Porozumienie między administracją publiczną i biznesem dotyczące fotowoltaiki
16 grudnia 2021

Porozumienie między administracją publiczną i biznesem dotyczące fotowoltaiki

Dzisiaj podpisane zostanie porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju sektora fotowoltaiki między administracją publiczną i kilkudziesięcioma firmami, instytucjami finansowymi i ubezpieczeniowymi, jednostkami oświaty, szkolnictwa wyższego i nauki oraz organizacjami gospodarczymi, w tym Konfederacją Lewiatan. 

Sygnatariusze porozumienia deklarują współpracę przy zrównoważonym rozwoju fotowoltaiki, wspieraniu krajowego przemysłu urządzeń fotowoltaicznych („local content”) oraz promocji eksportu towarów i usług firm uczestniczących w lokalnym łańcuchu dostaw.

Ze strony administracji publicznej inicjatorem porozumienia z organizacjami gospodarczymi są minister klimatu i środowiska, pełnomocnik rządu ds. OZE wraz z ministrami aktywów państwowych, edukacji i nauki, rolnictwa i rozwoju wsi, rozwoju i technologii, finansów, funduszy i polityki regionalnej oraz spraw zagranicznych.

– Prognozy wskazują, że fotowoltaika będzie jedną z kluczowych technologii w dobie dekarbonizacji i transformacji gospodarczej. Polski rynek fotowoltaiki znajduje się na etapie intensywnego wzrostu, o czym świadczy przyrost mocy zainstalowanej w instalacjach wielkoskalowych oraz prosumenckich mikroinstalacjach.  We wrześniu 2021 r. moc zainstalowana fotowoltaiki wyniosła 6304,0 MW, stawiając ją na drugim miejscu wśród technologii OZE w systemie elektroenergetycznym (wzrost r/r o 206,6%). Rada OZE Konfederacji Lewiatan od dawna zwraca uwagę, że  niezbędne jest dalsze wspieranie jej rozwoju, które pozwoli na większą popularyzację tej technologii wytwarzania energii elektrycznej. I temu ma służyć podpisane dzisiaj porozumienie – mówi Dorota Zawadzka-Stępniak, dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan.

Porozumienie między administracją i biznesem obejmuje współpracę dotyczącą krajowego przemysłu urządzeń fotowoltaicznych, rozwoju nowych segmentów fotowoltaiki i integracji PV z siecią, identyfikacji barier ograniczających rozwój branży oraz działań promocyjnych i edukacyjnych.

Wzrost udziału OZE w końcowym zużyciu energii brutto jest jednym z trzech priorytetów polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej. Zgodnie z opublikowanym w lipcu 2021 r. projektem pakietu Fit for 55, unijny cel dla udziału energii z OZE w perspektywie roku 2030 ma być podniesiony z obecnych 32% do 40%.

Z kolei priorytetem krajowej strategii pn. Polityka Energetyczna Polski do 2040 r. jest budowa niskoemisyjnej gospodarki przy zagwarantowaniu bezpieczeństwa energetycznego, poprawa jakości powietrza i stanu środowiska oraz podniesienie komfortu życia. W dokumencie założono osiągnięcie ogólnego celu na poziomie 23% udziału OZE w końcowym zużyciu energii brutto w 2030 r., przy czym w elektroenergetyce ma to być 32%, w ciepłownictwie 28%, a w transporcie – 14%.

Konfederacja Lewiatan
Jednolity Rynek UE – czego możemy spodziewać się w 2022?
15 grudnia 2021

Jednolity Rynek UE – czego możemy spodziewać się w 2022?

Unijne instytucje zapowiadają dalsze pogłębianie jednolitego rynku i likwidowanie istniejących na nim barier. Biorąc jednak pod uwagę rosnące tendencje protekcjonistyczne w wielu państwach członkowskich, można mieć poważne obawy co do tego, na ile owe głośne zapowiedzi będą realizowane, a także co do kształtu proponowanych regulacji.

Jednolity rynek kamieniem węgielnym integracji europejskiej

Jak ważny jest prawidłowo funkcjonujący jednolity rynek dla całej gospodarki UE było bardzo dobrze widoczne podczas obecnego kryzysu wywołanego pandemią COVID-19, kiedy doszło do natychmiastowego zamknięcia granic, wprowadzania obowiązku testów/kwarantann i tym samym gwałtownego przerwania łańcuchów dostaw, zatrzymania swobodnej migracji pracowników i uniemożliwienia przemieszczania się obywateli UE. Szacuje się, że jednolity rynek jest odpowiedzialny za aż od 8 do 9% wyższe PKB średnio dla całej UE. Z tego powodu Konfederacja Lewiatan, wspólnie z BusinessEurope, od lat apelują w swoich licznych stanowiskach do instytucji UE i państw członkowskich o znoszenie barier i dalsze pogłębianie jednolitego rynku, który jak wyraźnie widać jest kamieniem węgielnym integracji europejskiej.

Plany instytucji UE na 2022 r.

Unijne instytucje są coraz bardziej świadome wagi i wyzwań związanych z funkcjonowaniem jednolitego rynku. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w trakcie swojego corocznego orędzia o Stanie UE (14 września br.) przypomniała, że w przyszłym roku będziemy obchodzić 30-stą rocznicę istnienia jednolitego rynku UE. Zapowiedzi  dot. dalszego pogłębiania jednolitego rynku i likwidowania istniejących na nim barier sformułowane są w licznych oficjalnych dokumentach takich jak Sprawozdanie ws. Barier na Jednolitym Rynku (marzec 2020), Strategia Przemysłowa UE (5 maja br.), Roczny Raport ws. Jednolitego Rynku (5 maja br.), czy też Raport Grupy Zadaniowej ds. Egzekwowania Przepisów dot. Jednolitego Rynku (skrót z ang. SMET, wrzesień br.).

Ponadto, Komisja Europejska w swoim programie prac na 2022 r. zapowiada zaproponowanie Instrumentu Nadzwyczajnego Jednolitego Rynku o charakterze ustawodawczym. Ma to być strukturalne rozwiązanie mające zapewnić dostępność towarów i swobodny przepływ osób, towarów i usług na wypadek przyszłych kryzysów podobnych do obecnej pandemii COVID-19 (planowane na pierwszy kwartał 2022 r.). Warta uwagi jest także inicjatywa dotycząca prawa do naprawy (działanie o charakterze ustawodawczym, w tym ocena skutków, 3. kwartał 2022 r.).

Ocena BusinessEurope i Konfederacji Lewiatan

Problem tkwi  jednak w tym, że wbrew szumnym zapowiedziom Komisji, wiele nowych rozwiązań legislacyjnych na poziomie UE nie jest zgodnych z logiką jednolitego rynku i raczej doprowadza do jego fragmentacji, wraz z inicjatywami na poziomie krajowym, które wykraczają poza zharmonizowany zbiór przepisów mających zastosowanie do całego jednolitego rynku.

Przykładowo, niedawno zaproponowane rozporządzenie ws. ogólnego bezpieczeństwa produktów ma umożliwić produktom, które nie są objęte normą europejską, uzyskanie „domniemania bezpieczeństwa”, pod warunkiem spełnienia krajowych standardów ustanowionych przez dane państwo członkowskie. Problem polega na tym, że przepis ten może być interpretowany jako sprzeczny z zasadą wzajemnego uznawania, która jest jednym z fundamentów swobodnego przepływu towarów w UE.

W związku z powyższym nie dość, że dotychczasowy postęp w znoszeniu barier biurokratycznych pomiędzy państwami UE jest prawie żaden, to jeszcze nowe pomysły instytucji UE na harmonizację np. zapowiadana jeszcze na ten rok Strategia Standaryzacji wcale nie muszą okazać się korzystne dla przedsiębiorców.

Bardzo dobrym tego przykładem jest wprowadzony w lipcu 2020 r. Pakiet Mobilności I, który jest europejską regulacją harmonizującą przepisy dot. świadczenia usług transportowych o charakterze protekcjonistycznym, ponieważ zabezpiecza rynki tzw. starej UE przed swobodną konkurencją firm transportowych z państw UE z regionu Europy Środkowej i Wschodniej, w tym z Polski.

Czego można naprawdę oczekiwać?

W najbliższym czasie należy spodziewać się ze strony instytucji UE propozycji usuwania niektórych barier biurokratycznych, przy jednoczesnym proponowaniu nowych regulacji, których intencją ma być pogłębianie jednolitego rynku, ale w rzeczywistości mogą one doprowadzić do jego dalszej fragmentacji. Biorąc pod uwagę rosnące tendencje protekcjonistyczne w wielu państwach członkowskich należy mieć również poważne obawy co do tego, czy propozycje instytucji UE zmierzające do usuwania barier biurokratycznych rzeczywiście będą mogły wejść w życie.


Komentarz dla grudniowego wydania europejskiego biuletynu Lewiatana – Brussels Headlines.

Adam Dorywalski, Ekspert ds. UE Biura Konfederacji Lewiatan w Brukseli
adorywalski@konfederacjalewiatan.pl

2022 pod znakiem neutralności klimatycznej i pakietu Fit For 55
15 grudnia 2021

2022 pod znakiem neutralności klimatycznej i pakietu Fit For 55

W lipcu 2021 roku Komisja Europejska przedstawiła ambitny pakiet reform legislacyjnych tj. Gotowi na 55 (ang. FIT for 55), który ma umożliwić osiągniecie celu jakim jest redukcja emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55 proc. w stosunku do poziomu z 1990 r. do 2030 r., angażując wszystkie sektory gospodarki. Pakiet ten jest zestawem narzędzi prawodawczych, które mają służyć realizacji celów zawartych w Europejskim Zielonym Ładzie i Europejskim prawie o klimacie.

 

20 października 2021 roku Konfederacja Lewiatan opublikowała horyzontalne stanowisko dotyczące Pakietu Fit for 55, w którym m.in. podziela dążenie Europy do neutralności klimatycznej, jednak podkreśla skalę wyzwań, przed jakimi stoi świat wraz z decydentami, pracownikami i przedsiębiorcami. Apeluje w nim także o pogłębioną debatę na temat szczegółowych rozwiązań pakietu FIT for 55 z udziałem przedstawicieli wszystkich grup tj. sektora rządowego i samorządowego, środowiska naukowego, biznesowego i pozarządowego oraz społeczeństwa, wskazując rolę, jaką w tej dyskusji powinny odegrać organizacje przedsiębiorców, w szczególności przedsiębiorców prywatnych.

Droga do neutralności klimatycznej jednym z priorytetów Komisji Europejskiej na rok 2022

W przyszłym roku, Komisja Europejska będzie kontynuowała prace w dążeniu do osiągnięcia przez Europę neutralności klimatycznej. Konfederacja Lewiatan w dalszym ciągu będzie śledzić te działania i brać czynny udział w kształtowaniu powstającej legislacji.

W programie prac KE na rok 2022 w obszarze Europejskiego Zielonego Ładu znajdują się ważne działania dotyczące m.in.:

 • Przedstawienia propozycji ram regulacyjnych dot. certyfikacji usuwania dwutlenku węgla (4 kw. 2022)
 • Przeglądu norm emisji CO2 dla pojazdów ciężarowych (4 kw. 2022)
 • Ramy UE dla zharmonizowanych pomiarów emisji z transportu i logistyki (4 kw. 2022)
 • Przegląd przepisów dot. zrównoważonego stosowania pestycydów (1 kw. 2022)
 • Kontynuacji planu działania na rzecz eliminacji zanieczyszczeń, w tym m.in.:
  – przegląd rozporządzenia (EC) No 1272/2008) w sprawie klasyfikacji, etykietowania i pakowania (2 kw. 2022)
  – Zintegrowana gospodarka wodna – zrewidowane wykazy zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych zanieczyszczeń (3 kw. 2022)
  – Przegląd prawodawstwa UE dotyczącego jakości powietrza (3 kw. 2022)
  – Przegląd przepisów UE dotyczących fluorowanych gazów cieplarnianych (2 kw. 2022)
 • Uruchomienia dodatkowych środków  na rzecz działań w dziedzinie klimatu (w celu podwojenia zewnętrznego finansowania na rzecz bioróżnorodności)
 • Gospodarki o Obiegu Zamkniętym
  – Inicjatywa promująca naprawę, nie kupno nowego produktu (3 kw. 2022)
 • Plastiku
  – Ramy polityki w zakresie tworzyw sztucznych pochodzenia biologicznego, ulegających biodegradacji i procesowi kompostowania (2 kw. 2022)
  – Ograniczenie dotyczące mikroplastiku (4 kw. 2022)
  – Ograniczenie uwalniania mikroplastików do środowiska (4 kw. 2022)

 


Komentarz dla grudniowego wydania europejskiego biuletynu Lewiatana – Brussels Headlines.

Roksana Kozłowska, ekspertka Departamentu Energii i Zmian Klimatu
rkozlowska@konfederacjalewiatan.pl

Rok 2022 dla sektora Life Sciences w kontekście prac instytucji unijnych
15 grudnia 2021

Rok 2022 dla sektora Life Sciences w kontekście prac instytucji unijnych

2022 rok będzie ważnym rokiem w zakresie działalności instytucji unijnych dotyczącej sektora Life Sciences - w tym branży spożywczej i farmaceutycznej. Przed nami liczne inicjatywy legislacyjne, które mogą istotnie wpłynąć na prowadzenie biznesu. Poniżej znajdą Państwo krótkie podsumowanie najważniejszych, naszym zdaniem, przyszłych działań Komisji Europejskiej.

 

Branża Farmaceutyczna 

Pandemia COVID-19 była impulsem do prac nad Europejską Unią Zdrowotną. W nadchodzącym roku prace nad nią będą kontynuowane. Komisja Europejska zapowiedziała inicjatywę nowych ram legislacyjnych dla sektora farmaceutycznego, a także rewizję prawodawstwa w zakresie leków dla dzieci i chorób rzadkich. Oba działania są wynikiem stworzenia Strategii Farmaceutycznej dla Europy, którą ściśle monitorujemy. Celem Komisji Europejskiej jest wzmocnienie innowacji i zapewnienie bezpieczeństwa dostaw leków. W pełni popieramy ten cel, jako Konfederacja Lewiatan będziemy aktywnie uczestniczyć w obu konsultacjach i brać udział w dialogu z instytucjami unijnymi w zakresie rozwoju europejskiego sektora farmaceutycznego, ze szczególnym naciskiem na przywracanie łańcuchów wartości do Unii Europejskiej i budowę bezpieczeństwa lekowego Europejczyków.

Branża Spożywcza

Dużą częścią Europejskiego Zielonego Ładu jest Strategia „od pola do stołu”, która stawia sobie za cel stworzenie sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego środowisku systemu żywnościowego. W ramach Strategii przewidziane są liczne inicjatywy legislacyjne. Dla biznesu bardzo istotne będą inicjatywy dotyczące profili składników odżywczych i obowiązkowego oznaczenia wartości odżywczej z przodu opakowania. Są to zagadnienia kluczowe, które powinny zostać wypracowane w ramach szerokiego dialogu, który doprowadzi do konsensusu. Tylko w ten sposób można uzyskać jeden zharmonizowany i powszechnie stosowany system oznakowania na froncie opakowania. Projekty legislacyjne przewidziane są na IV kwartał 2022 roku. Jako Konfederacja Lewiatan monitorujemy obie inicjatywy i braliśmy udział w ramach wczesnych konsultacji publicznych oceny skutków regulacji.

 


Komentarz dla grudniowego wydania europejskiego biuletynu Lewiatana – Brussels Headlines.

Kacper Olejniczak, Ekspert Departamentu Prawa Gospodarczego ds. Branży Life Sciences
kolejniczak@konfederacjalewiatan.pl

7 priorytetów biznesu dla Unii Europejskiej na 2022 rok
15 grudnia 2021

7 priorytetów biznesu dla Unii Europejskiej na 2022 rok

fot. Unsplash

Prezydenci poszczególnych federacji zrzeszonych w BusinessEurope (w tym Konfederacja Lewiatan) przyjęli w Paryżu deklarację, w której wskazali siedem priorytetowych obszarów dla francuskiej prezydencji w Radzie UE. Przewodnictwo Francji rozpocznie się 1 stycznia. Cele przekazane na ręce prezydenta Francji Emmanuela Macrona będą drogowskazem dla działalności Konfederacji Lewiatan na poziomie UE w kolejnym roku.

Priorytety prezydencji francuskiej w Radzie UE

„Ożywienie, potęga i przynależność” to trzy filary przewodnictwa Francji w Radzie UE. 9 grudnia, podczas konferencji prasowej, prezydent Macron zaprezentował wizję dla Europy na kolejne 6 m-cy. Obok konieczności kontroli granic UE, reformy systemu Schengen oraz nadania nowego impulsu polityce bezpieczeństwa i obrony, prezydencja skupi się na tworzeniu wspólnych reguł budżetowych oraz reformie paktu stabilności i wzrostu, aby przyszłe przepisy umożliwiały wydatki niezbędne dla przeprowadzenia zielonej i cyfrowej transformacji.

Ponadto, Francja zainicjuje tworzenie nowego modelu wzrostu gospodarczego, który będzie oparty na produkcji, innowacji i europejskim modelu socjalnym. Kluczowe będzie tworzenie miejsc pracy i walka z masowym bezrobociem. Dyrektywy dotyczące płacy minimalnej i przejrzystości płac będą priorytetowe dla prezydencji. Dodatkowo, potrzebne jest ożywienie przemysłu, zwłaszcza w sektorach niezbędnych dla budowy strategicznej autonomii UE, jak: baterie, półprzewodniki, technologie cyfrowe, zdrowie i kultura.

Dla przypomnienia, co 6 miesięcy kolejne państwo członkowskie przejmuje rotacyjną prezydencję w Radzie UE i przewodniczy posiedzeniom tej instytucji na wszystkich szczeblach, pomagając zapewnić ciągłość prac. Prezydencja odpowiada za ustalanie porządku obrad posiedzeń oraz prowadzenie negocjacji w gronie państw członkowskich. Dodatkowo, państwa członkowskie, które mają kolejno sprawować prezydencję, współpracują w ramach tzw. trojki. Po Francji, prezydencję obejmą Czechy a następnie Szwecja.

Priorytety BusinessEurope dla francuskiej prezydencji

 1. Przywrócenie wzrostu gospodarczegoPrezydencja francuska musi skoncentrować się na odbudowie i utrzymaniu konkurencyjności unijnej gospodarki, przeprowadzając niezbędne reformy do przeprowadzenia skutecznej zielonej i cyfrowej transformacji. W centrum zainteresowania musi znaleźć się jednolity rynek europejski i potrzeba eliminowania istniejących na nim barier. Instytucje europejskie i państwa członkowskie muszą nie tylko przywrócić jego funkcjonowanie do poziomu sprzed pandemii, ale znacznie go pogłębić. W następstwie kryzysu spowodowanego pandemią, należy zwrócić szczególną uwagę na usuwanie przeszkód w swobodnym poruszaniu się oraz promowanie mobilności. Wzmocnienie jednolitego rynku UE będzie także priorytetem prezydencji czeskiej, która przypada na drugą połowę 2022r.

  Dodatkowo, bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy mądrej polityki gospodarczej i przemysłowej, która będzie wspierać firmy, aby były w stanie rozwijać się, generować wzrost i tworzyć miejsca pracy, przy jednoczesnym wprowadzaniu reform w ramach zielonej i cyfrowej transformacji.

 2. Rozwiązanie problemu zakłóceń w łańcuchach dostaw oraz inflacjaRosnące ceny energii, niedobory półprzewdoników oraz surowców, wąskie gardła w usługach transportowych oraz rosnące braki kompetencji pracowników, zwiększają koszty produkcji i osłabiają ożywienie gospodarcze. Ważne jest podjęcie odpowiednich działań, zwłaszcza w sytuacji kiedy podstawowe przyczyny wysokich cen nie mają charakteru rynkowego. Należy podjąć także dodatkowe działania, jak np. uproszczenie procedur celnych w celu zapewnienia lepszej koordynacji pomiędzy państwami członkowskimi w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa oraz podróży, jak również monitorowanie przyjmowanych przez rządy środków ograniczających handel.

  W sprawie niedoborów w dostawach surowców krytycznych zależnych od krajów trzecich (np. od Chin), UE powinna ściśle współpracować z danym krajem w celu rozwiązania tego problemu.

 3. Ambicje klimatyczne oraz konkurencyjność firm europejskich muszą iść ręka w rękęNależy uruchomić odpowiednie środki finansowe, które umożliwią przeprowadzenie sprawiedliwej transformacji. UE musi także podjąć środki ograniczające ryzyko ucieczki emisji oraz zintensyfikować działania zmierzające do ustalenia globalnej ceny emisji CO2. Należy zapewnić bezpieczeństwo i przystępność cenową dostaw energii odnawialnej i niskoemisyjnej, do czego konieczna jest odpowiednia infrastruktura.
 4. Regulacje sprzyjające innowacjom mają kluczowe znaczenie dla cyfryzacjiPosiadanie sprzyjających innowacjom ram prawnych w kwestiach cyfrowych jest również niezbędne do zmobilizowania inwestycji potrzebnych do transformacji cyfrowej. Cyfryzacja powinna być skoncentrowana na człowieku i przynosić korzyści całemu społeczeństwu, ale równocześnie nie możemy, poprzez nadmierne regulowanie, hamować innowacji.

  Liczymy, że prezydencja francuska zakończy prace nad DSA (Digital Single Act – Akt o usługach cyfrowych) i DMA (Digital Market Act – Akt o rynkach cyfrowych), podtrzymując zasadę kraju pochodzenia, która ułatwia transgraniczne świadczenie usług cyfrowych, jednocześnie wspierając usuwanie nielegalnych towarów i treści online. Zakres rozporzdzenia o sztucznej inteligencji powinien regulować zastosowanie sztucznej inteligencji wysokiego ryzyka tylko w obszarach, w których wykazano wyraźną lukę regulacyjną.

 5. Sektor finansowy UE musi być w stanie sfinansować ożywienie gospodarcze oraz zieloną i cyfrową transformacjęDostęp do finansowania i stabilność rynku finansowego są ważniejsze niż kiedykolwiek. Potrzebujemy poważnego zastrzyku inwestycji w technologie i innowacje, aby zapewnić przeprowadzenie zielonej i cyfrowej transformacji, w czym sektor prywatny ma do odegrania kluczową rolę.

 6. Wprowadzenie wykonalnych wymogów dotyczących należytej staranności (due dilligence) i zrównoważonej działalności korporacyjnej (sustainable corporate governance)Wypracowanie przyszłych unijnych ram dotyczących należytej staranności i zrównoważonej działalności korporacyjnej jest niezbędne dla zachowania atrakcyjności Europy, jako miejsca do inwestowania i promowania wartości europejskich na całym świecie. Nasze firmy są zaangażowane w ochronę praw człowieka i w pełni rozumieją znaczenie zharmonizowanych przepisów dotyczących należytej staranności na jednolitym rynku, które mają również zastosowanie do przedsiębiorstw z państw trzecich działających na terenie UE. Prezydencja francuska musi dopilnować, aby przepisy te były jasne, wykonalne i nie obciążały nadmiernie MŚP.

 7. Zrównoważony i oparty na zasadach handel jest kluczem dla ożywienia gospodarczegoUE powinna pozostać wiodącym globalnie partnerem handlowym, promującym zrównoważony i oparty na zasadach handel, przy jednoczesnym wspieraniu i otwieraniu nowych możliwości handlowych i inwestycyjnych dla firm europejskich. W kontekście narastających napięć na arenie międzynarodowej, zwiększającego się protekcjonizmu i jednostronnych decyzji, jest ważniejsze niż kiedykolwiek przedtem, aby UE była promotorem wielostronnego i opartego na zasadach porządku międzynarodowego.

Komentarz dla grudniowego wydania europejskiego biuletynu Lewiatana – Brussels Headlines.

Kinga Grafa, Dyrektorka Biura Konfederacji Lewiatan w Brukseli, Stały Przedstawiciel przy BusinessEurope
kgrafa@konfederacjalewiatan.pl

Nowy rok, nowe prace
15 grudnia 2021

Nowy rok, nowe prace

Komisja Europejska przyjmuje kolejne dokumenty strategiczne, a za nimi powstają kolejne dyrektywy, rozporządzenia, przeglądy, programy. I pewnie nie może być inaczej. Jednak coraz częściej pojawiają się głosy, że zbyt rzadko oceniamy rezultaty starych i nowych polityk, że nie mamy dostatecznie aktualnych danych, a rzeczywistość zmienia się dziś zdecydowanie szybciej i statystyki z lat ubiegłych nie odzwierciedlają dobrze rzeczywistości.

Na dodatek, ciągle różnice w osiąganiu celów tych polityk wśród krajów członkowskich wcale nie maleją. Konwergencja jest zbyt wolna. Tak czy owak mamy Unię wielu prędkości, a zdarza się, że nowe akty legislacyjne są wykorzystywane do budowy przewag konkurencyjnych grup państw.

A jednak nie ma innej drogi niż wspólnota, bo inaczej nie poradzimy sobie z ogromem nowych wyzwań, z odbudową odporności i niezależności UE w każdym z kluczowych obszarów: bezpieczeństwa, zasobów, energii, surowców, łańcuchów dostaw, technologii, cyfryzacji, rynków pracy, zdrowia… i długo by tak wymieniać.

To jeszcze nie czas na podsumowania 2021 roku, ale z pewnością dobry czas, by wiedzieć co w trawie piszczy, dlatego poniżej przegląd najbliższych prac EKES, które są stale uzupełniane o propozycje opinii z inicjatywy własnej, nowe projekty legislacyjne KE czy prośby kierowane przez kraje kolejnych prezydencji.

Wybrane tematy:

 • Strategia na rzecz MŚP nowej generacji – Zwiększenie skuteczności i szybkości i wdrażania
 • Normy emisji CO2 dla nowych samochodów osobowych i nowych lekkich samochodów użytkowych
 • Rozwój sztucznej inteligencji w europejskich mikroprzedsiębiorstwach oraz małych i średnich przedsiębiorstwach
 • Roczne sprawozdanie dotyczące prognozy strategicznej
 • Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiająca program polityki na okres do 2030 r. „Droga ku cyfrowej dekadzie”
 • Pakt na rzecz Badań Naukowych i Innowacji w Europie
 • W jaki sposób zidentyfikowane ekosystemy przemysłowe przyczynią się do strategicznej autonomii UE i dobrobytu jej obywateli?
 • Innowacyjne instrumenty finansowe w kontekście rozwoju przedsiębiorstw wywierających wpływ społeczny
 • Misje europejskie
 • A competition policy fit for new challenges
 • Opodatkowanie działalności gospodarczej w XXI wieku;
 • Zmiana dyrektywy w sprawie opodatkowania energii
 • Polityka gospodarcza w strefie euro w 2022 r.
 • Roczna strategia zrównoważonego wzrostu gospodarczego na 2022 r.
 • Pakiet bankowy 2021
 • Minimalne skuteczne opodatkowanie przedsiębiorstw
 • Europejski pojedynczy punkt dostępu (ESAP)
 • Przegląd rozporządzenia w sprawie europejskich długoterminowych funduszy inwestycyjnych (ELTIF)
 • Przegląd rozporządzenia w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFIR) (system publikacji informacji skonsolidowanych)
 • Przegląd rozporządzenia w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFIR) (system publikacji informacji skonsolidowanych)
 • Urząd ds. Gotowości i Reagowania na Stany Zagrożenia Zdrowia (HERA)
 • Dialog społeczny jako narzędzie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Dyrektywa w sprawie kar wobec pracodawców
 • Przemyt migrantów
 • Indywidualne rachunki szkoleniowe i mikrokwalifikacje
 • Wzmocnienie demokracji i integralności pakietu wyborczego
 • Nowy europejski Bauhaus
 • Jednolite procedury kontroli drogowego transportu towarów niebezpiecznych
 • Jakie warunki są niezbędne do społecznej akceptacji transformacji energetycznej i przejścia na gospodarkę niskoemisyjną?
 • Ceny energii
 • Stan unii energetycznej 2021 – wkład w Europejski Zielony Ład i ożywienie gospodarcze w Unii
 • Poprawa zdolności UE do reagowania na ekstremalne zdarzenia poza jej terytorium
 • Długoterminowa wizja UE dla obszarów wiejskich
 • Przemieszczanie odpadów – przegląd przepisów UE
 • „Gotowi na 55′”: osiągnięcie unijnego celu klimatycznego na 2030 r. w drodze do neutralności klimatycznej.

Obserwatorium Rynku Pracy, któremu przewodniczę w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym (EKES) zajmie się w przyszłym roku czterema tematami:

 • Młodzież na europejskim rynku pracy
 • Podnoszenie kwalifikacji i uczenie przez całe życie jako niezbędny element rynków pracy (Raport informacyjny)
 • Rynki pracy na wsi
 • Wpływ Covid na rynki pracy i nowe trendy.

Zapraszam na stronę www.eesc.europa.eu


Komentarz dla grudniowego wydania europejskiego biuletynu Lewiatana – Brussels Headlines.

Lech Pilawski, doradca Zarządu Konfederacji Lewiatan, przewodniczący Obserwatorium Rynku Pracy przy EKES
lpilawski@konfederacjalewiatan.pl

Inflacja już blisko 8 proc.
15 grudnia 2021

Inflacja już blisko 8 proc.

Inflacja jednak wyższa od wstępnych szacunków. Wzrost cen w listopadzie wyniósł 7,8% i był wyższy o 0,1 pkt. proc. od odczytu podanego przez GUS dwa tygodnie temu.

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan

W listopadzie to ceny produktów rosły wyraźnie szybciej (8,1%) aniżeli usług 6,6%. Taka zależność ostatni raz wystąpiła w kwietniu br. Ta tendencja utrzyma się również w przyszłym miesiącu, kiedy to spodziewamy się szczytu inflacyjnego w 2021 r. Droga do przebicia w grudniu 8% nadal pozostaje otwarta i w zasadzie pewna. Oznacza to, że czekają nas najdroższe lub najskromniejsze dla wielu osób święta od blisko dwóch dekad.

Podobnie jak we wrześniu GUS we wstępnym odczycie nie doszacował wzrostu cen nośników energii. Pierwsze prognozy sugerowały wzrosty rok do roku na poziomie 13,4%, a finalnie wzrost cen był wyższy o 0,2 pkt. proc. Największe wzrosty w tej kategorii dotyczyły opału – 37,4% r/r. W skali miesiąca również widać wyraźny wzrost cen – 37,2%. Oznacza to, że rozwiązania z tarczy antyinflacyjnej są spóźnione, ponieważ sezon grzewczy jest już w pełni. Wskazują również na to odczyty średniej temperatury w listopadzie w Polsce, która była wyraźnie niższa niż w październiku oraz niższa niż w listopadzie 2020 r.

Negatywnym zaskoczeniem w listopadowych danych są duże wzrosty cen żywności, co przed nadchodzącymi świętami powinno najbardziej martwić Polki i Polaków. Ceny ogółem żywności wzrosły o 6,4%, przy czym szczegółowe dane pokazują, że ceny podstawowych produktów spożywczych, takich jak: pieczywo, cukier, masło, jajka w ciągu roku wzrosły o ponad 10%, a mięsa – szczególnie drobiowego – o ponad 20%

Konfederacja Lewiatan

Firmy planują podwyżki i wzrost zatrudnienia
15 grudnia 2021

Firmy planują podwyżki i wzrost zatrudnienia

Sytuacja po pandemii systematycznie poprawia się z perspektywy pracowników: połowa firm planuje podwyżki, zwiększył się też odsetek przedsiębiorstw prognozujących wzrost zatrudnienia – wskazują wyniki 44. edycji badania Plany Pracodawców przeprowadzonego przez Instytut Badawczy Randstad i Gfk Polonia.

Komentarz Moniki Fedorczuk, ekspertki Konfederacji Lewiatan

Dla działów HR końcówka roku to czas robienia planów dotyczących wynagrodzeń. Tegoroczna układanka wymaga wzięcia pod uwagę nieco więcej czynników niż zazwyczaj. W listopadzie inflacja wyniosła 7,8%, ale  roczny wskaźnik będzie niższy niż ten za ostatnie miesiące (prognoza na rok 2021 to 4,9%). Wzrost wynagrodzeń na poziomie w okolicach tych wartości to tzw. podwyżka inflacyjna, która chroni wynagrodzenia pracowników przed spadkiem wartości siły nabywczej.

Na płace w przyszłym roku będą też wpływały zmiany podatkowe w Polskim Ładzie. Wiele firm obserwuje obecnie działania konkurentów  wstrzymując się z podwyżkami mającymi na celu „rekompensowanie” obniżenia kwoty płacy netto dla części pracowników. Trudno tu więc o decyzje dotyczące podwyżki wynagrodzeń takich samych dla wszystkich zatrudnionych u danego pracodawcy.

Kolejnym czynnikiem, odgrywającym ważną rolę w polityce kształtowania wynagrodzeń jest potrzeba ograniczenia rotacji w firmach oraz pozyskanie nowych pracowników. To ostanie jest szczególnie trudne w sytuacji ograniczonych zasobów pracy na rynku oraz występującej luki kompetencyjnej. Warto zauważyć, że dla pracowników do prac powtarzalnych, o niskim stopniu skomplikowania nawet relatywnie nieduże różnice w wynagrodzeniu mogą stanowić wystarczający powód do zmiany pracodawcy.

Konfederacja Lewiatan
W 2022 Europa nadal będzie podążać drogą ku cyfrowej dekadzie
15 grudnia 2021

W 2022 Europa nadal będzie podążać drogą ku cyfrowej dekadzie

Mijający rok obfitował w nowe propozycje unijnych regulacji, których celem było przybliżenie Europy ku pełnej transformacji cyfrowej. Główne cele Komisji Europejskiej w nadchodzącym będą podobne. Bruksela nadal będzie podejmowała starania, aby Unia Europejska stała się prawdziwym liderem bezpiecznej, godnej zaufania i ukierunkowanej na człowieka technologii.

Komisja będzie kontynuowała prace nad Aktem o usługach cyfrowych (Digital Services Act – DSA) oraz Aktem o rynkach cyfrowych (Digital Markets Act – DMA). Projekty są określane mianem Kodeksu Usług Cyfrowych. Mają przede wszystkim określić obowiązki i odpowiedzialność pośredników świadczących usługi cyfrowe w UE, zapewnić bezpieczeństwo użytkowników w internecie oraz stworzyć uczciwe i konkurencyjne warunku rozwoju przedsiębiorstw.

Rozwój systemów sztucznej inteligencji jedynie przy poszanowaniu praw podstawowych

Z pewnością w Brukseli przyspieszą też prace nad pierwszym unijnym projektem, skupiającym się na uregulowaniu systemów sztucznej inteligencji na obszarze całej Unii Europejskiej. Mowa o Akcie w sprawie sztucznej inteligencji (Artificial Intelligence Act), który definiuje czym są dokładnie systemy sztucznej inteligencji, a także proponuje etyczne ramy prawne oparte na analizie ryzyka. Dokument ten nie odnosi się jednak do kwestii fundamentalnej związanej ze sztuczną inteligencją, a więc określeniem, kto i na jakich zasadach ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez systemy AI.

Te założenia będą najprawdopodobniej wynikiem rewizji dyrektywy w sprawie odpowiedzialności za produkty (Product Liability Directive). Jej treść ma w najbliższej przyszłości uwzględniać obecne tempo rozwoju technologii i dostępne rozwiązania.

Nie ma nowych rozwiązań bez ich ochrony

Unijne instytucje już od dłuższego czasu przywiązują większą wagę do praw własności intelektualnej i skutecznego egzekwowania ich ochrony. To przekłada się na podjęte inicjatywy, jak choćby IP Action Plan. W najbliższym roku uwaga skupi się w dużej mierze przede wszystkim na temacie Jednolitego Sądu Patentowego i patencie europejskim o jednolitym skutku oraz dodatkowych prawach  ochronnych (Supplementary Protection Certificate – SPC).

Niewątpliwie unijni decydenci nie pominą w swych pracach zwiększającego się problemu podrabiania towarów, który wraz z rozwojem sprzedaży za pośrednictwem internetowych platform handlowych przybrał na sile.

 


Komentarz dla grudniowego wydania europejskiego biuletynu Lewiatana – Brussels Headlines.

Elżbieta Dziuba, Ekspertka Departamentu Prawa Gospodarczego ds. Cyfrowych
edziuba@konfederacjalewiatan.pl

Rynek cyfrowy – z czym zmierzą się przedsiębiorcy w przyszłym roku?
15 grudnia 2021

Rynek cyfrowy – z czym zmierzą się przedsiębiorcy w przyszłym roku?

Droga ku cyfrowej dekadzie w Europie jest wciąż długa i pełna wyzwań. Ambicją KE było i jest uczynienie cyfryzacji motorem wzrostu gospodarczego oraz wzmocnienie pozycji UE jako lidera cyfryzacji. Bruksela w 2021 r. postawiła zatem mocno na regulacje "cyfrowe", w tym na działania na rzecz bezpiecznej cyfryzacji i usprawnień na rzecz konsumentów w obszarze telekomunikacji.

 

Z czym mierzyli się przedsiębiorcy w 2021 r.?

2021 r. pojawiła się regulacja dotyczące nowych stawek roamingu w UE, która przedłuży do 2032 r. obowiązujący system stawek za połączenia lub transmisję danych w trakcie podróży na terenie UE, oraz regulacja wprowadzająca w UE tzw. „jedną ładowarkę” do smartfonów i innych urządzeń elektronicznych.
Dużo działo się w obszarze bezpiecznej cyberprzestrzeni – przyspieszono prace nad projektem tzw. dyrektywy NIS 2, przynoszącej duże zmiany w zakresie zapewnienia odpowiedzi na rosnące zagrożenia związane z cyfryzacją i nasileniem się ataków cybernetycznych.

W UE po latach ruszyły prace nad projektem rozporządzenia e-evidence, który ma pomóc w efektywniejszym ściganiu przestępstw w Europe dzięki sprawnemu pozyskiwaniu dowodów w postaci elektronicznej za pośrednictwem i pomocą dostawców usług łączności elektronicznej oraz dostawców infrastruktury internetowej.

A co czeka przedsiębiorców w 2022 r.?

Po Nowym Roku pojawią się dwie kluczowe nowości, tj. European Chips Act oraz European cyber resilience act.

Pierwszy będzie propozycją wyjścia naprzeciw problemowi braku mikroprocesorów na rynku europejskim – kluczowych do produkcji sprzętu elektronicznego, w tym rosnącej liczby inteligentnych urządzeń, ale też funkcjonowania przemysłu 4.0.

Drugi ustanowi wprowadzi wspólne normy bezpieczeństwa cybernetycznego dla produktów europejskich.
Więcej informacji na temat planów Komisji Europejskiej w 2022 r. można znaleźć tu.

 


Komentarz dla grudniowego wydania europejskiego biuletynu Lewiatana – Brussels Headlines.

Aleksandra Musielak, ekspertka Departamentu Prawa Gospodarczego ds. Cyfrowych
amusielak@konfederacjalewiatan.pl