawnie wypracowały odpowiednie rozwiązania do walki ze skutkami pandemii. Szybkie wprowadzenie rozpraw online na szeroką skalę było możliwe dzięki właściwej arbitrażowi elastyczności.

Jednak w praktyce zastosowanie rozpraw zdalnych nadal budzi kontrowersje. Do głównych zagrożeń zalicza się: naruszenie zasady równości stron, brak bezpośredniego kontaktu ze świadkami czy biegłym oraz problemy techniczne. Aby rozprawy zdalne mogły być uważane za równorzędne tym przeprowadzanym w formie stacjonarnej, konieczne było znalezienie rozwiązań, które pozwolą na wyłączenie lub istotne ograniczenie wskazanych ryzyk.

Instytucje arbitrażowe opublikowały w ostatnim czasie zalecenia dotyczące rozpraw w formie zdalnej. Zaliczyć do nich należy w szczególności Protokół Seulski dotyczący wideokonferencji w międzynarodowym arbitrażu handlowym z 18 marca 2020 r. czy też Listę Kontrolną opublikowaną przez ICC.

Konfederacja Lewiatan

PERSPEKTYWA FINANSOWA UE: KONSULTACJE DOKUMENTÓW
29 marca 2021

PERSPEKTYWA FINANSOWA UE: KONSULTACJE DOKUMENTÓW

Zapraszamy do śledzenia prac nad kluczowymi dokumentami dotyczącymi nowej, unijnej perspektywy finansowej 2021-2027 oraz Krajowego Planu Odbudowy. Poniżej prezentujemy projekty skierowane do konsultacji społecznych wraz z aktualną informacją o terminach, w których można zgłaszać uwagi.

Każdorazowo są to odesłania do oficjalnych konsultacji prowadzonych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej lub inne właściwie dla danego dokumentu instytucje.

W przypadku, gdy planujemy przygotowanie stanowiska Konfederacji Lewiatan, podajemy także informację o sposobie i terminach zgłaszania uwag przez naszych członków.

 

Na tej stronie znajdą Państwo także stanowiska już wcześniej przygotowane przez Konfederację i przesłane do administracji. Poniższe zestawienie jest aktualizowane.

 

Ustawa o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Ustawa wdrożeniowa 2021-2027)

Projekt ustawy wdrożeniowej skierowany do konsultacji

Uzasadnienie do projektu ustawy

Projekt rozporządzenia do wykazu inwestycji kwalifikujących się do objęcia wsparciem bezzwrotnym

Uzasadnienie do projektu rozporządzenia

Ocena skutków regulacji dla wykazu inwestycji

 

Uwagi do stanowiska Konfederacji Lewiatan zbierane były do 24 września 2021 r.

Uwagi Konfederacji Lewiatan zgłoszone do projektu ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027

 

Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027

Projekt skierowany do konsultacji oraz prognoza oddziaływania na środowisko dla FEnIKS 2021-2027

Uwagi do stanowiska Konfederacji Lewiatan zbierane były do 7 lipca 2021 r.

Konsultacje Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej zakończyły się 18 lipca 2021 r. Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/rozpoczynamy-konsultacje-programu-fundusze-europejskie-na-infrastrukture-klimat-srodowisko-na-lata-2021-2027-feniks

Uwagi Konfederacji Lewiatan do programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027

 

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027

Projekt skierowany do konsultacji oraz załącznik

Uwagi do stanowiska Konfederacji Lewiatan zbierane były do 30 czerwca 2021 r.

Konsultacje Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej zakończyły się 9 lipca 2021 r. Więcej informacji: https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/fundusze-europejskie-dla-rozwoju-spolecznego/konsultacje-spoleczne-programu/

Uwagi Konfederacji Lewiatan do programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027

 

Umowa Partnerstwa 2021-2027

Uwagi do stanowiska Konfederacji zbierane były do 12 lutego 2021 r.

Konsultacje Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej zakończyły się 22 lutego 2021 r.

 

Krajowy Plan Odbudowy

Uwagi do stanowiska Konfederacji zbierane były do 20 marca 2021 r.

Konsultacje Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej zakończyły się 2 kwietnia 2021 r.

 

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027

Uwagi do stanowiska Konfederacji zbierane były do 9 kwietnia 2021 r.

Konsultacje Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej zakończyły się 14 kwietnia 2021 r.

Więcej informacji na stronie: https://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/fe-dla-nowoczesnej-gospodarki/konsultacje-spoleczne-feng/

 

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027

Konfederacja Lewiatan nie organizowała konsultacji wewnętrznych tego dokumentu.

Konsultacje Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej zakończyły się 8 kwietnia 2021 r.

Więcej informacji na stronie: https://www.polskawschodnia.gov.pl/strony/o-programie/fe-dla-polski-wschodniej-2021-2027/konsultacje-spoleczne-fe-dla-polski-wschodniej/

 

Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich na lata 2021-2027

Konfederacja Lewiatan nie organizowała konsultacji wewnętrznych tego dokumentu.

Konsultacje Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej zakończyły się 19 kwietnia 2021 r. Więcej informacji na stronie: https://www.popt.gov.pl/strony/o-programie/pomoc-techniczna-dla-funduszy-europejskich-na-lata-2021-2027/pomoc-techniczna-konsultacje-spoleczne/

 

Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027

Konfederacja Lewiatan nie organizuje konsultacji wewnętrznych tego dokumentu.

Zbieranie uwag przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zakończyło się 25 maja 2021 r.

Więcej informacji na stronie: https://www.polskacyfrowa.gov.pl/strony/o-programie/fundusze-europejskie-na-rozwoj-cyfrowy-2021-2027/konsultacje-spoleczne-programu/

 

Strategia komunikacji Funduszy Europejskich 2021-2027

Uwagi do stanowiska Konfederacji Lewiatan można zgłaszać na adres: mlelinska@konfederacjalewiatan.pl do 25 sierpnia 2021 r. przy wykorzystaniu formularza .

Konsultacje prowadzone Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej trwają do 27 sierpnia 2021 r. Więcej informacji na stronie:  https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/rozpoczynamy-konsultacje-projektu-strategii-komunikacji-fe-2021-2027/

Nowe regulacje unijne dla rynku cyfrowego
26 marca 2021

Nowe regulacje unijne dla rynku cyfrowego

Komisja Europejska opublikowała projekty dwóch kluczowych regulacji zakładające reformę przestrzeni cyfrowej – akt o usługach cyfrowych (Digital Services Act – DSA) oraz akt o rynkach cyfrowych (Digital Markets Act – DMA). Zawierają one szczegółowe przepisy odnoszące się do wszystkich usług cyfrowych, w tym internetowych platform cyfrowych czy mediów społecznościowych działających na obszarze Unii Europejskiej.

Nowe regulacje mają na celu zapewnienie lepszej ochrony konsumentów, a także, co niejednokrotnie zostało powtórzone w ich treści, zagwarantowanie praw podstawowych w przestrzeni internetowej. Nowe przepisy mają zatem stać na straży poszanowania praw użytkowników świata cyfrowego, którzy powinni mieć możliwość dostępu do szerokiej oferty bezpiecznych produktów i usług w internecie. W rezultacie, mają doprowadzić do powstania otwartych i sprawiedliwych rynków cyfrowych dla wszystkich ich użytkowników.

Zgodnie z zapowiedzią Margrethe Vestager, wiceprzewodniczącej wykonawczej do spraw Europy na miarę ery cyfrowej oraz Komisarza ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton, nowe regulacje mają  sprzyjać wzrostowi konkurencyjności i rozwojowi innowacji. Dodatkowo, mają zapewnić użytkownikom bezpieczne usługi online. Tym samym europejscy decydenci stawiają na rozwój mniejszych platform, małych i średnich przedsiębiorstw czy też przedsiębiorstw typu start-up, poprzez zapewnienie im łatwego dostępu do potencjalnych klientów na jednolitym rynku cyfrowym. Podkreślono również po raz kolejny, że to co jest nielegalne offline powinno być również nielegalne online.

Akt o usługach cyfrowych
Akt o usługach cyfrowych opiera się na przepisach dyrektywy o handlu elektronicznym z 2000r. a jego przepisy koncentrują się na zagadnieniach związanych z działalnością pośredników internetowych. Dotychczas w działaniach państw członkowskich widoczne było odmienne podchodzenie do tego rodzaju usług, co postrzegane było jako utrudnienie w powstawaniu i funkcjonowaniu mniejszych przedsiębiorstw, które miały aspiracje, aby rozwijać się na terenie całej Unii Europejskiej a nie jedynie regionalnie.

Akt o usługach cyfrowych określa obowiązki nakładane na dostawców usług cyfrowych działających jako pośrednicy między konsumentami a treściami, usługami czy też towarami. Wśród najważniejszych założeń nowego projektu wymienić należy środki służące zwalczaniu nielegalnych treści w internecie, w tym towarów i usług , takie jak choćby sygnalizowanie treści nielegalnych przez użytkowników. W przypadku zaś platform planowany jest mechanizm współpracy z zaufanymi podmiotami sygnalizującymi. Ponadto, przewiduje się dodatkowe zabezpieczenia dla użytkowników w postaci możliwości zakwestionowania decyzji platform podejmowanych w ramach moderowania treści. Innym kluczowym rozwiązaniem jest sprzyjanie przejrzystości funkcjonowania platform internetowych, przede wszystkim w zakresie stosowania przez nie algorytmów służących systemom rekomendacji.

Wprowadzono również obowiązki dotyczące bardzo dużych platform internetowych. Mianem bardzo dużych platform określa się w projekcie te, które posiadają średnio co najmniej 45 mln aktywnych użytkowników w Unii Europejskiej, co stanowi w przybliżeniu 10% mieszkańców Unii Europejskiej. Obowiązki te zakładają zapobieganie nadużyciom tych platform, co ma być osiągnięte poprzez podejmowanie działań opartych na ocenie ryzyka.

Akt o rynkach cyfrowych
Główną funkcją jaką ma spełniać akt o rynkach cyfrowych jest zapobieganie funkcjonowaniu niesprawiedliwych warunków dostępu do usług cyfrowych oraz zapewnienie skutecznej konkurencji w przestrzeni cyfrowej.

W projekcie regulacji znalazły się przepisy skupiające się na platformach określanych mianem  strażników dostępu. Mowa tu o platformach mających znaczący wpływ na rynek wewnętrzny, ze względu na swoją wielkość oraz rolę jaką pełnią, a więc rolę pośredników między użytkownikami biznesowymi a klientami. Zaklasyfikowanie danej platformy jako strażnika dostępu ma nastąpić na podstawie obiektywnych, głównie ilościowych kryteriów. Warto jednakże wskazać, że mimo tego, że Komisja Europejska opowiada się za stosowaniem obiektywnych kryteriów klasyfikacji platform, ryzykowne wydaje się wprowadzenie założenia, że strażnikiem dostępu jest platforma, która obecnie ma lub też w przyszłości osiągnie ugruntowaną i trwałą pozycję, wskazującą na rolę strażnika dostępu. Z perspektywy podmiotów biznesowych rozwiązanie to wydaje się być niewłaściwe, gdyż kryteria klasyfikacji powinny ich zdaniem odnosić się jedynie do aktualnych, a nie przyszłych kryteriów, które dopiero będą spełniać.

Zgodnie z założeniami projektu, podmioty biznesowe uznane za strażników dostępu będą zobowiązane do powstrzymania się od stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych, wpływających na zasady uczciwej konkurencji.

Elżbieta Dziuba, ekspertka Konfederacji Lewiatan

 

Konfederacja Lewiatan

Kończy się optymizm. Lockdown groźny dla firm i pracowników
26 marca 2021

Kończy się optymizm. Lockdown groźny dla firm i pracowników

Kończy się optymizm firm i pracowników na rynku pracy, a rosnące koszty kolejnych lockdownów mogą oznaczać pesymistyczny scenariusz – uważa Konfederacja Lewiatan.

– Kolejny lockdown to jeszcze większe problemy na rynku pracy i dla pracodawców i dla pracowników. Kończy się optymizm, a koszty pandemii są groźne dla firm i zatrudnienia. Właśnie teraz, gdy mierzymy się z kolejną falą zagrożenia pandemią, potrzeba realnych planów i działań rządu wspierających gospodarkę i rynek pracy, a okres odbudowy wymaga planu znoszenia ograniczeń i mądrej polityki przemysłowej w miejsce fiskalizmu – komentuje prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.

Mimo, że wszyscy mamy świadomość trudnej sytuacji epidemiologicznej i konieczności zastosowania dodatkowych obostrzeń, kolejne ograniczenia jeszcze bardziej osłabią wiarę pracodawców i pracowników, że jest szansa na szybki powrót do normalności. Niestety, ostatni 15. pomiar Barometru Rynku Pracy przygotowanego przez Work Service pokazuje, że kończy się optymizm na rynku pracy, a strategie firm i plany pracowników stają się coraz bardziej zachowawcze.

40% przedsiębiorstw odczuło skutki pandemii
Aż 40% firm odczuło skutki pandemii i zgodnie z przewidywaniami kryzys bardziej dotknął mały biznes, niż firmy średnie i duże. Z wyróżnionych branż, w najgorszej sytuacji znalazł się handel, który najmocniej odczuł obostrzenia związane z Covid-19. W najtrudniejszej sytuacji były firmy z regionu południowego, gdzie przez cały 2020 rok liczba zachorowań i restrykcji była największa. Stosunkowo lepiej radziły sobie z nową sytuacją firmy duże, zwłaszcza z sektora przemysłu, który w perspektywie 2020 roku, w ostatnim kwartale odnotował nawet wzrost produkcji.

57% pracowników ucierpiało na lockdownach
Negatywne skutki pandemii i niepewność przyszłości jest jeszcze mocniej widoczna w wynikach badań pracowników, którzy poważnie odczuli skutki ograniczeń w gospodarce w 2020 roku – aż 57% pracowników bezpośrednio dotkniętych zostało ograniczeniami. Ponad 16% badanych straciło zatrudnienie, a 35% zostało dotkniętych obniżeniem wynagrodzenia. W sumie z badań wynika, że aż 73% gospodarstw domowych zostało dotkniętych skutkami pandemii, a w przypadku 27% skutki redukcji zatrudnienia lub płac dotknęły więcej niż 1 członka gospodarstwa domowego. Ograniczenia wynagrodzeń oznaczały na ogół redukcję o 10 – 30%. Mimo, że pracownicy deklarują oczekiwania powrotu wzrostu wynagrodzeń, zwłaszcza w formie premii, to z drugiej strony, aż 35% obawia się utraty pracy. Negatywne skutki oddziaływania pandemii częściej dotykały młodszych pracowników – do 45 roku życia, zatrudnionych na umowy terminowe lub umowy cywilnoprawne. Duża grupa pracowników deklarująca brak stabilności zatrudnienia i pogorszenie zarobków myśli o zmianie pracy (34%), a ponad 2/3 liczy się ze zmianą zawodu w celu znalezienia stabilniejszej i lepiej płatnej pracy. Drugim, charakterystycznym trendem jest niestety wzrost zainteresowania, zwłaszcza młodych, migracją zarobkową, zwłaszcza do Niemiec i Holandii, powraca wzrost zainteresowania migracją do USA.

Pracodawcy nie planują zwolnień
Wyniki Barometru potwierdzają, że firmy, mimo wskazywanych zagrożeń i trudności, w perspektywie 2021 roku w zasadzie nie planują redukcji zatrudnienia (tylko 4% składa takie deklaracje), a 20% myśli o zmianach w zatrudnieniu, kolejne 21% planuje utrzymanie dotychczasowego poziomu zatrudnienia. W sumie rekrutację planuje ponad 1/3 firm, w zdecydowanej większości dużych i średnich, zwłaszcza w przemyśle.

Co ciekawe firmy najczęściej chcą poszukiwać nowych pracowników w urzędach pracy (41%), przez własne strony www lub poprzez dedykowane aplikacje i najczęściej mają to być pracownicy niższego szczebla. Ten zwrot firm w kierunku pracowników niższego szczebla, poszukiwanych głównie w urzędach pracy warto odnotować, bo to spora szansa na strukturalne i instytucjonalne zmiany na rynku pracy. Wzrost zatrudnienia pracowników niższego szczebla, częściej dotychczas zagrożonych bezrobociem jest szansą na poprawę sytuacji tej grupy. Z kolei zwrot firm w kierunku usług urzędów pracy to ważna informacja dla decydentów, że może to być najlepszy moment na reformę urzędów pracy, które stać się wreszcie powinny sprawnie działającymi centrami zatrudnienia, a nie urzędami obciążonymi biurokracją. Zmiany w kierunku wzmocnienia instytucji rynku pracy wynikają także z wyraźnej potrzeby zwiększania publicznych inwestycji w kapitał ludzki i kształcenie ustawiczne.

Firmy, co prawda deklarują chęć zatrudniania, ale podnoszą problem braku pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami. Wciąż ważnym elementem zwiększania podaży pracy są migracje zarobkowe do Polski. Ważnym źródłem zaspokojenia krajowego popytu na pracę pozostaną agencje pracy tymczasowej, które zapewniają, zwłaszcza w warunkach rosnącej niepewności na rynku pracy elastyczny dostęp do kapitału ludzkiego.

Do przedsiębiorstw wkracza automatyzacja i cyfryzacja
Badanie zaskakuje nowymi trendami jakie pojawiają się na polskim rynku pracy, podkreśla prof. Jacek Męcina. Ważnym i zupełnie nowym kierunkiem rozwoju polskiego rynku pracy w najbliższych latach stanie się automatyzacja i cyfryzacja – procesami tymi zainteresowana jest ponad 2/3 firm, a ponad 1/3 już wdraża nowe rozwiązania. Jeśli deklaracje te się potwierdzą, rynek pracy w Polsce czeka poważne przewartościowanie. Wpływ na rynek pracy wywierać też będzie powszechnie już stosowana praca zdalna. Jednak w krótkiej perspektywie 2021 roku, firmy myślą o odrabianiu strat, o podnoszeniu wynagrodzeń, raczej tylko w przypadku problemów z utrzymaniem zatrudnienia lub pozyskaniem nowych, niezbędnych pracowników. Spora grupa blisko 10 % przedsiębiorstw wskazuje na niepewność rozwoju sytuacji w gospodarce i na rynku pracy i deklaruje brak strategii zatrudnienia z perspektywy firmy.

– Przedstawione wyniki pokazują rzeczywisty obraz polskiego rynku pracy po roku walki z pandemią. Mimo, że wciąż unikamy pesymistycznego scenariusza zapaści gospodarczej i znacznego wzrostu bezrobocia, sytuacja na rynku pracy oczami badanych firm i pracowników jest trudna, a przede wszystkim wciąż niestabilna. Pracownicy odczuwają skutki spadku zatrudnienia i pogorszenia się jakości wynagrodzeń, a firmy znajdując się w większości w trudnej sytuacji gospodarczej, nie mają strategii powrotu do normalności. Czynnik zdrowotny związany z Covid-19 wciąż wprowadza niepewność w gospodarce i na rynku pracy, a nieprzejrzysta strategia ograniczeń w prowadzeniu działalności, stosowanych bez przejrzystych reguł wsparcia pomocą firm lub jednoznacznego wskazania daty zakończenia wprowadzanego lockdownu, może oznaczać lawinę upadłości i wzrost bezrobocia – dodaje prof. Jacek Męcina.

– Jeśli szybko poradzimy sobie z zarządzaniem skutkami pandemii i planem powrotu na ścieżkę rozwoju, jest szansa na odbudowę rynku pracy, której powinny towarzyszyć instrumenty państwowej polityki zatrudnienia ułatwiające firmom inwestycje w jakość wynagrodzeń i szkolenia pracowników. Decydenci zapowiadają Nowy Ład i Nową Politykę Przemysłową, przedsiębiorcy i pracownicy wyczekują też środków UE – oby biznes i pracownicy doczekali tych programów przed wystąpieniem symptomów recesji, a nowe programy oznaczały pomoc w odbudowie, a nie nowe obciążenia podatkowe i kolejne ograniczenia – komentuje prof. Jacek Męcina.

Konfederacja Lewiatan

Firmom telekomunikacyjnym będzie trudniej pośredniczyć w sprzedaży polis
26 marca 2021

Firmom telekomunikacyjnym będzie trudniej pośredniczyć w sprzedaży polis

• Firmy telekomunikacyjne często pełnią rolę pośrednika usług finansowych sprzedając, np. polisy ubezpieczeniowe, czy kredyty.
• Włączenie ubezpieczeń świadczonych przez operatorów do zakresu usług fakultatywnego obciążania rachunku, jak proponuje rząd, obniży konkurencyjność firm telekomunikacyjnych na rynku pośrednictwa finansowego oraz doprowadzi do rozwiązania istniejących już umów.
• Konfederacja Lewiatan apeluje, aby pośrednictwo firm telekomunikacyjnych w sprzedaży polis ubezpieczeniowych było wyłączone z zakresu usług fakultatywnego obciążania rachunku.

Zaproponowana w projekcie Prawa Komunikacji Elektronicznej nowa, rozszerzona definicja usługi fakultatywnego obciążania rachunku wymaga wyrażenia zgody klienta na każdą czynność. W przypadku jej braku operator nie będzie mógł obciążyć faktury jakimikolwiek dodatkowymi opłatami i nie zaproponuje klientowi tej metody płatności składki ubezpieczeniowej czy też raty kredytu.

– Firma telekomunikacyjna utraci uprawnienie do pobierania składek nadane jej przez ubezpieczyciela, a klient zostanie pozbawiony ochrony ubezpieczeniowej, nawet o tym nie wiedząc. Skutkiem braku opłacania składek będzie rozwiązanie umowy ubezpieczenia. Nowa regulacja doprowadzi więc do wygaśnięcia istniejących umów, których celem jest zabezpieczenie interesów klientów – ostrzega dr Aleksandra Musielak, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Nowe przepisy osłabią konkurencyjność firm telekomunikacyjnych na rynku pośrednictwa usług finansowych, a także ograniczą dostępność oferowanych usług i produktów dla klientów.
Konfederacja Lewiatan proponuje, aby ubezpieczenia świadczone przez operatorów były wyłączone zakresu usług fakultatywnego obciążania rachunku.

Konfederacja Lewiatan

Pismo Konfederacji Lewiatan dotyczące wyjaśnienia „CUK-1: wypełnianie pól w części dotyczącej zestawienia faktur”
25 marca 2021

Pismo Konfederacji Lewiatan dotyczące wyjaśnienia „CUK-1: wypełnianie pól w części dotyczącej zestawienia faktur”

W związku z wyjaśnieniem „CUK-1: wypełnianie pól w części dotyczącej zestawienia faktur” z dnia 3 marca br. umieszczonym na portalu podatki.gov.pl, pragniemy zwrócić uwagę na fakt, że przedmiotowe wyjaśnienie będzie prowadzić do nieuzasadnionych kosztów po stronie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w związku z obowiązkiem podawania danych faktur zakupu.

Konfederacja Lewiatan, KL/136/99/KO/2021

Pobierz