Stopy procentowe nadal bez zmian
03 lipca 2024

Stopy procentowe nadal bez zmian

Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej po raz kolejny nie zmieniła stóp procentowych, utrzymując je na poziomie 5,75%.

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Lewiatana:

Rada Polityki Pieniężnej ponownie pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Wciąż prawdopodobne jest luzowanie polityki pieniężnej  jeszcze w końcówce tego roku.

Dużo ciekawsze informacje oczekiwane są jednak jutro – na konferencji prezesa NBP Adama Glapińskiego. Prawdopodobnie wtedy też zobaczymy najważniejsze dwa wykresy z lipcowej projekcji NBP– inflacja oraz PKB, w oparciu o które Rada podejmuje decyzje. Rzeczywistość pokazuje, że faktyczna inflacja jest wyraźnie niższa niż ta, którą prognozowali analitycy NBP w marcu 2024 r. Jednocześnie realizacja ścieżki wzrostu gospodarczego znajduje się również poniżej poziomu zaprezentowanego w kwietniu.

Luzowanie polityki monetarnej w strefie euro i innych państwach

Drugim czynnikiem, jaki może zdecydować o zmianie narracji Rady, jest fakt luzowania polityki monetarnej w strefie euro oraz w innych państwach spoza tej strefy. Jednocześnie w społeczeństwie nie widać tendencji do zwiększania zakupów. Świadczą o tym relatywnie słabe dane o sprzedaży detalicznej oraz konsumpcji w I kwartale tego roku (w stosunku do oczekiwań), co może być jednym z czynników wpływających  na aktualne odczyty inflacji – kupujemy mniej, a wolimy oszczędzać.

Jeśli jednak Rada decydowałaby się na obniżkę stóp, to raczej symboliczną i dopiero w końcówce tego roku.

Więcej komentarzy ekonomicznych w serwisie społecznościowym X, na profilu naszego eksperta Mariusza Zielonki.

Konfederacja Lewiatan

Apel o pilne zmiany w ustawie o bonie energetycznym
02 lipca 2024

Apel o pilne zmiany w ustawie o bonie energetycznym

O pilne wprowadzenie zmian w ustawie z 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku energii, niezbędnych dla prawidłowego i zgodnego z prawem europejskim funkcjonowania mechanizmów osłonowych dla odbiorców energii elektrycznej, ale także dla jej sprzedawców – apeluje Konfederacja Lewiatan.

Przedsiębiorcy oczekują sprawiedliwego mechanizmu rekompensat za obniżki cen energii, rekompensat za obniżki płatności w ubiegłym roku i wyeliminowanie wątpliwości dotyczących odpisów na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny.

–  Prace legislacyjne nad zmianami w ustawie powinny zostać podjęte niezwłocznie. Szczególnie, że mechanizmy dotyczące „mrożenia cen” i „cen maksymalnych” energii elektrycznej zaproponowane przez poprzedni rząd miały oczywiście wpływ na działania na rynku obrotu energią elektryczną – bardzo mocno ograniczając budowaną przez wiele lat jego konkurencyjność, ale nie powodowały wprost tak poważnych strat, jak rozwiązania wprowadzone na drugą połowę 2024 r. – mówi Jakub Safjański, dyrektor departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan.

Nowe przepisy, które zaczęły wczoraj obowiązywać, w wyniku wejścia w życie ustawy z 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego, zobowiązały przedsiębiorstwa energetyczne (tak będące w rękach Skarbu Państwa jak i prywatne) do partycypacji w kosztach obniżenia cen dla wybranych grup odbiorców. Dzieje się to w sytuacji regulowanych cen oraz działalności handlowej sprzedawców o bardzo niskich marżach, a także  powrotu do stabilizacji całego rynku.

Brak szybkich zmian może zniweczyć ponad 20-letnie wysiłki na rzecz zbudowania konkurencyjnego rynku obrotu energią oraz realnie zlikwidować mechanizmy konkurencyjne, które są przecież niezbędne dla ochrony interesów odbiorców energii (w tym w szczególności gospodarstw domowych). Dla części spółek obrotu, zwłaszcza mniejszych firm będących tzw. alternatywnymi sprzedawcami energii elektrycznej, wprowadzone przepisy oznaczają automatycznie powstanie strat bilansowych i grożą  zakończeniem działalności.

Niezbędne jest także ustalenie mechanizmu rekompensaty za obniżki płatności dla gospodarstw domowych w wysokości 125,34 zł wprowadzone przedwyborczym rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z 9 września 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną. Spowodowało to obciążenie sprzedawców kwotą ok. 1,7 mld zł, przy braku jakichkolwiek mechanizmów rekompensujących tę obniżkę.

Konfederacja Lewiatan

 

Profilaktyka i medycyna pracy wśród tematów spotkania z wiceministrem zdrowia
02 lipca 2024

Profilaktyka i medycyna pracy wśród tematów spotkania z wiceministrem zdrowia

Członkowie Konfederacji Lewiatan spotkali się z wiceministrem zdrowia Wojciechem Koniecznym oraz dr hab. med. Jolantą Walusiak-Skorupą, dyrektor Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi.

Spotkanie skupiło się na zagadnieniach profilaktyki i tego jak wykorzystać potencjał medycyny pracy do poszerzenia badań w celu wcześniejszej diagnostyki chorób. Poruszono także problemy, jakie się z tym wiążą, dotyczące dostępu do wyników badań, finansowania czy edukacji i upowszechniania badań profilaktycznych.

Nowy program zamiast Profilaktyka 40 Plus

Wiceminister Wojciech Konieczny podkreślił, że obecnie funkcjonujący program Profilaktyka 40 Plus zostanie zastąpiony nowym programem, szerszym, opartym prawdopodobnie o medycynę pracy. Program będzie podlegał cyklicznej ewaluacji.

Członkowie Konfederacji Lewiatan podkreślali potrzebę cyfryzacji i udostępniania wyników badań na platformie P1. Warto wykorzystać dane, które posiada NFZ, np. BMI, ankiety wypełniane przy programie Profilaktyka 40 Plus i inne dane, na bazie których można stworzyć grupy ryzyka i proponować pacjentom badania profilaktyczne.

W spotkaniu, które odbyło się 2 lipca, wzięli udział między innymi Anna Rulkiewicz – prezeska Grupy LUX MED, prezeska Pracodawców dla Zdrowia i wiceprezydentka Lewiatana, Monika Tomaszewska – dyrektorka generalna Pracodawców dla Zdrowia, Paweł Walicki – prezes zarządu Centrum Medyczne CMP, Krzysztof Kopeć – wiceprezydent Konfederacji Lewiatan, Kacper Olejniczak, dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia i Sektora Life Science Konfederacji Lewiatan.

Postulaty na polską prezydencję. Europa wzrostu dla firm i bezpieczna dla obywateli
02 lipca 2024

Postulaty na polską prezydencję. Europa wzrostu dla firm i bezpieczna dla obywateli

Wśród priorytetów polskiej prezydencji powinny znaleźć się działania, które wzmocnią konkurencyjność europejskich firm i jednolity rynek, zwiększą zdolności obronne Europy oraz jej aktywność na arenie międzynarodowej. Ważnym celem naszej prezydencji powinno być też wspieranie przystąpienia do UE nowych członków – uważa Konfederacja Lewiatan.

Strategia dla Europy  – Europa konkurencyjna, silna globalnie, przyjazna dla firm i pracowników

1 stycznia 2025 r. Polska na sześć miesięcy obejmie przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. Konfederacja Lewiatan przygotowała postulaty na polską prezydencję oraz dla nowego Parlamentu Europejskiego i  Komisji Europejskiej. Postulaty biznesu mogą stanowić inspirację dla kształtowania polityki unijnej. Część priorytetów uwzględnia polską specyfikę, która jest szczególnie ważna w kontekście konieczności wzmocnienia głosu naszego biznesu w europejskim procesie decyzyjnym.

Europa przyjazna dla biznesu

– Apelujemy o wzmocnienie konkurencyjności firm europejskich, zwiększenie stabilności i pewności regulacyjnej w ramach programu na rzecz lepszego stanowienia prawa. Postulujemy uproszczenie unijnych przepisów i zmniejszanie obciążeń dla przedsiębiorstw poprzez przeprowadzanie rzetelnych ocen skutków regulacji.  Niezbędna jest ochrona rynku wspólnotowego przez zapewnienie harmonizacji  unijnego prawa i niedopuszczanie do wprowadzania regulacji krajowych różnicujących rynki poszczególnych krajów UE. Konieczne też jest zadbanie o skuteczne egzekwowanie nowych przepisów – mówi Kinga Grafa, zastępczyni dyrektora generalnego ds. europejskich Konfederacji Lewiatan.

Europa aktywna na arenie międzynarodowej

Konfederacja Lewiatan wskazuje również na konieczność sfinalizowania umów o wolnym handlu z kluczowymi partnerami, np. dotyczących dostępu do energii i surowców krytycznych. Szczególnie istotne jest promowanie ściślejszej współpracy transatlantyckiej, mającej kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa i dobrobytu obu partnerów. Współpraca USA i UE powinna iść w kierunku umożliwienia handlu i inwestycji w ekologiczne towary, technologie i usługi, a także wspierania bezpiecznej łączności na całym świecie.

– Wzmocnienie znaczenia Unii Europejskiej na arenie międzynarodowej jest kluczowe dla jej dalszego rozwoju i stabilności. Rozwijanie handlu i współpracy z krajami trzecimi stwarza nowe możliwości dla europejskich przedsiębiorstw, przyczyniając się do tworzenia miejsc pracy i wzmacniania innowacyjności. Dlatego apelujemy o sfinalizowanie umów o wolnym handlu z kluczowymi partnerami oraz rozwijanie współpracy z podobnie myślącymi krajami. Silniejsza UE globalnie to także większa zdolność do reagowania na kryzysy, która w dobie obecnych wyzwań jest niezwykle istotna – mówi Luana Żak, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Europa budująca swoje zdolności obronne

W obliczu globalnych wyzwań istnieje potrzeba wzmocnienia europejskiej polityki obronnej. Bezpieczeństwo i stabilność są podstawą dobrze funkcjonującego społeczeństwa oraz silnej gospodarki. Europa musi więcej i efektywniej wydawać na obronność. Ważne jest zwiększenie inwestycji w rozbudowę konkurencyjnego i innowacyjnego przemysłu obronnego.

Europa przyjazna dla innowacji

Konfederacja Lewiatan apeluje o wprowadzenie rozwiązań  przyjaznych dla innowacji, m. in. otoczenia regulacyjnego oraz zachęt dla firm. W tym kontekście ważne jest wzmacnianie jednolitego rynku UE. Ostatnie 30 lat pokazało, że jest on kluczowym czynnikiem, napędzającym wzrost gospodarczy, miejsca pracy, innowacje i konkurencyjność oraz podnoszącym poziom życia Europejczyków.

Europa wspierająca akcesję nowych członków

Każde z dotychczasowych rozszerzeń UE stanowiło dla niej nowy impuls dla rozwoju gospodarczego otwierając nowe rynki i możliwości integracji.  Dlatego też istotnym celem naszej prezydencji powinno być wspieranie przystąpienia Ukrainy, Mołdawii i Gruzji do Unii Europejskiej. Konieczne jest wspieranie działań mających na celu pomoc tym krajom w spełnieniu niezbędnych kryteriów członkostwa w UE.

Konfederacja Lewiatan, od maja 2024 roku, realizuje projekt pt. „Dialog społeczny: uwarunkowania regionalne, krajowe i unijne”.

Projekt jest  dofinansowany przez  Unię Europejską w ramach programu FERS 2021-2027.

Konfederacja Lewiatan

Cyfryzacja rynku pracy – zakończył się projekt EFAD
02 lipca 2024

Cyfryzacja rynku pracy – zakończył się projekt EFAD

Zakończył się projekt “Inicjowanie działań wdrażających Porozumienie Ramowe Europejskich Partnerów Społecznych w sprawie cyfryzacji”, którego partnerem była Konfederacja Lewiatan. Dotyczył przygotowania do procesu transformacji cyfrowej rynku pracy partnerów społecznych z kilku krajów.

Eksperci i uczestnicy projektu szukali odpowiedzi na pytania: jak przygotować miękkie lądowanie dla rynku pracy w okresie transformacji? Jak zapewnić, by sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe były rozwiązaniami technologicznymi, które pracują dla ludzi? Projekt miał także na celu wzrost wiedzy partnerów społecznych na temat poprawy warunków pracy w kontekście prawa do odłączania, umiejętności korzystania z narzędzi cyfrowych oraz łączenia życia prywatnego z zawodowym poprzez działania szkoleniowe i upowszechniające.

Jako jeden z efektów projektu powstał film „iPracownik” dotyczący cyfryzacji rynku pracy oraz  omawiający korzyści i zagrożenia wynikające z automatyzacji, robotyzacji i stosowania sztucznej inteligencji w miejscu pracy.

Konfederacja Lewiatan była partnerem projektu “Inicjowanie działań wdrażających Porozumienie Ramowe Europejskich Partnerów Społecznych w sprawie cyfryzacji” przygotowującego do procesu transformacji cyfrowej rynku pracy partnerów społecznych z Polski, Włoch, Rumunii, Litwy oraz Macedonii Płn. Liderem projektu była Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”.Seminarium podsumowujące projekt odbyło się w dniach 12-13 czerwca.

Projekt „Inicjowanie działań wdrażających Porozumienie Ramowe Europejskich Partnerów Społecznych w sprawie cyfryzacji” dofinansowany ze środków Unii Europejskiej

Przemysł w kryzysie. Perspektywy też nie najlepsze
01 lipca 2024

Przemysł w kryzysie. Perspektywy też nie najlepsze

Wskaźnik PMI w czerwcu br. pozostał na poziomie 45 pkt, tyle co w maju – podał S&P Global.

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Lewiatana

Nastroje w przemyśle są tak samo złe jak przed miesiącem. Indeks PMI utrzymał się na rekordowo niskim poziomie – 45 pkt. To już 26 miesięcy, kiedy przemysł według opinii menedżerów logistyki przeżywa recesję.  Dłuższy o dwa miesiące trend spadku dotyczy nowych zamówień i finalnie eksportu. Najbardziej ciąży nam spowolnienie u naszych zachodnich sąsiadów.

O ile we wcześniej fazie spowolnienia można było mówić, że recesja wynika z kryzysu energetycznego, wojny oraz wysokiej inflacji, tak teraz większość z tych przesłanek albo zniknęła albo została już oswojona. Tym samym wszystko wskazuje na to, że złe nastroje w przemyśle będą się przekładały na rzeczywiste złe odczyty produkcji.

Ta z kolei według danych PMI spada najszybciej od ośmiu miesięcy. Kurczy się również zatrudnienie. Potwierdzają to badania ankietowe GUS, gdzie przetwórstwo przemysłowe dominuje w odsetku odpowiedzi o możliwe przyszłe zwolnienia. Reasumując: rok 2024 nie przyniesie nic dobrego dla polskiego przemysłu.

Więcej komentarzy ekonomicznych w serwisie społecznościowym X, na profilu naszego eksperta Mariusza Zielonki, https://x.com/MariuszZielon11

Konfederacja Lewiatan

 

 

Stefano Mallia, przewodniczący Grupy Pracodawców EKES w Lewiatanie
28 czerwca 2024

Stefano Mallia, przewodniczący Grupy Pracodawców EKES w Lewiatanie

Tradycyjnie, w związku z przyszłą prezydencją Polski w Unii Europejskiej, przewodniczący Grup Europejskiego Komitetu Ekonomicznego odwiedzają Polskę, by poznać oczekiwania prezydencji i zaplanować współpracę. Stefano Mallia spotkał się z przedstawicielami rządu, był również gościem Konfederacji Lewiatan.

Stefano Mallia spotkał się 26 czerwca z polską delegacją grupy pracodawców w EKES w stałym przedstawicielstwie PE i KE w Warszawie, gdzie dyskutowano propozycje tematów opinii rozpoznawczych, które Komitet mógłby przygotować dla prezydencji. W spotkaniu wziął udział Maciej Witucki, prezydent Lewiatana oraz prof. Witold Orłowski, który przedstawił stan i perspektywy polskiej gospodarki. Lewiatan przekazał też swoje postulaty na czas polskiej prezydencji.

To był też temat pozostałych spotkań: w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, z ministrem Ignacym Niemczyckim w Ministerstwie Technologii i Rozwoju a także z przewodniczącą Komisji ds. Europejskich – Agnieszką Pomaską.

Gość spotkał się także w siedzibie Lewiatana z Henryką Bochniarz, przewodniczącą Rady Głównej Konfederacji Lewiatan w sprawie Europejskiego Forum Nowych Idei – grupa pracodawców EKES tradycyjnie będzie patronem instytucjonalnym EFNI 2024.

Konfederacja Lewiatan

 

 

 

 

Inflacja rośnie powoli. W lipcu przyspieszy [+MP3]
28 czerwca 2024

Inflacja rośnie powoli. W lipcu przyspieszy [+MP3]

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w czerwcu br. w porównaniu z analogicznym miesiącem 2023 r. wzrosły o 2,6%, a w stosunku do poprzedniego miesiąca były wyższe o 0,1% - podał GUS.

Wysłuchaj komentarza eksperta:

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Lewiatana

Wszyscy się mylili. Tak można podsumować dzisiejszy szybki odczyt inflacji w czerwcu na poziomie 2,6%. Jeszcze przed miesiącem pisaliśmy, że jeśli inflacja w tym miesiącu nie wyjdzie poza cel NBP, możemy być świadkami przynajmniej zmiany narracji członków Rady Polityki Pieniężnej, co do poziomu stóp procentowych w obecnym roku.

Bardziej newralgiczny w tym aspekcie wydaje się jednak przyszły miesiąc, który już uwzględni podwyżkę cen energii oraz gazu. Te dwa elementy jednak ważą całkiem sporo w koszyku inflacyjnym.

Na ten moment z danych szczegółowych GUS wynika, że ceny żywności urosły o 2,5% w stosunku do poprzedniego roku. Tu mimo wszystko zaczyna być widoczny efekt powrotu stawki VAT na żywność. Być może firmy uznały jednak, że nie stać ich na przejęcie całości wzrostu cen produktów i rozłożyły w czasie podwyżki, tak aby były mniej dotkliwe dla obywateli.

Wszystko wskazuje na to, że nadal inflacją rządzą ceny usług, a nie ceny produktów i pewnie tak też pozostanie biorąc pod uwagę rosnące koszty pracy.

Relatywnie niska inflacja może wskazywać na jeszcze jeden aspekt. Wolimy oszczędzać niż konsumować, co de facto może się odbić na wzroście PKB. Przypomnę, że jednogłośnie wszyscy liczą na konsumpcję, która ma ciągnąć w tym roku wzrost gospodarczy

Więcej komentarzy ekonomicznych w serwisie społecznościowym X, na profilu naszego eksperta Mariusza Zielonki, https://x.com/MariuszZielon11

Konfederacja Lewiatan

 

 

Blisko 900 uczestników w Mistrzostwach Kadry BHP
28 czerwca 2024

Blisko 900 uczestników w Mistrzostwach Kadry BHP

VII edycja Mistrzostw Kadry BHP zgromadziła blisko 900 pasjonatów z tej dziedziny. Do finału przeszło 50 osób. Mistrzem Kadry BHP został Krzysztof Olszewski, specjalista BHP z Płocka. Drugie miejsce zajęła Aleksandra Stelmach, a trzecie Justyna Mazur-Sokal. Konfederacja Lewiatan od lat wspiera konkurs.

Kolejna edycja Mistrzostw Kadry BHP dobiegła końca. Najlepsi z blisko 900 osób walczyli o tytuł Mistrza bądź Mistrzyni Kadry BHP. Konkurs organizowany był przez Koalicję Bezpieczni w Pracy, stowarzyszenie mające na celu budowanie świadomości na temat bezpieczeństwa i higieny pracy wśród pracodawców i pracowników.  

– To niekonwencjonalna inicjatywa firm, która promuje wiedzę i najlepsze praktyki BHP. Wspieramy ją z ramienia Lewiatana. W konkursie uczestniczy wiele przedsiębiorstw, członków naszej organizacji – mówi prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan, członek kapituły konkursu.

– Tegoroczne Mistrzostwa Kadry BHP były jednymi z najpopularniejszych wśród dotychczasowych edycji. Cieszy mnie ogromnie zaangażowanie tak dużej liczby uczestników w tak istotnej dla branży inicjatywie. BHP-owcy powinni nieustannie wzbogacać i aktualizować swoją wiedzę oraz podnosić kwalifikacje. Szczególnie, że zagadnienia w tej dziedzinie dynamicznie się zmieniają i rozszerzają np. o dobrostan w miejscu pracy. Poprzez organizację konkursu wraz z gronem ekspertów tworzymy również prestiżowy ranking ekspertów w dziedzinie BHP – podsumowuje Marta Wojewnik, przewodnicza Koalicji Bezpieczni w Pracy i dyrektor zarządzająca w CWS Workwear.

Mistrzostwa Kadry BHP składały się z dwóch etapów. W pierwszym uczestnicy rozwiązywali test wiedzy i odpowiadali na 30 pytań jednokrotnego wyboru. Pięćdziesiąt osób z największą liczbą punktów przeszło do II etapu, składającego się zarówno z pytań zamkniętych, jak i otwartych. W tej części testu obowiązywały również punkty ujemne, które utrudniały uczestnikom wskazywanie niepewnych odpowiedzi.

Na wyniki drugiego etapu składały się punkty otrzymane za udzielenie poprawnych odpowiedzi w teście wiedzy (maksymalnie 20 punktów) oraz ocena przyznana przez Komisję Konkursową za opracowanie odpowiedzi na pytania otwarte o wyższym stopniu trudności (maksymalnie 25 punktów). Jury weryfikowało najlepszy dobór narzędzi oraz oceniało umiejętność skorzystania z posiadanej wiedzy w praktyce.

 – Prawdziwe Mistrzynie i Mistrzowie Kadry BHP, oprócz niemalże perfekcyjnej znajomości przepisów, powinni charakteryzować się także przyszłościowym i innowacyjnym myśleniem o bezpieczeństwie. Dlatego w tym roku wraz z pozostałymi członkami Komisji Konkursowej postanowiliśmy, że w pytaniach otwartych II etapu znajdzie się także temat dobrostanu psychicznego w miejscu pracy. Uczestnicy podołali zadaniu i wykazali się naprawdę dużym poziomem wiedzy i ciekawymi propozycjami rozwiązań problemu, który przed nimi postawiliśmy – dodaje Marek Maszewski, przewodniczący Komisji Konkursowej i dyrektor działu nadzoru SEKA S.A.

O poprawność merytoryczną Mistrzostw Kadry BHP zadbała Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli Stowarzyszenia Koalicji Bezpieczni w Pracy i Patronów: SEKA S.A., Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy, Państwowa Inspekcja Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP, Pracodawcy RP i Konfederacja Lewiatan.

Wręczenie nagród odbyło się 27 czerwca w Warszawie w siedzibie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy-Państwowego Instytutu Badawczego. Podczas wydarzenia omówiono wyniki najnowszego raportu Koalicji „Bezpieczeństwo Pracy w Polsce 2023. Dobrostan psychiczny, czyli wellbeing w miejscu pracy” – przede wszystkim te dotyczące wpływu odzieży ochronnej na wellbeing pracownika czy uwzględnienie kwestii psychofizycznych na szkoleniach BHP. Dzięki uprzejmości CIOP-PIB zaproszeni goście mieli okazję zobaczyć laboratoria Instytutu w tym Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych, Zakład Zagrożeń Fizycznych oraz Zakład Ergonomii.

Głównymi nagrodami w konkursie były iPad 11 Pro, zegarek sportowy Garmin Venu 2, czytnik e-booków Pocketbook, a także liczne upominki od organizatorów (CWS, PW Krystian i TenCate Protective Fabrics) i partnerów.

Informacje na temat Koalicji Bezpieczni w Pracy dostępne są w serwisie www.bezpieczniwpracy.pl.

Ciekawostki na temat kultury bezpieczeństwa w pracy można znaleźć również na portalu Facebook oraz Linkedin.

***

Koalicja Bezpieczni w Pracy zawiązana została z inicjatywy firm CWS Polska, PW Krystian oraz TenCate Protective Fabrics w 2014 roku, w celu promowania kultury bezpieczeństwa w miejscu pracy wśród pracowników i pracodawców. Cel Koalicji realizowany jest poprzez działalność edukacyjną na temat obowiązujących norm i procedur oraz pokazywanie dobrych praktyk oraz informowanie o korzyściach wynikających z wdrażania wysokich standardów bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Apel biznesu do przywódców UE. Silne firmy są   gwarancją naszego bezpieczeństwa
27 czerwca 2024

Apel biznesu do przywódców UE. Silne firmy są gwarancją naszego bezpieczeństwa

Dzisiaj rozpoczyna się szczyt Rady Europejskiej. Szefowie państw i rządów będą rozmawiali m.in. o przyszłości przemysłu obronnego w UE.

Przedstawiciele biznesu z krajów skandynawskich, bałtyckich oraz Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Konfederacja Lewiatan, apelują do przywódców i unijnych instytucji o dostosowanie polityk do nowej sytuacji geopolitycznej oraz do zwrócenia szczególnej uwagi na region północno-wschodniej flanki Unii.

– Europa stanęła obecnie w obliczu największego kryzysu od zakończenia II światowej. Dlatego musimy wzmocnić nie tylko nasz przemysł obronny, ale również inne sektory gospodarki, aby być przygotowanym na zagrożenia i szybko na nie reagować. Musimy zapewnić stabilność, bezpieczeństwo i odporność, które są podstawą dobrze funkcjonujących społeczeństw i gospodarki. Nasz region ma do odegrania wyjątkową rolę – mówi Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan.

Jak zauważa Kinga Grafa, zastępczyni dyrektora generalnego ds. europejskich Konfederacji Lewiatan, stan gospodarki, siła firm europejskich mają żywotne znaczenie dla naszego bezpieczeństwa. Tylko rozwijające się przedsiębiorstwa, które działają na zintegrowanym jednolitym rynku i mogą konkurować globalnie, są w stanie zapewnić zasoby niezbędne do podjęcia ogromnych inwestycji w obronę, cyberbezpieczeństwo i kluczowe technologie. – Mamy nadzieję, że postulaty biznesu z naszego regionu będą również inspiracją dla prezydenta Sauli Niinistö, który przygotowuje raport dla unijnych instytucji na temat rozwijania zdolności reagowania na kryzysy. Ma on ukazać się wczesną jesienią – dodaje Kinga Grafa.

Odporność w czasach wojny i kryzysów nie może być osiągnięta wyłącznie środkami militarnymi. Wymaga to zaangażowania wielu sektorów gospodarki, jak również publiczno-prywatnego planowania kryzysowego wykraczającego poza przemysł obronny, w celu utrzymania stabilności dostaw, począwszy od transportu, po żywność, leki, paliwo, energię i infrastrukturę ICT.

Ma to znaczenie nie tylko dla nas, ale również dla zdolności Ukrainy do obrony. Jeśli pozwolimy Ukrainie upaść, UE znajdzie się na linii frontu.

Sygnatariusze apelu proszą o uwzględnienie poniższych elementów w strategii obrony, bezpieczeństwa i odporności UE:

  • Wsparcie konkurencyjności europejskich firm. Przemysł obronny, ale także inne sektory będą odgrywać znaczącą rolę w wzmocnieniu bezpieczeństwa Europy. Odnowiona baza przemysłowa przyczyni się do bezpieczeństwa dostaw w krytycznych obszarach i poprawi odporność społeczeństwa. Aby osiągnąć ten cel, należy pamiętać, że producenci sprzętu obronnego opierają się na sieci dostawców i podwykonawców z innych sektorów. Przemysł obronny potrzebuje firm wydobywczych, hut stali, branży chemicznej, transportu i firm technologicznych, aby zapewnić materiały, usługi i oprogramowanie. Oznacza to, że klimat biznesowy musi być poprawiony w ramach całej gospodarki. Poprawa dostępu do kapitału i zapewnienie stabilnych dostaw energii to jedne z najważniejszych aspektów w tym zakresie. Osiągniecie odporności społecznej wymaga dialogu ze społecznością biznesową, nie tylko przemysłem obronnym, aby sprostać wyzwaniom, m. in. w zakresie cyberbezpieczeństwa, ochrony infrastruktury krytycznej oraz zapewnienia dostaw żywności, leków, wody, paliwa i energii.
  • Skupienie się na przyczynach niedostatecznej zdolności produkcyjnej i stworzenie odpowiednich zachęt. Europa w bardzo krótkim czasie przeszła od zmniejszających się wydatków na wojsko do decyzji o bezprecedensowym ich zwiększaniu. Jednoczesne wzmacnianie naszych własnych zdolności wojskowych i dostarczanie Ukrainie ogromnych (choć niewystarczających) ilości sprzętu wojskowego nieuchronnie powoduje zatory w liniach produkcyjnych, które były tworzone w innej rzeczywistości. Problemy nie wynikają z braku pomocy publicznej czy niewystarczającego popytu, lecz z fizycznych ograniczeń w liniach produkcyjnych, których rozbudowa jest utrudniona przez długotrwałe procedury pozyskiwania pozwoleń i uciążliwą biurokrację. Projekty rozbudowy, które przyczyniają się do zwiększenia produkcji sprzętu obronnego, powinny być przyspieszone w procedurach pozyskiwania pozwoleń w podobny sposób, jak to miało miejsce w przypadku innych strategicznych sektorów poprzez Net Zero Industry Act i Critical Raw Materials Act. Dodatkowo, UE musi ułatwić procedury standaryzacyjne.
  • Utrzymanie dotychczasowej polityki konkurencji. Zdrowa konkurencja i udział w rynku wielu firm, od gigantów przemysłowych po wysoko wyspecjalizowane MŚP, są niezbędne do stymulowania innowacji. Wspólne przedsięwzięcia i transgraniczna współpraca powinny być promowane, ale polityczny nacisk na wielkoskalowe fuzje w przemyśle obronnym może okazać się nieproduktywny z perspektywy odporności.
  • Zwiększenie udziału MŚP. Musimy rozwijać bardziej dynamiczny i zróżnicowany ekosystem przemysłu obronnego na rynku wewnętrznym. Sektor ten charakteryzuje się skoncentrowaną władzą rynkową w rękach kilku bardzo dużych firm. Nasze wysiłki powinny być skierowane na zwiększenie udziału MŚP, aby pobudzać innowacje i odporność. Należy pilnie przeprowadzić konsultacje z MŚP w ramach ekosystemu przemysłu obronnego, aby zwiększyć ich udział i uwolnić niewykorzystany potencjał wzrostu.
  • Handel z zaufanymi sojusznikami. Nasz przemysł obronny musi nadal mieć możliwość pozyskiwania materiałów i sprzętu spoza UE oraz sprzedaży swoich finalnych produktów na rynkach zagranicznych. Dywersyfikacja łańcuchów dostaw zmniejsza podatność i buduje odporność. Utrzymywanie bliskich relacji z sojusznikami nigdy nie było ważniejsze niż obecnie.
  • Zwiększenie cyberbezpieczeństwa. W związku ze stałym wzrostem liczby aktywnych cyberataków i integralną rolą infrastruktury cyfrowej w nowoczesnych systemach obronnych, istnieje pilna potrzeba koordynacji i zwiększonych inwestycji w cyberbezpieczeństwo i infrastrukturę. Ponadto, biorąc pod uwagę, że prywatni dostawcy znajdują się na czele ochrony infrastruktury krytycznej, konieczne są bliskie partnerstwa publiczno-prywatne, szkolenia i współpraca operacyjna w celu zharmonizowania działań i wzmocnienia wzajemnej obrony cybernetycznej.
  • Utrzymanie zjednoczonego frontu w sprawie sankcji. Wzywamy państwa członkowskie UE i sojuszników do zwiększenia presji ekonomicznej na Rosję, zapewniając, że kolejne sankcje mogą być nałożone szybko, gdy uzna się to za stosowne. Przypominamy również o konieczności ścisłego monitorowania i zwalczania praktyk omijania sankcji, dbając o ich integralne stosowanie. Wyrażamy przekonanie, że ich implementacja, zmniejszanie luk, jak również nakładanie kar w razie ich łamania, jest kluczowe dla sprawiedliwej konkurencji oraz skuteczności i wiarygodności.
  • Apelujemy o kontynuację wsparcia gospodarczego i militarnego dla Ukrainy, jak długo będzie to konieczne. Wiele z naszych firm członkowskich i federacji pełniło i pełni kluczową rolę w niesieniu pomocy Ukrainie. Jesteśmy gotowi wesprzeć rekonstrukcję Ukrainy w czasie wojny, w zakresie infrastruktury krytycznej, odbudowy domów, szpitali, szkół i kluczowych sektorów, kiedy tylko sytuacja na to pozwoli. Ukraina potrzebuje większego wsparcia na dziś oraz długoterminowych zobowiązań. Inwestowanie na Ukrainie to nie tylko ekonomiczna kalkulacja, ale nasz moralny obowiązek, jak również strategiczny imperatyw dla całej Unii.

O przyszłości Unii Europejskiej, również w kontekście obronności, będziemy rozmawiać na Europejskim Forum Nowych Idei, które odbędzie się 16-18 października br. w Sopocie. ZAREJESTRUJ SIĘ

 Konfederacja Lewiatan