Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa skierowana na wysłuchanie publiczne
12 lipca 2023

Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa skierowana na wysłuchanie publiczne

Projekt zmian w ustawie o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa został wczoraj, decyzją sejmowych komisji, skierowany na wysłuchanie publiczne Konfederacja Lewiatan, zaangażowana w prace nad projektem od trzech lat, z aprobatą odnosi się do tego pomysłu.

Po ponad trzech latach prac projekt zmian w ustawie o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa został wczoraj poddany pierwszemu czytaniu.

Z uwagi na złożoność problematyki oraz szereg zastrzeżeń rynku odnośnie zgodności projektu z prawem UE, Konstytucją RP oraz regulacjami z zakresu prawa konkurencji, sejmowe komisje Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii oraz Obrony Narodowej podjęły decyzję o konieczności pogłębienia dyskusji wokół projektu w ramach wysłuchania publicznego.

– Cieszymy się, że Sejm wysłuchał naszych apeli i skierował projekt na wysłuchanie publiczne. To sukces przedsiębiorców reprezentujących wiele kluczowych sektorów gospodarki, w tym telekomunikacyjny, finansowy, farmaceutyczny czy energetyczny. Lewiatan sygnalizował już wcześniej, że projekt ustawy, poprzez m.in. wprowadzenie nowego operatora (OSSB) na rynek czy ograniczenie gwarancji procesowych w ramach wydawania decyzji o zakwalifikowaniu przedsiębiorcy jako dostawca wysokiego ryzyka, może ewidentnie zaburzyć konkurencyjność rynku telekomunikacyjnego, w tym również rynku dostawców produktów, usług i procesów ICT. Apelowaliśmy o poszanowanie zasad dobrej legislacji w trakcie prac nad projektem ustawy, w tym rozpoczęcie nad nim prac  dopiero po wejściu w życie Prawa Komunikacji Elektronicznej oraz z uwzględnieniem wymogów dyrektywy NIS2. Na posiedzeniu połączonych sejmowych komisji zwróciliśmy uwagę również na usunięcie z treści projektu ustawy wymogu jego notyfikacji technicznej do Komisji Europejskiej – mówi Aleksandra Musielak, dyrektorka departamentu rynku cyfrowego w Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan od trzech lat była zaangażowana w dyskusję na temat kształtu projektu ustawy, sygnalizując na każdym etapie jego procedowania kwestie kontrowersyjne.

Konfederacja Lewiatan

System cyberbezpieczeństwa. Dłuższe vacatio legis to za mało
26 maja 2023

System cyberbezpieczeństwa. Dłuższe vacatio legis to za mało

Niektóre zmiany wprowadzone w najnowszej wersji projektu ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, np. przyjęcie 6-miesięcznego vacatio legis, idą w dobrym kierunku.

Część przepisów budzi jednak nadal wątpliwości, jeśli chodzi o ich wpływ na konkurencyjny rynek telekomunikacyjny i cyberbezpieczeństwo – uważa Konfederacja Lewiatan.

Zdaniem pracodawców szybko muszą się rozpocząć prace nad założeniami ustawy implementującej unijne dyrektywy NIS2w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa na terytorium UE oraz CERdotyczącej odporności podmiotów krytycznych. Inaczej, albo terminy konsultacji i niezbędnego dialogu będą skracane, albo termin wdrożenia nie zostanie dochowany.

– W tej sytuacji dokonywanie teraz jakichkolwiek modyfikacji w krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz w zarządzaniu kryzysowym jest nieuzasadnione i naraża firmy na ponoszenie nieuzasadnionych kosztów związanych ze zmianami organizacyjnymi oraz zakupami i zamówieniami. Należy zrezygnować z objęcia nowymi przepisami przedsiębiorców komunikacji elektronicznej. Projekt ustawy może budzić również istotne wątpliwości co do zgodności z prawem UE – mówi dr Aleksandra Musielak, dyrektorka departamentu rynku cyfrowego Konfederacji Lewiatan.

Należy też zadbać, aby organy państwa wprowadzając administracyjny obowiązek wycofania dotychczasowego uczestnika rynku były jednocześnie gotowe do wdrożenia środków zabezpieczających przed powstaniem w danym sektorze negatywnych skutków, które są typowe dla obniżonej konkurencji, tj. wzrostu cen, ograniczenia dostępności, spadku jakości oraz wydłużenia terminów realizacji dostaw i usług.

Uwagi Lewiatana do projektu ustawy o krajowym systemie  cyberbezpieczeństwa

  1. Przyspieszenie prac nad założeniami ustawy implementującej unijne
  2. Zaniechanie objęcia nowymi przepisami przedsiębiorców komunikacji elektronicznej.
  3. Projekt ustawy może być niezgodny z prawem UE.
  4. Konieczne jest wprowadzenie obowiązkowych przeglądów decyzji uznających dostawcę za wysokiego ryzyka.
  5. Przygotowania wymaga strategia działania organów państwa w zakresie nadzoru rynków objętych decyzjami wykluczającymi „dostawców wysokiego ryzyka” oraz wprowadzania środków zaradczych.

        Konfederacja Lewiatan

 

Krajowy system cyberbezpieczeństwa rodzi się w bólach
26 października 2022

Krajowy system cyberbezpieczeństwa rodzi się w bólach

Należy rozważyć, czy nie zaniechać dalszych prac nad nową wersją projektu ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa w związku z planowanym wejściem w życie unijnej dyrektywy (NIS2), która ma wzmocnić cyberbezpieczeństwo w UE – uważa Konfederacja Lewiatan.

Nowa unijna dyrektywa stanie się obowiązującym prawem w ciągu najbliższych tygodni lub miesięcy. W konsekwencji już w styczniu 2023 r. można spodziewać się, że stara dyrektywa zostanie uchylona, a państwa członkowskie będą mieć 21 miesięcy na implementację nie tylko nowej dyrektywy, ale także przeanalizowanie, czy krajowe ustawodawstwo zachowuje aktualność. Natomiast Polska, przy zachowaniu obecnego kursu legislacyjnego, będzie w dalszym ciągu na etapie implementowania starych przepisów: rozporządzenia PE i Rady 2019/881 (Akt o Cyberbezpieczeństwie) i dyrektywy PE i Rady (UE) 2018/1972 („EKŁE”). Dlatego warto zastanowić się, czy nie zaniechać w tej chwili dalszych prac nad ustawą o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

Premier Czech zdecydował niedawno o konieczności zakończenia prac nad projektem legislacyjnym niezgodnym z nową dyrektywą unijną NIS2 i zobowiązał dyrektora Krajowego Biura Cyberbezpieczeństwa do przedłożenia nowych przepisów w maju 2023 roku.

– Z najnowszej wersji projektu ustawy zostało usuniętych kilka niekorzystnych rozwiązań, np. rygor natychmiastowej wykonalności dla decyzji o uznaniu dostawcy za dostawcę wysokie ryzyka czy powołanie spółki Polskie 5G. Apelowaliśmy o to od dawna – mówi dr Aleksandra Musielak, dyrektorka departamentu rynku cyfrowego Konfederacji Lewiatan.

Niektóre przepisy budzą jednak nadal wątpliwości, jeśli chodzi o ich wpływ na konkurencyjny rynek telekomunikacyjny i cyberbezpieczeństwo.

– Chodzi na przykład o nieproporcjonalne uprzywilejowanie operatora strategicznej sieci bezpieczeństwa i możliwość prowadzenia przez niego działalności komercyjnej. Mógłby on świadczyć  usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa, inne niż związane z obronnością czy bezpieczeństwem państwa, a także usługi telekomunikacyjne. Wątpliwości budzi również preferencyjny dostęp do infrastruktury i nieruchomości mogący stanowić pomoc publiczną. Ważne jest także utrzymanie równej dla wszystkich procedury uznania dostawcy za dostawcę wysokiego ryzyka  – dodaje dr Aleksandra Musielak.

Konfederacja Lewiatan