Nowa komisja nadzoru nad sztuczną inteligencją nie może być organem biurokratycznym
14 maja 2024

Nowa komisja nadzoru nad sztuczną inteligencją nie może być organem biurokratycznym

Resort cyfryzacji zapowiedział dzisiaj, że powstanie Komisja nadzoru nad sztuczną inteligencją. Konfederacja Lewiatan uważa, że powinna ona wypracować zasady współpracy pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi stronami, unikać biurokratycznych procedur w bieżącej pracy oraz elastycznie reagować na rozwój sztucznej inteligencji.

Kluczowym aspektem funkcjonowania takiego organu powinno być wypracowanie mechanizmów komunikacji oraz dobrej współpracy pomiędzy wszystkimi podmiotami wchodzącymi w skład planowanej Komisji. Ponadto, struktura i organizacja nowej  komisji powinny być elastyczne, aby efektywnie reagować na dynamiczny rozwój technologii jaką jest sztuczna inteligencja. Niezbędne jest unikanie nadmiernego obciążenia biurokratycznego, a także uwzględnienie konieczności współpracy z ekspertami zewnętrznymi oraz stałego podnoszenia kwalifikacji – mówi Eliza Turkiewicz, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Ze względu na to, że AI Act ma charakter cross-sektorowy, nowa komisja musi być zobowiązana do współpracy z odpowiednimi organami i instytucjami, które zajmują się obszarami wymienionymi w załączniku III dotyczącym systemów sztucznej inteligencji o wysokim ryzyku. Współpraca ta polegałaby na pozyskiwaniu opinii i ekspertyz dotyczących specyficznych kwestii dla danego obszaru.

– Pozytywnie oceniamy również zrównoważone podejście oraz plany resortu cyfryzacji względem implementacji Aktu w sprawie sztucznej inteligencji, które w zamyśle ma się opierać na rozbudowanych konsultacjach społecznych oraz warsztatach. W kolejnych krokach ma również powstać fundusz sztucznej inteligencji mający na celu wsparcie naukowców, jednostek samorządu terytorialnego, czy sektora MŚP – dodaje Eliza Turkiewicz.

Ministerstwo Cyfryzacji zakończyło pierwszy etap konsultacji społecznych związanych z wdrożeniem do polskiego porządku prawnego Aktu w sprawie sztucznej inteligencji (AI Act). Podczas dzisiejszego briefingu prasowego wiceminister cyfryzacji dr Dariusz Standerski przedstawił wyniki prekonsultacji społecznych oraz koncepcję przyszłości AI w Polsce.

Zgodnie z pomysłem Ministerstwa Cyfryzacji powstanie nowy organ – Komisja nadzoru nad sztuczną inteligencją, w którego skład mają wchodzić przedstawicielki oraz przedstawiciele takich podmiotów jak: Urząd Komunikacji Elektronicznej, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urząd Ochrony Danych Osobowych, Rzecznik Praw Obywatelskich, związki zawodowe oraz organizacje przedsiębiorców.

Konfederacja Lewiatan

 

Rok 2022 wyznaczył nowy rozdział w regulacjach dotyczących sztucznej inteligencji
15 grudnia 2022

Rok 2022 wyznaczył nowy rozdział w regulacjach dotyczących sztucznej inteligencji

fot. Maxim Hopman / Unsplash

Mijający rok bez wątpienia obfitował w nowe propozycje regulacji unijnych, które mają przybliżyć Europę do bycia liderem bezpiecznej i ukierunkowanej na człowieka transformacji cyfrowej.

Jednym z kluczowych aktów jest Rozporządzenie w sprawie sztucznej inteligencji. Projekt przedstawiony przez Komisję w kwietniu 2021 r. ma stanowić podwaliny dla unijnej polityki rozwoju bezpiecznej i legalnej sztucznej inteligencji, która jest zgodna z prawami podstawowymi.

Akt o sztucznej inteligencji – bezpieczeństwo i pewność prawa

Na grudniowym szczycie Rady przyjęto wspólne stanowisko („podejście ogólne” z ang. „general approach”) w sprawie aktu o sztucznej inteligencji. Akt ten został oparty na analizie ryzyka oraz ma ustanowić horyzontalne i jednolite ramy prawne odnoszące się do systemów sztucznej inteligencji, które mają zapewnić pewność prawa. W swoich założeniach projekt ma wzmacniać innowacje i inwestycje w zakresie SI oraz ułatwić rozwój jednolitego rynku.

Idzie on w parze z innymi inicjatywami, w tym skoordynowanym planem w sprawie sztucznej inteligencji, który ma przyspieszyć inwestycje w sztuczną inteligencję w Europie.

Nowe zasady odpowiedzialności za sztuczną inteligencję

Kolejną inicjatywą w temacie sztucznej inteligencji jest opublikowany jesienią projekt Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dostosowania przepisów dotyczących pozaumownej odpowiedzialności cywilnej do sztucznej inteligencji (Dyrektywa w sprawie odpowiedzialności za sztuczną inteligencję).

Akt ten jest odpowiedzią na obowiązujące realia prawne, które nie nadążają za piorunującym rozwojem sztucznej inteligencji. Obecne krajowe regulacje dotyczące odpowiedzialności, w szczególności opartej na winie w żaden sposób nie są dostosowane do rozpatrywania roszczeń z tytułu odpowiedzialności za szkody spowodowane przez produkty i usługi opartych na systemach sztucznej inteligencji.

Dyrektywa ma na celu zwiększenie zaufania społecznego do technologii sztucznej inteligencji oraz ułatwienie dostępu do skutecznego systemu wymiaru sprawiedliwości dostosowanego do specyfiki systemów SI. Akt ten ma mieć również wymierne skutki dla samych przedsiębiorców ze względu na fakt, iż zwiększenie zaufania do sztucznej inteligencji umożliwi szybsze upowszechnienie się tych systemów w codziennym życiu.

Tuż po Nowym Roku możemy się spodziewać kolejnych etapów legislacyjnych dla obu aktów, które będą miały ogromny wpływ na wielu polskich i europejskich przedsiębiorców.


Eliza Turkiewicz, ekspertka Departamentu Rynku Cyfrowego w Konfederacji Lewiatan

Artykuł dla grudniowego wydania Brussels Headlines – europejskiego biuletynu Lewiatana