Nadal mało kobiet we władzach firm
26 kwietnia 2024

Nadal mało kobiet we władzach firm

Kobiety nadal zajmują tylko 17% miejsc w radach nadzorczych i zarządach firm w Polsce. Funkcje prezesek sprawuje 5% kobiet, a przewodniczących rady nadzorczej 12% - wynika z raportu przygotowanego przez Deloitte.

Według światowego badania 23% kobiet zasiada w radach nadzorczych i zarządach firm. Autorzy raportu “Women in the boardroom. Budowanie kultury równości i włączającego przywództwa w radach nadzorczych i zarządach”, podają, że przy istniejącym tempie zmian równa reprezentacja (parytet) będzie musiała poczekać aż do 2073 r. w przypadku przewodniczących i do 2111 r. w przypadku prezesek przedsiębiorstw.

Nierówność płci w gospodarce

– Coraz więcej kobiet wchodzi na rynek pracy w Polsce, zajmuje stanowiska kierownicze, zakłada własną firmę, jednak wciąż napotyka liczne bariery na swojej ścieżce kariery. Nierówność płci w gospodarce wynika z wielu czynników, m.in. długotrwałych barier strukturalnych i przemian społeczno-ekonomicznych. Przyczyn niskiej reprezentacji kobiet na wyższych stanowiskach kierowniczych dopatrywać się należy zarówno w indywidualnym podejściu, jak i w czynnikach zewnętrznych. Część barier ma naturę psychologiczną i dotyczy pewności siebie i wiary we własne możliwości. Z drugiej strony musimy walczyć ze stereotypami, które „wypychają” kobiety z życia ekonomicznego i sprowadzają ich rolę do „opiekunki domowego ogniska” – mówi Nadia Kurtieva, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Parytety mogą pomóc

Stosowanie kwot i parytetów samo w sobie nie gwarantuje jeszcze równego dostępu kobiet i mężczyzn do pełnienia funkcji decyzyjnych ze względu na inne bariery, które mogą napotykać kobiety w karierze zawodowej, jak chociażby konieczność pogodzenia pracy z obowiązkami rodzicielskimi. Mimo to, warto zauważyć, że ustawowe gwarancje równości oddziałują na opinię społeczną i sygnalizują problem niedostatecznej reprezentacji kobiet na stanowiskach kierowniczych. Instytucjonalne mechanizmy zwiększenia udziału kobiet w zarządach przyczyniają się do zmiany postrzegania kategorii płci w biznesie i w perspektywie mają doprowadzić do sytuacji, w której wymóg zrównoważenia organów decyzyjnych pod względem płci będzie przestrzegany automatycznie bez konieczności stosowania kwot lub parytetów.

Unia Europejska interweniuje

Udział kobiet w organach zarządczych pozostaje od wielu lat na właściwie niezmiennym poziomie. Obserwujemy tylko nieznaczny wzrost. Z tego względu pojawia się coraz więcej głosów, że bez ustawowych kwot zmiana będzie trwała za długo. Unia Europejska także wprowadza odpowiednie przepisy. Od lipca 2026 r. będzie obowiązywać dyrektywa UE w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów spółek giełdowych oraz powiązanych środków, która wymusi na spółkach giełdowych, aby 40% stanowisk dyrektorów niewykonawczych lub 33% wszystkich stanowisk kierowniczych zajmowały osoby należące do niedostatecznie reprezentowanej płci.

Różnorodność przynosi korzyści

– Próg 30% lub 1/3 danego gremium decyzyjnego został uznany za tzw. „masę krytyczną”, czyli minimalny udział, przy którym głosy mniejszości zaczynają mieć wpływ na decyzje podejmowane przez większość. Różnice, wynikające z odmiennych potrzeb i wartości kobiet i mężczyzn są niezbędne dla różnorodności, która niesie ze sobą korzyści zarówno w biznesie, jak i w życiu społecznym. Ważne jest, aby kobiece i męskie perspektywy były uwzględniane w równym stopniu podczas procesu decyzyjnego. Wprowadzenie minimalnego progu udziału niedoreprezentowanej płci w składzie zarządu lub rady nadzorczej jest szybką ścieżką zwiększenia partycypacji kobiet i stanowi alternatywę stopniowej ewolucyjnej zmiany reprezentacji, która ze względu na bariery strukturalne będzie odbywała się w niezwykle powolnym tempie. Stworzenie odgórnych mechanizmów i ram prawnych przyspieszających poprawę równowagi płci w procesie decyzyjnym jest zatem kluczowe w zagwarantowaniu równości szans – dodaje Nadia Kurtieva.

Raport przeczytasz tutaj

Konfederacja Lewiatan

 

 

 

 

 

Na równości ekonomicznej kobiet i mężczyzn zyska społeczeństwo i gospodarka
07 marca 2024

Na równości ekonomicznej kobiet i mężczyzn zyska społeczeństwo i gospodarka

Stworzenie warunków, które umożliwią kobietom pełne wykorzystanie potencjału w sferze ekonomicznej mogłoby zwiększyć PKB Polski o 300 mld zł rocznie. Do 2030 roku PKB mógłby wzrosnąć o 9% gdyby lepiej wykorzystać potencjał kobiet na rynku pracy.

Międzynarodowy Dzień Kobiet to doskonała okazja, aby przypomnieć o sytuacji kobiet. Eksperci Światowego Forum Ekonomicznego szacują, że wyeliminowanie globalnej różnicy w szansach i partycypacji w obszarze ekonomicznym między kobietami i mężczyznami zajmie jeszcze 151 lat. Tymczasem na istniejących dysproporcjach wynikających z płci traci polska gospodarka i my jako społeczeństwo.

Kobiety są mniej aktywne zawodowo

– Mimo wzrostu partycypacji kobiet w rynku pracy są one nadal mniej aktywne zawodowo. W populacji pracujących w wieku 15-89 lat przeważają mężczyźni: wskaźnik zatrudnienia mężczyzn w tym wieku wynosi 64%, a w przypadku kobiet – niecałe 51% (dane BAEL za IV kwartał 2023 r.). Ponad 60% osób biernych zawodowo stanowią kobiety, które 10 razy częściej niż mężczyźni podają obowiązki rodzinne jako przyczynę nieposiadania i nieposzukiwania pracy. Dezaktywizacja zawodowa jednego z rodziców jest częstym zjawiskiem na naszym rynku pracy i zdecydowanie częściej dotyczy kobiet. Z badań Polskiego Instytutu Ekonomicznego wynika, że tylko 62% matek dzieci w wieku 1-3 lat jest aktywnych zawodowo, podczas gdy w przypadku ojców odsetek ten wynosi 98% – mówi Nadia Kurtieva, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Mało kobiet w zarządach i radach nadzorczych

Jeszcze większe dysproporcję występują w udziale kobiet na stanowiskach decyzyjnych w firmach. Pod koniec 2022 roku kobiety stanowiły 17,2% władz 140 największych spółek giełdowych, przy czym  jedynie w 2,1% z nich pełniło funkcję prezeski zarządu (dane 30% Club Poland).

Tymczasem badania McKinsey & Company dowodzą, że stworzenie warunków, które umożliwią kobietom pełne wykorzystanie potencjału w sferze ekonomicznej mogłoby zwiększyć PKB Polski o 300 mld zł rocznie. Do 2030 polski PKB mógłby wzrosnąć o 9% gdyby lepiej wykorzystać potencjał kobiet na rynku pracy, m.in. zwiększyć wskaźnik zatrudnienia i ich reprezentację w sektorach o największej produktywności, jak przemysł czy technologia i komunikacja.

UE wprowadza kwoty i parytety

Ewolucyjna zmiana reprezentacji kobiet w zatrudnieniu i niwelowanie różnic ze względu na bariery strukturalne, będą odbywały się w niezwykle powolnym tempie, m.in. dlatego decydenci unijni wprowadzili minimalny próg udziału kobiet w organach decyzyjnych spółek. Do czerwca 2026 r. przynajmniej 40% członków organów zarządzających spółką lub 33% wszystkich stanowisk kierowniczych w spółkach giełdowych muszą obejmować osoby należące do niedostatecznie reprezentowanej płci. Stosowanie kwot i parytetów choć stanowi szybką ścieżkę zwiększenia partycypacji kobiet, to jednak nie rozwiązuje problemów polegających na stereotypowym postrzeganiu i dyskryminacji kobiet w życiu publicznym. Zaskakujące badanie Ipsos pokazuje, że 60% mężczyzn z pokolenia Z w 31 krajach uważa, że równość płci faworyzuje kobiety kosztem mężczyzn. Co więcej, pokolenie Z i Millennialsi mają większe tendencje do zgadzania się z tym, że mężczyzna, który pozostaje w domu, by opiekować się dziećmi, jest mniej męski (odpowiednio 25% i 27%) niż pokolenie X (20%) i Baby Boomersi (11%). Jest to szczególnie niepokojące z uwagi na fakt, że młodsze pokolenie jest postrzegane jako bardziej progresywne i przywiązujące uwagę do kwestii równości i różnorodności.

– Bez zmiany społecznej nie będziemy w stanie skutecznie walczyć z niedostateczną reprezentacją kobiet w sferze ekonomicznej. Dlatego tak ważne jest, aby angażować w ten proces interesariuszy z różnych sektorów publicznych i biznesowych oraz podnosić świadomość na temat istniejących barier i nierówności nie tylko 8 marca, ale każdego dnia – dodaje Nadia Kurtieva.

Konfederacja Lewiatan

 

 

Spotkania z ministrami na temat równości i różnorodności
23 stycznia 2024

Spotkania z ministrami na temat równości i różnorodności

fot. EC - Audiovisual Service

Równość płci i płac, udział kobiet w radach nadzorczych były tematem rozmów władz Konfederacji Lewiatan z przedstawicielami rządu RP.

Przewodnicząca Rady Głównej Lewiatana dr Henryka Bochniarz odbyła spotkania z Katarzyną Kotulą, ministrą do spraw równości, Borysem Budką, ministrem aktywów państwowych i Marzeną Czarnecką, ministrą przemysłu. Była to okazja do omówienia kluczowych spraw mających istotny wpływ na rozwój gospodarczy oraz społeczny kraju.

Wśród głównych tematów poruszanych podczas spotkań jest kwestia kandydowania kobiet do organów nadzorczych spółek. Podkreślano konieczność promowania równości płci w strukturach decyzyjnych przedsiębiorstw. Dr Henryka Bochniarz zaznaczała wagę aktywnego udziału kobiet w procesie wyboru kandydatek do organów nadzorczych. Konfederacja Lewiatan zachęca do wspierania kandydatek, które wniosą różnorodność i perspektywę do zarządzania.

Wprowadzenie ustawy o równości płci i płac jest kluczowe

W trakcie spotkań omówiono pilną potrzebę wprowadzenia ustawy dotyczącej równości płac. Jest to kluczowy krok w eliminowaniu dyskryminacji płacowej i budowaniu sprawiedliwego społeczeństwa. Lewiatan apeluje o zaangażowanie w procesy legislacyjne związane z tą inicjatywą oraz o wspólną mobilizację w celu jej skutecznego wprowadzenia.

Postanowienia unijnej Dyrektywy 2022/2381 w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów spółek giełdowych oraz powiązanych środków to kolejny ważny punkt rozmów. Chodzi o kwestię udziału kobiet w radach nadzorczych. Wspólne działania na rzecz implementacji tej dyrektywy są kluczowe dla budowania równości szans i eliminowania barier w dostępie kobiet do stanowisk decyzyjnych.

(Nie) równe na rynku pracy
27 października 2023

(Nie) równe na rynku pracy

fot. EC - Audiovisual Service

W ostatnim tygodniu października w ramach Europejskiego Tygodnia Równości Płci na poziomie unijnym i krajowym toczyły się liczne dyskusje na temat udziału kobiet w życiu politycznym i społecznym. Rozmawiając o równości płci, nie sposób pominąć roli kobiet na rynku pracy.

Jest to kwestia o kluczowym znaczeniu zarówno z perspektywy gospodarczej, jak i społecznej. Niedoreprezentacja określonych grup społecznych na rynku pracy ma negatywne konsekwencje gospodarcze, gdyż przekłada się na niższe wpływy do budżetu państwa i zmniejsza pulę talentów dostępną na rynku pracy, która i tak, z uwagi na aktualne wyzwania demograficzne i starzenie się społeczeństwa, jest znacząco ograniczona.

Pomimo wielu kampanii i inicjatyw promujących równość szans w zatrudnieniu, statystyki pokazują, że aktywność zawodowa kobiet w Polsce utrzymuje się na niższym poziomie niż mężczyzn i nadal odbiega od średniej dla krajów Unii Europejskiej. Dane Eurostatu wskazują, że współczynnik aktywności zawodowej, rozumiany jako udział osób pracujących lub niepracujących a zainteresowanych podjęciem pracy, w 2022 r. wśród Polek w wieku 15-64 lat wyniósł 67%. Z kolei w krajach Unii Europejskiej wskaźnik ten wyniósł prawie 70%, przy czym najwyższy wynik odnotowano w Islandii – 84%.

W przypadku mężczyzn zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej odsetek aktywnych na rynku pracy osób wyniósł prawie 80%. Barierą w osiągnięciu lepszych wskaźników dotyczących aktywności zawodowej kobiet jest bierność zawodowa, z którą mamy do czynienia wówczas, gdy osoba nie pracuje i nie poszukuje pracy. Ponad 61% takich osób w Polsce stanowią kobiety. Zdecydowana większość biernych zawodowo Polek nie pracuje ani nie poszukuje pracy z powodu opieki nad dziećmi lub innych obowiązków rodzinnych. Co ciekawe, kobiety wskazują na tę przyczynę wyjścia z rynku pracy 10 razy częściej niż mężczyźni: 32% kobiet wobec 3% mężczyzn (Raport Stowarzyszenia Kongres Kobiet „Kobiety, rynek pracy i równość płac”). Z badań Polskiego Instytutu Ekonomicznego wynika, że tylko 62% matek dzieci w wieku 1-3 lat jest aktywnych zawodowo, podczas gdy w przypadku ojców odsetek ten wynosi 98%.

Dezaktywizacja zawodowa matek jest częstym zjawiskiem na polskim rynku pracy i wymaga wdrożenia dodatkowych rozwiązań, mających na celu zwiększenie dostępności dobrej jakości opieki i edukacji dla dzieci oraz wsparcie kobiet w powrocie do pracy po dłuższej nieobecności związanej z macierzyństwem. Ponadto należy dążyć do większego zaangażowania ojców w obowiązki opiekuńcze. Przepisy Kodeksu Pracy dotyczące podziału urlopu rodzicielskiego ostatnio się zmieniły, natomiast często nadrzędną rolę pełnią stereotypy dotyczące obowiązków opiekuńczych, które są automatycznie przypisywane kobietom. Wymagana jest zmiana kulturowa, walka z uprzedzeniami oraz odejście od tradycyjnego modelu rodziny. W badaniach FAME GRAPE 60% Polaków (i 80% Polek) deklaruje, że ojcowie powinni w większym stopniu uczestniczyć w wychowaniu dzieci. Jednak często sprowadza się to tylko do deklaracji, w praktyce kobiety dwa razy częściej niż mężczyźni korzystają ze zwolnienia z pracy ze względu na opiekę nad dzieckiem.

Coraz więcej pracodawców przystosowuje warunki pracy do potrzeb rodziców i promuje większą partycypację ojców w opiece nad dziećmi. Oprócz inicjatyw podejmowanych w sektorze prywatnym warto zapewnić dodatkowe instytucjonalne wsparcie ze strony państwa ułatwiające matkom powrót do pracy po urodzeniu dziecka. Wzmocnienie pozycji kobiet na rynku pracy przynosi wymierne korzyści gospodarcze. Aktualnie z uwagi na zmniejszanie potencjalnych zasobów pracy w wyniku przemian demograficznych aktywizacja zawodowa niedoreprezentowanych na rynku pracy grup społecznych przestaje być opcją, lecz staje się koniecznością. Zatem wdrożenie skutecznych instrumentów, które przeciwdziałają dezaktywizacji zawodowej kobiet oraz osiągnięcie równości kobiet i mężczyzn w zatrudnieniu powinny stanowić jeden z priorytetów rządzących podczas tworzenia regulacji polityki rynku pracy.


Nadia Kurtieva, ekspertka Lewiatana

Artykuł dla październikowego wydania Brussels Headlines

Apel do szefów partii demokratycznych o parytety w nowym rządzie
20 października 2023

Apel do szefów partii demokratycznych o parytety w nowym rządzie

Przy tworzeniu nowego rządu powinny zostać uwzględnione parytety, tak jak ma to miejsce w wielu europejskich krajach - apeluje do przywódców demokratycznych ugrupowań dr Henryka Bochniarz, przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan.

W tegorocznych wyborach kobiety były wyjątkowo aktywne w korzystaniu zarówno ze swego biernego, jak i aktywnego prawa wyborczego. Do parlamentu trafiły 92 posłanki i 14 senatorek z partii demokratycznych. Nie jest to imponująca liczba jak na ogólną liczbę kobiet w Polsce i ich opresyjną sytuację. Nie jest to wystarczająca reprezentacja ich praw i interesów, tak jak nie jest też wystarczający udział kobiet w kształtowaniu obrazu kraju jako nowoczesnej i egalitarnej demokracji.

– Apelujemy do przywódców demokratycznych ugrupowań, aby  uwzględnili parytety przy powoływaniu nowego rządu. W wielu krajach europejskich jest znacznie więcej  kobiet w rządach. W Austrii 50%, Finlandii 56%, Szwecji 55%, Francji 50%, Holandii 50%, Hiszpanii 43%, Portugalii 43%, Niemczech 40%. W naszym parlamencie i poza nim jest wiele kobiet gotowych wziąć na siebie odpowiedzialność za losy ojczyzny w dziedzinach zgodnych z ich kompetencjami i doświadczeniem. Domagając się parytetu w rządzie, nie walczymy o szczególne przywileje kobiet, lecz o zgodną z podstawowymi standardami demokracji równość w podejmowaniu decyzji i wpływaniu na kształt demokratycznej i europejskiej Polski – przekonuje Henryka Bochniarz.

Apel Kongresu Kobiet w sprawie parytetów

Konfederacja Lewiatan

 

Konkurs „RównoWaga. Prokobieca firma roku” rozstrzygnięty
16 października 2023

Konkurs „RównoWaga. Prokobieca firma roku” rozstrzygnięty

Nagroda główna w kategorii firm zatrudniających od 10 do 100 pracowników trafiła do Organon Polska sp. z o.o., natomiast w kategorii firm zatrudniających powyżej 100 pracowników wyróżniono Standard Chartered Poland. Konkurs zorganizowany został przez Kulczyk Foundation, Kongres Kobiet i Konfederację Lewiatan.

Równy udział kobiet i mężczyzn w zarządzie czy równe płace, bez względu na płeć, wciąż jeszcze nie są standardem w wielu polskich firmach. Nie brak jednak pracodawców, którzy od deklaracji o równości płci w pracy przeszli do praktyki. Najlepsi zostali laureatami konkursu RównoWaga. Prokobieca Firma Roku.

– Na konkurs wpłynęło 99 zgłoszeń. Zostały podzielone na dwie podstawowe kategorie: firmy i instytucje zatrudniające od 10 do 100 osób oraz te mające powyżej 100 pracowników – przypomina Dominika Kulczyk, prezeska Kulczyk Foundation, zasiadająca w kapitule konkursowej. – Naszym celem było wyłonienie liderów, którzy działają na rzecz wyrównywania szans kobiet i mężczyzn w miejscach pracy. Szukaliśmy pracodawców, którzy rozumieją, że najważniejszym atutem firmy czy organizacji są ludzie, kobiety i mężczyźni, z ich różnorodnością, różnymi talentami ale i potrzebami. I jesteśmy przekonani, że pierwsza edycja konkursu takich liderów wskazała. Ich działania, inicjatywy, z pewnością mogą inspirować innych do tworzenia środowiska pracy równego dla wszystkich, bez względu na płeć – dodaje.

Konkurs inny niż wszystkie

Choć podobnych inicjatyw było już wiele, ta wyróżnia się na ich tle. Decydują o tym jej misyjny, edukacyjny charakter oraz unikalna formuła współpracy biznesu z organizacjami społecznymi. Intencją organizatorów było poszerzanie perspektywy pracodawców w odniesieniu do zagadnień związanych z równością płci w pracy. Niebagatelne znaczenie ma również włączenie w krąg zainteresowań pracodawców tematów stanowiących do niedawna tabu w kontekście życia zawodowego, takich jak zdrowie menstruacyjne czy menopauza. Otwarty charakter konkursu – dostępność dla szerokiego kręgu pracodawców (firmy prywatne, instytucje, jednostki administracji publicznej oraz organizacje społeczne) oraz brak opłat za uczestnictwo to niewątpliwie jego dodatkowe atuty. Partnerami, pomagającymi przygotować konkurs od strony merytorycznej są Fundacja Share the Care oraz Instytut Badań Strukturalnych. Doświadczenia wszystkich organizatorów i partnerów pozwalają na kompleksowe zajęcie się tematyką równości w miejscach pracy. W formule konkursu uwzględniono 5 obszarów merytorycznych (polityka i mechanizmy równości, rozwój i szkolenia, równowaga praca-dom, płace oraz zdrowie). Dane pokazują, że w każdym z tych obszarów jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia, dlatego aktywna polityka firm w zakresie każdego z wymienionych obszarów jest konieczna, żeby wyrównać szanse kobiet i mężczyzn na rynku pracy.

Dodatkowe urlopy, parytety

 Wyniki konkursu ogłoszono 13 października podczas Europejskiego Forum Nowych Idei (EFNI) w Sopocie. Główna nagroda dla pracodawcy zatrudniającego od 10 do 100 pracowników trafiła do firmy Organon Polska.

– W tym przypadku możemy mówić o całym szeregu prorównościowych rozwiązań wdrożonych przez pracodawcę – zaznacza dr Ewa Rumińska-Zimny, wiceprezeska zarządu Stowarzyszenia Kongres Kobiet, członkini kapituły konkursowej. – Wśród nich znalazły się strategie równości i przejrzystości wynagrodzeń, cykliczny przegląd płac i urlopy: rodzicielski w wymiarze 12 tygodni oraz do 10 dni urlopu opiekuńczego, który można wykorzystać w przypadku potrzeb związanych z menstruacją lub menopauzą.

– Ta nagroda zobowiązuje. Dlaczego jest dla nas tak ważna? W tym roku przypada setna rocznica powstania firmy Organon. Od 100 lat angażujemy się w działania na rzecz zdrowia kobiet, przełamując różnorakie bariery. Na przestrzeni tych lat podnosiliśmy poprzeczkę coraz wyżej. Jesteśmy jedną z tych firm, która brała czynny udział w tworzeniu preparatów stosowanych obecnie w leczeniu menopauzy czy in vitro. Organon jest kobietą. Obiecuję, że ta nagroda będzie stała na honorowym miejscu – zaznaczyła w czasie gali wręczenia nagród Joanna Lipska-Łysek, Field Force Manager.

Wśród pracodawców zatrudniających powyżej 100 pracowników główną nagrodę otrzymała firma Standard Chartered Poland.

– Kapituła doceniła 50-procentowy udział kobiet w zarządzie, niski poziom skorygowanej luki płacowej i propozycje umożliwiające rozwój pracowniczek w obszarach postrzeganych tradycyjnie jako męskie, m.in. program mentoringowy IT for SHE, czy partnerstwo z Cyber Women Communit – wylicza Henryka Bochniarz, wchodząca w skład kapituły przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan.

– Wspaniale jest zostać wyróżnionym jako lider w konkursie, ale przede wszystkim ten konkurs jest platformą do dzielenia się doświadczeniem przez wszystkie organizacje, dla których równość i różnorodność to nie tylko priorytet, ale też podstawowy standard. Cieszymy się, że jest ich tak wiele. Blisko 100 zgłoszeń w konkursie. Choć każda z firm jest na innym etapie tworzenia różnorodnego miejsca pracy, korzystajmy z tej platformy i dzielmy się dobrymi praktykami – podkreśliła swoim wystąpieniu w czasie gali rozdania nagród Anna Jarczewska, Head of HR.

In vitro, psychoterapia, mentoring

 Oprócz nagród głównych kapituła przyznała również wyróżnienia we wszystkich ocenianych obszarach (polityka i mechanizmy równości, rozwój i szkolenia, równowaga praca-dom, płace oraz zdrowie). Niektóre z propozycji pracodawców adresowanych do pracowników okazały się wręcz unikalne w skali kraju. Wyróżniona w obszarze „Równowaga praca–dom” firma NatWest Poland, jako jedyna w Polsce, zapewnia swoim pracownikom_i pracowniczkom dofinansowanie do procedury in vitro. Firmie Veolia Energia Polska wyróżnienie w obszarze „Rozwój i szkolenia” przyniosły działania wspierające rozwój kobiet w branży uznawanej stereotypowo za męską, m.in. poprzez program mentoringowy Energia Kobiet, czy program Woman in Leadership. Firma zapewnia wysoki udział kobiet na stanowiskach kierowniczych i w zarządzie mimo tego, że zdecydowaną większość zatrudnionych pracowników stanowią mężczyźni. Z kolei firma M&J wyróżniona w obszarze „Zdrowie”, zwróciła uwagę kapituły indywidualnym podejściem do potrzeb pracowników_czek obu płci, w tym kompleksowym zaangażowaniem w tematykę zdrowia kobiet, obejmującą m.in. niszowe zagadnienia dotyczące menopauzy i zdrowia menstruacyjnego. Ponadto firma zapewnia pełne finansowanie psychoterapii w godzinach pracy każdemu chętnemu pracownikowi. – To dla nas wielki zaszczyt. Cieszę się, że nas doceniono, a jeżeli nasze działania w obszarze zdrowia staną się wzorem dla chociażby jednej firmy, to ta nagroda stanie się jeszcze cenniejsza – powiedziała Marta Jakowicka, dyrektorka zarządzająca firmy M&J.

 Od feminatywów do luki płacowej

 Wyróżnienia w konkursie otrzymali także rynkowi giganci. W IKEA Retail (wyróżnienie w obszarze „Polityka i mechanizmy równości”) codziennością jest nie tylko otwartość na feminatywy i neutratywy, ale także konsekwentne budowanie przejrzystych mechanizmów i polityk równości, a także równy odsetek kobiet i mężczyzn na stanowiskach kierowniczych oraz wśród najlepiej zarabiających. Z kolei Orange Polska (wyróżnienie w obszarze „Płace”) może pochwalić się niskim poziomem skorygowanej luki płacowej (3,9%) poddawanej zewnętrznemu audytowi. Firma prowadzi pogłębione, cykliczne analizy uwzględniające klasy zaszeregowania, stanowiska specjalistyczne i kierownicze, kładąc nacisk na kwestię równego wynagradzania w oparciu o te same obowiązki, doświadczenie, zaangażowanie i wiedzę.

Równowaga to konkurs nie tylko dla biznesu. Liczną grupą pracodawców, którzy wzięli udział w konkursie był trzeci sektor i administracja publiczna i samorządowa, których kapituła zdecydowała się docenić przyznając dwie dodatkowe nagrody specjalne. Wśród organizacji pozarządowych i instytucji administracji publicznej wyróżniono Urząd Miasta Krakowa i Stowarzyszenie Robisz to! W pierwszym przypadku doceniono szeroką gamę działań wynikających z przyjętego w krakowskim magistracie Planu Równości Płci (m.in. obliczanie skorygowanej luki płacowej i opracowanie regulaminu wskazującego zasady wynagradzania, awansowania i składniki wynagrodzenia), a także działania na rzecz równowagi praca–dom (np. akcje edukacyjne na temat uprawnień rodzicielskich dla ojców i przyszłych rodziców). Natomiast Stowarzyszenie Robisz to! zapewnia swoim pracowniczkom urlopy menstruacyjne, podaje w ogłoszeniach o pracę widełki wynagrodzeń (co wciąż jest rzadkością) oraz deklaruje brak luki płacowej.

Wyniki pierwszej edycji konkursu pozytywnie zaskoczyły organizatorów. – Bardzo nas cieszy zarówno frekwencja jak i inwencja uczestników, którzy zaproponowali wiele ciekawych rozwiązań służących zapewnieniu równości płci w miejscu pracy. Pamiętamy oczywiście, że firmy i instytucje, które wzięły udział w konkursie to tylko wycinek rynku pracy. Mamy jednak nadzieję, że ten wycinek, obejmujący najbardziej aktywnych w tej dziedzinie pracodawców, będzie się poszerzał. Wierzę w postęp; wierzę, że to, co dzisiaj doceniamy jako nowatorskie, jutro stanie się standardem, a kolejne edycje konkursu przyniosą jeszcze wiele inspirujących pomysłów – podsumowuje Dominika Kulczyk.

 Plany na przyszłość – networking, II edycja konkursu

 – To co chcemy, aby dostrzegli uczestnicy konkursu, to inne podejście. Celem tego konkursu nie jest rywalizacja, a wzajemne inspirowanie i uczenie się od siebie. Sam etap wypełniania ankiet i rozstrzygnięcia to tylko pierwsza część tej inicjatywy. W drugiej będziemy oferować firmom i instytucjom szereg działań edukacyjnych, w ramach, których będziemy mogli dzielić się wiedzą i doświadczeniem, również od strony praktycznej. Docelowo w ramach konkursu zależy nam na stworzeniu grupy wsparcia dla firm – zaznacza dr Ewa Rumińska-Zimny.

O kolejnych działaniach w ramach pierwszej edycji konkursu RównoWaga organizatorzy będą informować na stronie internetowej rownowaga.org.pl. Na wiosnę 2024 r. zaplanowano drugą edycję konkursu.

LISTA LAUREATÓW

NAGRODY GŁÓWNE:

Standard Chartered Poland – w kategorii firm zatrudniających powyżej 100 pracowników

Organon Polska sp. z o.o. – w kategorii firm zatrudniających od 10 do 100 pracowników

NAGRODY SPECJALNE:

Urząd Miasta Krakowa – w kategorii Administracja publiczna i samorządowa

Stowarzyszenie Robisz to! – w kategorii NGO’s

WYRÓŻNIENIA:
IKEA Retail – obszar „Polityka i mechanizmy równości”

Veolia Energia Polska – obszar „Rozwój i szkolenia”

NatWest Poland – obszar „Równowaga praca-dom”

Orange Polska – obszar „Płace”

M&J sp. z o.o. – obszar „Zdrowie”

Konfederacja Lewiatan

 

Nobel z ekonomii za pogłębienie wiedzy na temat sytuacji kobiet na rynku pracy
09 października 2023

Nobel z ekonomii za pogłębienie wiedzy na temat sytuacji kobiet na rynku pracy

Nobla z ekonomii w 2023 roku przyznano Claudii Goldin za badania sytuacji kobiet na rynku pracy.

Doceniono jej prace na temat  kobiet na rynku pracy. Goldin jako pierwsza opracowała w wyczerpujący sposób kwestię zarobków i wyników kobiet na rynku pracy na przestrzeni wieków. Wykazała też, jakie są najważniejsze powody istnienia luki płacowej.

– Cieszę się, że w tym roku nagrodę otrzyma Claudia Goldin. To dopiero trzecia kobieta, do której trafił ekonomiczny Nobel. Cieszę się, że dostała go za prace na temat sytuacji kobiet na rynku pracy. Lepsze zrozumienie sytuacji kobiet jest kluczowe z perspektywy pokonania nierówności ekonomicznych związanych z płcią. Niedobór kobiet na stanowiskach kierowniczych i w organach decyzyjnych, luka płacowa, segregacja płciowa, to zjawiska  powszechne na rynku pracy. Szanse zawodowe kobiet determinowane są nie tylko poziomem wykształcenia lub kwalifikacjami, ale również obciążeniem obowiązkami rodzinnymi. Konieczna jest zmiana świadomościowa, promowanie modelu partnerskiego i walka z uprzedzeniami. A także tradycyjnym podziałem obowiązków opiekuńczych, zgodnie z którym to kobieta powinna się opiekować domem i dziećmi, podczas gdy mężczyzna osiąga sukcesy zawodowe. W ostatnich latach zmiany legislacyjne, kulturowe i społeczne przyczyniają się wzmocnienia pozycji kobiet na rynku pracy. Ale do osiągnięcia pełnego sukcesu jeszcze długa droga – mówi Nadia Kurtieva, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan

 

Równość płci i parytety – spotkanie w Białymstoku
22 września 2023

Równość płci i parytety – spotkanie w Białymstoku

Promowanie równego traktowania kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzinach życia, włącznie z polityką, biznesem, edukacją, mediami – było tematem konferencji w Białymstoku.

Istnieje potrzeba dążenia do realnego równouprawnienia kobiet i mężczyzn w życiu publicznym – mówili uczestnicy konferencji „Równość płci, czyli jak parytety gwarantują zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy” zorganizowanej przez Podlaski Związek Pracodawców.

Równość w biznesie jest niezbędna

W panelu poświęconym różnorodności i równości w biznesie wzięła udział dr Henryka Bochniarz, przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan. Jak podkreślała, nie możemy marnować potencjału kobiet. Dodała jednak, że to one przede wszystkim są bardzo racjonalne i oceniając swoje możliwości awansu czy udziału w polityce lub życiu społecznym, biorą przede wszystkim pod uwagę dodatkowe obowiązki prywatne, które przeszkadzają zajmować wysokie stanowiska. Rezygnują więc z ubiegania się o nie.

– Kobiety powinny mieć szansę przekonać same siebie, że mogą sięgać po wyższe stanowiska, budować networking. Najpierw powinny jednak odrzucić myśli, że nie mogą tego osiągnąć – mówiła. Zdaniem Henryki Bochniarz, koncentrując się na obowiązkach prywatnych i pracy, kobietom trudno brać udział w polityce, mimo że powinny się w nią angażować. Jak mówiła, potrzebują przestrzeni, w której będą mogły wychodzić ze swoich ról i nabywać pewności siebie. Powinny też dostrzegać inne kobiety i jeśli tylko „będzie można sięgnąć po pierwsze miejsce, to po nie sięgać”. Taka idea przyświeca Akademii Liderek Henryki Bochniarz.

– Jeśli chcemy mieć na coś wpływ, to nie ma innej możliwości, trzeba iść do wyborów i głosować na kobiety oraz mieć pozycję, która da nam szansę wpływu na to, co jest najważniejsze – zaznaczyła dr Henryka Bochniarz.

W panelu wzięły udział także Katarzyna Rutkowska, wiceprezeska Zarządu AC S.A. w Białymstoku, Łukasz Chałaczkiewicz, prezes Lipton Teasand Infusions w Europie Wschodniej, Magdalena Pogorzelska, starszy kierownik Centrum Kompetencji Liderów Orsted Polska sp. z o.o., Agniesz Rudnicka, prezes zarządu Palisander sp. z o.o. Panek moderowała r.pr. Katarzyna Zadykowicz-Sokół, wiceprezeska Podlaskiego Związku Pracodawców.

Równość i kobiety w samorządach

Panel dotyczący możliwości uzyskania równowagi w reprezentacji społecznej moderował prof. Jacek Męcina z UW, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan. Podkreślił, że fakty wskazują, że kobiety są coraz lepiej wykształcone, a równość przekłada się na większy postęp w wymiarze publicznym, społecznym i gospodarczym. W debacie wzięli udział samorządowcy – prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski, wiceprezydentka Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim i wiceprezydent Wrocławia Bartłomiej Ciążyński.

Zdaniem Jacka Męciny wiele pozytywnych wzorów płynących z samorządów może dostarczyć przykłady, że o równość można zawalczyć. Jak dodał, mimo że kobiet  na ważnych stanowiskach samorządowych jest 10 razy mniej niż mężczyzn, to wybory 2010 i 2014 zwiększyły kobiet na stanowiskach wójtów, burmistrzów i prezydentów. W radach gmin, miast i powiatów kobiet jest coraz więcej.

Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski mówił, że przykład z miasta, mimo że nie ma podstawowych parytetów, pokazuje, że liczba kobiet sprawujących kierownicze funkcje jest większa niż mężczyzn.

Wiceprezydentka Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim podkreślała, że parytet to nie cel tylko narzędzie, dzięki któremu reprezentacja kobiet w biznesie czy polityce będzie większa. – Mówiąc o samorządzie czy innych dziedzinach, musimy myśleć o całym systemie postrzegania ról i wsparcia kobiet, żeby np. „nie czuły się gorszymi mamami, wracając do pracy”. – Boleję nad tym, że w edukacji jest mniej mężczyzn. To samo w usługach społecznych. A to działy, w których zarobki są niskie, i pracują tam głównie kobiety – dodała.

Wiceprezydent Wrocławia Bartłomiej Ciążyński mówił, że legislacja jest narzędziem służącym do zmiany na rzecz równouprawnienia. – Gdyby nie zmiany prawa, pewne rzeczy nie zadziałyby się w prawie wyborczym czy dyrektywach związanych z pracą – podkreślił.

Edukacja – czy nauka ma płeć  

W panelu poświęconym edukacji udział wzięli dr Anna Górska, adiunktka w Akademii Leona Koźmińskiego oraz dyrektorka Centrum Badań Kobiet i Różnorodności w Organizacjach, dr hab. Izabela Kraśnicka, prof. UwB, prodziekan Wydziału Prawa ds. Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju, dr Anna Augustyn, przewodnicząca Rady Kobiet, radna sejmiku woj. Podlaskiego oraz dr hab. Bartosz Kuźniarz, prof. UwB, Instytut Filozofii UwB. Panel moderował Adam Janczewski, dziennikarz Radia Białystok.

Podczas spotkania ambasador Finlandii i przedstawicielka ambasady Islandii online opowiedziały uczestnikom o historii i przykładach działań swoich państw na rzecz równości płci i powszechnej edukacji.

Konferencja zorganizowana przez Podlaski Związek Pracodawców odbyła się 21 września 2023 r. w formule hybrydowej – stacjonarnie w Uniwersyteckim Centrum Kultury w Białymstoku z transmisją online. Konfederacja Lewiatan była partnerem wydarzenia.

Postulaty Lewiatana. Równe traktowanie kobiet i mężczyzn na rynku pracy
07 września 2023

Postulaty Lewiatana. Równe traktowanie kobiet i mężczyzn na rynku pracy

Wzmocnienie pozycji kobiet na rynku pracy, wsparcie w aktywizacji zawodowej, zlikwidowanie luki płacowej między kobietami i mężczyznami czy zwiększenie zaangażowania kobiet w organach decyzyjnych firm – to propozycje Lewiatana, które powinny być zrealizowane w nowej kadencji parlamentu.

– Równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy pozytywnie wpływa na tempo wzrostu gospodarczego i przekłada się na wyższą wydajność przedsiębiorstw. Tymczasem według raportu „Global Gender Gap Report 2022”, Światowego Forum Ekonomicznego, pod względem równości wynagrodzeń otrzymywanych za tę samą pracę, Polska zajęła 119 miejsce wśród 145 państw. Jedynie 27,8 % firm zatrudnia kobiety na wyższym szczeblu menedżerskim, a wśród członków zarządów odsetek pań wynosi zaledwie 25%. Te dane są szczególnie zastanawiające, gdy weźmiemy pod uwagę, że aż 68,27% osób, które posiadają wykształcenie biznesowe bądź administracyjne to kobiety – mówi Nadia Kurtieva, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Dominacja mężczyzn w organach decyzyjnych nie jest związana z brakiem odpowiednich kwalifikacji u kobiet.  Badania HAYS wskazują, że główną barierę w rozwoju kariery  kobiet stanowią stereotypy i nastawienie wobec kandydatek. Kobiety borykają się z następującymi przeszkodami: faworyzowanie mężczyzn (55%), stereotypy płciowe (53%), zakładanie mniejszej dyspozycyjności kobiet (48%), brak zaufania do kwalifikacji (42%) oraz szklany sufit (33%).

Niezwykle ważna jest edukacja i walka ze stereotypami płciowymi oraz przejawami dyskryminacji w pracy, jak również budowanie środowiska opartego na równości, transparentności i partnerstwie.

Propozycje Lewiatana

Aby kobiety były traktowane na równi z mężczyznami, konieczne jest:

  • wzmocnienie pozycji kobiet na rynku pracy, wsparcie w aktywizacji zawodowej.
  • zrównanie praw kobiet i mężczyzn w zatrudnieniu, w szczególności w zakresie wysokości wynagrodzeń.
  • zwiększenie zaangażowania kobiet w organach decyzyjnych.
  • promowanie rozwiązań sprzyjających wyrównywaniu szans na rynku pracy i w życiu społecznym poprzez działania informacyjno-komunikacyjne, wskazywanie standardów.

Pobierz postulaty – wersja skrócona

Pobierz postulaty – wersja rozszerzona

Konfederacja Lewiatan

 

 

Biznes i RównoWaga szans w zatrudnieniu na Kongresie Kobiet
04 września 2023

Biznes i RównoWaga szans w zatrudnieniu na Kongresie Kobiet

Biznes włącza do swoich polityk narzędzia i procesy, które mają przeciwdziałać powstawaniu nierówności i negatywnym zjawiskom. Firmy to robią, bo to po prostu się opłaca – mówiła dr Henryka Bochniarz, przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan podczas jubileuszowego Kongresu Kobiet.

Na tegorocznym Kongresie Kobiet, który się odbył 2-3 września w Poznaniu nie zabrakło tematów dotyczących zarządzania różnorodnością w biznesie. Panele zostały poświęcone nie tylko równości ze względu na płeć, ale również różnicom międzypokoleniowym, zatrudnieniu kobiet 60+ oraz kwestiom godzenia obowiązków rodzicielskich z pracą.

Biznes włącza procesy przeciwdziałające powstawaniu nierówności

W niektórych obszarach dot. równości i niedyskryminacji widzimy regres i chęć powrotu do tradycyjnych wartości i podziału ról społecznych. Wpływa to negatywnie na szanse kobiet w zatrudnieniu, wysokość zarobków i możliwości awansu. Biznes włącza do swoich polityk narzędzia i procesy, które mają przeciwdziałać powstawaniu nierówności i negatywnym zjawiskom.

Firmy to robią, bo to po prostu się opłaca. Badania wskazują, że większa różnorodność w strukturach zarządczych wpływa na zyski firm. Natomiast nie powinniśmy się koncentrować tylko na dużych firmach, gdyż małe i średnie firmy stanowią przeważającą większość przedsiębiorstw w Polsce – podkreśliła dr Henryka Bochniarz, założycielka i przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan.

Firmy wspierają pracujących rodziców

Ważnym działaniem w ramach zarządzaniu różnorodnością w firmie oraz dążeniu do osiągnięciu równości szans w zatrudnieniu jest wsparcie rodziców w łączeniu obowiązków zawodowych i rodzinnych. Pracodawcy coraz częściej decydują się na dodatkowe płatne urlopy dla rodziców, programy monitoringowe dla pracownic powracających z dłuższych nieobecności związanych z macierzyństwem oraz promują większą partycypację ojców w opiece nad dzieckiem.

Kiedyś poprzeczka dla biznesu była zawieszona dość nisko. Ale to się zmienia. Kobieta przed podjęciem decyzji o dłuższej nieobecności patrzy na inne pracownice w organizacji, które po powrocie do pracy były (lub nie) w stanie się rozwijać. Ważne jest, żeby kobiety w trakcie urlopów macierzyńskich nie były pomijane w procesach podwyżkowych – zwróciła uwagę Katarzyna Kaczmarek, Krajowa Liderka ds. Różnorodności, Równego Traktowania i Kultury Przynależności w IKEA Retail Polska podczas panelu dotyczącego pogodzenia pracy i macierzyństwa.

Z badań przekrojowych wynika, że obowiązki wychowawcze stanowią barierę w życiu zawodowym Polek. Temat obowiązków rodzinnych zawsze się pojawia wśród czynników powodujących, że kobiety nie chcą wchodzić do rad nadzorczych, obejmować stanowiska managerskie lub wrócić na rynek pracy.

Kobiety stanowią nieoceniony potencjał, po który warto sięgnąć, ale są pewne bariery. Firmy, które to dostrzegają, wspierają kobiety w łączeniu pracy i życia prywatnego, ale równolegle motywują mężczyzn do większego zaangażowania w rodzicielstwo. Poza tym, widzimy wyniki wdrożenia dyrektywy work-life balance: do końca lipca 2023 r. liczba mężczyzn korzystających z urlopu rodzicielskiego była trzykrotnie większa niż w całym 2022 r. – podkreślała Karolina Andrian, prezeska fundacji Share the Care.

Kobiety stanowią ponad 60% osób biernych zawodowo w Polsce

Kwestia macierzyństwa jest wyzwaniem – już przed pojawieniem się dziecka kobiety zaczynają zarabiać mniej, w przypadku mężczyzn dzieje się odwrotnie.

Nie rozwiążemy problemu luki placowej i niższej aktywności zawodowej kobiet, jeśli nie włączymy mężczyzn w proces wychowania dzieci. Potrzebujemy odpowiednich polityk i działań absolutnie na każdym szczeblu – zaangażowania rządu, samorządów, biznesu i organizacji pozarządowych – podkreśliła prof. Iga Magda, wiceprezeska Instytutu Badań Strukturalnych.

Błędnym założeniem, na którym od lat buduje się polityka aktywizacji zawodowej rządu jest to, że kobieta pozostając poza rynkiem pracy, prędzej zdecyduje się na posiadanie dziecka.

Badania wskazują na odwrotną zależność. Bezpieczeństwo finansowe wpływa na decyzje o posiadaniu potomstwa – mówiła dr nauk ekonomicznych Ewa Rumińska-Zimny. Powinniśmy zmieniać świadomość pracodawców. Jeśli będziemy widzieć i promować dobre praktyki firm, coraz więcej podmiotów może to przełożyć na własne polityki.

Wybrano laureatów konkursu na prokobiecą firmę „RównoWaga”

Promowanie dobrych praktyk mających na celu wyrównanie szans kobiet i mężczyzn w zatrudnieniu jest jednym z założeń konkursu na prokobieca firmę „RównoWaga”. Podczas kongresu obyło się posiedzenie Kapituły Konkursy, która wybrała laureatów.

Jesteśmy dopiero na początku drogi, ale właśnie takie inicjatywy, które łączą wiele sektorów, sprawiają, że przekształcimy deklaracje w konkretne działania. Świadomość firm jest podstawą dobrych zmian, ale w tej sferze jeszcze dużo mamy do zrobienia – podkreśliła dr Henryka Bochniarz, założycielka i przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan.

Organizatorami konkursu są podmioty z różnych sektorów: Konfederacja Lewiatan, Stowarzyszenie Kongres Kobiet i Kulczyk Foundation. Wręczenie statuetek laureatom konkursu zostało zaplanowane podczas tegorocznego EFNI (Europejskiego Forum Nowych Idei), które odbędzie się w dniach 11–13 października 2023.

Na rozwój kariery wpływają zdrowie i kondycja psychiczna

Oprócz obowiązków rodzinnych, na rozwój kariery wpływają zdrowie i kondycja psychiczna. W wyniku pandemii COVID-19 firmy coraz więcej uwagi zaczęły poświęcać tematowi dobrostanu pracowników. Natomiast kwestia zdrowia kobiecego jest często pomijana i niewiele firm może się pochwalić dodatkowymi działaniami w obszarze zdrowia menstrualnego i wsparcia kobiet w okresie menopauzalnym.

Trzeba uświadomić kobiecie, że to ona jest kreatorką rzeczywistości, natomiast oprócz świadomości mamy jeszcze ciało, które było i jest tematem tabu. Jeśli kobieta nie czuje się sobą, to nie jest w stanie wykorzystać swojego potencjału w pracy. Nikogo nie dziwi ból głowy, natomiast wstydzimy się menstruacji i menopauzy, która wpływa na nasze samopoczucie i możliwości w pracy. Poczujmy się z tym dobrze i niech to będzie naszą mocą, że jesteśmy kobietami – podsumowała Dominika Kulczyk, założycielka i prezeska Kulczyk Foundation podczas panelu dotyczącego równowagi szans w zatrudnieniu.

Kwestie te są także przedmiotem dyskusji w ramach Rady ds. Zarządzania Różnorodnością, która działa przy Konfederacji Lewiatan. Z uwagi na wzrost znaczenia kwestii ESG różnorodność i tworzenie inkluzywnego miejsca pracy przestaje być opcją, a staje się standardem. Zapraszamy do kontaktu firmy zainteresowane członkostwem w Radzie.

O równości w funduszach unijnych

W panelu „O równości w funduszach unijnych” udział wzięły dwie ekspertki Lewiatana: Marzena Chmielewska, zastępczyni Dyrektora Generalnego ds. rozwoju projektów oraz Małgorzata Lelińska, dyrektorka Departamentu Funduszy Unijnych i Edukacji Cyfrowej.

Podkreślały, że potrzeba międzysektorowej współpracy, by pokazywać projektodawcom, jak coraz lepiej realizować równość w projektach, jak budować równe szanse w praktyce. Warto podkreślić, że równość szans w funduszach UE to jeden z tych obszarów omawianych na Kongresie, w których z perspektywy na perspektywę widać progres. Wymagania rosną, ale to też wymusza poszukiwanie efektywnych rozwiązań jak je spełniać, jak lepiej diagnozować potrzeby i dobierać skuteczne działania.

Zdjęcia poniżej – spotkanie Gabinetu Cieni Kongresu Kobiet, panel O równości w funduszach unijnych.