Przesłanie biznesu do Rady ds. Konkurencyjności (COMPET)
23 lutego 2022

Przesłanie biznesu do Rady ds. Konkurencyjności (COMPET)

fot. European Union, 2022

BusinessEurope oraz federacje członkowskie liczą, że działania prezydencji francuskiej będą zmierzać do budowy strategicznej odporności UE, a to oznacza potrzebę priorytetowego potraktowania obszarów, tj. zielona i cyfrowa transformacja oraz wsparcie przedsiębiorstw, jednolity rynek europejski i znoszenie barier w handlu towarami oraz usługami.

Sprawozdawczość przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju

Podczas najbliższego posiedzenia Rady, ministrowie będą rozmawiać o dyrektywie w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz mają przyjąć podejście ogólne dotyczące tego aktu. Proponowana dyrektywa zobowiązuje przedsiębiorstwa do publikowania szczegółowych informacji w zakresie środowiska naturalnego oraz praw socjalnych.

BusinessEurope wzywa państwa członkowskie do unikania nakładania zbędnych obciążeń administracyjnych na firmy oraz wspiera wydłużenie terminów wdrożenia i podejście biorące pod uwagę wielkość i rodzaj firmy, aby umożliwić biznesowi odpowiednie przygotowanie się do nowych zasad. Apelujemy także o całkowite wyłączenie MŚP z wymogów sprawozdawczych.

Subsydia zagraniczne

Ministrowie przeprowadzą także debatę orientacyjną na temat rozporządzenia o subsydiach zagranicznych zakłócających rynek wewnętrzny. BusinessEurope z zadowoleniem przyjmuje tę propozycję Komisji Europejskiej, ponieważ wychodzi ona naprzeciw postulatom biznesu, który mierzy się z nierównymi warunkami działania na jednolitym rynku.

Równocześnie apelujemy, aby instrument koncentrował się na dużych dotacjach prowadzących do znacznych zakłóceń w celu zapewnienia jego skuteczności, był niedyskryminacyjny i zgodny z zasadami WTO. Dodatkowo, powinien być wykorzystywany równolegle z innymi narzędziami UE, w tym umowami o wolnym handlu, w celu promowania i egzekwowania ambitnych reguł konkurencji oraz powinien być spójny z innymi przepisami unijnymi (np. dyrektywy UE w sprawie zamówień publicznych, Międzynarodowy Instrument Zamówień Publicznych, itp.).

Ekosystemy mobilności a transformacja ekologiczna

Ekosystem przemysłowy w dziedzinie mobilności ma szczególne znaczenie dla europejskich gospodarek i zatrudnienia. Jednym z większych wyzwań obecnie jest niedobór półprzewodników. W liście do Rady ds. Konkurencyjności, BusinessEurope podkreśla potrzebę zapewnienia wsparcia dla przeprowadzenia zielonej transformacji, przy uwzględnieniu możliwych skutków gospodarczych i społecznych. Zielona transformacja przyniesie nowe możliwości dla ekosystemu mobilności, ale również zakłóci i głęboko zmieni jego obecną strukturę. Osiągnięcie celów klimatycznych jest koniecznością, ale musimy starannie rozważyć sposób dojścia do neutralności klimatycznej.

W związku z tym, zwracamy uwagę na potrzebę inwestycji w infrastrukturę dla wszystkich dostępnych rozwiązań w zakresie mobilności niskoemisyjnej, bez których osiągnięcie ambitnych celów wyznaczonych w ramach Zielonego Ładu nie jest możliwe, jak również o odpowiednie wsparcie biznesu europejskiego w tym obszarze..

Kwestie cyfrowe

BusinessEurope liczy, że ​​trwające obecnie trilogi w zakresie ustawy o usługach cyfrowych (DSA) i ustawy o rynkach cyfrowych (DMA) zakończą się kompromisem, który pozwoli na wypracowanie regulacji wysokiej jakości oraz pewność prawną. Jest to niezbędne dla właściwego funkcjonowania jednolitego rynku cyfrowego, który jest podstawą cyfrowej transformacji.

 


Kinga Grafa, dyrektorka Przedstawicielstwa Konfederacji Lewiatan w Brukseli, Stały Przedstawiciel przy BusinessEurope

Artykuł dla lutowego wydania Brussels Headlines – biuletynu europejskiego Lewiatana.