Import nadal przewyższa eksport
16 sierpnia 2022

Import nadal przewyższa eksport

W czerwcu 2022 r. wartość eksportu towarów wyniosła 130,4 mld zł, co oznacza wzrost o 29,9 mld zł (tj. o 29,8%) w stosunku do analogicznego miesiąca 2021 r. Wartość importu w porównaniu do czerwca 2021 r. wzrosła o 35,3 mld zł (tj. o 35,7%) i osiągnęła 134,4 mld zł – podał NBP.

Przez pierwsze półroczne 2022 r. saldo naszych obrotów handlowych było ujemne i wynosiło 53,1 mld zł, podczas gdy rok wcześniej odnotowywaliśmy zwiększony eksport, a saldo handlu zagranicznego było dodatnie i przekraczało 18,5 mld zł.  W ciągu roku eksport wzrósł o 20,8%, a import o 33,1%.

W najbliższych miesiącach, wraz ze zmniejszonym popytem ze strony państw Unii Europejskiej oraz zmniejszoną liczbą nowych zamówień będziemy obserwować wygaszanie tempa wzrostu obu kategorii handlu zagranicznego. Nadal jednak bilans naszej wymiany handlowej będzie miał negatywny wpływ na PKB.

Mimo toczącej się wojny w Ukrainie import towarów z Rosji jest na trzecim miejscu. Co więcej jest on większy niż przed rokiem. W pierwszym półroczu 6,6% całego naszego importu stanowił właśnie import towarów z Federacji Rosyjskiej. W wartościach nominalnych dołożyliśmy do gospodarki rosyjskiej ponad 48,7 mld zł. Chociaż brak dostaw w czerwcu rosyjskiego gazu i węgla oraz pozostałych surowców energetycznych spowodowały, że po raz pierwszy od wybuchu wojny odnotowano spadek wartości importu z Rosji w porównaniu z rokiem poprzednim.

Konfederacja Lewiatan

Kilka lat wystarczy, aby znacząco zmniejszyć import surowców z Rosji
11 marca 2022

Kilka lat wystarczy, aby znacząco zmniejszyć import surowców z Rosji

Import surowców naturalnych z Rosji można znacząco ograniczyć w ciągu najbliższych kilku lat – uważa Konfederacja Lewiatan. Najskuteczniejszym sposobem, aby osiągnąć ten cel jest zmniejszenie zużycia energii poprzez działania proefektywnościowe w przemyśle i w gospodarstwach domowych.

Innym skutecznym sposobem, choć wymagającym więcej czasu, jest zdecydowana rozbudowa źródeł OZE i realizacja inwestycji w sieci dystrybucyjne i przesyłowe energii elektrycznej.

Na nieformalnym szczycie UE w Wersalu, Ursula von der Leyen, szefowa Komisji Europejskiej zapowiedziała, że w maju przedstawi plan rezygnacji z paliw kopalnych Rosji do 2027 roku.

Od rozpoczęcia wojny w Ukrainie toczy się dyskusja o możliwości rezygnacji z importu surowców naturalnych z Rosji, a także możliwości opóźnienia bądź przyspieszenia realizacji polityki klimatycznej UE na skutek zastąpienia eliminacji importu surowców z Rosji.

– W ciągu kilku lat można w znaczący sposób ograniczyć import surowców z Rosji. W krótszej perspektywie nie jest to możliwe z powodu chociażby niezbędnych nakładów na budowę koniecznej infrastruktury, niezbędnych zmian technologicznych czy też znalezienia nowych źródeł dostaw. Najskuteczniejszym środkiem eliminacji importu z Rosji będzie przede wszystkim ograniczenie zużycia energii poprzez działania proefektywnościowe, zarówno w przemyśle jak i w gospodarstwach domowych  – mówi Wojciech Graczyk, prezes zarządu Związku Pracodawców Prywatnych Energetyki.

Jak radykalnie ograniczyć import surowców z Rosji?:

– wymiana starych maszyn i urządzeń w przemyśle

– obniżenie średniej temperatury ogrzewanych pomieszczeń w

   gospodarstwach domowych o 1 stopień Celsjusza

– termoizolacja budynków

– inwestowanie w OZE

– dywersyfikacja dostaw gazu

– rozwój energetyki atomowej

– wspieranie elektromobilności

– wspieranie rozwoju transportu zbiorowego opartego na energii z OZE

 W przemyśle mamy ogromny potencjał ograniczenia zużycia energii – wg naukowców Politechniki Wrocławskiej wymiana starych maszyn i urządzeń użytkowanych dzisiaj w przemyśle na nowe przyniosłaby zmniejszenie zużycia energii w Polsce o ok. 17% (ok. 23 TWh) – do rocznej produkcji takiej ilości energii elektrycznej z węgla kamiennego potrzebujemy około 9 milionów ton węgla, czyli równowartość importu z Rosji w 2020 roku.

 Zdaniem Międzynarodowej Agencji Energii (IEA) obniżenie temperatury ogrzewanych pomieszczeń w gospodarstwach domowych o 1 stopień Celsjusza dałoby oszczędności w skali całej UE na poziomie 100% polskiego importu gazu z Rosji (10 miliardów m3).

 Mamy nadal niewykorzystany potencjał w zakresie termoizolacji budynków w Polsce, który zdaniem ekspertów pozwoli na ograniczenie zużycia energii w skali odpowiadającej zużyciu ok. 6,8 miliarda m3 gazu rocznie.

 Dalszy rozwój OZE – każda wyprodukowana MWh energii z OZE to uniknięcie spalania ok. 400 kg rosyjskiego węgla i ok. 90 m3 gazu. Aby całkowicie zniwelować import węgla z Rosji w 2020 Polska musiałaby z OZE wyprodukować dodatkowo około 21 TWh energii elektrycznej. Produkcja z OZE w 2020 wyniosła 16,3 TWh, co oznaczałoby więcej niż podwojenie produkcji OZE w Polsce.

 W zakresie dywersyfikacji importu gazu Polska wykonuje swoje zadanie domowe: od początku 2023 roku import gazu z Rosji powinien zostać w dużej części zastąpiony importem gazu z Norwegii poprzez uruchomienie tzw. Baltic Pipe. Ponadto Polska rozbudowała terminal LNG w Świnoujściu i planuje budowę kolejnego.

 Z perspektywy UE scenariusz zastąpienia gazu rosyjskiego gazem z innych źródeł wymaga czasu ze względu na ograniczoną dostępność nowych alternatywnych ofert. Natomiast w większości krajów UE istnieje infrastruktura – zwłaszcza terminale LNG – która jest gotowa do częściowej realizacji szybkiej zmiany kierunku dostaw gazu.

 Perspektywa budowy pierwszej elektrowni atomowej w Polsce jest dzisiaj bardzo odległa. Wydaje się jednak, że obecne wydarzenia doprowadzą do reaktywacji energii atomowej w UE (szczególnie w krajach które zdecydowały się na stopniowe zamykanie elektrowni jądrowych), zarówno poprzez wydłużenie okresów eksploatacji obecnych elektrowni jak również budowę nowych.

 W zakresie możliwości zastąpienia importu ropy naftowej z Rosji konieczna jest analiza możliwości importu ropy do Polski z innych kierunków, w tym w szczególności drogą morską. Niezbędna / wymagana infrastruktura, która umożliwi zastąpienie importu ropy z Rosji w Polsce istnieje. Należy jednak podkreślić, że w tym przypadku należy się liczyć ze znacznie wyższymi cenami, szczególnie w krótkim okresie. W dłuższym okresie bardzo istotne jest dalsze wspieranie rozwoju elektromobilności – każdy przejechany kilometr samochodu elektrycznego zmniejsza zużycie – i import – ropy naftowej do Polski.

Koncepcję elektromobilności należy realizować również w oparciu o rozwój transportu publicznego w szczególności kolei aglomeracyjnej i międzymiastowej. Nie bez znaczenia jest również konieczność zwiększania udziału transportu kolejowego w przewozie towarów. Z deklaracji branży kolejowej wynika, że do 2030 r.  85% energii zużywanej na kolei będzie pochodziło z OZE, co będzie kolejnym elementem budującym niezależność energetyczną i zmniejszającym zapotrzebowanie Polski na paliwa konwencjonalne.

 *****

Ropa naftowa

W 2020 roku do Polski trafiło z Rosji  131 milionów baryłek ropy naftowej, co stanowiło 72% całości naszego importu. W Polsce praktycznie nie występuje wydobycie ropy naftowej.

Gaz

W tym samym roku z Rosji sprowadziliśmy  około 10 miliardów m3 gazu, co stanowiło około 50% całości zużycia gazu w Polsce, przy pokryciu tego zużycia w ok. 22% wydobyciem krajowym.

Węgiel kamienny

Do Polski z Rosji w 2020 roku sprowadzono około 8,7 miliona ton węgla kamiennego, co stanowiło 83% łącznego importu węgla do Polski i 13,5% łącznego zużycia węgla kamiennego w Polsce.

Konfederacja Lewiatan

 

Import przyspiesza. Deficyt w handlu zagranicznym
14 lutego 2022

Import przyspiesza. Deficyt w handlu zagranicznym

W grudniu 2021 r. wartość eksportu towarów wyniosła 111,3 mld zł, a importu 123 mld zł. Oznacza to wzrost odpowiednio o 23,1% i 40,1% w stosunku do analogicznego miesiąca 2020 r. Saldo obrotów towarowych Polski w grudniu ostatecznie wyniosło -11 mld zł – podał dzisiaj NBP.

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan

Tydzień istotnych odczytów danych statystycznych z polskiej gospodarki rozpoczęliśmy od wyników bilansu płatniczego za ostatni miesiąc ubiegłego roku. Według wstępnych danych NBP saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 18,3 mld zł. W analogicznym miesiącu 2020 r. było dodatnie i wyniosło 3,4 mld zł. Cały 2021 r. zamykamy saldem ujemny sięgającym 1% PKB.

Tak wyraźniej przewagi importu nad eksportem można się było spodziewać. Przedsiębiorcy próbowali wyprzedzić kolejne wzrosty cen na rynku, szczególnie paliw. Zarówno koszt transportu gazu, który wzrósł sześciokrotnie oraz ropy naftowej – wzrost dwukrotny, wyraźnie podbiły import.  Nadal panuje niepewność, co do rozwoju pandemii, a co za tym idzie producenci postanowili gromadzić zapasy na niespotykaną do tej pory skalę. Oliwy do ognia nadal dolewa niegasnący popyt krajowy.

Konfederacja Lewiatan

Eksport mocno przyspieszył [+MP3]
17 stycznia 2022

Eksport mocno przyspieszył [+MP3]

Eksport w listopadzie 2021 r. pozytywnie zaskoczył. Jego wzrost o 17,5% był zdecydowanie szybszy niż w dwóch poprzednich miesiącach. Tempo wzrostu importu nadal było jednak wyższe i również przyspieszyło (+30%) – podał GUS.

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan

Po dwóch miesiącach relatywnie niskich wzrostów naszego eksportu, listopad przyniósł jego dynamiczne ożywienie. Według wstępnych danych, eksport zwiększył się aż o 17,5% i osiągnął 27,2 mld euro. Prawdopodobnie eksport będzie kontynuował wzrosty w kolejnych miesiącach, tak przynajmniej wskazują dane pochodzące z indeksu PMI, gdzie wyraźnie wzrastają nowe zamówienia. Negatywny wpływ na kondycję eksportu mogą mieć jednak kolejne restrykcje u naszych głównych, unijnych, partnerów handlowych. Podobnie jednak jak w poprzednich falach pandemii Covid-19 to sektor usług będzie zdecydowanie bardziej dotknięty restrykcjami niż branża przemysłowa. Polskim przedsiębiorstwom nadal ciążą ceny produktów na rynku hurtowym. Nie bez wpływu pozostają również wzrosty cen paliw i energii.

Po jedenastu miesiącach 2021 r. eksport jest na niewielkim plusie.  Nadwyżka w obrotach towarowych handlu zagranicznego wyniosła w tym czasie 1 mld euro. Jest to wyniki identyczny jak w październiku. W porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku eksport wzrósł o 22,5%, a import o 28,0%.

Konfederacja Lewiatan

Pobierz