Nowa komisja nadzoru nad sztuczną inteligencją nie może być organem biurokratycznym
14 maja 2024

Nowa komisja nadzoru nad sztuczną inteligencją nie może być organem biurokratycznym

Resort cyfryzacji zapowiedział dzisiaj, że powstanie Komisja nadzoru nad sztuczną inteligencją. Konfederacja Lewiatan uważa, że powinna ona wypracować zasady współpracy pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi stronami, unikać biurokratycznych procedur w bieżącej pracy oraz elastycznie reagować na rozwój sztucznej inteligencji.

Kluczowym aspektem funkcjonowania takiego organu powinno być wypracowanie mechanizmów komunikacji oraz dobrej współpracy pomiędzy wszystkimi podmiotami wchodzącymi w skład planowanej Komisji. Ponadto, struktura i organizacja nowej  komisji powinny być elastyczne, aby efektywnie reagować na dynamiczny rozwój technologii jaką jest sztuczna inteligencja. Niezbędne jest unikanie nadmiernego obciążenia biurokratycznego, a także uwzględnienie konieczności współpracy z ekspertami zewnętrznymi oraz stałego podnoszenia kwalifikacji – mówi Eliza Turkiewicz, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Ze względu na to, że AI Act ma charakter cross-sektorowy, nowa komisja musi być zobowiązana do współpracy z odpowiednimi organami i instytucjami, które zajmują się obszarami wymienionymi w załączniku III dotyczącym systemów sztucznej inteligencji o wysokim ryzyku. Współpraca ta polegałaby na pozyskiwaniu opinii i ekspertyz dotyczących specyficznych kwestii dla danego obszaru.

– Pozytywnie oceniamy również zrównoważone podejście oraz plany resortu cyfryzacji względem implementacji Aktu w sprawie sztucznej inteligencji, które w zamyśle ma się opierać na rozbudowanych konsultacjach społecznych oraz warsztatach. W kolejnych krokach ma również powstać fundusz sztucznej inteligencji mający na celu wsparcie naukowców, jednostek samorządu terytorialnego, czy sektora MŚP – dodaje Eliza Turkiewicz.

Ministerstwo Cyfryzacji zakończyło pierwszy etap konsultacji społecznych związanych z wdrożeniem do polskiego porządku prawnego Aktu w sprawie sztucznej inteligencji (AI Act). Podczas dzisiejszego briefingu prasowego wiceminister cyfryzacji dr Dariusz Standerski przedstawił wyniki prekonsultacji społecznych oraz koncepcję przyszłości AI w Polsce.

Zgodnie z pomysłem Ministerstwa Cyfryzacji powstanie nowy organ – Komisja nadzoru nad sztuczną inteligencją, w którego skład mają wchodzić przedstawicielki oraz przedstawiciele takich podmiotów jak: Urząd Komunikacji Elektronicznej, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urząd Ochrony Danych Osobowych, Rzecznik Praw Obywatelskich, związki zawodowe oraz organizacje przedsiębiorców.

Konfederacja Lewiatan