Państwo powinno mocniej wspierać dekarbonizację gospodarki
28 kwietnia 2024

Państwo powinno mocniej wspierać dekarbonizację gospodarki

Dekarbonizacja gospodarki powinna być wpisana do ustawy o działach administracji rządowej. Potrzebne jest wskazanie resortu, który będzie koordynował prace i stworzenie w nim struktury organizacyjnej do prowadzenia analiz i działań regulacyjnych, które będą wspierać ten proces w dialogu z interesariuszami – uważa Konfederacja Lewiatan.

Minister właściwy ds. gospodarki odpowiada obecnie m.in. za podejmowanie działań sprzyjających wzrostowi konkurencyjności oraz innowacyjności gospodarki,  transformację cyfrową oraz transformację do gospodarki obiegu zamkniętego. Konfederacja Lewiatan proponuje, aby odpowiadał także za dekarbonizację gospodarki.

Więcej na ten temat przeczytasz w Biuletynie Zielonej Transformacji

1,5 bln zł na dekarbonizację gospodarki

Ustawa z 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej nie zidentyfikowała do tej pory zadania dekarbonizacji gospodarki jako kluczowego zadania polityki państwa, które powinno być przypisane do konkretnego działu administracji rządowej. Tymczasem jest to wyzwanie, które powinno stać się jednym z priorytetów polityki publicznej. Koszt dekarbonizacji gospodarki do roku 2050 r. oszacowany został przez McKinsey & Company na 380 mld euro czyli ok. 1,5 bln złotych.

– Ogromne koszty będą musieli ponieść   przedsiębiorcy. Dodatkowo, należy wskazać na wchodzące w życie regulacje pakietu FiT for 55 oraz sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju, które prowadzą do przyspieszenia działań na rzecz dekarbonizacji i konieczności ponoszenia już teraz znacznych kosztów inwestycyjnych. Polska gospodarka musi sprostać wymaganiom ambicji klimatycznych, a jednocześnie zachować konkurencyjność wobec przedsiębiorstw z krajów leżących spoza UE, często korzystających z różnych form pomocy publicznej. Uważamy, że wskazanie dedykowanego departamentu w ministerstwie, który byłby swoistym centrum kompetencji w zakresie działań na rzecz dekarbonizacji przemysłu i partnerem do rozmów dla przedstawicieli różnych jego sektorów, to warunek sukcesu  tej transformacji – przekonuje Jakub Safjański, dyrektor departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan.

Przedsiębiorcy liczą na wsparcie

Wśród nowych zadań dedykowanego departamentu byłoby nie tylko monitorowanie i koordynacja postępów w zakresie dekarbonizacji, ale także udzielanie wsparcia w kwestiach organizacyjnych, prawnych i finansowych. Konieczne jest bowiem, żeby państwo wspierało inicjatywy mające na celu osiągnięcie celów dekarbonizacji oraz zapewniało stabilność i różnorodność rozwiązań w obszarze odnawialnych źródeł energii, w tym rynków zielonego wodoru i biometanu.

Punktem wyjścia prac koordynujących dekarbonizację przemysłu powinien stanowić audyt, który pomoże określić sytuację wyjściową w całym przemyśle, a następnie – ilości i rodzaje źródeł energii potrzebnych do osiągnięcia celów związanych z dekarbonizacją w przemyśle. Taki audyt pozwoli na  określenie działań potrzebnych do zabezpieczenia dostępu do zielonej energii i realizacji celów strategii dekarbonizacyjnej w sektorze przemysłowym.

Ważna rola ministra ds. gospodarki

Z oczywistych względów te kompleksowe wyzwania dekarbonizacyjne nie dotyczą wyłącznie produkcji motoryzacyjnej.  Wymagają zatem nie tylko wdrożenia innowacyjnych rozwiązań przez przemysł, ale także strategicznych działań wspierających po stronie państwa, które umożliwią tę transformację.

– Dlatego proponujemy przypisanie wszelkich kwestii związanych z dekarbonizacją  przemysłu do zadań ministra właściwego ds. gospodarki, który pełniłby rolę dedykowanego partnera zarówno dla firm z branży motoryzacyjnej jak również dla przedstawicieli innych gałęzi przemysłu. Dekarbonizacja stanowi wyzwanie dla wszystkich branż, a jej skutki dotykają szerokiego spektrum działań gospodarczych. Konieczność osiągnięcia celów dekarbonizacji stanowi dla biznesu ogromne wyzwanie, stąd postulowana przez nas potrzeba koordynacji i kompleksowego zaopiekowania się tematem – dodaje Paweł Wideł, prezes Związku Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych Konfederaci Lewiatan.

 

Konfederacja Lewiatan

 

 

Dekarbonizacja gospodarki będzie trudna i czasochłonna
02 lutego 2024

Dekarbonizacja gospodarki będzie trudna i czasochłonna

Dekarbonizacja gospodarki jest jednym z najtrudniejszych wyzwań przed którym stoimy. Aby ten cel osiągnąć konieczne będzie m.in. przyspieszenie rozwoju OZE w branży elektroenergetycznej, wspieranie technologii OZE wykorzystywanych w ciepłownictwie, przemyśle i transporcie, promowanie elektryfikacji transportu czy zielonego ciepła i chłodu – uważa Konfederacja Lewiatan.

– Dekarbonizacja naszego przemysłu i rozwój energetyki odnawialnej to temat strategiczny, chociaż dotychczas nie był on w ten sposób traktowany. Ma ona na celu ograniczenie lub całkowite wykluczenie produkcji CO2. Stoimy przed ogromną szansą, aby przeprowadzić w tym zakresie znaczące zmiany. Nie będzie to łatwe, ale z pewnością doprowadzi do przyspieszenia wzrostu gospodarczego. Zacząć jednak musimy od zaktualizowania podstawowych dokumentów strategicznych, które stanowią bazę i mapę drogową dla branży energetycznej. Zdajemy sobie sprawę, że ekonomicznie efektywna, społecznie i politycznie akceptowalna dekarbonizacja  gospodarki jest jednym z najtrudniejszych wyzwań przed którym stoimy  – mówi Paulina Grądzik, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Postulaty Konfederacji Lewiatan dotyczące dekarbonizacji gospodarki

  • Zaktualizować Krajowy Plan na Rzecz Energii i Klimatu i Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. Powinien on wskazywać perspektywę osiągnięcia celów Pakietu Fit for 55 do 2030 rok oraz wychodzić dalej, do roku 2040/2050. Jego aktualizacja, która powinna nastąpić do 30 czerwca 2024 r., wymaga przeprowadzenia konsultacji publicznych z przedstawicielami przedsiębiorstw energetycznych, organizacji branżowych oraz szeroko rozumianego biznesu.
  • Przyspieszyć rozwój OZE w sektorze elektroenergetycznym (ten sektor będzie ponosił główny ciężar dekarbonizacji do 2030 roku)
  • Zaktualizować Polską Strategię Wodorową z 2021 r., która odzwierciedlałaby obecne realia rynkowe i zmiany w legislacji wspólnotowej, w szczególności zwiększenie roli wodoru niskoemisyjnego w budowie gospodarki wodorowej. Potrzeba także oddzielnej ustawy wprowadzającej mechanizm wsparcia dla rozwoju rynku wodoru niskoemisyjnego lub odnawialnego.
  • Przyspieszyć rozwój sektora magazynowania energii – szybki wzrost poziomu energii ze źródeł pogodozależnych w polskim miksie energetycznym wiąże się z koniecznością wprowadzenia regulacji promujących inwestycje w magazyny energii.
  • Wzmocnić promowanie elektryfikacji transportu i rozwijać infrastrukturę dla pojazdów elektrycznych, co jest kluczowe dla zachowania konkurencyjności tego sektora na arenie międzynarodowej – sektor automotive w Polsce to aż 8% krajowego PKB.

Dekarbonizacji gospodarki, zmianom w energetyce, rozwojowi OZE poświęcone było ostatnie wspólne posiedzenie senackich komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz ds. Klimatu i Środowiska, w czasie którego swoje propozycje przedstawili eksperci Konfederacji Lewiatan, zwracając jednocześnie uwagę na   największe problemy, które hamują rozwój OZE w Polsce.

Konfederacja Lewiatan