Dyskusje o zagrożeniach dla płynności finansowej i odzyskiwaniu należności
15 czerwca 2023

Dyskusje o zagrożeniach dla płynności finansowej i odzyskiwaniu należności

Firmy w Polsce poświęcają aż 82 dni w roku, by odzyskać pieniądze od niepłacących klientów - wynika z badań. Podczas Forum Płatniczego Intrum eksperci, przedstawiciele branży windykacji i szeroko rozumianej branży finansowej wymienili doświadczenia i rozmawiali o planowanych zmianach prawnych, które dotyczą wierzycieli i osób zadłużonych.

– W Polsce można obecnie wskazać na trzy istotne zagrożenia dla płynności finansowej czy też sprawności w odzyskiwaniu należności. Pierwsze ma charakter makroekonomiczny i związane jest m.in. ze wzrostem kosztów życia czy prowadzenia biznesu – o tym mówi między innymi raport „European Payment Report 2023”. Drugie ma charakter instytucjonalny i dotyczy przykładowo długotrwałych procesów – mówi Adrian Zwoliński, dyrektor Departamentu Rynku Finansowego i Prawa Korporacyjnego Lewiatana, który był ekspertem Forum Płatniczego Intrum.

Jak podkreśla, problem ten widać, obserwując średni czas postępowań sądowych w sprawach cywilnych i gospodarczych, który znacznie wydłużył się na przestrzeni lat. Trzecie zagrożenie wynika z kwestii legislacyjnych i prawnych np. nieprzemyślanego projektu regulacji sektora windykacyjnego, która uderzałaby zarówno w wierzycieli, jak i dłużników.

Forum Płatnicze Intrum

15 czerwca odbyło się Forum Płatnicze – wydarzenie organizowane przez Intrum, lidera branży zarządzania, we współpracy z Konfederacją Lewiatan. Już po raz trzeci Forum Płatnicze stało się przestrzenią do dyskusji i wymiany doświadczeń dla przedstawicieli branży windykacji i szeroko rozumianej branży finansowej.

Eksperci pochylili się nad problemami oraz planowanymi zmianami prawnymi, które dotyczą wierzycieli, a także osób zadłużonych. Głównym kontekstem do dyskusji były wnioski z raportu Intrum „European Payment Report 2023”, który premierę miał 23 maja. Mierzenie się z konsekwencjami wysokiej inflacji – jak pokazuje badanie Intrum – to obecnie główny problem przedsiębiorców w Polsce.

Firmy w Polsce poświęcają aż 82 dni w roku, by odzyskać pieniądze od niepłacących klientów

 Wnioski z raportu EPR 2023:

  • Wysokie koszty życia uniemożliwiają konsumentom płacenie rachunków w terminie, co wpływa negatywnie na finanse firm, które poświęcają średnio aż 82 dni w roku, by odzyskać należne im pieniądze!
  • Klienci niepłacący na czas, którzy są problemem już dla 8 na 10 biznesów w Polsce (79%) i wyższe koszty prowadzania działalności sprawiają, że przybywa dłużników również wśród przedsiębiorców.
  • 62% ankietowanych firm przyznaje, że z powodu wysokiej inflacji, mają coraz większe trudności, by płacić swoim dostawcom na czas. Ponad połowa (56%) deklaruje, że chciałaby płacić im szybciej, ale nie jest to obecnie dla nich wykonalne.

 Wysoka inflacja rujnuje finanse konsumentów i biznesy

 42% polskich przedsiębiorców biorących udział w badaniu Intrum przewiduje, że minie co najmniej rok, zanim inflacja ustabilizuje się na poziomie 2% lub niższym. 72% uważa, że wysoka inflacja będzie trwała przez rok lub dłużej.

6 na 10 ankietowanych przyznaje, że rosnąca inflacja (61%) i stopy procentowe (58%) będą miały wpływ na to, czy ich klienci będą płacić na czas i w całości w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Podobny odsetek respondentów (62%) spodziewa się wzrostu opóźnień w płatnościach w najbliższym czasie, ponieważ ich klienci z trudem wywiązują się ze swoich zobowiązań w dzisiejszym środowisku gospodarczym.

Klienci niepłacący na czas są problemem dla 8 na 10 (79%) biznesów w naszym kraju. 82% ankietowanych Intrum twierdzi, że w ciągu ostatnich 12. miesięcy poproszono ich firmy o zaakceptowanie dłuższych terminów płatności niż te, które są dla nich komfortowe. 71% firm zgodziło się na zmienione warunki płatności, bo „czuły się do tego zmuszone”.

Inwestycje i plany dotyczące rozwoju odłożone na później

Trudna sytuacja, w której znalazły się przedsiębiorstwa w Polsce, sprawia, że muszą one teraz uważniej nadawać priorytety swoim działaniom, ponieważ złe decyzje mogą je sporo kosztować. Chociaż rozwój działalności w 2023 r. jest ważny dla 54% firm w naszym kraju, to znacznie większy odsetek twierdzi, że świetle obecnych warunków prowadzenia biznesu, poprawa płynności finansowej (78%) oraz cięcie kosztów (74%) są ich głównymi priorytetami.

– Wzmocnienie płynności finansowej w praktyce oznacza ograniczenie zjawiska opóźnionych płatności. Spośród 73% firm pytanych przez Intrum, które stwierdziły, że podejmują kroki w tym kierunku, zdecydowanie najpopularniejszym rozwiązaniem jest skupienie się na wczesnych zaległościach (74%), a nie odkładanie problemu niepłacących klientów w czasie. Z naszego doświadczenia wynika, że wtedy są największe szanse na odzyskanie należności, a klienci firm (dłużnicy) mogą wcześniej cieszyć się życiem wolnym od długów. Rozwiązaniem jest również stała współpraca z profesjonalnymi firmami windykacyjnymi, które posiadają odpowiednią wiedzę i zasoby, by pomóc przedsiębiorcom-wierzycielom w odzyskaniu należnych im pieniędzy. W tym przypadku działanie firmy „na własną rękę” może być mało efektywne i frustrujące. Jak wynika z danych Intrum, biznesy w Polsce poświęcają średnio aż 82 dni w roku, by odzyskać zaległe środki. A mogłyby przeznaczyć ten czas na rozwój – zaznacza Krzysztof Krauze, prezes Intrum w Polsce.

Raport ”European Payment Report 2023” dostępny na stronie: https://www.intrum.pl/partner-biznesowy/raporty-i-analizy/raporty/european-payment-report-2023/

Pracodawcy krytykują regulacje dotyczące dłużników
25 stycznia 2022

Pracodawcy krytykują regulacje dotyczące dłużników

W ciągu ostatnich kilku lat do polskiego porządku prawnego wprowadzono regulacje, które zaburzają równowagę pomiędzy wierzycielami, a dłużnikami. Ułatwiają one m.in. unikanie spłaty zadłużenia przez nieuczciwych dłużników. Niektóre z nich nie tylko szkodzą wierzycielom, ale i uczciwym dłużnikom – przekonują BCC, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP, ZPP i Związek Rzemiosła Polskiego.

Najnowszym przykładem takich regulacji jest ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, która wzmacnia wyłączenie części majątku rolnika spod egzekucji komorniczej – czytamy w apelu organizacji pracodawców. Zmiana ta nie stanowi prostego przeniesienia treści dotychczasowego rozporządzenia do ustawy. Rezygnuje ona z zasady, iż nie stosuje się tych specjalnych wyłączeń spod egzekucji w razie równoczesnego skierowania egzekucji do wszystkich nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego prowadzonego przez rolnika-dłużnika. W efekcie rolnicy mogą mieć teraz utrudniony dostęp do finansowania rozwoju ich działalności, zwłaszcza do kredytów bankowych.

Innym przykładem podobnych szkodliwych zmian w prawie jest ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw, która ułatwiła upadłość konsumencką nieuczciwym dłużnikom np.: takim, którzy chcieli doprowadzić do swojej niewypłacalności. Trudno znaleźć uzasadnienie dla istnienia podobnych regulacji.

Oprócz takich działań istnieją też zaniechania prawne, które wprost utrudniają wierzycielom dochodzenie należnych im pieniędzy. Kwota wynagrodzenia wolna od potrąceń, w związku z treścią art. 87 (1) § 1 pkt. 1 kodeksu pracy, powiązana jest bezpośrednio z minimalnym wynagrodzeniem za pracę. Celem tego rodzaju wyjątku jest ochrona egzystencji dłużnika, co należy uznać za oczywiście słuszne. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2021 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r. minimalne wynagrodzenie wyniosło 3010 zł. Zgodnie z obwieszczeniem prezesa GUS-u z 17 grudnia 2021 przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2021 r. wyniosło 6022,49 zł. Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2022 stanowi już ok. 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia sektorze przedsiębiorstw (dane za listopad 2021 r.). W związku z dynamicznymi podwyżkami płacy minimalnej obecny poziom ochrony dłużnika oderwał się zatem od jego celów.

W Sejmie znajduje się Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy, ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy – Prawo bankowe oraz ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, którego celem jest zwiększenie skuteczności egzekucji, natomiast od października 2021 nie podjęto wobec projektu żadnych działań legislacyjnych.

Tym samym wskazujemy, iż wszelkie regulacje mające za przedmiot relacje pomiędzy wierzycielem, a dłużnikiem powinny być poddane wnikliwej ekonomicznej analizie prawa – przeciwne podejście prowadzi do pogorszenia pozycji wierzyciela, a niekiedy również odbija się negatywnie na sytuacji ekonomicznej samego dłużnika. Wszelkie wprowadzone regulacje, które sprzyjają dłużnikom nieuczciwym lub zaburzają równowagę pomiędzy wierzycielem, a dłużnikiem powinny zostać ponownie przeanalizowane i zmienione – przekonują pracodawcy.

Konfederacja Lewiatan

Pobierz apel pracodawców