Fundacja rodzinna w Polsce – e-Akademia Lewiatana

Konfederacja Lewiatan oraz GWLAW zapraszają na webinarium w ramach cyklu e-Akademii Lewiatana Fundacja rodzinna w Polsce. Nowe narzędzie do zabezpieczenia majątku i interesu rodziny.

Wydarzenie odbędzie się on-line 2 marca 2023 r. w godz. 10:00 -11:30. Udział jest bezpłatny.

Fundacja rodzinna w Polsce stała się faktem. Oznacza to, że do polskiego porządku prawnego zostanie wprowadzona instytucja, która od dziesięcioleci z powodzeniem funkcjonuje w innych krajach. To duży przełom dla właścicieli firm rodzinnych, którzy już od wielu lat zwracali uwagę na potrzebę uelastycznienia procesu sukcesji, tak aby w większym zakresie odpowiadał on ich założeniom oraz indywidualnym potrzebom.

Ideą fundacji rodzinnej jest skupienie całego majątku rodzinnego w jednym podmiocie tak, aby możliwe było jak najefektywniejsze zarządzanie tym majątkiem przy jednoczesnym zapewnieniu jego maksymalnej ochrony.

GRUPA DOCELOWA:

 • właściciele firm rodzinnych
 • rodziny biznesowe
 • właściciele polskich firm prywatnych
 • sukcesorzy

CEL SPOTKANIA:

Spotkanie ma na celu przedstawienie kwestii prawnych i podatkowych fundacji rodzinnej w Polsce.

CO ZYSKAJĄ UCZESTNICY:

Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat fundacji rodzinnej jako nowej instytucji prawnej, której wejście było oczekiwane od lat przez środowisko biznesu rodzinnego.

KONTAKT:

Grażyna Mazurek, Departament Wydarzeń
tel.: (+48 22) 55 99 940 kom. 698 663 090
mail: gmazurek@lewiatan.org

 

Sygnaliści w pracy. Nowe regulacje

Konfederacja Lewiatan oraz Linia Etyki zapraszają na webinarium w ramach cyklu e-Akademii Lewiatana.

W ostatnim czasie przyspieszyły prace nad projektem ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, którego ostatnia wersja datowana jest na 5 stycznia 2023 r. Prywatne i publiczne podmioty, dla których pracuje min. 50 osób, na podstawie nowych przepisów będą zobowiązane do tworzenia wewnętrznych kanałów zgłaszania nieprawidłowości i ochrony osób zgłaszających – sygnalistów.

Nowa ustawa ma określać obowiązkowy i fakultatywny zakres informacji o naruszeniach, które będą rozpatrywane przez pracodawców lub organy publiczne, jeżeli sygnalista zdecyduje się ujawnić sprawę poza miejscem pracy. Organizacje powinny dawać możliwość poufnego zgłaszania takich informacji. Z należytą starannością muszą też podejmować działania wyjaśniające w odpowiedzi na zgłoszenie. Te, które nie wdrożą procedury zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych lub zrobią to niezgodnie z przepisami muszą liczyć się z karami. Elementem procesu wdrożeniowego musi być m.in. konsultacja procedury ze związkami zawodowymi lub reprezentacją pracowników. Organizacje będą miały zaledwie kilka miesięcy na dostosowanie się do nowych wymogów.

PROGRAM:

 • Cel ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa.
 • Podmioty prawne, których dotyczą nowe obowiązki.
 • Elementy wewnętrznych procedur zgłaszania.
 • Poufność versus anonimowość zgłoszeń.
 • Obszary odpowiedzialności pracodawcy.
 • Standardy postępowań wyjaśniających.
 • Kanały dla sygnalistów w działaniu.
 • Przystosowanie procedury do organizacji – praktyczne wskazówki.

Celem spotkania jest zapoznanie uczestników z nowymi wymaganiami, zasadami ich wdrożenia oraz obszarami odpowiedzialności za naruszenie przepisów o ochronie sygnalistów.

Uczestnicy będą mogli skorzystać z wiedzy i praktycznych porad specjalistów Linii Etyki, od lat zajmujących się przygotowaniem i obsługą wewnętrznych kanałów zgłaszania dla klientów biznesowych.

Nowa ustawa wdrożeniowa – rewolucja czy ewolucja zasad wdrażania funduszy unijnych?

Konfederacja Lewiatan oraz Brysiewicz Bokina Sakławski i Wspólnicy zapraszają na webinarium w ramach cyklu e-Akademii Lewiatana.

Ustawa wdrożeniowa jest kluczowym dokumentem w procesie pozyskiwania i wydatkowania środków europejskich – stanowi swoisty drogowskaz dla instytucji zarządzających programami, jak również dla samych beneficjentów. Prawidłowe stosowanie przepisów nowej ustawy wdrożeniowej przewidzianej dla perspektywy finansowej 2021-2027, a w konsekwencji wdrażanie programów regionalnych, wymaga uwzględniania wielu zasad ogólnych, przepisów unijnych oraz bogatego orzecznictwa sądowego. Niezbędna jest tu pogłębiona analiza, także komparatystyczna, obejmująca doświadczenia z poprzednich perspektyw finansowych. Nowa ustawa wdrożeniowa stanowi podstawę prawną wdrażania w Polsce funduszy w ramach WRF (Wieloletnie Ramy Finansowe) oraz części instrumentów finansowych w ramach Next Generation EU. Należy zaznaczyć, że wejście w życie tej ustawy jest niezbędnym warunkiem dystrybucji środków unijnych w Polsce.

SZKOLENIE JEST SKIEROWANE DO:

 • przedsiębiorców
 • przedstawicieli administracji państwowej i regionalnej
 • przedstawicieli instytucji realizujących projekty z udziałem środków UE
 • organizacji pozarządowych
 • radców prawnych, adwokatów
 • przedstawicieli sądownictwa

Eksperci podczas webinaru opowiedzą jakich błędów należy unikać w trakcie procesu pozyskiwania i wydatkowania środków pochodzących z UE oraz przeanalizują prawa, jakie przysługują wnioskodawcom i beneficjentom funduszy.

PROGRAM:

 • Zakres regulacji ustawy wdrożeniowej i przegląd kluczowych zmian wprowadzonych nową ustawą
 • Zasady przeprowadzenia postępowania w zakresie wyboru projektów do dofinansowania: dotychczasowa praktyka a obecne podejście
 • Odmowa zawarcia umowy o dofinansowanie: zakres uznaniowości instytucji
 • Dopuszczalne zmiany w projekcie: na co zezwala nowa ustawa?
 • Negatywna ocena projektu: co się zmieniło?
 • Kluczowe zmiany dotyczące przebiegu procedury odwoławczej, w tym drogi sądowej
 • Sesja pytań i odpowiedzi

Sygnaliści w organizacji. Nowe wyzwania

Powodem spotkania są prace nad projektem ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, którego ostatnia wersja pochodzi z 22 lipca 2022 r. Prywatne i publiczne podmioty, dla których pracuje min. 50 osób, na podstawie nowych przepisów będą zobowiązane do tworzenia wewnętrznych kanałów zgłaszania nieprawidłowości i ochrony osób zgłaszających – sygnalistów. Tym samym istnieje szeroka grupa odbiorców potencjalnie zainteresowanych wydarzeniem, które w organizacjach mogą odpowiadać za wdrożenie wewnętrznych procedur, przyjmowanie zgłoszeń i podejmowanie na ich podstawie działań następczych.

Szkolenie jest skierowane do pracowników działów compliance, rzeczników etyki, specjalstów ds. HR, inspektorów ochrony danych, pracodawców, na których spoczywa odpowiedzialność prawna za zgodność procedur z przepisami.

Celem spotkania jest zapoznanie ich z nowymi wymaganiami, terminami na ich spełnienie oraz konsekwencjami braku procedur lub niewłaściwego ich wdrożenia. Uczestnicy będą mogli skorzystać w tym zakresie z praktycznych porad specjalistów Linii Etyki, od lat zajmujących się przygotowaniem i obsługą wewnętrznych kanałów zgłaszania dla klientów biznesowych.

PROGRAM:

 • Cel ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa.
 • Zakres podmiotów zobowiązanych do wdrożenia przepisów ustawy.
 • Obowiązkowe i fakultatywne elementy wewnętrznych procedur zgłaszania.
 • Odpowiedzialność pracodawcy za procedurę.
 • Znaczenie poufności zgłoszeń.
 • Standardy postępowań wyjaśniających.
 • Obsługa procedur dla sygnalistów w praktyce.
 • Zachęty do zgłaszania.

Spółki kapitałowe po rewolucji październikowej. Nowe prawo holdingowe i inne zmiany w KSH

Konfederacja Lewiatan oraz GWLAW zapraszają na webinarium w ramach cyklu e-Akademii Lewiatana. 

Celem spotkania jest zaprezentowanie i omówienie skutków jakie wywoła nowelizacja KSH, jak również wskazanie sposobów uniknięcia ryzyk i niebezpieczeństw oraz związanej z nimi odpowiedzialności cywilnoprawnej i karnej.

SZKOLENIE JEST SKIEROWANE DO:

 • Prezesów zarządu,
 • Członków zarządu,
 • Przewodniczących i członków rad nadzorczych,
 • Dyrektorów departamentów obsługi władz spółek,
 • Dyrektorów departamentów nadzoru właścicielskiego,
 • Reprezentanów działów audytu i controllingu,
 • Szefów biur obsługi zarządu,
 • Koordynatorów ds. organizacyjno-prawnych,
 • Specjalistów ds. korporacyjnych,
 • Asystentów Zarządów i Rad Nadzorczych,
 • Wszystkich zainteresowanych tematyką spółek kapitałowych oraz holdingów.

Uczestnicy spotkania zyskają niezbędną wiedzę na temat zmian, które zaszły w przepisach dotyczących spółek kapitałowych.

PROGRAM:

1. Prawo holdingowe
2. Ujednolicenie zasad liczenia kadencji członków organów spółek kapitałowych
3. Zmiany w funkcjonowaniu rad nadzorczych
4. Obowiązki informacyjne
5. Zmiany dotyczące zarządu, rady nadzorczej i likwidatora 
6. Nowe typy przestępstw

Webinar „Aktywizacja i zatrudnianie obywateli Ukrainy w polskich firmach”

Webinar organizowany w ramach e-Akademii Lewiatana jest adresowany do pracodawców zatrudniających i planujących zatrudnić obywateli Ukrainy (w szczególności tych, którzy przybyli do Polski w związku z wybuchem konfliktu zbrojnego w Ukrainie), do instytucji rynku pracy, NGOs, organizacji wspierających obywateli Ukrainy w Polsce.

Celem spotkania jest przedstawienie wniosków płynących z realizacji projektu „Model aktywizacji zawodowej obywateli Ukrainy” pod kątem aktywizacji i zatrudniania obywateli Ukrainy na polskim rynku pracy, w szczególności głównych założeń modelu skutecznej integracji Ukraińców z polskim rynkiem pracy. Uczestnicy werbinaru otrzymają praktyczne wskazówki dotyczące tego, na co należy zwrócić szczególną uwagę w procesie rekrutacji i onboardingu pracowników-obywateli Ukrainy.

Podczas webinaru będą poruszane następujące zagadnienia:

 • proces aktywizacji obywateli Ukrainy: praktyczne wnioski płynące z programu pilotażowego
 • bariery po stronie obywateli Ukrainy chcących podjąć pracę
 • specyfika popytu na pracę obywateli Ukrainy
 • główne założenia modelu aktywizacji zawodowej obywateli Ukrainy i doprowadzenia do zatrudnienia.

Projekt jest realizowany w ramach Inicjatywy Nr FWD-H-4 pt. “Model aktywizacji zawodowej obywateli Ukrainy” w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej “FWD” Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Inicjatywa jest finansowana przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy Norweskich i EOG.

Ochrona sygnalistów. Nowe wymogi dla organizacji.

Konfederacja Lewiatan oraz Linia Etyki zapraszają na webinarium w ramach cyklu e-Akademii Lewiatana.

Ochrona sygnalistów. Nowe wymogi dla organizacji.

Powodem spotkania są prace nad projektem ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, którego ostatnia wersja pochodzi z 22 lipca 2022 r. Prywatne i publiczne podmioty, dla których pracuje min. 50 osób, na podstawie nowych przepisów będą zobowiązane do tworzenia wewnętrznych kanałów zgłaszania nieprawidłowości i ochrony osób zgłaszających – sygnalistów. Tym samym istnieje szeroka grupa odbiorców potencjalnie zainteresowanych wydarzeniem, które w organizacjach mogą odpowiadać za wdrożenie wewnętrznych procedur, przyjmowanie zgłoszeń i podejmowanie na ich podstawie działań następczych.

SZKOLENIE JEST SKIEROWANE DO:

 • pracowników działów compliance
 • rzeczników etyki
 • specjalstów ds. HR
 • inspektorów ochrony danych
 • pracodawców, na których spoczywa odpowiedzialność prawna za zgodność procedur z przepisami

CEL SPOTKANIA:

Celem spotkania jest zapoznanie ich z nowymi wymaganiami, terminami na ich spełnienie oraz konsekwencjami braku procedur lub niewłaściwego ich wdrożenia. Uczestnicy będą mogli skorzystać w tym zakresie z praktycznych porad specjalistów Linii Etyki, od lat zajmujących się przygotowaniem i obsługą wewnętrznych kanałów zgłaszania dla klientów biznesowych.

PROGRAM:

 • Cel ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa.
 • Zakres podmiotów zobowiązanych do wdrożenia przepisów ustawy.
 • Obowiązkowe i fakultatywne elementy wewnętrznych procedur zgłaszania.
 • Odpowiedzialność pracodawcy za procedurę.
 • Znaczenie poufności zgłoszeń.
 • Standardy postępowań wyjaśniających.
 • Obsługa procedur dla sygnalistów w praktyce.
 • Zachęty do zgłaszania.

KONTAKT:

Grażyna Mazurek, Departament Wydarzeń

tel.: (+48 22) 55 99 940 kom. 698 663 090 | mail: gmazurek@lewiatan.org

 Zielona organizacja – odpowiedzialna środowiskowo flota służbowa

Wbrew pozorom to nie dostępność ale brak ładowarek publicznych jest hamulcem rozwoju elektro-mobilności w Polsce. Po odblokowaniu się wąskiego gardła w produkcji samochodów elektrycznych, następnym zagrożeniem jest brak dostępnej własnej infrastruktury. To spotkanie to może ostatni dzwonek dla przyszłych użytkowników flot elektrycznych, żeby poważnie przyjrzeć się możliwościom i sposobom ładowania pojazdów.
 
Szkolenie skierowane jest do:
 • liderów organizacji, którzy posiadają własną flotę, nieruchomości
 • członków zarządów
 • dyrektorów, menadżerów wyższego szczebla odpowiedzialnych za administrację, ESG lub operacje (np. logistykę transportową)
Program:
 • Zarys problemu: przyszłość elektro-mobilności na podstawie doświadczeń z innych rynków.
 • Złożoność problemu dostępności infrastruktury w kontekście zarządzania kosztami flot pojazdów elektrycznych.
 • Możliwe rozwiązania w zależności od typu floty pojazdów elektrycznych i ich wykorzystania.
Celem szkolenia jest zwrócenie uwagi na rolę własnej infrastruktury w procesie elektryfikacji floty samochodowej.
Zachęcamy do uczestnictwa w wydarzeniu.     
    
Kontakt:
Grażyna Mazurek
Departament wydarzeń
tel.: (+48 22) 55 99 940 | mail: gmazurek@lewiatan.org

Jak skorzystać na Polskim Ładzie? Polska Spółka Holdingowa i CIT estoński

Konfederacja Lewiatan wraz z MDDP zapraszają na webinarium w ramach cyklu e-Akademii Lewiatana.

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom zasad opodatkowania dotyczących dwóch kluczowych, korzystnych dla podatników rozwiązań wprowadzonych w ramach nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – Polskiej Spółki Holdingowej oraz CIT estońskiego, z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w najnowszym pakiecie zmian nowelizujących przepisy.

Program: 

1. Polska Spółka Holdingowa.

 • Korzyści ze stosowania PSH.
 • Jakie grupy kapitałowe będą mogły korzystać z nowego reżimu opodatkowania?
 • Zmiany dotyczące opodatkowania dywidend.
 • Wymóg prowadzenia rzeczywistej działalności gospodarczej w praktyce

2. CIT estoński.

 • Dla kogo? Kto może skorzystać?
 • Zasady opodatkowania CIT estońskim.
 • Korzyści ze stosowania estońskiego CIT.
 • Inne istotne kwestie (ukryte zyski, zaliczki na dywidendy, samochody).

Szkolenie kierowane jest do:

 • dyrektorów finansowych
 • głównych księgowych, księgowych
 • pracowników działów księgowych i finansowych przedsiębiorstw
 • specjalistów ds. podatków
 • przedsiębiorców zainteresowanych możliwością skorzystania z preferencyjnej formy opodatkowania

Zachęcamy do rejestracji.

W razie dodatkowych pytań, prosimy o kontakt:

Grażyna Mazurek:
Konfederacja Lewiatan
e-mail:gmazurek@konfederacjalewiatan.pl
tel. 22 55 99 940

Firmy rodzinne w drodze budowania wielopokoleniowych przedsiębiorstw

Z doświadczenia współpracy z firmami rodzinnymi wiemy, że świadomość firm rodzinnych w obszarze sukcesji, ekspansji, jak również budowania wielopokoleniowości przedsiębiorstw, jest coraz wyższa i niesie za sobą potrzebę pozyskania wiedzy. Wiedza ta jest niezbędna do podejmowania decyzji co do strategicznych kroków w rozwoju i funkcjonowaniu firm rodzinnych. Firmy rodzinne borykają się, jak każda inna firma, z kryzysami wywołanym COVID-19 czy wojną w Ukrainie. Stałymi i niezmiennymi wyzwaniami firm rodzinnych są jednak obszary związane z sukcesją i utrzymaniem ładu rodzinno-biznesowego oraz utrzymanie i rozwój kadry pracowniczej, podatki i kwestie prawne.

Program: 

1. Proces sukcesyjny oraz jego realizacja a działalność operacyjna w firmie rodzinnej.

 • Czym jest sukcesja oraz kiedy zachodzi potrzeba przeprowadzenia procesu sukcesji w firmie?
 • Jakie są scenariusze procesu sukcesji i dlaczego nie ma uniwersalnego przepisu na udaną sukcesję?
 • Jaki może być wpływ wydarzeń losowych dotyczących właściciela na działalność operacyjną w firmie?
 • Jak zabezpieczyć firmę przed niekontrolowaną sukcesją?
 • Jak przygotować wewnętrznie firmę na proces zmiany pokoleniowej?
 • Czym jest fundacja rodzinna i dlaczego stanowi sposób na zapewnienie wielopokoleniowego i efektywnego zarządzania majątkiem rodzinnym?
 • Fuzje i przejęcia jako element procesu sukcesji w firmach rodzinnych.

2. Program motywacyjny jako narzędzie do budowania wartości firmy rodzinnej.

 • Czym jest program motywacyjny i kiedy uzasadnione jest jego wdrożenie w firmie?
 • Jakie mogą być korzyści z wdrożenia programu motywacyjnego dla firmy?
 • Jakie mogą być korzyści z wdrożenia programu motywacyjnego dla menadżera?
 • Jakie są rodzaje programów motywacyjnych oraz jak wygląda proces ich wdrożenia w firmie?
 • Dlaczego program motywacyjny może stanowić element procesu sukcesji w firmie?
 • Jak zabezpieczyć interesy firmy i jej właścicieli na wypadek wdrożenia programu motywacyjnego?

Szkolenie kierowane jest do:

 • właścicieli firm rodzinnych i nierodzinnych
 • prezesów zarządów, członków zarządów
 • menadżerów i osób zarządzających
 • nestorów, sukcesorów, rodziny właścicieli firm

Zachęcamy do rejestracji.

W razie dodatkowych pytań, prosimy o kontakt:

Grażyna Mazurek:
Konfederacja Lewiatan
e-mail:gmazurek@konfederacjalewiatan.pl
tel. 22 55 99 940