Spór o definicję sporu zbiorowego
25 sierpnia 2022

Spór o definicję sporu zbiorowego

Większość zmian w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych wychodzi naprzeciw propozycji zgłaszanych przez różne środowiska. Najwięcej kontrowersji budzi jednak rezygnacja z określenia przedmiotu sporu zbiorowego, co może być źródłem wielu problemów i nieporozumień – uważa Konfederacja Lewiatan.

Spór będzie mógł być prowadzony we wszelkich sprawach, w których związki zawodowe reprezentują osoby wykonujące pracę zarobkową. Taka zmiana może zaostrzyć spory prawne, już na etapie rokowań, bo ogólny zapis może poszerzyć przedmiot sporu o kwestie zmian organizacyjnych, restrukturyzacji zatrudnienia, wreszcie o interpretację zawartych porozumień.

– Spór zbiorowy będzie można wszczynać w każdej sprawie, także w kontekście procesów restrukturyzacji, które dziś mają swoją ścieżkę i nie są przedmiotu sporu. To kontrowersyjna propozycja. Dlatego proponujemy pracować dalej nad doprecyzowaniem definicji przedmiotu sporu zbiorowego –  mówi prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan i aktywny mediator w wielu sporach zbiorowych.

Zdaniem prof. Jacka Męciny racjonalne jest utrzymanie dotychczasowego katalogu spraw, które mogą być rozstrzygane w trakcie sporu zbiorowego tj. wynagrodzeń, warunków pracy i świadczeń socjalnych oraz praw i wolności związkowych. W Polsce 98% sporów zbiorowych dotyczy właśnie kwestii wynagrodzeń i świadczeń. Rozszerzanie przedmiotu sporu o bliżej niezidentyfikowane inne kwestie będące w zakresie zbiorowych stosunków pracy może negatywnie wpłynąć na efektywność procesu rozwiązywania sporów zbiorowych, mnożenia przesłanek inicjowania sytuacji konfliktowych, wreszcie psucia transparentnych dziś zasad wszczynania sporów.

Zmiany w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych:

– odejście od określenia przedmiotu sporu zbiorowego

– wprowadzenie wymogu wyłaniania reprezentacji organizacji związkowych niezbędnej do wszczęcia i prowadzenia sporu zbiorowego

– wprowadzenie sądowej kontroli legalności referendum strajkowego

– określenie czasu trwania prowadzenia sporu

– prowadzenie tzw. mediacji prewencyjnej

– zmiany w zakresie prowadzenia listy mediatorów przy Ministrze Rodziny i Polityki Społecznej

– wdrożenie przepisów regulujący akcję protestacyjną

Konfederacja Lewiatan

Obowiązkowe badania sanitarno-epidemiologiczne – uwagi Lewiatana
24 sierpnia 2022

Obowiązkowe badania sanitarno-epidemiologiczne – uwagi Lewiatana

Konfederacja Lewiatan przekazuje uwagi do projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie obowiązkowych badań sanitarno-epidemiologicznych (numer wykazu RCL: MZ 107). Uwagi przekazano Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu.

KL/321/159/KO/2022

Pobierz
Świadczenia gwarantowane podstawowej opieki zdrowotnej – uwagi Lewiatana
24 sierpnia 2022

Świadczenia gwarantowane podstawowej opieki zdrowotnej – uwagi Lewiatana

Konfederacja Lewiatan przekazuje uwagi do projektu rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (numer wykazu RCL: MZ 1379). Uwagi zostały przekazane ministrowi zdrowia.

KL/320/158/KO/2022

Pobierz
W tym roku bezrobocie dalej będzie spadać
24 sierpnia 2022

W tym roku bezrobocie dalej będzie spadać

W lipcu stopa bezrobocia wyniosła 4,9% i nie zmieniła się w stosunku do czerwca – podał GUS.

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan

Liczba bezrobotnych przekracza jedynie o 10 tys. poziom 800 tys. Trzeba uczciwie powiedzieć, że na nasz rynek pracy coraz większy wpływ zaczyna mieć demografia. Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności pokazują, że liczba osób w wieku 15-89 lat spada, co za tym idzie spada, niejako automatycznie mianownik we wzorach na główne statystyki rynku pracy. Mianownik spada szybciej niż rośnie licznik. Wniosek jest taki, że przy założeniu, że urzędy pracy nie podejmowałyby interwencji na rynku pracy to i tak statystyki samoczynnie by się nam poprawiały.

Lipiec okazał się też miesiącem z najmniejszą, od grudnia 2020 r. liczbą zgłoszonych wakatów. O ile sama liczba niewiele mówi, ponieważ nadal większość pracodawców nie kieruje ofert do urzędów pracy, o tyle zarysowuje się tendencja, którą zdają się potwierdzać dane o liczbie wakatów. Przemawiają za tym również wyniki ankiet GUS, gdzie średnio ponad ¾ pracodawców nie rozważa dalszego zwiększania zatrudniania.

Rynek pracy jako ostatni zareaguje na pogorszenie koniunktury. Zapewne też możliwa redukcja zatrudnienia o ile zacznie się w tym roku będzie dotyczyć osób z Ukrainy. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że osoby te, analogicznie jak przy szukaniu pracy, nie zgłoszą się do urzędów pracy po utracie zatrudnienia, więc statystyka bezrobocia ich nie uwzględni. Nadal zatem nasz scenariusz dalszego obniżania stopy bezrobocia jest aktualny. W grudniu bezrobocie prawdopodobnie zatrzyma się na granicy 4,5%.

Konfederacja Lewiatan

 

Zmiany w udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych – stanowisko Lewiatana
23 sierpnia 2022

Zmiany w udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych – stanowisko Lewiatana

W związku z pracami legislacyjnymi dotyczącymi projektu ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (UD 380), Konfederacja Lewiatan przedstawia swoje stanowisko.

KL/316/156/AZ/2022

Projekt ustawy Prawo komunikacji elektronicznej – uwagi Lewiatana
23 sierpnia 2022

Projekt ustawy Prawo komunikacji elektronicznej – uwagi Lewiatana

W związku z toczącymi się na poziomie rządowym pracami nad projektem ustawy – Prawo komunikacji elektronicznej, Konfederacja Lewiatan przedstawia propozycję zmian brzmienia art. 47 ust. 1 pkt. 1 projektu ustawy, w zakresie dotyczącym zatrzymywania i przechowywania danych generowanych w publicznej sieci telekomunikacyjnej.

KL/315/155/AM/2022

Pobierz
Finanse firm. Rosną zyski, spada rentowność
23 sierpnia 2022

Finanse firm. Rosną zyski, spada rentowność

W pierwszym półroczu 2022 roku wyniki finansowe przedsiębiorstw były wyższe od uzyskanych rok wcześniej. Nieznacznemu pogorszeniu uległy wskaźniki ekonomiczno-finansowe – podał GUS.

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan

Wzrosty cen oraz zgromadzone zapasy podwyższają wynik finansowy przedsiębiorstw.  Firmy zarabiają nominalnie więcej niż w pierwszym półroczu 2021 r., ale ich rentowność jest niższa.  Żeby zrozumieć skąd 47 tys. przedsiębiorstw uzyskuje wyższe wyniki nominalnie w tak niepewnych czasach musimy się cofnąć do bliskiej przeszłości.

Działając w czasie zmniejszonego popytu w 2020 r. oraz w stałej niepewności co do przyszłości, szczególnie tej związanej z kształtowaniem się cen na rynkach hurtowych oraz brakami w dostawach, przedsiębiorcy zaczęli gromadzić zapasy. W 2020 r. przedsiębiorstwa posiadały zapasy na kwotę 107 mld zł, w 2021 r. odnotowano wzrost o 28%. Według NBP, w I kwartale 2022 r. taka ilość zapasów była nadal niewystarczająca do realizacji bieżących zamówień.

Trudno zatem oczekiwać, że firma wiedząc, że w momencie zejścia ze stanu zapasów będzie musiała odtworzyć (o ile się jej uda) stany magazynowe po zdecydowanie wyższych kosztach, zdecyduje się na sprzedaż swoich towarów i usług po cenach niższych niż rynkowe. Pomijamy tutaj zwiększone koszty pracy wynikające z presji płacowej oraz zmian podatkowych.

Jedynie pięć branż w I półroczu 2022 r. charakteryzowało się wyższą rentownością netto niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Spektakularny wzrost odnotowało górnictwo, które zostało postawione na nogi w związku ze zbliżającym się kryzysem energetycznym, a przez to rentowność netto wzrosła w górnictwie z 0,5% do 18,8%. To pokazuje, że spółki skarbu państwa nie ponosiły wyższych kosztów wydobycia, a korzystały na wzroście cen surowców.

Biorąc pod uwagę kurczenie się zapasów w przedsiębiorstwach oraz wysoką inflację producencką,  drugie półrocze może obfitować ponownie we wzrosty nominalne przychodów czy zysku, przy jednoczesnym spadku rentowności większości z branż.

Konfederacja Lewiatan

Ubywa pracowników tymczasowych
23 sierpnia 2022

Ubywa pracowników tymczasowych

Ponad dwudziestoprocentowy spadek liczby pracowników tymczasowych oraz mniejsza dynamika wzrostu rynku rekrutacyjnego – to główne wnioski z podsumowania danych firm członkowskich Polskiego Forum HR, członka Konfederacji Lewiatan, za drugi kwartał 2022 roku.

W drugim kwartale 2022 liczba pracowników tymczasowych spadła o 24% w porównaniu do poprzedniego roku. Liczba przepracowanych godzin również zmalała, ale w znacznie wolniejszym tempie, o 8%. Zatem nadal wydłuża się okres zatrudnienia jednego pracownika. Obroty firm członkowskich w tym zakresie spadły również o 4% do poziomu 808 mln zł.

– Rekordowo niskie bezrobocie i nadal duże zapotrzebowanie na pracowników powoduje o wiele szybsze przechodzenie pracowników tymczasowych bezpośrednio do pracodawców. Wiele firm decyduje się na rozbudowę stałego zespołu kosztem elastyczności. To jedna z przyczyn spadku liczby pracowników tymczasowych. Druga, równie istotna, to coraz większe trudności z pozyskiwaniem kandydatów do pracy tymczasowej z Ukrainy. Właśnie z tego kraju pochodzi ok. 40% pracowników tymczasowych. Pomimo spodziewanego spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego potrzebne jest rozszerzenie listy krajów, dla których obowiązuje uproszczona ścieżka legalizacji pobytu i zatrudnienia. Bez tego problem będzie narastał – komentuje Wojciech Ratajczyk, członek zarządu Polskiego Forum HR.

Ponad 84% wszystkich umów zawieranych przez firmy członkowskie z pracownikami tymczasowymi to umowy o pracę, co znacznie odbiega od średniego poziomu dla Polski, który zgodnie z danymi ministerstwa w 2020 roku wynosił jedynie 44%.

W badanym okresie firmy członkowskie odnotowały nadal wysoki wzrost w zakresie procesów rekrutacyjnych realizowanych na rzecz polskich pracodawców. Obroty w tym zakresie wzrosły o 40% do poziomu 78 mln zł. Warto zaznaczyć że wzrost ten w pierwszym kwartale roku był dużo wyższy i wynosił 69%.

– Wzrosty w zakresie realizacji procesów rekrutacyjnych nadal utrzymują się na wysokim poziomie, ale jednocześnie obserwujemy spadek dynamiki tych wzrostów. Maleje liczba publikowanych ofert pracy. Pracodawcy, z których według badania Konfederacji Lewiatan 86% spodziewa się kryzysu ekonomicznego, ostrożniej snują plany zatrudnieniowe. Jednak pamiętajmy, że rynek usług rekrutacji stałych bazuje na poszukiwaniu wysoko wykwalifikowanej kadry o unikalnych umiejętnościach i pomimo prognozowanego spowolnienia związanego z wysoką inflacją, zapotrzebowanie na tego typu umiejętności znacząco nie zmaleje. Drugi czynnik, który w kolejnych miesiącach może przynieść nam wyhamowanie wzrostów w rekrutacjach to oczywiście rosnące wynagrodzenia pracowników – komentuje Michał Młynarczyk, członek zarządu Polskiego Forum HR.

Raport dostępny: https://polskieforumhr.pl/wp-content/uploads/2022/08/2Q2022_RYNEK-USLUG-HR.pdf

Kontakt

Agnieszka Zielińska

Dyrektor Polskiego Forum HR

Tel. +48 665 355 335

azielinska@polskieforumhr.pl

www.polskieforumhr.pl

Konfederacja Lewiatan

Coraz gorsze nastroje w gospodarce [+MP3]
22 sierpnia 2022

Coraz gorsze nastroje w gospodarce [+MP3]

W sierpniu br. wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w różnych działach gospodarki kształtował się na poziomie zbliżonym lub niższym do prezentowanego w lipcu – podał GUS.

Wysłuchaj komentarza eksperta

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan

Wskaźniki koniunktury niezmiennie potwierdzają, że nastroje w gospodarce są złe. Najgorsze na ten moment są w budownictwie oraz przemyśle. Widać, to również w twardych danych, tych dotyczących produkcji budowalnej czy przemysłowej. Złą sytuację w tej drugiej gałęzi potwierdzają również dane indeksu PMI. Wszystko to składa się na obraz spowolnienia gospodarczego, któremu będą towarzyszyły wzrosty cen i stagnacja na rynku pracy.

Z dodatkowych danych GUS wynika, że średnio ¾ firm nie myśli o zwiększaniu zatrudnienia w najbliższym kwartale. Z kolei średnio ponad połowa firm decyduje się na podwyżki w związku z narastającą presją inflacyjną. Choć nadal czynnikiem przeważającym w odpowiedziach o przyczyny podwyżki jest dobra sytuacja przedsiębiorstwa, co cieszy. Może też być dobrym sygnałem, że nasze firmy przez okres odbicia gospodarczego potrafiły zbudować poduszkę bezpieczeństwa, która w czasie spowolnienia pozwoli im przejść przez nie łagodniej.

W przyszłość z optymizmem patrzą jedynie branże telekomunikacyjno-informatyczna oraz związana z ubezpieczeniami i finansowaniem. To również te sektory, w których najszybciej rośnie zatrudnienie.

Konfederacja Lewiatan

Pobierz MP3
Zaczynamy oszczędzać na zakupach sprzętu AGD i RTV [+MP3]
22 sierpnia 2022

Zaczynamy oszczędzać na zakupach sprzętu AGD i RTV [+MP3]

Sprzedaż detaliczna w lipcu 2022 roku wzrosła o 2% rok do roku, a w ujęciu miesięcznym wzrosła o 1,2% - podał GUS.

Wysłuchaj komentarza eksperta

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan

Sprzedaż detaliczna kontynuuje marsz w kierunku zera. Roczny jej wzrost w lipcu, na poziomie 2% jest niższy niż przed miesiącem. Mimo wszystko można ten wynik uznać za pozytywne zaskoczenie. Przede wszystkim przed rokiem lipiec miał o jeden dzień roboczy więcej niż w tym roku.  Pozytywnie też zaskakuje sprzedaż w ujęciu miesięcznym, kiedy wzrosła o 1,2%. W czerwcu w ujęciu miesięcznym sprzedaż spadała, co było oznaką, że miesiące wakacyjne mogą okazać się znacznie gorsze niż przed rokiem.

Na sprzedaży detalicznej nadal silnie odciska się wzrost cen wielu produktów. Ponownie w skali roku kupujemy mniej paliw. Wzrosty cen i braki na rynku widać również w branży motoryzacyjnej, która notuje największy spadek sprzedaży w lipcu, w ujęciu rocznym o 15,1%. Spada również sprzedaż artykułów RTV i AGD.

Grupy produktów, których sprzedaż rośnie to –  głównie dobra podstawowe – żywność, napoje, ubrania. Albo zaczynamy oszczędzać albo mieć trudności, żeby wiązać koniec z końcem.

Konfederacja Lewiatan

Pobierz MP3