Ministra edukacji Barbara Nowacka w Lewiatanie
18 lipca 2024

Ministra edukacji Barbara Nowacka w Lewiatanie

O aktualnych planach legislacyjnych i kluczowych w sektorze edukacji programach, inicjatywach i politykach publicznych rozmawiali członkowie Konfederacji Lewiatan z ministrą edukacji Barbarą Nowacką.

Edukacja ma kluczowe znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego, bezpośrednie przełożenie na rynek pracy i jest jedną z najważniejszych inwestycji państwa. Konfederacja Lewiatan jako reprezentatywna organizacja pracodawców regularnie przygotowuje stanowiska i zgłasza postulaty dotyczące sektora edukacji – przepisów prawa, polityk publicznych i źródeł finansowania.

Podczas spotkania z ministrą edukacji Barbarą Nowacką poruszyliśmy między innymi kwestie dotyczące:

 • zapewnienia kadr dla systemu edukacji, w szczególności kształcenia branżowego, zmian w kształceniu nauczycieli i odbudowy prestiżu tego zawodu
 • roli sektora prywatnego w systemie edukacji, skutecznej współpracy firm ze szkołami na rzecz przygotowania właściwych kadr na rynek pracy
 • realizacji długofalowego planu cyfryzacji edukacji, w szczególności działań skupionych wokół projektu „Cyfrowy uczeń”
 • skutecznego wykorzystania środków unijnych z polityki spójności na lata 2021-2027 oraz z Krajowego Planu Odbudowy na rzecz sektora edukacji i włączenia sektora prywatnego w prace nad rozwiązaniami służącymi efektywnym inwestycjom
 • wyposażania uczniów w kompetencje przyszłości, poprzez rozwijanie efektywnych metod nauczania i uczenia się, z wykorzystaniem ICT i AI
 • rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży
 • budowania systemu wsparcia sektora edukacji w oparciu o dane i wyniki analiz, wykorzystania międzynarodowych doświadczeń i wyciągania wniosków z dotychczasowych, nie zawsze udanych, a zwykle bardzo kosztownych, reform w systemie
 • wsparcia dla budowy skutecznego systemu poradnictwa pedagogiczno-psychologicznego, edukacji włączającej oraz budowania higieny cyfrowej uczniów.

Deklaracje ministry edukacji w zakresie postulatów przedsiębiorców

Ministra Nowacka zadeklarowała wiele działań zgodnych z postulatami pracodawców, w tym wzmacnianie roli szkolnictwa branżowego, a także otwartość resortu na tworzenie szkół czy klas we współpracy z firmami. W tym zakresie będą organizowane spotkania branżowe, by wdrażane rozwiązania z jednej strony integrowały już podjęte w tym obszarze interwencje, ale także jeszcze lepiej odpowiadały na zróżnicowane potrzeby szkół i sektorów.

Szefowa resortu edukacji mówiła także o przygotowywanej we współpracy z resortem finansów reformie finansowania oświaty i zwiększeniu roli samorządów w tym zakresie. Zapowiedziała zmianę podejścia do nauczania przedmiotów ścisłych, szczególnie matematyki, ale też wzmocnienie działań na rzecz dzieci najzdolniejszych.

Ważną interwencją szefowej resortu edukacji będą zmiany w obszarze edukacji włączającej tak, by dzieci ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi dostawały faktyczne wsparcie w postaci zajęć dodatkowych odpowiadających ich wyzwaniom.

Włączenie do systemu uczniów z Ukrainy i wsparcie szkół

Od roku szkolnego 2024/2025 do polskiego systemu edukacji dołączy także nowa grupa uczniów z Ukrainy, którzy dotychczas byli poza tym systemem, chociaż w związku z wojną w ich ojczyźnie od kilku lat mieszkają w Polsce. Szacunkowo to między 60 a nawet 180 tys. uczniów. Szkoły  dostaną na ten cel wsparcie finansowe m.in. na zatrudnienie asystentów międzykulturowych.

Założenia programu Cyfrowy uczeń

Działania związane z cyfryzacją edukacji i budowaniem kompetencji cyfrowych uczniów skupione zostaną w projekcie „Cyfrowy uczeń”, którego założenia są obecnie opracowywane. Program zakłada zdecentralizowane wsparcie dla szkół, zgodnie z ich potrzebami w zakresie dostępu do internetu, doposażenia w sprzęt, oprogramowania i kontentu edukacyjnego, a także rozwój kompetencji nauczycieli.

W obszarze funkcjonowania szkół niepublicznych Barbara Nowacka zapowiedziała przegląd legislacji związanej z zakładaniem i zamykaniem placówek oświatowych oraz weryfikację jakości działania tych podmiotów.

Zmiana podstaw programowych

Kluczowe zmiany od 1 września 2024 r. to wstępne odchudzenie podstaw programowych. Duża reforma nauczania, w tym gruntowna zmiana podstaw programowych zapowiedziana jest na 2026 r. Za tym pójdą także zmiany podręczników, ale także systemu egzaminów. Rozważane są także zmiany dotyczące oceny z zachowania. Z kolei od 2025 w szkołach pojawią się dwa nowe przedmioty – edukacja zdrowotna i edukacja obywatelska.

Ministra edukacji jest otwarta na dialog z przedsiębiorcami

Jedną z najważniejszych deklaracji była otwartość na dialog z sektorem prywatnym i włączenie biznesu w tworzenie rozwiązań służących rozwojowi nowoczesnej edukacji na jak najwcześniejszym etapie. Jesteśmy przekonani, że to jedno z wielu równie owocnych spotkań z szefową resortu i innymi jego reprezentantami.

Spotkanie odbyło się 18 lipca w siedzibie Konfederacji Lewiatan.

Razem z Izbą POLMED będziemy działać dla poprawy jakości opieki zdrowotnej
17 lipca 2024

Razem z Izbą POLMED będziemy działać dla poprawy jakości opieki zdrowotnej

Izba POLMED została nowym członkiem Konfederacji Lewiatan. To największa i najbardziej reprezentatywna organizacja branży producentów i dystrybutorów wyrobów medycznych.

Nasz nowy członek, Izba POLMED, nieprzerwanie od 2002 roku działa na rzecz rozwoju sektora technologii medycznych oraz polepszenia dostępu pacjentów do wyrobów medycznych. Organizuje szkolenia, warsztaty i konferencje, które pomagają członkom Izby zdobywać nową wiedzę i doskonalić umiejętności.

Regularnie zapewnia najświeższe informacje o regulacjach i trendach rynkowych, oferując doradztwo w kluczowych obszarach. Angażuje się w procesy legislacyjne w ramach konsultacji społecznych, by wprowadzać korzystne zmiany dla systemu ochrony zdrowia w kontekście polepszenia dostępu do wyrobów medycznych.

Działalność wewnątrzorganizacyjna Izby obejmuje sekcje branżowe i tematyczne oraz grupy robocze, które pozwalają na wymianę doświadczeń i wiedzy między uczestnikami. Kładzie duży nacisk na etykę zawodową, zapewniając transparentność i odpowiedzialność w działaniu swoich członków. Organizuje kampanie informacyjne i konferencje, które podkreślają znaczenie branży wyrobów medycznych i zwracają uwagę na najważniejsze wyzwania oraz osiągnięcia sektora.

Hasła ważne dla Izby to zaangażowanie, profesjonalizm i innowacje. Izba POLMED obecnie zrzesza ponad 100 producentów i dystrybutorów wyrobów medycznych działających na polskim rynku.

Witamy w Lewiatanie!

Więcej o działaniach naszego nowego członka tutaj.

Konfederacja Lewiatan w Radzie Przedsiębiorców ds. Prezydencji
16 lipca 2024

Konfederacja Lewiatan w Radzie Przedsiębiorców ds. Prezydencji

Przedstawiciele Konfederacji Lewiatan wzięli udział w inauguracyjnym posiedzeniu Rady Przedsiębiorców ds. Prezydencji powołanej z inicjatywy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Celem powołania Rady jest wzmocnienie dialogu z przedsiębiorcami i umożliwienie aktywnego uczestnictwa w przygotowaniach do Prezydencji Polski w Radzie UE.

Tematem pierwszego spotkania Rady Przedsiębiorców ds. Prezydencji były:

 • poprawa otoczenia regulacyjnego wspierającego konkurencyjność firm w Europie,
 • naprawa fundamentów jednolitego rynku oraz
 • długoterminowe bezpieczeństwo gospodarcze w UE.

Uczestnicy spotkania wymienili się poglądami na temat najważniejszych wyzwań i zagadnień związanych z agendą Rady UE ds. Konkurencyjności, ustalili formułę kolejnych spotkań oraz harmonogram dalszych prac.

Konfederację Lewiatan reprezentowali podczas spotkania Andrzej Rudka, doradca Zarządu i Ewelina Augustyniak, ekspertka ds. UE.

Inauguracyjne posiedzenie odbyło się 12 lipca 2024 r.

Szczegółowe cechy jakościowo-wymiarowe drewna energetycznego – uwagi Lewiatana
12 lipca 2024

Szczegółowe cechy jakościowo-wymiarowe drewna energetycznego – uwagi Lewiatana

W nawiązaniu do prowadzonych konsultacji publicznych projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych cech jakościowo-wymiarowych drewna energetycznego (nr 1183 w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Klimatu i Środowiska), Konfederacja Lewiatan przesyła uwagi.

KL/372/102/PG/2024

Pobierz pismo
Podatek rolny, podatki i opłaty lokalne, podatek leśny oraz opłata skarbowa – uwagi Lewiatana
08 lipca 2024

Podatek rolny, podatki i opłaty lokalne, podatek leśny oraz opłata skarbowa – uwagi Lewiatana

W odpowiedzi na pismo z dnia 17 czerwca 2024 r. znak sprawy DPL2.8400.1.2024 kierujące do konsultacji publicznych projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku leśnym oraz ustawy o opłacie skarbowej (nr w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów UD72) Konfederacja Lewiatan przekazuje uwagi.

KL/367/100/PP/2024

Pobierz
Stopy procentowe nadal bez zmian
03 lipca 2024

Stopy procentowe nadal bez zmian

Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej po raz kolejny nie zmieniła stóp procentowych, utrzymując je na poziomie 5,75%.

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Lewiatana:

Rada Polityki Pieniężnej ponownie pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Wciąż prawdopodobne jest luzowanie polityki pieniężnej  jeszcze w końcówce tego roku.

Dużo ciekawsze informacje oczekiwane są jednak jutro – na konferencji prezesa NBP Adama Glapińskiego. Prawdopodobnie wtedy też zobaczymy najważniejsze dwa wykresy z lipcowej projekcji NBP– inflacja oraz PKB, w oparciu o które Rada podejmuje decyzje. Rzeczywistość pokazuje, że faktyczna inflacja jest wyraźnie niższa niż ta, którą prognozowali analitycy NBP w marcu 2024 r. Jednocześnie realizacja ścieżki wzrostu gospodarczego znajduje się również poniżej poziomu zaprezentowanego w kwietniu.

Luzowanie polityki monetarnej w strefie euro i innych państwach

Drugim czynnikiem, jaki może zdecydować o zmianie narracji Rady, jest fakt luzowania polityki monetarnej w strefie euro oraz w innych państwach spoza tej strefy. Jednocześnie w społeczeństwie nie widać tendencji do zwiększania zakupów. Świadczą o tym relatywnie słabe dane o sprzedaży detalicznej oraz konsumpcji w I kwartale tego roku (w stosunku do oczekiwań), co może być jednym z czynników wpływających  na aktualne odczyty inflacji – kupujemy mniej, a wolimy oszczędzać.

Jeśli jednak Rada decydowałaby się na obniżkę stóp, to raczej symboliczną i dopiero w końcówce tego roku.

Więcej komentarzy ekonomicznych w serwisie społecznościowym X, na profilu naszego eksperta Mariusza Zielonki.

Konfederacja Lewiatan

Prawo autorskie i prawa pokrewne, ochrona baz danych oraz zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi i pokrewnymi – stanowisko Związku Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan
03 lipca 2024

Prawo autorskie i prawa pokrewne, ochrona baz danych oraz zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi i pokrewnymi – stanowisko Związku Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan

W związku ze skierowaniem projektu ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie baz danych oraz ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (druk senacki nr 111, druki sejmowe nr 406, 467 i 467-A) do procedowania w Senacie RP, w załączeniu przesyłam stanowisko Związku Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan wobec projektu ustawy.

KL/363/99/ET/2024

Pobierz
Profilaktyka i medycyna pracy wśród tematów spotkania z wiceministrem zdrowia
02 lipca 2024

Profilaktyka i medycyna pracy wśród tematów spotkania z wiceministrem zdrowia

Członkowie Konfederacji Lewiatan spotkali się z wiceministrem zdrowia Wojciechem Koniecznym oraz dr hab. med. Jolantą Walusiak-Skorupą, dyrektor Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi.

Spotkanie skupiło się na zagadnieniach profilaktyki i tego jak wykorzystać potencjał medycyny pracy do poszerzenia badań w celu wcześniejszej diagnostyki chorób. Poruszono także problemy, jakie się z tym wiążą, dotyczące dostępu do wyników badań, finansowania czy edukacji i upowszechniania badań profilaktycznych.

Nowy program zamiast Profilaktyka 40 Plus

Wiceminister Wojciech Konieczny podkreślił, że obecnie funkcjonujący program Profilaktyka 40 Plus zostanie zastąpiony nowym programem, szerszym, opartym prawdopodobnie o medycynę pracy. Program będzie podlegał cyklicznej ewaluacji.

Członkowie Konfederacji Lewiatan podkreślali potrzebę cyfryzacji i udostępniania wyników badań na platformie P1. Warto wykorzystać dane, które posiada NFZ, np. BMI, ankiety wypełniane przy programie Profilaktyka 40 Plus i inne dane, na bazie których można stworzyć grupy ryzyka i proponować pacjentom badania profilaktyczne.

W spotkaniu, które odbyło się 2 lipca, wzięli udział między innymi Anna Rulkiewicz – prezeska Grupy LUX MED, prezeska Pracodawców dla Zdrowia i wiceprezydentka Lewiatana, Monika Tomaszewska – dyrektorka generalna Pracodawców dla Zdrowia, Paweł Walicki – prezes zarządu Centrum Medyczne CMP, Krzysztof Kopeć – wiceprezydent Konfederacji Lewiatan, Kacper Olejniczak, dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia i Sektora Life Science Konfederacji Lewiatan.

Cyfryzacja rynku pracy – zakończył się projekt EFAD
02 lipca 2024

Cyfryzacja rynku pracy – zakończył się projekt EFAD

Zakończył się projekt “Inicjowanie działań wdrażających Porozumienie Ramowe Europejskich Partnerów Społecznych w sprawie cyfryzacji”, którego partnerem była Konfederacja Lewiatan. Dotyczył przygotowania do procesu transformacji cyfrowej rynku pracy partnerów społecznych z kilku krajów.

Eksperci i uczestnicy projektu szukali odpowiedzi na pytania: jak przygotować miękkie lądowanie dla rynku pracy w okresie transformacji? Jak zapewnić, by sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe były rozwiązaniami technologicznymi, które pracują dla ludzi? Projekt miał także na celu wzrost wiedzy partnerów społecznych na temat poprawy warunków pracy w kontekście prawa do odłączania, umiejętności korzystania z narzędzi cyfrowych oraz łączenia życia prywatnego z zawodowym poprzez działania szkoleniowe i upowszechniające.

Jako jeden z efektów projektu powstał film „iPracownik” dotyczący cyfryzacji rynku pracy oraz  omawiający korzyści i zagrożenia wynikające z automatyzacji, robotyzacji i stosowania sztucznej inteligencji w miejscu pracy.

Konfederacja Lewiatan była partnerem projektu “Inicjowanie działań wdrażających Porozumienie Ramowe Europejskich Partnerów Społecznych w sprawie cyfryzacji” przygotowującego do procesu transformacji cyfrowej rynku pracy partnerów społecznych z Polski, Włoch, Rumunii, Litwy oraz Macedonii Płn. Liderem projektu była Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”.Seminarium podsumowujące projekt odbyło się w dniach 12-13 czerwca.

Projekt „Inicjowanie działań wdrażających Porozumienie Ramowe Europejskich Partnerów Społecznych w sprawie cyfryzacji” dofinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bon energetyczny – stanowisko Lewiatana
01 lipca 2024

Bon energetyczny – stanowisko Lewiatana

W związku z publikacją ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz.U. z 2024, poz. 859), która dokonała m.in. zmian w ustawie z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1704, ze zm.) (dalej “ustawa o ochronie odbiorców”), apelujemy o pilne wprowadzenie w ustawie o ochronie odbiorców zmian, które są niezbędne dla prawidłowego i zgodnego z legislacją europejską funkcjonowania mechanizmów osłonowych, nie tylko z perspektywy odbiorców, ale także sprzedawców energii elektrycznej.

KL/356/99/JS/2024

Pobierz