Przedsiębiorcy postulują doprecyzowanie przepisów dotyczących sztucznej inteligencji
23 lipca 2021

Przedsiębiorcy postulują doprecyzowanie przepisów dotyczących sztucznej inteligencji

• Na posiedzeniu sejmowej Podkomisji stałej do spraw regulacji prawnych dotyczących algorytmów cyfrowych, została przedstawiona informacja Ministra Cyfryzacji na temat stanowiska rządu do unijnego projektu rozporządzenia w sprawie sztucznej inteligencji.
• Konfederacja Lewiatan pozytywnie ocenia podejście KE do kierunku rozwoju sztucznej inteligencji w UE. Proponuje jednak, aby w pracach legislacyjnych doprecyzować przepisy dotyczące ujawniania danych, sankcji i kar czy granic zakazu poszczególnych praktyk w zakresie sztucznej inteligencji.

– Uważamy, że przepisy nakazujące ujawniać i udostępniać dane oraz dokumentację wymagają doprecyzowania pod kątem relacji z tajemnicą przedsiębiorstwa. Informacje te mogą mieć bowiem charakter poufny, a nierzadko stanowić główny, o ile nie jedyny, czynnik przewagi konkurencyjnej. Na poziomie krajowym powinny być wprowadzone rzeczywiste gwarancje chroniące tajemnicę przedsiębiorstwa zarówno przed nieuprawnionym, jak i nieuzasadnionym dostępem osób lub podmiotów do tego typu informacji – mówi Elżbieta Dziuba, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Lewiatan postuluje również wskazanie konkretnych granic zakazu poszczególnych praktyk w zakresie sztucznej inteligencji. Z uwagi, iż niektóre systemy sztucznej inteligencji są całkowicie zakazane, niezwykle istotne jest precyzyjne wytyczenie granic takiego zakazu.

W ocenie Konfederacji Lewiatan, przewidziane sankcje, za nieprzestrzeganie przepisów, są zbyt surowe (zwłaszcza dla firm, które wypracowują niską marżę) i nieproporcjonalnie zwiększą ryzyko biznesowe związane z wykorzystaniem i rozwojem sztucznej inteligencji. Będzie to miało negatywny wpływ na jej rozwój w Unii Europejskiej. Istnieje ryzyko, że organy będą działać arbitralnie, bez szczególnego nakazu administracyjnego. Przedsiębiorcy sugerują wprowadzenie jasnych przesłanek oraz okoliczności łagodzących i zaostrzających na wzór rozwiązań wprowadzonych w RODO.

Konfederacja Lewiatan

Ważne dyskusje w Obserwatorium Rynku Pracy przy EKES
22 lipca 2021

Ważne dyskusje w Obserwatorium Rynku Pracy przy EKES

Od nowego mandatu Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES) przewodniczę Obserwatorium Rynku Pracy, które przynależy do Sekcji Rynku Pracy, Spraw Społecznych i Obywatelskich – pisze Lech Pilawski, Doradca Zarządu Konfederacji Lewiatan. Podczas majowego spotkania obserwatorium odbyło się wysłuchanie na temat sektorów o niskich płacach: gastronomii, hoteli, turystyki, usług socjalnych, sprzątania, kultury, handlu. To była dobra debata i dyskusja – dodaje Lech Pilawski.

 

 

 

Wnioski płynące z debaty są jednak trudne ze względu na brak jasnych perspektyw, kryzys wywołany pandemią, brak jasności co do krajowych planów naprawy i ich uruchomienia.

W czasie spotkania podkreślono znaczenie kwestii takich jak:

 • gwarancje zatrudnienia,
 • zabezpieczenia społeczne,
 • ochrona zdrowia,
 • stałe podnoszenie kwalifikacji takich pracowników,
 • profesjonalizacja,
 • regulacja krajowych przepisów prawa pracy,
 • wsparcie publicznego dla zatrudniania osób wspierających seniorów, osoby niepełnosprawne, rodziny zagrożone przemocą, rodziny dysfunkcyjne, osoby chore i samotne.

Mamy dobre praktyki w UE – musimy je rozpowszechniać. Musimy również wykorzystać doświadczenia pandemii, nowe możliwości usług online i cyfrowe systemy wsparcia.

W czasie spotkania zaprezentowano też dobre przykłady nowych rozwiązań, które powstały w czasie pandemii, jak choćby nowy rynek produktów czy usług z dziedziny kultury, które przeniosły się do sfery online.

Niepokojące jest jednak to, że covid i jego skutki pokazały, jak istotne są gwarancje socjalne dla wszystkich zatrudnionych, bez względu na charakter zatrudnienia. Wszystkie wymienione sektory są dotknięte albo nielegalnym, albo szarym zatrudnieniem, co w sytuacji kryzysu prowadzi do społecznej katastrofy. Systemy opieki zdrowotnej i ubezpieczeń społecznych muszą przygotować nowe rozwiązania.

Plan na wrzesień – dyskusja o układach i negocjacjach zbiorowych

Kolejne posiedzenie Obserwatorium Rynku Pracy odbędzie się 6 września. Zaplanowano wtedy wysłuchanie publiczne, dotyczące tym razem stosowania układów i negocjacji zbiorowych w krajach UE o niskim uzwiązkowieniu. Chodzi przede wszystkim o nowe kraje członkowskie.

To ważna kwestia, ponieważ w projektach opinii EKES dotyczących różnych kwestii (od opinii dot. europejskiej strategii na rzecz wzmacniania demokracji, przez opinię dotyczącą zamówień publicznych w gospodarce obiegu zamkniętego do opinii o wdrażaniu Filara praw społecznych czy strategii walki z handlem ludźmi i pracą przymusową) pojawiły się propozycje zapisów, uzależniających dostęp firm do zamówień publicznych i funduszy europejskich od stosowania takich układów.

W trakcie tych debat i w efekcie zgłoszonych poprawek udało się znaleźć dobre kompromisy, które zapobiegną dyskryminacji państw członkowskich o niskim pokryciu rynku pracy układami zbiorowymi w dostępie do zamówień publicznych i funduszy europejskich. Od takich krajów wymagane będzie jednak stosowanie odpowiednich klauzul społecznych, które zapewnią uczciwą konkurencję i zlikwidują obawy o dumping społeczny.

Mam nadzieję, że wrześniowe wysłuchanie pozwoli zrozumieć zachodnim partnerom powody takiej sytuacji. W wysłuchaniu jednym ze spikerów będzie ekspert Konfederacji Lewiatan, prof. Jacek Męcina!

Szersza perspektywa w EKES

Nowością w pracy EKES jest podjęcie ścisłej współpracy i pewnej koordynacji działań wszystkich trzech obserwatoriów: rynku pracy, jednolitego rynku i cyfryzacji oraz zrównoważonego rozwoju. To uwolni dodatkowe synergie i zmieni perspektywę z silosowej na horyzontalną.

Wszystkie trzy perspektywy od siebie zależą i na siebie wpływają. Zaczynamy od prostych rozwiązań jak wzajemne zapraszanie członków obserwatoriów na swoje posiedzenia, a w końcu wspólnej, październikowej konferencji w ramach projektu KE „Future of Europe”, która oceni na ile Krajowe Programy Odbudowy wpisują się w cele zrównoważonego rozwoju.

We wrześniu, Obserwatorium Rynku Pracy wróci do raportu informacyjnego o postępach realizacji strategii uczenia się przez całe życie, istotnej dla rynku pracy. Projekt badawczy został przerwany przez pandemię. Przed nami wizyty studyjne w 5 krajach i badanie ankietowe w kolejnych 6 krajach. Raportu oczekujemy wiosną 2022 r.

Kalendarium Obserwatorium Rynku Pracy EKES:

Za nami:

 • wysłuchanie publiczne o sytuacji sektorów o niskich płacach w UE (maj 2021),
 • spotkania prezydiów trzech obserwatoriów: rynku pracy, jednolitego rynku i cyfryzacji oraz zrównoważonego rozwoju w sprawie współpracy (czerwiec i lipiec 2021),
 • spotkania w sprawie raportu Obserwatorium o kształceniu przez całe życie na podstawie wizyt studyjnych i informacji z 12 krajów członkowskich (czerwiec, lipiec 2021).

 

Przed nami:

 • posiedzenie Obserwatorium Rynku pracy połączone z wysłuchaniem publicznym na temat układów i porozumień zbiorowych w krajach UE o niskim uzwiązkowieniu i niskim pokryciu rynków pracy takim układami (6 września 2021),
 • wspólna konferencja trzech obserwatoriów o przewidywanym wpływie unijnego planu odbudowy na sytuacje społeczną i rynki pracy, na jednolity rynek i cyfryzację oraz zrównoważony rozwój (przez pryzmat Zielonego Ładu (październik 2021).

 

Lech Pilawski, Doradca Zarządu Konfederacji Lewiatan, członek EKES, przewodniczący Obserwatorium Rynku Pracy EKES
e-mail: lpilawski@konfederacjalewiatan.pl

 

Konfederacja Lewiatan

Rozporządzenie w sprawie sztucznej inteligencji – uwagi Lewiatana
22 lipca 2021

Rozporządzenie w sprawie sztucznej inteligencji – uwagi Lewiatana

W związku z posiedzeniem Podkomisji stałej do spraw regulacji prawnych dotyczących algorytmów cyfrowych, podczas którego ma zostać przedstawiona informacja Ministra Cyfryzacji na temat stanowiska Rady Ministrów do Rozporządzenia COM(2021) 206 ustanawiającego zharmonizowane przepisy dotyczące sztucznej inteligencji oraz Komunikatu COM(2021) 205 Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie promowania europejskiego podejścia do sztucznej inteligencji, Konfederacja Lewiatan przedstawia uwagi do projektu rozporządzenia Artificial Intelligence Act.

Konfederacja Lewiatan, KL/288/207/ED/2021

Pobierz
Procesy rynku energii – uwagi Lewiatana do projektu rozporządzenia
22 lipca 2021

Procesy rynku energii – uwagi Lewiatana do projektu rozporządzenia

W odpowiedzi na prowadzone konsultacje publiczne projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie procesów rynku energii z dnia 21.06.2021 r. (nr w wykazie prac Ministra Klimatu i Środowiska – 603), przedstawiamy uwagi Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan, KL/289/208/DZS/2021

Pobierz
Podatek cyfrowy – stanowisko Lewiatana dot. poselskiego projektu ustawy
22 lipca 2021

Podatek cyfrowy – stanowisko Lewiatana dot. poselskiego projektu ustawy

W związku ze skierowaniem poselskiego projektu ustawy o podatku od niektórych usług cyfrowych i Funduszu Technologii Cyfrowych do rozpatrzenia na najbliższym posiedzeniu Sejmu (nr druku sejmowego 1376), Konfederacja Lewiatan przedstawia stanowisko do dokumentu.

Konfederacja Lewiatan, KL/291/210/AM/2021

Pobierz
Z podatkiem cyfrowym poczekajmy na propozycje OECD
22 lipca 2021

Z podatkiem cyfrowym poczekajmy na propozycje OECD

• 7 lipca br. skierowany został do rozpatrzenia na posiedzeniu Sejmu poselski projekt ustawy o podatku od niektórych usług cyfrowych i Funduszu Technologii Cyfrowych.
• Konfederacja Lewiatan apeluje o odrzucenie w całości projektu ustawy i wprowadzenie podatku cyfrowego dopiero wtedy, kiedy pojawią się ostateczne propozycje OECD (tak jak to robi Komisja Europejska).

W OECD panuje powszechna zgoda, co do wprowadzenia podatku cyfrowego. Prace nad jednolitym podejściem do tego podatku są bardzo zaawansowane. W październiku 2021 roku spodziewane jest przedstawienie szczegółowego planu.

– Kontynuowanie prac nad poselskim projektem jest sprzeczne z ostatnimi deklaracjami władz, które wielokrotnie i na różnych forach deklarowały wolę przystąpienia do porozumienia OECD dotyczącego uregulowania globalnego opodatkowania gospodarki cyfrowej. Zdziwienie budzi poselski tryb procedowania tak ważnej ustawy – mówi Aleksandra Musielak, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Polska samodzielnie wprowadzając podatek cyfrowy, który w żaden sposób nie jest zsynchronizowany z powstającą globalną regulacją, postawiłaby się na własne życzenie na marginesie światowej gospodarki, a przede wszystkim – zakłóciła warunki równego konkurowania. Konsekwencje takich działań, w szczególności ekonomiczne, są trudne do oszacowania. Jednak wcześniejsze doświadczenia Francji skutkujące zawieszeniem wprowadzonego podatku cyfrowego wskazują, że ryzyko działań odwetowych ze strony innych krajów istnieje i że tylko rozwiązania angażujące dużą grupę państw mogą być skuteczne. Warto także zwrócić uwagę, że proponowana wysokość opodatkowania jest znacznie wyższa niż w dyskusjach, jakie mają miejsce w OECD (7% vs 3%).

– Polska powinna odłożyć swoją propozycję podatku cyfrowego, tak jak zrobiła to Komisja Europejska, aby umożliwić osiągnięcie porozumienia na forum OECD. Wprowadzone w życie powinny być jedynie te rozwiązania, które uzyskały wielostronne poparcie w OECD i nie będą tworzyć nowych barier dla ożywienia gospodarczego poprzez niezamierzone hamowanie handlu transgranicznego, inwestycji, konkurencyjności i wzrostu gospodarczego – dodaje Aleksandra Musielak.

Obecnie w UE ponad 90% przedsiębiorstw wykorzystuje platformy cyfrowe do celów biznesowych m.in. w dotarciu do odbiorców na całym świecie. Jak wynika z badań DT Global Business Consulting, w niemal, co drugiej polskiej firmie od 20% do 59% przychodów pochodzi z cyfrowych linii biznesowych (internetowych kanałów służących do sprzedaży lub świadczenia usług). Firmy technologiczne przyczyniły się do wspierania rozwoju polskiej gospodarki, budowy cyfrowego ekosystemu, a udostępniane przez nie narzędzia umożliwiają szybszy rozwój oraz międzynarodową ekspansję polskich firm. Jedną z głównych sił napędowych cyfryzacji naszej gospodarki są firmy z sektora MŚP, które coraz chętniej sięgają po nowoczesne rozwiązania.

Konfederacja Lewiatan

 

Strategia demograficzna 2040 mało konkretna
21 lipca 2021

Strategia demograficzna 2040 mało konkretna

• Polityka demograficzna w głównej mierze oparta na tradycyjnym modelu rodziny, małżeństwa czy wydłużonej przerwie od aktywności zawodowej w związku z opieką nad dziećmi, nie uwzględnia obecnych uwarunkowań społecznych – uważa Konfederacja Lewiatan.
• Znaczący wzrost liczby urodzeń i osób w wieku produkcyjnym jest niemożliwy bez polityki migracyjnej ograniczającej wyjazdy Polaków za granicę oraz zachęcającej do osiedlania się migrantów w naszym kraju.

W przygotowanym przez rząd projekcie Strategii Demograficznej 2040 niepokoi pomijanie kwestii migracji (zarówno do i z Polski, ale również wewnątrz kraju), zachorowalności i umieralności (w szczególności nadumieralności mężczyzn) czy zdrowia ludności, powoduje, że to de facto nie strategia demograficzna, ale zwiększania dzietności.

– Założone w Strategii cele zmierzające do odbudowy rodziny wielodzietnej, opartej wyłączenie na formalnie zawartym związku, z (przynajmniej okresowo) jednym żywicielem, odbiegają od współczesnych trendów, jakie obserwujemy w polskim społeczeństwie – mówi Monika Fedorczuk, ekspertka ds. rynku pracy Konfederacji Lewiatan.

W ocenie Konfederacji Lewiatan dokument ma bardzo ogólny charakter. Nie wskazuje konkretnych propozycji rozwiązań, także legislacyjnych, więc trudno odnieść się do możliwości ich zastosowania i potencjalnych skutków. Pracodawcy są szczególnie zainteresowani zmianami na rynku pracy i w prawie pracy. Ale i w tym zakresie strategia jest bardzo ogólna.

– Strategia demograficzna powinna uwzględniać zapowiadane reformy funkcjonowania rynku, służące łatwiejszemu dostępowi do lepszych miejsc pracy, którym towarzyszy poprawa dostępu do mieszkań, usług publicznych w zakresie zdrowia i opieki. Nadmierna ochrona zatrudnionych przyniesie skutki odwrotne od zamierzonych – ostrzega Monika Fedorczuk.

Zdaniem Lewiatana rozwiązania w zakresie elastyczności zatrudnienia takie jak: praca zdalna, elastyczny czas pracy są już przedmiotem regulacji w Kodeksie pracy bądź procedowanych zmian (np. ruchomy rozkład czasu pracy czy prawo obniżenia wymiaru czasu pracy). Zasadnicze pytanie dotyczy kwestii, w jaki sposób rząd zamierza zachęcić rodziców do szerszego korzystania z obniżonego wymiaru czasu pracy.

Elastyczny czas pracy będzie możliwy do zastosowania w przypadku pracy biurowej. Natomiast zatrudnienie w postaci niepełnego wymiaru czasu pracy, pracy zdalnej, indywidualnego rozkładu czasu pracy jest trudne do zastosowania w produkcji, handlu czy przemyśle.

Lewiatan negatywnie ocenia pomysły dotyczące stabilności pracy. Nie ma podstaw do dalszego rozszerzania przypadków szczególnej ochrony, ograniczania stosowania umów terminowych. Tymczasem rząd proponuje, aby w przypadku pracowników do lat 40 możliwe było zawarcie maksymalnie dwóch umów na czas określony oraz na okres 15 miesięcy. Chce też wprowadzić dodatkową ochronę przed zwolnieniem (w tym w szczególności różnicowanie sytuacji rodziców/ojców posiadających dzieci w związkach małżeńskich, i poza nimi). Proponowane zmiany oznaczałyby objęcie szczególną ochroną kolejnych kilkuset tysięcy pracowników.

– Ubolewamy, że strategia demograficzna nie była konsultowana z partnerami społecznymi, nie debatowała nad nią Rada Dialogu Społecznego i Rada Rynku Pracy – zwraca uwagę Monika Fedorczuk.

Konfederacja Lewiatan

Pracownicy oczekują większej elastyczności zatrudnienia
20 lipca 2021

Pracownicy oczekują większej elastyczności zatrudnienia

Ryzyko utraty zatrudnienia maleje, łatwiej natomiast znaleźć nowe miejsce pracy – pokazują wyniki najnowszej, 44. edycji Monitora Rynku Pracy realizowanego przez Instytut Badawczy Randstad. Jednocześnie badanie pokazuje, że w czasie pandemii Covid-19 nie zmieniła się sytuacja pracowników w kwestii korzystania z urlopów. Nadal mają dużo zaległych, a w trakcie wypoczynku odbierają służbowe maile i telefony.

Komentarz Moniki Fedorczuk, ekspertki Konfederacji Lewiatan

Badania pokazują, że maleje odsetek osób, które zmieniły pracę (pracodawcę), a rośnie udział tych, którzy zmienili stanowisko pracy w ramach jednego zakładu pracy.  To może świadczyć o tym, że pracodawcy, znając problemy z rekrutacją pracowników, próbują w maksymalny sposób wykorzystać potencjał zatrudnionych pracowników, dokonując awansów i zmian zaszeregowania w ramach istniejącej struktury zatrudnienia. Widać wyraźnie, że większa skłonność do zmiany pracodawcy jest w tych grupach pracowniczych, które – z uwagi na charakter pracy – nie dają większej szansy na awans wewnątrz firmy lub też dla których zmiana pracy nie wiążę się z koniecznością uczestnictwa w długotrwałym procesie rekrutacyjnym.

Temat równowagi życia zawodowego i pozazawodowego zyskuje na znaczeniu, choćby z uwagi na działania Komisji Europejskiej zmierzające do wydania dyrektywy o możliwości bycia „on – line”. Warto zwrócić uwagę na wyniki przeprowadzonego badania: 57% respondentów odbiera służbowy telefon, 43% odpisuje na służbowe maile w trakcie wypoczynku. Wyniki nie dają jednak odpowiedzi na to, kto jest nadawcą tych maili czy dzwoniącym. Inna jest sytuacja, gdy pracodawca nieustająco narusza czas wolny pracownika, dokonując zlecania zadań zawodowych, nieco inna – gdy pracownik decyduje się odebrać „ po koleżeńsku” telefon od współpracownika czy udzielić mu jakiś informacji telefonicznie. Czasami również dzwoni klient, który nie został w odpowiednio skuteczny sposób poinformowany o urlopie pracownika. Niewątpliwie po stronie pracowników również jest do wykonania odpowiednia praca – ustawienie automatycznej odpowiedzi na skrzynce mailowej, stosowna informacja wyprzedzająca do współpracowników i klientów o planowanym terminie urlopu czy wyznaczenie osoby zastępującej. Zagadnienie zarządzania czasem urlopu czy czasem po pracy wymaga więc edukowania nie tylko pracodawców, ale zdecydowanie szerszego grona osób.

Badania pokazują również, że pracownicy oczekują większej elastyczności na rynku pracy – dla osób obecnie pracujących w ustalonych godzinach pracy, korzystniejszym rozwiązaniem byłaby możliwość rozpoczynania pracy w określonym przedziale czasu, tak aby swobodnie móc decydować o godzinie rozpoczęcia i zakończenia pracy. Pewien stopień swobody może również być czynnikiem zwiększającym zadowolenie z pracy wśród osób wykonujących pracę w trybie zadaniowym. Wśród pracowników najmniejszą popularnością cieszy się praca zmianowa, choć i ona ma swoich zwolenników. Co ciekawe, dość trudno jest zachęcić osoby do pracy na zmiany, a jeśli już to pracownicy raczej nie dopuszczają do siebie myśli o możliwości pracy w nocy (wyłączenie zmiany w ciągu dnia). Sposób świadczenia pracy jest więc niewątpliwie tym elementem, który jest brany przez pracowników pod uwagę przy podejmowaniu czy zmianie pracy. Tam, gdzie jest konieczność pracy zmianowej, szczególnie uwzględniającej pracę nocną, pracodawcy mogą mieć istotne trudności w rekrutowaniu pracowników. Z tego też względu, na te stanowiska zatrudniani są pracownicy cudzoziemscy, którzy łatwiej akceptują tego typu warunki pracy.

Konfederacja Lewiatan

Sześć firm dołączyło do Lewiatana
20 lipca 2021

Sześć firm dołączyło do Lewiatana

Human Partner, Euroimpex SA, PRODATA, ClickMeeting, Learnetic SA, Promethean przystąpili do Konfederacji Lewiatan. To firmy technologiczno-edukacyjne, które zajmują się dostarczaniem innowacyjnych rozwiązań oraz sprzętu IT dla edukacji na polskim rynku.

– Dynamiczne zmiany w gospodarce sprawiają, że rośnie znaczenie kompetencji cyfrowych, a wysokiej jakości, nowoczesne rozwiązania w edukacji są kluczem do ich rozwoju – zarówno na etapie szkolnym, jak i wśród pracujących dorosłych. Będziemy wzmacniać ekspertyzę naszej organizacji, by lepiej reprezentować interesy firm i pobudzać zmiany systemowe w tym obszarze – mówi Grzegorz Baczewski, dyrektor generalny Konfederacji Lewiatan.

Human Partner – ogólnopolska firma szkoleniowo-doradcza, która świadczy usługi rozwojowe wykorzystując narzędzia z obszaru edtechu, m.in. immersive learning (VR), czy microlearning. Jako jedna z pierwszych w Polsce stworzyła symulacje oparte o technologię VR oraz elementy grywalizacji, rozwijające kompetencje menedżerskie. W 2018 r. Human Partner zdobyła nagrodę Komisji Europejskiej „VET Excellence Awards 2018″ w kategorii „Training at Work”.

 

Euroimpex SA jest producentem oprogramowania Documaster dla firm, administracji i edukacji oraz dystrybutorem urządzeń biurowych, deweloperem i partnerem technologicznym największych światowych koncernów technologicznych: Ricoh, Nashuatec, HP, Brother, Epson, Sharp, Acer, Canon, Lexmark, Microsoft.

PRODATA wdraża kompleksowe rozwiązania informatyczne, świadczy usługi projektowe, doradcze, a także opiekę po wdrożeniu. Setki firm i organizacji publicznych w Polsce zaopatruje w sprzęt komputerowy i oprogramowanie, produkty sieciowe, rozwiązania terminalowe i związane z wirtualizacją środowiska IT, usługi chmurowe, usługi outsourcingowe, wdrożenia systemów ERP. Posiada szeroką ofertę rozwiązań dla placówek edukacyjnych.

ClickMeeting to polskie kompleksowe rozwiązanie do webinarów, wideokonferencji oraz spotkań online. Od lat wspieramy efektywną, interaktywną współpracę ClickMeeting i dzielenie się wiedzą. Narzędzie nie wymaga instalacji, wystarczy jedynie przeglądarka oraz dostęp do Internetu.

 

Learnetic SA to firma z Gdańska, która od ponad 10 lat tworzy innowacyjne rozwiązania dla szkolnictwa oraz wydawców edukacyjnych. Narzędzia, technologie i materiały edukacyjne stworzone przez Learnetic znalazły uznanie już w przeszło 60% szkół w Polsce oraz w ponad 30 krajach na całym świecie.

 

Promethean od 25 lat wspiera edukację na całym świecie. W 100% skupiony na tworzeniu rozwiązań interaktywnych, wspomaga codzienną pracę nauczycieli. Dzięki wieloletniej obecności w Polsce wyposażył ponad 10 000 klas lekcyjnych. Dostarcza tablice, monitory i programy interaktywne do tworzenia lekcji.

Konfederacja Lewiatan

 

Płace rosną coraz szybciej
19 lipca 2021

Płace rosną coraz szybciej

W czerwcu br. przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 5802,42 zł, co oznacza, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy wzrosło o 9,8% (czyli o 516 zł) – podał GUS.

Komentarz Moniki Fedorczuk, ekspertki Konfederacji Lewiatan

Widać, że płace nadrabiają okres pandemii, kiedy to – z uwagi na niepewność na rynku pracy – wzrost wynagrodzeń znacznie zwolnił. Rok wcześniej dynamika wynosiła zaledwie 3,2%. Z uwagi na wysoką inflację (4,4% w czerwcu), realny wzrost płac nie jest jednak aż tak duży. Prawie 10 proc. wzrost pensji to efekt także niewystarczającej podaży pracowników. Z uwagi na starzenie się społeczeństwa liczba osób w wieku produkcyjnym kurczy się, a zasilenie tej grupy przez pracowników cudzoziemskich jest niewystarczające w porównaniu do potrzeb zgłaszanych przez przedsiębiorców. Wzrost płac jest czynnikiem zwiększającym rotacje pracowników – dla wielu z nich wyższa płaca jest istotnym elementem dla którego warto podjąć starania związane ze zmianą pracy.

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób wyniosło 6359,3 tys. i w ciągu roku wzrosło o 2,8%. Trend wzrostu liczby zatrudnionych jest widoczny od kwietnia 2021 roku, niemniej jednak liczba zatrudnionych nie osiągnęła jeszcze poziomu sprzed pandemii. Jest to skutkiem nie tylko zmniejszonej podaży pracowników, ale również wprowadzenia przez firmy rozwiązań opartych na technologii i automatyzacji prostych procesów. W kolejnych miesiącach, z uwagi na dobrą sytuację w eksporcie, możemy się spodziewać dalszego wzrostu zatrudnienia, o ile nowa fala pandemii nie spowoduje lockdownu i ograniczenia aktywności zawodowej z obawy przed zarażeniem Covid-19.

Konfederacja Lewiatan