Inżynierowie, lekarze, programiści, kucharze poszukiwani – nowa inicjatywa KE
17 listopada 2023

Inżynierowie, lekarze, programiści, kucharze poszukiwani – nowa inicjatywa KE

Komisja Europejska chce przyciągnąć wykwalifikowanych pracowników z całego świata i przedstawia inicjatywę w ramach pakietu dotyczącego umiejętności i mobilności talentów, aby zwiększyć atrakcyjność UE dla kandydatów do pracy spoza UE.

Niskie bezrobocie w całej UE, zmiany demograficzne i kurczenie się liczby osób w wieku produkcyjnym, nowe zawody i kompetencje związane z transformacją energetyczna i cyfrową sprawiają, że brakuje wykwalifikowanych pracowników. Nowa inicjatywa Komisji Europejskiej obejmuje tzw. unijną pulę talentów.

W większym stopniu promowane będą:

  • uznawanie kwalifikacji i umiejętności osób z państw trzecich oraz
  • mobilność osób uczących się.

Zaproponowane rozwiązania są jednymi z kluczowych rezultatów Europejskiego Roku Umiejętności. Niedobór wykwalifikowanej siły roboczej i luka kompetencyjna utrzymują się w całej UE w wielu branżach i na różnych poziomach umiejętności. Obecnie w UE 70% firm wskazuje, że ma trudności ze znalezieniem pracowników z odpowiednimi umiejętnościami.

Przyciągnięcie do UE talentów z całego świata

Jednym z proponowanych rozwiązań, które ma na celu ograniczyć niedobory siły roboczej, jest próba przyciągnięcia do krajów UE talentów z całego świata. Podkreśla się, że współpraca krajów UE w zakresie migracji zarobkowej z partnerami z państw trzecich może przynieść obopólne korzyści stronom, np. w postaci zasilenia fachową wiedzą i wsparciem finansowym gospodarek krajów pochodzenia pracowników.

Komentarz Sławomira Szymczaka, eksperta Departamentu Pracy Lewiatana:

Środowisko pracodawców w Europie ocenia te proponowane zmiany pozytywnie. Wszelkie celowane działania, które mogą zmniejszyć problem braku rąk do pracy i lukę kompetencyjną, są na wagę złota. Szczególnie w Polsce, gdzie według wstępnych danych GUS stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce w październiku 2023 r. wyniosła 5,0 proc., a szanse aktywizacji zawodowej pozostałych grup są mocno ograniczone.

Choć udział w unijnej puli talentów, poprzez platformę internetową, będzie dobrowolny dla państw członkowskich, może ułatwić rekrutację osób poszukujących pracy z państw trzecich w zawodach, w których występuje niedobór pracowników w całej UE. Ważne jest jednak to, że w pierwszej kolejności, priorytetowo, powinno być zaspokajane zapotrzebowanie rynku pracy na umiejętności i kwalifikacje istotne z punktu widzenia cyfryzacji i celów zeroemisyjnej gospodarki – podkreśla Sławomir Szymczak.

Platforma talentów będzie skupiać się na zawodach deficytowych opracowywanych na podstawie Europejskiego Urzędu ds. Zatrudnienia, sieć EURES i danych krajowych Publicznych Służb Zatrudnienia. Jedynie pracodawcy zarejestrowani w państwach członkowskich uczestniczących w puli talentów będą mogli zamieszczać oferty pracy i wyszukiwać kandydatów.

42 zawody najczęściej występujące w wykazie niedoborów

Unijna pula talentów będzie skupiona na 42 zawodach najczęściej występujących w wykazie niedoborów sieci EURES, a są to m.in.: inżynierowie budownictwa, inżynierowie przemysłowi i produkcyjni, inżynierowie elektrycy, lekarze medycyny ogólnej i specjaliści, personel pielęgniarski, programiści aplikacji i multimediów, technicy elektrotechniki, elektrycy, kucharze, kelnerzy, murarze, betoniarze, stolarze, dekarze, tynkarze, hydraulicy, mechanicy klimatyzacji i chłodnictwa, operatorzy obrabiarek do obróbki metalu, mechanicy samochodowi i przemysłowi, kierowcy autobusów i tramwajów, kierowcy samochodów ciężarowych, specjaliści ds. ochrony środowiska, inżynierowie chemicy i mechanicy, czy też technicy mechanicy.

W obszarze uznawania umiejętności i kwalifikacji osób z państw trzecich opowiedziano się za większą elastycznością i zmniejszeniem obciążeń administracyjnych dla obywateli państw trzecich, tak aby mogli oni szybciej i skuteczniej uzyskać dostęp do możliwości zatrudnienia lub szkolnictwa wyższego w UE. Wytyczne mają także na celu usprawnienie procedur i pomoc państwom członkowskim w szybszym i skuteczniejszym uznawaniu kwalifikacji i umiejętności uzyskanych poza UE.

Inicjatywa ta ma na celu dalsze promowanie podejścia opartego na umiejętnościach, które zyskuje na znaczeniu także w Polsce. Rekrutacja międzynarodowa jest skomplikowana i kosztowna zarówno dla obywateli państw trzecich, jak i pracodawców. Brak zrozumienia i zaufania co do umiejętności i kwalifikacji uzyskanych w państwach trzecich stanowi znaczącą barierę dla mobilności utalentowanych i wykwalifikowanych pracowników. Sytuacja ta nie tylko zmniejsza atrakcyjność UE, lecz prowadzi również do marnotrawienia kapitału ludzkiego, kiedy obywatele państw trzecich wykonują pracę poniżej swoich kwalifikacji.

Wzmocnienie wsparcia mobilności uczących się

Wspieranie mobilności osób uczących się w UE, w tym na wszystkich ścieżkach edukacyjnych i w kontekście kształcenia dorosłych, a także promowanie mobilności osób uczących się z państw trzecich do UE – zdaniem KE – powinno zostać wzmocnione. Wniosek KE zawiera nowe cele w zakresie mobilności osób uczących się do 2030 r., zgodnie z którymi co najmniej 15 % osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego powinno korzystać z mobilności edukacyjnej za granicą.

Środowisko pracodawców w Europie ocenia te proponowane zmiany pozytywnie. Wszelkie celowane działania, które mogą zniwelować problem braku rąk do pracy i lukę kompetencyjną, są obecnie na wagę złota. Szczególnie w Polsce, gdzie według wstępnych danych GUS stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce w październiku 2023 r. wyniosła 5,0 proc., a szanse aktywizacji zawodowej pozostałych grup są mocno ograniczone.

Choć udział w unijnej puli talentów, poprzez platformę internetową, będzie dobrowolny dla państw członkowskich, może ułatwić rekrutację osób poszukujących pracy z państw trzecich w zawodach, w których występuje niedobór pracowników w całej UE. Ważne jest jednak to, że w pierwszej kolejności, priorytetowo, powinno być zaspokajane zapotrzebowanie rynku pracy na umiejętności i kwalifikacje istotne z punktu widzenia cyfryzacji i celów zeroemisyjnej gospodarki – mówi Sławomir Szymczak.

 

Finansowane przez Unię Europejską. Poglądy i wyrażone opinie są jednak wyłącznie poglądami autorów i niekoniecznie odzwierciedlają przepisy Unii Europejskiej lub Komisji Europejskiej. W związku w powyższym ani Unia Europejska, ani organ przyznający pomoc nie ponoszą za nie  odpowiedzialności.


Konfederacja Lewiatan

Bezrobocie bez zmian [+MP3]
24 października 2023

Bezrobocie bez zmian [+MP3]

Stopa bezrobocia we wrześniu 2023 r. wyniosła 5% i była taka sama jak miesiąc wcześniej – podał GUS.

Wysłuchaj komentarza eksperta:

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Lewiatana

Już trzeci miesiąc z rzędu bezrobocie stoi w miejscu. We wrześniu stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,0%. Nominalnie liczba bezrobotnych zmalała i wynosiła 776 tys. osób. Ciepły wrzesień mógł się przyczynić do wydłużenia prac sezonowych, szczególnie w hotelarstwie i gastronomii. Nie zmienia to jednak faktu, że stabilność bezrobocia, przy tak słabnącej koniunkturze jest zaskakująca.

GUS dodatkowo zrewidował w górę dane za 3 miesiące obecnego roku. Luty, kwiecień i czerwiec miały wyższą o 0,1 pkt proc. stopę bezrobocia niż sugerowały to bieżące odczyty. Nie wpływa to zbytnio na ogólną, bardzo dobrą sytuację na rynku pracy.

Jeszcze w sierpniu oczekiwaliśmy, że stopa bezrobocia może wzrosnąć z uwagi na trzymiesięczne okresy wypowiedzenia pracowników, będące konsekwencją drugiej (lipcowej) podwyżki płacy minimalnej. Tak się jednak nie stało. Oznaczać to może, że rzeczywiście bezrobocie nie reaguje na tego rodzaju centralne zarządzanie wynagrodzeniami. Niezmiennie jednak twierdzimy, że spowolnienie w gospodarce będzie się przede wszystkim przekładało na  wysokość płac. Innymi słowy rynek będzie doświadczał osłabienia tempa wzrostu dynamiki wynagrodzeń.

Październik prawdopodobnie ponownie zakończymy stabilnym wynikiem na poziomie 5%.

Konfederacja Lewiatan

 

Gospodarka zwalnia, ale bezrobocie nie rośnie [+MP3]
25 września 2023

Gospodarka zwalnia, ale bezrobocie nie rośnie [+MP3]

Bezrobocie na koniec sierpnia br. wyniosło 5% i od trzech miesięcy się nie zmienia – podał GUS.

Wysłuchaj komentarza eksperta:

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Lewiatana

Stopa bezrobocia bez zmian. W sierpniu wyniosła 5%, co oznacza nadal rekordowo niski odczyt. Mimo wyraźnego spowolnienia w gospodarce nie widać oznak i w zasadzie możliwości zwiększenia bezrobocia, choć zapewne końcówka roku pewną zwyżkę przyniesie. Wygaśnie bowiem popyt na pracowników sezonowych – szczególnie w gastronomii i hotelarstwie.

Miękkie dane pokazują, że przedsiębiorcy nie zwalniają, ale też nie rekrutują do pracy nowych osób. Rotacja na rynku pracy zatem wynika w głównej mierze z decyzji samych pracowników. Dlatego też nie ma odzwierciedlenia w danych urzędów pracy.

W sierpniu nadal mieliśmy niewiele ponad 780 tys. zarejestrowanych bezrobotnych. Ponad 300 tys. to osoby bezrobotne długotrwale. Proces aktywizacji w przypadku tak długiego, bezowocnego okresu poszukiwania pracy jest bardzo utrudniony i przy tak wysyconym rynku pracy można uznać, że większość tych osób nie ma większych szans na znalezienie zatrudnienia przy obecnej koniunkturze. Dodatkowo w ekonomii nadal jest aktualne pojęcie bezrobocia naturalnego i prawdopodobnie część z obecnie zarejestrowanych nie jest w stanie sobie znaleźć pracy, bądź nie chce jej znaleźć.

Konfederacja Lewiatan

 

Pracodawcy niechętnie zwalniają pracowników [+MP3)
24 sierpnia 2023

Pracodawcy niechętnie zwalniają pracowników [+MP3)

Stopa bezrobocia rejestrowanego w lipcu br. roku wyniosła 5% , tyle samo co miesiąc wcześniej – podał GUS.

Wysłuchaj komentarza eksperta:

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Lewiatana

Bezrobocie nadal utrzymuje się na rekordowo niskim poziomie. W lipcu w urzędach pracy zarejestrowało się niewiele ponad 780 tys. bezrobotnych, co przełożyło na  stopę bezrobocia w wysokości 5%, taką samą jak w czerwcu. Rok temu bezrobocie było wyższe o 0,2 pkt. proc. Ciężko będzie jednak  „zejść” poniżej 5%. Gdyby tak się stało w sierpniu, byłoby to najniższe bezrobocie od 23 lat.

Może tak się wydarzyć ponieważ na rynku pracy nadal widać popyt na pracowników sezonowych. Trwa sezon urlopowy, co też wzmaga popyt na pracowników w hotelarstwie i gastronomii. Gdy wygaśnie ten czynnik nieunikniony jest wzrost stopy bezrobocia. Będzie to jednak wzrost bez większych reperkusji dla gospodarki.

Pracodawcy nauczeni doświadczeniem z poprzednich lat wolą „chomikować” pracowników, niż ich zwalniać. W przypadku rezygnacji z pracy samych pracowników firmy nie decydują się na rekrutacje. Stąd też powolny wzrost zatrudnienia w ostatnim czasie. Niezmiennie twierdzimy, że spowolnienie na rynku pracy będzie przede wszystkim widoczne w wynagrodzeniach.

Dodatkowo lipiec przynosi jeszcze jedną informację. Druga podwyżka płacy minimalnej nie miała prawdopodobnie wpływu na wysokość bezrobocia, choć na ostateczne potwierdzenie trzeba poczekać minimum miesiąc. Nie miała też specjalnego wpływu na wskaźniki zatrudnienia. To potwierdza hipotezę, że płaca minimalna w okresie wzrostu gospodarczego i wysokiej inflacji może nie mieć kluczowego znaczenia dla rynku pracy.

Konfederacja Lewiatan

 

Bezrobocie nadal spada. Firmy nie zwalniają pracowników
26 czerwca 2023

Bezrobocie nadal spada. Firmy nie zwalniają pracowników

Stopa bezrobocia w maju 2023 r. wyniosła 5,1% wobec 5,2% miesiąc wcześniej - podał GUS.

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan

Stopa bezrobocia niezmiennie i powoli kroczy do przebicia rekordowego minimum. W maju bezrobocie zatrzymało się na poziomie 5,1% i było niższe o 0,1 pkt proc. niż w kwietniu oraz o 0,3 pkt proc. niż przed rokiem. To najniższy wynik w historii i powtórka z jesieni poprzedniego roku. Mimo wszystko nadal wydaje się, że początek jesieni powinien przynieść wzrost bezrobocia.

 

Ta sytuacja na rynku dowodzi, że przedsiębiorcy zarówno ci duzi, jak i mniejsi nadal radzą sobie bardzo dobrze w tak zmiennych warunkach gospodarowania i nie zmniejszają popytu na pracę mimo, że wyraźnie inne wskaźniki makroekonomiczne sugerują spowolnienie. Wskaźniki rynku pracy jako jedne z nielicznych korelują z nastrojami przedsiębiorców i obywateli.

W maju wzrosła liczba ofert pracy, po wyraźnym spadku w ubiegłym miesiącu. To wyniki zapewne sezonowości rynku pracy i zapotrzebowania na pracowników w gastronomii i zakwaterowaniu.

Konfederacja Lewiatan

 

Rynek pracy trzyma się mocno [+MP3]
25 maja 2023

Rynek pracy trzyma się mocno [+MP3]

Stopa bezrobocia w kwietniu br. wyniosła 5,2% wobec 5,4% miesiąc wcześniej – podał GUS.

Wysłuchaj komentarza eksperta:

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan

Bezrobocie w kwietniu spadło o 0,2 pkt. proc. do poziomu 5,2%. Rynek pracy zdaje się przeczyć temu, co pokazują inne dane z gospodarki. Mimo, że bezrobocie jest sezonowe, to zmniejszenie produkcji, sprzedaży detalicznej z początku roku powinno się przekładać na choćby znikomy ruch bezrobocia w górę. Tymczasem wydaje się, że idziemy na jego rekord, a ten przypomnijmy wynosił 5% w październiku 2019 r.

Jedyny negatywny sygnał jakiego można się doszukać to spadająca liczba ofert pracy. Choć nie ukrywajmy, powiatowe urzędy pracy nie są pierwszym wyborem w składaniu ofert pracy przez pracodawców. Niemniej jednak jest to pewien sygnał, że spada popyt na pracę.

Dziś dodatkowo GUS opublikował również inne dane z rynku pracy – opierające się na Badaniu Aktywności Ekonomicznej Ludności. W I kw. 2023 r. BAEL pokazał ponad 16,8 mln osób pracujących. Procentowo jest to wzrost jaki również widzimy w danych administracyjnych o zatrudnieniu. Z kolei stopa bezrobocia w pierwszych trzech miesiącach 2023 r. kolejny kwartał z rzędu utrzymuje się poniżej 3%. Te różnice w wartościach między bezrobociem rejestrowanym a BAEL-owskim wynikają w głównej mierze ze sposobu gromadzenia danych oraz faktu, że nadal do urzędów pracy trafiają osoby wyłącznie po otrzymanie ubezpieczenia zdrowotnego.

Kolejne miesiące będą kluczowe dla polskiego rynku pracy. Gdyby rzeczywiście zrealizował się scenariusz wysokiej odporności naszego rynku pracy to nie oczekiwałbym znaczących spadków inflacji. Jednocześnie nadal dużo bardziej realistyczny pozostaje scenariusz, że pod koniec roku zobaczymy wartości bezrobocia oscylujące w granicach 6%.

Konfederacja Lewiatan

 

Bezrobocie bez większych zmian
26 kwietnia 2023

Bezrobocie bez większych zmian

Stopa bezrobocia w marcu 2023 roku wyniosła 5,4%. Miesiąc wcześniej było to 5,5% – podał GUS.

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan

Bezrobocie w marcu było niższe o 0,1 pkt. proc. i wyniosło 5,4%. To wynik zbliżony do tego co odnotowywaliśmy przed rokiem (5,6%). Wydaje się, że dobrnęliśmy do poziomu bezrobocia naturalnego. Innymi słowy dopóki sytuacja w gospodarce nie ulegnie znacznemu pogorszeniu dopóty będziemy mieli bezrobocie oscylujące przy granicy 5%.

Patrząc jednak globalnie na dane z polskiej gospodarki oraz sezonowość bezrobocia to wszystko wskazuje na to, że niewielki ruch w górę czeka nas prawdopodobnie w okolicach jesieni. Nie powinniśmy jednak przekroczyć poziomu 6%.

Na rynku pracy wyraźnie maleje liczba wolnych miejsc pracy zgłaszanych do urzędów. W I kwartale 2022 r. było ich średnio 124 tys., teraz liczba ta zmniejszyła się o 25%. To dowód na to, że spowolnienie staje się faktem.

Konfederacja Lewiatan

 

Firmy walczą o pracowników [+MP3]
06 kwietnia 2023

Firmy walczą o pracowników [+MP3]

Stopa bezrobocia rejestrowanego w marcu br. wyniosła 5,4 proc., wobec 5,5 proc. na koniec poprzedniego miesiąca - wynika z szacunkowych danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Wysłuchaj komentarza ekspertki:

– Bezrobocie w ubiegłym miesiącu było niższe o 0,4 pkt proc. niż w analogicznym okresie 2022 roku. Najniższe bezrobocie 3,2 proc. odnotowano w województwie wielkopolskim, najwyższe zaś w warmińsko – mazurskim – 9,2 proc. Różnica w wysokości stopy bezrobocia pomiędzy skrajnymi województwami jest prawie 3-krotna – mówi Nadia Kurtieva, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

W marcu 2023 roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy o 0,7 tys. więcej ofert pracy niż w miesiącu poprzednim – liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej wyniosła 94,7 tys.

– Zacięta walka o pracowników wynikająca z niedoborów kadrowych trwa. Mimo spowolnienia gospodarczego zapotrzebowanie na kompetencje na rynku pracy rośnie. Dla pracodawców, zwłaszcza tych działających w sektorach o największej luce kompetencyjnej, niski poziom bezrobocia oznacza poważne trudności w pozyskiwaniu pracowników. Jak wynika z najnowszego raportu ManpowerGroup „Niedobór talentów 2023”, 72%  firm w Polsce ma trudności w obsadzaniu stanowisk pracy nowymi pracownikami o pożądanych kompetencjach. Nic obecnie nie wskazuje na szybkie zmiany w tej kwestii – dodaje Nadia Kurtieva.

  Konfederacja Lewiatan

          

Bezrobocie stoi w miejscu [+MP3]
23 marca 2023

Bezrobocie stoi w miejscu [+MP3]

Stopa bezrobocia w lutym br. wyniosła 5,5 proc., wobec 5,5 proc. miesiąc wcześniej - podał GUS.

Wysłuchaj komentarza eksperta:

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan

 Na rynku pracy cisza. Stopa bezrobocia zgodnie z naszymi oczekiwaniami nie drgnęła nawet o 0,1 pkt. proc. W lutym w urzędach pracy było zarejestrowanych 864,8 tys. osób, co oznacza, że stopa bezrobocia wyniosła 5,5% osób. Na razie nic nie zapowiada, że rynek pracy może zareagować w bardziej wyraźny sposób na zbliżające się spowolnienie.

Rekordzistą z najniższą stopą bezrobocia okazał się Poznań. Stopa bezrobocia w tym mieście wynosi zaledwie 1,1%, pozostawiające w tyle Warszawę, czy Kraków. Oczywiście sytuacja na rynku pracy zawsze jest zdecydowanie lepsza w wielkich miastach lub ich obrzeżach, gdzie koncentrują się wielkie firmy i zagraniczni inwestorzy.

Co ciekawe, na drugiej stronie skali mamy średniej wielkości miasta, które są prawdopodobnie drenowane z miejsc pracy przez większe metropolie – za sztandarowy przykład może tutaj służyć Radom, gdzie w całym podregionie stopa bezrobocia przekroczyła 13%. Niezmiennie na dole stawki są również województwa znajdujące się po wschodniej stronie Polski – warmińsko-mazurskie czy podkarpackie.

Konfederacja Lewiatan

 

Bezrobocie wzrosło, ale rynek pracy ma się dobrze [+MP3]
23 lutego 2023

Bezrobocie wzrosło, ale rynek pracy ma się dobrze [+MP3]

Stopa bezrobocia wyniosła w styczniu 2023 roku 5,5%, wobec 5,2% w grudniu ubiegłego roku - podał GUS.

Wysłuchaj komentarza eksperta:

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan

Stopa bezrobocia w styczniu była wyższa o 0,3 pkt. proc. niż w końcówce minionego roku. Mimo wzrostu bezrobocie tylko raz w styczniu było na tak niskim poziomie. Miało to miejsce w styczniu 2020 r.  Wzrost nic specjalnego nie zmienia, sytuacja na rynku pracy jest nadal bardzo dobra. Urzędy pracy mają 60 tys. nieobsadzonych etatów.

Oczywiście trzeba brać pod uwagę jeszcze ukryte bezrobocie, tj. osoby tracące pracę, które nie zgłaszają się do urzędów pracy. Tak zapewne dzieje się w przypadku uchodźców z Ukrainy.

Najnowsze dane GUS – te o stopie bezrobocia oraz wynagrodzeniach i zatrudnieniu pokazują, że nie ma spowolnienia na rynku pracy. Zatrudnienie nadal rośnie, w mozolnym tempie, ale rośnie. Bezrobocie jeśli wzrasta to nadal są to przedziały nie budzące obaw.

Rosną również wynagrodzenia i to w tempie dwucyfrowym, a pracodawcy przynajmniej na razie deklarują w większości utrzymanie zatrudnienia.

Konfederacja Lewiatan