UE chce uregulować cyfryzację ochrony zdrowia
27 lipca 2021

UE chce uregulować cyfryzację ochrony zdrowia

Cyfryzacja jest jednym z globalnych trendów, który realnie zmienia codzienność w wielu obszarach funkcjonowania społeczeństwa. Jednym z tych obszarów jest ochrona zdrowia, która w ostatnich latach mocno się zmieniła. W związku z pandemią COVID-19 proces cyfryzacji i badań naukowych mocno przyśpieszył. Cyfryzacja powoduje postęp i wprowadza wiele ułatwień w medycynie, ale może też tworzyć ryzyka. Jakie? Np. te dotyczące prywatności.

Unijne instytucje zdają sobie sprawę z przebiegu tej rewolucji i starają się ją kształtować w ramach własnych polityk. Regulacje UE w tym obszarze mogą mieć istotny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorców działających na pograniczu IT i medycyny.

 

 

Cyfryzacja ochrony zdrowia szansą dla przemysłu

Obecnie szeroko rozwija się gałąź przemysłu wykorzystująca duże zbiory danych w medycynie. Są one wykorzystywane do rozwoju sztucznej inteligencji, która za ich pomocą poprawia swoje wyniki. Widać to np. w diagnostyce i ocenie zdjęć RTG przez sztuczną inteligencję. Dane dotyczące zdrowia, w tym dane genetyczne, są coraz szerzej wykorzystywane w działaniach obejmujących badania i rozwój (B&R), w tym z wykorzystaniem sztucznej inteligencji lub w ramach biobanków, które gromadzą dane do wykorzystania ich w celach badawczych. Wszystkie powyższe obszary stają się coraz ciekawsze dla firm działających na pograniczu medycyny i IT.

Trzeba jednak pamiętać, że dane medyczne są danymi wrażliwymi. Ich wyciek lub zablokowanie dostępu przez hakerów mogą mieć poważne skutki, np. śmierć pacjenta. Taka sytuacja miała miejsce w szpitalu klinicznym w Düsseldorfie.

Główne obszary cyfryzacji ochrony zdrowia dla UE

UE interesuje się cyfryzacją służby zdrowia, w tym szczególnie danymi medycznymi. Regulacje wprowadzanie przez unijne instytucje będą dążyły do:

 1. Umożliwienia bezpiecznego dostęp obywateli do ich danych medycznych i korzystania z prawa dostępu do ich danych medycznych w całej UE, w tym między innymi poprzez ujednolicenie systemów elektronicznych kart zdrowia (EHR).
 2. Rozwinięcie medycyny spersonalizowanej poprzez wspólną europejską infrastrukturę do wymiany danych, umożliwiającą naukowcom i innym specjalistom łączenie zasobów (danych, wiedzy specjalistycznej, mocy obliczeniowej) w całej UE.
 3. Wzmocnienie badań naukowych. Stworzenie warunków dla dostępu do danych medycznych, które pozwolą na rozwój badań na rynku farmaceutycznym i wyrobów medycznych. Wykorzystując duże zbiory danych, naukowcy mogą pomóc pracownikom służby zdrowia i decydentom w identyfikowaniu i wybieraniu nowych metod leczenia.

 

Dla realizacji powyższych celów unijne instytucje skupią się w pierwszej kolejności na:

 • opracowaniu unijnych standardów jakości danych, niezawodności i cyberbezpieczeństwa,
 • stworzeniu unijnego standardu elektronicznych kart zdrowia,
 • lepszej interoperacyjności dzięki zastosowaniu otwartych formatów wymiany informacji.

 

Wprowadzenie jednolitych standardów powinno być korzystne dla przedsiębiorców zajmujących się cyfryzacją ochrony zdrowia. Trzeba jednak pamiętać, że instytucje unijne mają różne instrumenty legislacyjne, za pomocą których harmonizują prawo. Cześć działań czasami przynosi efekt niepożądany, dlatego Lewiatan dalej będzie monitorował rozwój tego zagadnienia i informował przedsiębiorców o zmianach.

 

Kacper Olejniczak, ekspert Konfederacji Lewiatan
e-mail: kolejniczak@konfederacjalewiatan.pl

 

Konfederacja Lewiatan

Zakaz handlu w niedziele bez rozstrzygnięcia w TK
27 lipca 2021

Zakaz handlu w niedziele bez rozstrzygnięcia w TK

 • Trybunał Konstytucyjny nie orzekł, że ograniczenie handlu w niedziele jest lub nie jest zgodne z Konstytucją. Zmiany ustawy są zatem nadal możliwe.
 • Lewiatan został pozbawiony prawa występowania w tego typu sprawach.
 • Trybunał uznał za zgodne z Konstytucją jedynie zapisy dotyczące złego stanowienia prawa (niedające się usunąć wątpliwości interpretacyjne lub rażąco krótkie vacatio legis- 23 dni)

 

Konfederacja Lewiatan wystąpiła w 2018 r. do TK o zbadanie zgodności z Konstytucją niektórych zapisów ustawy o zakazie handlu w niedziele. Według Lewiatana:

 1. ustawa różnicuje sytuacje pracowników odnośnie swobody wykonywania przez nich pracy w określone dni (jedni mogą pracować w niedziele a inni nie); wywołuje to skutek dyskryminacyjny, tworząc grupę uprzywilejowanych pracodawców i pracowników.
 2. ustawa różnicuje sytuacje pracodawców w zakresie, w jakim przepis ten określa grupę podmiotów nieobjętych zakazem handlu, a tym samym różnicuje sytuację pracowników, co do swobody wykonywania przez nich pracy w określone dni.

 

 

Trybunał umorzył postępowanie w sprawie tych zarzutów, co nie oznacza, że uznał je za zgodne z Konstytucją! Uznał jedynie, że Lewiatan nie ma mandatu do składania wniosków w interesie pracowników, chociaż wcześniej wnioski dotyczące relacji pracodawca-pracownik nasza organizacja składała.

Sędziowie uznali za zgodne z Konstytucją jedynie zarzuty dotyczące nienadających się usunąć wątpliwości interpretacyjnych wywołanych ustawą oraz rażąco krótkiego vacatio legis. Warto jednak wspomnieć, że z 5-osobowego składu, dwóch sędziów wyraziło zdanie odrębne.

– Zaskakuje nas, że TK uznał za zgodne z Konstytucją zarzuty dotyczące złego stanowienia prawa (np. rażąco krótkie vacatio legis), a nie podjął się merytorycznego rozstrzygnięcia kluczowych elementów naszego wniosku. Natomiast dobrze się stało, że droga do zniesienia zakazu handlu w niedziele wciąż pozostaje otwarta – mówi Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan.

 

Konfederacja Lewiatan

Komisja Europejska przygotowuje nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa produktów
27 lipca 2021

Komisja Europejska przygotowuje nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa produktów

Już w przyjętym w listopadzie 2020r. przez Komisję Europejską programie na rzecz konsumentów wskazano na kluczowe obszary, które powinny stać się priorytetem dla europejskiej polityki konsumenckiej w najbliższych latach. To m.in.: wzmocnione ekologiczne podejście, bezpieczeństwo cyfrowe, ochrona słabszych uczestników rynku oraz zacieśnienie współpracy międzynarodowej.

 

 

Te zagadnienia zyskały na znaczeniu w czasie pandemii wirusa COVID-19, kiedy to sytuacja konsumentów uległa nagłej i drastycznej zmianie, ze względu na ich problemy zdrowotne i finansowe. Dodatkowo, w tym okresie możliwe było zaobserwowanie znacznego wzrostu zainteresowania dokonywaniem zakupów za pośrednictwem internetu. Ten sposób sprzedaży z pewnością był wygodniejszy i niejednokrotnie szybszy od tradycyjnego sposobu dokonywania zakupów. Niestety, niejednokrotnie zwiększał odsetek sprzedaży nielegalnych towarów bądź też przypadków oszustw w sieci.

Zapewnienie konsumentom wysokiego poziomu ochrony oraz pewności zakupowej stało się jeszcze ważniejsze. Kluczową rolę w tym zakresie ma odegrać europejska polityka dotycząca bezpieczeństwa produktów, która ma pomóc osiągnąć wyznaczone cele w ramach programu na rzecz konsumentów.

Komisja Europejska zaproponowała pod koniec czerwca 2021r. zmiany w dwóch zasadniczych obszarach – bezpieczeństwa produktów oraz usług finansowych, uwzględniając potrzebną modyfikację praw konsumentów, zmienionych przez pandemię oraz cyfryzację. Instytucje unijne zabiegają o to, aby niebezpieczne produkty były wycofywane z rynku a oferty kredytowe przedstawiane konsumentom w jasny i przystępny sposób, łatwy do odczytania na urządzeniach cyfrowych.

W projekcie rozporządzenia w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów, będącego wynikiem ubiegłorocznej rewizji dyrektywy w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów z 2001r., Komisja Europejska proponuje nowe zasady ochrony konsumentów dostosowane do ery cyfrowej. Ma na celu również uaktualnienie wcześniejszych założeń prawnych, które nie uwzględniały szerokiego udziału w rynku platform internetowych czy intensywnego rozwoju systemów sztucznej inteligencji.

Komisja Europejska zasadniczo modyfikuje definicję samego produktu, który ma w zamyśle posiadać odpowiednie funkcje bezpieczeństwa cybernetycznego. Wprowadzono również definicję rynku internetowego. W projekcie rozporządzenia znalazło się także pojęcie istotnej modyfikacji, w przypadku którego zakłada się przeniesienie odpowiedzialności za bezpieczeństwo produktów na osobę dokonującą modyfikacji. Komisja Europejska podkreśliła wagę bezpieczeństwa cybernetycznego, proponując nowe aspekty oceny bezpieczeństwa produktów obejmujące  ewentualne zagrożenia związane z produktami opartymi na nowych technologiach.

Niezwykle warte uwagi jest wprowadzenie pojęcia internetowej platformy handlowej oraz określenie dokładnych obowiązków tych podmiotów, polegających m.in. na usuwaniu nielegalnych produktów z ich stron internetowych w ciągu dwóch dni roboczych. Komisja Europejska przewiduje również kary za nieprzestrzeganie przepisów przez określone podmioty, pozostawiając jednocześnie ostateczną decyzję w tej sprawie państwom członkowskim. Zaproponowane w treści projektu kary sięgają nawet 4% rocznego obrotu.

Kolejnym nowym założeniem jest zastąpienie systemu RAPEX przez Safety Gate. Ponadto, nowe przepisy mają zapewnić konsumentom dodatkowe prawo do informacji i środków zaradczych, z uwzględnieniem wycofania produktów.

Projekt rozporządzenia zakłada zwiększenie uprawnień organów krajowych, umożliwiając im wyłączanie stron internetowych produktów niebezpiecznych lub wyświetlanie ostrzeżenia skierowanego do użytkowników, którzy odwiedzają te strony. W ramach wzmocnienia współpracy międzynarodowej, Komisja Europejska ma zamiar stworzyć nowe formy współpracy z krajami trzecimi w celu poprawy bezpieczeństwa produktów.

Warto podkreślić, że obecnie wiele internetowych platform handlowych przystępuje do dobrowolnych porozumień, których założeniem jest zwiększenie bezpieczeństwa produktów i ochrony własności intelektualnej oraz wzmocnienie egzekwowalności prawa. Przykładami są Product Safety Pledge oraz Memorandum of Understanding on th Sale of Counterfeit Goods via Internet.

Konfederacja Lewiatan brała aktywny udział w konsultacjach przeglądu dyrektywy. Teraz z kolei uważnie śledzimy unijny proces legislacyjny projektu rozporządzenia w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów i przygotowuje uwagi do jego treści.

 

Elżbieta Dziuba, ekspertka Konfederacji Lewiatan ds. cyfryzacji
e-mail: edziuba@konfederacjalewiatan.pl

 

Konfederacja Lewiatan

Horyzont Europa szansą dla polskich firm
27 lipca 2021

Horyzont Europa szansą dla polskich firm

Program ramowy Horyzont Europa (następca Horyzontu 2020) to najważniejszy unijny program finansujący badania naukowe i innowacje w latach 2021-2027. Budżet programu to 95,5 mld euro. Czym różni się od swojego poprzednika i kto może z niego skorzystać? Wyjaśniam szczegóły.

 

 

 

Czym jest Horyzont Europa?

Celem programu jest finansowanie projektów dotyczących globalnych wyzwań, takich jak przeciwdziałanie zmianom klimatu, wspieranie zielonej i cyfrowej transformacji oraz wzmacnianie konkurencyjności i wzrostu gospodarczego w całej UE.

W programie mogą uczestniczyć firmy z krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz (na określonych zasadach) również te z krajów stowarzyszonych z programem. Co istotne, pojęcie innowacji w ramach Horyzontu Europa jest na tyle szerokie, ze pozwala zarówno naukowcom, jak i przedsiębiorcom wypróbować różne nietuzinkowe rozwiązania i pomysły.

Program opiera się na trzech filarach, co przedstawia poniższa grafika. Pierwszy filar jest zaadresowany do świata nauki, a drugi i trzeci do firm.

 

 

 

Zwróćmy uwagę na drugi filar, który przewiduje finansowanie klastrów tematycznych zajmujących się m.in. zdrowiem i technologiami cyfrowymi. W obrębie każdego klastra można aplikować o granty, o czym na swoich stronach internetowych informuje Komisja Europejska.

 

Czym Horyzont Europa różni się od swojego poprzednika?

Nowymi elementami programu są między innymi:

 • Utworzenie Europejskiej Rady ds. Innowacji (EIC), której zadaniem jest wsparcie dla tzw. przełomowych innowacji oraz dla wzrostu przedsiębiorstw, w głównej mierze z sektora MŚP. To w ramach trzeciego filaru.
 • Określenie misji (missions) czyli zestawów działań, dzięki którym osiągnięte zostaną dalekosiężne i mierzalne cele. Wskazano tu 5 głównych obszarów: walka z rakiem, zmiany klimatu, środowisko morskie, inteligentne miasta, bezpieczeństwo żywnościowe.
 • Stworzenie polityki otwartej nauki (Open Science), której elementem jest obowiązkowy otwarty dostęp do wyników projektów. Zasady te są stosowane w całym programie.
 • Utworzenie nowego podejścia do tzw. partnerstw europejskich, ukierunkowanych na bardziej wymierną współpracę z przemysłem.

W jakim stopniu polskie firmy korzystają z Horyzontu?

Według analizy Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej (KPK PB UE, które teraz jest częścią Narodowego Centrum Badań i Rozwoju) Polska w kończącym się programie Horyzont 2020 pozyskała 660 mln euro.

Przez ostatnie sześć lat skorzystały z niego 832 polskie podmioty, czyli o połowę więcej niż w latach 2007-2013. Największe kwoty pozyskały instytuty naukowe i badawcze oraz uczelnie (ok. 372 mln euro) – wynika z analizy. Najwięcej wniosków o dofinansowanie własnych projektów złożył sektor prywatny:

 • Firmy i przedsiębiorcy łącznie pozyskali ponad 172 mln euro. Wśród nich prym wiedzie sektor małych i średnich przedsiębiorstw z wynikiem 116,11 mln euro, czyli rezultatem dwukrotnie wyższym niż w latach 2007-2013.
 • KPK PB UE wskazuje, że duże firmy wypadły słabiej (pozyskały 56 mln euro), mimo że zdobyły o połowę więcej środków niż w poprzednim j programie ramowym.

W sumie polskie podmioty pozyskały zaledwie 1,2 proc. całego budżetu dostępnego w Horyzoncie 2020.

Biorąc pod uwagę, że polska gospodarka powinna stawać się coraz bardziej innowacyjna, aby gonić zamożniejsze państwa tzw. starej UE, kluczowe jest zdecydowane zwiększenie udziału naszych firm w nowym programie Horyzont Europa. Tym bardziej, że w przyszłości nie będziemy mogli liczyć już na tak duże dofinansowanie w ramach polityki spójności.

 

Adam Dorywalski, ekspert biura Konfederacji Lewiatan w Brukseli
e-mail: adorywalski@konfederacjalewiatan.pl

 

Konfederacja Lewiatan

Czy partnerska współpraca UE i Szwajcarii jest możliwa?
26 lipca 2021

Czy partnerska współpraca UE i Szwajcarii jest możliwa?

Szwajcaria jest czwartym po Chinach, USA i Wielkiej Brytanii parterem handlowym Unii Europejskiej. Relacje UE-Szwajcaria utrudniają jednak niedopasowane do szybko zmieniającej się rzeczywistości umowy dwustronne jak i neutralność Szwajcarii, która w określonych przypadkach przypomina wręcz izolacjonizm. 

 

 

 

Położona w sercu Europy Szwajcaria przypomina samotną  wyspę  otoczoną krajami należącymi do Unii Europejskiej. Historia i kultura tego kraju sprawia jednak, że Szwajcarzy nie są zainteresowani dołączeniem do UE. Władze w Bernie wprawdzie porozumiały się w przeszłości z Brukselą w sprawie dołączania Szwajcarii do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG stanowi dzisiaj obszar obejmujący UE oraz Islandię, Norwegię i Lichtenstein, którego funkcjonowanie opiera się na swobodzie przepływu ludzi, kapitału, towarów i usług), jednak w 1992 roku społeczeństwo szwajcarskie odrzuciło w referendum zawarte porozumienie. Od tego czasu kwestia członkostwa Szwajcarii w UE nie jest przedmiotem rozmów, wzajemne relacje reguluje natomiast ponad 100 dwustronnych umów.’

Potrzeba nowego otwarcia

Szybko zmieniające się warunki gospodarcze i polityczne, jak i rozwój nowych technologii sprawiły, że obowiązujące od lat umowy zaczęły być coraz mniej dostosowane do panującej rzeczywistości. Jednocześnie Unii zależałoby w przypadku sporów handlowych uznać jurysdykcję unijnego sądu oraz wprowadzić pełny dostęp do szwajcarskiego rynku pracy, w tym swobodę przemieszczania i osiedlania się  pracowników z UE. Dla Brukseli kłopotliwy jest też fakt, że Szwajcaria, dzięki zawartym umowom, może bezpłatnie korzystać z dostępu do rynku UE, natomiast kraje członkowskie zobligowane są do wpłat do unijnej kasy. Do tego muszą one przyjmować pracowników z innych państw UE czy mieć otwarty rynek usług i przetargów publicznych. Nie dziwią więc informacje przekazane przez Fundację Bertelsmanna, według której zysk dla Szwajcarii z dostępu do rynku UE wynosi 2 900 EUR na mieszkańca rocznie, podczas gdy średnio w UE zysk ten sięga 1 000 EUR. Rozpoczęcie więc w 2014 roku rozmów nad pakietem nowych umów dwustronnych niosło nadzieję na wprowadzenie bardziej partnerskich zasad współpracy jak i dopasowanie ich do realiów politycznych czy gospodarczych. Negocjacje zostały jednak zakończone przez Szwajcarię, która w maju tego roku ogłosiła zerwanie rozmów. Władze Szwajcarii swą decyzję argumentowały przede wszystkim brakiem zgody na otwarcie rynku dla pracowników z Unii.

Przyszłość relacji UE-Szwajcaria

Po ogłoszeniu przez Szwajcarię zerwania rozmów w sprawie nowej umowy, Komisja Europejska słusznie podkreśliła w oświadczeniu, że bez tego porozumienia modernizacja stosunków „nie będzie możliwa, a nasze umowy dwustronne nieuchronnie się zestarzeją”. Szwajcaria, chcąc w pełni korzystać z przywilejów wynikających z dostępu do rynku UE,  musi zrozumieć, że Bruksela oczekuje partnerskiej relacji. Jaka jest więc przyszłość dwustronnych relacji? Zmiana nastawienia ze strony władz Szwajcarii zdaje się być możliwa dopiero przy okazji kolejnych wyborów lub w wyniku presji ze strony szwajcarskich przedsiębiorstw, które z biegiem lat zaczną odczuwać niedostosowanie obowiązujących umów do otaczającej nas rzeczywistości. Biorąc pod uwagę czas, który będzie następnie potrzebny do przeprowadzenia rozmów i negocjacji widzimy, że mowa tu o wieloletniej perspektywie czasowej.

 

Tomasz Paszkiewicz, ekspert Konfederacji Lewiatan
e-mail: tpaszkiewicz@konfederacjalewiatan.pl

 

Konfederacja Lewiatan

Polski Ład. Propozycje podatkowe szkodliwe dla gospodarki
26 lipca 2021

Polski Ład. Propozycje podatkowe szkodliwe dla gospodarki

 • Propozycje w zakresie opodatkowania i finansowania składki zdrowotnej, przedstawione w Polskim Ładzie oznaczają wzrost podatków dla milionów obywateli.
 • Więcej zapłacą przedsiębiorcy i pracownicy najbardziej zaangażowani w rozwój gospodarczy, najlepsi specjaliści i konkurencyjne firmy.
 • Lewiatan protestuje przeciwko podnoszeniu podatków ponieważ osłabi to naszą konkurencyjność. Polska będzie mniej atrakcyjna do lokowania nowoczesnych i wysoko płatnych miejsc pracy.

 

-Zakładane  zwiększenie progresji podatkowej i większa redystrybucja dochodów od osób lepiej zarabiających do grup słabiej uposażonych wpłynie negatywnie na gospodarkę. Zniechęci obywateli do podejmowania większej aktywności zawodowej, osłabi konkurencyjność Polski jako miejsca lokowania nowoczesnych i wysoko płatnych miejsc pracy. Propozycja, aby składka zdrowotna nie była odliczana od podatku oraz jej istotne podwyższenie, ma w założeniu poprawić jakość ochrony zdrowia obywateli, w rzeczywistości jest to sposób na zwiększenie wpływów budżetowych– mówi Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Potrzebujemy prostego i efektywnego systemu podatkowego, charakteryzującego się dużą elastycznością form opodatkowania, pozwalającego na wybór najprostszej i jednocześnie najbardziej efektywnej formy rozliczenia. Ale także takiego, który zagwarantuje stabilne wpływy budżetowe i jednocześnie pozwoli bogacić się firmom i obywatelom. Systemu opartego na zrównoważonym opodatkowaniu pracy i działalności gospodarczej. Polski Ład jest zaprzeczeniem takiego modelu, jest ukierunkowany na przesuwanie środków pochodzących od osób najbardziej aktywnych zawodowo, przedsiębiorczych, innowacyjnych do grup słabiej gospodarujących albo w dużej mierze w ogóle nie aktywnych zawodowo.

Pracujesz na etacie

Osoby zarabiające w przedziale pomiędzy 5 700 brutto a 11 100 zł brutto mają mieć możliwość zniwelowania podwyżki obciążeń związanych z brakiem prawa do odliczenia składki zdrowotnej od podatku poprzez zastosowanie dedykowanej im ulgi. Dla osób pracujących na etacie, zarabiających więcej niż kwota, która uprawnia do ulgi, obciążenia podatkowo-składkowe wzrosną. Podnoszenie podatków osobom, które aspirują do tzw. klasy średniej, której wsparcie i rozwijanie deklaruje rząd, budzi sprzeciw. To te osoby są najbardziej aktywne zawodowo. Wysokość ich wynagrodzenia wynika z ponadprzeciętnego wykształcenia i zaangażowania w rozwój firm i gospodarki. Brak prawa do odliczenia składki zdrowotnej spowoduje, że osoby z dochodem wynoszącym ok. 8 000 zł netto miesięcznie stracą po wprowadzeniu Polskiego Ładu.

Przykład: Osoba zarabiająca 13 000 zł brutto miesięcznie straci w skali roku ponad 350 zł

Prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą

Na proponowanych zmianach najbardziej stracą przedsiębiorcy prowadzący firmy w formie jednoosobowych działalności gospodarczych. To kilkaset tysięcy przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych, usługowych, które stanowią o sile naszej gospodarki i przedsiębiorczości. Są to firmy budowane przez lata, często duże zakłady, zatrudniające wielu pracowników. Przedsiębiorcy, którzy ponoszą pełne ryzyko biznesowe związane z utrzymaniem zamówień, produkcji, zatrudnienia i koniecznością ciągłego rozwoju (inwestycji) w celu utrzymania konkurencyjności na rynku krajowym i międzynarodowym. Tego typu przedsięwzięcia to nie umowa o pracę, z tytułu której na koniec miesiąca wypłacane jest wynagrodzenie, wiąże się ze wszelkimi ryzykami, które mogliśmy obserwować w momencie wybuchu epidemii Covid-19. Firmy te korzystają z 19% proc. stawki podatkowej, ale w okresie kiedy ponoszą straty, muszą z wypracowanych nadwyżek utrzymać zatrudnienie i ponieść stałe koszty przedsiębiorstwa (utrzymać budynki i maszyny, zapłacić kredyty, leasingi i usługi obce). Przedsiębiorcy ci muszą odprowadzić podatek także od przychodów, których nie otrzymali, np. w wyniku opóźnień w płatności od kontrahenta czy w przypadku zakwestionowania zgodności albo jakości wyprodukowanego towaru. To oni ponoszą odpowiedzialność za przedsiębiorstwo całym swoim majątkiem.

Przykład: Przedsiębiorca, opodatkowany podatkiem liniowym, który dzisiaj od 1 mln zł podstawy opodatkowania płaci 190 tys. zł podatku, po zmianie będzie musiał zapłacić 280 tys. zł (19% podatku i 9% składki zdrowotnej), tj. o 90 tys. więcej.

 

 

 

Jesteś samozatrudnionym

Polski Ład uderzy także w osoby, które ze względu na specyfikę swojej działalności, potrzebę większej elastyczności, świadczenia usług dla wielu podmiotów, decydują się prowadzić działalność gospodarczą zamiast zatrudnienia na umowie o pracę. Zawierają kontrakty B2B, nie są związani kodeksem pracy czy klauzulami wyłączności. Często to poszukiwani specjaliści (menedżerowie, inżynierowie, informatycy, programiści) prowadzący działalność opodatkowaną na zasadach ogólnych albo podatkiem liniowym. W ich przypadku po wejściu w życie nowych przepisów obciążenia wzrosną o prawie 50%.

Przykład: Inżynier świadczący usługi na podstawie umowy B2B, opodatkowany podatkiem liniowym, uzyskujący dochód po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne (1 457,49 zł) w wysokości 15 000 zł płaci obecnie 2 850 zł podatku, po zmianach będzie to 4 200 zł, tj. o 1 350 zł więcej. Rocznie zapłaci więcej 16 200 zł.

 

 

Korzystasz z ryczałtu lub karty podatkowej

Polski Ład zakłada także zmiany w opłacaniu składki zdrowotnej dla przedsiębiorców płacących ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i kartę podatkową. Najczęściej są to przedsiębiorcy prowadzący drobną działalność usługową, rzemieślniczą (usługi budowlane, taksówkowe, fryzjerskie, kosmetyczne, stolarskie, sprzątania wnętrz, itp.). W związku z brakiem możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku ich obciążenia też wzrosną.

Przykład: Stolarz opodatkowany w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskał przychód w kwocie 7 000 zł. Ryczałt (5,5%) obliczony od tej kwoty wynosi 385 zł. Dzisiaj, po odliczeniu składki zdrowotnej (328,78 zł) przedsiębiorca wpłaca do urzędu skarbowego 56 zł podatku. Łącznie jego obciążenie z tytułu ryczałtu i składki zdrowotnej wynosi 441 zł.

Po zmianach zapłaci 385 zł ryczałtu (5,5%) i 128,10 zł składki zdrowotnej (1/3 stawki ryczałtu 1,83%), łącznie 513,10 zł. Wzrost obciążeń z tytułu podatku i składki zdrowotnej wyniesie 16,30%. Oprócz podatku i składki zdrowotnej musi zapłacić także 1 457,49 zł składek społecznych.

 

Konfederacja Lewiatan

fot. twitter.com/MF_GOV_PL

Co pomoże firmom zwiększyć dostępność ich produktów i usług?
26 lipca 2021

Co pomoże firmom zwiększyć dostępność ich produktów i usług?

Trwają prace nad instrumentami finansowymi skierowanymi do firm w zakresie dostosowania prowadzonej przez nie działalności do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, czyli mówiąc wprost – poprawy dostępności ich produktów i usług.

Dla części firm takie działania będą już wkrótce obligatoryjne, dla innych mogą stanowić szansę na poszerzenie kręgu klientów.

Konieczność rozwoju w tym zakresie wynika m.in. ze zbliżających zmian w przepisach prawa. W 2012 r. Polska ratyfikowała Konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Realizacji postanowień Konwencji służy Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie wymogów dostępności produktów i usług, czyli Europejski Akt o Dostępności. Dyrektywa weszła w życie w 2019 r., a termin jej przeniesienia do prawa polskiego upływa w 2022 r. Przepisy na gruncie prawa polskiego mają obowiązywać od 2025 r.

Głównym celem Dyrektywy ujednolicenie przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie dostępności niektórych produktów i usług. Różnice w systemach prawnych stwarzają przeszkodę w ich płynnym obrocie. Wpływa to na funkcjonowanie małych i średnich firm. Na przedsiębiorcach wymusza to stosowanie odrębnych zasad na danym rynku. Wiąże się także z dodatkowym kosztem, który hamuje wzrost gospodarczy i konkurencyjność. Ujednolicenie zasad wzmacnia wewnętrzny rynek zbytu danego państwa oraz polepsza dostępność informacji. Dostępne usługi i produkty są dla wielu osób wstępnym warunkiem uczestniczenia w życiu społecznym i gospodarczym. Umożliwiają aktywność edukacyjną czy zawodową oraz samodzielność w realizacji codziennych spraw życiowych. Dyrektywa ma zastosowanie nie tylko do osób z niepełnosprawnościami. Odnosi się również do pozostałych osób o szczególnych potrzebach (m.in. osoby starsze, kobiety w ciąży). W rezultacie, ustanowienie i stosowanie ujednoliconych wymogów dostępności ma służyć zarówno potrzebom konsumentów, jak i podmiotów gospodarczych.

Szansę na sfinansowanie zmian w firmach w zakresie zwiększania dostępności ich produktów i usług dają opracowywane obecnie programy na lata 2021-2027 finansowane z funduszy europejskich.

Robocze zestawienia zaproponowanych w poszczególnych programach instrumentów znajdą Państwo tutaj.

Zachęcamy do przesyłania do Konfederacji Lewiatan Państwa uwag i sugestii w tym zakresie:

 • jakiego rodzaju wsparcia potrzebują firmy, by podejmować działania w kierunku zwiększania dostępności?
 • do kogo przede wszystkim powinno trafić finansowanie unijne  w tym zakresie?
 • jakie będą główne wyzwania związane z wdrażaniem Europejskiego Aktu o Dostępności w Polsce?

Mając informację zwrotną od Państwa będziemy mogli aktywniej włączyć się w prace nad tym obszarem prowadzone przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Osobą do kontaktu w tej sprawie jest Małgorzata Lelińska, wicedyrektorka Departamentu Funduszy Europejskich. Kontakt: mlelinska@konfederacjalewiatan.pl.

Na Państwa uwagi czekamy do końca lipca 2021 r.

 

Konfederacja Lewiatan

Strategia Migracyjna 2021-2022 – stanowisko Lewiatana
23 lipca 2021

Strategia Migracyjna 2021-2022 – stanowisko Lewiatana

Pozytywnie oceniamy przygotowanie długo oczekiwanego dokumentu, jakim jest Strategia Migracyjna, szczególnie, że zostało ono poprzedzone wieloaspektowymi pracami analitycznymi, które zostały opublikowane jako dokument diagnostyczny, określający aktualną sytuację migracyjną. Niewątpliwie istotnym wkładem do tej dyskusji o teraźniejszości i przyszłości polityki migracyjnej powadzonej przez polskie władze jest przygotowanie dokumentu opisującego trendy migracyjne oraz przygotowanie strategii opisującej główne kierunki działań, jakie zamierza podjąć polski rząd.

Konfederacja Lewiatan, KL/293/211/MF/2021

Pobierz
Sztuczna inteligencja – uwagi Lewiatana do projektu rozporządzenia
23 lipca 2021

Sztuczna inteligencja – uwagi Lewiatana do projektu rozporządzenia

W związku z posiedzeniem Komisji do Spraw Unii Europejskiej, na którym na zostać rozpatrzony wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zharmonizowane przepisy dotyczące sztucznej inteligencji (akt w sprawie sztucznej inteligencji) i zmieniającego niektóre akty ustawodawcze Unii (COM(2021) 206 wersja ostateczna) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP, Konfederacja Lewiatan przedstawia uwagi do projektu rozporządzenia Artificial Intelligence Act.

Konfederacja Lewiatan, KL/290/209/ED/2021

Pobierz
Pracodawcy boją się czwartej fali Covid-19
23 lipca 2021

Pracodawcy boją się czwartej fali Covid-19

Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział dzisiaj, że wszystkie analizy, którymi dysponuje rząd wskazują, iż czwarta fala Covid-19 będzie się rozpędzała.

Komentarz Moniki Fedorczuk, ekspertki Konfederacji Lewiatan

Coraz bardziej obawiamy się kolejnego lockdownu i namawiamy rząd do wprowadzenia takich rozwiązań, które mogą być pomocne w walce z pandemią. Dla nas zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu pracy staje się priorytetem. Musimy dbać o bezpieczeństwo pracowników i klientów. Apelujemy więc do rządu o przyspieszenie szczepień, które są jedynym skutecznym narzędziem w walce z pandemią. Tylko w ten sposób możemy zmniejszyć ryzyko pojawienia się kolejnych okresów zamrożenia gospodarki. Osoby niezaszczepione nie tylko zagrażają systemowi ochrony zdrowia, ale także finansom publicznym (kolejny lockdown) i gospodarce (upadek firm, likwidacja miejsc pracy).

Proponujemy, aby wprowadzić obowiązek szczepień dla niektórych grup zawodowych, dać możliwość sprawdzania, kto jest zaszczepiony, a kto nie, czy wyposażyć przedsiębiorców w narzędzia prawne pozwalające odmawiać obsługi osobom niezaszczepionym.

Konfederacja Lewiatan