Raport nt. głównych wyzwań Ukrainy na drodze do Unii Europejskiej
22 grudnia 2023

Raport nt. głównych wyzwań Ukrainy na drodze do Unii Europejskiej

fot. EC - Audiovisual Service

W grudniu 2023 ukazał się raport ’Stronger Together: Present and Future Challenges on Ukraine’s Road to EU Integration’, przygotowany wspólnie przez Polski Instytut Ekonomiczny oraz Centrrm Strategii Gospodarczej Ukrainy.

Wskazuje on na główne wyzwania stojące przed Ukrainą: krótkoterminowe (zapewnienie stabilnych źródeł finansowania, zwłaszcza na zbrojenia), średniookresowe (przezwyciężenie problemów infrastrukturalnych i przyciąganie inwestycji) i długofalowe (wprowadzenie reform i budowa silnych instytucji, które zapewnią rozwój społeczno-gospodarczy państwa), które stoją na jej drodze do akcesji w Unii Europejskiej.

Raport dostępny jest tutaj

Decyzja Rady Europejskiej o rozpoczęciu negocjacji z Ukrainą
15 grudnia 2023

Decyzja Rady Europejskiej o rozpoczęciu negocjacji z Ukrainą

fot. European Union

W dniu 14 grudnia 2023 Rada Europejska zatwierdziła konkluzje w sprawie rozszerzenia UE z dnia 12 grudnia 2023 r.

Na podstawie przygotowanego przez Komisję pakietu rozszerzeniowego z 8 listopada 2023 r. Rada Europejska podjęła decyzję o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych z Ukrainą (i Mołdową), po przyjęciu przez Radę odpowiednich ram negocjacyjnych, najprawdopodobniej do końca 1go kwartału 2024. Informuje o tym Konkluzje Rady Europejskiej z 15 grudnia 2023.